14790 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S0137/2017/VZ-14859/2017/513/IHl
Instance I.
Věc D48 Rybí – MÚK Rychaltice
Účastníci Ředitelství silnic a dálnic ČR
PORR a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 31.05.2017
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14790.html
Rozhodnutí
              Č. j.:ÚOHS-S0137/2017/VZ-14859/2017/513/IHl


 


Brno: 12. května 2017
 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 4. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou


zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,


navrhovatel – PORR a.s., IČO 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,


ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 11. 7. 2016 a uveřejněno dne 12. 7. 2016 pod ev. č. 631154, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 8. 2016, 30. 8. 2016, 12. 9. 2016, 21. 9. 2016, 12. 10. 2016, 14. 10. 2016, 21. 10. 2016, 24. 10. 2016, 10. 11. 2016 a 18. 11. 2016 tamtéž, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 12. 7. 2016 a uveřejněno dne 15. 7. 2016 pod č. 2016/S 135-242914, ve znění oprav odeslaných dne 11. 8. 2016, 30. 8. 2016, 12. 9. 2016, 21. 9. 2016, 7. 10. 2016, 11. 10. 2016, 18. 10. 2016, 21. 10. 2016, 7. 11. 2016 a 14. 11. 2016,
vydává toto 
usnesení:
Správní řízení sp. zn. S0137/2017/VZ se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Porr a.s., IČO 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice – vzal podáním ze dne 11. 5. 2017 svůj návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 10. 4. 2017 zpět. 
 
Odůvodnění
1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 10. 4. 2017 návrh navrhovatele – PORR a.s., IČO 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice (dále jen „navrhovatel“), ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město – ze dne 10. 4. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 11. 7. 2016 a uveřejněno dne 12. 7. 2016 pod ev. č. 631154, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 8. 2016, 30. 8. 2016, 12. 9. 2016, 21. 9. 2016, 12. 10. 2016, 14. 10. 2016, 21. 10. 2016, 24. 10. 2016, 10. 11. 2016 a 18. 11. 2016 tamtéž, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 12. 7. 2016 a uveřejněno dne 15. 7. 2016 pod č. 2016/S 135-242914, ve znění oprav odeslaných dne 11. 8. 2016, 30. 8. 2016, 12. 9. 2016, 21. 9. 2016, 7. 10. 2016, 11. 10. 2016, 18. 10. 2016, 21. 10. 2016, 7. 11. 2016 a 14. 11. 2016 (dále jen „veřejná zakázka“). 
2.             Dne 10. 4. 2017, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 
3.             Navrhovatel v návrhu ze dne 10. 4. 2017 namítá, že zadavatel postupoval nezákonně, když navrhovatele, resp. uchazeče „Společnost Porr a.s., SMP CZ a.s. a Porr Bau GmBH“, bez dalšího vyloučil z účasti v zadávacím řízení. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel svým postupem porušil ustanovení § 76 zákona tím, že uchazeče „Společnost Porr a.s., SMP CZ a.s. a Porr Bau GmBH“, vyloučil z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, které však ze strany navrhovatele byly dodrženy.
4.             Současně navrhovatel v návrhu žádal, aby Úřad před vydáním meritorního rozhodnutí nařídil předběžné opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, spočívající v zákazu uzavřít smlouvu, a to až do nabytí právní moci rozhodnutí ve věci, neboť by mohlo dojít ke zmaření účelu řízení.
5.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:


zadavatel,


navrhovatel.


6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0137/2017/VZ-12334/2017/513/IHl ze dne 13. 4. 2017.
7.             Dne 20. 4. 2017 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne a dokumentaci o veřejné zakázce.
8.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0137/2017/VZ-13963/2017/513/EPi ze dne 3. 5. 2017 o předběžném opatření uložil Úřad zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.
9.             Dne 3. 5. 2017 byla Úřadu doručena žádost navrhovatele o nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0137/2017/VZ. Dne 5. 5. 2017 bylo zástupci navrhovatele umožněno nahlédnout do předmětného správního spisu.
10.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0137/2017/VZ-14115/2017/513/EPi ze dne 4. 5. 2017 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
11.         Dne 11. 5. 2017 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 11. 5. 2017, kterým bere svůj návrh ze dne 10. 4. 2017 zpět v plném rozsahu. S ohledem na tuto skutečnost by měl podle navrhovatele Úřad zahájené správní řízení vedené pod sp. zn. S0137/2017/VZ usnesením zastavit v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.
12.         Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.
13.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
 
Poučení
Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. 
 
otisk úředního razítka
 
 
JUDr. Josef Chýle, Ph.D.
místopředseda
 
 
 
Obdrží:
1.             Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci  546/56, 140 00 Praha 4
2.             Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 
Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/14790
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 788 250 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy