Rozhodnutí UOHS 9254


Číslo jednací ÚOHS-S321/2010/VZ-592/2011/540/ZČa
Instance I.
Věc
Tisk české verze Monografie, Tisk anglické verze Monografie a pohlednic, Tisk – skládačka osobností, Tisk mapy
Účastníci Středočeská turistická a informační služba, a.s.
HZ group s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 11.09.2011
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9052.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9254.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S321/2010/VZ-592/2011/540/ZČaV Brně dne: 18. února 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust. § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, zahájeném dne 16.9.2010 z moci úřední, jehož účastníky jsou•  zadavatel - Středočeská turistická a informační služba, a.s., IČ 28241231, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, za niž jedná Ing. Petr Hostek, předseda představenstva,•  vybraný uchazeč - HZ group s.r.o., IČ 26076667, se sídlem Zapova 1209/4, 150 00 Praha 5, v době uzavření smluv podnikající v sídle Příčná 726, 252 19 Rudná, za niž jedná Milan Zevl, jednatel,ve věci možného spáchání správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) a písm. d) zákona rozdělením předmětu veřejné zakázky v rozporu s ust. § 13 odst. 3 zákona a nesplněním povinnosti uveřejnění ve smyslu ust. § 146 odst. 1 zákona ve výběrových řízeních na veřejné zakázky malého rozsahu:1.  „Tisk české verze Monografie“2.  „Tisk anglické verze Monografie a pohlednic“3.  „Tisk - skládačka osobností“ a4.  „Tisk mapy“provedených na základě výzev k podání a předložení nabídky ze dne 25.8.2009, na základě nichž byly uzavřeny smlouvy o dílo s č.j. 1/2009/STIS, č.j. 2/2009/STIS, č.j. 4/2009/STIS, č.j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009,rozhodl takto:   I.Zadavatel - Středočeská turistická a informační služba, a.s., IČ 28241231, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, se ve výše uvedených výběrových řízeních dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že při uzavírání smluv o dílo s č.j. 1/2009/STIS, č.j. 2/2009/STIS, č.j. 4/2009/STIS, č.j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009 nedodržel postup stanovený v ust. § 13 odst. 3 výše citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 citovaného zákona, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v ust. § 21 citovaného zákona a neprovedl zadávací řízení, přičemž tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na realizaci této veřejné zakázky již byly dne 23.10.2009 uzavřeny výše uvedené smlouvy.  II.Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se podle ust. § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – Středočeské turistické a informační službě, a.s., IČ 28241231, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ukládá pokuta ve výši  80 000,- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých).Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu Brno.Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle ust. § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele Středočeské turistické a informační služby, a.s., IČ 28241231, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, za niž jedná Ing. Petr Hostek, předseda představenstva (dále jen „zadavatel“), ve výběrových řízeních na veřejné zakázky malého rozsahu: „Tisk české verze Monografie“, „Tisk anglické verze Monografie a pohlednic“, „Překlady“, „Zajištění mediální kampaně“, „Zajištění tisku mapy“, „Zajištění tisku - skládačka osobností“ a „Souhrnný materiál osobnosti“. Přílohou vyžádaného doplnění podnětu ze dne 20.4.2010 byla veškerá dokumentace zadavatele pořízená v souvislosti s předmětnými výběrovými řízeními, která byla podavateli předložena k provedení kontroly.2.  Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti. Zadavatel v šetřeném případě provedl v rámci projektu „Osobnosti Středočeského kraje“ č. CZ1.15/2.3.00/18.00375 financovaného v programu ROP NUTS II Střední Čechy sedm samostatných výběrových řízení na výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, a to na základě výzev k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Z podkladů předložených Úřadu dále vyplývá: 3.  Veřejná zakázka „Tisk české verze Monografie“ byla zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na základě výzvy k podání nabídky ze dne 25.8.2009. Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění tisku české verze Monografie dle specifikace ve výzvě (57 druhů publikací po 2 000 ks) vztahující se k projektu „Osobnosti Středočeského kraje“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výzvě k podání nabídky stanovena nebyla.Zadavatel obdržel čtyři nabídky na plnění veřejné zakázky: společnosti AMIGOS plus, spol. s r.o., IČ 25346067, se sídlem Pellicova 655, 602 00 Brno, Jana Kortuse, IČ 12318574, místem podnikání Michalov 286, 384 73 Stachy, Roberta Rytiny (v protokolu o hodnocení vedeno jako VR Ateliér), IČ 49379364, místem podnikání Bukovinská 96, 190 17 Praha 9 a společnosti HZ group s.r.o., IČ 26076667, se sídlem Zapova 1209/4, 150 00 Praha 5, v době uzavření smluv podnikající v sídle Příčná 726, 252 19 Rudná (dále jen „vybraný uchazeč“). Na základě protokolu o vyhodnocení nabídek ze dne 8.9.2009 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče. Na podkladě této nabídky byla s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo s č.j. 1/2009/STIS ze dne 23.10.2009, a to za nabídkovou cenu 1 990 000 Kč bez DPH.4.  Veřejná zakázka „Tisk anglické verze Monografie a pohlednic“ byla zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na základě výzvy k podání nabídky ze dne 25.8.2009. Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění tisku anglické verze Monografie a pohlednic dle specifikace ve výzvě (57 druhů publikací po 500 ks a 57 druhů pohlednic po 2 000 ks) vztahující se k projektu „Osobnosti Středočeského kraje“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výzvě k podání nabídky stanovena nebyla. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výzvě k podání nabídky stanovena nebyla.Zadavatel obdržel čtyři nabídky na plnění veřejné zakázky: společnosti AMIGOS plus, spol. s r.o., IČ 25346067, se sídlem Pellicova 655, 602 00 Brno, Jana Kortuse, IČ 12318574, místem podnikání Michalov 286, 384 73 Stachy, Roberta Rytiny (v protokolu o hodnocení vedeno jako VR Ateliér), IČ 49379364, místem podnikání Bukovinská 96, 190 17 Praha 9 a vybraného uchazeče). Na základě protokolu o vyhodnocení nabídek ze dne 8.9.2009 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče. Na podkladě této nabídky byla s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo s č.j. 2/2009/STIS ze dne 23.10.2009, a to za nabídkovou cenu 1 910 000 Kč bez DPH.5.  Veřejná zakázka „Tisk - skládačka osobností“ byla zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na základě výzvy k podání nabídky ze dne 25.8.2009. Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění tisku skládačky osobností dle specifikace ve výzvě (5 000 ks od každé skládačky - 57 druhů) vztahující se k projektu „Osobnosti Středočeského kraje“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výzvě k podání nabídky stanovena nebyla.Zadavatel obdržel čtyři nabídky na plnění veřejné zakázky: společnosti AMIGOS plus, spol. s r.o., IČ 25346067, se sídlem Pellicova 655, 602 00 Brno, Jana Kortuse, IČ 12318574, místem podnikání Michalov 286, 384 73 Stachy, Roberta Rytiny (v protokolu o hodnocení vedeno jako VR Ateliér), IČ 49379364, místem podnikání Bukovinská 96, 190 17 Praha 9 a vybraného uchazeče). Na základě protokolu o vyhodnocení nabídek ze dne 8.9.2009 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče. Na podkladě této nabídky byla s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo s č.j. 4/2009/STIS ze dne 23.10.2009, a to za nabídkovou cenu 850 000 Kč bez DPH.6.  Veřejná zakázka „Tisk mapy“ byla zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na základě výzvy k podání nabídky ze dne 25.8.2009. Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění tisku mapy dle specifikace ve výzvě (100 ks) vztahující se k projektu „Osobnosti Středočeského kraje“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výzvě k podání nabídky stanovena nebyla.Zadavatel obdržel čtyři nabídky na plnění veřejné zakázky: společnosti AMIGOS plus, spol. s r.o., IČ 25346067, se sídlem Pellicova 655, 602 00 Brno, Jana Kortuse, IČ 12318574, místem podnikání Michalov 286, 384 73 Stachy, Roberta Rytiny (v protokolu o hodnocení vedeno jako VR Ateliér), IČ 49379364, místem podnikání Bukovinská 96, 190 17 Praha 9 a vybraného uchazeče). Na základě protokolu o vyhodnocení nabídek ze dne 8.9.2009 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče. Na podkladě této nabídky byla s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo s č.j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009, a to za nabídkovou cenu 450 000 Kč bez DPH.7.  Po přezkoumání příslušné dokumentace k výběrovým řízením včetně obsahu výše uvedených smluv o dílo a vzhledem k ceně plnění předmětných veřejných zakázek za zajištění tisku propagačních materiálů získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele s ust. § 13 odst. 3 zákona, když vyhlásil čtyři samostatná výběrová řízení na jednotlivé části předmětu veřejné zakázky, které vykazují znaky především věcné a časové souvislosti, čímž mohlo dojít ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 zákona, a v důsledku rozdělení předmětu plnění neprovedl zadávací řízení ve smyslu ust. § 21 zákona a nesplnil povinnost k uveřejnění ve smyslu ust. § 146 odst. 1 zákona. Na základě výše uvedených důvodu zahájil Úřad správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S321/2010/VZ.8.  Účastníky správního řízení podle ust. § 116 zákona jsou:·  zadavatel,·  vybraný uchazeč.9.  Úřad oznámil účastníkům řízení dopisem č.j. ÚOHS-S321/2010/VZ-12743/2010/540/ZČa ze dne 13.9.2010 zahájení správního řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem při uzavírání smluv o dílo s č.j. 1/2009/STIS, č.j. 2/2009/STIS, č.j. 4/2009/STIS, č.j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009 ve výše uvedených výběrových řízeních na zajištění tisku propagačních materiálů a seznámil účastníky řízení se zjištěnými skutečnostmi. Předmětem šetření bylo, zda nedošlo k porušení ust. § 13 odst. 3 zákona, podle něhož nesmí zadavatel rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 zákona účinného v době odeslání výzev k podání nabídky a zda uzavření předmětných smluv na zajištění tisku propagačních materiálů bez uveřejnění veřejné zakázky ve smyslu ust. § 146 odst. 1 zákona v Informačním systému o veřejných zakázkách (dále jen „informační systém“) je v souladu se zákonem. 10.  Úřad dále účastníkům řízení usnesením č.j. ÚOHS-S321/2010/VZ-12747/2010/540/ZČa ze dne 13.9.2010 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.11.  Dne 15.9.2010, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno prvnímu z účastníků řízení, bylo podle ust. § 113 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení z moci úřední.12.  Ke zjištěním Úřadu, uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení, se zadavatel vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 29.9.2010 doručeném Úřadu dne 30.9.2010. Zadavatel je přesvědčen, že jednotlivé části předmětu veřejné zakázky spolu věcně, časově a místně nesouvisí, a tudíž je nebylo možné zadat společně, aniž by nedošlo k narušení plnění veřejné zakázky. Zadavatel se proto domnívá, že v rámci zadání předmětných veřejných zakázek postupoval v souladu se zákonem.13.  Ve svém vyjádření zadavatel dále uvádí, že jeho postup vycházel zejména z toho, že tisk předmětných propagačních materiálů v rámci šetřené veřejné zakázky byl realizován na zásadně jiná média, která vyžadují jiné tiskové a přístrojové vybavení u dodavatelů. Konkrétně u veřejné zakázky „Tisk - skládačka osobností“ byl podkladem papír, který musí být následně ohýbán a upravován. U veřejné zakázky „Tisk mapy“ se jednalo o tisk na plastový podklad umožňující namáhání a odolávající namáhání externím vlivům. U veřejné zakázky „Tisk anglické verze Monografie a pohlednic“ bylo podle zadavatele navíc nutné zajištění překladů, korektur a redakce z důvodu odlišností od české verze realizované ve veřejné zakázce „ Tisk české verze Monografie“.14.  Zadavatel dále dodává, že pokud by Úřad posoudil, že alespoň jedna z předmětných veřejných zakázek mohla být zadavatelem zadána samostatně, nedosahovala by předpokládaná hodnota veřejné zakázky finančního limitu stanoveného nařízením vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu (dále jen „nařízení vlády č. 77/2008 Sb.“). V tomto případě by se podle zadavatele jednalo o podlimitní veřejnou zakázku, u které je možné použít postup podle ust. § 38 zákona a předmětnou veřejnou zakázku zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení, tj. vyzvat písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Na základě uvedeného se zadavatel domnívá, že tento postup v rámci šetřených veřejných zakázek malého rozsahu dodržel.15.  Zadavatel v předmětné věci doplňuje, že v rámci procesu výběru dodavatele využil navíc internetového systému Procure tak, aby dosáhl transparentního zadání šetřených veřejných zakázek.16.  Úřad přezkoumal na základě ust. § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentací k výběrovým řízením, včetně obsahu uzavřených smluv o dílo, vyjádření předložených účastníky správního řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nepostupoval v souladu s ust. § 13 odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky na zajištění tisku předmětných propagačních materiálů do čtyř samostatných veřejných zakázek malého rozsahu, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 zákona a vyhnul se tak provedení zadávacího řízení podle ust. § 21 zákona, a v důsledku rozdělení předmětu plnění nesplnil povinnost k uveřejnění ve smyslu ust. § 146 odst. 1 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.17.  Podle ust. § 7 odst. 1 zákona je veřejnou zakázkou zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy. Podle ust. § 7 odst. 2 zákona se veřejné zakázky podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. 18.  Podle ust. § 7 odst. 3 zákona se veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.19.  Podle ust. § 13 odst. 3 zákona nesmí zadavatel rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ust. § 12 zákona.20.  Podle ust. § 12 odst. 1 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle ust. § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Podle ust. § 2 odst. 2 písm. b) bodu 1 nařízení vlády č. 77/2008 Sb., činil finanční limit v době zadávání předmětných veřejných zakázek podle ust. § 12 odst. 1 zákona pro nadlimitní veřejné zakázky na služby částku ve výši 5 857 000 Kč bez DPH.21.  Podlimitní veřejnou zakázkou se podle ust. § 12 odst. 2 zákona rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH a nedosáhne výše uvedeného finančního limitu (5 857 000 Kč bez DPH).22.  Veřejnou zakázkou malého rozsahu se podle ust. § 12 odst. 3 zákona rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez DPH.23.  Podle ust. § 13 odst. 1 zákona se předpokládanou hodnotou veřejné zakázky rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez DPH. Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.24.  Ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem Úřad konstatuje, že zadavatel má právo vymezit předmět veřejné zakázky podle vlastního rozhodnutí, je však vždy povinen dodržet pravidlo zákazu dělení předmětu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 13 odst. 3 zákona, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ust. § 12 zákona v návaznosti na nařízení vlády č. 77/2008 Sb. účinné v době odeslání výzev k podání nabídky. Je však potřebné vymezit, co je možné považovat za jedinou veřejnou zakázku. Při posuzování, zda se v konkrétním případě jedná o jednu veřejnou zakázku, jejíž předmět byl rozdělen, či o více samostatných veřejných zakázek s odlišným předmětem plnění, je nutné posoudit věcnou, místní a časovou souvislost, a případně též skutečnost, zda předmět plnění veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek. 25.  Jak vyplývá z předložené dokumentace, v šetřeném případě zadavatel realizoval předmětná výběrová řízení na základě výzev k podání a předložení nabídky ze dne 25.8.2009. V případě všech předmětných veřejných zakázek byla dle vyhotoveného protokolu o vyhodnocení nabídek zaslána výzva k podání nabídky šesti dodavatelům, přičemž zadavatel v jednotlivých výběrových řízeních vyzval opakovaně stejný okruh uchazečů: společnosti Agentura Lucie, spol. s r.o., IČ 28079230, se sídlem Příčná 726, 252 19 Rudná, společnosti AMIGOS plus, spol. s r.o., IČ 25346067, se sídlem Pellicova 655, 602 00 Brno, Janu Kortusovi, IČ 12318574, místem podnikání Michalov 286, 384 73 Stachy, společnosti S-TISK Vimperk, s.r.o., IČ 26015609, se sídlem Žižkova 448, 385 01 Vimperk a Robertu Rytinovi (v protokolu o hodnocení vedeno jako VR Ateliér), IČ 49379364, místem podnikání Bukovinská 96, 190 17 Praha 9 a vybranému uchazeči. Ve všech případech zadavatel ve výzvě k podání nabídky nestanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, stanovil ovšem, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.26.  Na základě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny byla jako nejvhodnější nabídka ve všech čtyřech případech veřejných zakázek malého rozsahu vybrána nabídka vybraného uchazeče, s nímž byly dne 23.10.2009 uzavřeny smlouvy o dílo s č.j. 1/2009/STIS, č.j. 2/2009/STIS, č.j. 4/2009/STIS, č.j. 5/2009/STIS. Celkový finanční objem uzavřených smluv je dle Úřadu předložených smluv o dílo 5 200 000 Kč bez DPH.27.  Ze všech šetřených smluv o dílo vyplývá, že se jedná o smlouvy na zajištění tisku propagačních materiálů dle specifikace ve výzvě k podání nabídky (viz bod 3., 4., 5. a 6. odůvodnění). Zadavatel je přesvědčen, že jednotlivé služby na zajištění tisku spolu věcně, časově a místně nesouvisí, a tudíž je nebylo možné zadat společně, aniž by nedošlo k narušení plnění veřejné zakázky. Z jednotlivých smluv o dílo však vyplývá, že předmět služeb požadovaný zadavatelem v jednotlivých výběrových řízeních má věcnou, místní a časovou souvislost.28.  Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že služba zajištění tisku požadovaná v jednotlivých výběrových řízeních spolu věcně nesouvisí, neboť tisk předmětných propagačních materiálů byl realizován na různá média, která vyžadují jiné tiskové a přístrojové vybavení u dodavatelů. Konkrétně u veřejné zakázky „Tisk - skládačka osobností“ byl podkladem papír, který musí být následně ohýbán a upravován. U veřejné zakázky „Tisk mapy“ se jednalo o tisk na plastový podklad umožňující namáhání a odolávající namáhání externím vlivům. 29.  K této argumentaci zadavatele Úřad dodává, že vzhledem k tomu, že ve všech předmětných výběrových řízeních bylo vyzváno k podání nabídky stejných šest dodavatelů a byly podány nabídky stejných čtyř vyzvaných uchazečů, je zřejmé, že tisk specifikovaných propagačních materiálů na různá média (i když by Úřad připustil námitku zadavatele, že bylo vyžadováno jiné tiskové a přístrojové vybavení) byli schopni všichni tito dodavatelé realizovat. Pro závěr, že se v daném případě jedná o stejný předmět plnění, svědčí i skutečnost, že ve všech výběrových řízeních byla vybrána jako nejvhodnější nabídka stejného uchazeče. Postup zadavatele tedy dokládá věcnou souvislost predmětů plnění všech předmětných veřejných zakázek.30.  Z předložené dokumentace vyplývá, že všechny předmětné veřejné zakázky malého rozsahu byly zadány na základě výzev k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ze stejného dne, a to dne 25.8.2009. Lhůta pro podání nabídky byla zadavatelem ve všech případech stanovena jednotně, a to do 4.9.2009. Z výzev k podání nabídky je zřejmé, že zadavatel požaduje realizaci předmětu plnění ve všech veřejných zakázkách v jednotném termínu, a to „nejpozději do listopadu 2009“. Z uzavřených smluv o dílo dále vyplývá, že všechny šetřené smlouvy na zajištění tisku předmětných propagačních materiálů byly uzavřeny téhož dne, a to 23.10.2009, a se stejným vybraným uchazečem. Výše uvedené časové údaje zcela prokazují časovou souvislost předmětů plnění jednotlivých veřejných zakázek. 31.  Úřad z hlediska místní souvislosti předmětů veřejných zakázek uvádí, že místní souvislost je nutno vždy zkoumat s ohledem na povahu předmětů plnění veřejných zakázek. K prokázání místní souvislosti v šetřeném případě nasvědčuje zejména to, že předmětné plnění - zajištění tisku propagačních materiálů se místně vztahovalo ke Středočeskému kraji (který je jediným akcionářem zadavatele) a k místnímu projektu „Osobnosti Středočeského kraje“.32.  V šetřeném případě zadavatel, jako organizace cestovního ruchu, zabezpečoval přípravu a vydávání celokrajských informačních a propagačních materiálů pro posílení propagace Středočeského kraje jako turistické destinace. Zadavatel byl dále v předmětné věci spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy v rámci realizace místního projektu „Osobnosti Středočeského kraje“, jehož smyslem bylo propojení středočeských muzeí a galerií tématem osobností. Z výše uvedeného vyplývá, že předmět plnění všech veřejných zakázek malého rozsahu (tisk české verze Monografie, tisk anglické verze Monografie a pohlednic, tisk skládačky osobností a tisk mapy) se místně vztahuje ke Středočeskému kraji a jeho projektu „Osobnosti Středočeského kraje“. Z výše uvedených důvodů je tak prokázaná i místní souvislost všech plnění veřejných zakázek. 33.  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění tisku předmětných propagačních materiálů spolu věcně, místně i časově souvisí, a tudíž je bylo nutno zadat společně v některém z odpovídajících druhů zadávacího řízení postupem podle zákona.34.  Argument zadavatele, že u veřejné zakázky „Tisk anglické verze Monografie a pohlednic“ bylo nutné navíc zajištění překladů, korektur a redakce z důvodu odlišností od české verze realizované ve veřejné zakázce „ Tisk české verze Monografie“ není relevantní, neboť z věcného hlediska jde o další plnění, které výzva k podání nabídky ani následná smlouva o dílo k výše uvedené veřejné zakázce neobsahuje. Úřad se tudíž zmíněným argumentem nezabýval.35.  Podle ust. § 21 odst. 1 zákona je zadavatel povinen veřejnou zakázku zadat v některém z těchto zadávacích řízení:a)  otevřené řízení,b)  užší řízení,c)  jednací řízení s uveřejněním,d)  jednací řízení bez uveřejnění,e)  soutěžní dialog,f)  zjednodušené podlimitní řízení.36.  Ust. § 21 odst. 2 a 3 zákona umožňuje zadavateli pro zadání veřejné zakázky použít otevřené řízení nebo užší řízení a za podmínek stanovených v ust. § 22 a § 23 zákona rovněž jednací řízení s uveřejněním nebo jednací řízení bez uveřejnění. Veřejný zadavatel je dále oprávněn pro zadání veřejné zakázky použít za podmínek stanovených v ust. § 24 zákona soutěžní dialog a za podmínek podle ust. § 25 zákona zjednodušené podlimitní řízení.37.  K postupu zadavatele Úřad uvádí, že při volbě druhu zadávacího řízení je pro zadavatele rozhodující zejména celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky, přičemž  je třeba přihlédnout k místní, časové a věcné, popř. funkční souvislosti jednotlivých plnění. Vždy je nutné posoudit, zda se v případě jednotlivých poskytovaných služeb, v šetřeném případě zajištění tisku předmětných propagačních materiálů, jedná o dílčí části předmětu plnění jedné veřejné zakázky, či o samostatné zakázky. Ze strany zadavatele nesmí dojít k obcházení zákona, tedy k záměrnému dělení veřejné zakázky za účelem jejího postupného zadávání méně formálnějšími postupy či za účelem vyhnutí se postupu podle zákona.38.  Finanční objem za poskytnutí předmětných služeb činí dle uzavřených smluv o dílo celkem částku 5 200 000 Kč bez DPH. Z toho vyplývá, že zadavatel měl veřejnou zakázku na požadované plnění zadat jako podlimitní veřejnou zakázku na služby v některém z odpovídajících zadávacích řízení postupem podle zákona. 39.  Z výše uvedených skutečností i ze stanoviska zadavatele je zřejmé, že zadavatel před uzavřením smluv nepostupoval podle zákona, neboť veřejnou zakázku nezadal v odpovídajícím zadávacím řízení stanoveném v ust. § 21 zákona. Výběru dodavatele nepředcházelo transparentně provedené zadávací řízení, které by objektivně dokládalo, že právě vybraný uchazeč nabízí nejlepší smluvní podmínky.40.  K argumentaci zadavatele, že pokud by se v šetřeném případě mělo jednat o podlimitní veřejnou zakázku, u které je možné použít postup podle ust. § 38 zákona a zadat ji ve zjednodušeném podlimitním řízení, Úřad uvádí, že přestože zadavatel v šetřeném případě obeslal ve veřejných zakázkách výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace nejméně 5 zájemců, neuveřejnil výše uvedenou písemnou výzvu vhodným způsobem po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek ve smyslu ust. § 38 odst. 2 zákona.41.  K výše uvedenému Úřad uvádí, že zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace minimálně 5 zájemců, nicméně je rovněž povinen výzvu vhodným způsobem uveřejnit. Na základě tohoto uveřejnění jsou oprávněni podat nabídku na plnění veřejné zakázky i dodavatelé, kteří nebyli k podání nabídky zadavatelem vyzváni, kdy o zadávací dokumentaci může v případě zjednodušeného podlimitního řízení požádat kterýkoli dodavatel, tedy nejenom dodavatel v postavení zájemce (tedy ten, který byl vyzván k podání nabídky). 42.  Jedná se tedy o výzvu neomezenému počtu dodavatelů. Za vhodný způsob uveřejnění výzvy je možné považovat uveřejnění výzvy obvyklým způsobem, to je například uveřejnění na úřední desce (u obcí či krajů), internetových stránkách zadavatele, v dostupném tisku či v Obchodním věstníku. V případě zjednodušeného podlimitního řízení může zadavatel jako vhodný způsob uveřejnění písemné výzvy podle ust. § 38 odst. 2 zákona využít uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách. Zákonná povinnost uveřejňování má zajistit dodržování zásady transparentnosti.43.  V předložených výzvách k podání nabídky ve všech výběrových řízeních zadavatel uvádí, že předmětná veřejná zakázka je určena pro omezený počet uchazečů. Dále zadavatel uvádí, že veřejná zakázka byla vyhlášena pomocí nedávno spuštěného internetového portálu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na adrese https://ezakazky.kr-stredocesky.cz. Pro přístup k veřejné zakázce byl vyžadován přístupový kód, který byl součástí přílohy předložených výzev k podání nabídky a následná registrace. Z výše uvedeného vyplývá, že se předmětných výběrových řízení nemohli zúčastnit dodavatelé, kteří neměli možnost se o výzvě (uveřejněné vhodným způsobem) dovědět, nebyli zadavatelem vyzváni k podání nabídky a nedisponovali tak přístupovým kódem k veřejné zakázce.44.  Uveřejnění výzvy vhodným způsobem má z hlediska průběhu zadávacího řízení velký význam, neboť na základě informací obsažených v uveřejněné výzvě mohou uchazeči o veřejnou zakázku vyhledávat zadávací řízení, kterých se chtějí účastnit. Zjednodušeného podlimitního řízení se tak může zúčastnit i dodavatel, který nebyl veřejným zadavatelem vyzván k podání nabídky; to však pouze za předpokladu, že takový dodavatel měl přístup k veřejné zakázce a k její zadávací dokumentaci. Postup zadavatele v šetřeném případě tak mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že by v rámci transparentně provedeného zadávacího řízení obdržel i jiné, pro něj výhodnější nabídky na požadované plnění. 45.  Úřad dále uvádí, že uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky činnost zadavatele ve vztahu k zadávacímu řízení nekončí. Transparentně provedené zadávací řízení dle zákona je ukončeno až uveřejněním oznámení o výsledku zadávacího řízení v informačním systému. Zadavatel je povinen odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 48 dnů po uzavření smlouvy, jde-li o veřejného zadavatele. V šetřeném případě se zadavatel uvedené povinnosti vyhnul tím, že předmětné veřejné zakázky na zajištění tisku předmětných propagačních materiálů zadal zcela mimo režim zákona a nedosáhl tak transparentního zadání šetřené podlimitní veřejné zakázky ve smyslu ust. § 6 zákona.46.  S odkazem na výše uvedené Úřad konstatuje, že se v šetřeném případě jedná o podlimitní veřejnou zakázku na služby, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhla finančního limitu ve výši 5 857 000 Kč bez DPH dle nařízení vlády č. 77/2008 Sb., stanoveného podle ust. § 12 odst. 1 zákona pro nadlimitní veřejné zakázky na služby.47.  Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že zadavatel v šetřeném případě porušil zákaz stanovený v ust. § 13 odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 zákona, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v ust. § 21 zákona a nezadal veřejnou zakázku v odpovídajícím druhu zadávacího řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Pokud by totiž zadavatel dodržel postup stanovený zákonem a provedl by zadávací řízení dle zákona, nelze vyloučit, že by obdržel nabídky i od dalších dodavatelů, kteří by mu mohli nabídnout výhodnější podmínky, než vybraný uchazeč, se kterým v jednotlivých veřejných zakázkách uzavřel smlouvy o dílo. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.48.  Ve věci správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. d) zákona Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že konstatoval spáchání správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) zákona, nerozhodoval již Úřad o správním deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. d) zákona, neboť delikt podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) zákona svojí podstatou tento delikt konzumuje.Uložení pokuty49.  Podle ust. § 120 odst. 1 zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že a)  nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82,b)  zruší zadávací řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 84,c)  nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155, nebod)  nesplní povinnost stanovenou v § 146 a v 147 pro uveřejňování.50.  V případě předmětných veřejných zakázek se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že při uzavírání smluv o dílo s č.j. 1/2009/STIS, č.j. 2/2009/STIS, č.j. 4/2009/STIS, č.j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009 v rozporu s ust. § 13 odst. 3 zákona rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limit stanovený zákonem v ust. § 12 odst. 2 zákona pro podlimitní veřejnou zakázku, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v ust. § 21 zákona a neprovedl odpovídající druh zadávacího řízení. Svým postupem zadavatel způsobil, že šetřená podlimitní veřejná zakázka byla rozdělena na čtyři samostatné veřejné zakázky malého rozsahu, což mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že v případě, kdy by zadavatel dodržel postup stanovený zákonem a veřejnou zakázku zadal dle zákona, mohl obdržet i nabídky jiných dodavatelů, kteří by mohli nabídnout výhodnější plnění než vybraný uchazeč.51.  Jelikož zadavatel uzavřel výše uvedené smlouvy s vybraným uchazečem, aniž by dodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) zákona.52.  Podle ust. § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odst. 1 písm. a) tohoto zákona.53.  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být uložena pokuta, činí částku ve výši 5 854 000 Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % ceny veřejné zakázky) tedy činí částku ve výši 292 700 Kč.  54.  Podle ust. § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 55.  Při stanovení výše pokuty vzal Úřad v úvahu tu skutečnost, že zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený zákonem pro podlimitní veřejnou zakázku, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v ust. § 21 zákona a neprovedl zadávací řízení. Svým postupem znemožnil účast dalších případných dodavatelů a výrazně tak narušil soutěžní prostředí. 56.  Nezákonné omezení principu soutěže, na němž je zadávání veřejných zakázek založeno, je jedním z vůbec nejzávažnějších porušení zákona. V důsledku uvedeného postupu zadavatele nelze vyloučit, že v případě, kdy by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet i nabídky jiných dodavatelů, kteří by mohli předložit ekonomicky výhodnější nabídky než vybraní uchazeči. Uvedený postup zadavatele tedy mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.57.  Jako polehčující okolnost posoudil Úřad skutečnost, že zadavatel nezadal výběrová řízení přímo, ale na základě výzev k podání a předložení nabídky oslovil šest zájemců, kterým následně oznámil výsledky výběrových řízení. Nicméně ani v této souvislosti nelze odhlédnout od porušení zákona, v jehož důsledku se zadavatel vyhnul postupu v zadávacím řízení v režimu zákona.58.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl k tomu, že otázka nezákonného dělení předmětu veřejné zakázky a problematika porušení zákona nezadáním veřejné zakázky v některém ze zadávacích řízení byla v rozhodovací praxi Úřadu již opakovaně řešena. Ve vztahu k dělení předmětu veřejné zakázky Úřad odkazuje např. na pravomocné rozhodnutí č.j. VZ/S147/03-151/4550/03-če ze dne 8.10.2003 potvrzené druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 60/03-Hr ze dne 31.12.2003, pravomocné rozhodnutí č.j. S064/2006/SZ-06075/2006/540-Šm ze dne 25.4.2006 potvrzené druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 053/06-Hr ze dne 30.8.2006, pravomocné rozhodnutí č.j. S014/2008/VZ-03882/2008/540/Šm ze dne 10.3.2008. 59.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu č. 405 uveřejněný ve Sbírce zákonů, částka 142/2002 Sb. Dle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z rozvahy zadavatele zpracované ke dni 31.12.2009 a doručené Úřadu dne 19.1.2011 vyplývá, že celkový obrat zadavatele se pohybuje v řádech desítek milionů Kč. Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.60.  Podle ust. § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.61.  V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ust. § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl z dokumentace předložených výběrových řízení, kterou obdržel dne 20.4.2010. Ke spáchání správního deliktu při uzavírání šetřených smluv o dílo došlo dne 23.10.2009, kdy zadavatel uzavřel předmětné smlouvy s vybraným uchazečem. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla. 62.  Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. 63.  Úřad posoudil postup zadavatele a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, neboť předmětné smlouvy na realizaci veřejných zakázek jsou uzavřené a nápravy již nelze dosáhnout. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující.64.  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol - IČ zadavatele.PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.    otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýMístopředsedaObdrží:1.  Středočeská turistická a informační služba, a. s., Zborovská 11, 150 21 Praha 52.  HZ group s. r. o., Zapova 1209/4, 150 00 Praha 5Vypraveno dne:   viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9254
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 467 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy