Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 11074 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-040592 15. 11. 2019 17. 12. 2019 Nemocnice Na Homolce Ultrazvukový chirurgický aspirátor - 2 ks odhad.cena 10 740 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka přístrojového vybavení, zajištění záručního a pozáručního servisu přístrojového vybavení a dodávky spotřebního materiálu k přístrojovému vybavení pro oddělení neurochirurgie.
Z2019-040499 15. 11. 2019 13. 12. 2019 AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. Dodávka výukových pomůcek a zdravotnických prostředků odhad.cena 1 921 287  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků a výukových pomůcek dle technické specifikace v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která je volně dostupná na výše uvedeném profilu zadavatele.
Z2019-040944 15. 11. 2019 neuvedena REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace Janssen-Cilag s.r.o.
BOSENTAN 2019 - JŘBU (STAYVEER) 2 239 933  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky léčivých přípravků
Z2019-040690 14. 11. 2019 5. 12. 2019 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace „Dodávka a instalace laboratorních přístrojů včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu“ odhad.cena 3 827 785  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových laboratorních přístrojů včetně uzavření Servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a uzavření Kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu (tato smlouva bude uzavřena jen u 3. a 4. části). Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 ZD. Plnění předmětu veřejné zakázky: - dodávka přístrojů do 60 kalendářních dnů od uzavření a účinnosti Kupní smlouvy; - bezúplatný záruční servis po dobu 24 měsíců od data předání přístrojů do užívání; - úplatné servisní činnosti na dobu neurčitou od data ukončení bezúplatného záručního servisu - dodávky spotřebního materiálu na dobu neurčitou od data předání přístrojů do užívání.
Z2019-040260 14. 11. 2019 12. 12. 2019 REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace ROACTEMRA 2019 (Tocilizumab) odhad.cena 5 120 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
Z2019-040333 14. 11. 2019 12. 12. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Rouškovací sady pro Urologickou kliniku VFN odhad.cena 5 123 520  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky rouškovacích sad pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 a 7 těchto zadávacích podmínek.
Z2019-040262 14. 11. 2019 19. 12. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávka diagnostických souprav pro vyšetřování prenatálního screeningu – vrozené vývojové vady II. odhad.cena 2 965 285  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 24 měsíců jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro biochemický analyzátor KRYPTOR COMPACT PLUS pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol.
Z2019-040357 14. 11. 2019 13. 12. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem kertolizumabu (certolizumabu) a golimumabu odhad.cena 44 456 765  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kertolizumabu (certolizumabu) a golimumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-040403 14. 11. 2019 3. 12. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fibrobronchoskop odhad.cena 314 050  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka fibrobronchoskopu pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Z2019-040549 13. 11. 2019 neuvedena Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Stargen EU s.r.o.
Robotický systém integrovaných duálních stabilometrických plošin pro RÚ Hostinné 3 182 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilometrické plošiny pro Rehabilitační ústav Hostinné.
Z2019-040550 13. 11. 2019 neuvedena Český volejbalový svaz NIMOTECH, s.r.o.
MADISSON, s.r.o.
Chironax Frýdek - Místek s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.
Medici - H International Medical Products, spol. s r.o.
TECHTEX s.r.o.
MUDr. Martina Kaznowská
Nákup zdravotnického zařízení a zařízení určeného k regeneraci pro Český volejbalový svaz 4 368 758  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku bylo uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli zdravotnické zařízení a zařízení určené k regeneraci dle technické specifikace tvořící přílohy č. 1 až 10 a nedílnou součást zadávací dokumentace
Z2019-040334 12. 11. 2019 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. S & T Plus s.r.o.
Sonografický přístroj pro kardiologii 3 662 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka nového nikdy před tím nepoužitého plně digitálního ultrazvukového systému nejvyšší kategorie pro provádění vaskulárních a kardiologických vyšetření. Konkrétně se jedná o ultrazvukový přístroj PHILIPS EPIQ. Podrobně je předmět dodávky specifikován v příloze č. 1 Kupní smlouvy.
Z2019-040014 11. 11. 2019 10. 12. 2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Poskytování servisních služeb pro MR Achieva 1,5T odhad.cena 8 304 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby a servisu prostředku zdravotnické techniky MR Achieva 1,5T, případně jeho dílčích částí v rozsahu a dle požadavku zadavatele, a to po dobu 5 let s možností výpovědi.
Z2019-040182 11. 11. 2019 10. 12. 2019 Masarykův onkologický ústav Trastuzumab INJ SOL 600 mg – sdružený nákup (2020–2022) odhad.cena 537 141 905  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků ATC skupiny Trastuzumab dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace veřejné zakázky) za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy). Trastuzumab INJ SOL 600mg ATC: L01XC03 Účinná látka: Trastuzumab Síla a léková forma: INJ SOL 600mg Velikost balení: 1 x 5ml/600 mg s.c. Počet balení: 15 043
Z2019-040115 11. 11. 2019 18. 12. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství odhad.cena 9 720 004  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství určených k zajištění léčby poruch srdečního rytmu po potřeby Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je rovněž bezúplatná výpůjčka programovacích zařízení pro každý nabízený typ přístroje.
Z2019-039862 11. 11. 2019 10. 12. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny Echokardiograf odhad.cena 4 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu echokardiografu "high-end" vč. sond pro ambulanci Kliniky kardiovaskulární chirurgie v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci a servisního zajištěn v souladu s požadavky na servisní zajištění.
Z2019-040238 11. 11. 2019 neuvedena REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
DODÁVKA DIAGNOSTICKÝCH SOUPRAV PRO DIFERENCIÁLNÍ LABORATORNÍ DIAGNOSTIKU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY 2019 4 510 560  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky diagnostických souprav
Z2019-039964 11. 11. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití VIII. odhad.cena 5 308 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem antimikrobiálních látek z různých ATC skupin určených pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek.
Z2019-040062 11. 11. 2019 17. 12. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Zajištění oprav a servisu přístrojů Toshiba - Canon, NRT - Nordisk, PLANMED, BARCO odhad.cena 70 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na zajištění servisu, oprav, pravidelné údržby a preventivních kontrol přístrojů Toshiba – Canon, NRT – Nordisk, PLANMED, BARCO, a to na dobu neurčitou.
Z2019-040210 11. 11. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně VWR International s r. o.
Rámcová dohoda na dodávku laboratorního skla a plastů 165 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem zadávacího řízení je uzavřít rámcovou dohodu s jedním dodavatelem na dodávku laboratorního skla a plastů pro Ústav molekulární biologie a radiobiologie. Specifikace předmětu plnění je v příloze zadávací dokumentace.
Z2019-040197 11. 11. 2019 10. 12. 2019 Fakultní nemocnice Brno Antineoplastika - Ponatinibum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Z2019-040085 11. 11. 2019 neuvedena NemocniceTGM Hodoní, p.o. A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Monitory pro ARO 2 470 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 2.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6. kusů pacientských monitorů s transportním modulem plus 1. ks centrální stanice. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je definována v příloze této výzvy včetně zadávací dokumentace č. 4 - Technická specifikace (dále jen „Technická specifikace“). Součástí předmětu plnění je poskytování záručního servisu po dobu 2. let, jehož součástí bude zdarma provedená BTK (bezpečnostně technická kontrola), a to min. 1x za rok a poskytování pozáručního servisu na dobu neurčitou. Součástí pozáručního servisu bude rovněž provedení BTK, a to min. 1x ročně.
Z2019-039946 11. 11. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Antimykotika pro systémové použití II. - anidulafungin, micafungin, voriconazol odhad.cena 19 745 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivých látek anidulafungin (ATC skupina J02AX06), micafungin (ATC skupina J02AX05) a voriconazol (ATC skupina JOVAC01) pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-040123 11. 11. 2019 2. 12. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Dodávka spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu – ÚKBH – II – 2019 odhad.cena 3 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu s podmínkou bezplatného zapůjčení souvisejícího přístrojového vybavení dle specifikace níže po dobu 4 let pro Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) Fakultní nemocnice Plzeň.
Z2019-039886 11. 11. 2019 18. 12. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Biologická léčba XIII odhad.cena 30 869 255  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 4 části. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky).
Z2019-040131 11. 11. 2019 10. 12. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Spotřební materiál pro intervenční radiologii 2019 odhad.cena 40 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou dodávky balónkových katétrů, stentů, protektivního zařízení ke karotickému stentingu, kaválních filtrů, embolilzačních částic, inflačního zařízení, zařízení k uzavření místa vpichu, žilního port-katétrové systému, zaváděcího systému pro periferní a nevaskulární intervence, trombotického systému periferního, chemoembolizačních mikročástic a systému endovaskulární lithotripse prostřednictvím konsignačního skladu ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Z2019-040122 11. 11. 2019 18. 12. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Dodávky implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství IV. odhad.cena 14 039 402  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů (ICD) určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti po potřeby Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, a to po dobu 24 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je rovněž bezúplatná výpůjčka programovacích zařízení pro každý nabízený typ přístroje.
Z2019-039996 11. 11. 2019 9. 12. 2019 REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace HYQVIA 2019 (Imunoglobulin) odhad.cena 3 490 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
Z2019-039968 11. 11. 2019 10. 12. 2019 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK – Přístroj pro ultrasonografické vyšetření a analyzační software odhad.cena 1 779 945  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka přístroje pro ultrasonografické vyšetření a software pro zpracování a pokročilé analýzy zobrazovacích metod. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení).
Z2019-039903 11. 11. 2019 11. 12. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Dodávky plenkových kalhotek odhad.cena 7 670 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je řádné a včasné zabezpečení průběžných dodávek spotřebního zdravotnického materiálu – plenkových kalhotek pro Krajskou zdravotní, a.s., a to na základě rámcových dohod.
Z2019-040065 11. 11. 2019 9. 12. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Rouškovací sady pro ORL kliniku VFN odhad.cena 2 060 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky rouškovacích sad pro ORL kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 a 7 těchto zadávacích podmínek.
Z2019-039810 11. 11. 2019 16. 12. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Oktreotid odhad.cena 9 676 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva Oktreotid. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Z2019-039720 8. 11. 2019 11. 12. 2019 Nemocnice Na Homolce Stentgrafty kombinované s cévní protézou odhad.cena 15 024 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek stentgraftů kombinovaných s cévní protézou pro Nemocnici Na Homolce.
Z2019-039702 8. 11. 2019 9. 12. 2019 Nemocnice Boskovice s.r.o. „Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Boskovice – III.“ odhad.cena 8 917 284  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále také „PŘÍSTROJE“) podle Technické specifikace. Zakázka je rozdělena do 10 částí.
Z2019-039973 8. 11. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
VAMEX, spol. s r. o.
A care a.s.
ARID obchodní společnost, s. r. o.
4. Diagnostické katétry 2 584 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických katétrů.
Z2019-039708 8. 11. 2019 16. 12. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Dodávka diagnostických souprav pro vyšetřování na přístroji scanner Agilent DNA Microarray odhad.cena 2 966 957  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 24 měsíců jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro vyšetřování na přístroji Scanner Agilent DNA Microarray pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol.
Z2019-039939 8. 11. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc B. Braun Medical s.r.o.
Akumulátorové sestavy vrtačka a oscilační pila pro endoprotetiku II. 1 688 708  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a uvedení do provozu 3 ks vrtačky a 3 ks oscilační pily s elektrickým akumulátorovým pohonem včetně příslušenství, které jsou určeny k výkonům v endoprotetice pro kliniku ortopedie
Z2019-039468 7. 11. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Antibakteriální látky pro systémové použití VII. odhad.cena 5 143 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků obsahující antimikrobiální látky z různých ATC skupin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-039472 7. 11. 2019 6. 12. 2019 Fakultní nemocnice Brno Inkontinenční pomůcky
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky inkontinenčních pomůcek (dále také „zboží“) pro Nemocniční lékárnu – detašovaný úsek Zdravotnického materiálu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 2 let.
Z2019-039563 7. 11. 2019 5. 12. 2019 REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace SIMPONI 2019 (Golimumab) odhad.cena 66 276 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
Z2019-039562 7. 11. 2019 5. 12. 2019 REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace XELJANZ 2019 (Tofacitinib) odhad.cena 33 470 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
Z2019-039431 7. 11. 2019 9. 12. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Elektrochirurgická jednotka pro NCH kliniku do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II. odhad.cena 250 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgické jednotky pro Neurochirurgickou kliniku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Z2019-039638 6. 11. 2019 18. 12. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Biologická léčba XIV odhad.cena 3 377 966  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku Palivizumab pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace léčivého přípravku je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace předmětu veřejné zakázky).
Z2019-039703 6. 11. 2019 16. 12. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Traumatologické implantáty odhad.cena 2 528 715  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. Předmětem veřejné zakázky jsou opakované průběžné dodávky spotřebního materiálu - traumatologických implantátů (dále také „zboží“) včetně výpůjčky instrumentária po dobu platnosti smlouvy, v rozsahu dle potřeb zadavatele a v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 2. Podrobná specifikace a předpokládané množství předmětu veřejné zakázky je uvedena ve formuláři Cenová nabídka (příloha č. 1) 3. Technická specifikace je uvedena v příloze č. této zadávací dokumentace.
Z2019-039668 6. 11. 2019 17. 12. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Injekční jehly a injekční stříkačky odhad.cena 3 557 796  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu – jednorázových injekčních stříkaček a jednorázových injekčních jehel (dále také „zboží“) na dobu 2 roky, v rozsahu dle potřeb zadavatele.
Z2019-039701 6. 11. 2019 19. 12. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Léčivé přípravky s obsahem Denosumabu II odhad.cena 5 743 050  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků specifikovaných v názvu veřejné zakázky a v Příloze č. 1, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace předmětu veřejné zakázky).
Z2019-039689 6. 11. 2019 19. 12. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Léčivé přípravky s obsahem Alteplasa II odhad.cena 3 948 785  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem Alteplasa v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace předmětu veřejné zakázky).
Z2019-039506 5. 11. 2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice PHARMOS, a.s.
CLOZAPIN DESITIN 25mg 18 630  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení viz. zadávací dokumentace
Z2019-039236 4. 11. 2019 4. 12. 2019 Fakultní nemocnice Brno Ruxolitinib
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Z2019-039311 4. 11. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Balónkové katétry pro periferní angioplastiku odhad.cena 13 070 180  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Balónkových katétrů pro periferní angioplastiku pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 813 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy