Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 5909


Číslo jednací VZ/S90/06
Instance I.
Věc
Výzkum procesů pole vzdálených interakcí hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva vysoce aktivních odpadů
Účastníci Správa úložišť radioaktivních odpadů
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 27.06.2006
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5909.html
Rozhodnutí
             
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S090/2006/SL-06329/2006/550/VŠ V Praze dne 31.5.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.4.2006 ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., na základě nedatovaného návrhu uchazeče Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost, se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ 41192168 a ISATech, s.r.o., se sídlem S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, IČ 25935861, právnickým osobám sdruženým podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení Interaction Experts, za něž za obě jedná vedoucí sdružení Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost, jednající předsedou představenstva ing. Václavem Hořejším, MBA na přezkoumání úkonů zadavatele Správy úložišť radioaktivních odpadů, se sídlem Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, IČ 66000769, zastoupeného ředitelem ing. Vítězslavem Dudou, MBA, v otevřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Výzkum procesů pole vzdálených interakcí hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů", zahájeného uveřejněním oznámení otevřeného zadávacího řízení na centrální adrese dne 20.10.2005 pod evidenčním číslem 50013840, jehož dalším účastníkem je Česká geologická služba, se sídlem Klárov 3, 118 21 Praha 1, IČ 00025798, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., se sídlem Husinec - Řež 130, 250 68 Řež, IČ 46356088 a Technická univerzita v Liberci, se sídlem Hálkova 6, 461 17 Liberec, IČ 46747885, právnické osoby sdružené podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení G - Bariéra, za něž za tři jedná první účastník sdružení Česká geologická služba, zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, PhD. rozhodl takto: Výše uvedený zadavatel nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 55 odst. 3 citovaného zákona tím, že jako dílčí kritéria pro hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti stanovil kritéria "reference uchazeče" a zkušenosti personálu určeného k projektu, která nevyjadřují ekonomickou výhodnost nabídky, ale kvalifikaci uchazeče podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. c) bod 1. a 2. tohoto zákona, a proto se zadavateli Správě úložišť radioaktivních odpadů na základě ustanovení § 101 odst. 1 téhož zákona ukládá zrušit zadávací řízení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Uveřejněním oznámení otevřeného zadávacího řízení na centrální adrese pod evidenčním číslem 50013840 zahájil dne 20.10.2005 zadavatel Správa úložišť radioaktivních odpadů, se sídlem Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, IČ 66000769, zastoupený ředitelem ing. Vítězslavem Dudou, MBA (dále jen "zadavatel") na základě ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "zákon") otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku "Výzkum procesů pole vzdálených interakcí hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů". Ve lhůtě pro podání nabídky stanovené zadávacími podmínkami, tj. do 14.12.2005, podali svoje nabídky dva uchazeči, jedním z nichž byl uchazeč Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost, se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ 41192168 a ISATech, s.r.o., se sídlem S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, IČ 25935861, právnické osoby sdružené podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení Interaction Experts, za něž za obě jedná vedoucí sdružení Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost, jednající předsedou představenstva ing. Václavem Hořejším, MBA - (dále jen uchazeč"). Rozhodnutím ze dne 2.1.2006 přidělil zadavatel veřejnou zakázku uchazeči - České geologické službě, se sídlem Klárov 3, 118 21 Praha 1, IČ 00025798, Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s., se sídlem Husinec - Řež 130, 250 68 Řež, IČ 46356088 a Technické univerzitě v Liberci, se sídlem Hálkova 6, 461 17 Liberec, IČ 46747885, právnickým osobám sdruženým podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení G - Bariéra, za něž za tři jedná první účastník sdružení Česká geologická služba, zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, PhD. (dále jen "uchazeč G - Bariéra"). Oznámení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 2.1.2006 bylo uchazeči doručeno následující den, dne 3.1.2006. S datem 16.1.2006 vznesl uchazeč proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky námitky, které byly zadavateli doručeny dne 17.1.2006. Zadavatel dne 20.1.2006 námitkám uchazeče zčásti vyhověl a rozhodl o provedení nového posouzení a hodnocení nabídek; písemné sdělení o přezkoumání námitek bylo uchazeči doručeno dne 23.1.2006. Na základě nového posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem nově jmenovanou hodnotící komisí rozhodl zadavatel dne 24.2.2006 o přidělení veřejné zakázky; veřejná zakázka byla přidělena uchazeči G - Bariéra, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jako druhá v pořadí byla vyhodnocena nabídka uchazeče. Oznámení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 27.2.2006 bylo uchazeči doručeno dne 28.2.2006. S datem 14.3.2006 vznesl uchazeč proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky námitky, které byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel dne 22.3.2006 vyhověl pouze námitce uchazeče, ve které uchazeč uvedl, že rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky neobsahuje ustanovením § 65 odst. 2 zákona stanovené údaje, údaje které byly předmětem hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. V souladu s požadavkem uchazeče rozhodl, že svoje rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 24.2.2006 o tyto údaje doplní. Písemné sdělení o přezkoumání námitek bylo uchazeči doručeno dne 23.3.2006, zadavatel pak dne 29.3.2006 uchazeči uvedené doplnění skutečně zaslal; uchazeči bylo doručeno dne 30.3.2006. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") byl dne 3.4.2006 doručen nedatovaný návrh uchazeče na přezkoumání úkonů zadavatele; uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona. Uchazeč ve svém návrhu uvádí, že s rozhodnutím a postupem zadavatele není spokojen a ve smyslu ustanovení § 96 zákona žádá o zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Porušení zákona spatřuje zejména v tom, že zadavatel v rozporu se zákonem mu nevyhověl v následující námitce: "Kritérium reference uchazeče je kvalifikačním kritériem a je v rozporu s § 55 odst. 3 zákona ve smyslu § 8 vyhlášky č. 240, který jasně hovoří, že jedním z dílčích kritérií jsou kromě nabídkové ceny jen kritéria, která se vztahují k předmětu a charakteru konkrétní veřejné zakázky a ne k osobám dodavatelů a uchazečů. Současně o této skutečnosti zadavatel utvrdil uchazeče tím, že v zadávací dokumentaci v čl. 11 Požadavky na nabídku v odst. 11.1 d) považoval reference za doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních kritérií, neboť tyto údaje měly být vloženy do obsahu samostatné neprůhledné a zalepené obálky A, která neměla obsahovat samotnou nabídku". Z výše uvedených důvodů se uchazeč v závěru svého návrhu domáhá přezkoumání úkonů zadavatele a zrušení zadávacího řízení. Podle ustanovení § 99 zákona jsou účastníky řízení: Správa nalezišť radioaktivních odpadů, se sídlem Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, IČ 66000769, zastoupená ředitelem ing. Vítězslavem Dudou, MBA, Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost, se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ 41192168 a ISATech, s.r.o., se sídlem S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, IČ 25935861, právnické osoby sdružené podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení Interaction Experts, za něž za obě jedná vedoucí sdružení Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost, jednající předsedou představenstva ing. Václavem Hořejším, MBA, Česká geologická služba, se sídlem Klárov 3, 118 21 Praha 1, IČ 00025798, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., se sídlem Husinec - Řež 130, 250 68 Řež, IČ 46356088 a Technická univerzita v Liberci, se sídlem Hálkova 6, 461 17 Liberec, IČ 46747885, právnické osoby sdružené podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení G - Bariéra, za něž za tři jedná první účastník sdružení Česká geologická služba, zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, PhD. Výše uvedeným účastníkům řízení Úřad dopisem Č.j.: VZ/S090/2006/SL-06329/2006/ 550/VŠ ze dne 6.4.2006 oznámil zahájení správního řízení a stanovil zadavateli, aby v souladu s ustanovením § 97 odst. 4 zákona zaslal Úřadu do 7 dnů od doručení návrhu uchazeče, jehož fotokopie tvořila přílohu uvedeného dopisu, vyjádření k návrhu a dokumentaci o zadání veřejné zakázky, tj. včetně nabídek uchazečů. Spolu s dokumentací o zadání veřejné zakázky obdržel Úřad dne 18.4.2006 vyjádření zadavatele ze dne 13.4.2006, ve kterém zadavatel uvádí, že v oznámení zadávacího řízení ani v zadávací dokumentaci nestanovil žádná kvalifikační kritéria pro splnění technické způsobilosti, vyžádal si pouze předložení seznamů, osvědčení. Nechtěl stanovením technické způsobilosti dále zužovat přístup uchazečů v již tak slabém konkurenčním prostředí zhotovitelů, kteří přicházejí v úvahu pro splnění veřejné zakázky. To, že nabídku předložili pouze dva uchazeči, potvrzuje tyto obavy. Zadavatel uvádí, že proto byl plně oprávněn využít ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 240 "Při hodnocení nabídek lze použít kromě dílčích kritérií uvedených v zákoně i další dílčí kritéria, která zadavatel stanoví s přihlédnutím k charakteru konkrétní veřejné zakázky" a zvolil s ohledem na charakter veřejné zakázky mezi jinými dílčí kritérium "Reference uchazeče" s váhou 30 % s pěti subkritérii, a to: Zkušenosti s provedením zakázek obdobného a většího rozsahu, váha 30 %, Zkušenosti s provedením shodné či obdobné zakázky, váha 30 %, Zkušenosti se specifikovanými podpůrnými a shrnujícími pracemi na zakázku, váha 20 %, Finanční stabilita firmy, váha 10 %, Rozsah pojištění, váha 10 %. Zadavatel dále ve svém vyjádření uvádí, že zvolil dané kritérium z důvodu, že pro veřejnou zakázku chtěl získat zhotovitele, který jednak na předchozích zakázkách výzkumného charakteru prokázal schopnost splnit obdobný rozsah výzkumných prací, dále prokázal schopnost splnit shodné či obdobné zaměření výzkumných prací a dále i schopnost jejich koordinace a sumarizace výsledků z různých oblastí zkoumaných jevů. Rovněž tak měl zájem vybrat firmu, která vykazuje zdravé financování a je co nejlépe zajištěna proti škodám. Cílem stanovení tohoto dílčího kritéria se svými subkritérii bylo zabezpečit kvalitu produktu veřejné zakázky. Zadavatel nemůže souhlasit s názorem uchazeče, že toto dílčí kritérium nemá vztah k předmětu a charakteru této konkrétní veřejné zakázky, naopak zadání této zakázky bez vyhodnocení tohoto dílčího kritéria by bylo nezodpovědné a mohlo by vést ke zmaření veřejných prostředků. Při zrušení uchazečem napadnutého kritéria se pořadí nabídek nezmění. Uchazeči, který se umístil na prvním místě se sníží celková bodová hodnota z 96 na 66 a uchazeči na druhém místě z 62 na 44 bodů. Na závěr svého vyjádření k návrhu uchazeče zadavatel uvádí, že významný rozdíl obou nabídek je i v samotné technické úrovni řešení navrhovaného jednotlivými uchazeči, jak je patrné z kapitoly č. 2 Odůvodnění zadání veřejné zakázky obsažené v doplnění o přidělení veřejné zakázky ze dne 29.3.2006. Zatímco uchazeč na prvním místě plně pokrývá všechny oblasti výzkumu, uchazeč na druhém místě nabízí spíše než výzkum pole vzdálených interakcí popisné charakteristiky krystalinického masivu, které však nepokrývají všechny oblasti zadaného výzkumu a které získal při realizaci kavernového zásobníku plynu v Hájích u Příbrami. Dne 24.4.2006 Úřad obdržel faxem podání uchazeče z téhož dne, ve kterém uchazeč jako předložení dalších důkazů a návrhů uvádí sedm námitek ke složení hodnotící komise, k hodnocení nabídek hodnotící komisí, resp. k rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky a jeho odůvodnění. Námitky se týkají hodnocení nabídek podle shora uvedeného v pořadí prvního kritéria hodnocení "Reference uchazečů" a jeho některých subkritérií, dále pak hodnocení podle v pořadí druhého kritéria hodnocení "Zkušenosti personálu určeného k projektu" a jeho subkritéria, jakož i hodnocení podle v pořadí třetího kritéria hodnocení "Technická úroveň navrženého řešení". Dopisem Č.j.: VZ/S090/2006/SL-06329/2006/550/VŠ ze dne 26.4.2006 vyzval Úřad zadavatele, aby se k podání uchazeče, jehož fotokopie tvořila přílohu uvedeného dopisu, ve stanovené lhůtě vyjádřil. Dne 2.5.2006 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, ve kterém se zadavatel k podání uchazeče ze dne 24.4.2006 podrobně vyjádřil. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 96 a násl. zákona napadené úkony zadavatele. Ve správním řízení Úřad postupoval podle ustanovení § 50 a § 51 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., s odvoláním na ustanovení § 107 zákona a na základě obsahu dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahu návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a doplňujícího podání uchazeče, jakož i obsahu vyjádření zadavatele k návrhu a doplňujícímu podání shledal, že zadavatel nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 55 odst. 3 zákona. V položce 9.2 Kritéria a doklady pro prokazování finanční a ekonomické způsobilosti oznámení zadávacího řízení zadavatel stanovil "Účetní závěrkou v plném nebo zjednodušeném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, za poslední dvě účetní období"; v následující položce oznámení zadávacího řízení 9.3 Kritéria a doklady pro prokazování technické způsobilosti zadavatel stanovil "Osvědčení a vzdělání dle § 33 odst. 1 písm. c) odd. 1 zákona, seznam; 2. Významné služby dle § 33 odst. 1 písm. c) odd. 2, seznam…". V položce 5.7 Kritéria pro zadání veřejné zakázky oznámení zadávacího řízení zadavatel stanovil "Ekonomická výhodnost nabídky", v položce 10.1 Dílčí kritéria oznámení zadávacího řízení pak stanovil tato kritéria: reference uchazeče (váha 30%), zkušenosti personálu určeného k projektu (váha 27%), technická úroveň nevrženého řešení (váha 23%) a nabídková cena (váha 20%). Zadavatel uveřejněním výše uvedeného základního kritéria a dílčích kritérií včetně jejich váhy splnil svoji povinnost uloženou mu ustanovením § 55 odst. 4 zákona. Pro úplnost považuje Úřad za nezbytné uvést, že zadavatel v čl. 16.2 části 1 zadávací dokumentace stanovil pro první tři shora uvedená dílčí kritéria ještě subkritéria, kterým v příloze č. 12 svého Manuálu pro přijímání nabídek, otevírání obálek, posouzení nabídek, hodnocení nabídek a přidělení veřejné zakázky rovněž přiřadil váhu. U prvně uvedeného dílčího kritéria - reference uchazeče (váha 30%) - se jedná o následující subkritéria a jejich váhu: (i) zkušenosti s provedením zakázek obdobného a většího rozsahu 30%, (ii) zkušenosti s provedením shodné či obdobné zakázky 30%, zkušenosti se specifikovanými podpůrnými a shrnujícími pracemi na zakázce 20%, (iv) finanční stabilita firmy 10%, (v) rozsah pojištění 10%. U druhého uvedeného dílčího kritéria - zkušenosti personálu určeného k projektu (váha 27%) - se jedná o následující subkritéria a jejich váhu: (i) zkušenosti klíčového personálu se zajištěním a provedením obdobné zakázky 40%, (ii) odbornost klíčového personálu určeného pro plnění zakázky 40%, pokrytí potřebných profesí vlastními pracovníky uchazeče a přístup k podpůrným zdrojům a informacím 20%. Ze shora uvedených skutečností je patrné, že ve shora uvedené položce 9.3 oznámení zadávacího řízení stanovil zadavatel požadavky na prokázání technické způsobilosti podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. c) bod 1. a 2. zákona, aby současně ve shora uvedené položce 10.1 oznámení zadávacího řízení stanovil tytéž požadavky prvními dvěma dílčími kritérii pro hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti (kritérium - reference uchazeče - a - zkušenosti personálu určeného k projektu). U prvně uvedeného kritéria pak navíc v pořadí čtvrtým subkritériem (finanční stabilita firmy) stanovil požadavek na prokázání finanční a ekonomické způsobilosti podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) zákona, požadavek, který stanovil ve shora uvedené položce 9.2 oznámení zadávacího řízení. Zadavatel svým postupem učinil z dalších kvalifikačních kritérií, jejichž splnění je podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení, v daném případě týkajících se prokazování technické způsobilosti, dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky, podle kterých má být hodnocena ekonomická výhodnost nabídky. Z ustanovení § 30 odst. 3 zákona, které stanoví, že zadavatel v oznámení otevřeného zadávacího řízení uvede požadavky na kvalifikaci a z ustanovení § 55 odst. 4 zákona, které stanoví, že zadavatel je povinen v oznámení otevřeného zadávacího řízení uveřejnit základní kritérium pro zadání veřejné zakázky a v případě zadání veřejné zakázky na podkladě ekonomické výhodnosti nabídky i dílčí kritéria včetně jejich váhy, je však patrné, že požadavky na kvalifikaci nemohou být totožné s dílčími kritérii pro hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti. Rozhodne-li se zadavatel pro hodnocení podle základního kritéria ekonomická výhodnost nabídky, je povinen stanovit podle ustanovení § 55 odst. 3 zákona a ustanovení § 8 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb., taková dílčí kritéria, která se výhradně týkají nabídky a její ekonomické výhodnosti. Z ustanovení § 39 odst. 1 a 2 zákona je patrné, že hodnocení kvalifikace uchazečů se vždy vztahuje k osobě uchazeče, tedy že jde o vyhodnocení jejich obecné způsobilosti k plnění veřejné zakázky, přičemž výsledkem tohoto vyhodnocení je, že uchazeč je schopen splnit danou veřejnou zakázku a jeho nabídka bude dále posuzována a hodnocena nebo není schopen je splnit, a pak musí být takový uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Kritéria kvalifikace tak vyjadřuje schopnost uchazeče splnit danou veřejnou zakázku, ale nevyjadřuje ekonomickou výhodnost jeho nabídky. Z ustanovení § 62 a násl. zákona je naopak patrné, že hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídky se již nevztahuje k osobě uchazeče, ale k vlastní ekonomické výhodnosti nabídky, zabývá se hodnocením konkrétních podmínek obsažených v nabídce, za nichž uchazeč nabízí splnění dané veřejné zakázky. Výsledkem je hodnocení konkrétního obsahu nabídky ve vztahu k její ekonomické výhodnosti a zjištění míry této ekonomické výhodnosti pro zadavatele. S ohledem na shora uvedené skutečnosti, kterými bylo ve správním řízení prokázáno, že zadavatel jako dílčí kritéria pro hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti stanovil kritéria, která nevyjadřují ekonomickou výhodnost nabídky, ale kvalifikaci uchazeče a jsou proto nepřípustná, čímž nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 55 odst. 3 zákona a toto nesplnění povinnosti podstatně ovlivnilo stanovení pořadí nabídek, Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Úřad upozorňuje zadavatele, že po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je zadavatel v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona povinen zrušení zadávacího řízení uveřejnit i s uvedením důvodů, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy rozhodl o tomto zrušení. Podle ustanovení § 68 odst. 5 zákona je zadavatel dále povinen pro uveřejnění zrušení zadávacího řízení použít příslušný formulář, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví shora uvedená vyhláška č. 240/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Mgr. Jindřiška Koblihová náměstek předsedy ÚOHS pověřený řízením sekce veřejných zakázek Rozhodnutí obdrží: Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost, Geologická 4, 152 00 Praha 5 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/5909
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.