Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 9980 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012401 18. 4. 2019 20. 5. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Revitalizace mycích a dezinfekčních automatů na Oddělení centrální sterilizace odhad.cena 7 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka myčky instrumentária a vozíků, jejich záruční a pozáruční servis. Provedení souvisejících stavebních úprav.
Z2019-012314 18. 4. 2019 17. 5. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IROP – Perinatologie – Monitor NIRS odhad.cena 1 294 700  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorů NIRS pro měření regionální saturace tkáně včetně měření SpO2 (2 ks) pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Z2019-012466 18. 4. 2019 16. 5. 2019 Česká republika - Česká rozvojová agentura Dodávka digitálního mamografu a ultrazvuku do nově vybudovaného screeningového centra v Zugdidi, Gruzie odhad.cena 5 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je dodávka digitálního mamografu a ultrazvuku specifikovaného v příloze č. 1 ZD: „Technická specifikace veřejné zakázky“ - do Gruzie pro partnerskou organizaci zadavatele CPC (Cancer Prevention Centre). Digitální mamograf a ultrazvuk budou dodavatelem předány a instalovány v nově vybudovaném screeningovém centru ve městě Zugdidi, v Gruzii. Součástí plnění je také příprava a realizace školení zaměřeného na obsluhu a údržbu dodávaných zdravotnických přístrojů ve screeningovém centru v Zugdidi a zajištění záručního servisu. Zařízení i veškeré příslušenství musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů země příjemce (Zákon o zdravotnických prostředcích a Atomový zákon v platném znění). Předmět plnění je podrobně definován v příloze č. 1 zadávací dokumentace: „Technická specifikace veřejné zakázky A,...
Z2019-012421 18. 4. 2019 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.“ 44 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je: - zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz požadavek č. 4 Přílohy č. 2_1 a 2_2 Technické podmínky_Cenová nabídka) včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce, do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
Z2019-012616 17. 4. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze VF, a.s.
Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant - oblast radiační ochrany (III) 161 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka Měřiče dávkového ekvivalentu s Kontrolními etalony pro využití ke skupinové instruktáži, školení a výuce studentů v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů z hlediska radiační ochrany.
Z2019-012202 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Fakultní nemocnice Brno Ortopedické implantáty II.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem každé části zadávacího řízení jsou opakované a průběžné dodávky ortopedických implantátů (dodávky ucelených systémů náhrad kyčelního, kolenního a ramenního kloubu (dále také „zboží“)) včetně bezplatné výpůjčky instrumentárií do konsignačního skladu zboží zřízeného a provozovaného na náklady vybraného dodavatele. Součástí plnění veřejné zakázky je zřízení a provozování konsignačního skladu vybraného dodavatele v místě plnění včetně zajištění komplexního servisu dle podmínek Smlouvy o uložení věcí v konsignačním skladu a rámcové kupní smlouvy
Z2019-012228 15. 4. 2019 16. 5. 2019 Thomayerova nemocnice Dodávka léků - GIOTRIF – L01XE13, OFEV - L01XE31 odhad.cena 71 897 935  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky léků GIOTRIF – L01XE13, OFEV - L01XE31.
Z2019-011758 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Komplement odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012230 18. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Intuitive Surgical Sarl
Servisní zabezpečení robotického systému da Vinci Xi. včetně jeho příslušenství 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011766 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Dodávka endoskopického vybavení pracovišť – 2019 odhad.cena 4 468 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) endoskopické techniky pro vybraná pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Základní specifikace částí je uvedena takto: Část zakázky Složení Klinika / Oddělení č.1 Endoskopické vybavení 1 • Videogastroskop – 1 ks • Videokolonoskop – 1 ks Interní oddělení (INTO) č.2 Endoskopické vybavení 2 • Videoduodenoskop – 1ks I. Interní klinika (I.IK) č.3 Endoskopické vybavení 3 • Videogastroskop EUS – 1 ks I. Interní klinika (I.IK)
Z2019-011851 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK – MRR – PRSP na UK – Simulační centrum - Zdravotnické vybavení (opakování) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012090 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci PřF/Biochemie - biohazard box odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011968 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka CT přístroje pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011916 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky navigovatelných epidurálních katetrů naváděných videem spojených s výpůjčkou kvantového molekulárního rezonančního generátoru a flexibilního miniendoskopu odhad.cena 23 708 694  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu (dále jen zboží) pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – ambulance bolesti uvedených v příloze č.2 pro Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze zadávacích podmínek – Výpočet nabídkové ceny/Položkový ceník.
Z2019-011969 15. 4. 2019 15. 5. 2019 Masarykův onkologický ústav Plazmová koagulace, elektrochirurgický generátor a harmonický skalpel odhad.cena 3 295 378  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků dle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace (technická specifikace) za podmínek uvedených v příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy). Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 3 níže uvedené a v příloze č. 2 zadávací dokumentace vymezené části: Číslo části Název části 1 Koagulační přístroj 2 Elektrochirurgický generátor 3 Harmonický skalpel
Z2019-012206 15. 4. 2019 21. 5. 2019 Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. Dodávka 2 ks RTG digitálních skiagrafických přístrojů odhad.cena 9 990 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodání a instalace 2 ks nových nerepasovaných přístrojů nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafická RTG pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu s plně automatizovanými pohyby stropního stativu pro RTG zářič. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2019-012179 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Plzeňský kraj Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje II odhad.cena 13 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje II“ je realizována s cílem plynule navázat na fázi projektu "Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji", část "Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů" a provozní část „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje“ a zajistit další provozní chod celého systému.
Z2019-012111 15. 4. 2019 neuvedena CARDION s.r.o.
FN Motol - Dodávky okluderů ouška levé síně 1 350 720  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky okluderů ouška levé síně pro Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol.
Z2019-012061 15. 4. 2019 27. 5. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - EMICIZUMAB odhad.cena 104 746 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivých přípravků do nemocniční lékárny FN Motol
Z2019-011550 12. 4. 2019 22. 5. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro analyzátor krevních plynů a bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru k zajištění analýz acidobazické rovnováhy odhad.cena 3 942 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro analyzátor krevních plynů a dále i bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru k zajištění analýz acidobazické rovnováhy, sloužícího k poskytování širokého spektra biochemických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci FN Motol.
Z2019-011536 18. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Ultrazvukové přístroje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011549 12. 4. 2019 neuvedena COMTES FHT a.s. Veřejná zakázka na dodávku rentgenového difraktometru
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka rentgenového difraktometru, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“.
Z2016-003695 17. 1. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Amgen s.r.o.
ADYNOVI 250 IU, 500 IU,1000IU,2000IU s obsahovou látkou Rurioctocogum alfa pegolum odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011861 12. 4. 2019 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Alliance Healthcare s.r.o.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Lanreotid –acetát II. 3 704 886  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky lanreotid acetát o síle 120 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena ve Výzvě a v příloze č. 2 Výzvy – Cenová nabídka.
Z2019-012028 18. 4. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Ventilátory pro umělou plicní ventilaci 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-011557 12. 4. 2019 13. 5. 2019 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Léčivý přípravek ATC S01LA05 – léčiva s účinnou látkou AFLIBERCEPT odhad.cena 13 789 384  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC S01LA05 – léčiva s účinnou látkou AFLIBERCEPT po dobu určitou 2 let.
Z2019-011343 11. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem cinacalcetu a teriparatidu odhad.cena 17 866 595  Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem cinacalcetu a teriparatidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-011419 11. 4. 2019 9. 5. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Monitorovací systém pro Kliniku dětského a dorostového lékařství odhad.cena 2 387 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorovacího systému pro JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dále jsou předmětem zakázky průběžné dodávky příslušenství s omezenou životností k dodaným monitorům.
Z2019-011321 11. 4. 2019 28. 5. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – Kortikosteroidy pro systémové použití I. odhad.cena 2 324 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem kortikosteroidů (i.v./i.m.) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-011277 18. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – III. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011447 11. 4. 2019 13. 5. 2019 Fakultní nemocnice Brno Spotřební materiál pro ASK pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie odhad.cena 13 480 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody na opakující se plnění - dodávka spotřebního materiálu pro artroskopie (ASK) pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie.
Z2019-011375 11. 4. 2019 10. 5. 2019 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Centrální žilní katetry antimikrobiální odhad.cena 3 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Centrální žilní katetry antimikrobiální
Z2019-011263 11. 4. 2019 13. 5. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro automatickou linku TCA Automation a analyzátory Advia 1800, Centaur XP a Immulite 2000 XPi, které jsou odhad.cena 50 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro automatickou linku TCA Automation a analyzátory Advia 1800, Centaur XP a Immulite 2000 XPi, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s. Popis přístroje ve vlastnictví NCB: Automatická linka TCA Automation s preanalytickou, postanalytickou částí a s připojenými analyzátory 2 ks Advia 1800, 2 ks Centaur XP, 1 ks Immulite 2000 XPi je provozována na Pracovišti klinické chemie NCB.
Z2019-011288 11. 4. 2019 20. 5. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávky srdečních chlopní a anuloplastických prstenců odhad.cena 29 608 130  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky, jsou průběžné dodávky srdečních chlopní k nahrazení poškozených (patologických) srdečních chlopní a zabezpečení jednosměrného toku krve a anuloplastických prstenců k plastikám u srdečních chlopní sloužících ke zmenšení, stabilizaci a remodelaci srdeční chlopně pro potřeby FN Motol.
Z2019-011267 11. 4. 2019 16. 5. 2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Rukavice vyšetřovací latexové odhad.cena 3 389 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích latexových rukavic bez pudru a s pudrem dle aktuálních potřeb zadavatele - cca 1.603 tis. kusů/1 rok. Průběžné dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Z2019-011711 11. 4. 2019 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Siemens Healthcare s.r.o.
Stanovení parametrů humorální imunity metodou nefelometrie 2 709 336  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik, spotřebního, kontrolního, kalibračního, čistícího a jiného materiálu nezbytného k zajištění bezchybného provozu a údržbě přístrojové techniky umožňující stanovit základní parametry humorální imunity metodou nefelometrie. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 2 ks plně automatických analyzátorů a příslušenství pro zpracování nabízených diagnostik. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Z2019-011355 18. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Transportní lehátka pro dospávací pokoje Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011264 11. 4. 2019 13. 5. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. „Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie na Pracovišti imunolog odhad.cena 7 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Specifikace plnění: Jedná se o dodávky fluorescenčně značených specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci lymfocytárních, resp. leukocytárních populací pro diagnostiku buněčné imunity, primárních a sekundárních imunodeficiencí a hematologických malignit (akutní a chronické leukémie, lymfomy, myelomy, MDS, PNH aj.) v rámci Jihočeského kraje. Součástí jsou také kalibrační a kontrolní materiály a běžný spotřební materiál. Vícebarevná analýza je následně hodnocena na 3L průtokovém cytometru Navios od firmy Beckman Coulter, který je ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
Z2019-010987 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Hemostatické zavaděče elektrofyziologických katétrů - fixní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010975 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Chlopenní náhrady odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-041209 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové – Upgrade magnetické rezonance odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011117 8. 4. 2019 7. 5. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc 12. Stenty vaskulární odhad.cena 18 822 950  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentů vaskulárních
Z2019-010905 8. 4. 2019 9. 5. 2019 Fakultní nemocnice Brno Antikoagulancia odhad.cena 31 857 102  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 3 let.
Z2019-011077 8. 4. 2019 neuvedena Úrazová nemocnice v Brně MEDIFINE a.s.
Pojízdný RTG přístroj 2 067 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pojízdný digitální skiagrafický RTG přístroj. Použití je předpokládáno především pro ležící pacienty na oddělení ARO, JIP A a JIP B, kdy je požadována komplexnost (menší rozměry), jednoduchá ovladatelnost a snadná manévrovatelnost u lůžka pacienta.
Z2019-011228 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Nemocnice České Budějovice, a. s. Elektrické polohovací vyšetřovací křeslo/lehátko k ultrazvukovému vyšetření – 2 ks odhad.cena 120 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Elektrické polohovací vyšetřovací křeslo/ lehátko k ultrazvukovému vyšetření – 2 ks “ pro pracoviště perinatologie Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-010970 15. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava „Dodávka kochleárních implantátů vč. příslušenství“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010771 8. 4. 2019 9. 5. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Onkogynekologie III. odhad.cena 3 306 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laparoskopické věže high-end typu.
Z2019-010981 8. 4. 2019 7. 5. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Dodávka monitorovacích systémů pro kardiologii a kardiochirurgii 2019 odhad.cena 3 410 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) monitorovacích systémů (monitorů vitálních funkcí) dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro Kardiologickou kliniku (KARDIO) a Kardiochirurgické oddělení (KCH) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Základní specifikace částí je uvedena takto: • Část 1: Monitorovací systém pro kardiologii • Část 2: Monitorovací systém pro kardiochirurgii
Z2019-010731 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu III. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010899 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Obměna centrálních stanic monitorů vitálních funkcí odhad.cena 8 897 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Obměna centrálních stanic monitorů vitálních funkcí