Rozhodnutí UOHS 2933


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S222/02
Instance I.
Věc
dodávka lůžek, nočních stolků a matrací s potahem
Účastníci Fakultní nemocnice Hradec Králové
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 01.03.2003
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2933.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: VZ/S222/02-153/649/03-GS V Brně dne 22. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 2. 12. 2002 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu ze dne 28. 11. 2002 společnosti KOVONAX spol. s r. o., Sušilova 31, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, za niž jedná Ing. Jaroslav Drozd, jednatel, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové, zastoupená doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., ředitelem - ze dne 21. 11. 2002 o námitkách ze dne 18. 11. 2002 proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30. 10. 2002 oznámené uchazečům dopisem ze dne 7. 11. 2002 ve veřejné zakázce na dodávku "lůžek, nočních stolků a matrací s potahem", zadávané výzvou ze dne 27. 9. 2002 podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., rozhodl takto: Podle § 59 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se návrh uchazeče KOVONAX spol. s r. o., Bystřice pod Hostýnem, ze dne 28. 11. 2002 zamítá a rozhodnutí zadavatele Fakultní nemocnice Hradec Králové ze dne 30. 10. 2002 o výběru nejvhodnější nabídky se potvrzuje, neboť nebylo shledáno porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. O d ů v o d n ě n í Zadavatel - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové, zastoupená doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., ředitelem (dále jen "zadavatel") - vyzval písemnou výzvou ze dne 27. 9. 2002 (dále jen "výzva") podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. (dále jen "zákon"), deset zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku "lůžek, nočních stolků a matrací s potahem", jak vyplývá z dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen "dokumentace"). V textu výzvy pod bodem 4. "Způsob hodnocení nabídek" zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení nabídek: plnění technicko-provozních podmínek pro uživatele (včetně hodnocení předloženého vzorku), cena, záruka. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel šest nabídek. Z "Protokolu o otevírání obálek s nabídkami" ze dne 18. 10. 2002 vyplývá, že nabídky uchazečů ALBA - METAL, spol. s r. o., Břeclav-Ladná, a ELKOSI spol. s r. o., Černá Hora, nevyhověly kontrole úplnosti. Zadavatel jmenované uchazeče vyloučil z další účasti na předmětné veřejné zakázce. Po provedeném hodnocení nabídek podle kritérií hodnocení definovaných v zadání předmětné veřejné zakázky zadavatel dne 30. 10. 2002 rozhodl, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč LINET spol. s r. o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, za niž jedná Ing. Zbyněk Frolík, jednatel (dále jen "LINET"). Dopisem ze dne 7. 11. 2002 oznámil zadavatel všem uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky doručenému dne 14. 11. 2002 podal uchazeč KOVONAX spol. s r. o., Sušilova 31, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, za niž jedná Ing. Jaroslav Drozd, jednatel (dále jen "KOVONAX"), dopisem ze dne 18. 11. 2002 námitky. Z dokumentace vyplývá, že zadavatel námitky obdržel dne 19. 11. 2002. Zadavatel se po přezkoumání oprávněnosti námitek rozhodl těmto námitkám nevyhovět, což uchazeči KOVONAX sdělil dopisem ze dne 21. 11. 2002, který jmenovaný uchazeč obdržel dne 22. 11. 2002, jak vyplývá z doručenky. Vzhledem k tomu, že uchazeč KOVONAX nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za správné, podal dopisem ze dne 28. 11. 2002 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel výše uvedený návrh dne 2. 12. 2002, a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Z dokumentace vyplývá, že zadavatel obdržel předmětný návrh rovněž dne 2. 12. 2002. Ve svém návrhu uchazeč KOVONAX uvedl, že zadavatel subjektivně nesprávně rozhodoval při hodnocení nabídek podle prvního kriteria hodnocení, přičemž zařazení tohoto kriteria umožňuje zvýšit váhu neměřitelných ukazatelů objektivně nesrovnatelných a obejít tak spravedlivý přístup dodavatelů na trhu veřejných zakázek. Tímto přístupem lze obejít zákon a osobami zainteresovanými zamezit racionální čerpání veřejných prostředků a čerpat je na základě jiné motivace než je hledání co nejvýhodnějších ekonomických podmínek subjektu, který bude prostředky vynakládat. Závěrem se uchazeč KOVONAX domáhá, aby v případě zjištěných pochybení byla sjednána náprava ve smyslu zákona. Podle § 58 zákona jsou účastníky tohoto řízení: zadavatel, LINET, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, KOVONAX. Zadavatel sdělil své stanovisko k návrhu dopisem ze dne 5. 12. 2002, v němž mj. uvedl, že vzhledem k tomu, že se jedná o nákup výrobků, které budou používány přímo ve zdravotnickém provozu jak pacienty, tak i zdravotnickým personálem, považuje zadavatel toto kritérium za kritérium, jemuž přiřazuje nejvyšší důležitost. V případě nákupu lůžek, matrací a nočních stolků jsou pro pacienty a zdravotnický personál nejdůležitější užitné vlastnosti výrobků. Při pobytu pacienta v nemocnici je velmi důležité jeho pohodlí a komfort, ke kterému přispívá vhodný typ matrace s preventivnými antidekubitními účinky včetně kvalitního potahu. Zdravotnický personál kromě polohování pacienta provádí i další činnosti a manipulaci, např. převáží pacienta na lůžku z operačního sálu a na různá odborná vyšetření. Dále zabezpečuje hygienickou a desinfekční údržbu lůžka, matrace a nočního stolku, kde je důležitá rychlá a snadná manipulace. Z uvedených důvodů byl v zadávacích podmínkách stanoven požadavek zadavatele, aby byl zároveň s nabídkou dodán 1 ks lůžka s matrací k vyzkušení na dobu 1 týdne. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem ze dne 10. 12. 2002 a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření (§ 33 správního řádu). Orgán dohledu ve stanovené lhůtě ani později neobdržel kromě výše uvedeného stanoviska zadavatele žádná další vyjádření. Rozhodnutím č. j. VZ/S222/02-153/5924/02-GS ze dne 10. 12. 2002 orgán dohledu vyměřil uchazeči KOVONAX správní poplatek, který jmenovaný uchazeč ve stanovené lhůtě uhradil. V této souvislosti orgán odhledu poznamenává, že podle § 6 odst. 4 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy (tedy v daném případě správním řádem) neběží v době od zaslání platebního výměru k zaplacení správního poplatku až do prokázání jeho zaplacení. Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů dospěl orgán dohledu k následujícím rozhodným závěrům. Jako první kritérium s nejvyšším stupněm důležitosti zadavatel stanovil "plnění technicko-provozních podmínek pro uživatele (včetně hodnocení předloženého vzorku)", přičemž v textu výzvy pod bodem 10. uvedl, že zároveň s nabídkami požaduje dodání (na vlastní náklady včetně dovozu i odvozu) jeden kus lůžka s matrací k vyzkoušení na dobu jednoho týdne. Zadavatel dále stanovil, že uchazeč musí předložit kompletní nabídku komodit a), b), c) dle zadávací dokumentace v souladu s bodem č. 1 (přílohy č. 2 k výzvě - pozn. or-gánu dohledu). Ustanovení § 49 odst. 10 zákona stanoví, že hodnocení nabídek provede zadavatel podle kritérií stanovených v zadání veřejné zakázky způsobem uvedeným v § 6 zákona. Podle § 6 zákona se hodnocení nabídek provádí podle výše nabídkové ceny nebo podle ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s hodnotícími kritérii předem stanovenými v zadání veřejné zakázky. Ze "zprávy o posouzení a hodnocení nabídek" (dále jen "zpráva") a z hodnotící tabulky "kriteriální hodnocení nabídky" vyplývá, že nabídky byly hodnoceny v souladu s kritérii hodnocení definovanými ve výzvě, kterým byly přiděleny takto stanovené váhy: plnění technicko-provozních podmínek pro uživatele (včetně hodnocení předloženého vzorku), (k = 10), cena (k = 8), záruka (k = 2). Postup zadavatele při hodnocení nabídek rovněž prokazují přílohy ke zprávě. Přílohou č. 2 ke zprávě je tabulka označená jako "hodnocení technicko provozních podmínek - na základě dokumentace a zkoušení zaslaných vzorků", která obsahuje faktické údaje o vzorcích, jež předložili jednotliví uchazeči. Těmito vzorky jsou dle výzvy a bodu č. 1 přílohy č. 2 k výzvě za a) lůžko, za b) noční stolek, za c) matrace. Po přezkoumání zprávy a přílohy č. 2 ke zprávě orgán dohledu zjistil, že faktické údaje, které zadavatel u jednotlivých vzorků porovnával a hodnotil, tvoří podmínky, které zadavatel definoval pod bodem č. 1 přílohy č. 2 k výzvě jako "základní požadovaná technická charakteristika". Zadavatel při srovnávaní jednotlivých vzorků nebral v úvahu žádné další "technicko-provozní podmínky", ale vycházel pouze z těch podmínek, které požadoval a specifikoval v zadání veřejné zakázky, tj. v zadávací dokumentaci pod již výše zmíněným bodem č. 1 jako "základní požadovaná technická charakteristika". Přílohu č. 3 ke zprávě pak tvoří "hodnocení technicko-provozních podmínek" obsahující slovní popis hodnocení technicko-provozních podmínek, které bylo provedeno na základě zkoušení zaslaných vzorků. U uchazeče KOVONAX je mj. uvedeno výška matrace je 10 cm, přičemž byla požadována min. 12 cm, způsob sterilizace matrace není uveden, těžká manipulace s lůžkem při změně výšky lůžka. Závěrem je nabídka uchazeče KOVONAX hodnocena v rámci kritéria "plnění technicko-provozních podmínek pro uživatele (včetně hodnocení předloženého vzorku)" jako nejméně vyhovující. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že obsah kritéria "plnění technicko-provozních podmínek pro uživatele (včetně hodnocení předloženého vzorku)" byl zadavatelem specifikován srozumitelně, a to jednak pod bodem 10. textu výzvy a dále pod bodem č. 1 přílohy č. 2 k výzvě, kde je uvedeno jaké základní technické požadavky musí jednotlivé komodity (tj. a) lůžko, b) noční stolek, c) matrace) splňovat. Tyto technické požadavky pak byly posuzovány a hodnoceny v rámci prvního kritéria hodnocení. Pečlivý postup zadavatele při hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů dokládají již výše zmíněné přílohy č. 2 a č. 3 ke zprávě, v nichž zadavatel zpracoval přehledné tabelární srovnání vzorků, které uchazeči předložili a uvedl důvody, proč je daný vzorek lepší (více vyhovující), resp. horší (méně vyhovující) než vzorek jiného uchazeče. Důležitost a opodstatněnost kritéria "plnění technicko-provozních podmínek pro uživatele (včetně hodnocení předloženého vzorku)" potvrzuje i stanovisko zadavatele ze dne 2. 12. 2003 (viz výše), ze kterého vyplývá, že užitné vlastnosti výrobků jsou vzhledem k jejich používání nejen zdravotnickými personálem, ale především pacienty, jedním z nejdůležitějších aspektů, které je potřeba ověřit praktickým vyzkoušením předložených vzorků. Orgán dohledu dodává, že jiný způsob (např. slovní popis v nabídce) než vyzkoušení předloženého vzorku, by jen stěží vedl ke zjištění, jaké užitné vlastnosti výrobek skutečně má. Je zřejmé, že uváděné užitné vlastnosti výrobku je nutné si prakticky ověřit, a zjistit např., zda a v jaké kvalitě lůžko umožňuje výškové nastavení, jak snadno lze s lůžkem manipulovat, jak funguje polohování, zda je noční stolek oboustranně obsluhovatelný, atp. V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že zákon nepředepisuje formu pro hodnocení nabídek a je zcela na zadavateli, jaký způsob hodnocení nabídek zvolí, zda jej provede pomocí jediného kritéria, tj. ceny, nebo prostřednictvím více kritérií. Je výsledkem odpovědné úvahy zadavatele, co je v daném případě nejvýhodnější a který způsob mu usnadní volbu mezi nabídkami. V šetřené veřejné zakázce zvolil zadavatel hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídek, tedy podle tří kritérií hodnocení. Pořadí kritérií hodnocení zadavatel v zadání předmětné veřejné zakázky stanovil sestupně podle stupně významu těchto kritérií. Na základě takto stanoveného způsobu hodnocení pak zadavatel jednotlivým kritériím přiřadil váhy, které vypovídají o jejich stupni významu, resp. důležitosti. Zhodnocením všech uvedených skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že zadavatel nepochybil v procesu posuzování a hodnocení nabídek, když jako kritérium hodnocení s nejvyšším stupněm důležitosti stanovil kritérium "plnění technicko-provozních podmínek pro uživatele (včetně hodnocení předloženého vzorku)". Orgán dohledu uvádí, že v rámci kritéria hodnocení "plnění technicko-provozních podmínek pro uživatele (včetně hodnocení předloženého vzorku)" byly hodnoceny užitné vlastnosti předmětu plnění šetřené veřejné zakázky, což vyplývá ze "zprávy o posouzení a hodnocení nabídek" a z jejích příloh, které zahrnují hodnotící tabulku (příloha č. 2) a slovní popis "hodnocení technicko-provozních podmínek" (příloha č. 3). Po posouzení postupu zadavatele orgán dohledu konstatuje, že nebylo shledáno pochybení při hodnocení nabídek v rámci předmětného kritéria hodnocení. Po zhodnocení všech skutečností, a to jak v jejich vzájemné souvislosti, tak i jednotlivě, orgán dohledu rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží účastníci správního řízení: Fakultní nemocnice Hradec Králově, Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové, zast. doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. KOVONAX spol. s r. o., Sušilova 31, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zast. Ing. Jaroslavem Drozdem LINET spol. s r. o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, zast. Ing. Zbyňkem Frolíkem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/2933
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 425 lidí darovalo 1 202 441 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy