Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 5334


Číslo jednací VZ/S506/05
Instance I.
Věc
Výroba a dodávka tištěných výrobků pro ČSSZ
Účastníci Česká správa sociálního zabezpečení
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 17.05.2005
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5334.html
Rozhodnutí
             
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 506-R/05-054/140/ZH V Praze dne 19.4.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázek, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 60/2005 Sb., ve správním řízení, zahájeném dne 21.2.2005, podle ustanovení § 96 odst. 1 cit. zákona, na základě návrhu uchazeče - OPTYS, spol. s r.o., se sídlem Rybářská č. 89/44, 746 01 Opava, za niž jedná jednatel společnosti Ing. Jan Vích, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Kaufman, náměstek ústředního ředitele, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o přidělení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na "Výrobu a dodávky tištěných výrobků pro ČSSZ", uveřejněné na centrální adrese pod ev. č. 50001197ZR dne 23.9.2004, rozhodl takto: správní řízení se v souladu s ustanovením § 97 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 60/2005 Sb. zastavuje, neboť součástí návrhu nebyl doklad o doručení námitek zadavateli ve smyslu ustanovení § 97 odst. 1 cit. zákona. Odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vyzval dne 24.2.2005 zadavatele Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Kaufman, náměstek ústředního ředitele, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5 (dále jen "zadavatel"), k předání dokumentace k veřejné zakázce "Výroba a dodávka tištěných výrobků pro ČSSZ" a stanoviska k návrhu uchazeče OPTYS, spol. s r.o., IČ 42869048, se sídlem Rybářská č. 89/44, 746 01 Opava, za niž jedná jednatel společnosti Ing. Jan Vícha (dále jen "uchazeč"), ve věci výše uvedené veřejné zakázky, zveřejněné na centrální adrese dne 23.9.2004 pod ev. č.: VZ 50001197ZR podle § 25 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. (dále jen "zákon"). Na základě zveřejnění nadlimitní veřejné zakázky, zadané v otevřeném řízení, přijal zadavatel 7 nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 16.11.2004. Vyloučen byl 1 uchazeč z důvodu nesplnění požadavků podle § 30 odst. 2 písm. c) zákona. Posouzení a hodnocení 6 nabídek zadavatel provedl dne 15.12.2004 s výsledným pořadím: MORAVIAPRESS a.s., Břeclav uchazeč SEVT a.s., Praha Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky podle § 65 zákona, jako ekonomicky nejvýhodnější, ze dne 27.12.2004 převzal vítězný uchazeč dne 30.12.2004, uchazeč dne 3.1.2005 a třetí v pořadí dne 30.12.2004. Námitky proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky podali současně uchazeč a SEVT a.s., Praha 8. Zadavatel námitkám obou uchazečů vyhověl a dne 24.1.2005 vydal současně se zveřejněním rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 27.12.2004 oznámení o zrušení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky. Uchazeč obdržel oznámení o zrušení přidělení veřejné zakázky dne 27.1.2005. Nové posouzení a hodnocení nabídek uskutečnil zadavatel dne 1.2.2005. Na základě vyhodnocení stanovil následující pořadí: SYSTEMPRINT DRESCHER spol. s r.o., Praha uchazeč SEVT a.s., Praha Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky, vydané dne 9.2.2005, obdržel SYSTEMPRINT DRESCHER spol. s r.o. dne 11.2.2005, uchazeč dne 14.2.2005 a SEVT a.s. dne 11.2.2005. Proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 9.2.2005 podal MORAVIAPRESS a.s. námitky z důvodu diametrálně odlišného hodnocení komisí oproti hodnocení ze dne 15.12.2004. Námitky zadavatel obdržel dne 23.2.2005. Námitky podal rovněž SEVT a.s. proti nesprávnému postupu hodnotící komise, kdy neprovedla hodnocení podle stanovených kritérií nebo hodnocení provedla způsobem, který není zárukou objektivity a tudíž zárukou výběru nejvhodnější nabídky a dále proti odborné způsobilosti členů komise. Tyto námitky zadavatel obdržel dne 24.2.2005. Od ostatních uchazečů zadavatel námitky neobdržel. Zadavatel ve vyřízení námitek ze dne 3.3.2005 proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky oběma namítajícím sdělil, že dne 1.3.2005 zadavatel rozhodl podle § 68 odst. 1 zákona ve spojení s bodem 5.10. formuláře - oznámení zadávacího řízení, o zrušení otevřeného řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Dále uvedl, že rozhodnutí bude uveřejněno na centrální adrese dne 7.3.2005 a že důvodem jsou podstatné nově definované změny požadavků kladené na veřejnou zakázku a že vzhledem k nastalé situaci je bezpředmětné další řízení ve věci námitek. Dne 21.2.2005 byl Úřadu doručen návrh uchazeče na přezkoumání úkonů zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky - proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 9.2.2005. Úřad vyžádal od zadavatele dokumentaci a stanovisko k návrhu uchazeče, příslušnou dokumentaci a vyjádření ve věci obdržel Úřad dne 9.3.2005. Úřad zahájil správní řízení podle ustanovení § 96 zákona dnem 21.2.2005, tj. dnem, kdy obdržel návrh uchazeče. Účastníky správního řízení jsou podle § 99 zákona: zadavatel, uchazeč. V návrhu uchazeč uvedl, že nové rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 9.2.2005 přijal jako způsob vyřízení námitek, s nímž podle § 96 odst. 3 zákona nesouhlasí a podává proto v zákonné lhůtě v souladu s § 96 zákona návrh na zahájení řízení. Zadavatele ve vyjádření k návrhu uchazeče ze dne 8.3.2005 uvedl, že: dne 1.3.2005 rozhodl podle § 68 odst. 2 zákona zrušit zadání předmětné veřejné zakázky na základě podstatné změny požadavků, kladených na předmět plnění. Zadavatel nově definoval své potřeby, a tak vznikla naléhavá potřeba rozšířit předmět této veřejné zakázky. Dále je uvedeno, že vzhledem k nastalé situaci je proto bezpředmětné další řízení ve věci jak námitek, které byly podány u zadavatele, tak návrhu uchazeče, který byl podán u Úřadu, uchazeč nevyužil možnosti podání námitek v zákonné lhůtě proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 9.2.2005, které mu bylo prokazatelně doručeno 14.2.2005. Vzhledem k této skutečnosti nebylo uchazeči doručeno písemné sdělení zadavatele, zda případným podaným námitkám vyhovuje či nikoliv, což je podle § 96 odst. 3 zákona jedna z podmínek podání návrhu. Uchazeč tak nesplnil požadavek uvedený v § 97 odst. 1 zákona, protože zadavateli žádné námitky nedoručil. Zadavatel se vyjádřil i k věcné stránce návrhu uchazeče. Úřad nejprve zjišťuje, zda návrh podaný uchazečem na přezkoumání rozhodnutí zadavatele splňuje podmínky ustanovení § 97 odst. 1 zákona, že z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká, v čem je spatřováno porušení tohoto zákona a čeho se navrhovatel domáhá. Návrh dále musí obsahovat přesné označení zadavatele, musí být podepsán a datován. Součástí návrhu zasílaného orgánu dohledu musí být doklad o doručení námitek zadavateli. V témže ustanovení v odst. 2 zákona se dále uvádí, že jestliže návrh nemá předepsané náležitosti dle odstavce 1 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené orgánem dohledu nedoplní, nebyl doručen ve lhůtě podle § 96 odst. 3 zákona nebo nebyl podán oprávněnou osobou, nebo není-li orgán dohledu věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, zahájené řízení orgán dohledu zastaví. Úřad konstatuje, že návrh uchazeče ze dne 21.2.2005 nesplňuje podmínky ustanovení § 97 odst. 1 zákona. Podle ustanovení § 88 odst. 2 zákona musí být zadavateli námitky doručeny nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. Uchazeč na oznámení zadavatele, které obdržel dne 11.2.2005, o přidělení veřejné zakázky nezaslal zadavateli zdůvodněné námitky. Uchazeč nesplnil podmínku uvedenou v ustanovení § 88 odst. 1 zákona, neboť nezaslal zadavateli námitky proti oznámení o přidělení veřejné zakázky ze dne 9.2.2005. Součástí návrhu tak nebyl doklad o doručení námitek zadavateli. Podmínkou pro podání návrhu je podání námitek zadavateli. Uchazeč proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 9.2.2005 námitky nepodal a proto součástí jeho návrhu nemohlo být ani doklad o doručení námitek zadavateli. Z těchto důvodů musí Úřad podle ustanovení § 97 odst. 3 zákona správní řízení zastavit. Úřad s ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které prokázal v průběhu správního řízení rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Rozhodnutí obdrží: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, zast. náměstkem ústředního ředitele Ing. Miroslavem Kaufmanem OPTYS, spol. s r.o., Rybářská č. 89, 746 01 Opava, za niž jedná jednatel Ing. Jan Vícha

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/5334
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.