Rozhodnutí UOHS 12289


Číslo jednací ÚOHS-S48/2015/VZ-5915/2015/541/JCh
Instance I.
Věc
Přístroj pro extrakorporální eliminaci CRRT
Účastníci Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. Gambro Czech Republic s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 20.03.2015
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12289.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S48/2015/VZ-5915/2015/541/JCh   Brno 3. března 2015   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 1. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 530 03 Pardubice, jako právní nástupce společnosti Litomyšlská nemocnice, a.s., IČO 27520579, se sídlem J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl, zaniklé dne 31. 12. 2014 v důsledku fúze sloučením, navrhovatel – Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o., IČO 45790884, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha – Vokovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 24. 5. 2006 Mgr. Pavlem Pravdou, advokátem, IČO 48083453, se sídlem Na příkopě 859/22, 110 00 Praha, a dále na základě substituční plné moci ze dne 19. 1. 2015 zastoupena Mgr. Davidem Fechtnerem, advokátem, IČO 02158205, se sídlem Na příkopě 859/22, 110 00 Praha, vybraný uchazeč – Gambro Czech Republic s.r.o., IČO 48390194, se sídlem Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov, ve věci veřejné zakázky „Přístroj pro extrakorporální eliminaci CRRT“ realizované na základě výzvy k podání nabídek ze dne 19. 11. 2014 pod ev. č. 540/Ča/14/04/VZMR jako veřejná zakázka malého rozsahu, rozhodl takto: Návrh navrhovatele – Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o., IČO 45790884, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha – Vokovice – se podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zamítá, neboť nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.     Odůvodnění   I. Průběh zadávacího řízení 1. Zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 530 03 Pardubice, jako právní nástupce společnosti Litomyšlská nemocnice, a.s., IČO 27520579, se sídlem J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl, zaniklé dne 31. 12. 2014 v důsledku fúze sloučením (dále jen „zadavatel“) – vyzval na základě výzvy ze dne 19. 11. 2014 uchazeče k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. 540/Ča/14/04/VZMR „Přístroj pro extrakorporální eliminaci CRRT“ (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Z protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 9. 12. 2014 vyplývá, že zadavatel obdržel na realizaci předmětné veřejné zakázky 4 nabídky, včetně nabídky navrhovatele – Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o., IČO 45790884, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha – Vokovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 24. 5. 2006 Mgr. Pavlem Pravdou, advokátem, IČO 48083453, se sídlem Na příkopě 859/22, 110 00 Praha, a dále na základě substituční plné moci ze dne 19. 1. 2015 zastoupena Mgr. Davidem Fechtnerem, advokátem, IČO 02158205, se sídlem Na příkopě 859/22, 110 00 Praha (dále jen „navrhovatel“). 3. Zadavatel oznámil dopisem ze dne 16. 12. 2014 navrhovateli výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Gambro Czech Republic s.r.o., IČO 48390194, se sídlem Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov (dále jen „vybraný uchazeč“). Navrhovatel podal proti výběru nejvhodnější nabídky námitky ze dne 29. 12. 2014. Zadavatel námitkám navrhovatele dopisem ze dne 7. 1. 2015, který navrhovatel obdržel dne 8. 1. 2015, nevyhověl. 4. Navrhovatel následně podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, který byl Úřadu doručen dne 19. 1. 2015. 5. Dne 27. 1. 2015 rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku z důvodu organizačních změn, které nastaly v důsledku fúze Litomyšlské nemocnice, a.s., IČO 27520579, se sídlem J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl (dále jen „Litomyšlská nemocnice, a.s.“), a Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 530 03 Pardubice (dále jen „Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“). II. Obsah návrhu 6. Dne 19. 1. 2015 obdržel Úřad návrh navrhovatele z téhož dne, v němž navrhovatel uvádí, že vybraný uchazeč nesplňuje parametry stanovené v článku 3.1 písm. a) výzvy k podání nabídky, a to konkrétně požadavek zadavatele na plně automatizovanou citrátovou antikoagulaci minimálně u terapií CVVHD, CVVHDF, plně integrovanou softwarově řízenou automatickou citrátovou antikoagulaci a možnost výměny dialyzátoru během terapie bez nutnosti ukončení terapie. 7. Navrhovatel uvádí, že zadavatel jednal při posouzení a hodnocení nabídky vybraného uchazeče diskriminačně, netransparentně a v rozporu se zásadou rovného zacházení, tedy v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť se podle navrhovatele nevypořádal s rozporem údajů uvedených v nabídce vybraného uchazeče a skutečným stavem, přestože na tento rozpor byl podle navrhovatele nejpozději v rámci námitek navrhovatele upozorněn. 8. Navrhovatel k rozhodnutí zadavatele ze dne 7. 1. 2015 o nevyhovění jeho námitkám konstatuje, že případnou technickou neznalostí zadavatele nebo členů hodnotící komise nelze odůvodnit nesprávné posouzení a hodnocení nabídek. V souladu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace je zadavatel podle navrhovatele vždy povinen zajistit, aby doručené nabídky byly posouzeny a hodnoceny odbornou hodnotící komisí, jejíž členové disponují dostatečnými technickými či jinými znalostmi pro řádné a zevrubné posouzení a zhodnocení nabízeného plnění. Opačný přístup by podle navrhovatele vedl k diskriminaci řádných nabídek oproti nabídkám lživým. 9. Navrhovatel se domnívá, že v případě, kdy vybraný uchazeč uvedl ve své nabídce, že výše uvedené parametry nesplňuje, měl zadavatel povinnost nabídku vybraného uchazeče vyřadit. 10. Navrhovatel konstatuje, že výše uvedeným jednáním zadavatele mu vznikla újma, neboť v případě, že by zadavatel jednal v souladu se zákonem, byl by zadavatel povinen vyřadit nabídku vybraného uchazeče, a tak by byla nabídka navrhovatele vybrána jako nejvhodnější. 11. Navrhovatel se podaným návrhem domáhá zrušení rozhodnutí o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku a veškerých následujících rozhodnutí zadavatele. Dále se navrhovatel domáhá, aby Úřad nařídil zadavateli nové posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku a uložil zadavateli, aby v rámci nového posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku vyjasnil nesrovnalosti nabídky vybraného uchazeče. Navrhovatel dále navrhuje vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona. III. Průběh správního řízení 12. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 19. 1. 2015 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 13. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou: o zadavatel, o navrhovatel, o vybraný uchazeč. 14. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S48/2015/VZ-2435/2015/541/JCh ze dne 27. 1. 2015. IV. Vyjádření zadavatele ze dne 29. 1. 2015 15. Dne 29. 1. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvádí, že předmětná veřejná zakázka malého rozsahu nespadá do působnosti zákona, a tudíž se podle zadavatele nepřipouští námitky. 16. Ke dni 31. 12. 2014 došlo podle zadavatele v důsledku fúze k zániku Litomyšlské nemocnice, a.s., kdy jejím právním nástupcem se stala Nemocnice Pardubického kraje, a.s. S odvoláním na fúzi a snahu sjednotit nákupní politiku rozhodl zadavatel podle svého tvrzení dne 27. 1. 2015 o zrušení předmětné veřejné zakázky. 17. K doručení stejnopisu návrhu navrhovatele zadavateli zadavatel uvádí, že mu byl stejnopis návrhu doručen dne 19. 1. 2015 e-mailovou poštou, přičemž do sídla zadavatele stejnopis návrhu doručen nebyl, a to ani formou stanovenou zákonem ani e-mailovou poštou. 18. Dne 19. 2. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvádí, že mu byl stejnopis návrhu doručen e-mailovou poštou a to konkrétně zaměstnanci Litomyšlské nemocnice, a.s., která je organizační složkou zadavatele, přičemž do sídla zadavatele návrh doručen nebyl. V. Závěry Úřadu 19. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona, zda návrh směřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle zákona, a po zhodnocení všech podkladů rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele ze dne 19. 1. 2015. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Relevantní ustanovení zákona 20. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 21. Podle § 12 odst. 3 zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 22. Podle § 17 písm. k) se pro účely tohoto zákona rozumí zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení. 23. Podle § 17 písm. m) se pro účely tohoto zákona rozumí zadáváním závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy. 24. Podle § 18 odst. 5 zákona zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6. 25. Podle § 112 odst. 1 zákona Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, při kterém: a) vydává předběžná opatření (§ 117 zákona), b) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o návrh postupoval v souladu s tímto zákonem, c) ukládá nápravná opatření (§ 118 zákona), d) kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu. Tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů. Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce 26. Z výzvy k podání nabídky na plnění předmětné veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 19. 11. 2014 vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 550 000,- Kč bez DPH. 27. Rozhodnutím ze dne 27. 1. 2015 zadavatel zrušil předmětnou veřejnou zakázku z důvodu organizačních změn, ke kterým došlo v důsledku fúze sloučením, a to Litomyšlské nemocnice, a. s., jako původního zadavatele, do Nemocnice Pardubického kraje, a.s., kdy dochází ke sjednocování pravidel pro dodávky a veřejné zakázky. K příslušnosti Úřadu vykonávat dohled nad veřejnými zakázkami malého rozsahu 28. Z ustanovení § 17 písm. m) zákona vyplývá, že zadávání je závazný postup zadavatele podle zákona vedoucí k zadání veřejné zakázky, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy podle ustanovení § 17 písm. k) zákona. V ustanovení § 18 odst. 5 zákona je uvedeno, že zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu, je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 29. Kompetence Úřadu jsou vymezeny ustanovením § 112 zákona, kde podle § 112 odst. 1 písm. b) zákona Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek, při kterém rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, případně podle § 112 odst. 1 písm. c) zákona ukládá nápravná opatření (§ 118 zákona). 30. Z výše uvedených ustanovení zákona vyplývá, že uzavření smluv na veřejné zakázky malého rozsahu neprobíhá v zadávacím řízení a nedochází tedy k jejich zadání podle zákona. 31. Rovněž ustanovení § 118 zákona omezuje uložení nápravného opatření pouze v případě ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky při postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky. 32. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje částky 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (viz bod 26. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jedná se podle § 12 odst. 3 zákona o veřejnou zakázku malého rozsahu a zadavatel neměl povinnost zadat předmětnou veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení, resp. neměl povinnost postupovat podle zákona. 33. Podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. 34. Zadavatel v šetřeném případě nebyl povinen zadat veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacích řízení, návrh navrhovatele dne 19. 1. 2015 tedy nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, a proto musel Úřad návrh navrhovatele podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona zamítnout. 35. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. K doručení stejnopisu návrhu zadavateli 36. Zadavatel ve vyjádření ze dne 29. 1. 2015 a ze dne 19. 2. 2015 namítá, že mu byl stejnopis návrhu navrhovatele ze dne 19. 1. 2015 doručen pouze emailovou poštou a nikoliv písemně do jeho sídla. 37. Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že návrh navrhovatele nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení (viz výrok I. tohoto rozhodnutí), Úřad se otázce doručení stejnopisu návrhu navrhovatele zadavateli dále nezabýval, neboť její přezkoumání by již nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu vliv.   Poučení   Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží: 1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 530 03 Pardubice 2. Mgr. Pavel Pravda, advokát, Na příkopě 859 22, 110 00 Praha 3. Gambro Czech Republic s.r.o., Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/12289
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 367 lidí darovalo 998 945 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy