Rozhodnutí UOHS 8487


Číslo jednací ÚOHS-R46/2010/VZ-10780/2010/310/EKu
Instance II.
Věc
dodávka a zprovoznění ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ zařízení v rámci ASŘD m. Plzně
Účastníci statutární město Plzeň
AŽD Praha s. r. o.
ELTODO dopravní systémy s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 29.07.2010
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8467.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8486.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8487.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R46/2010/VZ-10780/2010/310/EKuV Brně dne: 26. červenceVe správním řízení o rozkladu ze dne 12. 4. 2010 podaném vybraným uchazečem – ·  společností ELTODO dopravní systémy s. r. o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, za niž jednají Ing. František Lusk a Ing. Libor Ťupa, MBA, jednatelé,proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-4667/2010/510/MOn ze dne 6. 4. 2010 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Statutárního města Plzeň, IČ 0075370, se sídlem náměstí Republiky 1, 301 16 Plzeň, zastoupeného Ing. Pavlem Rödlem, primátorem, učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka a zprovoznění ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ zařízení v rámci ASŘD m. Plzně“ zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2. 9. 2009 a následně opraveno dne 16. 10. 2009 pod evidenčním číslem 60035547 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 9. 2009 pod evidenčním číslem 2009/S 169-243858 a následně opraveno dne 20. 10. 2009 pod evidenčním číslem 2009/S 202-289967, ve kterém je dalším účastníkem správního řízení navrhovatel –·  společnost AŽD Praha s. r. o., IČ 48029483, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha, za niž jedná Ing. Alice Dicková, jednatelka,jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-4667/2010/510/MOn ze dne 6. 4. 2010p o t v r z u j ia podaný rozkladz a m í t á m.OdůvodněníI.  Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže1.  Statutární město Plzeň, IČ 0075370, se sídlem náměstí Republiky 1, 301 16 Plzeň (dále jen „zadavatel“) uveřejnilo podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v informační systému o veřejných zakázkách dne 2. 9. 2009 pod evidenčním číslem 60035547 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 9. 2009 pod evidenčním číslem 2009/S 169-243858 oznámení otevřeného zadávacího řízení (opraveno dne 16. 10. 2009) za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka a zprovoznění ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ zařízení v rámci ASŘD m. Plzně“ (dále jen „veřejná zakázka“). Pozn.: pokud je v textu uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění platné v době provedení úkonu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) nebo v době provedení jednotlivých úkonů účastníků řízení.2.  Účastníky správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem, zahájeného na základě návrhu ze dne 17. 12. 2009 a vedeného pod evidenčním číslem S1/2010/VZ jsou zadavatel, společnost AŽD Praha s. r. o., IČ 48029483, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha (dále jen „navrhovatel“) a společnost ELTODO dopravní systémy s. r. o., IČ 25755811, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, (dále jen „vybraný uchazeč“).II.  Napadené usnesení3.  Dne 6. 4. 2010 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) usnesení č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-4667/2010/510/MOn, kterým podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) určil účastníkům řízení lhůtu k podání vyjádření k rozkladu podaném proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-2417/2010/510/MOn ze dne 16. 3. 2010, a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.4.  Lhůtu pro vyjádření k podanému rozkladu stanovil Úřad usnesením, a to za účelem zajištění dodržení třicetidenní lhůty ode dne doručení rozkladu stanovené podle ustanovení § 88 odst. 1 správního řádu. V této lhůtě je Úřad povinen předat spis odvolacímu orgánu včetně svého stanoviska a vyjádření účastníků řízení. Rozklad navrhovatele ze dne 31. 3. 2010 tvořil přílohu tohoto usnesení.III.  Námitky rozkladu5.  Proti výše uvedenému usnesení podal vybraný uchazeč rozklad, který byl Úřadu doručen dne 14. 4. 2010. V úvodu rozkladu vybraný uchazeč konstatuje, že navrhovatel vyjadřuje v rozkladu proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-2417/2010/510/MOn svůj nesouhlas s některými závěry Úřadu, avšak tento odůvodňuje konstatováními, která uvádí již v návrhu na zahájení řízení v prvním stupni. Veškerá tvrzení navrhovatele se dle něj vztahují k obsahu zadávací dokumentace veřejné zakázky a k rozhodnutí zadavatele, jímž byl navrhovatel vyloučen ze soutěže o veřejnou zakázku. Vybraný uchazeč je toho názoru, že se navrhovatel v rozkladu nezabývá obsahem napadeného rozhodnutí Úřadu a neuvádí náležitosti požadované v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, tedy v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podle názoru vybraného uchazeče je tento úkon navrhovatele nicotný s tím, že se nejedná o rozklad.6.  Vybraný uchazeč poté v rozkladu odkazuje na důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 201/0 (vládní návrh správního řádu). Spolu s odkazem na důvodovou zprávu uvádí, že možnost odmítnutí odvolání z formálních důvodů je vedena snahou, aby odvolání, které nemá šanci na úspěch, nezatěžovalo ostatní účastníky a správní orgán. V tom se promítá zásada procesní ekonomie a neobtěžování ostatních účastníků odvoláním, které nemá šanci na úspěch. V závěru rozkladu vybraný uchazeč dodává, že s ohledem na fakt, že se navrhovatel standardně a systematicky uchází o veřejné zakázky, nebyl na místě postup, který označil jako „součinnost správního orgánu při odstraňování podání učiněného laickým účastníkem správního řízení.“ Z uvedených důvodů vybraný uchazeč navrhl, aby předseda Úřadu napadené usnesení odmítl postupem podle ustanovení § 87 správního řádu z důvodu absence náležitostí rozkladu předepsaných ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu. IV.  Řízení o rozkladu7.  Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu svého usnesení v rámci autoremedury a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu věc postoupil odvolacímu správnímu orgánu.8.  Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí ustavenou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu napadené usnesení přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru. 9.  Úřad tím, že svým usnesením č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-4667/2010/510/MOn ze dne 6. 4. 2010, kterým podle ustanovení § 39 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 správního řádu určil účastníkům řízení lhůtu k podání vyjádření k rozkladu, a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného usnesení jsem se v plné míře ztotožnil.V.  K námitkám rozkladu10.  Ačkoli rozklad brojí proti usnesení Úřadu podle § 86 odst. 2 správního řádu, v němž byla stanovena účastníkům lhůta pro vyjádření se k podanému rozkladu, obsahuje řadu námitek, které s jeho obsahem nesouvisí a evidentně napadá jiné věcné otázky. V této souvislosti jsem proto nucen konstatovat, že uvedené námitky jsou pro posouzení dané věci – rozkladu proti usnesení o stanovení lhůty zcela irelevantní.11.  Pokud se jedná o námitku směřující ke skutečnosti, že předmětným usnesením je zbytečně prodlužována lhůta řízení, uvádím, že Úřad má zákonem uloženou povinnost vyzvat všechny účastníky, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, aby se v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů, vyjádřili. Zdůrazňuji, že i v dané otázce postupoval Úřad v souladu se zákonem. Doplňuji k tomu, že s ohledem na okolnosti dané věci správně stanovil i nejkratší možnou lhůtu k vyjádření.12.  Konečně uvádím, že souhlasím s tím, že odvolání, respektive rozklad, musí obsahovat obecné náležitosti podání podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, jakož i další náležitosti stanovené v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání proto musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Konstatuji, že tyto výše uvedené náležitosti rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-2417/2010/510/MOn ze dne 16. 3. 2010 podaný navrhovatelem obsahuje.13.  Na základě výše uvedených skutečností uzavírám, že Úřad postupoval správně, když vydal usnesení, kterým podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu v návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 správního řádu určil účastníkům řízení lhůtu k podání vyjádření k rozkladu, a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.VI.  Závěr14.  Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného usnesení z důvodů uváděných v rozkladu.15.  Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené usnesení změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.PoučeníProti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. otisk úředního razítkaIng. Petr Rafajpředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeObdrží:1.  statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 16 Plzeň2.  ELTODO dopravní systémy s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha3.  AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 2/3146, 106 17 PrahaVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/8487
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 677 lidí darovalo 1 844 177 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy