Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 514746 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-019974 14. 6. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Oprava čerpacího agregátu KSB 3 549 728  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění opravy čerpacího agregátu (UPZ 180-440/10 + sKLC PQ 160 – 605, výrobní číslo: 1T21 623198/1A) pro VJJ (vodní jáma Jeremenko) po cca 20 000 hodinách provozu.
Z2019-020021 14. 6. 2019 neuvedena Infos Art, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-019792 14. 6. 2019 16. 7. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM/ Elektrochemický set pro studium Li-ion baterií – potenciostaty/galvanostaty odhad.cena 2 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka potenciostatů/galvanostatů pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Z2019-019941 14. 6. 2019 neuvedena SYRMEX spol. s r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-019779 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Pardubický kraj Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektrických spotřebičů odhad.cena 862 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických spotřebičů pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach a to v rámci projektů IROP.
Z2019-019711 14. 6. 2019 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Vakuová nádoba experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U
Předběžné oznámení Vývoj, výroba, instalace a uvedení do provozu systému vakuové nádoby (dále jen „Systém VN“) pro experimentální zařízení tokamak COMPASS-U, které slouží k primárnímu výzkumu. Systém VN tohoto zařízení je jedním z klíčových mechanických systémů, které musí poskytovat velmi vysoké vakuum a zajišťovat čisté prostředí pro experimentální plazmové aplikace při vysokém magnetickém poli a za vysoké teploty stěny vakuové nádoby (až 500 °C). Vzhledem k problémům souvisejícím s velkými elektromagnetickými silami a provozem při vysokých teplotách bude pro konstrukci Systému VN použit materiál Inconel 625® .
Z2019-019913 14. 6. 2019 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VE 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VESNA na centrální kuchyň lázní
Z2019-019712 14. 6. 2019 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Cívky poloidálního pole a centrálního solenoidu experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U
Předběžné oznámení Předmětem předběžných tržních konzultací budou témata související s vývojem, výrobou, instalací a uvedením do provozu vysokozátěžových cívek poloidálního pole a cívek centrálního solenoidu pracujících za kryogenních teplot pro experimentální zařízení tokamak COMPASS-U ve výzkumu vysokoteplotního plazmatu. Cívky poloidálního pole se skládají ze 4 párů cívek o rozdílných průměrech od 0,8 m do 3 m z dutého měděného profilu o rozměrech cca 16 x 16 mm s chladícím kanálkem o průměru 7 mm. Cívky centrálního solenoidu se skládají z 8 identických cívek o průměru cca 0,.8 m a 30 závitech z dutého měděného profilu o rozměrech cca 20 x 20 mm s chladícím kanálkem o průměru 9 mm. Cívky centrálního solenoidu bude nutné navinout na jádro toroidálních cívek tokamaku (dodané zadavatelem), a poté v celku vakuově impregnovat. Předpokládá se dvoufázový výrobní proces, kdy v první fázi bude vyrobena a...
Z2019-019715 14. 6. 2019 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Systém kryogenického chlazení experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U
Předběžné oznámení Předmětem předběžných tržních konzultací bude konstrukční návrh, výroba, instalace a uvedení do provozu kompletního Systému kryogenického chlazení experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U. Jedná se o uzavřený chladící okruh (příp. okruhy) s plynným chladícím médiem (vodík / helium). Systém by se měl skládat z kryogenerátoru (cílová teplota 77 K nebo nižší, chladící výkon až 50 kW), tepelného výměníku, kryocirkulátoru (tlakový spád až 0.,9 atm při provozním tlaku až 60 atm), rozvodu chladícího média a systému řízení. Systém kryogenického chlazení musí být schopen automaticky udržovat inventář pracovního média, regulovat chladící výkon a teploty v jednotlivých chladících větvích a zajišťovat vlastní běh (řešit chybové stavy, havárie atd.).
Z2019-019999 14. 6. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní MemBrain s.r.o.
MEMBRÁNOVÁ JEDNOTKA II. 3 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní membránové jednotky pro separaci vybraných složek z připravené modelové plynné směsi, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zařízení bude sloužit pro výzkumné účely v oblasti membránové separace.
Z2019-019932 14. 6. 2019 neuvedena Petr Sokol
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-019945 14. 6. 2019 neuvedena Město Hlinsko INSTAV Hlinsko a.s.
BIOAQUA s.r.o.
Přírodní koupací biotop Hlinsko 35 988 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je revitalizace areálu koupaliště se změnou způsobu čištění vody čištění vody na přírodní koupací biotop. Součástí předmětu veřejné zakázky je i následná péče o biologii v první a druhé sezóně biotopu.
Z2019-019771 14. 6. 2019 neuvedena Ostravská univerzita DRNEK PIANA s.r.o.
Nákup klávesových hudebních nástrojů II. 2 890 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvaceti dvou kusů profesionálních klávesových hudebních nástrojů pro potřeby Fakulty umění Ostravské univerzity určených k přípravě, nácviku a provedení uměleckých děl studenty a pedagogy školy nebo tuzemských či zahraničních hostů. Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem „Tvůrčí centrum Fakulty umění“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345.
Z2019-019837 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Městská část Praha 14 Outsourcing ICT odhad.cena 22 560 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je outsourcing služeb ICT pro městskou část Praha 14, a to vše dle specifikací uvedených v přílohách této zadávací dokumentace.
Z2019-019804 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Kontejnery na pitnou vodu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 kusů kontejnerů na vodu.
Z2019-019944 14. 6. 2019 10. 7. 2019 Česká republika - Český báňský úřad Zajišťování ochrany a ostrahy administrativní budovy Českého báňského úřadu odhad.cena 3 305 785  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zajištění ostrahy objektu budovy Českého báňského úřadu v Praze, na adrese Kozí 4, Praha 1. Jedná se o nepřetržitou službu 24 hodin denně.
Z2019-019816 14. 6. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta PedF - Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 odhad.cena 11 880 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace všech potřebných stupňů pro realizaci budoucí stavby „ Etapové rekonstrukci objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1“ včetně zajištění stavebního povolení.
Z2019-019733 14. 6. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Materiál pro molekulární kvantifikační metody
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálového vybavení pro molekulární kvantifikační metody na základě uzavřené rámcové smlouvy
Z2019-019806 14. 6. 2019 16. 7. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PřF/RCPTM – Pyrolytická pec (Zařízení pro pyrolýzu biomasy) odhad.cena 1 430 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu kompletního, plně funkčního zařízení pro pyrolýzu různých typů biomasy s následnou aktivací (dále jen “zařízení“) včetně příslušenství dle dále uvedené specifikace. Jedná se o zařízení určené pro přípravu uhlíkových materiálů na bázi biocharu a z něho odvozených (nano)kompozitů v rámci materiálového výzkumu, především pro environmentální aplikace v pilotním měřítku (tzn. pro odstranění různých typů kontaminujících látek). Předmětem využití pyrolyzního zařízení bude výzkum, zejména v oblastech přípravy biocharu a z něho odvozených (nano)kompozitů, studium vlivu podmínek pyrolýzy na vlastnosti připravených materiálů a jejich aktivace přehřátou vodní parou, která bude probíhat v aktivačním reaktoru s cílem zvýšení plochy povrchu a porosity pyrolyzovaných...
Z2019-019810 14. 6. 2019 22. 7. 2019 Královéhradecký kraj Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C odhad.cena 11 570 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA - CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Z2019-019794 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Separátory PCS2 a MCS+ včetně spotřebního materiálu odhad.cena 51 199 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky: - spotřebního materiálu k separátorům plazmy PCS2 a bezplatná výpůjčka 7 ks těchto separátorů. - spotřebního materiálu k separátorům krevních buněk MCS+ a bezplatná výpůjčka 3 ks těchto separátorů.
Z2019-019977 14. 6. 2019 neuvedena Město Lomnice nad Lužnicí STRABAG a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V NÁDRAŽNÍ ULICI A LOMNICE NAD LUŽNICÍ – VO VČ. KABELOVÝCH ROZVODŮ NN; registrační číslo: ISPROFOND5317510056 9 199 317  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební úpravy chodníku a rekonstrukce stávající sítě veřejného osvětlení v Nádražní ulici v Lomnici n. Lužnicí
Z2019-019950 14. 6. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Trade FIDES, a.s.
MU – UKB - Rekonstrukce kamerového systému a zabezpečení vstupů 8 054 805  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kamerového systému a úprava zabezpečení vstupů v pavilonech Kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích.
401233 14. 6. 2019 neuvedena Obec Přestavlky
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-019839 14. 6. 2019 22. 7. 2019 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Zdravotnická technika pro gynekologické oddělení odhad.cena 17 294 368  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů a zdravotnické technologie a nábytku se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců. Veřejná zakázka bude zahrnovat i instalaci, montáž a uvedení dodaných zařízení do provozu. Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu v sídle zadavatele musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami a dle obecně závazných předpisů a doporučených metodik výrobce. Součástí nabídkové ceny bude provádění validací nebo PBTK (periodických bezpečnostně technických kontrol) dodávaných přístrojů po dobu 24 měsíců (dle zákona č. 268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích). Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován položkovým rozpočtem a podrobnou technickou specifikací, jež tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Z2019-019766 14. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně C SYSTEM CZ a.s.
Náhradní díly ICT pro FNUSA 4 791 240  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na nákup náhradních dílů a doplňků k ICT pro potřebu FNUSA na dobu 1 roku.
Z2019-020010 14. 6. 2019 neuvedena Kraj Vysočina POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny 12 875 497  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny Cílem navrženého řešení je zachování stávajícího hodnotného architektonického a výtvarného řešení a náprava a rehabilitace nevhodných novodobých stavebních zásahů, což představuje zejména výměnu novodobých a tvarovou obnovu původních prvků PSV. U objektu je navrženo repasování původních výplní oken, v původních polohách a rozměrech. Profilace vkládaných částí oken a dveří bude shodná se stávajícími okny a dveřmi s maximálně možným využitím původních prvků kování. Je navrženo obnovení původní barevnosti a struktury fasády a všech jejich architektonických článků. Nově doplněné lokální plochy omítek a štuků budou provedeny maltou shodného složení a vlastností s původními omítkami.
Z2019-019829 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AČR v letech 2019-2022 pro VZ 5512 Stará Boleslav odhad.cena 22 848 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca 300 osob denně (teplý oběd) a bezplatné stravování pro cca 40 osob denně (teplá snídaně a teplý oběd a teplá večeře) v pracovních dnech, včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků. Dále zabezpečit stravování vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2019-019955 14. 6. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Dřevozpracující výrobní družstvo
Vybavení interiérů budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně - Bohunicích 2 442 511  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiérů Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně-Bohunicích. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Z2019-019827 14. 6. 2019 16. 7. 2019 MemBrain s.r.o. DODÁVKA APLIKAČNÍHO SOFTWARU PRO VÝVOJ A VÝSTAVBU PILOTNÍ JEDNOTKY NA ÚPRAVU POTRAVINÁŘSKÝCH ROZTOKŮ odhad.cena 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je doprogramování a instalace aplikačního softwaru pro pilotní jednotku na úpravu potravinářských roztoků.
632642 14. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ZNAKON, a.s.
Credo litoměřice VDZ spol. s r.o.
Obnova vodorovného dopravního značení na území oblasti Teplice a Litoměřice 27 727 095  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem a účelem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravních značení na území oblasti okresů Teplice a Litoměřice v ÚK po dobu tří let.
Z2019-019695 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Římskokatolická farnost Klatovy Jezuitský kostel v Klatovech - restaurování hlavního oltáře Panny Marie a oltáře sv. Františka Xaverského
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování hlavního oltáře Panny Marie a oltáře sv. Františka Xaverského v Jezuitském kostele v Klatovech. Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Z2019-019885 14. 6. 2019 neuvedena Město Pečky Výstavba samostatného parkovacího systému P+R, Pečky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování parkoviště pro osobní auta v těsné blízkosti vlakového nádraží v Pečkách. Parkoviště navazuje na stávající parkovací plochy a je přístupné z místní komunikace před nádražím. Kapacita parkoviště bude celkem 77 parkovacích míst, z toho 3 stání budou vyhrazená pro osoby ZTP. Parkovací stání mají rozměry 4,6 x 2,6m, šířka obslužných komunikací je 5,2 – 6 m. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 Parkoviště SO 401 Veřejné osvětlení a kamerový systém SO 402 Přeložka a ochrana kabelů SŽDC a ČD - Telematika SO 403 Přeložka kabelů SEE
Z2019-019953 14. 6. 2019 16. 7. 2019 Obec Opočnice Pečovatelský dům – B.j. 10 PB - PČB Opočnice odhad.cena 13 875 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového domu s pečovatelskou službou v obci Opočnice. Jednopodlažní budova se sedlovou střechou s deseti bezbariérovými bytovými jednotkami a jedním sociálním bytem.
Z2019-019899 14. 6. 2019 neuvedena ROP-STAV s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-020045 14. 6. 2019 neuvedena Město Králův Dvůr IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 2: konektivita 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka a instalace navýšení kapacity počítačové sítě a internetového připojení zadavatele. Předmět dodávky: a. centrální router, b. server, c. LAN, WIFI.
Z2019-019949 14. 6. 2019 neuvedena Město Valašské Klobouky ALSPO ZLÍN s.r.o.
Odborné učebny v ZŠ Valašské Klobouky - Stavba 8 788 746  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: stavební úpravy odborných učeben, laboratoří, pracoven i dílen, zázemí pro pedagogy vč. zajištění bezbariérovosti podrobně specifikované v projektové dokumentaci.
Z2019-020044 14. 6. 2019 neuvedena Město Králův Dvůr IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 1: HW + SW 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka a instalace navýšení kapacity počítačové sítě a internetového připojení zadavatele. Předmět dodávky: a. 81 ks Sestava PC + klávesnice, monitor, myš, sluchátka do odborných učeben pro žáky a učitele b. Barevná síťová tiskárna 3x c. 3D tiskárna 4x
Z2019-019943 14. 6. 2019 neuvedena Petra Ondruchová
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-019948 14. 6. 2019 neuvedena Statutární město Kladno BBP Stavby s.r.o.
TEKR management s.r.o.
Kladno Vítězná č.p. 2955 - stavební úpravy 10 655 666  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla "Kladno Vítězná č.p. 2955 - stavební úpravy". Stavební práce prováděné na části objektu bytového domu v ulici Vítězná2955 budou realizované dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. arch. MgA. Jan Žalský s výjimkou stavební objektu SO-06.
Z2019-019920 14. 6. 2019 8. 7. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Wassermannova – MHD Pražská čtvrť, Praha 5, č.a. 2970261 odhad.cena 13 533 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace zvýšeného prahu s dělícím ostrůvkem v obousměrné ulici Wassermannova v Praze 5. V jednosměrné ulici Wassermannova se zvýší celá plocha křižovatky a upraví se chodník vedoucí ke zvýšenému prahu s ostrůvkem. Z otočné komunikace vedoucí k ZŠ se vytvoří slepá komunikace s točnou na konci. Povrch chodníků a vozovky bude asfaltový. Z důvodu výstavby zpomalovacích prahů, vzniknou 4 nové uliční vpusti (UV).
Z2019-019744 14. 6. 2019 18. 7. 2019 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Anesteziologické přístroje pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou odhad.cena 2 070 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického prostředku – 2 ks anesteziologických přístrojů včetně příslušenství pro oddělení ARO nemocnice Rychnov nad Kněžnou se zajištěním záručního servisu po dobu 24 měsíců a pozáručnho servisu po dobu 48 měsíců.
Z2019-019802 14. 6. 2019 18. 7. 2019 Moravskoslezský kraj Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje odhad.cena 2 664 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení návrhu „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ (dále jen „A2-ZÚR MSK“) pro účely vydání Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy a zhotovení dokumentace úplného znění, aby mohla následně vydaná A2-ZÚR MSK nabýt účinnosti. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-019815 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Národní knihovna České republiky Hromadné odkyselování novodobých fondů Národní knihovny České republiky odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování služeb hromadného odkyselování novodobých dokumentů z fondů Národní knihovny České republiky, které jsou ohroženy degradací papíru. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také přípravné činnosti před a po odkyselování včetně zajištění dopravy. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této ZD – návrhu Rámcové dohody na hromadné odkyselování novodobých fondů Národní knihovny České republiky (dále jen „návrh Dohody“).
Z2019-019924 14. 6. 2019 neuvedena Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 KOČÍ a.s.
Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce otopné soustavy 8. MŠ Zeyerova Písek 6 145 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní zateplení stávající budovy 8. MŠ Zeyerova ul. včetně dokončení výměny oken, fasádní izolační materiál bude EPS tl. 160 mm, soklová a podzemní část z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 160 mm, střešní izolační materiál pro zateplení ploché střechy nad 1. NP bude EPS 150 tl. 280 mm (2x 140 mm), stropní izolační materiál pro zateplení stropu nad 3. NP bude z minerální plsti v celkové tloušťce 280 mm (2x 140 mm). Součástí předmětu je dále instalace technologie nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla regulovaného dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel (IR senzorů) a rekonstrukce ústředního vytápění a další stavební práce. Otopná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem vody rozdělená na dva topné okruhy, ohřev TV zůstane zachován stávající.
351272 14. 6. 2019 neuvedena Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-019741 14. 6. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Chemikálie pro mikrobiologii
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemikálií pro mikrobiologii na základě uzavřené rámcové smlouvy.
Z2019-020025 14. 6. 2019 neuvedena Město Bystřice nad Pernštejnem SPH stavby s.r.o.
Chodník ulice Vírská – Pod Horou Bystřice n. P. 12 777 457  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba nového chodníku podél silnice II/388, zřízení 2 míst pro přecházení chodců na této silnici, 2 místa pro přecházení chodců na místních komunikacích, vytvoření oboustranné autobusové zastávky formou zálivů, lávka pro pěší podél mostu 388/017, odvodnění chodníku a silnice II/388, rekonstrukce zábradlí nábřežní zdi; stavba nové dešťové kanalizace a liniových a uličních vpustí; stavba nového veřejného osvětlení; vybudování optické metropolitní sítě MAN; rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace, přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek.
Z2019-019791 14. 6. 2019 19. 7. 2019 Královéhradecký kraj Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení - zajištění výkonu TDS a BOZP odhad.cena 250 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení.
Z2019-019964 14. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ Údržba pozemních komunikací v letech 2020-2022 odhad.cena 50 000 000  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací - oprav pozemních komunikací na čtyřech úsecích v Plzni. Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona o rozdělení veřejné zakázky na 4 části: Úsek 1 - území MO 1, MO 5 Křimice, MO 6 Litice, MO 7 Radčice a MO 9 Malesice Úsek 2 - území MO 2 a MO 8 Černice Úsek 3 - území MO 3 a MO 10 Lhota Úsek 4 - území MO 4. Tato akce bude zahrnovat především následující práce: a) výspravy výtluků b) výspravy plošného porušení vozovkových krytů c) celoplošné opravy vozovkových krytů d) výspravy tryskovou metodou Jet – Petcher. Účelem zadávacího řízení je uzavření jedné nebo více rámcových smluv podle § 11 zákona s jedním nebo více dodavateli. Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na finančních prostředcích ze strany zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně.