Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:ondrej-zenisek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:ondrej-zenise...'

Nalezené veřejné zakázky 92 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  104323 26. 9. 2014 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o. Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) odhad.cena 600 000 000 Kč
Neznámý Zajistění nakládaní s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu v jednotlivých svozových oblastech na území statutárního města Plzně.
  638378 27. 2. 2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. ELIOD-VERSADO-SD JATEČNÍ
Zajištění provozu sběrného dvora na území MO Plzeň 15 098 686 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  208565 29. 2. 2012 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o. Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) odhad.cena 600 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění nakládání s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu v jednotlivých svozových oblastech (specifikovaných v odst. 3.5 Kvalifikační dokumentace) na území statutárního města Plzně. Bližší specifikace jednotlivých činností je uvedena v odst. 2.2 Kvalifikační dokumentace a v zadávací dokumentaci.
  506443 27. 1. 2015 neuvedena Plzeňské komunální služby s. r. o. Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit dodávku sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů v požadovaném množství a struktuře. Nádoby musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a dle EN 840-1, EN 840-2 a EN 840-3
  Z2017-021439 7. 8. 2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. SIMED s. r. o.
Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel 1 310 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka až dvou ks speciálních víceúčelových vozidel pro svoz odpadů.
  P19V00165608 12. 11. 2019 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV spol. s r.o.
Horkovody a teplovody - rekonstrukce III. 6 368 000 Kč
  402632 17. 4. 2015 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Nájem speciálních víceúčelových vozidel pro svoz odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P15V00000003 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Sběr, přeprava (svoz), úprava (dotřídění) a odhad.cena 0 Kč
  P19V00156819 21. 5. 2019 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SYSTHERM s.r.o.
Výměníkové stanice - rekonstrukce ohřevu I. 3 980 000 Kč
  638378 13. 5. 2016 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. ELIOD-VERSADO-SD JATEČNÍ
Zajištění provozu sběrného dvora na území MO Plzeň 15 098 686 Kč
Předběžné oznámení
  Z2018-036498 23. 10. 2018 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-005275 23. 2. 2018 26. 3. 2018 Čistá Plzeň, s. r. o. Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel odhad.cena 8 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až čtyř /4/ kusů speciálních víceúčelových nákladních vozidel pro svoz odpadů typu jedno hákový nosič kontejnerů kategorie N2G. Veřejná zakázka bude plněna formou rámcové dohody o kupních smlouvách uzavřené mezi zadavatelem a dvěma vybranými dodavateli na dobu čtyř /4/ let.
  P20V00173315 22. 4. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV spol. s r.o.
Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň, Americká 26 430 454 Kč
  P20V00186050 16. 12. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV, spol. s r.o.
VS 5 S Macháčkova 40 - rekonstrukce rozvodů ÚT a 2 900 000 Kč
  401864 23. 10. 2018 neuvedena Čistá Plzeň
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-021442 7. 8. 2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Kricner s. r. o.
Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálního 215 270 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů v zadavatelem požadované struktuře.
  P16V00000001 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních odhad.cena 0 Kč
  P19V00156820 12. 4. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV spol. s r.o.
Horkovody - rozvody a přípojky I. 10 606 255 Kč
  P19V00165625 12. 11. 2019 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Energetické opravny, a.s.
Výměníkové stanice - rekonstrukce ohřevu II. 3 298 820 Kč
  P19V00165607 12. 11. 2019 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV spol. s r.o.
Horkovody a teplovody - rekonstrukce II. 5 150 000 Kč
  401864 9. 3. 2015 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o.
Neznámý
  P16V00000004 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Kricner s.r.o.
MEVA-TEC s.r.o.
+1 dodavatel
Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních 15 312 845 Kč
  P17V00000001 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel odhad.cena 0 Kč
  505172 25. 3. 2015 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. R ALTRA spol. s r.o.
Analýza, dodávka a implementace SW produktu - 4 847 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  505184 29. 6. 2015 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Sběr, přeprava (svoz), úprava (dotřídění) a odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  350948 6. 1. 2014 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Zajištění výkonu činnosti správce stavby ZEVO odhad.cena 70 000 000 Kč
Neznámý Předmětem plnění VZ je vykonávat činnosti správce stavby (stavebně-technický dozor investora) po dobu realizace stavby ZEVO CHOTÍKOV v areálu skládky Chotíkov. Správcem stavby se rozumí zejména (nikoliv však výhradně) administrativní vedení Díla, kontrolní činnosti a dohled uchazeče/zájemce (dodavatele), kterými se sleduje, zda je Dílo prováděno v souladu s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, projektovou dokumentací pro provedení Díla (Basic Design a Detail Design), z hlediska kvality prováděných prací, v souladu s platnými právními předpisy pro výstavbu, technickými normami, popř. jinými potřebnými povoleními a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem Díla.
  P13V00000002 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Přechod kotle K6 na 100% spalování biomasy odhad.cena 0 Kč
  P20V00172199 1. 4. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SYSTHERM s.r.o.
Plzeň – Bory, rezidence Kaplířka – bytový dům 440 000 Kč
  P20V00170618 28. 2. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SYSTHERM s.r.o.
Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň hlavní 3 880 000 Kč
  P19V00162854 19. 9. 2019 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. VS 27L Toužimská 23 - rekonstrukce ohřevu ÚT odhad.cena 0 Kč
  P13V00000778 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SUPTel a.s.
Provádění stavebních, montážních a dalších 1 427 948 Kč
  P20V00186049 16. 12. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV, spol. s r.o.
VS 4 D Na Dlouhých 76 – Rekonstrukce rozvodů ÚT a 4 450 000 Kč
  P19V00165625 23. 5. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Energetické opravny, a.s.
Výměníkové stanice - rekonstrukce ohřevu II. 3 298 820 Kč
  225895 7. 8. 2013 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Investiční úvěr 641 638 886 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Poskytnutí investičního úvěru za podmínek, které budou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci v rámci výzvy k podání nabídek. Očekávané základní obchodní podmínky úvěru jsou: Účel použití úvěru - Financování projektu „Spalovna komunálních odpadů ZEVO Chotíkov a horkovod Chotíkov“. Druh úvěru - Investiční. Limit úvěru - 2.000.000.000,- CZK. Začátek čerpání úvěru - Předpokládaný termín /nejdříve 3/2013. Konec čerpání úvěru - Předpokládaný termín 3/2016. Způsob splácení úvěru - Splácení jistiny úvěru v pravidelných, rovnoměrných, čtvrtletních splátkách (identické splátky po celou dobu splácení) po načerpání požadovaného objemu úvěru. Platby jistiny a příslušných úroků budou probíhat poslední pracovní den daného čtvrtletí. Bude se jednat o 48 kvartálních splátek. Délka splácení úvěru - 12 let (tj. 6/2016-3/2028, požadován je 3 letý odklad splátek jistiny v období 3/2013-3/2016). Začátek...
  P20V00172063 30. 3. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Rekonstrukce HV Na Dlouhých - předizolovaný odhad.cena 0 Kč
  P20V00170149 19. 2. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SUPTel a.s.
Horkovodní přípojka pro sportovní areál Prokopávka 6 500 000 Kč
  P19V00156823 21. 5. 2019 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV spol. s r.o.
Horkovody a teplovody - rekonstrukce I. 7 089 722 Kč
  358648 24. 2. 2014 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Rekonstrukce elektrofiltru odsiřovacího zařízení 69 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Rekonstrukce dožitého elektrofiltru, zařazeného za odsiřovacím zařízení 3 parních a 2 horkovodních kotlů
  P19V00165623 23. 5. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SYSTHERM s.r.o.
Výměníkové stanice - rekonstrukce ohřevu III. 3 040 000 Kč
  P19V00165623 12. 11. 2019 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SYSTHERM s.r.o.
Výměníkové stanice - rekonstrukce ohřevu III. 3 040 000 Kč
  P20V00186048 16. 12. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV, spol. s r.o.
VS 3 S Vojanova 29 Rekonstrukce ÚT v neprůlezném 4 350 000 Kč
  Z2021-004110 1. 2. 2021 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
ODBĚR A LIKVIDACE ODPADU K.Č. 190112 ZE ZEVO PLZEŇ 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  489202 20. 2. 2015 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Výměna řídícího systému kotlů K4, K5 a strojovny 21 981 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je provedení výměny řídícího systému Contronic S. Výměna řídícího systému se týká řízení kotlů K4, K5 a strojovny II, včetně projektové dokumentace a dokumentace skutečného stavu, podrobněji viz. Zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
  P20V00173315 23. 5. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň, Americká 26 odhad.cena 0 Kč
  P19V00165608 23. 5. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV spol. s r.o.
Horkovody a teplovody - rekonstrukce III. 6 368 000 Kč
  P20V00172063 30. 3. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. PREKOV spol. s r.o.
Rekonstrukce HV Na Dlouhých - předizolovaný 4 666 550 Kč
  P19V00165625 12. 11. 2019 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Energetické opravny, a.s.
Výměníkové stanice - rekonstrukce ohřevu II. 3 298 820 Kč
  P21V00196027 9. 6. 2021 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SUPTel a.s.
Horkovodní přípojka pro výjezdovou stanici ZZS PK, 922 681 Kč
  209735 7. 3. 2013 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Úprava spalování parního kotle K5 16 939 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je projekt, dodávka a provedení takových úprav parního granulačního kotle K5 (185 t/hod., výstup 13,5 MPa / 540°C), aby jeho provoz v regulačním rozsahu 60-185 t/hod. vyhovoval emisním limitům platným od roku 2016, tj. CO2, NOX.
  P20V00170149 23. 5. 2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Horkovodní přípojka pro sportovní areál Prokopávka odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy