Rozhodnutí UOHS 8756


Číslo jednací ÚOHS-S367,S434,S464/2010/VZ-266/2011/510
Instance I.
Věc
Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 5
Účastníci městská část Praha 5
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Ing. Jan Švejkovský, podnikatel TOMPEX a.s.
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 04.03.2011
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8756.html
Rozhodnutí
        
Č.j.:ÚOHS-S367,S434,S464/2010/VZ-266/2011/510/KČeV Brně dne 14. února 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle § 112 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojených správních řízeních zahájených dne 24.9.2010, resp. dne 5.11.2010 a dne 24.11.2010, ve všech případech na návrh, jejichž účastníky jsou:•  zadavatel městská část Praha 5, IČ 00063631, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha,  zastoupená MUDr. Radkem Klímou, starostou,•  navrhovatel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 42407559, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, za niž jednají Dr. Peter Hodecek a Mgr. Roman Mužík, jednatelé,•  navrhovatel Ing. Jan Švejkovský, podnikatel, podnikající pod obchodní firmou Ing. Jan Švejkovský - Jena - firma služeb, IČ 16471636, místo podnikání Bolívarova 2092/21,  169 00 Praha,navrhovatel – účastníci sdružení•  TOMPEX a.s., IČ 28404629, se sídlem Kodaňská 46, 101 00 Praha, za niž jednají Mgr. Petr Skácel a RNDr. Miroslav Tvrdý, předseda a místopředseda představenstva,•  Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ 61057606, se sídlem Perucká 10/2542,  120 00 Praha, za niž jednají Jaroslav Stružka a Ing. Jan Petružálek, předseda a místopředseda představenstva,kteří na základě smlouvy o sdružení uzavřené účastníky sdružení dne 6.10.2010 podali společnou nabídku, a ve správním řízení jsou zastoupeni na základě plné moci ze dne 19.11.2010 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, se sídlem CMS Cameron McKenna v.o.s., Palladium, Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané pod názvem „Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 5“ v  otevřeném řízení za účelem uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem, jehož oznámení bylo v ISVZ-US uveřejněno dne 19.7.2010 pod ev.č. VZ 60047469 a v Úředním věstníku EU dne 21.7.2010 pod zn. 2010/S 139-214124, s opravou uveřejněnou v ISVZ-US  dne 30.8.2010 a v Úředním věstníku EU dne 1.9.2010,  rozhodl takto: I.Zadavatel městská část Praha 5, IČ 00063631, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha, nedodržel postup stanovený v § 147 odst. 8 a návazně v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplnil povinnost uveřejnit úpravy v uveřejněném ohlášení, týkající se požadavku na prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k  nápravě podle § 118 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 5“.II.Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli městská část Praha 5, IČ 00063631, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha,  ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.OdůvodněníKe správnímu řízení zahájenému na návrh uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha (sp.zn ÚOHS-S367/2010/VZ)1.  Městská část Praha 5, IČ 00063631, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha,  zastoupená MUDr. Radkem Klímou, starostou (dále jen „zadavatel“), uveřejnila v ISVZ-US dne 19.7.2010 pod ev.č. VZ 60047469 a v Úředním věstníku EU dne 21.7.2010 pod zn. 2010/S 139-214124, s opravou uveřejněnou v ISVZ-US  dne 30.8.2010 a v Úředním věstníku EU dne 1.9.2010, oznámení o nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané pod názvem „Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 5“  v  otevřeném řízení, za účelem uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem. Zadavatel jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky stanovil ekonomickou výhodnost nabídky s tím, že jako dílčí kritéria hodnocení stanovil po provedené opravě oznámení: výši nabídkové ceny s váhou 65 % a výši přislíbené bankovní záruky přislíbené nad rámec minimálních požadavků s váhou 35 %. 2.  Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 42407559, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, za niž jednají Dr. Peter Hodecek a Mgr. Roman Mužík, jednatelé (dále v této části odůvodnění jen „navrhovatel“), podala dopisem ze dne 10.9.2010, který zadavatel obdržel dne 13.9.2010, proti zadávacím podmínkám, a to konkrétně proti kvalifikačnímu požadavku zadavatele na „doložení normy SA 8000“,  námitky. Zadavatel o  podaných námitkách rozhodl dne 15.9.2010 s tím, že jim nevyhověl. Navrhovatel rozhodnutí zadavatele o námitkách obdržel dne 16.9.2010. Navrhovatel návazně na toto rozhodnutí zadavatele podal dopisem ze dne 22.9.2010 u Úřadu návrh na  zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a na účet Úřadu složil kauci ve výši 100 000 Kč. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 24.9.2010 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp.zn. ÚOHS-S367/2010/VZ. Navrhovatel jedno vyhotovení návrhu doručil na podatelnu zadavatele podle podacího razítka zadavatele dne 27.9.2010 s  tím, že na obálce je u podacího razítka  uvedeno „z důvodu pracovního volna nepředáno“, včetně podpisu. Navrhovatel návrh opakovaně doručil zadavateli následující pracovní den, tj.  29.9.2010.3.  Navrhovatel v návrhu ze dne 22.9.2010 uvedl, že podle jeho názoru byly zadávací podmínky stanoveny v rozporu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Jedná se konkrétně o požadavek zadavatele, aby uchazeč doložil „uplatňování zásad společenské odpovědnosti, a to na úrovni certifikátu SA 8000, tento kvalifikační předpoklad se prokazuje předložením osvědčení o zavedení této normy v organizaci uchazeče.“ Jak vyplývá z veřejně přístupných zdrojů, certifikát SA 8000 je normou vydanou nevládní organizací SAI, a nepatří tedy do systému ČSN. Výčet požadavků k prokázání technické kvalifikace uvedený v § 56 zákona je výčtem úplným.  Zákon tedy podle navrhovatele zadavateli neumožňuje požadovat jiné aspekty kvalifikace, než jsou uvedeny v zákoně. Navrhovatel dále namítá, že předmětný požadavek není odůvodněn ani předmětem veřejné zakázky, neboť se jedná o běžnou zakázku, navíc oblast, kterou tato norma postihuje, pokrývají certifikáty systému řízení jakosti, opatření z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které zadavatel k prokázání splnění kvalifikace rovněž požadoval. Pracovní podmínky v ČR pak podle názoru navrhovatele zajišťují příslušné pracovně právní předpisy. Požadavek zadavatele na doložení normy SA 8000 podle názoru navrhovatele vede pouze k diskriminaci většiny potencionálních uchazečů. S ohledem na uvedené se navrhovatel domáhá toho, aby Úřad předmětnou část kvalifikace zrušil.4.  Vyjádření zadavatele ze dne 11.10.2010 k návrhu Úřad obdržel dne 12.10.2010. Dokumentaci o veřejné zakázce Úřad od zadavatele obdržel již v rámci šetření podnětu sp.zn. ÚOHS-P566/2010/VZ, jehož předmětem byl postup zadavatele v této veřejné zakázce. Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že certifikát SA 8000 je mezinárodní standard, který upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců, a který lze podle jeho názoru podřadit pod tzv. další opatření k zajištění jakosti, které upravuje zákon. Nejedná se tedy o nepřípustné rozšíření kvalifikačních předpokladů stanovených zákonem. Zadavatel považuje za irelevantní argument, že norma nepatří do systému ČSN a je přesvědčen, že v rámci prokazování technické kvalifikace je oprávněn požadovat i jakostní opatření, které jsou upraveny i jinými normami než ČSN. Jako příklad uvádí uplatňování normy OHSAS 18001, které připustil ve svých rozhodnutích i Úřad, nebo normy EMAS. 5.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem ze dne 18.10.2010. Současně jim usnesením z téhož dne stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit se v řízení. 6.  Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 116 zákona:•  zadavatel,•  navrhovatel.7.  Navrhovatel na výzvu Úřadu dopisem ze dne 22.10.2010 doplnil náležitosti návrhu o doklad o doručení návrhu zadavateli (viz výše). 8.  Úřad rozhodnutím č.j. ÚOHS-S367/2010/VZ-15836/2010/510/KČe ze dne 25.10.2010, které nabylo právní moci dne 11.11.2010, zadavateli uložil z moci úřední předběžné opatření, kterým mu uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávací řízení. 9.  Společnost CENTRA a.s., Praha, která v předmětném zadávacím řízení podala společnou nabídku se společností  CDV služby, s. r. o., Praha (dále jen „uchazeč CENTRA“), dopisem ze dne 26.10.2010 Úřadu sdělila, že považuje celý obsah své nabídky za obchodní tajemství. Společnost .A.S.A., spol. s  r.o., Praha, která v předmětném zadávacím řízení podala společnou nabídku se společnostmi  BEC odpady s.r.o., Lovosice, ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Valašské Meziříčí, .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., .A.S.A. České Budějovice, s.r.o., .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., a 1. Polabská s.r.o., Neratovice (dále jen uchazeč „.A.S.A.“), dopisem ze dne 1.11.2010 Úřadu sdělila, že žádá, aby k její nabídce nebyl před vyznačením částí nabídky, která obsahují obchodní tajemství, umožněn přístup třetím osobám.10.  Úřad dopisem ze dne 3.11.2010 účastníky řízení seznámil s novými skutečnostmi zjištěnými ve správním řízení. Kontrolou nabídky uchazeče .A.S.A. Úřad zjistil, že uchazeč požadavek na doložení zavedení certifikátu SA 8000 doložil certifikátem osvědčujícím standard SA 8000:2008, uděleným společnosti ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Valašské Meziříčí, jehož oblast použití je „demolice, příprava staveniště, výstavba bytových budov,  výstavba nebytových budov,  výstavba mostů a tunelů, výstavba inženýrských sítí, výstavba železnic a podzemních drah, výstavba silnic a dálnic, výstavba ostatních staveb, výstavba vodních děl, montáž a demontáž lešení a bednění a ostatní specializované stavební činnosti“. Zadavatel přitom předmět plnění specifikoval jako provádění údržby zeleně a úklidové práce na komunikacích (chodnících). Kontrolou nabídky uchazeče CENTRA Úřad zjistil, že uchazeč požadavek zadavatele na prokázání splnění poměrových ukazatelů: rentabilita tržeb, celková likvidita, běžná likvidita a finanční zadluženost dlouhodobá, prokazoval prostřednictvím subdodavatele, společnosti SADOVNICTVÍ HARVÁNEK a SPOL. a. s., Praha. Jak však vyplývá z  prohlášení uchazeče o částech plnění, které zamýšlí poskytnout prostřednictvím subdodavatelů, doloženého v  nabídce, podíl jmenovaného subdodavatele na plnění zakázky bude činit 8 %. Zadavatel přitom jako jeden z důvodů vyloučení navrhovatele uvedl, že „navrhovatel požadavek zadavatele na prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů splněním poměrových ukazatelů prokázal pomocí subdodavatele, který se však zavázal pouze k  sekání trávy v objemu nepřesahujícím 10 % výše nabídkové ceny. Takový závazek nelze považovat za dostatečný a na kvalifikační předpoklad je tak nutno pohlížet jako na neprokázaný“. Současně účastníkům řízení prodloužil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit se v řízení. 11.  Zadavatel dopisem ze dne 8.11.2010 sdělil, že uchazečem .A.S.A. předložený certifikát SA 8000 se vztahuje též na ostatní specializované stavební činnosti, mezi které lze podle názoru zadavatele zařadit i zahradnické a úklidové práce, čímž předložený certifikát pokrývá předmět veřejné zakázky. Ke zjištěním týkajícím se nabídky uchazeče CENTRA zadavatel uvedl, že subdodavatel poskytl uchazeči právo plného a nedělitelného ručení za veškeré závazky, vzniklé při plnění veřejné zakázky vůči zadavateli, z titulu možné finanční nestability dodavatele.  Takový závazek zadavatel považoval za zcela korespondující s obsahem a rozsahem požadované kvalifikace. Zadavatel v této souvislosti poukazuje na rozhodnutí Úřadu sp.zn. S220/2009, týkající se této problematiky. Zadavatel navrhl, aby Úřad okruh účastníků řízení rozšířil i o uchazeče .A.S.A. a CENTRA , aby se mohli vyjádřit v této věci. 12.  Uchazeč CENTRA  dopisem ze dne 8.11.2010 sdělil, že se považuje za účastníka předmětného správního řízení a požádal o možnost nahlédnout do spisu správního řízení. Úřad usnesením ze dne 18.11.2010 o žádosti rozhodl tak, že jmenovaný uchazeč není účastníkem tohoto správního řízení. Pro úplnost Úřad uvádí, že navrhovatel podal v předmětném zadávacím řízení nabídku. Po jejím posouzení byl zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Ke správnímu řízení zahájenému na návrh dodavatele, kterým je Ing. Jan Švejkovský, podnikatel, podnikající pod obchodní firmou Ing. Jan Švejkovský - Jena - firma služeb (sp.zn ÚOHS-S434/2010/VZ)13.  Jak vyplývá z dokumentace, zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce převzal i dodavatel, kterým je  Ing. Jan Švejkovský, podnikatel, podnikající pod obchodní firmou Ing. Jan Švejkovský - Jena - firma služeb, IČ 16471636, místo podnikání Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha (dále v této části odůvodnění jen „navrhovatel“). Navrhovatel následně dopisem ze dne  10.8.2010 podal proti zadávacím podmínkám u zadavatele námitky, kterým zadavatel rozhodnutím ze dne 24.8.2010 nevyhověl. Zadavatel však následně, a to dopisem ze dne 26.8.2010 označeným jako „Změna zadávací dokumentace č. 1“, provedl v zadávací dokumentaci změny. Navrhovatel v reakci na ně dopisem ze dne 13.10.2010, doručeným zadavateli dne 15.10.2010, podal proti zadávacím podmínkám u zadavatele opakovaně námitky. A to konkrétně proti údajné nesrozumitelnosti zadávací dokumentace, způsobené jejími neustálými změnami, a dále proti způsobu stanovení kalkulačního modelu, který minimalizuje vliv nejpodstatnějších položek předmětu veřejné zakázky na nabídkovou cenu, a tím nevypovídá o ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel o námitkách podaných navrhovatelem rozhodl dne 22.10.2010 s tím, že jim nevyhověl. Navrhovatel návazně na toto rozhodnutí podal dopisem ze dne 3.11.2010 u Úřadu návrh na  zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a na účet Úřadu složil kauci ve výši 100 000 Kč. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 5.11.2010 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp.zn. ÚOHS-S434/2010/VZ. Zadavatel, podle razítka podatelny zadavatele, obdržel stejnopis návrhu téhož dne.14.  Navrhovatel v návrhu ze dne 3.11.2010 uvedl, že po posouzení obsahu zadávací dokumentace podal u zadavatele proti zadávacím podmínkám námitky, kterým zadavatel nevyhověl. Zadavatel však vzápětí provedl změny zadávací dokumentace, které část námitek navrhovatele zohlednily. Provedené změny však vyvolaly další nejasnosti a dotazy k zadávacím podmínkám. Navrhovatel proto po opakovaném podání námitek proti zadávacím podmínkám přistoupil k podání návrhu. Porušení zákona spatřuje navrhovatel především ve skutečnosti, že zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek několikrát měnil zadávací podmínky. Podle navrhovatele tak existují minimálně dvě nerozlišené verze „Všeobecných obchodních podmínek“ a „Kalkulačního modelu“ (pozn. součást zadávací dokumentace), přičemž novou verzi  „Kalkulačního modelu“ zadavatel vydal v rámci změn zadávací dokumentace  ze dne 26.8.2010 a  novou verzi „Všeobecných obchodních podmínek“ pak v rámci odpovědi na dotazy ze dne 14.9.2010, aniž by však změny zveřejnil v ISVZ-US a přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel uvědomil dodavatele o změnách dopisem, ve kterém jim doporučil vyzvednout si opravenou dokumentaci u pověřené osoby. Ta však podle tvrzení navrhovatele, přes jeho žádost, navrhovateli tuto dokumentaci neposkytla. Jako příklady nesrozumitelnosti zadávacích podmínek navrhovatel uvádí požadavek na doložení osvědčení o poskytnutí významné služby, dále zmatečné vymezení bodu 9.4 Podrobných zadávacích podmínek v souvislosti s tím, že „Plán plnění veřejné zakázky“ po změně zadávacích podmínek již nebyl předmětem hodnocení nabídek, a dále chybné odkazy na paušální měsíční ceny. S odkazem na uvedené navrhovatel konstatuje, že zadávací dokumentace nebyla srozumitelná a zpracovaná v souladu s § 44 odst. 1 zákona. Změny, které v ní zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek prováděl byly netransparentní a v rozporu se zásadami § 6 zákona. Navrhovatel dále uvádí, že rámcový rozsah veřejné zakázky zadavatel v zadávací dokumentaci označil pouze jako předpokládaný a orientační, přičemž skutečný rozsah výkonů bude odvislý od potřeb zadavatele. „Kalkulační model“ pak slouží pouze k jednotnému a souměřitelnému výpočtu nabídkové ceny a získání závazných jednotkových cen, nelze z něj vyvozovat reálné plnění.  Podle názoru navrhovatele však i způsob stanovení „Kalkulačního modelu“ ve vztahu k reálnému plnění může podstatně ovlivnit výši nabídkové ceny, a proto je důležité, aby alespoň rámcově odrážel skutečné potřeby zadavatele.  Po porovnání „Paspartu zeleně“, který dal zadavatel k nahlédnutí zájemcům, navrhovatel zjistil, že množstevní vymezení výkonů v „Kalkulačním modelu“ reálnému rozsahu výkonů v některých položkách zásadně odporuje. Zadavatel snížil četnost provádění i výměry u zcela zásadních položek a naopak zvýšil objemy položek zcela nepodstatných. Podle názoru navrhovatele tak zadavatel konstrukcí „Kalkulačního modelu“ mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, bez ohledu na jejich ekonomickou výhodnost. Jako příklad navrhovatel v návrhu uvádí srovnání reálných výměr podstatných položek plnění z „Pasportu zeleně“ vůči výměrám těchto položek uvedených v „Kalkulačním modelu“. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhovatel požaduje, aby Úřad předmětnou veřejnou zakázku zrušil. 15.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem ze dne 16.11.2010. Současně jim usnesením z téhož dne stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit se v řízení. 16.  Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 116 zákona:•  zadavatel,•  navrhovatel.17.  Vyjádření zadavatele ze dne 23.11.2010 k návrhu obdržel Úřad dne 24.11.2010. Zadavatel v něm uvedl, že na základě prvních námitek navrhovatele přistoupil k poměrně významné změně zadávací dokumentace, přičemž podle jeho názoru byla tato změna provedena zcela jednoznačně a transparentně. K  žádosti navrhovatele o opravenou dokumentaci zadavatel uvádí, že v této věci nemá žádné podklady a je na navrhovateli, aby skutečnost, že o opravenou dokumentaci bez úspěchu požádal, doložil. Pokud jde o konstrukci „Kalkulačního modelu“, zadavatel tuto považuje za správnou. V šetřeném případě se jedná o uzavření rámcové smlouvy, kdy jednotlivá plnění budou uzavírána dle potřeby. „Pasporty zeleně“ nebyly součástí zadávací dokumentace. Pokud dodavatel z vlastní iniciativy požádal o nahlédnutí do nich, nelze z této věci jakkoliv vyvozovat rozsah budoucího plnění.  Vzhledem k tomu, že zadavatel uzavírá rámcovou smlouvu, bylo jeho snahou zachovat poměrné zastoupení jednotlivých prací v „Kalkulačním modelu“ na základě reálného odhadu, přičemž zadavatel jednoznačně odmítá, že by postupoval spekulativně. 18.  Navrhovatel ve smyslu usnesení k zahájení řízení dopisem ze dne 26.11.2010 Úřadu doplnil náležitosti návrhu o doklad o doručení návrhu zadavateli. Pro úplnost Úřad uvádí, že navrhovatel nepodal v předmětném zadávacím řízení nabídku.Ke správnímu řízení zahájenému na návrh uchazeče –  účastníků sdružení TOMPEX a.s., Praha,  a Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Praha (sp.zn ÚOHS-S464/2010/VZ)19.  Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.10.2010, zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 5 nabídek. Hodnotící komise po jejich posouzení tři nabídky vyřadila. Zadavatel rozhodnutími ze dne 20.10.2010 pak uchazeče, kteří tyto nabídky podali, vyloučil  z  účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče – účastníků sdružení TOMPEX a.s., IČ 28404629, se sídlem Kodaňská 46, 101 00 Praha, za niž jednají Mgr. Petr Skácel a RNDr. Miroslav Tvrdý, předseda a místopředseda představenstva, a Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha, za niž jednají Jaroslav Stružka a Ing. Jan Petružálek, předseda a místopředseda představenstva, kteří na základě smlouvy o sdružení ze dne 6.10.2010 podali společnou nabídku, a ve správním řízení jsou zastoupeni na základě plné moci ze dne 19.11.2010 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, se sídlem CMS Cameron McKenna v.o.s., Palladium, Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha (dále v této části odůvodnění jen „navrhovatel“), zadavatel  odůvodnil tím, že navrhovatel v nabídce v rámci prokazování splnění finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů doložil doklad o pojištění se spoluúčastí 20 tis. Kč, ačkoliv zadavatel jako podmínku stanovil, že výše pojistné částky musí činit alespoň 55 mil. Kč a spoluúčast nesmí být vyšší než 10 tis. Kč (spoluúčast 10 tis. Kč pojišťovna navrhovatele pouze přislíbila). Proti tomuto rozhodnutí zadavatele podal navrhovatel dopisem ze dne 5.11.2010 námitky. Zadavatel o námitkách podaných navrhovatelem rozhodl dne 11.11.2010 s tím, že jim nevyhověl. Navrhovatel rozhodnutí zadavatele o námitkách obdržel dne 15.11.2010. Navrhovatel návazně na toto rozhodnutí zadavatele podal dopisem ze dne 23.11.2010 u Úřadu návrh na  zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a na účet Úřadu složil kauci ve výši 100 000 Kč. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 24.11.2010 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp.zn. ÚOHS-S464/2010/VZ. Zadavatel, podle razítka podatelny zadavatele, obdržel stejnopis návrhu dne 25.11.2010.20.  Navrhovatel v návrhu ze dne 23.11.2010 uvedl, že zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval přeložení dokladu prokazujícího sjednání pojištění odpovědnosti za škody ve výši pojistné částky alespoň 55 mil. Kč a maximální spoluúčast tohoto pojištění ve výši 10 tis. Kč. Navrhovatel předložil doklad  o sjednání pojištění odpovědnosti ve výši pojistné částky 100 mil. Kč se spoluúčastí 20 tis. Kč a potvrzením pojišťovny o připravenosti snížit stávající spoluúčast na 10 tis. Kč. Na základě těchto skutečností je přesvědčen, že požadovanou úroveň způsobilosti, vymezenou v zadávacích podmínkách, splnil a že je jeho vyloučení v rozporu se zásadami proporcionality. Podle navrhovatele nastavená míra spoluúčasti nemá racionální opodstatnění, neboť je v nepoměru k  požadované výši pojistného krytí a k předmětu veřejné zakázky. Vyloučení navrhovatele, který pojistným krytím vykazuje nesrovnatelně vyšší způsobilost než požadovanou, v situaci, kdy současně doložil, že jeho pojišťovna sníží spoluúčast na požadovanou úroveň, představuje podle navrhovatele extrémní formalismus, kdy prokazování kvalifikace neslouží k ověření reálné způsobilosti plnit veřejnou zakázku. V rámci zadávacího řízení, kdy předpokládaná hodnota ročního plnění činí 70 mil. Kč a požadovaná výše pojistného krytí 55 mil. Kč, je navrhovatel, disponující pojistným krytím ve výši 100 mil. Kč vyloučen kvůli pochybnostem, zda bude v případě pojistné události schopen uhradit částku 10 tis. Kč, a to za situace, kdy jeho pojišťovna potvrdila, že spoluúčast bude snížena na požadovanou úroveň. Na základě uvedených skutečností navrhovatel požaduje, aby Úřad rozhodnutí o jeho vyloučení zrušil a zadavateli uložil nové posouzení nabídek.21.  Vyjádření zadavatele ze dne 29.11.2010 k návrhu obdržel Úřad téhož dne. Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že navrhovatel předložil doklad o existenci pojištění se spoluúčastí 20 tis. Kč. Spoluúčast ve výši 10 tis. Kč jeho pojišťovna pouze přislíbila. Příslib pojištění nebyl zadavatelem v zadávacích podmínkách připuštěn jako způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu. Navrhovatel předmětnou část kvalifikace neprokázal a jeho nabídky tedy musela být vyřazena. Pokud by tak zadavatel neučinil, dopustil by se zvýhodnění navrhovatele oproti ostatním uchazečům. 22.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem ze dne 29.11.2010. Současně jim usnesením z téhož dne stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit se v řízení. Navrhovateli v usnesení současně stanovil lhůtu ke složení doplatku kauce, adekvátně jeho nabídkové ceně. Navrhovatel ve stanovené lhůtě složil na účet Úřadu dne 2.12.2010 doplatek kauce ve výši 107 602 Kč. 23.  Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 116 zákona:•  zadavatel,•  navrhovatel.Ke spojení správních řízení24.  K zajištění účelu výše uvedených správních řízení vydal Úřad usnesení ze dne 7.12.2010, kterým •  správní řízení zahájené dne 24.9.2010 na  návrh  uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha (dále jen „navrhovatel AVE CZ“), a vedené pod sp.zn. ÚOHS-S367/2010/VZ, •  správní řízení zahájené dne 5.11.2010 na  návrh dodavatele, kterým je Ing. Jan Švejkovský, podnikatel, podnikající pod obchodní firmou Ing. Jan Švejkovský - Jena - firma služeb (dále jen „navrhovatel Jena“), a vedené pod sp.zn. ÚOHS-S434/2010/VZ, •  správní řízení zahájené dne 24.11.2010 na  návrh  uchazeče –  účastníků sdružení TOMPEX a.s., Praha, a Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Praha (dále jen „navrhovatel TOMPEX“), a vedené pod sp.zn. ÚOHS-S464/2010/VZ, spojil. Úřad současně usnesením ze dne 9.12.2010 účastníkům řízení nově stanovil lhůty pro navrhování důkazů a pro vyjádření stanoviska ve spojeném správním řízení i lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Jak vyplývá z dokumentace, zadavatel dosud nerozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. 25.  Uchazeč CENTRA  dopisem ze dne 2.12.2010 požádal o možnost nahlédnout do spisu správního řízení. Úřad usnesením ze dne 9.12.2010 rozhodl o žádosti jmenovaného uchazeče s tím, že jmenovaný uchazeč není účastníkem tohoto správního řízení.26.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. zákona postup zadavatele a po zhodnocení předložených podkladů, zejména dokumentace, vyjádření účastníků řízení a  vlastních zjištění konstatuje, že v souvislosti s postupem zadavatele  v zadávacím řízení zjistil důvody pro uložení nápravného opatření. Ke  svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.Relevantní ustanovení zákona27.  Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.28.  Podle § 146 odst. 1 písm. b)  zákona je-li podle zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o výsledku zadávacího řízení, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů (dále jen "vyhlášení"), rozumí se tím uveřejnění v informačním systému podle § 157 zákona a Úředním věstníku Evropské unie. 29.  Podle § 147 odst. 8  zákona zadavatel může při respektování zásad uvedených v § 6 zákona provést úpravy v uveřejněném vyhlášení; v takovém případě je povinen provedené úpravy uveřejnit podle odst. 1 až 3 téhož ustanovení zákona a oznámit provedení úpravy do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.Zjištění Úřadu vyplývající z  dokumentace o veřejné zakázce 30.  Zadavatel v řádném oznámení o zakázce, zveřejněném v ISVZ-US dne 19.7.2010, jako druh  veřejné zakázky uvedl, že se jedná o veřejnou zakázku na služby, přičemž předmět veřejné zakázky v kódu CPV zatřídil: hlavní předmět 77313000-7 (služby při údržbě parků), další předměty 90910000-9 (úklidové služby). Jako stručný popis zakázky zadavatel v oznámení uvedl, že se jedná o „uzavření rámcové smlouvy na základě níž budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky k provádění údržby zeleně a úklidové práce na komunikacích (chodnících) na území městské části Prahy 5, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací. Obecně se plnění na základě rámcové smlouvy bude skládat z údržby ploch veřejné zeleně, s předpokládanou maximální celkovou výměrou 757 926 m², a z úklidu komunikací chodníků, s předpokládanou maximální celkovou výměrou 604 732 m²“. Zadavatel jako základní hodnotící kritérium v oznámení stanovil ekonomickou výhodnost nabídky a jako dílčí hodnotící kritéria uvedl: výše nabídkové ceny s váhou 65 %, výše navržených smluvních pokut s váhou 20 % a navržený plán organizace plnění veřejné zakázky s váhou 15 %. V podrobnostech zadavatel odkázal na zadávací dokumentaci, kterou na základě objednávky za úplatu dodavateli poskytne.31.  Zadavatel jako jeden z požadavků na prokázání ekonomické a finanční způsobilosti v oznámení o zakázce stanovil doložení „výkazu celkového obratu uchazeče za poslední 3 účetní období. V žádném ze sledovaných účetních období nesmí klesnout průměrný celkový obrat uchazeče pod limit 150 mil. Kč a průměrný obrat za plnění dosažená s ohledem na předmět veřejné zakázky (rozumí se údržba zeleně a venkovní úklidové práce) pod limit 100 mil. Kč.“ Dále  také požadavek na „předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Pojistná částka musí činit alespoň 100 mil. Kč.“ 32.  Zadavatel jako jeden z požadavků na prokázání technické způsobilosti v oznámení o zakázce stanovil „doložení seznamu významných služeb, poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech. Za poskytnutí významné služby se považuje realizace komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců, v rozsahu minimálně 50 mil. Kč ročně. Součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce (předložit alespoň 2 osvědčení, resp. prohlášení).“ Dále požadavek, že „průměrný počet zaměstnanců za poslední 3 roky musí činit ve všech sledovaných letech alespoň 200 osob a průměrný počet osob s postavením vedoucího zaměstnance musí činit alespoň 10 osob.“ Dále požadavek na „doložení opatření k zajištění jakosti (OHSAS 18001, ISO 8000) a certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 pro práce jež jsou předmětem veřejné zakázky. Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí.“ Jako lhůtu pro podání nabídek zadavatel v oznámení stanovil den 30.8.2010.33.  Zadavatel uveřejnil dne 30.8.2010 v ISVZ-US a současně dne 1.9.2010 v Úředním věstníku EU opravné oznámení o zakázce. Oproti výše uvedeným podmínkám provedl v zadávacích podmínkách změny spočívající v tom, že: •  jako dílčí hodnotící kritéria stanovil: výše nabídkové ceny s váhou 65 % a výše přislíbené bankovní záruky, přislíbené nad rámec minimálních požadavků zadavatele, s váhou 35 %,•  požadavek týkající se pojistné smlouvy změnil na „předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, pojistná částka musí činit alespoň 55 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 000 Kč“,•  snížil požadavek na průměrný počet zaměstnanců za poslední 3 roky, podle kterého „musí činit ve všech sledovaných letech alespoň 100 osob a průměrný počet osob s postavením vedoucího zaměstnance musí činit alespoň 10 osob“,•  požadavek na prokázání splnění technické způsobilosti upřesnil na „doložení opatření k zajištění jakosti (OHSAS 18001 a SA 8000)“.•  Jako lhůtu pro podání nabídek zadavatel v  opravném oznámení stanovil den 11.10.2010. V opravném oznámení zadavatel upozornil, že „zadávací dokumentace byla změněna, zadavatel proto doporučuje uchazečům, aby vyzvedli novou zadávací dokumentaci u poradce zadavatele.“34.  Jak vyplývá z dokumentace o veřejné zakázce, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce tvoří část 1, označená jako „Podrobné podmínky zadávací dokumentace“,  část 2, označená jako „Technické podmínky zadávací dokumentace“, část 3, označená jako „Kalkulační model zadávací dokumentace“, část 4, označená jako „Všeobecné obchodní podmínky zadávací dokumentace“, a část 5, označená jako „Elektronická verze zadávací dokumentace.“ Zadávací dokumentaci si proti podpisu vyzvedlo 12 dodavatelů. 35.  Zadavatel proti zadávacím podmínkám obdržel dne 11.8.2010 námitky navrhovatele Jena. Ten v námitkách napadl neurčitost kvalifikačního požadavku, týkajícího se předložení významných referenčních služeb, a dále další čtyři aspekty zadávací dokumentace. Navrhovatel Jena v této souvislosti namítal, že zadavatel stanovil neurčitě a diskriminačně požadavek na předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech, kdy se za poskytnutí významné služby považuje „realizace komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, minimálně po dobu 12 měsíců, v rozsahu minimálně 50 mil. Kč ročně.“ Jako důvod v námitkách uvedl, že•  není zřejmé, zda požadovaný finanční objem významné služby musel být realizován pro jednoho objednatele či je možné sečíst zakázky s požadovaným plněním, realizované pro více objednatelů,•  pokud zakázky sčítat nelze, pak takto stanovený kvalifikační předpoklad předurčuje velmi úzký okruh dodavatelů, kteří jsou schopni požadavek splnit z důvodu, že se zakázky shodného nebo většího rozsahu téměř nezadávají,•  schopnost řádně a kvalitně splnit předmět zakázky může dodavatel prokázat i zakázkami realizovanými pro více objednatelů.Zadavatel rozhodnutím ze dne 24.8.2010 námitkám navrhovatele Jena nevyhověl.36.  Zadavatel však dopisem ze dne 26.8.2010, označeným jako „Změna zadávací dokumentace č.1“, rozeslaným dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, oznámil změny zadávací dokumentace (a to v 10 bodech) s tím, že jim současně doporučil vyzvednout si opravenou zadávací dokumentaci u poradce zadavatele. Jak vyplývá z  obsahu tohoto sdělení, zadavatel nově specifikoval způsob prokázání kvalifikačního předpokladu týkajícího se referenčních služeb,  doplnil zadávací podmínky o dobu plnění veřejné zakázky, snížil požadovaný limit pojištění odpovědnosti a změnil dílčí hodnotící kritéria (pozn. tyto aspekty byly předmětem námitek podaných navrhovatelem Jena), dále upřesnil způsob výpočtu průměrného obratu, snížil požadavek na průměrný počet zaměstnanců, upřesnil označení certifikátu SA 8000, změnil Kalkulační model k výpočtu nabídkové ceny a prodloužil lhůtu pro podání nabídek. 37.  Ke kvalifikačnímu požadavku na předložení seznamu významných služeb zadavatel v předmětném dopise oznamujícím změnu zadávacích podmínek konkrétně uvedl, že „uzná tento kvalifikační předpoklad (bod 7.1 Podrobných podmínky zadávací dokumentace) za prokázaný i tehdy, pokud bude obsah a objem zadavatelem definované významné služby naplněn i menšími významnými službami více objednatelů.“ Zadavatel však tuto podstatnou změnu zadávacích podmínek, týkající se požadavku na prokázání splnění kvalifikace, jak je z obsahu opravného oznámení o zakázce uveřejněného v ISVZ-US dne 30.8.2010 (k tomu také viz bod 36. odůvodnění), nezveřejnil ve smyslu  ustanovení § 147 odst. 8 zákona, tedy v informačním systému a v Úředním věstníku EU (§ 146 odst. 1 písm. b) zákona), neboť se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku.38.  Úřad v této souvislosti pouze pro úplnost konstatuje, že zadavatel k  obsahu dopisu ze dne 26.8.2010 (Změna zadávací dokumentace č.1) obdržel dne 27.9.2010 žádost o podání dodatečných informací od navrhovatele TOMPEX, který ke sdělení, že „zadavatel uzná kvalifikační předpoklad  za prokázaný i tehdy, pokud bude obsah a objem zadavatelem definované významné služby naplněn i menšími významnými službami více objednatelů,“ položil zadavateli dotaz, zda se tím rozumí, že „uchazeč doloží nespecifikovaný počet významných zakázek (dle předmětu veřejné zakázky) a součet těchto zakázek bude činit minimálně 50 mil. Kč ?“ Zadavatel v odpovědi ze dne 1.10.2010 na dotazy k zadávací dokumentaci, k tomuto dotazu  uvedl, že „při splnění veškerých dalších zadávacích podmínek ano.“39.  Jak je uvedeno již výše (viz bod 10. odůvodnění), Úřad při posouzení dokumentace zjistil, že  uchazeč .A.S.A. požadavek týkající se zavedení certifikátu SA 8000 v nabídce doložil certifikátem osvědčujícím standard SA 8000:2008, jehož oblast použití je „demolice, příprava staveniště, výstavba bytových budov, výstavba nebytových budov, výstavba mostů a tunelů, výstavba inženýrských sítí, výstavba železnic a podzemních drah, výstavba silnic a dálnic, výstavba ostatních staveb, výstavba vodních děl, montáž a demontáž lešení a bednění a ostatní specializované stavební činnosti.“ Zadavatel k tomuto zjištění dopisem ze dne 8.11.2010 uvedl, že uchazečem .A.S.A. předložený certifikát SA 8000 se vztahuje též na ostatní specializované stavební činnosti, mezi které lze podle názoru zadavatele zařadit i zahradnické a úklidové práce, čímž předložený certifikát pokrývá předmět veřejné zakázky.Závěry Úřadu40.  Úřad v  obecné rovině konstatuje, že v  zákonem vymezených případech je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení prokázání splnění kvalifikace (§ 51 odst. 2 zákona). Kvalifikací se přitom rozumí způsobilost dodavatele realizovat veřejnou zakázku. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace je veřejný zadavatel povinen stanovit vždy v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě o zahájení zadávacího řízení (§ 50 odst. 2 zákona). Podrobná specifikace těchto požadavků pak může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci. Zákon za podmínek uvedených  v ustanovení  § 40 odst. 6 a v § 147 odst. 8  dává zadavateli možnost  provést v uveřejněném vyhlášení úpravy.41.  Úřad cituje v této souvislosti z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs131/2007 ze dne 12.5.2008, kde soud uvádí, že „vycházeje z judikatury ESD dospěl k závěru o možné přípustnosti změny v zadávací dokumentaci, která není pouhým upřesněním zadávacích podmínek, tuto změnu je však nutné uskutečnit takovým způsobem, který by byl v souladu se zásadami, na kterých zadávací řízení stojí. Má-li zadavatel dostát zásadě nediskriminace účastníků, je povinen při změně zadávací dokumentace buď vyhlásit řízení nové  nebo oznámit její změnu takovým způsobem, aby nebyli diskriminováni žádní potencionální dodavatelé, tedy oznámit změnu zadávací dokumentace  stejnou formou, jakou ji sám vyhlásil, a to za dodržení stejných podmínek, zejména zákonem stanovených lhůt“. Citované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se sice vztahuje k  zadávacímu řízení realizovanému v  režimu zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedený názor soudu však má v rámci uplatnění zásad transparentnosti a nediskriminace v zadávacím řízení obecnou platnost i ve vztahu k zadávacímu řízení realizovanému podle zákona.42.  V šetřeném případě zadavatel provedl úpravy v zadávací dokumentaci, kterými podstatně zmírnil zadávací podmínky, a to zejména co se týče požadavků na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Ty jsou v otevřeném řízení, ve kterém je předmětná veřejná zakázka zadávána, předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek a tedy i jednou z priorit dodavatele při jeho rozhodování o účasti v zadávacím řízení. Předmětnou změnu zadavatel uskutečnil jednak dopisem ze dne 26.8.2010, označeným jako „Změna zadávací dokumentace č.1“ a rozeslaným dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, jednak částečně zveřejněním opravného oznámení v ISVZ-US dne 30.8.2010 a dne 1.9.2010 v Úředním věstníku.43.  Zmírnění zadávacích podmínek, resp. požadavků na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, objektivně znamená rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů veřejné zakázky, neboť snižuje úroveň způsobilosti, kterou musí pro účast v zadávacím řízení prokázat. V šetřeném případě do provedených změn zadávacích podmínek spadá i zmírnění zadavatelem požadovaného prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona (seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem). Zadavatel původně vymezenou minimální úroveň „realizace komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců, v rozsahu minimálně 50 mil. Kč ročně“ zmírnil tím způsobem, že v provedené změně zadávacích podmínek připustil, že „uzná tento kvalifikační předpoklad  za prokázaný i tehdy, pokud bude obsah a objem zadavatelem definované významné služby naplněn i menšími významnými službami více objednatelů.“  Opravné oznámení o zakázce uveřejněné v ISVZ-US dne 30.8.2010, resp. v Úředním věstníku EU dne 1.9.2010, však tuto podstatnou informaci neobsahuje. O této skutečnosti, se tak dozvěděli pouze dodavatelé, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci a které zadavatel výše uvedeným dopisem ze dne 26.8.2010 s touto skutečností seznámil. 44.  Dodavatel, který se o účasti v zadávacím řízení rozhodoval pouze na základě informací k veřejné zakázce zveřejněných zadavatelem v informačním systému  a v Úředním věstníku EU, tedy neměl možnost předmětnou změnu zadávacích podmínek zvážit a případně reagovat podáním nabídky, ačkoliv by, vzhledem k  posunutí lhůty pro podání nabídek do 11.10.2010, k tomu měl časový prostor. 45.  Zadavatel nezveřejněním provedené úpravy, týkající se prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, způsobem, kterým mu ukládá zákon, tak jednak zvýhodnil dodavatele, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci (neboť pouze ti jediní obdrželi tuto informaci) a jednak nepřípustným způsobem omezil okruh možných dodavatelů veřejné zakázky, pro které mohla být tato skutečnost rozhodujícím momentem pro podání nabídky (Úřad zde připomíná např. skutečnost podání námitek navrhovatele Jena v tomto smyslu, resp. podání podnětu v  této věci, vedeného Úřadem pod sp.zn. P566/2010/VZ). 46.  Zadavatel tedy nedodržel postup stanovený v § 147 odst. 8 zákona, neboť úpravy v uveřejněném ohlášení byl povinen uveřejnit podle odst. 1 až 3 téhož ustanovení zákona, při respektování zásad stanovených v § 6 zákona. Tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit i výběr nejvhodnější nabídky, neboť zmírnění požadavků na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů objektivně rozšiřuje možný okruh potencionálních dodavatelů, schopných prokázat požadovanou kvalifikaci a tedy i podat v  zadávacím řízení nabídku.47.  Vycházeje z posouzení skutečností uvedených výše v odůvodnění Úřad konstatuje, že zadavatel v zadávacím řízení pochybil již při uveřejňování oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. při jeho úpravách, přičemž zjištěné skutečnosti mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Uvedenou situaci, vzhledem k tomu, že nabídky již byly podány, proto není možné napravit jiným způsobem, než uložením nápravného opatření ve smyslu § 118 odst. 1  zákona, spočívajícím ve zrušení zadávacího řízení „Údržba zeleně a úklidové práce na území Praha 5“, jehož oznámení bylo v ISVZ-US uveřejněno dne 19.7.2010 pod ev.č. VZ 60047469 a v Úředním věstníku EU dne 21.7.2010 pod zn. 2010/S 139-214124, s opravou uveřejněnou v ISVZ-US  dne 30.8.2010 a v Úředním věstníku EU dne 1.9.2010.  48.  K argumentaci účastníků řízení, ke kterým se Úřad nevyjádřil výše v odůvodnění, Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím zadání veřejné zakázky ruší, nepovažoval za nutné se jimi dále zabývat. Šetření uvedených skutečností by totiž nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu vliv. Uvedený závěr vyplývá např. z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2A2/99, ze kterého lze vyvodit, že  zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod. 49.  Úřad nicméně, a to vzhledem k možnému novému zadání veřejné zakázky, považuje za vhodné vyjádřit se obecně k aspektu „certifikátu SA 8000“, který zadavatel v šetřeném případě uplatnil mezi požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a který podle názoru navrhovatele AVE CZ „jde nad rámec zákona.“ Je zřejmé, že uvedený požadavek se nevztahuje přímo na uchazečem nabízené plnění. Svým charakterem se tedy jedná o doklad prokazující způsobilost a tedy kvalifikaci uchazeče. Jak vyplývá z ustanovení § 56 zákona, zákon stanoví, na rozdíl od ekonomických a finančních předpokladů, výčet dokladů k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů taxativně (viz § 56 odst. 6 zákona). Zadavatel tedy nemůže od dodavatelů požadovat předložení jiných, než v zákoně uvedených dokladů či forem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. K oprávněnosti uplatňování normy OHSAS 18001, kterou v této souvislosti argumentuje zadavatel, Úřad odkazuje na rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. 2R 015/06 – Hr ze dne 14.3.2006, zveřejněné ve sbírkách rozhodnutí sekce veřejných zakázek na www.compet.cz, které tuto problematiku řeší.50.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona také rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách  stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč. 51.  Vzhledem k  tomu, že Úřad tímto rozhodnutím zadání veřejné zakázky ruší, uložil zadavateli povinnost uhradit náklady řízení, tak jak je uvedeno v bodě II. výroku rozhodnutí.  Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710,variabilní symbol 3671050001.PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.Mgr. Kamil Rudolecký otisk úředního razítkamístopředsedaObdrží:Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 22 PrahaAVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 PrahaIng. Jan Švejkovský, podnikatel, podnikající pod obchodní firmou Ing. Jan Švejkovský - Jena - firma služeb, Bolívarova 2092/21, 169 00 PrahaMgr. Tomáš Kruták, advokát, CMS Cameron McKenna v.o.s., Palladium, Na Poříčí 1079/3a,  110 00 PrahaVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/8756
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 203 478 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy