Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 10263 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-019794 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Separátory PCS2 a MCS+ včetně spotřebního materiálu odhad.cena 51 199 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky: - spotřebního materiálu k separátorům plazmy PCS2 a bezplatná výpůjčka 7 ks těchto separátorů. - spotřebního materiálu k separátorům krevních buněk MCS+ a bezplatná výpůjčka 3 ks těchto separátorů.
Z2019-019839 14. 6. 2019 22. 7. 2019 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Zdravotnická technika pro gynekologické oddělení odhad.cena 17 294 368  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů a zdravotnické technologie a nábytku se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců. Veřejná zakázka bude zahrnovat i instalaci, montáž a uvedení dodaných zařízení do provozu. Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu v sídle zadavatele musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami a dle obecně závazných předpisů a doporučených metodik výrobce. Součástí nabídkové ceny bude provádění validací nebo PBTK (periodických bezpečnostně technických kontrol) dodávaných přístrojů po dobu 24 měsíců (dle zákona č. 268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích). Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován položkovým rozpočtem a podrobnou technickou specifikací, jež tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Z2019-019744 14. 6. 2019 18. 7. 2019 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Anesteziologické přístroje pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou odhad.cena 2 070 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického prostředku – 2 ks anesteziologických přístrojů včetně příslušenství pro oddělení ARO nemocnice Rychnov nad Kněžnou se zajištěním záručního servisu po dobu 24 měsíců a pozáručnho servisu po dobu 48 měsíců.
524727 13. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Abionic s.r.o.
„Kochleární implantát“ 6 505 435  Kč
Oznámení o změně
Z2019-019673 13. 6. 2019 16. 7. 2019 Fakultní nemocnice Brno Emicizumabum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Specifikace zboží a předpokládaná spotřeba: Léčivý přípravek s účinnou látkou emicizumab, ATC skupina B02BX06
Z2019-019726 13. 6. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava bamed s.r.o.
Makro fotografický systém 219 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka lékařského makrofotografického systému pro instalaci do přikrajovacího pracoviště (bez CPU)
Z2019-019638 13. 6. 2019 12. 7. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Neurostimulační systémy pro léčbu bolesti odhad.cena 30 121 310  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky neurostimulačních systémů (dále jen zboží) pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Ambulance bolesti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávací dokumentace
Z2019-019661 13. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Lůžka odhad.cena 20 500 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardních elektricky stavitelných lůžek, standardních elektricky stavitelných lůžek s pohonem 5. kolečka, resuscitačních lůžek, lůžek pro vyšší intenzivní péči a lůžek pro nižší intenzivní péči, a to vč. stolků. Předmětem veřejné zakázky je zároveň zajištění pozáručního servisu na dodávaná lůžka.
Z2019-019630 13. 6. 2019 15. 7. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Antineoplastika a imunomodulátory 2019-II odhad.cena 27 024 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených k terapii závažných onemocnění na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 9 000 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Z2019-019718 13. 6. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Motorizovaný rotační mikrotom s elektronickým posunem vzorku 410 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka lékařského laboratorního motorizovaného rotačního mikrotomu s elektronickým posuvem
Z2019-019671 13. 6. 2019 15. 7. 2019 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Mechanické srdeční podpory 2019 odhad.cena 191 781 300  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky mechanických srdečních podpor v letech 2019-2023
Z2019-019722 13. 6. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava bamed s.r.o.
Laboratorní vibrační pila 59 355  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka oscilační pily pro pitevní provoz
Z2019-019721 13. 6. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SPECION, s.r.o.
Tkáňový automat 499 540  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka dedikovaného karuselového tkáňového procesoru na přípravu medicínských vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii
Z2019-019461 12. 6. 2019 15. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Diagnostika IMUNO III. 2019 odhad.cena 3 932 871  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav imunologie.
Z2019-019577 12. 6. 2019 22. 7. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – Centrální myorelaxancia II. odhad.cena 900 050  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivého přípravků s obsahem léčivé látky cisatracurium (ATC skupina M03AC11) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-019545 12. 6. 2019 12. 7. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Elektrochirurgická jednotka s argon plasma koagulací, 3ks odhad.cena 5 795 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 3 ks elektrochirurgických jednotek s argon plasma koagulační jednotkou pro IV. interní kliniku a I. kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Z2019-019381 12. 6. 2019 11. 7. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky - neonatologie odhad.cena 2 480 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku dle seznamu přístrojů (příloha č. 1 ZD).
Z2019-019615 12. 6. 2019 neuvedena Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. AUDY s.r.o.
Pořízení zdravotnického vybavení 1 559 779  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku zdravotnického vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením
Z2019-019518 12. 6. 2019 16. 7. 2019 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Stanovení vybraných autoimunitních markerů odhad.cena 6 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňujících stanovit vybrané markery autoimunity, metodou chemiluminiscence, metodou ELISA a metodou nepřímé imunofluorescence. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení zařízení potřebného ke stanovení vybraných autoimunitních markerů podle uvedených metod. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Z2019-019574 12. 6. 2019 15. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Gynekologické vyšetřovací křeslo s příslušenstvím odhad.cena 957 091  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks gynekologického vyšetřovacího křesla s příslušenstvím pro Porodnicko-gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Z2019-019444 11. 6. 2019 neuvedena Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Siemens Healthcare, s.r.o.
Dodávky diagnostik, vč. bezplatné výpůjčky chemiluminiscenčního analyzátoru pro CL 340 444  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výběr nejvhodnějšího dodavatele k zajištění kompletních opakovaných dodávek diagnostik, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu (dle také jen „zboží“) pro diagnostiku protilátek infekčních agens a IL-6 a IL-8, uvedených níže, včetně bezplatné výpůjčky nového nerepasovaného chemiluminiscenčního analytického systému IVD (dále také jen „analyzátoru“), včetně dopravy do místa plnění, kompletního ovládacího softwaru pro plné zajištění požadovaných funkcí, školení uživatelů dle požadavků zadavatele, kompletní servis analyzátoru vč. výměny náhradních dílů, pravidelných předepsaných prací, práce technika a dopravy, zajištění odborných konzultací aplikačním specialistou pro Centrální laboratoř zadavatele (dále také jen „CL“) na dobu neurčitou.
Z2019-019079 10. 6. 2019 10. 7. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Léčivé přípravky s účinnou látkou PEGINTERFERON BETA-1A odhad.cena 50 868 380  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou peginterferon beta – 1A, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.
Z2019-019246 10. 6. 2019 12. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Diagnostika IMUNO II. 2019 odhad.cena 9 607 747  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav imunologie.
Z2019-019311 10. 6. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje CHEIRÓN a.s.
ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2017 a ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2018 5 499 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Záměrem zadávacího řízení zadavatele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje je výběr dodavatele a uzavření s ním Rámcové dohody na dodávky 10 ks mobilních monitorovacích zařízení (defibrilátorů). Přesné vymezení a specifikace předmětu veřejné zakázky je definována v Příloze Rámcové dohody. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci programu „13508 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací“, Registrace akce id. č. 135D082001704 ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2017 (pořízení 7 ks defibrilátorů) a id. č. 135D082001812 ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2018 (pořízení 3 ks defibrilátorů) správce programu (poskytovatele) Ministerstva zdravotnictví.
Z2019-018960 10. 6. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Léčivé přípravky pro kardiovaskulární systém V. - Praluent odhad.cena 9 146 490  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivého přípravku Praluent s obsahem léčivé látky alirokumab (ATC skupina C10AX14) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-019276 10. 6. 2019 18. 7. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Dodávky implantabilních kardiovertrů-defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství II odhad.cena 13 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky implantabilních kardiovertrů-defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti pro potřeby po potřeby Kardiologické kliniky UK 2. LF a FN Motol, a to po dobu 24 měsíců.
Z2019-018976 10. 6. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Léčivé přípravky pro kardiovaskulární systém VI. - Empressin odhad.cena 4 070 760  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky argipressin (ATC skupina H01BA01) pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-019334 10. 6. 2019 10. 7. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Servis a odborná údržba CT Somatom Definition odhad.cena 6 320 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu 4 let dle ostatních zadávacích podmínek.
Z2019-019167 10. 6. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Servis přístrojů výrobce Olympus odhad.cena 8 510 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění komplexní servisní péče a odborných služeb zdrav. přístrojů výrobce Olympus Medical Systems, spočívající v provádění BTK a opravách vč. zajištění dodávek potřebných náhradních dílů ze strany účastníka.Přístroje musí péčí účastníka splňovat medicínské a technické předpoklady stanovené výrobcem a svou funkčností, činností nesmí ohrozit pacienta nebo obsluhu přístrojů a to vše za plného respektování podmínek pro používání zdravotnických prostředků stanovených zejména v § 64 až § 66 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.Servis musí být prováděn v souladu s obecně závaz.práv.předpisy, zejm. zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v souladu se zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii,v souladu s podmínkami určenými výrobcem, a to osobami účastníka výslovně pověřenými, a dále v souladu s režimem požadovaným v servisní smlouvě uzavřené na základě...
Z2019-019062 10. 6. 2019 10. 7. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Léčivý přípravek s účinnou látkou elosulfasa alfa odhad.cena 284 027 660  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou elosulfasa alfa, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.
Z2019-019279 10. 6. 2019 11. 7. 2019 Fakultní nemocnice Brno Anagrelidi hydrochloridum monohydricum 2019
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Z2019-018997 10. 6. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP-Náhrady plazmy – želatinové přípravky II. - Gelofusin odhad.cena 841 330  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem s obsahem želatiny a minerálů Gelofusin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-019069 10. 6. 2019 10. 7. 2019 Fakultní nemocnice Brno Carfilzomibum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Z2019-019143 10. 6. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Jednorázové elektrochirurgické nože odhad.cena 20 748 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou průběžné opakované dodávky jednorázových elektrochirurgických nožů, potřebných k zajištění péče o pacienty na pracovištích zadavatele. Zdravotnické prostředky musí být kompatibilní s pálící jednotkou Erbe a Olympus ESG 100.
Z2019-019037 10. 6. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Léčivé přípravky pro kardiovaskulární systém VIII. - Opsumit odhad.cena 8 721 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky macitentat (ATC skupina C02KX04) pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-018949 10. 6. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP - Antirevmatika a protizánětlivé léky II. – Neodolpasse odhad.cena 4 100 370  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků Neodolpasse s obsahem léčivých látek diklofenak a orfenadrin (ATC skupina M03BC51) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-019208 10. 6. 2019 11. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Diagnostika IMUNO I. 2019 odhad.cena 5 625 084  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav imunologie
Z2019-019231 10. 6. 2019 18. 7. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Spotřební materiál k robotickému systému Da Vinci Xi odhad.cena 2 657 544  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k robotickému systému da Vinci Xi určeného k provádění operačních výkonů s robotem, a to po dobu 24 měsíců.
Z2019-019116 10. 6. 2019 16. 7. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Léčivé přípravky s obsahem intravenózních imunoglobulinů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 4 let. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace, Příloze č. 3 - Cenová nabídka.
Z2019-018851 7. 6. 2019 8. 7. 2019 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Distribuce očkovacích látek proti spalničkám v rámci preventivního programu na podporu profesí s významným zdravotním rizikem v souvislosti s jejich výkonem v letech 2019-2021 odhad.cena 12 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti spalničkám podle antigenního složení pro pojištěnce ZP MV ČR na podporu profesí s významným zdravotním rizikem v souvislosti s jejich výkonem, zejména z resortu MV ČR Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra a dalším poskytovatelům zdravotních služeb na základě objednávek pracovišť ZP MV ČR v letech 2019 až 2021, nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o očkovací látku, která není hrazena věkovým skupinám dle zákona.
Z2019-018755 7. 6. 2019 25. 9. 2019 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Modernizace tlakových komor odhad.cena 210 462 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexu přetlakové a podtlakové komory, včetně veškeré potřebné infrastruktury (agregátů, rozvodů atd.) a souvisejících zařízení k poskytování hyperbarické oxygenoterapie včetně akutních stavů a pro výcvikovou a expertizní činnost v oblasti výškové fyziologie. Součástí dodávky jsou projekční práce a stavební úpravy pro umístění a montáž nových komor včetně uvedení budovy do původního stavu. Předmětem VZ je dále servis dodaných zařízení po dobu 10 let.
Z2019-018848 7. 6. 2019 10. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Diagnostika MIKRO III. 2019 odhad.cena 4 525 468  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav mikrobiologie.
Z2019-018811 7. 6. 2019 23. 7. 2019 Nemocnice Na Homolce RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY LÉKŮ - ANTINEOPLASTIKA odhad.cena 8 554 110  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 24 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Z2019-018809 12. 6. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Náchod a.s. Operační stůl pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018752 7. 6. 2019 15. 7. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Laparoskopická věž high - end typu odhad.cena 3 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka laparoskopické věže s 4K rozlišením, a to dle Přílohy č.1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s nabídkovou cenou v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-018784 7. 6. 2019 15. 7. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Modulární pacientské monitory - 12 ks odhad.cena 4 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 12 ks modulárních pacientských monitorů, a to dle přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s nabídkovou cenou v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-018725 7. 6. 2019 10. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Krevní vaky a lisy odhad.cena 57 312 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky krevních vaků a současně bezplatná výpůjčka 5 ks krevních lisů.
Z2019-018849 7. 6. 2019 9. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Diagnostika MIKRO II. 2019 odhad.cena 5 942 299  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro přístroj Liaison XL
Z2019-018739 7. 6. 2019 8. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Diagnostika MIKRO I. 2019 odhad.cena 9 606 229  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav mikrobiologie.
Z2019-018578 10. 6. 2019 4. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Analyzátor otoakustických emisí II. odhad.cena 101 430  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru otoakustických emisí pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.