Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 641 396 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-027826 7. 8. 2020 neuvedena Obec Tučapy VAŠSTAV, s.r.o.
Nástavba základní školy Tučapy 10 199 757 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace - úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací.
 Z2020-027601 7. 8. 2020 4. 9. 2020 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Mobilní operační mikroskop pro ORL II odhad.cena 2 889 161 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks mobilního operačního mikroskopu pro potřeby Kliniky ORL ÚVN v souladu se zadávacími podmínkami včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu, zaškolení určených pracovníků a dalších povinností vyplývajících ze zadávací dokumentace nebo jejích příloh. Přístroj musí být zcela nový, nepoužitý a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak je podrobně specifikováno v příloze č. 3 zadávací dokumentace, kterou je Technická specifikace. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu.
 Z2020-027569 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického odhad.cena 5 836 777 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je realizace stavebních prací na opravách a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů. Stavební práce jsou specifikovány projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou projektantem Ing. Arch. Martin Laštovička, Atelier na Stoupách, IČ: 49404601, číslo autorizace: ČKA 02 467, Husova 1623/12, 586 01 Jihlava.
 Z2020-027819 7. 8. 2020 neuvedena SOFI stav, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-027605 7. 8. 2020 25. 9. 2020 Městská část Praha 3 Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. odhad.cena 160 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zadávacího řízení jsou stavební úpravy panelových domů Blahoslavova - Roháčova, Praha 3.
 Z2020-027803 7. 8. 2020 8. 9. 2020 Tavoretus, a.s. Pořízení stáčecí lahvové linky pro společnost odhad.cena 3 350 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž stáčecí lahvové linky na pivo, a to včetně dodání veškeré potřebné dokumentace v českém jazyce.
 P20V00011495 7. 8. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Azenet s.r.o.
DNS tonery 3/2020 - 2. část - Originály 3 811 560 Kč
 Z2020-027802 7. 8. 2020 neuvedena město Příbram INUS Příbram s.r.o.
Úklidové služby pro objekty Městského úřadu 2 667 725 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění pravidelných úklidových prací v budovách Městského úřadu Příbram
 Z2020-027524 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM/2020 - Ramanův mikroskop odhad.cena 3 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka Ramanova mikroskopu včetně příslušenství. Požadována je komplexní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných parametrů, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.
 Z2020-027579 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Institut klinické a experimentální medicíny Rozšíření kapacity diskového pole SC 7020 odhad.cena 4 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozšíření kapacity diskového pole SC 7020 Compelent o tyto komponenty • 2 x 12 kusů HDD 10TB NL-SAS 7.2k a • 2 x 24 kusů HDD 1.8TB SAS 10k
 Z2020-027872 7. 8. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc JuiceUP s.r.o.
Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 393 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávání s jedním účastníkem. Předmětem smlouvy je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v příloze zadávací dokumentace - Měkké a manažerské dovednosti.
 Z2020-027892 7. 8. 2020 neuvedena Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace SENCO CHALOUPEK s.r.o.
Technologické centrum v Bolevecké základní škole 3 984 876 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vybudovat v prostoru bývalých dílen a šaten učebny s možností využití elektroniky a s co největší variabilitou pro výuku. Proto budou zabudovány silnoproudé i slaboproudé rozvody po obvodových stěnách učeben a pod stropy. Součástí úprav je i rozšíření stávajícího sociálního zázemí a úpravy vytápění a vzduchotechniky. Nezbytnou podmínkou pro provoz je i sanace stěn, které jsou zasaženy zemní vlhkostí.
 Z2020-027957 7. 8. 2020 neuvedena Obec Ústín GALVA TRANS, s.r.o.
Rekonstrukce chodníků podél silnice II/448 v obci 4 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících chodníků podél průtahu silnice pro pěší s dlážděným povrchem. Jedná se o novostavbu chodníků podél průtahů silnice II/448 v obci Ústín. Chodníky budou vybudovány včetně dotčených sjezdů na přilehlé pozemky, včetně zajištění bezbariérového provozu imobilních občanů dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb.
 Z2020-027905 7. 8. 2020 neuvedena Město Mohelnice Zahradnické úpravy s.r.o.
Asanace skládky TKO Újezd Líšnice biologická 2 413 629 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je regenerace a výsadba zeleně v plochách města Mohelnice, k.ú. Líšnice. Projekt bude řešit ozelenění bývalé skládky TKO.
 P20V00001619 7. 8. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. KRIBO, spol. s r.o.
Výzva k podání nabídek č. 37 v kategorii 15 - 147 000 Kč
 P20V00001735 7. 8. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Oprava LC Močálová a Pírkáčova, LS V. Brod odhad.cena 0 Kč
 P20V00001536 7. 8. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Poskytování služeb velkoformátového zařízení pro odhad.cena 0 Kč
 P20V00001553 7. 8. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Oprava mostů v žst. Most n. n. odhad.cena 0 Kč
 P20V00179169 7. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR I/38H most 38H-040 přes Nebovidský potok v odhad.cena 0 Kč
 P20V00179201 7. 8. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dodávka mobilních telefonů a tabletů odhad.cena 0 Kč
 Z2020-027871 7. 8. 2020 neuvedena Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-027958 7. 8. 2020 neuvedena Obec Troubelice VHH THERMONT s.r.o.
Přístavba a zateplení Mateřské školy Troubelice 11 551 217 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace částečné regenerace objektu přístavba rozšiřující kapacitu mateřské školy. V rámci dřívějších oprav byly u objektu vyměněny veškeré výplně otvorů, proběhly dispoziční úpravy a byla nahrazena střecha plochá za střechu sedlovou. Současná regenerace se týká zateplení obvodového pláště. Přístavbou pak vznikají nové prostory. Součástí dokumentace je dále dřevěný přístřešek nad terasou na jižní straně objektu, přístřešek pro kola, rekonstrukce oplocení a terénní a sadové úpravy.
 Z2020-027953 7. 8. 2020 neuvedena Obec Veliká Ves ASIO TECH, spol. s r.o.
ČOV VELIKÁ VES 800EO 12 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající ve výstavbě nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, která rozšíří stávající ČOV 250EO na 800EO v obci Veliká Ves, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná Ing. Martinem Fialou, se sídlem Bakešová 799/31, 664 44 Ořechov, IČO: 86939653.
 Z2020-027498 7. 8. 2020 4. 9. 2020 Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. Ultrasonografický přístroj a ultrazvuk pro odhad.cena 1 641 861 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku.
 Z2020-027863 7. 8. 2020 neuvedena Obec Klobuky
Oznámení profilu zadavatele
 P20V00000430 7. 8. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj EKOSFER Solutions, s.r.o.
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Farářova 170 000 Kč
 P20V00000431 7. 8. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj EKOSFER Solutions, s.r.o.
Realizace a obnova značení v lokalitě PP 23 000 Kč
 P20V00001524 7. 8. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Kloboucká lesní s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii 57 - DNS 730 000 Kč
 P20V00019574 7. 8. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Aerosol – náplň do generátoru teplého aerosolu odhad.cena 0 Kč
 P20V00179135 7. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Připojení obchvatu Řevničov odhad.cena 0 Kč
 P20V00001661 7. 8. 2020 neuvedena Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Servis a správa IT - Regionální muzeum v Mikulově odhad.cena 0 Kč
 Z2020-027865 7. 8. 2020 neuvedena Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina JIHA Trade s.r.o.
Minibus 2 899 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka jednoho kusu minibusu pro přepravu min. 24 osob včetně příslušenství.
 Z2020-027814 7. 8. 2020 neuvedena Obec Doubice
Oznámení profilu zadavatele
 P20V00000281 7. 8. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Defibrilátory pro Krajskou zdravotní, a. s. odhad.cena 0 Kč
 P20V00000428 7. 8. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj EKOSFER Solutions, s.r.o.
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Rybník 11 000 Kč
 P20V00001550 7. 8. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Ondřej Švarc
Výzva k podání nabídek č. 51 v kategorii 17 - 145 974 Kč
 P20V00000889 7. 8. 2020 neuvedena Povodí Odry, státní podnik Dodávka se sklopkou 2020 (opakované zadání) odhad.cena 0 Kč
 Z2020-027902 7. 8. 2020 neuvedena AGRO - Měřín, obchodní společnost, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-027466 7. 8. 2020 3. 9. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelové drážní vozidlo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace
 Z2020-027510 7. 8. 2020 neuvedena Masarykova univerzita COPRINT s.r.o.
Servis a údržba multifunkčních zařízení Rektorátu 1 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Uplatnění vyhrazeného práva na poskytnutí dalších služeb spočívajících zejména v pravidelné servisní činnosti a odstraňování provozních poruch dalšího multifunkčního zařízení ve vztahu k Smlouvě o zajištění servisních služeb ze dne 26. 9. 2018 (původní veřejná zakázka "Servis a údržba multifunkčních zařízení Rektorátu MU 2018") Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami.
 Z2020-027960 7. 8. 2020 neuvedena Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 RADEKOV spol. s r.o.
POLYTECHNIKA - ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE (vybudování 5 937 282 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vedoucí ke změně účelu užívání vybraných stávajících učeben na nové učebny SO 01 Učebna polytechnického vzdělávání, SO 02 Řemeslné dílny, SO 03 Multifunkční učebna robotiky a ICT, SO 04 Bezbariérové WC dílny, SO 06 Enviromentální odpočinková zóna, SO 07 Konektivita WAN a LAN stavební úpravy, PS 01 Konektivita WAN a LAN PS 01.2 Strukturovaná kabeláž, v Základní škole Vsetín, Rokytnice 436, včetně úprav stávající užitkové zahrady určené k výuce pracovních činností. na pozemku st. parc. č. 847 v katastrálním území Rokytnice u Vsetína.
 Z2020-027602 7. 8. 2020 8. 9. 2020 Česká pošta s.p. Poskytování služeb agentury práce odhad.cena 24 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených zaměstnanců na určité typové pracovní pozice spojené s poskytováním poštovních služeb pro případ zvýšené provozní potřeby pracovních sil v organizačních jednotkách zadavatele v celé ČR. Plnění veřejné zakázky bude realizováno na základě smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce, která bude uzavřena s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
 P20V00179131 7. 8. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Nákup náhradních dílů pro tramvaje - minitendr odhad.cena 0 Kč
 P20V00179163 7. 8. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky ložisek - DNS - Minitendr č. 9 odhad.cena 0 Kč
 P20V00179193 7. 8. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Projektová dokumentace RTT Rašínovo nábřeží odhad.cena 0 Kč
 P20V00000426 7. 8. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj EKOSFER Solutions, s.r.o.
Realizace a obnova značení v lokalitě PP 6 000 Kč
 P20V00179143 7. 8. 2020 neuvedena Olomoucký kraj
Živý internetový přenos ze Střední školy 113 584 Kč
 P20V00179139 7. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D6 Celková oprava dálniční kanalizace v km 19,100 odhad.cena 0 Kč
 P20V00179136 7. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR I/18 a I/66 Příbram oprava povrchu a úprava odhad.cena 0 Kč
 Z2020-027822 7. 8. 2020 neuvedena Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. BAS Rudice spol. s r.o.
Jiskrový optický emisní spektrometr 1 789 420 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky s názvem „Jiskrový optický emisní spektrometr“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je dodávka přístroje pro analýzu železných a neželezných slitin, včetně hliníkových slitin. Bude využíván pro stanovení jak matričních prvků tak pro stanovení příměsí včetně nekovových prvků jako je uhlík, dusík a kyslík.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 302 204 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy