Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 11837 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042868 11. 12. 2018 neuvedena Město Kopřivnice THT Polička, s.r.o.
Oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1 3 696 617 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava cisternové automobilové stříkačky.
Z2018-042605 10. 12. 2018 11. 1. 2019 Ministerstvo obrany KMT letecké techniky - nákup
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodání technického, technologického a pozemního vybavení, které je blíže specifikováno v příoze zadávací dokumentace.Í
Z2018-042714 10. 12. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Ing. Eduard Sýkora - ESAKO
Výzva k podání nabídek č. 3 – Dodávky terénních automobilů pick-up 15 717 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 24 ks nových terénních automobilů pick-up schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a to v provedení a výbavě dle specifikace centrálního zadavatele a v barevném provedení dle požadavků centrálního zadavatele. Z celkového požadovaného počtu 24 ks vozidel bude část vozidel v počtu 19 ks dodána centrálnímu zadavateli a část vozidel v celkovém počtu 5 ks dodána ostatním zadavatelům.
Z2018-042466 10. 12. 2018 15. 1. 2019 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Technický automobil pro zásahy u NL v provedení S1CH odhad.cena 6 625 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového technického automobilu vč. příslušenství pro zásahy u nebezpečných látek v provedení S1CH pro potřeby stanice Liberec HZS Libereckého kraje, podle technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Z2018-042483 10. 12. 2018 15. 1. 2019 Město Příbram Výběr provozovatele MHD v Příbrami 2019 - 2029 odhad.cena 194 681 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Příbram (příp. jeho příměstských oblastí) na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.12.2019 a s trváním do dne 30.11.2029.
Z2018-042659 10. 12. 2018 neuvedena České dráhy, a.s. Jihomoravský kraj
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy uzel Brno - IDS JMK 8 920 092 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 300 v úseku Brno-Chrlice – Brno hl. n. po trasách NAD Brno-Chrlice – Brno hl. n. a Sokolnice-Telnice – Brno hl. n, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 9. 12. 2018 po dobu trvání 3 měsíců, tj. do 8. 3. 2019 včetně. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
Z2018-042736 10. 12. 2018 14. 1. 2019 Ministerstvo obrany Vozidla pro psovody - nákup II. odhad.cena 7 720 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup 8 ks automobilů užitkových malých kategorie N1-I nebo M1 pro psovody - hlídkové psy.
Z2018-042638 10. 12. 2018 neuvedena VOP CZ, s.p. Operativní leasing na 6 osobních vozidel 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu s jedním účastníkem, na 6 kusů osobního vozidla
Z2018-042831 10. 12. 2018 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. Komunální technika s.r.o.
Dodávka vozidla pro svoz komunálního odpadu 3 695 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového vozidla pro sběr a svoz komunálního odpadu.
Z2018-042426 10. 12. 2018 21. 1. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍHO VÁŽENÍ VOZIDEL PROSTŘEDNICTVÍM TSK odhad.cena 34 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel disponuje stacionárními dynamickými váhami pro vážení za jízdy (vysokorychlostní vážení) na území hlavního města Prahy, a to v lokalitách uvedených v zadávací dokumentaci. Tyto váhy jsou v současné době využívány jako zdroj dat o přetížení vozidel a také pro předvýběr vozidel pro následné vážení na přenosných vahách. Předmětem této veřejné zakázky je tedy vybudování a zprovoznění centrálního informačního systému určeného ke zpracování dat z uvedených automatických měřících systémů vysokorychlostního vážení a následnému řešení přestupků v souladu s platnou legislativou, a to s cílem omezit přetěžování nákladních vozidel, jak co do počtu páchaných přestupků, tak do míry jejich závažnosti. Dodavatel informačního systému zajistí dodávky a služby potřebné pro provoz a údržbu informačního systému „IS-WIM“, pro archivaci a ochranu všech dat v IS-WIM a pro jejich sdílení všemi...
Z2018-042402 10. 12. 2018 8. 1. 2019 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Dodávky PHM do vlastních čerpacích stanic odhad.cena 6 611 571 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Průběžné dodávky benzínu Natural 95 a nafty motorové do vlastních čerpacích stanic v 1. čtvrtletí roku 2019 na základě dílčích objednávek.
Z2018-042540 7. 12. 2018 7. 1. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Spořilov I. – PHS, Praha 4, č.akce 999063 odhad.cena 97 931 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je výstavba protihlukové stěny (PHS). Bude provedena demolice stávající a výstavba nové protihlukové stěny a ostatních stavebních objektů. Protihluková stěna je rozdělena na dva úseky. První je před mostem přes ulici Sliačská, kde bude stávající PHS ponechána bez úpravy, a druhý bude navazovat na PHS na mostě v obou případech překryvem jednoho pole za současnou stěnou na mostě. Délka prvního úseku před mostem je 56 m a výška 7,895 m. Délka druhého úseku za mostem je 654 m a výška 7,895 m. Výška protihlukové stěny bez soklového panelu je navržena v obou případech 7,045 m.
Z2018-042527 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město České Budějovice Odstavná plocha u Dlouhého mostu, České Budějovice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro řízení provozu parkovišť, včetně dohledového systému a zřízení odstavné plochy, umožňující odstavení 72 osobních vozidel, napojené na ulici Jiráskovo nábřeží, České Budějovice a umístěné v k. ú. České Budějovice 3 , parc.č. 2875/1, 2875/5, 2875/12 a k ú. České Budějovice 2 parc. č.: 2216/1 dle specifikace (viz Položkový rozpočet).
Z2018-042373 6. 12. 2018 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému 4 100 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je realizována v rámci dotace a ve spolupráci s Fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Předmětem plnění je dodávka 4 ks vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému.
Z2018-042288 6. 12. 2018 4. 1. 2019 LOM PRAHA s.p. LETECKÁ PŘEPRAVA VRTULNÍKU Mi-17V-5
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Letecká přeprava vrtulníku Mi-17V-5 spolu s příslušenstvím a 8 osobami.
Z2018-042030 6. 12. 2018 14. 1. 2019 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Nákup 5 ks nízkopodlažních autobusů odhad.cena 27 125 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových plně nízkopodlažních autobusů splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do provozu bez jakýchkoliv dodatečných technických či jiných úprav. Technická specifikace na provedení autobusů je přílohou zadávacích podmínek.
Z2018-042117 6. 12. 2018 17. 12. 2018 COZUMEL, s.r.o. Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel odhad.cena 826 033 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu. Podrobnější údaje o technická specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace elektromobilu
Z2018-042265 5. 12. 2018 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 16-119.2 Přívěs - mobilní kontejner 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je nákup 3 ks nových přívěsů - mobilních kontejnerů. Jedná se o nezbytnou dodávku v oblasti „Prostředky pro zajištění veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti“ zařazenou do Plánu nákupů, prodejů, obměn a záměn pohotovostních zásob, mobilizačních rezerv a zásob pro humanitární pomoc na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR. Přívěs - mobilní kontejner je určený pro vybudování velitelských stanovišť při plnění úkolů policie, zejména v rámci opatření typových plánů – povodně velkého rozsahu, jiné živelní pohromy velkého rozsahu a narušování zákonnosti velkého rozsahu.
Z2018-041980 5. 12. 2018 8. 1. 2019 ČSAD Střední Čechy,a.s. Nákup nízkopodlažních autobusů CNG odhad.cena 177 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Nákup 30 nízkopodlažních autobusů s pohonem CNG
Z2018-042299 5. 12. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Předběžné tržní konzultace pro dodavatele k zadavatelem připravované veřejné zakázce na přepravu dřevní hmoty (rámcová dohoda)
Oznámení na profilu kupujícího
Z2018-041991 5. 12. 2018 4. 1. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dodávka 1 ks vozidla pro přepravu osob odhad.cena 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla pro přepravu osob v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy. Blíže viz ZD.
Z2018-041979 5. 12. 2018 7. 1. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka pneumatik pro rok 2019 odhad.cena 15 595 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem na průběžnou dodávku pneumatik na vozidla provozovaná zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZVZ rozdělena na 2 části, které budou posuzovány a hodnoceny samostatně.
Z2018-042330 5. 12. 2018 21. 12. 2018 JURTA, o.p.s. Dodávka strojů a vozidel 2 odhad.cena 1 155 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka strojů a vozidel pro zařízení organizace: automobil a traktor.
Z2018-042099 10. 12. 2018 2. 1. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Pořízení užitkového vozu odhad.cena 550 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmět plnění je pořízení dodávkového vozu. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, a technické specifikaci, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Z2018-041717 3. 12. 2018 7. 1. 2019 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku odhad.cena 5 056 050 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je expozice v rámci objektu bývalých „Masných krámů“, později městského Infocentra ve Štramberku. Stavba je umístěna na svažitém pozemku parcely p. č. 987 ve Štramberku, v bezprostřední blízkosti náměstí.
Z2018-041660 3. 12. 2018 8. 1. 2019 Letiště Ostrava, a.s. Parkoviště P5 Centrál – technologická část odhad.cena 11 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Konkrétně dojde k dodání, montáži, revizi a zprovoznění rozvaděče RH, rozvodnic RIS1, RIS2 a pilíře se zásuvkami pro venkovní parkoviště P5 (předmětem není dodání a osazení venkovní kabeláže, chrániček, nabíjecích stanic N1 a N2 a základových konstrukcí). Zabezpečení nového parkoviště P5 a dále stávajících parkovišť P1 – P4. Na bezpečnost bude možno dohlížet 13 kamerami, které budou vyvedeny na pult centrálního dispečinku v Budově IVC. Předmět tvoří automatické závory, vjezdové a výjezdové terminály a platební terminály (pokladny), parkovacího systému, sloužícího k zajištění sjednocení obslužnosti parkovacích ploch Letiště Mošnov, vč. veškerého souvisejícího HW a SW vybavení a komponentů. Parkovací systém je navržen pro nové parkoviště P5 a dále i pro parkoviště stávající P1, P2, P3, P3a, P4.
Z2018-041903 3. 12. 2018 23. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020 odhad.cena 89 540 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je výběr dodavatele, který zajistí leteckou aplikaci vápnitého dolomitu nad lesními porosty v oblastech Krušných hor a v oblasti Českého lesa v letech 2019-2020, v celkovém plošném rozsahu cca 10655 ha.
Z2018-041798 3. 12. 2018 3. 1. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky náhradních dílů autobusů odhad.cena 530 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS. Veřejnými zakázkami zadávanými v DNS má zadavatel v úmyslu zajistit dlouhodobou stabilní hladinu skladových zásob. Zadavatel předmět veřejných zakázek, jež budou v DNS zadávány, vymezuje následovně: motory, převodovky, nápravy, podvozky, karoserie, elektroinstalace, odbavovací a informační systém OIS, příslušenství. Blíže ZD.
Z2018-041822 3. 12. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava THT Polička, s.r.o.
Dopravní automobil pro JSDH Proskovice 3 299 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodání 1 kusu dopravního automobilu určeného pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Proskovice.
Z2018-041902 3. 12. 2018 14. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Sanitní vozidlo terénní II
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G pro převoz a základní péči pacientů s kabinou a skříňovou nástavbou nebo uzavřenou skříňovou karosérií se speciální sanitní nástavbou s pohonem 4x4 se zvýšenou světlou výškou, určených pro poskytování neodkladné lékařské a nelékařské péče při přepravě pacientů po pozemních komunikacích i po nezpevněných komunikacích lehkého terénu.
Z2018-041672 30. 11. 2018 8. 1. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Nákup dodávkových a nákladních vozidel 2 odhad.cena 4 052 892 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup nových dodávkových a nákladních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části: Část 1: Nákup nového dodávkového vozidla o provozní hmotnosti do 3,5t s klimatizovaným nákladním prostorem a nezávislým transportním chladícím zařízením - 1 kus Část 2: Nákup nového dodávkového vozidla o provozní hmotnosti do 3,5t s klimatizovaným nákladním prostorem - 1 kus Část 3: Nákup nových nákladních vozidel pro stravovací provoz o provozní hmotnost do 5,2t – 2 kusy U požadovaných vozidel musí korespondovat rok výroby s rokem dodání. Kupující bude prvním registrovaným majitelem zapsaným v registru silničních vozidel. Součásti předmětu plnění každé části veřejné zakázky je i zajištění zápisu vozidla do registru vozidel ve prospěch zadavatele.
Z2018-041606 30. 11. 2018 7. 1. 2019 Město Unhošť Pořízení hasičského automobilu do jednoty SDH města Unhošť odhad.cena 7 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro velkoobjemové hašení, požárního příslušenství pro kategorii velkoobjemového hašení podle vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky 53/2010 Sb. a příplatková výbava nad rámec vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky 53/2010 Sb.
Z2018-041586 3. 12. 2018 17. 1. 2019 Národní hřebčín Kladruby nad Labem Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy odhad.cena 4 520 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy.
Z2018-041545 29. 11. 2018 neuvedena Lenka Jakoubková, Dis. PERAGRO Přísečná s.r.o.
Newia s.r.o.
„Zavedení odděleného sběru BRKO Pocinovice“ 3 430 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro zavedení odděleného sběru BRKO. Zadavatel dle § 101 zákona rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části: Část 1: Manipulátor Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka manipulátoru (samojízdného nakladače s teleskopickým ramenem).. Část 2: Kontejnerový nosič a kontejnery Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka kontejnerového nosiče přípojného za traktor a 7 kontejnerů
Z2018-041517 28. 11. 2018 20. 12. 2018 SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidla pro sběr a svoz odpadů odhad.cena 3 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla pro sběr a svoz komunálního odpadu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2018-041446 28. 11. 2018 neuvedena Město Ústí nad Orlicí Komunální technika, s.r.o.
Systém nakládání s bioodpady v Ústí nad Orlicí – pořízení nádob na sběr bioodpadu 2 741 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2000 ks nádob o objemu 240 l určených k separaci bioodpadu a dodávka 135 ks kontejnerů o objemu 1100 l určených k separaci bioodpadu, včetně informačního polepu.
Z2018-041322 27. 11. 2018 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace ZZS Zlínského kraje – vozidlo pro MU - 2018 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho speciálního vozidla určeného k zajišťování zázemí a plné logistické podpory pro mimořádné události s hromadným postižením zdraví, přičemž podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.
Z2018-041347 27. 11. 2018 18. 12. 2018 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423 odhad.cena 29 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby jsou protihlukové stěny PHS 01 a PHS 02 umístěné v záplavovém území určeném k ochraně a PHS 03 umístěná v aktivní zóně záplavového území. Stavba řeší návrh protihlukových stěn v celkové délce 292 m. Protihlukové stěny jsou umístěny podél ulice Strakonická vpravo ve směru Zbraslav a v prostoru křižovatky ulice Dostihová – Strakonická. Protihlukové stěny v prostoru křižovatky Dostihová – Strakonická jsou navrženy jako mobilní, ostatní protihlukové stěny jsou stacionární.
Z2018-040991 26. 11. 2018 3. 1. 2019 Česká republika - Ministerstva vnitra Rámcová dohoda na opravu automobilů se speciální policejní zástavbou odhad.cena 10 941 565 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o jednorázovou opravu 102 ks automobilů se speciální policejní zástavbou.
Z2018-041070 26. 11. 2018 neuvedena Město Chotěboř Nájem zařízení pro měření rychlosti ve správním obvodu ORP Chotěboř odhad.cena 25 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nájem zařízení pro obousměrné měření úsekové rychlosti vozidel pomocí automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy včetně jeho kompletní instalace se zabezpečením provozu pronajatých zařízení, včetně automatizovaného přenosu dat o provedeném měření a zajištění provozu potřebných softwarových aplikací a včetně zajištění přenosu dat do stávajícího SW prostředí zadavatele, informačního systému VERA od společnosti VERA, spol. s r.o. Předmětem veřejné zakázky je instalace 3 výše uvedených měřících zařízení. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranné změny závazku dodavatele, a to právo rozšíření předmětu veřejné zakázky až na 10 měřících zařízení.
Z2018-041086 26. 11. 2018 neuvedena Obec Malý Bor THT Polička, s.r.o.
FZŠ - Malý Bor - Cisternová automobilová stříkačka 5 677 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky, dle technické specifikace požadované zadavatelem.
Z2018-041112 26. 11. 2018 14. 1. 2019 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných vozidel řady 753.6 a 753.7 odhad.cena 137 487 100 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) do hnacích drážních vozidel řady 753.6 a 753.7, specifikovaných v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Přehled Lokomotiv určených k vybavení mobilní částí ETCS a Seznam změn schváleného stavu pro každou jednotlivou Lokomotivu.
Z2018-041107 26. 11. 2018 neuvedena VOP CZ, s.p. Dodávky strojních olejů a plast. maziv - SPECIÁL odhad.cena 393 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka olejů a maziv
Z2018-041167 26. 11. 2018 11. 1. 2019 Olomoucký kraj Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou II – oblast Prostějovsko JV
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou s cílem zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, oblast Prostějovsko JV v délce trvání deseti let. Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.
Z2018-041051 23. 11. 2018 neuvedena Město Kolín Stanislav Rosický
Provozovatel odtahové služby pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a likvidace autovraků 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb zadavateli za podmínek stanovených v této zadávací dokumentace s tím, že při poskytování služeb je poskytovatel povinen se řídit platnou legislativou ČR a podmínkami zadavatele. Předmětem plnění je zejména zajišťování nucených odtahů vozidel v rámci blokového čištění ulic na území města Kolína a likvidace autovraků.
Z2018-041052 23. 11. 2018 neuvedena Město Kolín Provozovatel pohotovostní odtahové služby pro město Kolín a likvidace autovraků 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb zadavateli za podmínek stanovených v této zadávací dokumentace s tím, že při poskytování služeb je poskytovatel povinen se řídit platnou legislativou ČR a podmínkami zadavatele. Předmětem plnění je zejména zajišťování pohotovostních nucených odtahů vozidel v rámci na území města Kolína a pohotovostní likvidace autovraků. Služba musí být dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a bude poskytována na výzvu Městské policie Kolín.
Z2018-040857 23. 11. 2018 7. 1. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů stanic metra odhad.cena 42 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby zhotovené společností METROPROJEKT Praha a.s., I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, která tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Z2018-040822 23. 11. 2018 neuvedena Moravskoslezský kraj ARRIVA MORAVA a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko I (relace Ostrava – Zlínský kraj) na přechodné období 42 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Frýdecko-Místecko I (relace Ostrava – Zlínský kraj) na přechodnou dobu a v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příslušné zadávací dokumentaci.
Z2018-041053 23. 11. 2018 neuvedena Město Kolín Provozovatel odtahové služby pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a likvidace autovraků 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb zadavateli za podmínek stanovených v této zadávací dokumentace s tím, že při poskytování služeb je poskytovatel povinen se řídit platnou legislativou ČR a podmínkami zadavatele. Předmětem plnění je zejména zajišťování nucených odtahů vozidel v rámci blokového čištění ulic na území města Kolína a likvidace autovraků
Z2018-041003 23. 11. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA K2 moto, s.r.o.
VZ 80518 - Poskytování servisu a mimosezónní uskladnění motocyklů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na roky 2018 - 2022 4 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je průběžné zajišťování oprav, garanční a předsezónní servis a mimosezónní uskladnění motocyklů Městské policie hl. m. Prahy v letech 2018 – 2022.