Elektronická knihovna legislativního procesu ( OsobaId:jakub-machacka ) OR ("Jakub Machačka")

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:jakub-machacka ) OR...'

našli jsme 157 výsledků na výraz ( OsobaId:jakub-machacka ) OR ("Jakub Machačka").

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK7UUCVXUH Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Úřad vlády České republiky Návrh zákona 12.08.2009 01.09.2009
KORN9UYE4ZVB Návrh věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob Úřad vlády České republiky Návrh věcného záměru zákona 03.04.2015 01.10.2015
KORNAL6KL9GK Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších přepisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 13.04.2017 25.08.2017
KORNAL6KX6AD Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 13.04.2017 25.08.2017
RACK8QSLKX5V Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 23.01.2012 10.02.2012
KORN8RPE55CW Novela zákona o Vězeňské službě a justiční stráži Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 21.02.2012 29.07.2012
KORN8EUC3L01 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 11.03.2011 17.09.2013
RACK8GJ94CRF Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 06.05.2011 13.10.2011
KORN9B6JZDTW Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 05.09.2013 21.11.2013
KORNAP6CJ8SK Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 14.07.2017 16.08.2017
ALBSAARAW9GB Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 15.07.2016 24.10.2016
KORNB2CA5WQH Návrh nařízení vlády o oborech státní služby Ministerstvo vnitra Návrh nařízení vlády 04.07.2018 03.01.2019
KORNA4TF73N9 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 03.12.2015 23.05.2017
KORNACBD32YI Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo obrany Návrh zákona 29.07.2016 29.11.2016
RACK8RPGERM3 Návrh věcného záměru zákona o nesporném řízení soudním Ministerstvo spravedlnosti Návrh věcného záměru zákona 21.02.2012 14.03.2012
KORN8GYFHTGN Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 18.05.2011 02.05.2016
KORNAE3CUXVF Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 27.09.2016 19.09.2017
KORN9R2HVEQN Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 20.11.2014 09.12.2015
KORNBB6HZA5Q Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ministerstvo vnitra Návrh zákona 15.04.2019 13.11.2019
RACK9QHEAD7H Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 07.11.2014 23.05.2016
KORN9HEJVMQO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 21.03.2014 16.06.2015
RACK9XLHA7VC Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo kultury Návrh zákona 23.06.2015 05.04.2017
RACK9MQG9TPB Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 08.08.2014 23.01.2015
RACK8NND62GW Věcný záměr zákona o vysokých školách Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh věcného záměru zákona 16.11.2011 18.12.2013
RACK8ZRLWULO Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 05.11.2012 04.12.2012
KORN9XLBNL48 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 21.08.2015 19.09.2015
KORNA7THNHVF Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci Ministerstvo spravedlnosti Návrh věcného záměru zákona 10.03.2016 05.10.2016
RACK8NLEPSXH Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 14.11.2011 17.09.2013
RACK8Z6BBWKQ Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím volebního zákona Ministerstvo vnitra Návrh zákona 17.10.2012 02.05.2016
KORN7TQJTBK5 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh vyhlášky 07.07.2009 15.10.2009
KORNAYUDN7VI Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 17.05.2018 08.02.2019
KORN9BLBC4FD Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 16.09.2013 18.11.2013
KORN9KXHSKGI Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 10.06.2014 16.06.2015
KORN949CQ7XP Vyhláška o standardech kvality subjektů akreditovaných podle zákona o obětech trestných činů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 28.01.2013 29.03.2013
RACK93RJWPKH Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon) Ministerstvo kultury Návrh zákona 08.01.2013 13.05.2013
RACKA3WB896K Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo kultury Návrh zákona 03.11.2015 05.10.2016
KORN9B6JQYGJ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 05.09.2013 12.12.2013
KORNA47DYJME Návrh zákona, kterým se mění zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 12.11.2015 27.11.2017
KORNAE3FZD5W Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 27.09.2016 21.03.2017
KORN9B2BQ81P Návrh nařízení vlády, kterým se upravují některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh nařízení vlády 29.08.2013 13.11.2013

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 046 073 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy