Jednání výborů PSP 4700-6-20180213


VýborZemědělský výbor
Datum jednání13. února 2018
Číslo jednání6
Zápis z jednání
        
Parlament České republiky PS180000713 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2018 8. volební období Z Á P I S z 6. schůze zemědělského výboru, která se konala dne 13. února 2018 v  PS PČR Přítomni: poslankyně a poslanci J. Faltýnek, M. Balaštíková, J. Kott, P. Kováčik, J. Martinů, M. Oborná, Z. Podal, J. Pošvář, D. Pražák, A. Staněk, K. Tureček a J. Volný Omluveni: posl. M. Bojko, R. Holomčík, M. Jurečka, J. Krutáková, V. Válek, V. Vrecionová (Prezenční listina poslanců - příloha č. 2) Přítomní hosté: dle prezenční listiny (Prezenční listina hostů - příloha č. 3) Jednání výboru zahájil a po celou dobu řídil předseda výboru posl. Jaroslav Faltýnek. Návrh pořadu: 1. Zahájení 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 45) - doprojednání 3. Potvrzení členů a volba předsedů podvýborů zemědělského výboru 4. Sdělení předsedy, různé 5. Návrh termínu příští schůze výboru 1. Zahájení Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek přivítal přítomné poslankyně a poslance a přítomné hosty. Konstatoval, že obdržel omluvu poslankyň a poslanců M. Bojka, R. Holomčíka, M. Jurečky, J. Krutákové, V. Válka a V. Vrecionové. Předseda seznámil poslance s návrhem programu. S doplněním nikdo v otevřené rozpravě nevystoupil. Program byl schválen všemi přítomnými poslanci (+12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 1. 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 45) Obecná rozprava. Předseda výboru J. Faltýnek sdělil, že za omluveného min. životního prostředí R. Brabce uvede sněmovní tisk (ST) nám. B. Peštová s kolegy a za Ministerstvo zemědělství (MZe) je přítomen nám. A. Kendík se svými kolegy. Zpravodajem tohoto ST je posl. K. Tureček. Připomněl, že probíhá obecná rozprava. Tímto tiskem se ZEV zabýval na 5. schůzi dne 31. ledna 2018, kde bylo jednání přerušeno v obecné rozpravě a stanoven termín pro podávání pozměňovacích návrhů (PN). Zpravodaj posl. K. Tureček uvedl, že tentokrát bylo projednávání tohoto ST živější, než tomu bylo na jaře. Jak výbor pro životní prostředí (VŽP), tak zemědělský výbor (ZEV) stanovily jednotný termín pro podávání PN, a to do 7. února 2018. Některé PN jsou totožné jak ve VŽP, tak v ZEV. Co se týče ZEV, tak bylo podáno 7 PN, a to PN posl. J. Běhounka k § 38 (viz příloha č. 1), PN poslanců R. Holomčíka + J. Pošváře/1, k § 28 (viz příloha č. 2), PN poslanců R. Holomčíka + J. Pošváře/2 (viz příloha č. 3), PN poslanců J. Martinů, V. Vrecionové, J. Krutákové, R. Holomčíka a J. Pošváře k § 88 g), který se týká poplatku za odběr podzemní vody a zde poslanci navrhují část těchto poplatků směřovat na obce (viz příloha č. 4), PN posl. K. Turečka/1, které jednak kopírují přijaté PN, které přijal ZEV již na jaře a dále je to PN, který je doplněn o problematiku odlehčovacích komor (viz příloha č. 5), PN posl. K. Turečka/2 (viz příloha č. 6), PN posl. K. Turečka/3 (viz příloha č. 7), PN posl. K. Turečka/4 (viz příloha č. 8). Členové výboru obdrželi stanoviska MZe (viz příloha č. 9) a stanoviska MŽP (viz příloha č. 10). Možnosti dalšího vystoupení v obecné rozpravě zástupci MŽP, MZe ani členové ZEV nevyužili. Předseda výboru J. Faltýnek ukončil obecnou rozpravu a otevřel rozpravu podrobnou. Podrobná rozprava. Zpravodaj posl. K. Tureček v podrobné rozpravě představil jednotlivé PN. PN posl. J. Běhounka, který se týká povinnosti § 38 odst. 8, kdy prakticky zavedení této povinnosti je určeno návrhem zákona k 1. 1. 2019. Tedy k účinnosti zákona s tím, že posl. J. Běhounek s ohledem na problematiku čištění zneškodňování odpadních vod z bezodtokových jímek výhradně vývozem na čistírnu odpadních vod a se specifičností kraje Vysočina v této problematice navrhuje účinnost tohoto ustanovení posunout o 2 roky, tj. k 1. 1. 2021. Dále PN posl. R. Holomčíka a J. Pošváře, ustanovení § 28 území chráněné přirozené akumulace vod, které je stanoveno vládním nařízením. Část těchto povinností je navrhováno převést z vládního nařízení do ustanoveních přímo do zákona, konkrétně do § 28. (Podán ve dvou variantách.) PN poslanců J. Martinů a dalších k § 88, tj. určení poplatku za odběry podzemních vod. Současný stav je takový, že 50 % těchto poplatků je určeno do rozpočtu kraje, 50 % je určeno do Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Poslanci navrhují vzít 5 % z rozpočtu krajů a 5 % z rozpočtu SFŽP a dát 10 % do příjmu obce, kde se zdroj podzemní vody nachází. PN posl. K. Turečka, § 30 - problematika hospodaření zemědělských subjektů i v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů, kdy tento PN byl přijat již v minulém volebním období, a sice kdy jednak krom nároků vlastníků na event. odškodnění za zemědělsko ekonomickou újmu se navrhuje rozšířit tuto dikci o vlastníky event.. nájemce, příp. pachtýře. Je tam jak dikce ze starého zákona nájemci, tak dikce z nového zákona pachtýři. A samozřejmě v případě, kdy by finanční nárok překonal možnosti správců vodních děl, tak je tam současně vloženo ustanovení § 102, kdy stát ve veřejném zájmu může přispět těmto subjektům na tyto kompenzace. Dále je to § 67, tj. další PN - je to možnost budovat stanové tábory v pásmech v aktivních záplavových zónách. Byla tady kolem toho diskuse. Jeden extrém byl nepřijímat a neošetřovat to legislativně. Druhý extrém byl povolit to úplně. ZEV přijal kompromisní PN. Je rád, že tento kompromisní PN našel podporu u více subjektů, zatímco minule to byl PN, který členy ZEV trošku rozděloval. Tento totožný PN ve VŽP podal jak posl. J. Zahradník z ODS, tak posl. J. Krutáková ze STAN a tím má trošku plošnější podporu. Další PN, který bude asi nejvíce diskutabilní, byť tento problém zde byl v minulém volebním období zmiňován pouze okrajově, se týká problematiky odlehčovacích komor. Již v minulém volebním období byl na jednání ZEV zmiňován možný dopad do vodného a stočného a byla zmiňována i problematika technické náročnosti a náročnosti výstavby. ZEV se tenkrát spokojil s ujišťováním obou zástupců MŽP, tak MZe, že se k tomuto připravuje novela technické normy a následně vyhláška, takže k tomuto ZEV nepřijímal žádné usnesení. Ale rok uběhl a nic se nestalo. Byl podán tento PN, s ohledem na to, že když se problém nebude i v té druhé úrovni pomocí vyhlášek, norem a financování řešit, tak pro obce to může být problém typu implementace směrnice č. 271 o čištění odpadních vod. Jsou ale dvě možnosti. Buď ZEV přijme tento PN a problém se bude nadále řešit. Samozřejmě efektivní řešení problému se odsune. Vnímá rozpor MŽP a MZe. Anebo jako zpravodaj k tomuto připravil kompromisní návrh, že za požadavku, že zástupci jak MŽP, tak MZe se ZEV zaváží problém řešit. A musí ho řešit jednak v rovině bezodkladné dohody na nové oborové normě, která by toto zohlednila. Druhý krok by byl po přijetí této oborové normy - MZe s odvoláním na právě tuto technickou normu může vydat novelu vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Samozřejmě je tam institut přechodného období do r. 2023. Zároveň by bylo MZe úkolováno k tomu, že v koordinaci s Ministerstvem financí musí tlumit event. nárazy na vodné a stočné nějakým podpůrným programem k řešení této problematiky. A tím by byl vyřešen jak legislativní, tak finanční rámec tohoto problému. Pokud s tímto budou oba subjekty, jak MŽP, tak MZe souhlasit, tak je ochoten svůj návrh stáhnout a tím odstranit největší rozpor nesouhlasu MZe a MŽP. Poslední bod je zrušující se bod, tj. osvobození od poplatku odběru, který zde už byl, pro případ odběru povrchové vody za účelem zefektivnění procesu chlazení. O tomto bylo již v minulosti diskutováno a bylo to i přijato na základě toho, že ZEV nebude tento problém řešit, protože se týká problematiky zpoplatnění povrchových vod. Pokud ten problém je, tak by byl odsunut na případně velkou novelu vodního zákona, která se již připravuje a měla by být předložena zhruba do jednoho roku do Parlamentu. Je obava z toho, že se osvobodí pouze někdo a bude to mít dopad jenom jednoho miliónu korun, ale je i další extrém, že by to mohlo mít hlubší dopad na financování správy vodních toků. Takže by bylo vítáno raději nějaké legislativně čistší a legislativně jednoznačnější řešení. Nám. B. Peštová – K PN posl. J. Běhounka má MŽP nesouhlasné stanovisko, a to z toho důvodu, že současná legislativa v § 38 odst. 8 již toto řeší a MŽP pouze doprecizovalo tento odstavec. Tzn., že v současné době Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která by měla konat, tak nemá na základě čeho, protože ten odstavec je špatně formulován, je „bezzubý“. MŽP požaduje, aby to zůstalo tak, jak to bylo vypořádáno v rámci meziresortního připomínkového řízení, tzn., že měly možnost se k tomu vyjádřit všechna ministerstva, Svaz měst a obcí a všechny kraje. Toto je kompromisní řešení, a jestliže jeden z krajů, a to kraj Vysočina, vznesl zásadní připomínku, že s tím nesouhlasí a byl jeden jediný a ostatní s tím souhlasily a bylo to s nimi řádně vypořádáno, tak bohužel se MŽP musí přiklonit na stranu většiny. K PN posl. R. Holomčíka a J. Pošváře – MŽP dalo nesouhlasné stanovisko. Tato legislativa prošla řádným legislativním procesem. Tento paragraf nebyl předmětem novelizace, tudíž neměl možnost se k tomu vyjádřit Svaz měst a obcí ani žádné jiné dotčené skupiny. MŽP říká, že toto, co je navrženo, tak je zbytečné, neboť nařízení vlády, konkrétně tři nařízení vlády, které jsou sice vydány možná v „archaistické době“ před r. 1989, ale jsou vydány tak, že řeší všechno to, co mají řešit. Je zde nařízení vlády č. 10 z r. 1979, č. 85 z r. 1981, č. 40 z r. 1978. Jsou stará, ale řeší dané oblasti a konkrétně řeší to, co v té dané oblasti je nutno řešit. Podotkla, že pokud k tomuto PN ZEV přistoupí, tak by bylo zapotřebí, aby byla zpracována RIA. K PN posl. J. Martinů a dalších - k § 88, kde je navrženo 45 % příjem kraje, 45 % příjem státního rozpočtu a 10 % příjem rozpočtu obce – opět s tímto MŽP nesouhlasí. Peníze za odběr podzemní vody SFŽP neustále rok od roku klesají. Za loňský rok to bylo 303 mil. Kč, tzn. i tuto částku dostaly kraje na dva vázané účty, kdy jeden vázaný účet je vodovodů a kanalizací a druhý vázaný účet je na havárie. Za poplatky, které SFŽP má za odpadní vodu, za vypouštěné znečištění a za odběr podzemní vody od r. 1992 do r. 2016 činí 17,2 mld. Kč a výdaje do vody, tzn. do vodovodů a kanalizací a všechno, co je spojené s vodou činí 33,2 mld. Kč. SFŽP sublimuje, resp. dotuje oblast vody z jiných složek, protože ta voda je absolutně nevýnosná. Aspoň to, co SFŽP dává do této oblasti, se mu nevrací nazpátek. SFŽP na tom žádným způsobem opravdu nevydělává. V momentě, když se to udělá, tak nastává situace, která obec by měla dostat peníze. Jaké pravidlo nastavit, aby to bylo spravedlivě rozděleno. Za MŽP je u tohoto PN také záporné stanovisko. K PN posl. K. Turečka, kdy k § 30 je souhlasné stanovisko, u § 102 je také souhlasné stanovisko, v čl. 1 za bod 45 se vkládá nový bod – zde je také souhlasné stanovisko. K oddělovačům – MŽP by uvítalo, kdyby došlo ke stažení tohoto PN a ministerstva by se domluvila mezi sebou. To, jak to bylo naformulováno do zákona, tak to právě byla pojistka toho, aby došlo k dodělání technické normy a aby se udělala novela vyhlášky. Za MŽP je k tomuto PN nesouhlasné stanovisko. Ze zákona bylo vyňato všechno, co by mohlo nějakým způsobem zvednout cenu vodného a stočného. Dále v čl. 1 bod 4, kde se navrhuje zrušení, tak MŽP dala nesouhlasné stanovisko. Zákon prošel řádným legislativním procesem i meziresortním připomínkovým řízením a v tomto bodě MŽP ustoupilo Svazu průmyslu, Hospodářské komoře a Hl. městu Prahy. Současná legislativa to má upravené tak, že zpoplatnění jsou pouze ti, kteří chladí. Ne ti, kteří z toho využívají teplo. J. Faltýnek – K vyjádření MŽP ohledně stanovisek – v materiálu, který ZEV obdržel z MŽP, je u posledního PN ale uvedeno neutrální stanovisko. B. Peštová – Omluvila se za neopravení mailu se stanovisky, který odešel do Poslanecké sněmovny dříve, než ho stačila „zachytit“ (z důvodu služební cesty). A. Kendík – Stanovisko MZe k jednotlivým PN tak, jak bylo zaslané, stále platí. Vyjádřil podporu ke kompromisnímu návrhu posl. K. Turečka, který se týká odlehčovacích komor, vzhledem k doprovodnému usnesení ZEV tak, jak bylo na jednání představeno. P. Kováčik – K PN posl. J. Běhounka – Polemizoval s názorem MŽP. Souhlasil s tím, že návrh byl podán až poté, co proběhlo řádné řízení. Nicméně, není to první případ, kdy poté, co proběhne řádné řízení po všech možných úrovních, se přijde na něco, co by celkový výsledek poněkud znehodnocovalo. Kraj Vysočina je specifický tím, že má velmi vysoký počet velmi malých obcí. Celá věc, o které je řeč, by občanům kraje Vysočina ztěžovala jejich postavení a návrh posl. J. Běhounka je jenom o tom, že se snaží u odsunutí účinnosti tohoto bodu získat čas pro to, aby se nalezlo nějaké přijatelnější řešení. Poprosil o snahu najít do budoucna nějaké rozumné řešení. B. Peštová – Reagovala na příspěvek posl. P. Kováčika – Rozumí tomu, ale problém je v tom, že s tímto zákonem bylo MŽP v PS již cca před dvěma lety. I když zde byly zkráceny lhůty, tak nepřišlo ani na druhé čtení. Jelikož zákon už to obsahuje a MŽP to pouze vyprecizovalo, tak si myslí, že s tímto mohou vyjádřit pouze nesouhlas. P. Kováčik – Jako občan a zástupce kraje Vysočina požádal své kolegyně a kolegy o to, aby posl. J. Běhounka podpořili. J. Pošvář – Okomentoval stanovisko MŽP k jejich PN. Řekl, že tvrzení ohledně rozporu nařízení vlády č. 85/1981 Sb. se zákonem či Ústavou bylo nepravdivé. Rozpor nařízení vlády č. 85/1981 s ustanovením § 28 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a s některými ustanoveními Ústavy je podrobně popsán v důvodové zprávě pozměňovacího návrhu. MŽP nevyvrací žádné konkrétní tvrzení důvodové zprávy, pouze v obecné rovině tyto rozpory popírá a patrně vychází z toho, že návětí § 28 odst. 2 vodního zákona v platném a účinném znění, které odkazuje na rozsah stanovený nařízením vlády, poskytuje dostatečnou právní oporu pro dosavadní regulaci činností v chráněných oblastech chráněné přirozené akumulace vod. Předkladatelé (posl. R. Holomčík a J. Pošvář) proto znovu odkazují na odůvodnění svého PN, v němž je podrobně vysvětlen rozpor konkrétních částí nařízení vlády č. 85/1981 Sb. s vodním zákonem a Ústavou. Uznal jednu připomínku MŽP, a proto stáhl var. B a var. A doplnil o ustanovení, které bylo rozdáno všem přítomným na stůl; ustanovení § 28 odst. 2 vodního zákona se doplňuje o nové písm. l) atd. To je k údajné modifikaci nařízení vlády provádějící vodní zákon. MŽP uvádí, že § 28 vodního zákona je prováděn celkem třemi nařízeními vlády: nařízením vlády č. 40/1978 Sb., nařízením vlády č. 10/1979 Sb. a nařízením vlády č. 85/1981 Sb., která podle názoru MŽP znějí odlišně, neboť „logicky vychází z jiných územních podmínek a důvodů ochrany.“ Podle názoru MŽP by navržené znění PN představovalo „neodůvodněnou unifikaci zákazů pro všechny chráněné oblasti chráněné přirozené akumulace vod (CHOPAV).“ Předkladatelé (posl. R. Holomčík a J. Pošvář) konstatují, že okruh zakázaných činností je ve všech třech nařízeních vlády vymezen v zásadě totožně, neboť je založen na znění § 28 odst. 2 vodního zákona, (se kterým se však nepřekrývá v plném rozsahu, což vede k výše uvedeným problémům souladu nařízení vlády se zněním vodního zákona). Rozsah nařízení vlády č. 85/1981 Sb., ze kterého PN v obou variantách vychází, je přitom dokonce širší, než rozsah zbývajících dvou nařízení vlády, vyjma ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) bod č. 4 nařízení vlády č. 40/1978 Sb. a § 2 odst. 1 písm. h) bod č. 4 nařízení vlády č. 10/1979 Sb., které v nařízení vlády č. 85/1981 Sb. obsaženo není. Tezi o „neodůvodněné unifikaci“ je třeba odmítnout, neboť ona „unifikace“ spočívá v dosažení souladu obsahu nařízení vlády s § 28 odst. 2 vodního zákona, neboť stávající znění nařízení vlády je s tímto v rozporu. Ve skutečnosti varianta A PN sice zrušuje zmocnění k vydání jakéhokoli z MŽP uvedených nařízení vlády, avšak ponechává základní rozsah zakázaných činností stanovený § 28 odst. 2 vodního zákona, který rozšiřuje o některé další činnosti, dosud zakázané pouze v nařízení vlády č. 85/1981 Sb. a nikoli v § 28 odst. 2 vodního zákona a umožňuje MŽP povolit výjimky z těchto zákazů v zásadě v rozsahu stávajících nařízení vlády, pokud bude v daném případě převažovat veřejný zájem na jejich udělení nad veřejným zájmem spočívajícím v ochraně CHOPAK. Jedinou výjimkou je ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) bod č. 4 nařízení vlády č. 40/1978 Sb. a § 2 odst. 1 písm. h) bod č. 4 nařízení vlády č. 10/1979 Sb., týkající se zákazu výstavby průmyslových závodů, u nichž by v době provozu došlo k vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod, jejichž znečištění přesahuje v nařízeních uvedené limity. Předkladatelé konstatují, že tento zákaz nemá oporu ve stávajícím znění § 28 odst. 2 vodního zákona, a to ani v obecné rovině. Výhradu MŽP tak lze vypořádat doplněním obsahově totožného ustanovení těchto dvou naposled uvedených nařízení vlády do výčtu § 28 odst. 2 vodního zákona ve znění varianty A, jak bylo řečeno v úvodu. K údajné absenci zpracování hodnocení dopadů (RIA) - MŽP vytýká PN, že k němu není zpracováno hodnocení dopadů (RIA), ačkoli lze podle názoru MŽP „předpokládat silně negativní vliv na podnikatelské aktivity na území CHOPAV“. K tomu je třeba uvést následující: Za prvé - podle čl. 2 odst. 1 Legislativních pravidel vlády v aktuálním znění musí přípravě každého právního předpisu předcházet podrobná analýza právního a skutkového stavu, včetně zhodnocení dopadů předpokládané změny právního stavu. Při tomto hodnocení se postupuje podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (tzv. RIA). Problémem je, že předkladatelé PN nemají povinnost zapracovat toto „hodnocení dopadů“, neboť nejsou Legislativními pravidly vlády, která upravují postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při tvorbě a projednání připravovaných právních předpisů, vázáni. Předkladatelé PN svůj PN dokonce nemusí ani odůvodnit, neboť tato povinnost odůvodnění PN tíží zpravodaje příslušného výboru (v tomto případě ZEV), jak plyne z § 93 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, ani toto ustanovení však nevyžaduje vypracování „hodnocení dopadů“. Požadavek MŽP na vypracování hodnocení dopadů jde nad rámec požadavků kladených stávajícími právními předpisy na odůvodnění PN. Za druhé - Teze MŽP ohledně „silně negativního vlivu PN na podnikatelské aktivity“ nezohledňuje znění PN. Ten ve variantě A nevylučuje žádný z dosud povolených okruhů podnikatelských aktivit na území CHOPAK, pouze je podmiňuje udělením výjimky MŽP po předchozím souhlasu vlády, a to z důvodů přesahujícího veřejného zájmu na podnikatelské činnosti ve srovnání s ochranou CHOPAK. Předkladatelé PN pokládají s ohledem na výše uvedené tuto výhradu MŽP za irelevantní. Za čtvrté - údajné legislativně-technické nedostatky návrhu, zejména u přechodného ustanovení - MŽP pouze v obecné rovině upozorňuje na údajné legislativně-technické nedostatky návrhu v obou variantách, zejména u formulace přechodného ustanovení, tyto nedostatky však nejsou nijak konkretizovány (pokud se nedostatkem nerozumí ona výše uvedená unifikace nařízení vlády), ačkoli konkretizovány být mohly. Jediným identifikovaným „nedostatkem“ je duplicitní uvedení slov „souladu s“ ve větě první přechodného ustanovení, které lze vypustit a tím tento nedostatek odstranit. Dále se proto zaměřil na obsah uvedeného přechodného ustanovení. Přechodné ustanovení je odůvodněno již v předloženém PN. Jeho znění vychází ze znění dosavadního § 2 odst. 2 vodního zákona, podle něhož se zákazy uvedené v § 2 odst. 1 tohoto nařízení v chráněných vodohospodářských oblastech nevztahují na: a) stavby a zařízení, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy ve výstavbě nebo v užívání, b) činnosti, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy provozovány, c) činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), d) a e), souvisí-li s výstavbou vodních nádrží, s úpravami koryt vodohospodářsky významných vodních toků a s výstavbou jímacích zařízení pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, d) dobývání ložisek vyhrazených nerostů ve stanovených dobývacích prostorech a na úpravu radioaktivních surovin v souvislosti s dobýváním v těchto dobývacích prostorech. Protože změnou § 28 odst. 2 vodního zákona se ustanovení § 2 uvedeného nařízení vlády stane obsolentním, je nutné prostřednictvím přechodného ustanovení zabránit tomu, aby aktivity, které jsou nyní v CHOPAK provozovány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, byly po přijetí PN k novele vodního zákona a po následném nabytí účinnosti odpovídající části novely vodního zákona s těmito právními předpisy v rozporu. Proto obě varianty, nyní už jenom jedna, PN obsahují totožné znění přechodného ustanovení, které přebírá dosavadní znění § 2 odst. 2 uvedeného nařízení vlády a které zní následovně: „Zákazy podle § 28 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahují na stavby, zařízení a činnosti, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s platnými právními předpisy ve výstavbě nebo v užívání nebo které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s platnými právními předpisy provozovány.“ Tato první věta přechodného ustanovení pokrývá výjimky uvedené v § 2 odst. 2 písm. a), b) a d) nařízení vlády, neboť dobývání ložisek vyhrazených nerostů je činnost, která je provozována v souladu s platnými právními předpisy a není tedy důvod uvádět ji v přechodném ustanovení samostatně. „To se týká též činností uvedených v § 28 odst. 2 písm. a), d) a e) zákona č. 254/2001 Sb., souvisí-li s výstavbou vodních nádrží, s úpravami koryt vodohospodářsky významných vodních toků a s výstavbou jímacích zařízení pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.“ Tato druhá věta přechodného ustanovení pokrývá výjimku uvedenou v § 2 odst. 2 písm. c) nařízení vlády, přičemž odkazuje na odpovídající části ustanovení § 28 odst. 2 vodního zákona ve znění PN novely vodního zákona. Z dosud uvedeného je zřejmé, že – vyjma výše uvedené duplicity slov „souladu s“, která navíc nijak nemění smysl a účel přechodného ustanovení – formulace přechodného ustanovení neobsahuje legislativně-technické nedostatky. Předkladatelé PN pokládají s ohledem na výše uvedené tuto výhradu MŽP za irelevantní, vyjma souvislosti s výše uvedenou výhradou k rozsahu zákazů v nařízeních vlády, provádějících § 28 odst. 2 vodního zákona, která však je vypořádána výše. J. Faltýnek – Termín pro podávání PN v ZEV byl do 7. 2. 2018 do 12,00 hod. Pokud jsou ale zástupci předkladatelů a MZe schopni na toto reagovat a dát nějaké stanovisko, tak ZEV je schopen se shodnout. J. Pošvář – Stáhl var. B a doplňuje var. A. tajemník ZEV T. Vrba – Upřesnil konečnou variantu PN podaných posl. J. Pošvářem a R. Holomčíkem - stažení var. č. 2 a ponechání var. č. 1, která se modifikuje o nové písmeno l). B. Peštová – 1) Názorně ukázala na obrázku, kde jsou CHOPAV a co všechno se tam zablokuje. 2) K RIA – MŽP ji mít muselo. Když se dělala novela vodního zákona, tak se musela zpracovat RIA, muselo se jít na legislativní radu vlády a muselo se projít komisí RIA, která k tomu měla určité připomínky, a ty se musely zapracovat. MŽP vytýká předkladatelům PN, že nemají zpracovanou RIA. Zákon sice říká, že nemusí mít zpracovanou RIA, ale to je špatně. MŽP k jakékoliv novele či vyhlášce, kterou dělá, tak musí zpracovat dopady, které to má, do všech sektorů. Z toho, co bylo předloženo, tak se vycházelo z archaistických nařízení vlády. Za MŽP – není zpracovaná RIA a bude to mít dopady na průmysl. Za MŽP nesouhlasné stanovisko. A. Kendík – Stanovisko za MZe je nesouhlasné. M. Balaštíková – K PN posl. R. Holomčíka a J. Pošváře – Souhlasila se zástupci MŽP. Způsobem, jakým to chtějí udělat předkladatelé, to nelze. Nenapáchaly by se škody možná na životním prostředí, ale napáchaly by se úplně někde jinde. A fungovalo by to jako dominový efekt. Takovýmto způsobem se to nedá dělat. B. Peštová – Jsou tu nařízení vlády, která se dají aktualizovat. Připravuje se novela vodního zákona ohledně tzv. „suché hlavy“. O opatřeních se lze bavit i zde. A. Kendík – Novela tzv. „suché hlavy“ jde za MZe. MŽP je spolupředkladatelem. K. Tureček – Navrhl kompromis ohledně odlehčovacích komor. Vnímá, jak MŽP, tak MZe souhlasí s tím, že jsou připraveny bezodkladně předsedovi Úřadu pro technickou normalizaci poslat k odsouhlasení normu pro odlehčovací komory, kterou mají prodiskutovanou. Bude si to hlídat, protože by pak to, co navrhl jako kompromisní řešení, ztratilo smysl. Ve chvíli, kdy se rozeběhne proces, tak bude třeba na MZe připravit novelizaci vyhlášky k vodovodům a kanalizacím a připravit i z důvodu finančního řešení problematiky vyplývající z novely vyhlášky možnost zajistit přijetí úvěru od mezinárodní finanční instituce. Pokud je s tímto souhlas, tak za této podmínky stahuje PN k odlehčovacím komorám. J. Faltýnek – Konstatoval, že posl. K. Tureček stahuje PN g). Podrobná rozprava byla ukončena. Zpravodaj K. Tureček navrhl tuto proceduru hlasování: (Označení jednotlivých PN podle písmen A – H vychází ze značení uvedeného ve vypořádávací tabulce MZe, viz příloha č. 9.) 1. PN posl. J. Běhounka A, 2. PN poslanců R. Holomčíka a J. Pošváře B (var. A doplněnou o písm. l), (PN posl. R. Holomčíka a J. Pošváře C, resp. var. 2 byl stažen.) 3. PN poslanců J. Martinů a dalších D, 4. PN posl. K. Turečka/1 (E) a PN posl. K. Turečka/2 F (en bloc jedním hlasováním), (PN posl. K. Turečka/3 – G byl stažen.) 5. PN posl. K. Turečka/4 H, 6. O usnesení jako celku, 7. O doprovodném usnesení. Hlasování o proceduře: + 12, 0, 0. Návrh procedury byl schválen. add 1) PN posl. J. Běhounek Stanovisko zpravodaje: Souhlasné. Stanovisko MŽP: Nesouhlasné. Stanovisko MZe: Souhlasné. Hlasování: +12, 0, 0. PN byly přijaty. add 2) PN posl. R. Holomčík + J. Pošvář (modifikovaná var. 1) Stanovisko zpravodaje: Nesouhlasné. Stanovisko MŽP: Nesouhlasné. Stanovisko MZe: Nesouhlasné. Hlasování: +1, -10, 1. PN nebyly přijaty. add 3) PN posl. J. Martinů a dalších Stanovisko zpravodaje: Nesouhlasné. Stanovisko MŽP: Nesouhlasné. Stanovisko MZe: Nesouhlasné. Hlasování: +2, -8, 2. PN nebyly přijaty. add 4) PN posl. K. Tureček (jedná se o náhrady pro nájemce a pachtýře; náhrady za škody způsobené omezením hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů; stany v zátopových oblastech) Stanovisko zpravodaje: Souhlasné. Stanovisko MŽP: Souhlasné. Stanovisko MZe: Souhlasné. Hlasování: +12, 0, 0. PN byly přijaty. add 5) PN posl. K. Tureček (zachování poplatků za čerpání vod za účelem chlazení budov a technologií) Stanovisko zpravodaje: Souhlasné. Stanovisko MŽP: Nesouhlasné. Stanovisko MZe: Souhlasné. Hlasování: +11, 0, 1. PN byly přijaty. add 6) Bylo přijato usnesení č. 20 (+11, 0, 1); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 1. add 7) Bylo přijato doprovodné usnesení č. 21 (+11, 0, 1); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 1. 3. Potvrzení členů a volba předsedů podvýborů zemědělského výboru Předseda výboru posl. J. Faltýnek informoval o tom, že na 4. schůzi konané 18. 1. 2018 ZEV přijal usnesení, kterým byly ustanoveny podvýbory (PV), a to: 1) PV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, 2) PV pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, 3) PV pro lesní hospodářství, 4) PV pro vodní hospodářství a 5) PV pro rozvoj venkova. Zároveň byl stanoven maximální počet členů těchto podvýborů na 15 a lhůta pro podání přihlášek do pátku 9. února. V současné době je: 12 přihlášek do PV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství 14 přihlášek do PV pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu 5 přihlášek do PV pro lesní hospodářství 8 přihlášek do PV pro vodní hospodářství a 8 přihlášek do PV pro rozvoj venkova. Dále vznesl dotaz, zda někdo z přítomných poslanců nechce posílit některý z podvýborů, především podvýbor pro lesní hospodářství. J. Volný – Přihlásil se do PV pro myslivost, rybářství atd. a do PV pro lesní hospodářství. J. Faltýnek – Sdělil, že na poradě vedení ZEV byla většinová shoda na následujícím obsazení funkcí předsedů jednotlivých podvýborů: posl. Pavel Kováčik jako předseda PV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, posl. Margit Balaštíková jako předsedkyně PV pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu, posl. Zdeněk Podal jako předseda PV pro lesní hospodářství, posl. Karel Tureček jako předseda PV pro vodní hospodářství a posl. Jaroslav Martinů jako předseda PV pro rozvoj venkova. Byla otevřena diskuse, ve které nikdo nevystoupil. Bylo přijato usnesení č. 22 (+12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 2. Bylo přijato usnesení č. 23 (+12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 2. Bylo přijato usnesení č. 24 (+12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 2. Bylo přijato usnesení č. 25 (+12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 3. Bylo přijato usnesení č. 26 (+12, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze č. 1, str. 3. 4. Sdělení předsedy, různé 4.1. Předseda výboru posl. J. Faltýnek informoval přítomné o připravovaných akcích: · Dnes 13. února v 17.00 hodin Českou akademii zemědělských věd na Praze 2 ve Slezské ul., kde se bude projednávat přínos a efektivita vědy a výzkumu v našem zemědělství. Odjezd na ČAZV je v 16.40 hodin od Poslanecké sněmovny, Sněmovny 4; · Ve čtvrtek 1. března od 18.00 hod. se uskuteční pracovní večeře se zástupci Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace v restauraci Konírna na Maltézském náměstí 10, Praha 1, Malá Strana. Jedná se o náhradní termín za v minulosti zrušenou akci. Poprosil o nahlášení účasti na sekretariát ZEV. · Ve středu 14. března 2018 od 17.00 hod. proběhne tradiční setkání se zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven v restauraci Malostranská pivnice, Cihelná 103/3, Praha 1. Poprosil o nahlášení účasti do pátku 9. března. 5. Návrh termínu příští schůze výboru Předseda výboru posl. J. Faltýnek navrhl, aby se příští schůze výboru uskutečnila ve středu 14. března 2018 od 9,00 hodin. Předpokládá se dokončení projednávání zákona o ochraně ovzduší (sněmovní tisk 13). Termín pro podávání PN je do úterý 6. 3. 2018 do 12,00 hodin na sekretariát ZEV. *** Předseda zemědělského výboru posl. J. Faltýnek poděkoval přítomným za účast a 6. schůzi ZEV v PSP v 16.15 hodin ukončil. *** Dne: 19. února 2018 Zapsali: T. Vrba, M. Jirková Josef KOTT v.r. Jaroslav FALTÝNEK v.r. ověřovatel výboru předseda výboru Příloha zápisu č. 1/1 Hlasování 6. schůze zemědělského výboru PS PČR /13. února 2018/ pořad 6. ZEV ST 45 – vodní z. Dopr. usn. k ST 45 ano ne zdr ano ne zdr ano ne zdr BALAŠTÍKOVÁ Margita / / / BOJKO Marian - - - - - - - - - FALTÝNEK Jaroslav / / / HOLOMČÍK Radek - - - - - - - - - JUREČKA Marian - - - - - - - - - KOTT Josef / / / KOVÁČIK Pavel / / / KRUTÁKOVÁ Jana - - - - - - - - - MARTINŮ Jaroslav / / / OBORNÁ Monika / / / PODAL Zdeněk / / / POŠVÁŘ Jan / / / PRAŽÁK David / / / STANĚK Antonín / / / TUREČEK Karel / / / VÁLEK Vlastimil - - - - - - - - - VOLNÝ Jan / / / VRECIONOVÁ Veronika - - - - - - - - - Celkem: 12 0 0 11 0 1 11 0 1 usn. č. 20 usn. č. 21 Příloha zápisu č. 1/2 Hlasování 6. schůze zemědělského výboru PS PČR /13. února 2018/ PV pro MRVZCH PV pro PVČŽV PV pro LH ano ne zdr ano ne zdr ano ne zdr BALAŠTÍKOVÁ Margita / / / BOJKO Marian - - - - - - - - - FALTÝNEK Jaroslav / / / HOLOMČÍK Radek - - - - - - - - - JUREČKA Marian - - - - - - - - - KOTT Josef / / / KOVÁČIK Pavel / / / KRUTÁKOVÁ Jana - - - - - - - - - MARTINŮ Jaroslav / / / OBORNÁ Monika / / / PODAL Zdeněk / / / POŠVÁŘ Jan / / / PRAŽÁK David / / / STANĚK Antonín / / / TUREČEK Karel / / / VÁLEK Vlastimil - - - - - - - - - VOLNÝ Jan / / / VRECIONOVÁ Veronika - - - - - - - - - Celkem: 12 0 0 12 0 0 12 0 0 usn. č. 22 usn. č. 23 usn. č. 24 Příloha zápisu č. 1/3 Hlasování 6. schůze zemědělského výboru PS PČR /13. února 2018/ PV pro VH PV pro RV ano ne zdr ano ne zdr BALAŠTÍKOVÁ Margita / / BOJKO Marian - - - - - - FALTÝNEK Jaroslav / / HOLOMČÍK Radek - - - - - - JUREČKA Marian - - - - - - KOTT Josef / / KOVÁČIK Pavel / / KRUTÁKOVÁ Jana - - - - - - MARTINŮ Jaroslav / / OBORNÁ Monika / / PODAL Zdeněk / / POŠVÁŘ Jan / / PRAŽÁK David / / STANĚK Antonín / / TUREČEK Karel / / VÁLEK Vlastimil - - - - - - VOLNÝ Jan / / VRECIONOVÁ Veronika - - - - - - Celkem: 12 0 0 12 0 0 usn. č. 25 usn. č. 26 2
Zvukové záznamy
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/4700-6-20180213
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy