Rozhodnutí UOHS 9322


Číslo jednací ÚOHS-R157/2011/VZ-1089/2012/310/IPs
Instance I.
Věc
Chromeč – kanalizace a ČOV
Účastníci obec Chromeč
Bögl a Krýsl, k. s. BERGER BOHEMIA, a. s.
SILNICE MORAVA, s. r. o.
SPECTRUM, spol. s r. o.
KARETA, s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 24.01.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9322.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R157/2011/VZ-1089/2012/310/IPsV Brně dne: 20. ledna 2012Ve správním řízení o rozkladu ze dne 27. 7. 2011 podaném navrhovatelem – společnostmi·  Bögl a Krýsl, k. s., IČ 26374919, se sídlem Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha, Zbraslav, za niž jedná komplementář GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o., IČ 48365157, se sídlem kamenolom Hamr, 342 01 Sušice, za niž jedná Josef Krýsl, jednatel,·  BERGER BOHEMIA, a. s., IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410, Plzeň, za niž jedná Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva,·  SILNICE MORAVA, s. r. o., IČ 25357352, se sídlem Revoluční 904/30, 794 01, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, za niž jednají Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé, a·  SPECTRUM, spol. s r. o., IČ 42660157, se sídlem Brněnská 8, 682 01 Vyškov, za niž jedná Jiří Jajtner, jednatelkteré podaly společnou nabídku na základě smlouvy o sdružení ze dne 21. 3. 2011 pod názvem „Sdružení Chromeč a které jsou ve správním řízení zastoupeny na základě plných mocí ze dne 20. 5. 2011, 18. 5. 2011, 19. 5. 2011 JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem, se sídlem Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno,proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S234/2011/VZ-10228/2011/520/NGl ze dne 20. 7. 2011, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – ·  obce Chromeč, IČ 00636100, se sídlem Chromeč 71, 789 01 Zábřeh, zast. Ing. Františkem Brdečkou, starostou, učiněných při zadávání veřejné zakázky „Chromeč – kanalizace a ČOV“, zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 18. 2. 2011, opravný formulář dne 7. 3. 2011, dne 21. 3. 2011 a dne 25. 3. 2011 pod ev. č. 60056675 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 2. 2011 a opravný formulář odeslaný dne 24. 3. 2011 pod ev. č. 2011/S 34-057419, jehož dalším účastníkem je vybraný uchazeč – ·  společnost KARETA, s. r. o., IČ 6236213, se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, za níž jedná Ing. Zdenek Moravec, jednatel,jsem podle ust. § 90 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 90 odst. 2 téhož zákona a na § 152 odst. 4 téhož zákona, rozhodl takto:Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S234/2011/VZ-10228/2011/520/NGl ze dne 20. 7. 2011r u š í ma správní řízení o rozkladuz a s t a v u j i.OdůvodněníI.  Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 17. 6. 2011 návrh dodavatele – společností Bögl a Krýsl, k. s., IČ 26374919, se sídlem Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha, Zbraslav, BERGER BOHEMIA, a. s., IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410, Plzeň, SILNICE MORAVA, s. r. o, IČ 25357352, se sídlem Revoluční 904/30, 794 01, Krnov, a SPECTRUM, spol. s r. o., IČ 42660157, se sídlem Brněnská 8, 682 01 Vyškov (všichni dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – obce Chromeč, IČ 00636100, se sídlem Chromeč 71, 789 01 Zábřeh (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „Chromeč – kanalizace a ČOV“, zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách zveřejněno dne 18. 2. 2011, opravný formulář dne 7. 3. 2011, dne 21. 3. 2011 a dne 25. 3. 2011 pod ev. č. 60056675 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 2. 2011 a opravný formulář odeslaný dne 24. 3. 2011 pod ev. č. 2011/S 34-057419. Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, jímž měl být uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.II.  Napadené rozhodnutí2.  Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 20. 7. 2011 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S234/2011/VZ-10228/2011/520/NGl (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, zamítnul. 3.  V odůvodnění  Úřad uvedl, že z ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyplývá, že správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly prozatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce.4.  Při zvažování návrhu na nařízení předběžního opatření zákazu uzavření smlouvy Úřad vycházel z obsahu návrhu navrhovatele, z vyjádření zadavatele ze dne 27. 6. 2011 a z příslušné dokumentace o veřejné zakázce, přičemž Úřad dospěl k názoru, že důvody uvedené v návrhu nesvědčí o nutnosti vydat předběžné opatření.III.  Řízení o rozkladu5.  Uvedené rozhodnutí napadl navrhovatel rozkladem doručeným ve lhůtě Úřadu dne 27. 7. 2011, kterýmžto dnem bylo zahájeno správní řízení o rozkladu. Dne 14. 10. 2011 vydal Úřad meritorní rozhodnutí č. j. ÚOHS-S234/2011/VZ-10750/2011/520/NGl, kterým návrh navrhovatele ve věci samé zamítl podle § 118 odst. 4 písm. d) zákona, neboť nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle zákona v zadávacím řízení. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 11. 2011. 6.  Na základě ust. § 152 odst. 4 písm. b) správního řádu, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání, nevylučuje-li to povaha věci. Podle ust. § 90 odst. 2 v návaznosti na § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu, platí, že odvolací správní orgán napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a nabylo-li již rozhodnutí ve věci právní moci, ledaže by rozhodnutí o tomto odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody. 7.  K tomu uvádím, že pokud Úřad před vydáním rozhodnutí o rozkladu v této věci vydal meritorní rozhodnutí, přičemž toto rozhodnutí následně i nabylo právní moci, jedná se o skutečnost předvídanou výše citovaným ust. § 90 odst. 2 v návaznosti na ust. § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu. Napadené rozhodnutí musí tedy být v souladu s relevantními ustanoveními správního řádu zrušeno a správní řízení o rozkladu je třeba zastavit.IV.  Závěr8.  Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že dané okolnosti odůvodňují aplikaci ust. § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu v návaznosti na ust. § 90 odst. 2 téhož zákona, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. 9.  Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.PoučeníProti tomuto usnesení se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.otisk úředního razítkaIng. Petr Rafajpředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeObdrží:1.  Obec Chromeč, Chromeč 71, 789 01 Zábřeh2.  JUDr. Radek Ondruš, advokát, Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno3.  KARETA s. r. o., Krnovská 1877/51, 792 01 BruntálVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9322
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 395 lidí darovalo 1 105 716 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy