Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 497949 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012713 18. 4. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Diagnostiky vozovek pro zpracování PD 279 181  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou diagnostiky vozovek potřebné pro zpracování dokumentace na rekonstrukci silnic v požadovaném rozsahu.
Z2019-012475 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Megger CZ s.r.o.
Dodávky kabelových měřicích vozů 42 005 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je pořizování kabelových měřicích vozů ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných zadavatelem (dále jen „KMV“). KMV budou pořizovány za účelem zabezpečení plynulého a bezporuchového provozu distribuční soustavy. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování servisu k dodávaným KMV. Požadavky na servis jsou vymezeny v části 3 a 5 zadávací dokumentace. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s vybranými dvěma dodavateli na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
Z2019-012455 18. 4. 2019 27. 5. 2019 Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace Vzdělávání nově odhad.cena 6 254 717  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je: • komplexní zajištění konektivity školy dle Standardu konektivity škol v rámci výzvy 47 IROP, platného od 7. 2. 2017 (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 4 PD – konektivita školy) • vytvoření jazykové učebny pro 24 studentů o rozměrech 8,7 x 7, m se 3mi okny (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 4 PD – jazyková učebna) • vytvoření učebny přírodních věd pro 30 studentů o rozměrech 11,58 x 6,54 x 3,22 m se 4mi okny (v podrobnostech zadavatel odkazuje na přílohu č. 4 PD – učebna přírodních věd) • vybudování bezbariérového WC Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 3 (výkaz výměr) a č. 4 (projektová dokumentace) vztahujících se k příslušné dílčí plnění.
Z2019-012748 18. 4. 2019 neuvedena Město Duchcov Jensovsky, s.r.o.
„Oprava fasády ZŠ A. Sochora, Teplická 793/13; mezi ulicemi Osecká a Horská cesta - II. etapa - fasáda K“ 1 949 746  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o realizaci udržovacích prací spočívající v obnově fasády na objektu občanské vybavenosti (základní škola) na p.p.č. 2494/4, který je nemovitou kulturní památkou (nemovitá kulturní památka škola, rejstříkové číslo 102261)
Z2019-012479 18. 4. 2019 22. 5. 2019 Národní ústav duševního zdraví Hmotnostní spektrometr LC / MS / MS s vysokým rozlišením odhad.cena 6 050 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením ve spojení s HPLC. Jedná se o analyzátor typu QqTOF s ionizací elektrosprej a APCI (chemická ionizace za atmosférického tlaku), UHPLC systém s příslušenstvím, generátor dusíku, a pracovní stanicí pro získávání dat vč. příslušného software pro řízení sestavy, sběr a zpracování dat pro kvalitativní a kvantitativní analýzu malých molekul.
Z2019-012825 18. 4. 2019 neuvedena Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-012498 18. 4. 2019 27. 5. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/37 Osová Bítýška, obchvat odhad.cena 195 305 694  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je obchvat obce Osová Bítýška v délce 2.834 km a kategorii S 9.5/80. Stavba řeší vyvedení tranzitní dopravy na silnici I. třídy mimo intravilán obce Osová Bítýška. Stavba se nachází v katastrálním území Osová, Osová Bítýška a Vlkov u Osové Bítýšky.
P19V00000026 18. 4. 2019 neuvedena Město Třebíč Ev. č. 19170009 Rekonstrukce VO na ul. Spojenců, Třebíč - I. a II. etapa odhad.cena 0 Kč
Z2019-012285 18. 4. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Datové deduplikační úložiště pro zálohování a archivaci dat KZ, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012289 18. 4. 2019 neuvedena Město Blansko Podpora infrastruktury základních škol – dodávky II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012710 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Most HERKUL a.s.
Vybudování chodníků a dopravně technického řešení v ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova 7 579 423  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku podél stávající komunikace v ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova vč. rekonstrukce autobusových zastávek včetně odvodnění, úpravě veřejného osvětlení a zatrubnění odvodňovacího příkopu.
Z2019-012704 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a. s.
I/35 Turnov, most 35-052 38 760 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna mostního svršku včetně hydroizolace, doplnění hydroizolace, lokální sanace NK v oblasti mostních závěrů a konzol pod římsami, repase ložisek, oprava svodů odvodnění, hydroizolace a odvodnění obetonávky rubu závěrných zídek.
Z2019-012732 18. 4. 2019 neuvedena SANANIM z. ú.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-012407 18. 4. 2019 17. 5. 2019 Správa státních hmotných rezerv 18-102.3 Máslo stolní – převzetí a ochraňování odhad.cena 38 668 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je převzetí 425,76 tun másla stolního a jeho ochraňování. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Z2019-012785 18. 4. 2019 neuvedena Český svaz jachtingu
Oznámení profilu zadavatele
P19V00000016 18. 4. 2019 neuvedena Město Třebíč Ev. č. 19170008 Oprava prostor autobusového nádraží Třebíč odhad.cena 0 Kč
223409 18. 4. 2019 neuvedena DEKOR, spol. s r.o.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-012717 18. 4. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Ancora Praha, s.r.o.
Uzavření rámcové dohody na dodávku tyčí, trubek a přířezů z desek z materiálu ALBROMET (IV.) 7 735  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku tyčí, trubek a přířezů z desek z materiálu ALBROMET popsaných v příloze č. 1 rámcové dohody.
Z2019-012690 18. 4. 2019 neuvedena Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-012665 18. 4. 2019 neuvedena Madosta s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-012697 18. 4. 2019 neuvedena GSO s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-012277 18. 4. 2019 22. 5. 2019 Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni Nový archiv Plzeň - projektová dokumentace odhad.cena 8 265 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka kompletní projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro novostavbu Státního oblastního archivu v Plzni
Z2019-012754 18. 4. 2019 neuvedena Obec Bílovice nad Svitavou AQUA - GAS, s.r.o.
„V 00342 – sociální bydlení – nové vyhlášení“ 14 380 676  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008080. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ vypracované projektantem ČTYŘSTĚN ARCHITEKTI v.o.s., se sídlem Rázusova 377/70, 614 00 Brno, IČO: 07430825, zodpovědný projektant Ing. arch. Radim Horák, ČKA:3837, Obor A.1 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
P19V00000017 18. 4. 2019 neuvedena Město Šlapanice Rekonstrukce ul. Ponětovská p.č. 608 - p.č. 660/6 v k.ú. Šlapanice u Brna odhad.cena 0 Kč
Z2019-012772 18. 4. 2019 neuvedena NELUMBO Energy a.s. Výstavba carpointů - opakovaná výzva 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je ve stávajícím areálu firmy Nelumbo Earth a.s. vytvořit systém energetické nezávislosti pro dobíjení elektrických automobilů tzv. „Carpoint“. Jedná se o ocelový přístřešek s konstrukcí pro upevnění FVE modulů, vybavený hybridním měničem a gelovou baterii pro 12 automobilů. Systém nebude napojen na rozvodnou síť. Ocelové přístřešky jsou obdélníkového tvaru, jednopodlažní s pultovou střechou. Nosná konstrukce přístřešku je navržena ocelová z profilů IPE 200. Profily pro přichycení FV modulů jsou hliníkové 40x40 mm. Konstrukce bude žárově zinkována. Na střeše přístřešku bude instalována sestava FV modulů na výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje slunce. Výkon z FV panelů bude ze stejnoměrného napětí transformován na střídavé (230V) pomocí měničů hybridního typu. Propojen bude s bateriovým gelovým blokem a standardní zásuvkou na 230V pro zastrčení...
Z2019-012526 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. VF, a.s.
Realizace úprav systému RMS ETE 42 380 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmět veřejné zakázky je dílo, které bude provedeno v rámci 2 akcí: a) Akce s názvem „E604 - Záměna řídící a vyhodnocovací části RRMS“, jejímž předmětem je náhrada 4 stanic PC-11. b) Akce s názvem „F228 - Záměna TDS ETE“ (dále též „F228“), jejímž předmětem je záměna 24 stanic TDS.
Z2019-012821 18. 4. 2019 neuvedena Mgr. Pavel Bobek
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-012315 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ABB s.r.o.
Elektrické stanice - Servis technologií vn a vvn ABB 1 965 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem RS je: servis technologie VN a VVN od výrobce, kterým je koncern ABB. Zejména se jedná o opravy vypínačů, odpojovačů, odpínačů, měřících transformátorů proudu a napětí, pohonů pro vypínače a odpojovače, zapouzdřených rozvoden, svodičů přepětí apod. vyjma vzduchových pohonů. Součástí předmětu plnění je: a) dodání těchto dokumentů: revizní zprávy, atesty, záruční listy, osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení dodaných Zhotovitelem včetně návodů k obsluze a údržbě (pokud se k prováděnému dílu vztahují), prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo je schopno spolehlivého a bezpečného provozu, to vše v českém jazyce, b) dle požadavku uvedeného v objednávce Objednatele provedení zkoušek a na základě jejich kladného výsledku vystavení protokolu o provedených zkouškách.
Z2019-012392 18. 4. 2019 20. 5. 2019 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka pneumatik a souvisejících služeb v roce 2019 - 2020 odhad.cena 8 194 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání pneumatik (dle specifikace v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy), včetně dopravy na jednotlivé závody a souvisejících služeb (dle specifikace v příloze č. 2 návrhu kupní smlouvy) v roce 2019 – 2020. Zadavatel pro svoji činnost používá vozidla značek Škoda, Volkswagen, Renault, Ford, Mercedes Benz, Iveco, Volvo, Scania, Tatra, Š 706 a všechny nabídnuté pneumatiky musí být schváleny výrobcem těchto vozidel pro montáž a používání na této technice.
Z2019-012681 18. 4. 2019 neuvedena Cihlářské technické služby spol. s r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-012481 18. 4. 2019 22. 5. 2019 Národní ústav duševního zdraví Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól odhad.cena 5 482 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru hybridního typu trojitý kvadrupól / lineární iontová past pro kvantitativní analýzu malých molekul a jejich spektrální konfirmaci. Přístroj bude vybaven ionizačními technikami elektrospej a APCI (chemická ionizace za atmosférického tlaku) a pracovní stanicí pro získávání dat včetně příslušného software pro řízení sestavy, sběr a zpracování dat.
Z2019-012680 18. 4. 2019 neuvedena město Uherský Brod STAVBY VANTO, s.r.o.
Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Bezbariérovost (47. Výzva IROP) 6 996 564  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Základní školy, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, byly splněny požadavky na zabezpečení bezbariérovosti, a škola byla přístupná všem bez rozdílu trvalého či dočasného handicapu. V rámci stavebních prací bude řešen bezbariérový přístup do budovy školy a všech jejích pater (rampy, výtah, svislá plošina) a součástí bude i rekonstrukce a stavební úpravy sociálních zařízení ve všech podlažích učebnových pavilonů D, E a pavilonu F (tělocvična). Součástí budou rovněž úpravy zpevněných ploch, vegetační úpravy a dodávku mobiliáře. Předmětem veřejné zakázky nejsou stavební úpravy pavilonu C, včetně zpevněných ploch před pavilonem.
Z2019-012452 18. 4. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Výpočetní server a diskové pole odhad.cena 10 744 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru založeného na dvou typech uzlů využívaných pro CAE aplikace, dodaných jako jednorázová ucelená dodávka včetně montáže, instalace a konfigurace dodávaného softwaru, zprovoznění aplikačního softwaru, následné správy, záruky a technické podpory (dále jen „Výpočetní server“). Výpočetní server musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
P19V00000043 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Hradec Králové ARTEMIS, společnost s ručením omezeným
DNS na dodávky laboratorních přístrojů -12-2019 140 300  Kč
Z2019-012637 18. 4. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM OMNITHERM, a.s.
Stavební práce – snížení tepelných ztrát objektu dílen - nové 2 506 651  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o zhotovení stavebních prací pro objekt dílen na Závodě Chemická úpravna, který je situován u obce Rodkov (Bystřice nad Pernštejnem, Českomoravská vysočina).
Z2019-012401 18. 4. 2019 20. 5. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Revitalizace mycích a dezinfekčních automatů na Oddělení centrální sterilizace odhad.cena 7 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka myčky instrumentária a vozíků, jejich záruční a pozáruční servis. Provedení souvisejících stavebních úprav.
Z2019-012424 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00000141 18. 4. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Vybavení interiérů stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice" odhad.cena 0 Kč
Z2019-012786 18. 4. 2019 neuvedena Město Moravská Třebová E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 4 696 650  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 479 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-012651 18. 4. 2019 neuvedena Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Silnice Horšovský Týn a. s.
Výstavba - rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko 2 095 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je výstavba - rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko, která bude realizována na základě schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Nýrsko. Délka polní cesty je 0,47272 m. Polní cesta je navržena v kategorii P 3,5/30 s krajnicemi 2x0,25 m. Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu. Začátek úpravy je v km 0,000, kde navazuje na místní komunikaci. Na začátku úpravy bude provedeno rozšíření polní cesty na šířku 6,00 m pro možnost míjení vozidel v délce cca 20 m. V celé délce bude provedena rekonstrukce vozovky.
Z2019-012705 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o.
I/35 Moravská Třebová, sanace skalní stěny 14 862 976  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace stavby , při které dojde k zajištění stability skalní stěny u silnice I/35 v Moravské Třebová pod Křížovým vrchem dle VD-ZDS, vypracované firmou GEOTEC Praha. Skalní masív je nad I/35 v úseku od nadchodu v Moravské Třebové k estakádě Moravská Třebová. Tento úsek je zřejmý dřevěnými zábranami proti padajícím kusům skály
Z2019-012302 18. 4. 2019 23. 5. 2019 Správa Národního parku České Švýcarsko ODSTRANĚNÍ NEPŮVODNÍCH DRUHŮ Z LESNÍCH POROSTŮ - OPŽP odhad.cena 3 772 590  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách, včetně úklidu vyřezané hmoty s využitím horolezeckých technik • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • těžba dřeva JMP a měření dřevní hmoty bez odvětvení • odkornění • ruční úklid klestu • ruční úklid špalků z turistických cest a jejich bezprostředního okolí
Z2019-012305 18. 4. 2019 16. 5. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Technická podpora k ICT produktům využitých v IS NEN na období 2019-2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou komplexní služby k zajišťování technické podpory softwarových produktů a ostatních technologií využívaných v IS NEN a jejich úprav, a to v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným v zadávací dokumentaci.
527412 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc FALKY,spols r.o.
Vyvážení odpadkových košů, úklid zastávek městské hromadné dopravy, úklid stanovišť na separovaný odpad v Bystrci I a II, úklid skateparku 68 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí těchto služeb zadavateli: - vyvážení odpadkových košů dle původního seznamu – navýšení v počtu vývozů
Z2019-012414 18. 4. 2019 17. 5. 2019 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Okružní křižovatka v km 1,391.91 u areálu T-SPORT a SOPS – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS odhad.cena 14 636 240  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem stavby je vybudování okružní křižovatky na komunikaci II/101 v obci Modletice. Okružní křižovatka je navržena na silnici II/101 v obci Modletice, v místě sjezdu k areálu T-sportu a areálu Aquasped. Vybudováním okružní křižovatky se umožní napojení stávajících pozemků mezi silnici II/101 a Pražským okruhem. V rámci stavby je navržen chodník od stávající zastávky BUS na silnici II/101 k nově navrhované okružní křižovatce. Navrhovaná okružní křižovatka doplňuje 4 - rameno na stávající stykové křižovatce silnice II/101 a sjezdu k areálu T-sportu v obci Modletice. V trase navrhovaného chodníku je zeleň. Podél silnice II/101 jsou stávající zemní příkopy, které jsou v místě okružní křižovatky svedeny stávajícím propustkem do zemního příkopu, který slouží pro odtok dešťových vod do Dobřejovického potoka. V navrženém řešení je povrch okružní křižovatky doplněn o odvodňovací prvky,...
Z2019-012835 18. 4. 2019 neuvedena Obec Brniště Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace přístavby pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště. Účelem celé akce je zvýšení kapacity mateřské školy ze současného stavu 35 dětí na minimální počet 51 dětí. Stávající provoz v části kuchyň s jídelnou bude zachován bez úprav (není součástí stavby) a z funkčního hlediska se využití objektu nemění – provoz MŠ. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu 9,45 m x 11,07 m na severovýchodní straně fasády vč. drobných dispozičních změn a úpravy části vnitřních stávajících povrchů v části původního objektu. Dále bude provedena výměna oken, zateplení fasády a dodatečná vodorovná hydroizolace obvodových stěn původního objektu MŠ.
Z2019-012653 18. 4. 2019 neuvedena Obec Přeskače
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-012807 18. 4. 2019 neuvedena DTZ s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-012314 18. 4. 2019 17. 5. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IROP – Perinatologie – Monitor NIRS odhad.cena 1 294 700  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorů NIRS pro měření regionální saturace tkáně včetně měření SpO2 (2 ks) pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Z2019-012405 18. 4. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě pro VZP ČR odhad.cena 20 680 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové aktivity pro VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.