Rozhodnutí UOHS 9862


Číslo jednací ÚOHS-S233/2012/VZ-16232/2012/511/JP
Instance I.
Věc
Modernizace 50 železničních nákladních vozů řady Zaes 51.sk
Účastníci ČD Cargo, a. s.
LEGIOS a. s.
Ostravské opravy a strojírny, s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 21.09.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9862.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S233/2012/VZ-16232/2012/511/JPoBrno 31. 8. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 4. 2012 na návrh ze dne 18. 4. 2012, jehož účastníky jsou·  zadavatel – ČD Cargo, a. s., IČ 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice, za niž jedná Ing. Gustav Slamečka, MBA, předseda představenstva,·  navrhovatel – LEGIOS a. s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, za niž jednají Ing. Radek Rybáček, předseda představenstva, a Ing. Martin Houdek, člen představenstva,·  vybraný uchazeč – Ostravské opravy a strojírny, s. r. o., IČ 46581979, se sídlem Na Valše 21, 702 16 Ostrava, za niž jedná Ing. Ladislav Martinek, jednatel, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 7. 5. 2012 Mgr. Karlem Ležatkou, advokátem, se sídlem Sokolská třída 966/22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – ČD Cargo, a. s. učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace 50 železničních nákladních vozů řady Zaes 51.sk“, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9. 12. 2011 pod. ev. č. 7000000002469, vydává totousnesení1.  Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – LEGIOS a. s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle – vzal dne 28. 8. 2012 svůj návrh ze dne 18. 4. 2012 zpět.2.  Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R241/2012/VZ ze dne 23. 8. 2012 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S233/2012/VZ-10199/2012/510/OKo ze dne 13. 8. 2012, o zamítnutí návrhu navrhovatele – LEGIOS a. s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle – se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) téhož zákona zastavuje, neboť jmenovaný navrhovatel vzal svůj návrh ze dne 18. 4. 2012 zpět.Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 20. 4. 2012 návrh navrhovatele – LEGIOS a. s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, za niž jednají Ing. Radek Rybáček, předseda představenstva, a Ing. Martin Houdek, člen představenstva (dále jen „navrhovatel“), ze dne 18. 4. 2012 na přezkoumání úkonů zadavatele – ČD Cargo, a. s., IČ 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice, za niž jedná Ing. Gustav Slamečka, MBA, předseda představenstva (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace 50 železničních nákladních vozů řady Zaes 51.sk“, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9. 12. 2011 pod. ev. č. 7000000002469.2.  Dnem 20. 4. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:o  zadavatel,o  navrhovatel,o  vybraný uchazeč - Ostravské opravy a strojírny, s. r. o., IČ 46581979, se sídlem Na Valše 21, 702 16 Ostrava, za niž jedná Ing. Ladislav Martinek, jednatel, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 7. 5. 2012 Mgr. Karlem Ležatkou, advokátem, se sídlem Sokolská třída 966/22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S233/2012/VZ-8254/2012/510/OKo ze dne 2. 5. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S233/2012/VZ-8255/2012/510/OKo ze dne 2. 5. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Úřad tímto usnesením rovněž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.5.  Rozhodnutím ze dne 13. 8. 2012 č. j.: ÚOHS-S233/2012/VZ-10199/2012/510/OKo Úřad podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyl podán oprávněnou osobou. Proti citovanému rozhodnutí podal navrhovatel rozklad ze dne 23. 8. 2012, který Úřad obdržel dne 24. 8. 2012, a který zaevidoval pod č. j. ÚOHS-R241/2012/VZ.6.  Dne 28. 8. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu ze dne 18. 4. 2012 na zahájení správního řízení.7.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.8.  Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.9.  Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody. 10.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení správního řízení a zastavení řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.PoučeníProti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaJUDr. Eva KubišovámístopředsedkyněObdrží:1.  ČD Cargo, a. s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice2.  LEGIOS a. s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle3.  Mgr. Karel Ležatka, advokát, Sokolská třída 966/22, 702 00 Ostrava – Moravská OstravaVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/9862
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy