Rozhodnutí UOHS 2662


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S0001/00
Instance I.
Věc
Činnost Inženýra stavby podle podmínek Phare/FIDIC "Velký Šenov - ČOV a kanalizace"
Účastníci MĚSTO VELKÝ ŠENOV
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 25.05.2000
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2662.html
Rozhodnutí
        
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 01-R/00-02/140/OŠ V Praze dne 28.2.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.1.2000 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. na základě návrhu uchazeče INDESTA, spol. s r.o., se sídlem Stanko Vodičky 15, Rumburk, zast. Ing. Josefem Dvorským, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Velký Šenov, se sídlem Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov, zast. starostkou města Ing. Šárkou Kopáčkovou, o námitkách proti výběru nejvhodnější nabídky ve výzvě více zájemcům ze dne 21.10.1999 pod č.j. 322/99-Ne podle § 49 odst. 1 citovaného zákona na "Činnost Inženýra stavby podle podmínek Phare/FIDIC" "Velký Šenov - ČOV a kanalizace" program PHARE CZ 9701.03.01 rozhodl takto: návrh uchazeče INDESTA, spol. s r.o., se sídlem Stanko Vodičky 15, 408 01 Rumburk, zast. Ing. Josefem Dvorským, ze dne 29.12.1999 se podle ustanovení § 59 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. zamítá a rozhodnutí zadavatele města Velký Šenov, se sídlem Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.12.1999 č.j. 370/99-Ne se potvrzuje. Odůvodnění Město Velký Šenov, se sídlem Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov, zast. starostkou města Ing. Šárkou Kopáčkovou (dále jen "zadavatel") ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") písemně vyzval devět zájemců dopisem ze dne 21.10.1999 k podání nabídky na "Činnost Inženýra stavby podle podmínek Phare/FIDIC" "Velký Šenov - ČOV a kanalizace" program PHARE CZ 9701.03.01. Zadavatel v soutěžní lhůtě obdržel pět nabídek. Dne 18.11.1999 komise pro otevírání obálek, za účasti uchazečů nedoporučila vyřadit žádnou nabídku. Členy komise bylo zjištěno, že uchazeč HORA, projekce, Ing. Ladislav Hora, Děčín, není proškolen dle pravidel FIDIC a proto nebude jeho nabídka hodnocena. Dne 23.11.1999 komise pro posouzení a hodnocení nabídek posuzovala a hodnotila čtyři nabídky podle předem stanovených kritérií a to: odborná způsobilost, zkušenosti, reference, garance, záruky (hodnocení až 35 bodů) nesplnění jednoho kritéria - odečet 7 bodů, lhůty plnění díla (hodnocení až 25 bodů). Za každý měsíc navíc proti soutěžním podmínkám - odečet 1 bodu, celková nabídková cena (hodnocení až 20 bodů) za každých 10 tisíc Kč navíc i započatých proti nejnižší nabídce - odečet 1 bodu, návrh Mandátní smlouvy (hodnocení až 15 bodů) vlastní názor člena komise, forma zpracování nabídky (hodnocení až 5 bodů) vlastní názor komise a doporučila zadavateli toto pořadí: Ing. Jaroslav Vojta, Inženýrské stavby, 473 01 Nový Bor Severočeské vodovody a kanalizace a.s., 415 50 Teplice Ing. Josef Folbrecht - vodohospodářské projekty, 473 01 Nový Bor Dne 9.12.1999 zaslal zadavatel pod č.j. 370/99-Ne uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, které obdržel uchazeč INDESTA, spol. s r.o., se sídlem Stanko Vodičky 15, 408 01 Rumburk, zast. Ing. Josefem Dvorským (dále jen "uchazeč"), dne 14.12.1999. Dne 21.12.1999 podal uchazeč faxem námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, které dne 22.12.1999 potvrdil dopisem. Statutární orgán zadavatele starostka města Velký Šenov, Ing. Šárka Kašpárková rozhodnutím o námitkách dne 23.12.1999 č.j. 404/99-Ne nevyhověla. Uchazeč obdržel rozhodnutí o námitkách dne 27.12.1999. Dne 29.12.1999 podal uchazeč návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Úřad obdržel tento návrh dne 3.1.2000. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Účastníci řízení ve smyslu § 58 zákona: Město Velký Šenov, se sídlem Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov, zast. starostkou města Ing. Šárkou Kopáčkovou, INDESTA, spol. s r.o., se sídlem Stanko Vodičky 15, 408 01 Rumburk, zast. Ing. Josefem Dvorským, Ing. Jaroslav Vojta podnikající pod obchodním jménem Ing. Jaroslav Vojta - Inženýrské stavby, s místem podnikání Žižkova 478, 473 01 Nový Bor, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zast. Ing. Josefem Švermou, generálním ředitelem a předsedou představenstva, Ing. Josef Folbrecht podnikající pod obchodním jménem Ing. Josef Folbrecht - vodohospodářské projekty, s místem podnikání Vodní 776, 473 01 Nový Bor. Uchazeč v návrhu uvádí, že: po obdržení výzvy a seznámení se s kritérii soutěže, které zadavatel zvolil, navštívil zadavatele a snažil se ho přesvědčit, že způsob volby kritérií je nevhodný a povede k porušení regulí zákona. Dikce zadání byla vlastně také dle uchazeče velice nešťastná a spíše se mu zdálo, že se jedná o soutěž na zhotovitele stavby a ne o výkon TDI či inženýra stavby. Žádal o zrušení výzvy a její opakování. Uchazečův názor zadavatel neakceptoval. Uchazeč dne 18.11.1999 podal nabídku. Přílohou nabídky byl průvodní dopis, kde svá podezření stran porušení zákona zopakoval a polemizoval nad volbou kritérií hodnocení veřejné zakázky. Dne 17.12.1999 podal uchazeč námitky proti úkonům zadavatele. Již ve své nabídce vyjádřil uchazeč pochyby o regulérnosti jednotlivých zvolených kritérií v domnění, že celá soutěž bude zrušena. Ve svých námitkách uchazeč zpochybňuje kritéria a považuje je za "nevhodné a neobjektivní, která vedou k subjektivnímu posuzování jednotlivých nabídek, a to zejména: Odborná způsobilost - není stanoven objektivní způsob prokazování ani vyhodnocení. Zkušenosti, reference, garance či záruka - vágní nekonkrétní a opět chybí stanovení způsobu prokazování a objektivní hodnocení. Předmětem hodnocení je termín plnění díla - v podmínkách soutěže však byl pevně stanoven. Úroveň zpracování nabídky a návrhu smlouvy o dílo - opět vágní neobjektivní kritérium. Způsob hodnocení na základě výše uvedených kritérií a k nim přiřazeným bodovým ohodnocením nabídek vedlo podle názoru uchazeče k tomu, že nebyla vybrána nejvhodnější nabídka. O tom svědčí nízké bodové ohodnocení jediného objektivního kritéria, tj. ceny a pořadí nabídek vybraných nekoresponduje právě s pořadím nabízených cen." Uchazeč se domáhal zrušení celé soutěže a její regulérní opakování v duchu příslušného zákona již při podání námitek. Statutární orgán zadavatele reagoval způsobem, který uchazeče opravňuje se domnívat, že vlastně zadavatel vůbec nepochopil, co má dělat. Uchazeč obdržel "Rozhodnutí o přezkoumání nabídky uchazeče Indesta s.r.o., ing. Josef Dvorský, Stanko Vodičky 15, 408 01 Rumburk". Jak již z pojmenování tohoto rozhodnutí vyplývá, že zadavatel vůbec nerozhodoval o námitkách proti úkonům zadavatele, ale přezkoumával asi hodnocení nabídky neexistujícího uchazeče. Soutěže se účastnila společnost Indesta, spol. s r.o., nikoli Indesta s.r.o.(!). Uchazeči se jeví, že se zadavatel snažil v rozhodnutí svá pochybení vysvětlovat a omlouvat místo toho, aby věcně o námitkách rozhodl. Ve svém odůvodnění uchazeči sděluje, že nevhodná kritéria stanovila jakási komise (na to, že je to ze zákona povinnost zadavatele zapomněl) a tato pak asi "rozebrala" mé námitky a odůvodnila svou nekompetentnost. Zadavatel neshledal porušení žádných paragrafů zákona. Uchazeč se však domnívá, že zadavatel svými zmíněnými úkony tento zákon porušuje, námitky uchazeče ignoruje a vlastně o nich relevantně nerozhodl čímž opět tento zákon porušil. Na základě uvedených skutečností se uchazeč domáhá, aby orgán dohledu vyhověl jeho námitkám a zrušil výzvu i výběrové řízení a v duchu zákona uložil zadavateli provést nové zadání a výběr nejvhodnější nabídky. Úřad se při posuzování případu zabýval zejména otázkou, zda zadavatel při rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky porušil zákon. Po zhodnocení všech dostupných informací, po seznámení se s dokumentací zadání a na základě vlastního zjištění Úřad konstatuje, že: po přezkoumání návrhu a veškerého spisového materiálu a posouzení případu ve všech vzájemných souvislostech dospěl Úřad k závěru, že rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nebyl porušen zákon. K jednotlivým námitkám uvedených v návrhu uchazeče: Uchazeč, pokud mu bylo nejasné zadání veřejné zakázky a nesouhlasil s kritérií hodnocení se veřejné zakázky nemusel účastnit. Zadavatel pochybil, když rozhodnutí o námitkách nazval jako "Rozhodnutí o přezkoumání nabídky uchazeče Indesta s.r.o." Ale již v textu je tento administrativní nedostatek napraven. Tam již zadavatel píše "Rozhodnutí o přezkoumání Vaší námitky ze dne 17.12.1999". Pokud jde o nesprávně uvedeno obchodní jméno uchazeč sám používá malá písmena i když ve výpisu z obchodního rejstříku, i v živnostenském listu je uvedeno obchodní jméno uchazeče: INDESTA, spol. s r.o. Ze strany zadavatele nedošlo k porušení zákona. Při zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 zákona, není zadavatel povinen ustavovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ani přizvat uchazeče k otevírání obálek. V oznámení o výběru nejvhod-nější nabídky mu zákon pouze přikazuje výběr nejvhodnější nabídky oznámit všem uchazečům, kdežto zadavatel uvedl pořadí všech tří uchazečů, včetně nabídkových cen uchazečů. (Toto mu ukládá zákon pouze u zadání veřejné zakázky formou obchodní veřejné soutěže.) Úřad posoudil případ ve všech souvislostech a konstatuje, že: komise pro posouzení a hodnocení nabídek posuzovala a hodnotila podle předem stanovených kritérií, jak již bylo konstatováno v popisu průběhu veřejné zakázky. Úřad zkontroloval hodnocení nabídkové ceny, která je hodnocena všemi členy komise správně. Poslední dvě kritéria hodnocení neměly zásadní vliv na hodnocení jednotlivých nabídek. Kritérium lhůta plnění díla byla u všech nabídek hodnocena maximálním počtem bodů. Je věcí zadavatele, jaké kritéria si zvolí pro posouzení a hodnocení nabídek, pouze je seřadí podle stupně významu, který jim přisuzuje ve smyslu § 6 odst. 3 zákona a to zadavatel udělal. Na základě uvedených skutečností Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, 111 21 Praha 1. Ing. Petr Antonín ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Rozhodnutí obdrží: Město Velký Šenov, Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov INDESTA, spol. s r.o., Stanko Vodičky 15, 408 01 Rumburk Ing. Jaroslav Vojta - Inženýrské stavby, Žižkova 478, 473 01 Nový Bor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Ing. Josef Folbrecht - vodohospodářské projekty, Vodní 776, 473 01 Nový Bor

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/2662
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 265 697 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy