Rozhodnutí UOHS 3690


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S080/03-151/2781/03-MO
Instance I.
Věc
Univerzitní informační systém
Účastníci VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 07.08.2003
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3690.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: VZ/S80/03-151/2781/03-MO V Brně dne 3. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 5. 2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., o návrhu uchazeče obchodní společnosti BBM spol. s r. o., Kocínova 5/138, 397 01 Písek, za niž jedná Ing. Zdeněk Mareš, jednatel, ze dne 21. 5. 2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, zastoupené prof. Ing. Tomášem Čermákem, CSc., rektorem - ze dne 16. 5. 2003 o námitkách proti rozhodnutí zadavatele ze dne 29. 4. 2003 o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "univerzitní informační systém" zadávanou výzvou ze dne 13. 2. 2003 více zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodl takto: Správní řízení se podle § 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje. Odůvodnění Zadavatel - Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, zastoupená prof. Ing. Tomášem Čermákem, CSc., rektorem (dále jen "zadavatel") - rozeslal šesti zájemcům o veřejnou zakázku výzvu ze dne 13. 2. 2003 k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon") na veřejnou zakázku "univerzitní informační systém". Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že nabídky předložilo šest uchazečů. Jako nejvhodnější byla zadavatelem vybrána nabídka uchazeče obchodní společnosti VARIAS CZ a. s., Wellnerova 301/20, 779 00 Olomouc, Nová Ulice, za niž jedná RNDr. Jindřich Růžička, předseda představenstva (dále jen "VARIAS CZ"), což zadavatel oznámil uchazečům dopisem ze dne 29. 4. 2003. Dopisem ze dne 5. 5. 2003 podal uchazeč obchodní společnost BBM spol. s r. o., Kocínova 5/138, 397 01 Písek, za niž jedná Ing. Zdeněk Mareš, jednatel (dále jen "BBM"), námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel ve lhůtě stanovené zákonem námitky přezkoumal a rozhodl námitkám nevyhovět, což uchazeči oznámil dopisem ze dne 16. 5. 2003, který uchazeč BBM dle doručenky obdržel 19. 5. 2003. Uchazeč BBM následně zaslal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") návrh ze dne 21. 5. 2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Dne 23. 5. 2003, kdy orgán dohledu obdržel návrh uchazeče BBM, bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Zadavatel obdržel jedno vyhotovení návrhu rovněž dne 23. 5. 2003. Účastníky tohoto správního řízení podle § 58 zákona jsou: Zadavatel, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci z mandátní smlouvy č. 0182-03 ze dne 29. 5. 2003 obchodní společností S - Invest CZ s. r. o., Obilní trh 11, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Eliška Kudělková, Uchazeč BBM, Uchazeč VARIAS CZ , jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, PragoData, a. s., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, za niž jednají RNDr. Ivan Gabaš, předseda představenstva a Ing. Martin Tax, člen představenstva, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí, IFS Czech s. r. o., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 - Pankrác, za niž jedná Ing. Petr Homolka, jednatel, jejíž nabídka se umístila jako třetí v pořadí. Dne 3. 6. 2003 obdržel orgán dohledu písemnou žádost Ing. Elišky Kudělkové (zástupce zadavatele) o umožnění nahlédnout dne 9. 6. 2003 do správního spisu, které bylo uskutečněno dne 9. 6. 2003. O nahlížení do spisu byl zpracován protokol, který je součástí spisu. Orgán dohledu podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, odeslal uchazeči BBM rozhodnutím ze dne 30. 5. 2003 platební výměr na částku 32 597,- Kč (slovy třicet dva tisíc pět set devadesát sedm korun českých), stanovenou podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k citovanému zákonu. V odeslaném platebním výměru orgán dohledu uchazeče poučil, že nebude-li poplatek zaplacen ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, bude zahájené správní řízení v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o správních poplatcích zastaveno. Podle doručenky převzal uchazeč platební výměr dne 2. 6. 2003. Posledním dnem pro úhradu správního poplatku byl 17. červen 2003. Jelikož uchazeč BBM správní poplatek v zákonné 15 denní lhůtě ani později nezaplatil, orgán dohledu správní řízení podle § 6 odst. 3 zákona o správních poplatcích zastavuje. Poučení: Podle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů lze proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: S-Invest CZ s. r.o., Obilní trh 11, 602 00 Brno, zast. Ing. Eliškou Kudělkovou BBM spol. s r. o., Kocínova 5/138, 397 01 Písek, zast. Ing. Zdeňkem Marešem PragoData, a. s., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, zast. RNDr. Ivanem Gabašem VARIAS CZ a. s., Wellnerova 301/20, 779 00 Olomouc, zast. RNDr. Jindřichem Růžičkou IFS Czech s. r. o., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 - Pankrác, zast. Ing. Petrem Homolkou Na vědomí: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, zast. prof. Ing. Tomášem Čermákem, CSc.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/3690
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 867 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy