Rozhodnutí UOHS 8619


Číslo jednací ÚOHS-R140/2010/VZ-17635/2010/310/JSI
Instance II.
Věc
možné spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy
Účastníci Jihomoravskou plynárenskou, a. s. RWE GasNet, s. r. o. SMP Net, s. r. o.
JMP Net, s. r. o.
VČP Net, s. r. o.
RWE Plynoprojekt, s. r. o.
RWE Distribuční služby, s. r. o. GEREX Liberec, s. r. o.
GASCONTROL PLAST, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 10.12.2010
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8638.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8619.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R140/2010/VZ-17635/2010/310/JSl   V Brně dne: 29. listopadu 2010 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20. 9. 2010 podaném účastníky řízení – ·  zadavatelem – Jihomoravskou plynárenskou, a. s., IČ 49970607, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, za niž jednají Ing. Tomáš Tichý, předseda představenstva, a Ing. Dušan Malý, místopředseda představenstva, ·  zadavatelem – společností RWE GasNet, s. r. o., (která ke dni zahájení správního řízení podnikala pod obchodním jménem SČP Net, s. r. o.), IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za niž jednají Ing. Miloslav Zaur, jednatel, a Thomas Merker, jednatel, ·  zadavatelem – společností SMP Net, s. r. o., IČ 27768961, se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, za niž jednají Ing. Miloslav Zaur, jednatel, a Thomas Merker, jednatel, ·  zadavatelem – společností JMP Net, s. r. o., IČ 27689841, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, za niž jednají Ing. Miloslav Zaur, jednatel, a Thomas Merker, jednatel, ·  zadavatelem – společností VČP Net, s. r. o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, za niž jednají Ing. Miloslav Zaur, jednatel, a Thomas Merker, jednatel, ·  zadavatelem – společností RWE Plynoprojekt, s. r. o., IČ 60193484, se sídlem U Plynárny 223/42, 140 21 Praha, za niž jednají Ing. Jan Ruml, jednatel, a Ing. Pavel Bartl, jednatel, a ·  zadavatelem – společností RWE Distribuční služby, s. r. o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, za niž jednají Ing. Tomáš Tichý, jednatel, a Ing. Dušan Malý, jednatel, kteří jsou ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 28. 4. 2009 společností RWE Interní služby, s. r. o., IČ 27116191, se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha, která je dále zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 1. 2009 JUDr. Ivanem Cestrem, advokátem se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha, jenž k jednání před správním orgánem v rozsahu posledně uvedené plné moci zmocnil Mgr. Václavu Lukešovou, advokátku, se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S87/2009/VZ-10958/2010/510/HOd ze dne 31. 8. 2010 ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při uzavření rámcové smlouvy dne 31. 12. 2008 se společností GEREX Liberec, s. r. o., IČ 25474901, se sídlem Krokova 293/4, 460 07 Liberec, a rámcové smlouvy dne 6. 1. 2009 se společností GASCONTROL PLAST, a. s., IČ 25835769, se sídlem Dělnická 46, 735 64 Havířov, jejichž předmětem je zejména úprava právního rámce smluvních podmínek pro opakované dodávky zboží, jehož dalším účastníkem jsou ·  vybraný uchazeč – společnost GEREX Liberec, s. r. o., IČ 25474901, se sídlem Krokova 293/4, 460 07 Liberec 7, za niž jedná Ing. Soňa Kratochvílová, jednatel, a ·  vybraný uchazeč – společnost GASCONTROL PLAST, a. s., IČ 25835769, se sídlem Dělnická 46, 735 64 Havířov, za niž jedná Ing. Lumír Kožušník, předseda představenstva, jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, ustavené podle § 152 odst. 3 téhož zákona, s přihlédnutím k § 92 odst. 1 téhož zákona, rozhodl takto: Podaný rozklad jako opožděný z a m í t á m. Odůvodnění I.  Zadávací řízení a prvostupňové řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) příslušný k dohledu nad dodržováním tohoto zákona, obdržel dne 22. 12. 2008 podnět, týkající se postupu společností skupiny RWE při nákupu výrobků určených mj. k výstavbě plynárenských zařízení. V rámci šetření podnětu Úřad zjistil, že dne 7. 11. 2008 vyhlásila společnost RWE Interní služby, s. r. o., IČ 27116191, se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha, (dále jen „společnost RWE Interní služby“) prostřednictvím elektronické aukce výběrové řízení označené jako „PE trubky pro skupinu RWE a zhotovitele staveb 2009“. Celkový předpokládaný objem zakázky činil podle textu výzvy k podání nabídek 40 000 000 Kč. Na základě výsledku tohoto výběrového řízení byly společností RWE Interní služby uzavřeny dvě rámcové smlouvy, a to dne 31. 12. 2008 se společností GEREX Liberec, s. r. o., IČ 5474901, se sídlem Krokova 293/4, 460 07 Liberec (dále jen "GEREX Liberec"), a dne 6. 1. 2009 se společností GASCONTROL PLAST, a. s., IČ 25835769, se sídlem Dělnická 46, 735 64 Havířov (dále jen "GASCONTROL PLAST"). Předmětem těchto rámcových smluv je zejména úprava právního rámce smluvních podmínek pro opakované dodávky zboží. 2.  V písemném vyjádření k šetřenému podnětu společnost RWE Interní služby uvedla, že na straně potenciálního objednatele se ve smlouvě vyskytuje celkem šest sektorových zadavatelů (provozovatelů distribuční soustavy) a plnění pro další objednatele (společnosti skupiny RWE v ČR zúčastněné na výběrovém řízení) je nakonec určeno taktéž pro potřeby těchto šesti sektorových zadavatelů. Na jednoho sektorového zadavatele tedy připadá plnění ve výši přibližně 6 600 000 Kč, přičemž se může lišit mezi jednotlivými zadavateli, avšak v žádném případě nedojde k překročení finančního limitu 11 715 000 Kč. K tomu společnost RWE Interní služby dále uvádí, že skutečný objem nakupovaného materiálu představuje přibližně 5% celkového předpokládaného finančního objemu a zbytek tvoří nákupy zhotovitelů staveb plynárenských zařízení. 3.  Po přezkoumání obsahu rámcových smluv uzavřených dne 31. 12. 2008 se společností GEREX Liberec a dne 6. 1. 2009 se společností GASCONTROL PLAST získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem a z tohoto důvodu zahájil dne 24. 4. 2009 z moci úřední správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu. Za účastníky řízení Úřad označil Společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s., IČ 49970607, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (dále jen "Jihomoravská plynárenská"), RWE GasNet, s. r. o., (ke dni zahájení správního řízení pod obchodním jménem SČP Net, s. r. o.), IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem (dále jen "RWE GasNet"), SMP Net, s. r. o., IČ 27768961, se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen "SMP Net"), JMP Net, s. r. o., IČ 27689841, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (dále jen "JMP Net"), VČP Net, s. r. o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové (dále jen "VČP Net"), RWE Plynoprojekt, s. r. o., IČ 60193484, se sídlem U Plynárny 223/42, 140 21 Praha (dále jen "RWE Plynoprojekt"),  RWE Distribuční služby, s. r. o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (dále jen "RWE Distribuční služby"), společnost GEREX Liberec a společnost GASCONTROL PLAST. Pozn.: pokud je dále v textu uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění platné v době provedení úkonu Úřadu, nebo v době provedení úkonů jednotlivých účastníků řízení. II.  Napadené rozhodnutí 4.  Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 31. 8. 2010 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S87/2009/VZ-10958/2010/510/HOd (dále jen „napadené rozhodnutí“), ve kterém konstatoval, že se zadavatelé – Jihomoravská plynárenská, RWE GasNet, STP Net, ZČP Net, SMP Net, JMP Net, VČP Net, RWE Plynoprojekt, a RWE Distribuční služby dopustili správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že před uzavřením smluv, se společností GEREX Liberec a se společností GASCONTROL PLAST, jejichž předmětem je zejména úprava právního rámce smluvních podmínek pro opakované dodávky zboží, nedodrželi postup stanovený v § 21 citovaného zákona a neprovedli zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky (výrok I. napadeného rozhodnutí). Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. napadeného rozhodnutí uložil Úřad ve výroku o  II. zadavateli Jihomoravská plynárenská pokutu ve výši 7 000 Kč o  III. zadavateli RWE GasNet pokutu ve výši 154 000 Kč o  IV. zadavateli SMP Net pokutu ve výši 85 000 Kč o  V. zadavateli JMP Net pokutu ve výši 147 000 Kč o  VI. zadavateli VČP Net pokutu ve výši 41 000 Kč o  VII. zadavateli RWE Plynoprojekt pokutu ve výši 4 000 Kč o  VIII. zadavateli RWE Distribuční služby pokutu ve výši 62 000 Kč III.  Námitky rozkladu 5.  Proti rozhodnutí Úřadu ÚOHS-S87/2009/VZ-10958/2010/510/HOd ze dne 31. 8. 2010 podali všichni zadavatelé prostřednictvím společného zmocněnce ve správním řízení rozklad datovaný dne 20. 9. 2010, doručený Úřadu prostřednictvím telefaxu dne 20. 9. 2010. V podaném rozkladu zadavatelé namítají zejména nedostatek osobní působnosti zákona ve vztahu k zadavatelům, neexistenci správního deliktu a dále nepřiměřenost výše pokuty. Navrhují proto, aby bylo napadené rozhodnutí předsedou Úřadu zrušeno a správní řízení bylo zastaveno. IV.  Řízení o rozkladu 6.  Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu. 7.  Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení podmínek pro vedení řízení o rozkladu jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru. 8.  Rozklad doručený Úřadu dne 20. 9. 2010 byl podán opožděně, a proto je nutné jej ve smyslu § 92 odst. 1 správního řádu jako opožděný zamítnout. V.  K námitkám rozkladu 9.  Jak vyplývá z předloženého spisu (konkrétně z doručenky od poštovní zásilky), napadené rozhodnutí bylo doručeno zmocněnci zadavatele Mgr. Václavě Lukešové doporučenou zásilkou dne 2. 9. 2010. Patnáctidenní lhůta pro podání rozkladu proto zadavateli uplynula již dne 17. 9. 2010. Proti vydanému rozhodnutí podali zadavatelé dne 20. 9. 2010 prostřednictvím svého společného zmocněnce Mgr. Václavy Lukešové rozklad z téhož dne cestou telefaxu, podání bylo následně doplněno v listinné podobě doporučenou zásilkou podanou k poštovní přepravě držiteli poštovní licence dne 20. 9. 2010, Úřadu doručenou až dne 21. 9. 2010. Na základě výše uvedeného jsem nucen konstatovat, že rozklad byl podán opožděně. 10.  Nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání (§ 152 odst. 4 správního řádu). Ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu stanoví, že opožděné nebo nepřípustné odvolání (rozklad) odvolací správní orgán zamítne. V daném případě byl rozklad podán opožděně, a proto k tomuto rozkladu a k námitkám v něm uvedeným nemohu přihlížet. Orgán rozhodující o rozkladu, když rozklad zamítá podle § 92 odst. 1 správního řádu, napadené rozhodnutí meritorně neposuzuje postupem podle § 89 odst. 2 správního řádu, ale zamítá jej z formálních procesních důvodů. Z tohoto důvodu jsou v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedeny pouze důvody nepřípustnosti podaného rozkladu. 11.  V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě. Posledním dnem lhůty pro podání rozkladu byl pátek 17. 9. 2010, přičemž z žádného údaje, kterým byl rozklad při doručování prostřednictvím telefaxu či držitele poštovní licence označen, nevyplývá, že by byla tato lhůta dodržena. 12.  Na základě výše uvedených skutečností konstatuji, že tím, že zadavatel neuplatnil své právo podat rozklad v zákonné lhůtě, došlo k zániku práva na podání rozkladu jeho neuplatněním ve stanovené patnáctidenní lhůtě a podaný rozklad je tedy posuzován jako opožděný. 13.  Ve smyslu ustanovení § 92 správního řádu jsem současně přezkoumal, zda neexistují předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí a dospěl jsem k závěru, že žádné takové skutečnosti nejsou v předmětném případě dány. VI.  Závěr 14.  Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že nastaly skutečnosti odůvodňující zamítnutí rozkladu pro opožděnost podle § 92 odst. 1 správního řádu, jsem rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. otisk úředního razítka Ing. Petr Rafaj předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží: 1.  Mgr. Václava Lukešová, advokátka, Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2 2.  GEREX Liberec, s. r. o., Krokova 293/4, 460 07 Liberec 7 3.  GASCONTROL PLAST, a. s., Dělnická 46, 735 64 Havířov Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/8619
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 307 lidí darovalo 848 731 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy