Rozhodnutí UOHS 4103


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S566/03
Instance I.
Věc
Vodovod Kunice
Účastníci Obec Kunice, zast. starostou J. Málkem, Obecní úřad Kunice 92, 251 63 Strančice
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 11.11.2003
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4103.html
Rozhodnutí
        
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 566-R/03-628/140/ZH V Praze dne 3.10.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 4.8.2003 podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným., se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, za niž jedná jednatel Ing. Jindřich Pytelka, CSc., na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - obec Kunice, zastoupena starostou obce Josefem Málkem, se sídlem Obecní úřad Kunice 92, 251 36 Strančice, o vyloučení ve veřejné zakázce na zhotovení díla - stavby "Vodovod Kunice", vyhlášené obchodní veřejnou soutěží podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., v Obchodním věstníku č. 21/03 ze dne 28.5.2003 pod zn. 171739-21/03, rozhodl takto: zadavatel obec Kunice, zast. starostou Josefem Málkem, se sídlem Obecní úřad Kunice 92, 251 63 Strančice, porušil ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. tím, že vyloučil uchazeče Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, za niž jedná jednatel Ing. Jindřich Pytelka, CSc., z obchodní veřejné soutěže na zhotovení díla - stavby "Vodovod Kunice", aniž k tomu byly splněny zákonné podmínky podle cit. ustanovení. Proto se zadavateli podle ustanovení § 60 písm. b) téhož zákona ukládá zrušit rozhodnutí ze dne 7.7.2003 o vyloučení tohoto uchazeče z obchodní veřejné soutěže a jeho nabídku zařadit zpět mezi posuzované a hodnocené nabídky, a to vše do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Obec Kunice, zast. starostou Josefem Málkem, se sídlem Obecní úřad Kunice 92, 251 63 Strančice (dále jen "zadavatel"), vyhlásil dne 28.5.2003 obchodní veřejnou soutěž v Obchodním věstníku č. 21/03 pod zn. 171739-21/03 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), na zhotovení díla - stavby "Vodovod Kunice". Zadavateli bylo podáno 5 nabídek. Dne 7.7.2003 uskutečnil zadavatel otevírání obálek s nabídkami. Komise provedla kontrolu úplnosti nabídek podle požadavků uplatněných v zadání veřejné zakázky a shledala u jedné nabídky neúplnost těchto požadavků. Komise navrhla neúplnou nabídku vyřadit z dalšího posuzování a hodnocení v obchodní veřejné soutěži. Zadavatel uchazeče vyloučil, což mu písemně oznámil dne 7.7.2003 a současně ho vyzval k vyzvednutí dokladu o složení jistoty. Vyloučeným uchazečem jsou Vodohospodářské stavby, společnost s ručení omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, za niž jedná jednatel Ing. Jindřich Pytelka, CSc. (dále jen "uchazeč"). Jako důvod vyloučení je uvedeno neprokázání oprávnění k výkonu zeměměřičských činností - není prokázán žádným dokladem smluvní vztah mezi uchazečem a subdodavatelem této činnosti. Uchazeč zaslal zadavateli námitky ze dne 14.7.2003 proti rozhodnutí o vyloučení, které zadavatel obdržel 16.7.2003. V námitkách uchazeč považuje své vyloučení z obchodní veřejné soutěže za neoprávněné a tím také za porušení zákona a uvádí, že: oprávnění k výkonu zeměměřičských činností předložil uchazeč v nabídce prostřednictvím subdodavatele s doloženým živnostenským listem (k provozování živnosti "výkon zeměměřičských čiností") a úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností subdodavatelem, zadavatel ve vyhlášení stanovil v bodě 4.2. následující: "u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona i tyto jiné osoby na základě smluvního vztahu a uchazeč tuto podmínku splnil předložením výše uvedených dokladů, a to na základě smluvního vztahu se subdodavatelem". V podmínkách soutěže není nikde uvedeno, že je uchazeč povinen (ani jakým způsobem by to měl učinit) prokázat smluvní vztah se subdodavatelem v nabídce. Uchazeč žádá zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 7.7.2003 o vyloučení z veřejné zakázky a zařazení jeho nabídky zpět mezi posuzované a hodnocené nabídky. Zadavatel přezkoumal námitky a příslušné doklady vážící se k rozhodnutí o vyloučení a konstatoval, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne 7.7.2003 podle § 56 zákona potvrzuje rozhodnutím ze dne 21.7.2003. Dne 4.8.2003 byl Úřadu doručen návrh uchazeče ze dne 31.7.2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitce a vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži. V návrhu uchazeč odůvodnil své namítání proti rozhodnutí zadavatele stejně jako v námitkách ze dne 14.7.2003. V kontextu uvedených skutečností uchazeč navrhuje, aby orgán dohledu rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze dne 7.7.2003 i rozhodnutí o námitkách ze dne 14.7.2003 zrušil, přezkoumal a uložil zadavateli provést nápravu tak, že nadále bude s uchazečem ve věci jednat a zařadí jeho nabídku do fáze posouzení a hodnocení. Dnem 4.8.2003 bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona. Účastníky správního řízení podle § 58 zákona jsou: Obec Kunice, zastoupená starostou Josefem Málkem, se sídlem Kunice 92, 251 63 Strančice, Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, za niž jedná jednatel Ing. Jindřich Pytelka, CSc. Úřad obdržel dne 29.8.2003 dokumentaci k veřejné zakázce a stanovisko zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 21.7.2003. Ve stanovisku zadavatel uvádí, že: rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži nebylo v rozporu se zákonem s odůvodněním shodujícím se s rozhodnutím o nevyhovění námitkám ze dne 21.7.2003, uchazeč neprokázal, že se subdodavatelem oprávněným k výkonu zeměměřičských prací je ve smluvním vztahu. Úřad přezkoumal v souladu s ustanovením § 57 a následujících zákona napadnuté rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky. Ve správním řízení odbor dohledu provedl, podle ustanovení § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 61 zákona, dokazování obsahem předané dokumentace o zadání veřejné zakázky, dále pak obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách a obsahem stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče. Uchazeči bylo Úřadem v rámci oznámení o zahájení správního řízení ze dne 26.8.2003 uloženo, aby ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 zákona zaslal orgánu dohledu doklad o složení uvolněné jistoty, který musí být součástí návrhu uchazeče, a to do 3.9.2003. Oznámení o zahájení správního řízení obdržel uchazeč 28.8.2003. Dne 2.9.2003 obdržel Úřad od uchazeče sdělení, že požadovaná jistota je v držení zadavatele a je platná do 10.11.2003, což je patrné z přiložené kopie bankovní záruky. Úřad konstatuje následující: ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže je uvedeno v bodě 4.2. "U nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona i tyto jiné osoby na základě smluvního vztahu s uchazečem, uchazeč v nabídce předložil oprávnění k výkonu zeměměřičských činností prostřednictvím subdodavatele, podložené živnostenským listem (obchodní jméno Ing. Petr Vodňanský - GEOKARTING) a úředním oprávněním pro ověřování zeměměřičských činností vystaveným na tutéž osobu, uchazeč uvedl v námitkách ze dne 14.7.2003, že je se subdodavatelem ve smluvním vztahu na realizaci předmětu veřejné zakázky. Doloženým oprávněním k výkonu zeměměřičských činností a úředním oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských prací prokázal splnění kvalifikačního předpokladu ve smyslu ustanovení § 2c odst. 1 zákona., § 2b odst. 1 písm. a) zákona stanovuje za jakých podmínek splňuje uchazeč kvalifikační předpoklad. Uchazeč je povinen podle tohoto ustanovení zákona v nabídce doložit příslušné oprávnění k podnikání, které prokazuje podle § 2c odst. 3 zákona předložením v originálu nebo ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti. Uchazeč tento doklad v nabídce předložil a tím požadavku zákona vyhověl, zadavatel požadoval v podmínkách vyhlášení smluvní vztah se subdodavatelem, v těchto podmínkách však neuvedl povinnost jakým způsobem má uchazeč smluvní vztah prokázat. Způsob prokázání smluvního vztahu v nabídce nepožaduje žádné ustanovení zákona. Obě tyto skutečnosti vedou k závěru, že zadavatel nerespektoval písemné sdělení uchazeče v námitkách, že se subdodavatelem podílejícím se na splnění předmětu veřejné zakázky je ve smluvním vztahu. Námitka uchazeče je důvodná. Odbor dohledu s ohledem na všechny u vedené skutečnosti, které prokázal v průběhu správního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Rozhodnutí obdrží: Obec Kunice, zast. starostou Josefem Málkem, Obecní úřad Kunice 92, 251 63 Strančice Vodohospodářské stavby, společnost s ručení omezeným., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, za niž jedná Ing. Jindřich Pytelka, CSc.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/4103
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 364 lidí darovalo 986 794 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy