Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 12515 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-019742 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na zajištění operativního leasingu civilních vozidel pro SKPV na období 48 měsíců odhad.cena 158 677 686  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění operativního leasingu pro 500 ks osobních vozidel dle níže uvedené specifikace na období 24 měsíců, tj. obměna vozidel bude možná po 2 letech, přičemž rámcová dohoda bude uzavřena na období 48 měsíců.
Z2019-019997 14. 6. 2019 neuvedena Liberecký kraj M-Silnice a.s.
Silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice 8 375 897  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je souvislá údržba stávajícího krytu vozovky silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice. Délka předmětného úseku opravy je 2 117 m. V úseku předmětné komunikace je navržena obnova asfaltobetonového krytu, u které bude nutné zachovat, upravit a napojit stávající přilehlé nemovitosti, hospodářské sjezdy, křižovatky, realizovat vyčištění příkopů a rigolů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, provést vyčištění zatrubněných příkopů ve vjezdech a připojení, provést vyčištění stávajících propustků pod vozovkou a vjezdech a realizovat související údržbu a obnovu stavebně technického stavu objektů, provést obnovu krajnic a okrajů vozovky a obnovu vodorovného i svislého dopravního značení.
Z2019-019845 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Ministerstvo obrany Zametač motorový kompaktní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 4 ks zametače motorového kompaktního s příslušenstvím
Z2019-019769 14. 6. 2019 15. 7. 2019 ČEZ, a. s. Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zajištění dodávek středních a velkých užitkových vozidel, osobních vozidel a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
Z2019-019976 14. 6. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik AUTOBOND GROUP a.s.
Nákup užitkového automobilu N1G 741 292  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového terénního motorového vozidla N1G, rok výroby 2019, v požadované specifikaci.
Z2019-019501 13. 6. 2019 11. 7. 2019 Kolektory Praha, a.s. Nákup automobilů odhad.cena 7 025 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: • část 1: osobní automobily; • část 2: užitkové automobily. Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře pro každou část veřejné zakázky rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 24 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na nákup automobilů.
Z2019-019749 13. 6. 2019 neuvedena Národní hřebčín Kladruby nad Labem Nákup šesti osobních automobilů SUV s pohonem 4 x 4 odhad.cena 3 000 000  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka šesti nových osobních automobilů SUV s pohonem 4 x 4.
Z2019-019487 13. 6. 2019 15. 7. 2019 Povodí Ohře, státní podnik Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t odhad.cena 2 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku 2 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Záruční doba se požaduje min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí vozidla.
Z2019-019650 13. 6. 2019 10. 7. 2019 Ing. Jaroslav Vaněk, s.r.o. Ing. Jaroslav Vaněk, s.r.o. - snížení energetické náročnosti odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby pořízení stroje - kolový nakladač
Z2019-019669 13. 6. 2019 12. 7. 2019 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Částečná obnova autoparku odhad.cena 9 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění části „A“ VZ je dodávka 6 kusů nových osobních motorových vozidel kategorie M1 na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Předmětem plnění části „B“ VZ je dodávka 6 kusů nových osobních motorových vozidel kategorie M1 na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Předmětem plnění části „C“ VZ je dodávka 3 kusů nových osobních motorových vozidel kategorie M1 na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Novým osobním motorovým vozidlem se rozumí vozidlo, jehož stav tachometru nevykazuje v okamžiku předání více než 50 km, s rokem výroby nejdříve 2019 a zároveň se jedná o aktuálně nejnovější model dodávaného automobilu.
Z2019-019739 13. 6. 2019 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. KOV Karoserie Velim s.r.o.
Sanitní vozidla pro KNL, a.s. 2 879 890  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel včetně sanitní zástavby typu A2 a transportní techniky. Technická specifikace vozidel včetně sanitní zástavby a transportní techniky je v příloze č. 1 Kupní smlouvy.
Z2019-019566 12. 6. 2019 15. 7. 2019 Vězeňská služba České republiky Věznice Plzeň - servis a opravy kogeneračních jednotek II odhad.cena 7 603 306  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na dodávky náhradních dílů, opravy a servisní činnosti spojené s provozem kogeneračních jednotek sestávajících se z motoru, el. generátoru, výměníků tepla, rozvody topné i zpětné vody, odtahu spalin, přívodu plynu, řízení chodu soustrojí včetně programové nadstavby (dále jen servis).
Z2019-019412 12. 6. 2019 15. 7. 2019 Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Servis automobilových plošin BRONTO SKYLIFT F32 MDT 2000 odhad.cena 6 028 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je servis 2 ks automobilových plošin BRONTO SKYLIFT F32 MDT 2000 po 20-ti letech provozu, oprava a roční servis, podle technických podmínek, které jsou přílohami č. 1 a 2 zadávacích podmínek.
Z2019-019546 12. 6. 2019 15. 7. 2019 LOM PRAHA s.p. OPRAVA SOUČÁSTEK A MONTÁŽNÍCH JEDNOTEK TV 3-117 odhad.cena 100 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s opravou dílů pro letecké motory TV3-117. Především provedení kompletního cyklu opravy pracovních lopatek 1. stupně a 2. stupně turbíny s použitím pokrytí VSDP-11.
Z2019-019625 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Brno - Městská policie Brno AUTONOVA BRNO s.r.o.
Dodávky služebních osobních vozidel CNG kombi pro potřeby Městské policie Brno 2 022 480  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks služebních osobních vozidel na alternativní pohon, kombi pro potřeby Městské policie Brno.
Z2019-019624 12. 6. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Náchod a.s. Dopravní zdravotní služba Náchod s.r.o.
Zajištění pravidelné a nepravidelné dopravy zaměstnanců, pacientů, zdravotnického i nezdravotnického materiálu a pošty pro potřeby Oblastní nemocnice Náchod a.s. 2 398 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dopravy zaměstnanců, pacientů, zdravotnického i nezdravotnického materiálu a pošty podle potřeb jednotlivých oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. po dobu 24 měsíců.
Z2019-019416 11. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silverton s.r.o.
Sil.I tříd Pardubického kraje, okres SY + UO, běžná údržba 71 198 577  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění běžné letní údržby silnic I. tříd v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí v letech 2019 – 2022 na základě přiloženého rozpisu jednotlivých požadovaných úkonů a požadovaného počtu měrných jednotek v daném roce.
Z2019-019219 10. 6. 2019 10. 7. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost OBNOVA VOZIDEL – MALÁ A VELKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA odhad.cena 73 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je dodávka malých a velkých užitkových vozidel, odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2A, Přílohy č. 2B a Přílohy č. 2C zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazných návrzích Kupních smluv, které tvoří Přílohu č. 1A, Přílohu č. 1B a Přílohu č. 1C zadávací dokumentace . Veřejná zakázka je dělena na tři (3) části.
Z2019-019026 10. 6. 2019 10. 7. 2019 Ministerstvo obrany Oleje, mazivo a provozní kapalina pro leteckou techniku AČR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 druhů olejů, 1 druhu maziva a 1 druhu provozní kapaliny určených pro zabezpečení provozu letecké techniky AČR a armád členských států NATO dle požadavků technické dokumentace výrobců letecké techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky.
Z2019-019226 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra GŘ – automobily - 1. část Combi 2 ks odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018977 10. 6. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL – Pancéřová vozidla odhad.cena 22 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks pancéřových vozidel, (dále jen „vozidla“) kategorie N2. Vozidla a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem.Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let.
Z2019-019022 10. 6. 2019 12. 7. 2019 Dopravní podnik Ostrava a.s. Nákup 7 ks nových osobních vozidel II. odhad.cena 4 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 7 ks nových osobních vozidel, v provedení dle technických specifikací předmětů plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-019290 10. 6. 2019 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost AMAKO, spol s r.o.
Dodávka sloupů pro obnovu VO 2019 4 031 941  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka stožárů veřejného osvětlení, konkrétně: - sloup sadový SB-5 v množství 200 kusů s termoplastickou manžetou 0,6m nad úrovní terénu, - sloup silniční JB-8 v množství 310 kusů (z toho 300 ks s termoplastickou manžetou 0,6m nad úrovní terénu a 10 ks s termoplastickou manžetou 2m nad úrovní terénu), - sloup silniční JB-10 v množství 65 kusů (z toho 30 ks s termoplastickou manžetou 0,6m nad úrovní terénu a 35 ks s termoplastickou manžetou 2m nad úrovní terénu), - sloup silniční JB-12 v množství 19 kusů s termoplastickou manžetou 2m nad úrovní terénu, - sloup silniční JB-14 v množství 65 kusů s termoplastickou manžetou 2m nad úrovní terénu, - sloup silniční JB-16 v množství 12 kusů s termoplastickou manžetou 2m nad úrovní terénu, - sloup silniční JB-18 v množství 12 kusů s termoplastickou manžetou 2m nad úrovní terénu, - výložník VN 89 150060-1 (V1-1500) v...
Z2019-019350 10. 6. 2019 neuvedena Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. AUTO IN s.r.o.
Pořízení elektromobilů a skútru pro Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o. 763 823  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dodávky předmětu VZ - Pořízení elektromobilu pro Technické služby Bystřice pod Hostýnem s. r. o.
Z2019-019220 10. 6. 2019 10. 7. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost NÁKLADNÍ VOZIDLA A TAHAČE NÁVĚSŮ odhad.cena 42 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je dodávka: • 4 ks nákladní vozidlo 4x4 - 17 t sklápěč • 4 ks nákladní vozidlo 6x4 - 17 t sklápěč • 3 ks tahač návěsů • 3 ks návěs – valník 3 nápravy odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace , a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-019227 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra GŘ – automobily - 2. část Combi 3 ks odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019238 10. 6. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. Čepro, a.s.
006/3/2019 Motorová nafta třídy 2 3 614 148  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot s označením Nafta motorová pro celoroční použití NATO Code F-54, (motorová nafta tř. 2) odpovídající jakostním parametrům ČSN EN 590 + A1 třída 2, STANAG 7090, a to na základě požadavků zadavatele. Dodavatel je povinen zajistit pro zadavatele dodávku pohonných hmot splňujících vysoké kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry pohonných hmot.
Z2019-018941 12. 6. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Celková oprava nástavby AZ 30 METZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019284 10. 6. 2019 9. 7. 2019 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Opravy nákladních automobilů Tatra 815 odhad.cena 10 750 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava 10 ks nákladních automobilů Tatra 815 4 x 4 a 1 ks nákladního automobilu Tatra 815 6 x 6, nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci.
Z2019-018952 10. 6. 2019 12. 7. 2019 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Nákladní automobil 6x6 (26 t) - nosič výměnných nástaveb s přívěsem pro SÚSPK (2019) odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletu podvozku nákladního automobilu N3G 26 t s nástavbou pro letní údržbu, sněhovou radlicí a sklápěcím přívěsem.
Z2019-019228 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra GŘ – automobily - 3. část víceúčelové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
508067 10. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR DOKOM FINAL s.r.o.
Údržba travních porostů v ÚK - okr. DC + UL + TP 20 992 770  Kč
Oznámení o změně
Z2019-018971 12. 6. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Kontejnery nákladní-II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019019 7. 6. 2019 neuvedena Pálavský sociální podnik, s.r.o. HOŠEK Motor a.s.
Pálavský sociální podnik, s.r.o. – Otočné pásové rypadlo a Nákladní automobil včetně hákového nosiče kontejnerů 3 056 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této části veřejné zakázky je nákladní automobil včetně nosiče kontejnerů technické specifikaci uvedené níže
Z2019-018896 12. 6. 2019 neuvedena Ústavní soud Dodávka osobního automobilu - opakování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018662 6. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Sanitní vozidla odhad.cena 2 300 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Z2019-018897 6. 6. 2019 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ HANES s.r.o.
Chodníkový zametací stroj 3 215 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 ks nového, kompaktního, zametacího vozu včetně zimního příslušenství, a to sněhového válcového kartáče, sněhové radlice a sypače posypového materiálu.
Z2019-018635 12. 6. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018573 6. 6. 2019 9. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Sanitní vozidla II. odhad.cena 4 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.
Z2019-018549 5. 6. 2019 8. 7. 2019 Obec Doloplazy Doloplazy - Cisternová automobilová stříkačka odhad.cena 6 777 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Technických podmínkách - příloha č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-018748 5. 6. 2019 8. 7. 2019 Liberecký kraj Silnice III/26836 Lindava odhad.cena 103 390 224  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je rekonstrukce silnice III/26836 procházející městem Cvikov a městskou částí Lindava v celkové délce 5,441 km. Jedná se o homogenizaci silnice, zpevnění krajnic, obnovu/doplnění bezpečnostního zařízení, výměnu svislého a vodorovného dopravního značení, pročištění příkopů a rekonstrukci propustků a opěrných zdí. Rekonstrukce komunikace vychází ze zpracované diagnostiky vozovky. Z ní vychází na celém úseku dvě varianty úprav. V místě, kde nebude zásah do vozovky v celé šíři bude provedena recyklace za studena. Tam, kde bude zásah do stávající vozovky větší bude užita kompletní rekonstrukce vozovkového souvrství (jedná se zejména o místa, kde bude probíhat rekonstrukce propustků, rekonstrukce opěrný zdí, apod.). Následně bude provedena pokládka celoplošných asfaltových vrstev. Na úseku se nachází 33 propustků, jejichž předmětem je rekonstrukce a jsou součástí této stavby....
Z2019-018676 5. 6. 2019 neuvedena Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace TLAMKA s.r.o.
Pořízení alternativního způsobu dopravy do ZOO Olomouc 2 879 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení šesti elektromobilů pro Zoologickou zahradu Olomouc. Pořizovaná vozidla budou sloužit ke každodennímu rozvozu krmiva, přepravě materiálu po areálu zoologické zahrady, přesunu zaměstnanců v areálu zahrady a přepravě zvířat.
643962 12. 6. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje KMH servis s.r.o.
Technické zhodnocení 2 ks AV15 odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
Z2019-018447 12. 6. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost MALÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA – DODÁVKOVÁ KOMBI A VALNÍK odhad.cena 0 Kč
Oprava
643962 12. 6. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje KMH servis s.r.o.
Technické zhodnocení 2 ks AV15 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-018482 3. 6. 2019 neuvedena Technické služby města Příbora, příspěvková organizace I-Tec Czech spol. s r.o.
Hákový nosič kontejnerů 2 683 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS.
Z2019-018494 3. 6. 2019 18. 6. 2019 Vodní záchranná služba ČČK, z.s. Dodávka 2ks Zásahových vozidel s tažným zařízením – Terénní Double Cab odhad.cena 2 450 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku 2ks vozidel pro vodní záchrannou službu dle požadavků zadavatele včetně záručního servisu. Požadavky na specifikaci těchto vozidel jsou uvedeny v příloze č. 1 Kupní smlouvy.
Z2019-018193 3. 6. 2019 neuvedena Technické služby Zlín, s.r.o. Zametací vozy odhad.cena 8 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu kompaktního zametacího vozu střední kategorie, homologovaného a schváleného pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a 1 kusu zametacího a čistícího stroje s možností využití pro zimní údržbu komunikací, homologovaného a schváleného pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, včetně provádění servisních prohlídek předepsaných výrobcem zboží a mimozáručního servisu zboží.
Z2019-018227 3. 6. 2019 11. 7. 2019 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022 odhad.cena 6 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022, včetně dopravy do místa určení.
Z2019-018139 3. 6. 2019 3. 7. 2019 České dráhy, a.s. Pronájem 3 ks motorových jednotek odhad.cena 280 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Pronájem 3 ks motorových jednotek dle technické specifikace, uvedené v zadávací dokumentaci včetně provádění údržby jednotek v době nájmu dle údržbového řádu jednotek a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména přílohou č. 1 ZD – závazného vzoru smlouvy.