Rozhodnutí UOHS 9218


Číslo jednací ÚOHS-S483/2011/VZ-17382/2011/510/HOd
Instance I.
Věc
Stejnokroj 95
Účastníci Česká republika – Ministerstvo obrany BLAŽEK PRAHA, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 30.11.2011
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9218.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S483/2011/VZ-17382/2011/510/HOdV Brně dne: 11. listopadu 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2011 na návrh ze dne 5. 10. 2011, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování MO, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná RNDr. Alexandr Vondra, ministr,·  navrhovatel – BLAŽEK PRAHA, a. s., IČ 25624407, se sídlem U továren 261, 102 00 Praha 10 – Hostivař, za niž jedná Ing. Ladislav Blažek, člen představenstva,ve věci veřejné zakázky „Stejnokroj 95“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 18. 5. 2011 pod ev. č. 60060004, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 97-158961, a jehož zrušení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 22. 9. 2011, vydává totousnesení:Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – obchodní společnost BLAŽEK PRAHA, a. s., IČ 25624407, se sídlem U továren 261, 102 00 Praha 10 – Hostivař – vzal svůj návrh ze dne 5. 10. 2011 zpět. Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. 10. 2011 návrh navrhovatele – obchodní společnosti BLAŽEK PRAHA, a. s., IČ 25624407, se sídlem U továren 261, 102 00 Praha 10 – Hostivař, za niž jedná Ing. Ladislav Blažek, člen představenstva (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování MO, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná RNDr. Alexandr Vondra, ministr (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stejnokroj 95“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 18. 5. 2011 pod ev. č. 60060004, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 97-158961, a jehož zrušení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 22. 9. 2011.2.  Dnem 6. 10. 2011, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:o  zadavatel,o  navrhovatel.4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S483/2011/VZ-16812/2011/510/HOd ze dne 21. 10. 2011. Usnesením č. j. ÚOHS-S483/2011/VZ-16813/2011/510/HOd ze dne 21. 10. 2011 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Současně Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Tímtéž usnesením Úřad stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.5.  Dne 25. 10. 2011 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 24. 10. 2011, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 5. 10. 2011 na zahájení správního řízení.6.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 7.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. PoučeníProti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaJUDr. Eva KubišovámístopředsedkyněObdrží:1.  Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 62.  BLAŽEK PRAHA, a. s., U továren 261, 102 00 Praha 10 – HostivařVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9218
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy