Rozhodnutí UOHS 721


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S111/02-151/3926/02-MO
Instance I.
Věc
Generální oprava katedrály sv. Václava v Olomouci - II. etapa
Účastníci Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.09.2002
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-721.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: VZ/S111/02-151/3926/02-MO V Brně dne 15. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 6. 2002 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., o návrhu uchazeče - právnických osob sdružených na základě smlouvy ze dne 16. 4. 2002 podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to GEOSAN GROUP a. s., Zahradní 418, 281 01 Velim, adresa pro doručování U Průhonu 32, 170 00 Praha, za niž jedná Ing. Roman Wurst, předseda představenstva a Ing. Jan Bláha, člen představenstva, a Sochaři, v. o. s., Hodolanská 30, 772 00 Olomouc, za niž jedná Mgr. A. Jiří Finger, společník, ze dne 6. 6. 2002 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, Biskupské náměstí č. 2, 771 01 Olomouc, zastoupené Mons. Josefem Hrdličkou, děkanem - ze dne 23. 5. 2002 o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku "generální oprava katedrály sv. Václava v Olomouci - II. etapa" zadávanou podle části druhé citovaného zákona o zadávání veřejných zakázek zveřejněním v Obchodním věstníku č. 09/02 pod zn. 143650-09/02 dne 27. 2. 2002, rozhodl podle § 60 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., takto: Návrh právnických osob GEOSAN GROUP a. s., Velim, a Sochaři, v. o. s., Olomouc, ze dne 6. 6. 2002 se zamítá a rozhodnutí zadavatele - Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci - ze dne 2. 5. 2002 o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku "generální oprava katedrály sv. Václava v Olomouci - II. etapa" se potvrzuje, neboť bylo učiněno v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Odůvodnění Zadavatel - Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, Biskupské náměstí č. 2, 771 01 Olomouc, zastoupené Mons. Josefem Hrdličkou, děkanem (dále jen "zadavatel") - vyhlásil v Obchodním věstníku č. 09/02 ze dne 27. 2. 2002 pod zn. 143650-09/02, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž na veřejnou zakázku "generální oprava katedrály sv. Václava v Olomouci - II. etapa" (dále jen "soutěž"). Zadavatel v podmínkách soutěže stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti nabídek s použitím těchto kritérií a vah: reference a odborná způsobilost se zaměřením na restaurátorské opravy staveb, které jsou kulturní památkou 50 %, celková nabídková cena 20 %, lhůta plnění 20 %, záruční doba 10 %. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 25. 4. 2002 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel celkem čtyři nabídky, přičemž jedna z nich byla komisí pro otevírání obálek vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek převzala od zadavatele k dalšímu hodnocení tři nabídky, přičemž doporučila zadavateli, aby uchazeče - právnické osoby GEOSAN GROUP a. s., Zahradní 418, 281 01 Velim, za niž jedná Ing. Roman Wurst, předseda představenstva a Ing. Jan Bláha, člen představenstva, a Sochaři, v. o. s., Hodolanská 30, 772 00 Olomouc, za niž jedná Mgr. A. Jiří Finger, společník - sdružené podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "sdružení GEOSAN GROUP a Sochaři"), vyloučil z další účasti v soutěži z důvodu, že uchazeč v nabídce nedoložil oprávnění pro restaurování vitráží a smlouvy mezi uchazečem a jeho subdodavateli, kteří se budou spolupodílet na plnění předmětu veřejné zakázky, přičemž někteří ze subdodavatelů nedoložili čestné prohlášení ve smyslu § 2b zákona. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení sdružení GEOSAN GROUP a Sochaři ze soutěže, oznámenému dopisem ze dne 2. 5. 2002, podal jmenovaný uchazeč námitky zadavateli, který po přezkoumání jejich oprávněnosti podle § 56 zákona námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 23. 5. 2002 uchazeč obdržel dne 28. 5. 2002. Sdružení GEOSAN GROUP a Sochaři podalo dopisem ze dne 6. 6. 2002 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"). Dnem 6. 6. 2002, kdy orgán dohledu obdržel faxem uvedený návrh, bylo podle § 57 odst. 1 zákona v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Písemné vyhotovení návrhu orgán dohledu obdržel dne 7. 6. 2002. Zadavatel obdržel jedno vyhotovení návrhu rovněž dne 7. 6. 2002. Účastníky tohoto správního řízení podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jsou: Zadavatel, Obchodní společnost GEOSAN GROUP a. s., Velim, Obchodní společnost Sochaři, v. o. s., Olomouc. Uchazeč ve svém návrhu uvádí, že v předmětné veřejné zakázce podal nabídku, ve které předložil všechny kvalifikační i ostatní předpoklady pro plnění předmětu veřejné zakázky. Dle názoru uchazeče výše uvedené tvrzení potvrzuje i ta skutečnost, že komise pro posouzení a hodnocení nabídek shledala, že uchazečem podaná nabídka je úplná a uchazeč splnil všechny podmínky stanovené při vyhlášení soutěže. Uchazeč uvádí, že v nabídce předložil doklady o splnění kvalifikačních předpokladů za oba členy sdružení, kteří podali společnou nabídku. Dle názoru uchazeče zadavatel pochybil, když požadoval prokázání splnění kvalifikačních předpokladů nejen od uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku, nýbrž i od jeho subdodavatelů. Dle stanoviska uchazeče subdodavatelé předkládají v nabídce pouze doklad o oprávnění k podnikání, a to pouze pro předmět podnikání, na kterém se budou ve veřejné zakázce podílet. Uchazeč se domnívá, že požadavky zadavatele "ve vztahu ke kvalifikačním předpokladům tzv. jiných osob" považuje za neodůvodněné a nadbytečné. Uchazeč v návrhu uvádí, že zadavatel v podmínkách soutěže při jejím vyhlášení "nespecifikoval kvalifikační předpoklady, které požaduje, aby uchazeči splňovali a proto tito vycházeli z obsahu zadavatelem předloženého." Uchazeč dále poukazuje na to, že rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení výrokovou část oddělenou od části odůvodnění a "text rozhodnutí chvílemi přechází do podoby jakoby rozhodnutí činila komise nikoli zadavatel". Dle názoru uchazeče "z obsahu odůvodnění napadeného rozhodnutí spíše plyne, že onou komisí, která přijala závěry o absencích důkazů o prokázání kvalifikačních předpokladů, byla spíše komise hodnotící nabídky uchazečů, než komise pověřená otevíráním obálek a tudíž i kontrolu úplnosti nabídek". Uchazeč se domnívá, že "naplnil veškeré zákonem i zadavatelem požadované podmínky a není důvodu, proč by nemohl v soutěži pokračovat." Na závěr uchazeč navrhuje orgánu dohledu, aby rozhodnutí zadavatele o námitkách proti jeho vyloučení z další účasti v soutěži zrušil. K návrhu uchazeče se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 12. 6. 2002, ve kterém mj. uvádí, že nepostačuje, když kvalifikační předpoklady prokáží oba členové sdružení, kteří předkládají společnou nabídku, nýbrž kvalifikační předpoklady musí prokázat každá osoba, která se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Nedostatky zjištěné v prokazování kvalifikačních předpokladů u subdodavatelů veřejné zakázky zadavatel považuje za důvody pro vyloučení uchazeče z předmětné veřejné zakázky. Zadavatel ve svém stanovisku dále uvádí, že uchazeč nemá příslušné oprávnění pro restaurování figurálních vitráží, které jsou ve veřejné zakázce mj. předmětem plnění. Zadavatel "považuje specifikaci předmětu soutěže v čl. 1 zadávací dokumentace, zejména, že se jedná i o restaurátorské práce konkrétních oborů, za dostačující." Na závěr svého stanoviska zadavatel navrhuje orgánu dohledu, aby ve svém rozhodnutí zamítnul návrh uchazeče na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z toho důvodu, že nedošlo k porušení zákona. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S111/02-151/2890/02-MO ze dne 13. 6. 2002, ve kterém rovněž účastníky řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Výzvou č. j. VZ/S111/02-151/2891/02-MO ze dne 13. 6. 2002 byl uchazeč - sdružení GEOSAN GROUP a Sochaři vyzván k zaplacení správního poplatku ve výši 2 500,- Kč, přičemž až dne 29. 7. 2002 obdržel orgán dohledu doklad o zaplacení správního poplatku. Přestože měl jmenovaný uchazeč správní poplatek uhradit ve lhůtě 15 dnů, musel orgán dohledu zaplacení poplatku po lhůtě uznat, neboť nebylo ve věci dosud pravomocně rozhodnuto (§ 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). V této souvislosti orgán dohledu poznamenává, že v období od zaslání výzvy k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení neběží lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy (viz § 6 odst. 4 zákona o správních poplatcích). Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky a vyjádření účastníků řízení orgán dohledu k šetřenému případu uvádí následující rozhodné skutečnosti. Orgán dohledu zjistil, že zadavatel po oznámení rozhodnutí o vyloučení sdružení GEOSAN GROUP a Sochaři z další účasti v soutěži neuvolnil bezodkladně uchazeči jistotu, přestože byl k tomu dle § 25 odst. 6 písm. a) zákona povinován. Poněvadž uchazeč podal následně návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení k orgánu dohledu, považuje orgán dohledu podmínku opětovného složení jistoty uchazečem za splněnou. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 2. 5. 2002 vyloučil uchazeče - sdružení GEOSAN GROUP a Sochaři z další účasti na veřejné zakázce, poněvadž podle jeho názoru uchazeč nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů dle ustanovení zákona a rovněž nedoložil příslušné smlouvy mezi uchazečem a jeho subdodavateli, kteří se budou spolupodílet na plnění předmětu veřejné zakázky, přičemž někteří ze subdodavatelů nedoložili čestné prohlášení ve smyslu § 2b zákona. Uchazeč prokazuje ve své nabídce kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 zákona v souladu s ustanovením § 2c odst. 1 zákona dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku a čestným prohlášením o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm b), c), d), e) a f) zákona. Dle § 34 odst. 4 zákona komise navrhne zadavateli vyřazení nabídek, které nevyhoví požadavkům na základě posouzení z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže a ověření souladu postupu uchazeče se zásadami ochrany hospodářské soutěže. Rozhodnutí o vyloučení příslušného uchazeče ze soutěže přísluší zadavateli. Toto rozhodnutí je zadavatel povinen bezodkladně příslušnému uchazeči sdělit. Z nabídky uchazeče - sdružení GEOSAN GROUP a Sochařiorgán dohledu zjistil, že uchazeč v nabídce nedoložil k prokázání kvalifikačního předpokladu uvedeného v § 2b odst. 1 písm. a) zákona oprávnění k podnikání pro předmět restaurování figurálníchvitráží. Orgán dohledu nemůže akceptovat názor uchazeče, že zadavatel v podmínkách soutěže blíže nespecifikoval jednotlivá oprávnění, která po uchazečích požaduje. Povinností uchazeče je důsledně se seznámit s podmínkami soutěže, se zadávací a projektovou dokumentací a v nabídce náležitým způsobem prokázat, že je schopen splnit celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel v podmínkách soutěže v bodě 1 "vymezení plnění veřejné zakázky" výslovně odkazuje na projektovou dokumentaci a k předmětu díla uvádí: "V rámci opravy bude provedeno restaurování kamenného zdiva a omítek, oprava krytiny a oplechování, oprava krovu, sanace vlhkého zdiva, sanace statických poruch zdiva, opravy a restaurování kovových prvků, restaurování vitráží, oprava elektroinstalace a hromosvodu, restaurování 4 soch evangelistů, provedení dešťové kanalizace a terénních úprav." Pokud uchazeč není schopen vlastními silami zabezpečit celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky, může podat společnou nabídku s dalším subjektem, popř. využít subdodavatelského plnění. Dle § 2 písm. g) zákona se nabídkou rozumí návrh na uzavření smlouvy, doložený doklady požadovanými v zadávací dokumentaci. Nabídka je závazná a není možné ji v průběhu soutěže po jejím podání doplňovat, či jinak upravovat, a rovněž nelze po zadavateli objektivně požadovat, aby uzavřel smlouvu, aniž by měl v nabídce prokazatelně doloženo, kdo bude požadované práce provádět, nebo aby dokonce souhlasil předem s tím, že v průběhu plnění bude docházet ke změnám v osobách provádějících restaurátorské práce. K tomu orgán dohledu dále uvádí, že ostatní uchazeči, tj. jak sdružení právnických osob GEMA ART GROUP a. s., Praha, a GEO-ING Jihlava spol. s r. o., Jihlava, tak i sdružení právnických osob TRYSTOM, spol. s r. o., Olomouc, a RenoArt s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, zadavatelem požadovaný kvalifikační předpoklad na prokázání oprávnění restaurování figurálních vitráží splnili. Dle § 2a odst. 1 zákona jsou uchazečipovinni v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady. Uchazečem je v daném případě sdružení obchodních společností GEOSAN GROUP a. s., Velim, a Sochaři, v. o. s., Olomouc. Dle § 2a odst. 5 zákona u nabídek předpokládajících splnění veřejné zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona (tj. příslušné oprávnění k podnikání) i tyto jiné osoby. Subdodavatelé, spolupodílející se na plnění předmětu veřejné zakázky, tedy nemusíprokazovat splnění kvalifikačních předpokladů dle § 2b odst. 1 písm.b) až f) zákona. Prokazují pouze splnění kvalifikačního předpokladu uvedeného v § 2b odst. 1 písm. a) zákona (příslušné oprávnění k podnikání) a to pouze pro tu část předmětu veřejné zakázky, na které se budou subdodavatelsky podílet. Tato podmínka neplatí v případě, že se oprávnění uchazeče, který podává nabídku, vztahuje na celý rozsah předmětu veřejné zakázky. Zákon zadavateli rovněž neukládá požadovat po uchazečích, aby ve svých nabídkách doložili smlouvy o budoucí spolupráci se svými subdodavateli na předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel tedy nebyl oprávněn vyloučit uchazeče z důvodu, že jeho subdodavatelé nesplnili kvalifikační předpoklady uvedené v § 2b odst. 1 písm. b až f) zákona, a že uchazeč v nabídce nedoložil smlouvy se svými subdodavateli na plnění předmětu veřejné zakázky, když podmínky soutěže takový požadavek výslovně neobsahovaly. Formální stránka rozhodnutí o vyloučení uchazeče, kdy zadavatel ve svém rozhodnutí o vyloučení ze dne 2. 5. 2002 neoddělil výrokovou část rozhodnutí od části odůvodnění, ani způsob jakým je text rozhodnutí napsán, nemá vliv na věcnou stránku rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Na doplnění orgán dohledu uvádí, že § 34 odst. 5 zákona stanoví, že uchazeč, který byl ze soutěže vyloučen, může požádat zadavatele o sdělení důvodu jeho rozhodnutí. Zadavatel je povinen bezodkladně důvod vyloučení příslušnému uchazeči sdělit. Z uvedeného je zřejmé, že zákon zadavateli ani neukládá, aby již jeho oznámení o rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v soutěži, obsahovalo i odůvodnění příslušného rozhodnutí. Orgán dohledu se neztotožňuje s názorem uchazeče, že vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze soutěže z důvodu nesplnění některé z podmínek stanovených zadavatelem při vyhlášení soutěže, musí zadavatel učinit již při otevírání obálek s nabídkami. Zadavatel má možnost vyřadit takovou nabídku a následně i vyloučit příslušného uchazeče i při posuzování nabídek, což potvrzuje i ustanovení § 34 odst. 4 zákona. V této souvislosti orgán dohledu odkazuje na rozsudek Vrchního soudu Olomouc č. j. 2A 2/99 ze dne 24. 6. 1999, ve kterém soud objasňuje svůj názor na stanovení hranice mezi posláním komise pro otevírání obálek s nabídkami a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek. Úkolem komise jmenované dle § 29 odst. 1 zákona je pouze zjištění, zda nabídka je z hlediska podmínek soutěže úplná a nepřísluší jí především posuzování nabídek z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže, což je až úkolem komise jmenované dle § 31 zákona. Jelikož uchazeč - sdružení GEOSAN GROUP a Sochaři nepředložil v nabídce oprávnění k podnikání pro předmět restaurování figurálníchvitráží, orgán dohledu rozhodl, že zadavatel vyloučil jmenovaného uchazeče z další účasti v soutěži v souladu se zákonem, neboť zadavatel učinil oprávněný závěr, že uchazeč nesplnil kvalifikační předpoklad pro plnění veřejné zakázky uvedený v § 2b odst. 1 písm. a) zákona. Dle § 2e zákona musí zadavatel uchazeče, který neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů, vyloučit z dalšího jednání o veřejné zakázce. V opačném případě by se zadavatel dopustil závažného porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona, které stanoví, že žádný z uchazečů nesmí být v obchodní veřejné soutěži zvýhodněn proti ostatním účastníkům soutěže. Zásady rovného a transparentního přístupu ke všem uchazečům o veřejnou zakázku a principy soutěže mezi uchazeči musí být za všech okolností zadavateli veřejných zakázek důsledně aplikovány, což nakonec vyplývá např. i z judikátů Evropského soudního dvora (č. j. C 243/89 z 22. 6. 1993, č. j. T-203/96 z 17. 2. 1998). Na základě posouzení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl orgán dohledu tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru Obdrží účastníci správního řízení: Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, Biskupské náměstí č. 2, 771 01 Olomouc, zast. Mons. Josefem Hrdličkou GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha, zast. Ing. Romanem Wurstem Sochaři, v. o. s., Hodolanská 30, 772 00 Olomouc, zast. Mgr. A. Jiřím Fingerem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/721
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy