Rozhodnutí UOHS 8498


Číslo jednací ÚOHS-S156/2010/KS-9023/2010/840/RPl
Instance I.
Věc
spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s./Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. a KMOTR – Masna Kroměříž a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s.
Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. KMOTR – Masna Kroměříž a.s.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 28.06.2010
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8498.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S156/2010/KS-9023/2010/840/RPl  V Brně dne: 21.6.2010Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S156/2010/KS, zahájeném dne 12.5.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, zastoupeného JUDr. Miroslavou Rybovou, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává totorozhodnutí:Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dvou smluv o úplatném převodu listinných cenných papírů, uzavřených dne 3.5.2010 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, jako kupujícím, a společností Českomoravský uzenářský holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27444759, jako prodávajícím, v jejichž důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., se sídlem Krahulčí 10, okres Jihlava, IČ: 25586823, a KMOTR – Masna Kroměříž a.s., se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, IČ: 25570765, a tím i možnost tyto společnosti přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,povoluje.Odůvodnění1.  Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů. 2.  Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2010 ze dne 19.5.2010. 3.  Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Jako podklad pro toto rozhodnutí proto Úřad využil i informací z obdržených odpovědí.I. Notifikační podmínky4.  K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě dvou smluv o úplatném převodu listinných cenných papírů, které dne 3.5.2010 mezi sebou uzavřely společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen „AGROFERT“), jako kupující, a společnost Českomoravský uzenářský holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27444759, jako prodávající. V důsledku uvedených smluv má společnost AGROFERT nabýt 100 % akcií společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., se sídlem Krahulčí 10, okres Jihlava, IČ: 25586823 (dále jen „Krahulík“), a 100% akcií společnosti KMOTR – Masna Kroměříž a.s., se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, IČ: 25570765 (dále jen „KMOTR“).5.  Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností Krahulík a KMOTR získá společnost AGROFERT HOLDING možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu, na činnost těchto společností. Vzhledem ke skutečnosti, že uzavření výše uvedených smluv lze považovat za vzájemně ekonomicky propojené, byly tyto kroky posouzeny jako jedna transakce, jež představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. 6.  Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů7.  Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též „skupina AGROFERT“), která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.8.  Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí většina společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí, olejnin, v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných komodit. Rovněž tato skupina obchoduje s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí. Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.9.  V rámci majetkové struktury společnosti AGROFERT působí mimo jiné též potravinářská společnost Kostelecké uzeniny, a.s.,[1] která se zabývá porážkou, zpracováním a prodejem vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb a podniky zpracovávající drůbeží maso (tj. Jihočeská drůbež a.s., Jihočeská drůbež Milovice, a.s., PROMT Modřice, a.s., Integral Vrchovina, a.s. a Vodňanská drůbež, s.r.o.). 10.  Od roku 2004 působí skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s. a od roku 2008 působí skupina AGROFERT též v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků, a to prostřednictvím společnosti OLMA, a.s. 11.  Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a Spolkové republice Německo.  12.  Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a rovněž německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH.  13.  Společnost Krahulík je v době před realizací posuzovaného spojení kontrolována společností Českomoravský uzenářský holding, a.s. Hlavní činností společnosti Krahulík je řeznictví a uzenářství se zaměřením na vepřové a hovězí maso, přičemž na trh dodává kompletní uzenářský sortiment s hlavním důrazem na trvanlivé uzeniny, kromě trvanlivých tepelně zpracovaných salámů dodává na trh i uzeniny fermentované. Společnost Krahulík nekontroluje přímo či nepřímo žádné další soutěžitele.14.  Společnost KMOTR je v době před realizací posuzovaného spojení kontrolována společností Českomoravský uzenářský holding, a.s. Hlavní činností této společnosti je rovněž řeznictví a uzenářství, výrobní program této společnosti se zaměřuje zejména na trvanlivé masné výrobky, opět zejména z vepřového a hovězího masa. Společnost KMOTR nekontroluje přímo či nepřímo žádné další soutěžitele.III. Dopady spojení15.  Za účelem zjištění toho, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 16.  Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. 17.  Jak bylo uvedeno výše, spojující se soutěžitelé působí zejména v oblasti zpracování vepřového a hovězího masa. Jedná se o výrobu masných produktů tepelně opracovaných, tepelně neopracovaných nebo fermentovaných, dále pak výrobků sekaných, specialit a masných polotovarů. Výrobní program společností Krahulík a KMOTR tvoří především ucelený sortiment uzenin, jako jsou špekáčky, párky, měkké i trvanlivé salámy, šunky a uzená masa. 18.  V oblasti zpracování masa Úřad ve své  předchozí rozhodovací praxi[2] spatřoval odlišné charakteristické vlastnosti masa z jednotlivých druhů hospodářských zvířat, odlišný způsob jeho zpracování nebo preference konečných spotřebitelů a následně omezené zastupitelnosti výrobků z různých druhů masa. Nicméně zejména s ohledem na skutečnost, že výrobní postupy jednotlivých masných výrobků ve značné míře využívají kombinace vepřového a hovězího masa, Úřad k užšímu členění relevantních trhů nepřistupoval a otázku konečného vymezení relevantních trhů v oblasti masných výrobků ponechával otevřenou.19.  Jako masné výrobky lze označit potraviny vyráběné s převládajícím podílem masa jako základní suroviny, určené pro přímou spotřebu nebo k další tepelné úpravě, jež byly ošetřeny před konzumací tak, že nemají na řezu vlastnosti čerstvého masa. Masné produkty lze vyrábět tepelným opracováním, solením, sušením nebo jejich kombinací. Tyto technologické procesy lze provádět i ve spojení s uzením nebo fermentací za zvláštních klimatických podmínek a při použití přídavných látek. 20.  Ve vztahu k otázce vymezení relevantního trhu v oblasti masných výrobků dospěla k obdobným závěrům ve svých rozhodnutích rovněž Evropská komise,[3] která zároveň naznačila odlišné vlastnosti jednotlivých druhů masa, tj. zejména drůbežího, vepřového a hovězího, a stejně tak odlišný způsob dodávek takových produktů, tj. v závislosti na tom, zda jsou tyto produkty dodávány k dalšímu zpracování a nebo již ke konečné spotřebě.21.  Jak bylo uvedeno, soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, se zabývají především výrobou uzenin, za spojením dotčenou oblast tak lze v tomto konkrétním případě považovat oblast výroby a dodávek uzenin, a z toho důvodu není nezbytně nutné se zabývat dalšími segmenty v oblasti výroby masných produktů.22.  Ačkoli lze uzeniny, obdobně jako ostatní masné výrobky, dále členit, Úřad, vzhledem k níže uvedenému postavení jednotlivých spojujících se soutěžitelů v této oblasti, kdy, bez ohledu na skutečnost, zda by byl uvažovaný relevantní trh vymezen úzce podle výše naznačených kritérií[4] nebo v širším pojetí, by spojením vzniklý subjekt dosahoval relativně nízkého tržního podílu, nepovažuje za nutné blíže specifikovat věcný relevantní trh a pro účely tohoto správního řízení ponechává otázku relevantního trhu z hlediska věcného otevřenou.23.  Vzhledem ke skutečnosti, že uzeniny jsou určeny k běžné denní spotřebě na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska cenové úrovně, lze vymezit relevantní trh z hlediska geografického územím České republiky,[5] nicméně zejména oslovené obchodní řetězce potvrdili i možnost poptávat předmětné zboží i v zahraničí. Ze stejných důvodů jako v případě výrobkového relevantního trhu však Úřad v posuzovaném případě ponechal otevřenou rovněž otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického. 24.  Celkový objem produkce společností Krahulík a KMOTR v oblasti uzenin představuje cca  [5-15] % z celkové spotřeby v České republice, tržní podíl skupiny AGROFERT pak činí přibližně [5-15] %. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy bude spojením vzniklý subjekt disponovat tržním podílem [15-25] %. 25.  Skupina AGROFERT podniká rovněž v činnostech vertikálně předcházejících dodávkám uzenin, a to zejména v oblasti chovu a prodeje jatečných vepřů a jatečného skotu a dále pak v oblasti dodávek čerstvého vepřového a čerstvého hovězího masa. Na žádném z těchto segmentů však nepřesahuje podíl skupiny AGROFERT hranici 15 %.26.  S ohledem na relativně nízké tržní podíly skupiny AGROFERT v oblastech předcházejících vlastní zpracování masa je Úřad přesvědčen, že v daném případě není narušení hospodářské soutěže plynoucí z uvedené vertikální integrace pravděpodobné. 27.  Přesto Úřad oslovil některé odběratele masa ale i masných produktů za účelem ověření jejich možnosti případného přechodu k alternativním dodavatelům. Oslovené subjekty potvrdili zmiňovaný závěr Úřadu s tím, že proti posuzovanému spojení soutěžitelů nemají námitek. Pouze dva z oslovených odběratelů konstatovali, že spojující se soutěžitelé dosáhnou významného podílu v segmentu uzenin a zároveň vyslovili obavu, že takový stav může být spojen s následným růstem cen pro spotřebitele.  28.  Ačkoli posílení tržní síly skupiny AGROFERT, k němuž dojde v důsledku spojení v oblasti zpracování masa, nebude nezanedbatelné, v oblasti dodávek uzenin budou spojující se soutěžitelé na území České republiky i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších zpracovatelů vepřového a hovězího masa, ať již tuzemských nebo i zahraničních. Tuto skutečnost potvrdili Úřadu ve svých odpovědích odběratelé uzenin, na které se Úřad v rámci správního řízení obrátil s žádostí o informace. Mezi nejvýznamnější z těchto konkurentů náleží celorepublikově působící Masokombinát Plzeň, s.r.o., ZŘUD – Masokombinát Polička, a.s., Procházka s.r.o., ZŘUD – Masokombinát Lísek CZ a.s., MADE GROUP, a.s., dále pak regionální, ale v rámci daného regionu preferovaní, výrobci jako např. Masna Příbram, spol. s r.o., nebo Steinhauser Tišnov s.r.o. a další. 29.  Významný vliv na situaci ve spojením dané oblasti má kromě potenciálních konkurentů z řad výrobců uzenin také přítomnost obchodních řetězců, které působí nejen v roli odběratelů se značnou hospodářskou silou, ale v některých případech i jako producenti vlastních masných výrobků. Většina produkce masných výrobků je totiž v České republice dodávána spotřebitelům právě prostřednictvím jejich obchodních sítí. Zejména obchodní řetězce jsou navíc, dle jejich tvrzení, schopny vyhledávat své dodavatele masných produktů i za hranicemi České republiky,[6] což by v konečném důsledku vedlo ke snížení tržního podílu spojením vzniklého subjektu.  30.  Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký tržní podíl dosahovaný v předmětném segmentu dodávek masných výrobků z vepřového a hovězího masa spojujícími se soutěžiteli a dále s přihlédnutím k tomu, že zůstane zachován velký počet subjektů nabízejících obdobné produkty, počínaje nadnárodními výrobci až po menší regionální, v rámci daného regionu však upřednostňované, soutěžitele. 31.  Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.PoučeníProti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.JUDr. Michal Petr, Ph.D.pověřený řízením Sekce hospodářské soutěžePrávní moc: 28.6.2010Obdrží:JUDr. Miroslava RybováAGROFERT HOLDINGPyšelská 2327/2149 00 Praha 4Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  [1] Dne 1.1.2010 došlo ke sloučení společností uzenářských společností Maso Planá, a.s. a Kostelecké uzeniny, a.s., jakožto nástupnické společnosti. [2]  Viz rozhodnutí ve věci S 218/06 - Českomoravský uzenářský holding/Vysočina/KMOTR-Masna Kroměříž/Krahulík-MASOZÁVOD.[3] Z nejnovějších rozhodnutí viz např. případ M.5322 - MARFRIG / OSI GROUP COMPANIES.[4] Tj. zejména v závislosti na druhu použitého masa.[5] Tuto skutečnost potvrdili rovněž oslovení konkurenti spojujících se soutěžitelů.[6] Tuto skutečnost potvrdily i oslovené subjekty, které vyslovily obavu z možného zvýšení cen uzenin.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/8498
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 476 lidí darovalo 1 404 054 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy