Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 10645 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-028549 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Masarykův onkologický ústav Pojízdný RTG přístroj, C-rameno odhad.cena 5 428 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka pojízdného RTG přístroje a C-ramena (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3a a č. 3b zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy). Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Požadavky zadavatele jsou pro obě části veřejné zakázky stanoveny shodně, není-li v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Část 1 (Pojízdný RTG přístroj): Technická specifikace a vzor smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 3a zadávací dokumentace. Část 2 (C-rameno): Technická specifikace a vzor smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 3b zadávací dokumentace.
Z2019-028537 19. 8. 2019 17. 9. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava Systémy pro umělou plicní ventilaci a systémy pro podporu dýchání novorozenců - pořizované v rámci projektů 5. výzvy v IROP "Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie" odhad.cena 24 578 201  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - systémů pro umělou plicní ventilaci a systémů pro podporu dýchání novorozenců - s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k dodaným systémům. Blíže viz jednotlivé části VZ a zadávací dokumentace. Zakázka je realizována v souladu s projekty „FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080) a „FN Ostrava–Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059), které jsou spolufinancovány v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu budou hrazeny z...
Z2019-028446 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Dodávka a distribuce vitaminových balíčků pro potřeby VZP ČR odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek vitaminových balíčků obsahujících vitaminové přípravky – doplňky stravy (dále jen „vitaminový balíček“ nebo „vitaminový přípravek“), v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-028582 19. 8. 2019 19. 9. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 10
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky, resuscitačního lůžka a ultrazvukového přístroje. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Z2019-028803 19. 8. 2019 20. 9. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Gynekologické vyšetřovací křeslo s příslušenstvím II. odhad.cena 957 091  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks gynekologického vyšetřovacího křesla s příslušenstvím pro Porodnicko-gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
Z2019-028438 19. 8. 2019 23. 9. 2019 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část - II. odhad.cena 1 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické techniky – 1 ks ultrazvukového přístroje, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a odborné zaškolení personálu zadavatele k jednotlivým zařízením v nezbytném rozsahu.
Z2019-028553 19. 8. 2019 17. 9. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava Operační stoly a operační svítidla - pořizované v rámci projektů 5. výzvy v IROP "Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie" odhad.cena 15 541 736  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - operačních stolů a operačních lamp - s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Blíže viz jednotlivé části VZ a zadávací dokumentace. Zakázka je realizována v souladu s projekty „FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080) a „FN Ostrava–Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059), které jsou spolufinancovány v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.
Z2019-028542 19. 8. 2019 24. 9. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - DEXMEDETOMIDIN - HYDROCHLORID odhad.cena 9 667 265  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva DEXMEDETOMIDIN – HYDROCHLORID. Kupní smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Z2019-028509 19. 8. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Servis plicních ventilátorů výrobce HAMILTON odhad.cena 4 508 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení zajištění komplexní servisní péče a odborných služeb u plicních ventilátorů výrobce Hamilton Medical AG, včetně všech jejich součástí, spočívající v provádění pravidelných preventivních prohlídkách vč.el.kontroly, resp. bezpečnostně technických kontrol a vyhotovení protokolů, update SW a upgrade HW přístrojů dle doporučení výrobce ve smyslu zák. č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů a opravách přístrojů, vč. dodávek ND a materiálů ze strany účastníka. Blíže v návrhu Servisní smlouvy. Přístroje musí po dobu užívání splňovat medicínské a technické předpoklady stanovené výrobcem a svou funkčností, činností nesmí ohrozit pacienta nebo obsluhu přístrojů a to vše za podmínek pro používání zdravotnických prostředků. Servisní péče musí být prováděna v souladu: s obecně závaznými právními předpisy, zák. č. 268/2014 Sb., zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii, podmínkami určenými výrobcem, a to...
Z2019-028585 19. 8. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití VI. odhad.cena 6 610 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků obsahující antimikrobiální látky z různých ATC skupin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-028722 19. 8. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem subkutánních a intramuskulárních imunoglobulinů II. odhad.cena 20 929 970  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem subkutánních a intramuskulárních imunoglobulinů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-028786 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Materiál pro transkatetrovou léčbu chlopenních vad 2 odhad.cena 166 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Materiál pro transkatetrovou léčbu chlopenních vad na 4 roky OPAKOVÁNÍ
Z2019-028666 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Nemocnice České Budějovice, a. s. RTG terapeutický ozařovač odhad.cena 7 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky RTG terapeutický ozařovač pro pracoviště radiační onkokologie. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-028375 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Trastuzumab emtansin odhad.cena 4 538 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Trastuzumab emtansin 100 mg a 160 mg (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 ZD – Cenová nabídka.
Z2019-028436 19. 8. 2019 20. 9. 2019 Vojenská nemocnice Olomouc VN Olomouc – zdravotnické přístroje a vybavení pro operační sály a přístavbu ORL - nákup odhad.cena 8 553 718  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jde o vybavení přístrojovou technikou v přístavbě ORL.
Z2019-028398 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace Dodávky humánních léčivých přípravků VI odhad.cena 28 529 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-028184 16. 8. 2019 18. 9. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – PEMBROLIZUMAB 100 MG odhad.cena 7 841 818  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB 100 MG, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovou cenou, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-028257 16. 8. 2019 16. 9. 2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Pozáruční servis pro přístroje společnosti Siemens na katetrizačním a implantačním sálu Kardiocentra KNL, a.s. odhad.cena 8 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb pro zdravotnické přístroje Siemens, konkrétně se jedná o: a) rentgenový systém pro elektrofyziologické výkony Axiom Artis U výrobní číslo 22032 včetně elektrofyziologického záznamového zařízení Axiom Sensis XP výrobní číslo 41022, které budou provozovány pro zadavatele po dobu 60 měsíců od nabytí účinnosti předmětné smlouvy o poskytování servisních služeb. b) angiografickou linku Artis Zee Floor výrobní číslo 136009 a přístroj pro hemodynamiku Axiom Sensis XP výrobní číslo 21081, které budou provozovány pro zadavatele po dobu 60 měsíců od nabytí účinnosti předmětné smlouvy o poskytování servisních služeb.
Z2019-028338 16. 8. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Léčivé přípravky pro zažívací trakt a metabolismus Ocaliva odhad.cena 25 305 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky acidum obeticholicum (ATC skupina A05AA04) pro léčbu ambulantních pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-028270 16. 8. 2019 26. 9. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Léčivé přípravky s obsahem antibiotik IV odhad.cena 7 620 475  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.15 - Cenová nabídka.
Z2019-028345 16. 8. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Imunosupresiva selektivní antithymocytární imunoglobulin II. odhad.cena 13 176 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků antithymocytárního imunoglobulinu pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-028200 16. 8. 2019 17. 9. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Operační stůl pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. odhad.cena 830 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka operačního stolu pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Z2019-028557 16. 8. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. LHL s.r.o.
Kardiotokografy s telemetrií a centrální jednotkou pro oddělení gynekologie - porodnice 2 137 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rozšíření stávajícího inventáře gynekologicko-porodnického oddělení o centrální monitorovací jednotku a o čtyři kusy kardiotokografů.
Z2019-028130 15. 8. 2019 16. 9. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiotokografy odhad.cena 13 624 794  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodání nových zdrav. prost. spolu s odpovíd. přísluš. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístrojů dle tech. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odb. obsl. klin. činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdrav. prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech přísl. dokladů, záruční servis za podmínek uved. v oblig. návrhu kupní smlouvy, likvidace obal. mat., u části 1 je v MNÚL, o.z., předm. VZ též ekol. likvidace stávajícího vybavení vč. vystavení protokolu o ekol. likvidaci a to v násl. rozsahu: Monit. systém lůžkový vč. centr. monitoringu – vybrané...
Z2019-028428 15. 8. 2019 neuvedena Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. MIELE, spol. s r.o.
Dodávka mycích a dezinfekčních automatů 2 776 609  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodání celkem 4 ks mycích a dezinfekčních automatů dle minimálních technických parametrů, které jsou součástí zadávací dokumentace pro Nemocnice olomouckého kraje a.s.
Z2019-028390 15. 8. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka validovaných diagnostických souprav pro cytogenetická/patologická vyšetření fluorescenční hybridizace in situ v Laboratoři molekulární biologie a genetiky a v patologickém oddělení Nemocnice Č
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky validovaných diagnostických souprav pro cytogenetická/patologická vyšetření fluorescenční hybridizace in situ v Laboratoři molekulární biologie a genetiky a v patologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Jedná se o dodávku reagencií (fluorescenčně značených DNA sond) pro diagnostiku chromozomálních aberací pacientů Nemocnice České Budějovice, a.s. Spektrum vyšetřovaných pacientů není omezeno konkrétními diagnózami, jde tedy o pacienty s vrozenými i získanými aberacemi (mikrodeleční syndromy, změny počtu chromozómů, hematologické malignity, solidní nádory apod.).
Z2019-028133 15. 8. 2019 23. 9. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - GEMTUZUMAB OZOGAMICIN
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva GEMTUZUMAB OZOGAMICIN. Kupní smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Z2019-028359 15. 8. 2019 neuvedena Karlovarský kraj PAPE-kancelářské potřeby s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022 2 132 238  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku hygienického spotřebního materiálu (toaletního papíru, papírových ručníků, pěnového mýdla, WC desinfekce a hygienických sáčků). Plnění bude probíhat postupně na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo nepožadovat celý předpokládaný objem dodávek, dané množství je pouze orientační a není pro zadavatele závazné.
Z2019-028042 15. 8. 2019 12. 9. 2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Bevacizumab odhad.cena 54 705 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Bevacizumab 25 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze číslo 2 ZD – Cenová nabídka.
Z2019-028273 14. 8. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Diagnostika PATOLOGIE 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav klinické a molekulární patologie.
Z2019-028303 14. 8. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Výuková laboratoř tělovýchovného lékařství 2 739 342  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je nákup souboru zařízení pro výukovou laboratoř tělovýchovného lékařství. Veškerá pořizovaná zařízení budou sloužit k výuce studentů oboru Technologie ve sportu na CESA VUT v Brně. Soubor zahrnuje tato zařízení: i. stacionární a mobilní analyzátor dýchacích plynů včetně kalibračního setu ii. 12ti svodové počítačové EKG iii. přístrojový vozík iv. spirometr v. běhací pás včetně bezpečnostního zádržného systému vi. bicyklový ergometr vii. pažní ergometr „rumpál“ viii. výpočetní techniku včetně software a doplňkových modulů ix. ruční dynamometr x. oxymetr Jedním z nejdůležitějších požadavků zadavatele je jednotné řešení a propojení systémů analýzy dýchacích plynů a EKG společně s ergometry. Podrobně je předmět zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Z2019-028214 14. 8. 2019 12. 9. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Dodávky dialyzačních koncentrátů pro hemodialýzu II
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dialyzačních koncentrátů po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Cenová nabídka, Příloze č. 3 - Technická specifikace.
Z2019-027744 12. 8. 2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
CHLORPROTHIXEN 15mg 15 050  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
Z2019-027788 12. 8. 2019 12. 9. 2019 Ústav hematologie a krevní transfuze DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – OCPLEX II. odhad.cena 39 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci.
Z2019-027945 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii II. odhad.cena 3 310 178  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění opakujících se dodávek zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii potřebných pro léčbu pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od počátku účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 - Technická specifikace. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zřízení konsignačního skladu u kupujícího, zaškolení personálu a technická podpora poskytovaná specializovanou osobou dodavatele během operačního výkonu v pracovních dnech, dle potřeby po předchozí telefonické dohodě.
Z2019-027790 12. 8. 2019 12. 9. 2019 Ústav hematologie a krevní transfuze DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – KOVALTRY II. odhad.cena 260 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci.
Z2019-027747 12. 8. 2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
CLOZAPIN DESITIN 100mg 250 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
Z2019-028010 12. 8. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství CHROMSPEC spol. s r.o.
3D biotiskárna 490 542  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístroje - 3D biotiskárny, jejíž minimální parametry vyplývají z Přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Podrobný popis předmětu této veřejné zakázky je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v závazném návrhu Kupní smlouvy, který je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Výzva a zadávací dokumentace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Z2019-027875 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Systémy krátkodobé katétrové levostranné srdeční podpory 2019 odhad.cena 8 740 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou dodávky mikroaxiálního transvalvulárního katetrového systému pro levostrannou srdeční podporu ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let. Předpokládané množství je 7 kusů pro Systém pro levostrannou srdeční podporu generující až 3,5l/min. a 3 kusy pro Systém pro levostrannou srdeční podporu generující až 5,0l/min.
Z2019-027858 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky spotřebního materiálu pro biochemické analýzy s výpůjčkou analytického systému odhad.cena 2 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro analýzu biochemických vyšetření. Vítězný dodavatel se zavazuje bezplatně zapůjčit po dobu trvání kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek spotřebního materiálu plně automatický analytický systém. Blíže viz v zadávací podmínky.
Z2019-027785 12. 8. 2019 13. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Sekvenátor analyzující minimálně 6 barev odhad.cena 4 958 678  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je nákup sekvenátoru analyzující min. 6 barev vč. příslušenství zahrnující ovládací software a hardware (PC- vyhodnocovací stanice). Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 ZD.
Z2019-027938 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Jihočeské nemocnice, a.s. PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů léčivých přípravků pro parenterální výživu pro potřeby jednotlivých Jihočeských nemocnic, po dobu 2 let, a to dle specifikace a požadavků zadavatele.
Z2019-027814 12. 8. 2019 12. 9. 2019 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město PrahuÚřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu ÚŘAD PRÁCE – PRAHA – NÁKUP HYGIENCICKÝCH POTŘEB odhad.cena 2 475 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Z2019-027789 12. 8. 2019 12. 9. 2019 Ústav hematologie a krevní transfuze DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – FLEBOGAMMA II. odhad.cena 40 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci.
Z2019-027843 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Ministerstvo obrany Materiální vybavení ambulantních pracovišť - 2019
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálního vybavení pro ambulantní pracoviště: Přístroj pro distanční elektoterapii – 6 ks. Laser terapeutický s příslušenstvím – 3 ks. Stůl vyšetřovací a rehabilitační – 2 ks, Přístroj pro preparaci, měření a zaplnění zubních kořen. kanálků – 2 ks EKG přístroj s výstupem na PC - 9 ks Parní sterilizátor - 9 ks
Z2019-027944 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Výpůjčka hemokultivačního systému včetně dodávky spotřebního materiálu odhad.cena 11 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu kultivačních lahviček pro hemokultivační systém po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky (dále jen VZ) je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hemokultivačního systému včetně příslušenství pro oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v nemocnici Liberec.
Z2019-027742 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s. II.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-027719 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii - dodávka zdrav. prostředků 008 CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003057 odhad.cena 8 423 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Z2019-027762 12. 8. 2019 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu pro tato pracoviště: Rychnov n/K., Dvůr Králové n/L. a Trutnov, II. odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz požadavek č. 4 Přílohy č. 2 Technické podmínky_Cenová nabídka) včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce.
Z2019-027906 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Fakultní nemocnice Brno Glecaprevirum a Pibrentasvirum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy