Rozhodnutí UOHS 8467


Číslo jednací ÚOHS-S1/2010/VZ-2417/2010/510/MOn
Instance I.
Věc
dodávka a zprovoznění ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ zařízení v rámci ASŘD m. Plzně
Účastníci statutární město Plzeň
AŽD Praha s. r. o.
ELTODO dopravní systémy s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 29.07.2010
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8486.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8487.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8467.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S1/2010/VZ-2417/2010/510/MOn  V Brně dne: 16.3.2010  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17.12.2009 na základě návrhu ze dne 17.12.2009, jehož účastníky jsou:·  zadavatel – statutární město Plzeň, IČ 00 75 370, se sídlem náměstí Republiky 1, 301 16 Plzeň, zastoupené Ing. Pavlem Rödlem, primátorem,·  navrhovatel − obchodní společnost AŽD Praha s. r. o., IČ 480 29 483, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, za niž jedná Ing. Alice Dicková, jednatelka,·  vybraný uchazeč − obchodní společnost ELTODO dopravní systémy s. r. o., IČ 257 55 811, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, za niž jednají Ing. František Lusk a Ing. Libor Ťupa, MBA, jednatelé,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce "dodávka a zprovoznění ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ zařízení v rámci ASŘD m. Plzně" zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2.9.2009 a následně opraveno dne 16.10.2009 pod ev. č. 60035547 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3.9.2009 pod ev. č. 2009/S 169-243858 a následně opraveno dne 20.10.2009 pod ev. č. 2009/S 202-289967, rozhodl podle § 112 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, takto:I.  Správní řízení se podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.II.  Podle § 119 odst. 2 citovaného zákona o veřejných zakázkách a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, zadavateli statutárnímu městu Plzeň nevzniká povinnost uhradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.Odůvodnění1.  Statutární město Plzeň, IČ 00 75 370, se sídlem náměstí Republiky 1, 301 16 Plzeň, zastoupené Ing. Pavlem Rödlem, primátorem (dále jen "zadavatel"), uveřejnilo v informačním systému o veřejných zakázkách dne 2.9.2009 a následně opravilo dne 16.10.2009 pod ev. č. 60035547 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3.9.2009 pod ev. č. 2009/S 169-243858 a následně opravilo dne 20.10.2009 pod ev. č. 2009/S 202-289967 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky "dodávka a zprovoznění ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ zařízení v rámci ASŘD m. Plzně" (dále jen "veřejná zakázka").2.  Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem dvě nabídky. Při otevírání obálek hodnotící komise posoudila obě nabídky z pohledu obsahové úplnosti a konstatovala, že obě nabídky jsou obsahově úplné ve smyslu § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.11.2009 hodnotící komise učinila závěr, že nabídka uchazeče obchodní společnosti AŽD Praha s. r. o., IČ 480 29 483, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, za niž jedná Ing. Alice Dicková, jednatelka (dále jen "navrhovatel"), nesplňuje technické požadavky, které zadavatel stanovil na vlastní řešení předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s obchodní společností ELTODO dopravní systémy s. r. o., IČ 257 55 811, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, za niž jednají Ing. František Lusk a Ing. Libor Ťupa, MBA, jednatelé (dále jen "vybraný uchazeč"), která dle jejího závěru splnila technické podmínky stanovené zadavatelem v podmínkách zadání v plném rozsahu. 3.  Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise dne 9.11.2009 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče a téhož dne rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, které navrhovatel obdržel dne 11.11.2009, podal navrhovatel dopisem ze dne 24.11.2009 námitky, které zadavatel obdržel dne 25.11.2009 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách navrhovatel obdržel dle dodejky dne 7.12.2009. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 17.12.2009 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad").4.  Dnem 17.12. 2009, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh rovněž dne 17.12. 2009.5.  Obsah podstatných částí návrhu, stanoviska zadavatele ze dne 23.12.2009 a stanoviska vybraného uchazeče ze dne 14.1.2010, jsou uvedeny níže vždy v příslušné části tohoto odůvodnění.6.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:o  zadavatel statutární město Plzeň,o  navrhovatel společnost AŽD Praha s. r. o., Praha 10,o  vybraný uchazeč společnost ELTODO dopravní systémy s. r. o., Praha 4.7.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-210/2010/510/MOn ze dne 6.1.2010. Usnesením č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-220/2010/510/MOn ze dne 6.1.2010 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.8.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-307/2010/510/MOn ze dne 11.1.2010 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Proti cit. rozhodnutí podal navrhovatel dopisem ze dne 26.1.2010 rozklad.9.  Dne 19.1.2010 Úřad umožnil zástupcům navrhovatele nahlédnout do správního spisu (vyjma nabídky vybraného uchazeče) vedeného pod č. j. S1/2010/VZ.10.  Úřad přezkoumal na základě ust. § 112 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že neshledal, že by zadavatel vyloučením navrhovatele z účasti v zadávacím řízení porušil zákon, a proto správní řízení zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.K formálním nedostatkům uvedeným v rozhodnutí o vyloučeníArgumentace navrhovatele:11.  Dne 11.11.2009 bylo navrhovateli doručeno rozhodnutí zadavatele zn. 97/13/2009, o vyloučení nabídky navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Důvodem vyloučení nabídky je nesplnění požadavků zadavatele specifikovaných v "technických podmínkách pro plnění zakázky", které byly součástí dokumentace. Dle názoru navrhovatele nebylo rozhodnutí zn. 97/13/2009 vydáno v souladu se zákonem, neboť jak ze znění výroku rozhodnutí, tak i z jeho odůvodnění je patrné, že zadavatel vyloučil z účasti v zadávacím řízení "nabídku navrhovatele" , a nikoliv navrhovatele. V této souvislosti se navrhovatel domnívá, že vlivem uvedeného pochybení zadavatele i nadále zůstává účastníkem zadávacího řízení.Argumentace zadavatele:12.  Přestože není rozhodnutí, kterým zadavatel vyloučil uchazeče z účasti v zadávacím řízení formálně zcela v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona, je z jeho obsahu zcela zjevný úmysl zadavatele. Dle zadavatele je třeba vykládat právní úkony vyjádřené slovy nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. Povaha ustanovení § 76 odst. 6 zákona, na něž se zadavatel ve svém rozhodnutí odkazuje, zvláště pak ve spojení s odůvodněním tohoto rozhodnutí a poučením o možnosti podání námitek ve smyslu § 110 zákona, nepřipouští jiný výklad než ten, že bylo zadavatelovým úmyslem vyloučit uchazeče z účasti v předmětném zadávacím řízení. Zadavatel se neztotožňuje se závěrem navrhovatele, že na něj nelze pro formální nedostatky rozhodnutí pohlížet jako na vyloučeného uchazeče, neboť rozhodnutí je neplatným právním úkonem.Argumentace vybraného uchazeče:13.  Vybraný uchazeč přisvědčuje navrhovateli, že zadavatel se formálně odchýlil od postupu stanoveného zákonem, avšak zároveň se domnívá, že uvedený postup zadavatele neovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť dodržení litery zákona by nepochybně vedlo k stejnému výsledku, kterým je vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení.Závěry Úřadu k formálním nedostatkům uvedeným v rozhodnutí o vyloučení14.  Dle ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.15.  Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí (viz § 76 odst. 6 zákona).16.  Z výše uvedených ustanovení zákona vyplývá, že hodnotící komise navrhuje zadavateli vyřazení nabídek, které nesplňují zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Zadavatel následně rozhoduje o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí při posuzování vyřazena.17.  V daném případě hodnotící komise na svém jednání dne 4.11.2009 vyřadila nabídku navrhovatele z důvodu nesplnění technických podmínek stanovených zadavatel v podmínkách zadání.18.  Zadavatel následně svým rozhodnutím zn. 97/13/2009 ze dne 9.11.2009 rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Je skutečností, že zadavatel v cit. rozhodnutí (a to jak ve výrokové části, tak i v části odůvodňující rozhodnutí zadavatele) nepřesně uvádí, že vylučuje z účasti v zadávacím řízení "nabídku č. 1", místo toho, že z účasti v zadávacím řízení vylučuje navrhovatele.19.  Z obsahu rozhodnutí však není žádných pochyb, že zadavatel výše cit. rozhodnutím hodlal vyloučit navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodů, které zadavatel v odůvodnění svého rozhodnutí podrobně popsal. Uvedená skutečnost je zcela zřejmá jak z označení rozhodnutí, ve kterém zadavatel výslovně uvádí: "rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení...", tak i z vlastního obsahu rozhodnutí, ze kterého je zcela zřejmé, že nabídka navrhovatele (který je v rozhodnutí specifikován názvem, identifikačním číslem i adresou sídla) nesplňuje technické požadavky zadavatele stanovené v podmínkách zadání. Na základě uvedeného se Úřad ztotožňuje s argumentací zadavatele, že povaha ustanovení § 76 odst. 6 zákona, na něž zadavatel ve svém rozhodnutí odkazuje, zvláště pak ve spojení s odůvodněním tohoto rozhodnutí a poučením o možnosti podání námitek ve smyslu § 110 zákona, nepřipouští jiný výklad než ten, že došlo k vyloučení uchazeče z účasti v předmětném zadávacím řízení.20.  Skutečnost, že navrhovatel si byl vědom svého vyloučení prokazuje i dopis zn. 11317/09 ze dne 24.11.2009, kterým podal námitky zadavateli a který je označen jako "námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 9.11.2009 zn. 97/13/2009 ve věci vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení...".Ke způsobu připojení stávajících SSZ na novou dopravní ústřednuArgumentace navrhovatele:21.  Navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že v zadávací dokumentaci zadavatel uvádí, že požaduje prokázání splnění kvalifikace dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona dle přílohy č. 2 „technické podmínky pro plnění zakázky“. V těchto technických podmínkách "je uveden odkaz na § 56 odst. 1 písm. e) zákona až v bodě 5 - shrnutí, tedy odkaz na jiné odstavce je dle navrhovatele značně nesrozumitelný". Dle navrhovatele není nikde v technických podmínkách zmíněn požadavek na popis způsobu připojení stávajících světelně signalizačních zařízení (dále jen "SSZ") na novou dopravní ústřednu, což je uvedeno pouze v odpovědi na otázku č. 13, ovšem není zde uvedeno, že se jedná o požadavek na prokázání kvalifikace dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona. Dle navrhovatele je požadavek řešení bez BEFA 15 účelový, neboť v dodatečných informacích pod bodem č. 13 zadavatel uvádí, že způsob připojení je předmětem nabídky. Svůj názor navrhovatel opírá o informace zjištěné při prohlídce místa plnění, kdy mu bylo sděleno, že zadavatel počítá s využitím stávajícího dopravního počítače včetně všech připojení po dobu fungování řadičů MR a MS.Argumentace zadavatele:22.  Zadavatel nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že by v podmínkách zadání připustil v rámci variantního řešení zařízení BEFA 15, naopak v technických podmínkách je uvedeno, že použití zařízení BEFA15 se dále nepředpokládá. Tvrzení navrhovatele, že zadavatel sdělil navrhovateli informaci o využití stávajícího dopravního počítače "po dobu fungování řadičů MR a MS" se dle zadavatele nezakládá na pravdě, neboť zadavatel vždy požadoval využití stávajícího počítače jen po dobu přepojování stávajících řadičů včetně MR a MS. Dle zadavatele stávající počítač technicky i morálně dožil a nelze jej dále provozovat.Argumentace vybraného uchazeče:23.  Ohledně tvrzení navrhovatele, že "nikde v technických podmínkách není zmíněn požadavek na popis způsobu připojení stávajících SSZ na novou dopravní ústřednu" vybraný uchazeč odkazuje na kapitolu 2.2.1 technických podmínek "HW uspořádání nové dopravní ústředny", v níž zadavatel stanovil požadavky na způsob připojení dopravní ústředny se SSZ prostřednictvím sítě koordinačních kabelů, optického připojení, jakož i bezdrátového připojení těch SSZ, které se nacházejí mimo dosah sítě koordinačních kabelů. Vybraný uchazeč zastává názor, že zadavatel deklaroval záměr pořídit s novým zařízením (dopravní ústřednou) i moderní komunikační rozhraní, a proto zařadil do zadávací dokumentace v bodě 2.2.1. technických podmínek požadavek, že "využití zařízení BEFA 15 se dále nepředpokládá". Komunikace BEFA 15 je tzv. "morálně zastaralá", jde o technologii starou více než dvacet let, která již neodpovídá požadavkům současných trendů, a zadavatel tedy zřejmě hodlá tento druh komunikace do budoucna opustit.Závěry Úřadu ke způsobu připojení stávajících SSZ na novou dopravní ústřednu:24.  Úřad se neztotožňuje s názorem navrhovatele, který vyplývá z obsahu návrhu, že technické podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky zadavatel musí stanovit výlučně v rámci požadavků na prokázání technické kvalifikace dle § 56 zákona. Požadavky na technické řešení může zadavatel stanovit v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci, a to i mimo požadavků na prokázání technické kvalifikace. Tyto zadavatelem předem stanovené požadavky jsou pro dodavatele v celém rozsahu závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti na veřejné zakázce.25.  Z předložené dokumentace (zejména z "technických podmínek", které byly součástí zadávací dokumentace a z dodatečných informací k zadávacím podmínkám) Úřad zjistil, že předmětem veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění nové dopravní ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ. Z dokumentace je zřejmé, že zadavatel požaduje na nový dopravní počítač připojit stávajících 71 řadičů Siemens, přičemž za stávajícího stavu je připojeno celkem 61 ks řadičů pomocí komunikačního zařízení BEFA 15 (z důvodu nedostatečné kapacity zařízení zadavatel za stávajícího stavu tedy nemá připojeno celkem 10 ks řadičů). V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zadavatel v bodě 5 výslovně uvádí: "V souladu s technickými podmínkami musí být nový dopravní počítač schopen pracovat s řadiči typu Siemens MR, MS a C800 bez použití převodníků dat. V rámci plnění této veřejné zakázky budou přepojeny na nový dopravní počítač řadiče připojené na stávající dopravní počítač a další doposud nepřipojené z důvodu nedostatečné kapacity stávající dopravní ústředny, ale připravené pro připojení po metalickém vedení – celkem se jedná v současné době o 71 řadičů Siemens. Pro další řadiče musí nový dopravní počítač umožnit připojení metalické nebo optické, případně bezdrátové, v rámci kapacity dopravní ústředny požadované technickými podmínkami. Možnosti protokolů, optického a bezdrátového připojení řadičů jsou předmětem nabídky".26.  Zadavatel tedy jednoznačně stanovil, že předmětem zakázky je mj. dodávka nového dopravního počítače, který nahradí stávající dopravní počítač, přičemž na nový dopravní počítač budou připojeny jak řadiče připojené na stávající dopravní počítač, tak i řadiče dosud nepřipojené, přičemž způsob připojení řadičů zadavatel ponechal dodavatelům na zvážení. Zadavatel rovněž stanovil, že připojení stávajících a následně nově připojovaných řadičů a jejich komunikace s novou ústřednou je předmětem nabídek, přičemž musí být splněny požadavky zadavatele stanovené v technických podmínkách (viz dodatečné informace k zadávacím podmínkám, bod 13).27.  Zadavatel v textové části zadávací dokumentace v článku 2.2. "popis cílového stavu" v části "ukončení koordinačních kabelů" výslovně stanoví: "Vzhledem k tomu, že koordinační kabely jsou zakončeny na svorkovnicích instalovaných v zařízení BEFA 15, jehož využití se dále nepředpokládá, je nutno řešit ukončení koordinačních kabelů v prostoru umístění příslušného zařízení". Současně všem zájemcům o veřejnou zakázku byl v rámci zadávací dokumentace poskytnut situační nákres technologické místnosti včetně zařízení stávající dopravní ústředny určené ke zrušení. V nákresu jsou barevně odlišeny tyto části systému určené ke zrušení: stávající záložní zdroj UPS, dopravní ústředna SICOMP M56SF a přenosové rozhraní s komunikačním protokolem BEFA 15. Navíc navrhovatel výslovně ve své žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám pod bodem č. 13 mj. výslovně uvedl: "v odst. 2.2.1. TP předpokládáte nevyužít dále zařízení BEFA 15". Navrhovatel tedy zjevně věděl, že zadavatel nepředpokládá dále využívat zařízení BEFA 15 a v této souvislosti žádal zadavatele o další informace k připojování stávajících a nových řadičů a jejich komunikaci s novou ústřednou. Je tedy zřejmé, že navrhovatel měl při zpracování nabídek povědomí o tom, že zadavatel hodlá nahradit stávající komunikaci BEFA 15 novým druhem komunikace s moderním komunikačním rozhraním.28.  Z dokumentace však Úřad zjistil, že navrhovatel ve své nabídce nabízí napojení stávajících již připojených řadičů na novou dopravní ústřednu pomocí stávajícího (zastaralého) komunikačního rozhraní BEFA 15. Navrhovatel tímto tedy nesplnil požadavek zadavatele na dodávku nového komunikačního rozhraní pro stávající připojené řadiče.29.  Navrhovatel ve své nabídce předpokládá komunikaci stávajících dosud nepřipojených řadičů pomocí nového rozhraní (přenosového protokolu) OCIT-O-V2.0. Tyto řadiče však automaticky uvedený protokol nepodporují, přičemž starší řadiče typu MR a MS vůbec nelze přizpůsobit uvedenému protokolu OCIT-O-V2.0. Z rozhodnutí zadavatele o vyloučení je zřejmé, že navrhovatel ve své nabídce neřeší, jak hodlá dostát požadavku zadavatele na připojení stávajících 10 ks dosud nepřipojených řadičů na nový dopravní počítač. Navrhovatel tedy ani v tomto ohledu nesplnil požadavek zadavatele na připojení řadičů k nové dopravní ústředně.30.  K připojení řadičů, které navrhovatel nabízí ve své nabídce lze tedy konstatovat, že v případě stávajících nepřipojených řadičů a v případě řadičů připojených pomocí komunikačního rozhraní BEFA 15 navrhovatel technické podmínky na připojení SSZ k novému dopravnímu počítači, tak jak je požadoval zadavatel, nesplnil. Pro úplnost Zadavatel posoudil nabídku vybraného uchazeče a neshledal, že by tento nesplnil technické podmínky stanovené v podmínkách zadání. Z dokumentace vyplývá, že vybraný uchazeč nabízí nový přenosový protokol pro stávající připojené řadiče a rovněž je i vyřešena problematika připojení stávajících dosud nepřipojených řadičů na nový dopravní počítač tak, jak požadoval zadavatel v podmínkách zadání.Ke komunikaci mezi stávajícím a novým dopravním počítačemArgumentace navrhovatele:31.  Navrhovatel ve své nabídce navrhuje propojení obou dopravních počítačů přes BEFA 15 a funkční závislost systému zabezpečuje po dobu cca 48 hodin osobou operátora. Navrhovatel uvádí, že v případě, že zadavatel bude trvat na dlouhodobém propojení nového a starého dopravního počítače, je možné návrh tohoto řešení taktéž dodat. Navrhovatel prohlašuje, že s obdobným způsobem komunikace má již zkušenosti, a to prostřednictvím svého subdodavatele.Argumentace zadavatele:32.  Zadavatel konstatuje, že nabízené řešení "propojení přes osobu operátora“ nelze považovat za technický způsob řešení propojení obou dopravních počítačů. Zadavatel uvádí, že se lze domnívat, že sám navrhovatel s tímto propojením a s dodávanou technologií žádné zkušenosti nemá, neboť nabízí technologii subdodavatele včetně jeho referencí. Z těchto referencí propojení systému starého a nového dopravního počítače nevyplývá, že bylo toto řešení reálně použito, resp. z popisu uvedeného v doložených referencích vyplývá, že použito není. Argumentace vybraného uchazeče:33.  Vybraný uchazeč uvádí, že se lze domnívat, že propojení dopravních ústředen by navrhovatel využil ke komunikaci na stávající dopravní řadiče přes stávající rozhraní BEFA 15 a stávající dopravní ústřednu, ovšem, jak sám deklaruje, nikoli pro dlouhodobé připojení. Vybraný uchazeč vznáší své pochybnosti nad tímto řešením a zdůrazňuje, že zadavatel po uchazečích požadoval doložení referencí k užitému způsobu propojení dopravních počítačů.Závěry Úřadu ke komunikaci mezi stávajícím a novým dopravním počítačem:34.  Zadavatel v zadávací dokumentaci v technických podmínkách na str. 6 ke komunikaci mezi stávajícím a novým dopravním počítačem výslovně uvádí: "Nová dopravní ústředna musí umožňovat dočasné připojení stávajícího dopravního počítače SICOMP M56SF s připojenými řadiči především typu Siemens MR a MS. Důvodem je zachování nepřetržitého provozu ASŘD při přechodu na novou dopravní ústřednu a dále možnost unikátní komunikace stávajícího dopravního počítače s uvedeným typem řadičů. Uchazeč uvede v nabídce popis připojení stávajícího dopravního počítače a popis možností komunikace mezi stávajícím a novým dopravním počítačem, splňující uvedené požadavky a doloží fotodokumentaci (např. způsobem PrintScreen) obrazovek zobrazující spolupráci obou systémů".35.  Z výše uvedeného je zřejmé, že záměrem zadavatele bylo zajištění bezproblémového přechodu na řízení všech SSZ zadavatele pomocí nové dopravní ústředny. V rámci zachování plné funkce stávajícího SSZ během postupného přepojování stávajících řadičů na novou dopravní ústřednu zadavatel  stanovil požadavek na dočasné připojení stávajícího dopravního počítače na novou dopravní ústřednu. Z vyjádření navrhovatele v návrhu vyplývá, že tento požadavek zadavatele splněn není, neboť navrhovatel předpokládá "propojení" stávajícího a nového systému pomocí osoby operátora, a tudíž se nejedná o funkční "propojení" obou systémů ve smyslu technických podmínek stanovených zadavatelem. Navrhovatel ve své nabídce nesplnil požadavek na propojení stávajícího a nového dopravního počítače, jak bylo stanoveno v podmínkách zadání. Pro úplnost Úřad uvádí, že vybraný uchazeč (na rozdíl od navrhovatele) ve své nabídce podrobným způsobem řeší připojení stávajícího dopravního počítače na novou dopravní ústřednu. Součástí jeho nabídky jsou i referenční zakázky, kde bylo použito stejného postupu jako v nabízeném případě, včetně fotodokumentace zobrazující komunikaci obou systémů, jak požadoval zadavatel. 36.  V této souvislosti nelze akceptovat argumentaci navrhovatele v návrhu (tj. poté co byly nabídky uchazečů podány a následně posuzovány), a to, že je možné ze strany navrhovatele návrh propojení obou dopravních počítačů dodat. Navrhovatel byl s tímto požadavkem zadavatele seznámen v podmínkách zadání a měl jej splnit v rámci své nabídky. Není přípustné "dodatečně" po podání nabídek jakýmkoliv způsobem nabídku měnit, nebo doplňovat. Zadavatel by takto doplněnou nabídku nemohl ani hodnotit. V opačném případě by zadavatel porušil § 6 zákona, poněvadž by v takovém případě nedodržel zásadu rovného zacházení, neboť by zvýhodnil uchazeče, kterému by umožnil doplnění nabídky.K požadavku na integrovaný dopravně inženýrský nástrojArgumentace navrhovatele:37.  Dle navrhovatele zadavatel až po podání nabídek účelově vykládá zadávací dokumentaci, že požadoval, aby dopravní ústředna obsahovala integrovaný dopravně inženýrský nástroj – program pro tvorbu dopravních řešení s možností přímého exportu do určeného řadiče a rovněž musí umožňovat úpravu stávajících dopravních řešení připojených řadičů. Nikde v zadávací dokumentaci neuvedl, že nástroj musí umožňovat přímý export dat do všech řadičů, proto také AZD nabídla SW umožňující offline úpravu stávajících připojených řadičů.Argumentace zadavatele:38.  Požadavky na dopravně inženýrský nástroj jsou jednoznačně uvedeny v technických podmínkách. Požadavek na přímý export dat do určeného řadiče a úpravu stávajících dopravních řešení připojených řadičů říká, že to může být kterýkoliv určený řadič – vybraný z připojených řadičů, tedy logicky ze všech připojených. Zadavatel žádné typy řadičů z tohoto požadavku nevyjmul.Argumentace vybraného uchazeče:39.  Již ze samotné povahy zařízení typu dopravní ústředna je zřejmé, že takové zařízení musí komunikovat se systémem dopravních řadičů, včetně možnosti úpravy stávajících dopravních řešení řadičů. Účelem veřejné zakázky bylo vybudování plně funkční dopravní ústředny. Pokud zadavatel jednoznačně definoval pracoviště administrátora systému v místě umístění nově nabízené dopravní ústředny v budově Policie ČR, Klatovská tř. 56, Plzeň, a k tomu vznesl požadavek možnosti zásahu do parametrů programu řadičů administrátorem, je zcela nepochybně zřejmé, že zadavatel požaduje možnost online zásahu z místa dopravní ústředny, a nikoli nutnost lokální fyzické návštěvy každé křižovatky za účelem provedení jakékoli změny programu dopravního řadiče. Navrhovatel zřejmě nesplnil technické podmínky veřejné zakázky. Vybraný uchazeč uvádí pochybnost, zda je provedení "offline úpravy" řadičů vůbec možné zejména po právní stránce, aniž by tím zanikla práva zadavatele ve vztahu k dodavateli resp. výrobci řadičů (zejména práva ze záruky), případně k nasmlouvané servisní organizaci, a zda by se u tímto vzniklých (resp. zmařených) provozních nákladů jednalo o účelně vynaložené veřejné prostředky.Závěry Úřadu k požadavku na integrovaný dopravně inženýrský nástroj:  40.  Zadavatel v zadávací dokumentaci v technických podmínkách pod bodem 2.2.2. "požadované možnosti komunikace SSZ s dopravní ústřednou" mj. výslovně stanovil: "Dopravní ústředna musí obsahovat integrovaný dopravně inženýrský nástroj – program pro tvorbu dopravních řešení s možností přímého exportu do určeného řadiče a rovněž musí umožňovat úpravu stávajících dopravních řešení připojených řadičů". V téže části zadávací dokumentace zadavatel pod bodem 2.2.1. "HW uspořádání nové dopravní ústředny" mj. stanovil: "Dopravní ústředna musí mít pro správu systému a obsluhu systému dvě fyzicky oddělená pracoviště: – servisní pracoviště s přístupem na úrovni administrátora systému. Toto pracoviště musí umožnit zásobování systému daty a obsluhu systému v plném rozsahu...".41.  Již z obecného vymezení požadavků zadavatele na pracoviště administrátora, je zřejmé, že zadavatel po uchazečích požadoval, aby mj. dopravní ústředna "uměla" komunikovat se systémem dopravních řadičů (tj. se všemi řadiči zapojenými v systému), a to včetně možnosti "online úpravy" dopravních řešení řadičů. Tato obecná podmínka je zadavatelem výslovně konkretizována v technických podmínkách pod bodem 2.2.2. Z rozhodnutí zadavatele o vyloučení je zřejmé, že v případě navrhovatelem nabízeného systému je umožněn přímý export do určených řadičů jen u těch řadičů, u kterých bude použit nový přenosový protokol OCIT-O-V2.0, nikoliv však u řadičů s protokolem BEFA 15 (kterých bude z počátku provozu systému převážná většina). Navrhovatel tedy nesplnil požadavek zadavatele na přímý export dat z integrovaného dopravně inženýrského nástroje do všech řadičů zapojených v systému.K požadavku zadavatele na zobrazovací zařízeníArgumentace navrhovatele:42.  Dle navrhovatele zadavatel nejasně zadal velikost zobrazovacího zařízení, kdy mohl zcela jasně definovat rozmezí rozměrů zařízení např. intervalem "od – do". Dle navrhovatele jeho nabídka obsahuje technicky vyspělé zařízení. Navrhovatel deklaruje svoji připravenost, že namísto dvou kusů 65“ monitorů, které nabízí ve své nabídce, dodá na vlastní náklady dva kusy 108“, což dle jeho názoru bylo možné řešit v rámci žádosti zadavatele o písemné vysvětlení nabídky a upřesnění nabídky.Argumentace zadavatele:43.  Dle zadavatele by dodatečná nabídka navrhovatele (podaná po podání nabídek) na vhodnější technické řešení, které by bylo v souladu s požadavky zadavatele, byla pro zadavatele neakceptovatelná.Argumentace vybraného uchazeče:44.  Rozměr zobrazovacího zařízení je uveden rovněž v kapitole 2.2.1 technických podmínek „HW uspořádání nové dopravní ústředny“ jako „cca 200cm x 200cm “. Vybranému uchazeči není zřejmé, v čem stěžovatel spatřuje nejasnost takového vymezení a z jakého důvodu by bylo vhodnější (resp. transparentnější) uvedení požadovaného rozmezí intervalem "od – do". Dle názoru vybraného uchazeče zadavatel nejlépe specifikoval svou potřebu, přičemž uchazečům ponechal dostatečnou volnost pro volbu vhodného řešení. Zobrazovací zařízení, které bylo předmětem nabídky stěžovatele (stěžovatel uvádí 2 monitory o rozměru 65") není dle názoru vybraného uchazeče schopné kvalitně splňovat požadovanou funkci, a to z důvodu, že u uvedeného typu zařízení je celkový obraz narušen rámy obrazovky a zařízení pak neposkytují kompaktní obraz a zhoršují přehlednost poskytovaných informací. Dle názoru vybraného uchazeče navrhovatel  tento nedostatek nemůže zhojit dodatečně po podání nabídky.Závěry Úřadu k požadavku zadavatele na zobrazovací zařízení:45.  Zadavatel v zadávací dokumentaci v technických podmínkách pod bodem 2.2.1. "HW uspořádání nové dopravní ústředny" k požadovanému rozměru zobrazovacího zařízení výslovně uvedl: "Rozměr obrazu bude cca 200 cm x 200 cm". Navrhovatel ve své nabídce na str. 110 jako zobrazovací zařízení nabídku 2 ks LCD panelu SHARP PN-G655E s úhlopříčkou 65". Z rozhodnutí zadavatele o námitkách vyplývá, že aktivní plocha obrazu 1 ks zobrazovacího zařízení dle nabídky navrhovatele činí 143,2 cm x 80,7 cm, tj. celkem 143,2 cm x 161,4 cm, přičemž se jedná o rozdělené panely, u kterých bude obraz rušen rámy obou panelů v šíři cca 12 cm. Zadavatel tedy požadoval zobrazovací zařízení s plochou obrazu cca 40 000 cm², přičemž navrhovatel nabízí zobrazovací zařízení s celkovou plochou obrazu jen cca 23 113 cm², a to ještě s rozděleným obrazem. Navrhovatel tedy ve své nabídce navrhuje podstatně menší plochu zobrazovacího zařízení, než požadoval zadavatel v podmínkách zadání, navíc s obrazem narušeným rámy. Navrhovatel tedy nesplnil požadavek zadavatele na dodávku zobrazovacího zařízení s rozměrem obrazu cca 200 cm x 200 cm.46.  V této souvislosti se Úřad neztotožňuje s námitkou navrhovatele, že zadavatel nejasným způsobem vymezil požadavek na velikost zobrazovacího zařízení, když nestanovil rozměry zobrazovacího zařízení v intervalu "od – do". Požadavek na rozměr zobrazovacího zařízení s rozměrem cca 200 cm x 200 cm z pohledu Úřadu jednoznačně definuje rozměr zobrazovacího zařízení, přičemž zadavatel připouští rozměrovou odchylku zobrazovacího zařízení tak, aby požadavku zadavatele mohli dostát i dodavatelé, kteří nabídnou zobrazovací zařízení i od takového výrobce, jehož rozměry zobrazovacího zařízení se budou lišit od zadavatelem stanovených rozměrů, ale budou se jim blížit. Tento způsob definice rozměru zobrazovacího zařízení Úřad považuje za zcela korektní (obdobně jako v navrhovatelem uváděném příkladu se specifikací rozměrů "od – do").47.  Rovněž se nelze ztotožnit s tvrzením navrhovatele, že nedostatek v dodávce zobrazovacího zařízení by bylo možno "řešit v rámci žádosti zadavatele o písemné vysvětlení nabídky a upřesnění nabídky". Je sice pravdou, že dle ust. § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádném případě, však v rámci uvedeného institutu nesmí docházet k doplňování, příp. ke změnám v nabídkách. Pokud by zadavatel připustil možnost dodatečných změn v nabídkách uchazečů, nedodržel by zásadu rovného zaházení, neboť by zvýhodnil uchazeče, kterému by umožnil dodatečné doplnění nabídky. zacházení (viz také bod 35. odůvodnění).K ostatním namítaným důvodům pro vyloučení navrhovatele48.  Navrhovatel ve svém návrhu vedle již uvedených námitek namítá další případná pochybení v postupu zadavatele. Konkrétně navrhovatel namítá další technické okolnosti svého vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Poněvadž Úřad z předložené dokumentace zjistil, že již výše popsané skutečnosti jsou v plném rozsahu důvodné pro vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím (a to i každý z důvodů samostatně), dále již nezkoumal případný vliv dalších navrhovatelem namítaných důvodů jeho vyloučení, neboť jakýkoliv závěr týkající se uvedené problematiky nemohl ovlivnit skutečnost, že v daném případě Úřad nemohl konstatovat jiný závěr, než že vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení bylo v plném rozsahu oprávněné.K problematice zvýhodnění dodavatele (dodavatelů)Argumentace navrhovatele:49.  Navrhovatel konstatuje, že veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách splnil. Některé požadavky zadavatel dle navrhovatele stanovil tak, že jim mohl vyhovět pouze předem vybraný dodavatel. Navrhovatel zastává přesvědčení, že, zadávací dokumentace byla napsána účelově a v rozporu se zákonem. Technické podmínky dle vyjádření navrhovatele nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.Argumentace zadavatele:50.  Vzhledem k tomu, že předmětná zakázka má přímý vztah k bezpečnosti silničního provozu na území města Plzně, resp. je způsobilá tuto bezpečnost výrazně ovlivnit, je zadavatel přímo nucen, formulovat zadávací podmínky specificky a velmi přesně tak, aby byla dodána technologie, která bude plně kompatibilní s již provozovanou technologií. Ze stejného důvodu požadoval zadavatel, aby uchazeči doložili, že jimi nabízená technologie splňuje požadované podmínky a současně tuto skutečnost požadovaným způsobem doložili. Podmínky zadání jsou dle zadavatele z výše uvedených důvodů formulovány zcela srozumitelně a přesně právě tak, aby umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Dle zadavatele jsou současně podmínky zadání formulovány tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Technologie splňující požadované řešení v souladu s podmínkami zadání dle zadavatele může dodat více dodavatelů. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel zpochybnil podmínky zadání vždy v těch bodech, u nichž nesplnil technické řešení nebo u nichž nedoložil jejich splnění předepsaným způsobem. Ze skutečnosti, že nabídka navrhovatele nesplňuje požadavek na kompatibilitu dodávané a stávající technologie nelze dle zadavatele jakýmkoli způsobem dovozovat potenciální preferenci konkrétního dodavatele.Závěry Úřadu k problematice zvýhodnění dodavatele (dodavatelů):51.  Dle ust. § 45 odst. 3 zákona nesmí být technické podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.52.  Obecně tedy lze konstatovat, že zadavatel nesmí stanovit technické podmínky tak, aby jím požadované technické řešení bezdůvodně omezovalo okruh dodavatelů schopných splnit předmět veřejné zakázky (a to např. tím, že zadavatel bude v podmínkách zadání požadovat parametry dodávaného zboží typické pro konkrétního dodavatele nebo okruh dodavatelů, aniž by tento postup byl s ohledem na předmět veřejné zakázky důvodný). Úřad však v daném případě takové pochybení v postupu zadavatele neshledal.53.  Z oznámení o zakázce ani ze zadávacích podmínek Úřad nezjistil, že by zadavatel odkazoval na technické parametry konkrétního dodavatele, vyjma popisu stávající dopravní ústředny a komponent, které zadavatel hodlá využít i v rámci dodávané dopravní ústředny. Lze tedy konstatovat, že tím, že zadavatel požadoval kompatibilitu dodávané a stávající technologie tak, aby dodávaná dopravní ústředna byla v plném rozsahu funkční a spolehlivá (a to i za cenu omezení dodavatelů, kteří nejsou schopni tuto kompatibilitu v plném rozsahu zajistit, jak požadoval zadavatel), nejednal v rozporu se zákonem.K návrhu navrhovatele na provedení důkazů ve správním řízení54.  Navrhovatel ve svém návrhu, aby Úřad provedl důkazy následujícími listinami:·  nabídka navrhovatele,·  rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení,·  námitky proti rozhodnutí o vyloučení, ·  rozhodnutí o námitkách,·  doklad o složení kauce,·  žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám ze dne 30.9.2009,·  dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 5.10.2009,·  nabídka vybraného uchazeče.Závěry Úřadu k návrhům navrhovatele na provedení důkazů ve správním řízení:55.  Úřad při svém šetření zkoumal veškerou dokumentaci o veřejné zakázce, včetně všech podkladů poskytnutých všemi účastníky správního řízení. Úřad tedy mj. prováděl důkazy všemi výše uvedenými listinami i nabídkami, jak navrhuje navrhovatel.56.  Na základě výše uvedených skutečností a po zhodnocení všech okolností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.57.  Pro úplnost Úřad uvádí, že podle čl. II odst. 1 zákona č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.K nákladům řízení58.  Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1 vyhlášky 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uhradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele paušální částkou v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele. Protože Úřad správní řízení zastavil, nevznikla zadavateli ani povinnost hradit náklady řízení.PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýmístopředsedaObdrží:1.  statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 16 Plzeň2.  AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 103.  ELTODO dopravní systémy s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/8467
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 677 lidí darovalo 1 844 177 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy