Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 7112


Číslo jednací VZ/S146/07
Instance I.
Věc
Obstarání správy, provozování a nájmu vodohospodářského majetku zadavatele - vyloučení uchazeče
Účastníci Jihočeský vodárenský svaz
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 03.09.2007
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7112.html
Rozhodnutí
                
Č. j. S146/2007/VZ-13643/2007/540-Šm V Brně dne 15. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve správním řízení, zahájeném dne 1.6.2007 na návrh ze dne 30.5.2007, jehož účastníky jsou navrhovatel - 1. JVS a.s., IČ 608 49 657, se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, za něhož jedná Ing. Rostislav Čáp, předseda představenstva, zadavatel - Jihočeský vodárenský svaz, IČ: 4902117, se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, za něhož jedná Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva, vybraný uchazeč - Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., IČ 60071371, se sídlem Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice, za něhož jedná Mgr. Pavel Matoušek, I. místopředseda představenstva a Ing. Vladimír Mikolášek, člen představenstva, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - rozhodnutí o námitkách proti vyloučení navrhovatele - 1. JVS a.s., IČ 608 49 657, se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, ve veřejné zakázce na "Obstarání správy, provozování a nájmu vodohospodářského majetku zadavatele", zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 25.8.2006, pod ev. číslem 60000941, rozhodl podle § 114 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., takto: I. Správní řízení se zastavuje, neboť návrh společnosti 1. JVS a.s., IČ 608 49 657, se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, ze dne 30.5.2007 nebyl v zákonné lhůtě zaslán zadavateli Jihočeskému vodárenskému svazu, IČ: 4902117, se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice. II. Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, zadavateli nevzniká povinnost nahradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Odůvodnění Zadavatel - Jihočeský vodárenský svaz, IČ 4902117, se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, za něhož jedná Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva (dále jen "zadavatel"), uveřejnil dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 25.8.2006 pod evidenčním číslem 60000941, oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky "Obstarání správy, provozování a nájmu vodohospodářského majetku zadavatele" (dále jen "zakázka"). V zadávací dokumentaci v bodu 20 zadavatel podrobně stanovil hodnotící kritéria pro zadání zakázky a způsob hodnocení nabídek a dále uvedl, že nabídky, které i v jediném uvedeném údaji budou obsahovat hodnoty nesplňující stanovené limity, budou vyřazeny. Zadavatel stanovil také dílčí hodnotící kritéria, k nimž přiřadil tyto váhy: 1. výše nájemného soustavy za období trvání smlouvy od 1.1.2008 do 31.12.2008 (parametr A): váha 18 % 2. vodné soustavy (parametr B): váha 80 % 3. cena za správu vodohospodářského majetku, jeho údržbu, opravy odstraňování poruch a havárií, s výjimkou jmenovitých oprav vodohospodářský majetek vymezený v příloze lA návrhu smlouvy (parametr C): váha 1% cena za správu vodohospodářského majetku, jeho údržbu, opravy a odstraňování poruch a havárií, s výjimkou jmenovitých oprav vodohospodářský majetek vymezený v příloze č. 1B návrhu smlouvy (parametr D): váha 1% Dále v zadávací dokumentaci v bodu 21 zadavatel stanovil postup rozhodování při výběru nejvhodnější nabídky tak, že zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější postupem dle § 81 zákona. Zadavatel si rovněž vyhradil právo rozhodnout o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený zákonem. Učiní tak postupem dle § 79 odst. 5 zákona. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 13.10.2006 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel šest nabídek. Zadavatel dne 15.12.2006 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., IČ 60071371, se sídlem Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice, za něhož jedná Mgr. Pavel Matoušek, I. místopředseda představenstva a Ing. Vladimír Mikolášek, člen představenstva (dále jen "vybraný uchazeč"). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") svým rozhodnutím č.j. S038/2007/SL-03344/2007/540-Šm ze dne 28.2.2007 podle § 118 zákona rozhodnutí zadavatele ze dne 15.12.2006 zrušil, a to z důvodu netransparentního postupu jak hodnotící komise, tak zadavatele při posuzování nabídek. Z výše uvedeného důvodu zadavatel provedl nové posouzení a hodnocení nabídek, a jak vyplývá z příslušné zprávy ze dne 25.4.2007, vyřadil ze zadávacího řízení nabídku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října, 709 45 Ostrava, a společnosti 1. JVS, a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice (dále jen "navrhovatel") a dotyčné uchazeče vyloučil, což jim oznámil dopisem ze dne 25.4.2007. Ze zprávy posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.4.2007 dále vyplývá, že zadavatel následně provedl hodnocení zbývajících nabídek, přičemž rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal vybraný uchazeč. Proti rozhodnutí zadavatele ze dne 25.4.2007 o vyloučení podal navrhovatel dopisem ze dne 11.5.2007 námitky, které zadavatel obdržel dne 14.5.2007, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl rozhodnutím ze dne 22.5.2007, které navrhovatel obdržel dne 23.5.2007. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti na zadávacím řízení a rozhodnutí zadavatele, jímž nevyhověl námitkám navrhovatele za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu dopisem ze dne 30.5.2007 návrh na přezkoumání těchto úkonů zadavatele. Úřad obdržel návrh dne 1.6.2007 a tímto dnem bylo podle § 96 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen "zákon v posledním znění") zahájeno příslušné správní řízení. Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že zadavatel svým rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti na zadávacím řízení porušil zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, stanovené v § 6 zákona a tím vznikla navrhovateli újma spočívající ve vyloučení z veřejné zakázky a navrhuje, aby Úřad rozhodnutí zadavatele ze dne 22.5.2007 o vyloučení navrhovatele zrušil. Dopisem ze dne 14.6.2007 navrhovatel doplnil návrh ze dne 30.5.2007, ve kterém poukazuje na pochybení zadavatele, který svým postupem obešel hodnotící komisi, aniž by konstatoval a zdůvodnil porušení postupu stanoveného zákonem ze strany hodnotící komise. Přestože zadavatel považoval původní posouzení nabídek hodnotící komisí za správné, rozhodl opačně, aniž by svůj postup zdůvodnil. Navrhovatel se proto domnívá, že zadavatel porušil procesní postupy upravené v § 76 - 80 zákona, přičemž toto porušení vedlo k vyloučení navrhovatele a tím k jeho diskriminaci ve smyslu § 6 zákona. Na základě uvedeného navrhovatel opětovně požaduje, aby Úřad rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení zrušil a věc vrátil k dalšímu posouzení a zhodnocení zadavateli. Úřad usnesením č.j. S146/2007/VZ-12127/2007/540-Šm ze dne 25.6. 2007, stanovil zadavateli lhůtu do 4.7.2007 pro vyjádření k "Doplnění návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 30.5.2007", které Úřad zaslal zadavateli spolu s uvedeným usnesením. Zadavatel se k doplnění návrhu vyjádřil dopisem ze dne 3.7.2007, ve kterém konstatuje, že obsahem doplnění nejsou žádné nové skutečnosti a stanovisko zadavatele bylo již dostatečně vyjádřeno v jeho rozhodnutí o námitkách, proto navrhuje, aby Úřad k uvedenému doplnění nepřihlížel. Vzhledem k tomu, že ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.4.2007 vyšlo najevo, že zadavatel provedl kromě posouzení také hodnocení nabídek, přičemž rozhodl i o výběru nejvhodnější nabídky, Úřad rozhodl svým usnesením č.j. S147/2007/VZ-13476/2007/540-Šm ze dne 23.7.2007 o přibrání vybraného uchazeče jako účastníka řízení. Současně účastníkům řízení stanovil lhůtu tři dny, ve které jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, případně se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Fotokopii návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 30.5.2007 Úřad zaslal zadavateli a vybranému uchazeči spolu s uvedeným usnesením. Vybraný uchazeč se vyjádřil k návrhu na zahájení správního řízení dopisem ze dne 31.7.2007, ve kterém mimo jiné uvádí, že se dle jeho názoru zadavatel nedopustil porušení zákona a rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení bylo učiněno v souladu se zákonem. Dále se domnívá, že by Úřad měl správní řízení podle ust. § 118 zákona zastavit. K návrhu se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 26.7. 2007, ve kterém uvádí, že obsahem návrhu jsou obdobné skutečnosti, které navrhovatel předložil ve svých námitkách, a kterým zadavatel nevyhověl, přičemž stanovisko zadavatele vyjádřené v rozhodnutí o námitkách se nemění. Závěrem tohoto stanoviska zadavatel dodává, že předmětný návrh navrhovatele ze dne 30.5.2007 nemá v evidenci a předpokládá, že jej vůbec neobdržel. Účastníky řízení podle § 116 zákona v posledním znění jsou: zadavatel, navrhovatel a vybraný uchazeč. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j.S147/2007/VZ-10704/2007/540-Šm, ze dne 5.6.2007. Usnesením S146/2007/VZ-10745/2007/540-Šm ze dne 6.6.2007 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které jsou oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které mohou se vyjádřit k podkladu rozhodnutí. Na usnesení č.j. S147/2007/VZ-13476/2007/540-Šm ze dne 23.7.2007 navrhovatel odpověděl svým dopisem ze dne 29.7.2007, ve kterém žádá o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům pro rozhodnutí do 7.8.2007 a současně navrhuje vydání předběžného opatření, kterým se zadavateli zakáže uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem. Úřad svým rozhodnutím č.j. S146/2007/VZ-14060/2007/540-Šm ze dne 1.8.2007 návrh na vydání předběžného opatření zamítl. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona v posledním znění případ na základě předloženého návrhu a po zhodnocení všech podkladů, vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Ustanovení § 113 odst. 2 zákona v posledním znění ukládá, že návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. V ustanovení § 114 odst. 3 zákona v posledním znění se uvádí, že pokud návrh nemá předepsané náležitosti podle odstavce 2 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní nebo nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 113 odst. 2 nebo 3 nebo nebyl podán oprávněnou osobou nebo není-li Úřad věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, Úřad zahájené řízení zastaví; pokud má důvodné podezření, že došlo k porušení tohoto zákona, zahájí správní řízení z moci úřední. Vzhledem k tomu, že zadavatel v dopisu ze dne 26.7.2007 uvedl, že návrh navrhovatele ze dne 30.5.2007 nemá v evidenci a předpokládá, že jej vůbec neobdržel, Úřad na základě citovaného ustanovení § 113 odst. 2 zákona v posledním znění, stanovil usnesením S146/2007/VZ-13809/2007/540-Šm ze dne 30.7.2007 navrhovateli lhůtu tří dnů od doručení usnesení k provedení úkonu - předložení dokladu o doručení stejnopisu návrhu zadavateli. Toto usnesení navrhovatel obdržel dne 2.8.2007. Úřad konstatuje, že navrhovatel doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli nedoložil a tudíž neprokázal, že byla dodržena jedna z podmínek stanovená zákonem pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, a to zaslání stejnopisu zadavateli podle § 113 odst. 2 zákona v posledním znění. Uvedené opomenutí navrhovatele nebylo jen formálním pochybením, ale závažným porušením jeho povinnosti, neboť zadavatel se nemohl řádně a včas vyjádřit k obsahu návrhu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad o zastavení řízení tak, jak je uvedeno v bodě I. ve výroku. Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 119 zákona v posledním znění je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1 vyhlášky 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uhradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele paušální částkou v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona v posledním znění o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele. Protože Úřad správní řízení zastavil, nevznikla zadavateli ani povinnost hradit náklady řízení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl o nákladech řízení tak, jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis. Mgr. Jindřiška Koblihová místopředsedkyně ÚOHS pověřená řízením sekce veřejných zakázek Obdrží: Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice 1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/7112
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.