Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 729 353 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-002587 25. 1. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Proužky diagnostické pro testování glykémie II. odhad.cena 12 050 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky zdravotnického spotřebního materiálu ze skupiny diagnostických proužků pro testování glykémie.
 Z2021-002701 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský odhad.cena 4 960 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla/stavby hráze; zpracování dokumentace vodního díla (pasportu); podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci; zpracování manipulačního řádu vodního díla včetně zajištění jeho schválení vodoprávním úřadem
 Z2021-003008 25. 1. 2021 3. 3. 2021 Statutární město Děčín Sběrný dvůr odhad.cena 39 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, na území statutárního města Děčín (dále jen jako „sběrný dvůr“), který bude v níže vymezené provozní době zajišťovat sběr a výkup dále vymezených odpadů a jejich následné využití nebo odstranění v závislosti na druhu odpadu. Sběr a výkup bude provozovatel sběrného dvora zajišťovat pro fyzické osoby uvedené v obecně závazné vyhlášce města Děčín č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů (dále jen občan). Zadavatel upozorňuje uchazeče, že není vlastníkem ani provozovatelem žádného sběrného dvora a tudíž zřízení a provozování sběrného dvora pro účely této zakázky je věcí účastníka.
 Z2021-002776 25. 1. 2021 26. 2. 2021 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2021 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními mechanizmy zadavatele, zboží bude odebíráno přímo v obalovně. Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva (rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona, a to pouze s jedním účastníkem).
 Z2021-002866 25. 1. 2021 4. 3. 2021 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Výuka českého jazyka pro centra na podporu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování výuky českého jazyka pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz zadávací doikumentace.
 Z2021-003105 25. 1. 2021 neuvedena Frýdlantská vodárenská společnost a.s. Marius Pedersen a.s.
Rámcová dohoda na odstraňování odpadů vznikajících 2 022 877 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je odstraňování odpadů vznikajících při provozu čistíren odpadních vod ve Frýdlantu a Novém Městě pod Smrkem. Záměrem zadavatele je průběžná likvidace odpadů vznikajících při provozu čistíren odpadních vod v období 1.2.2021 - 31.12.2022.
 Z2021-002983 25. 1. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Daisy Technology EOOD
ZPA Smart Energy a.s.
DODÁVKY ELEKTROMĚRŮ PRO PŘÍMÉ NEPRŮBĚHOVÉ MĚŘENÍ 202 239 804 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 - 03/2022.
 Z2021-003104 25. 1. 2021 neuvedena Město Klecany GATO spol. s r.o.
Dřevozpracující výrobní družstvo
+1 dodavatel
Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 - 2 039 126 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu I. mobiliář + doplňky II. archivační kovové regály III. stínění IV. osvětlení V. sanitární doplňky VI. grafika (piktogramy)
 Z2021-002531 25. 1. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002544 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR DNS Součásti, příslušenství a doplňky pro odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky dle § 138 a následujících ZZVZ s názvem DNS Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače.
 Z2021-003012 25. 1. 2021 3. 3. 2021 Statutární město Děčín Nakládání s odpady odhad.cena 228 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) ze svozových nádob (tzn. nádob, kontejnerů); sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu z nádob (včetně podzemních kontejnerů), určených ke sběru jednotlivých komodit papír, plast, sklo; sběr, svoz a odstranění odpadů z odpadkových košů a košů na psí exkrementy a podzemního koše; sběr, svoz a využití BIO odpadu z nádob k tomu určených; sběr a svoz a odstranění nepovolených skládek.
 Z2021-003094 25. 1. 2021 neuvedena Obec Určice FCC Prostějov, s.r.o.
Zajištění sběru, svozu a likvidace odpadu pro Obec 2 476 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování směsného a tříděného odpadu v obci Určice. Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.07.2021.
 Z2021-002868 25. 1. 2021 5. 3. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB - OBECNÉ PRÁVNÍ odhad.cena 25 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody s minimálně dvěma a maximálně s osmi účastníky bude poskytování právních služeb v oblasti veřejnoprávního, soukromoprávního a finančního práva dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž: - komplexní zastupování zadavatele při výkonu rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních; - komplexní právní zastupování zadavatele před jinými orgány a institucemi; - zpracování právních rozborů a stanovisek, zpracování smluv a dalších listin, tvorba vnitřních předpisů, poskytování právních porad a konzultací, účasti a zastupování zadavatele při jednáních, jakož i další formy právních služeb, a to vše zejména v oblastech výše uvedených.
 Z2021-002731 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Správa železnic, státní organizace Dodávky malorozměrových relé 2021 odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců.
 Z2021-003028 25. 1. 2021 neuvedena Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-003019 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Fakultní nemocnice Brno Psychiatrická péče - stoly III odhad.cena 1 092 195 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka stolů pro Psychiatrickou kliniku FN Brno
 Z2021-002640 25. 1. 2021 neuvedena ČEPRO, a.s. PATROL group s.r.o.
Realizace rekonstrukce systémů EPS a DPH na skladě 5 720 557 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce systému "Elektrické požární signalizace" a systému "Detekce hořlavých plynů" na skladě PHL ČEPRO, a.s. Střelice - realizace dle projektové dokumentace.
 Z2021-003043 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Zařízení pro chov a zobrazení Dania pruhovaného, odhad.cena 6 842 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání originálního, nového, dosud neužívaného vysokokapacitního zařízení pro Danio pruhované, včetně kompletní instalace, všech rozvodů a napojení na média a uvedení zařízení do provozu. Součástí zařízení musí být vlastní úpravna vody. Součástí předmětu plnění je také zaškolení obsluhy a rozšířené školení pro údržbu a zajištění záručního a pozáručního servisu. Zařízení musí plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele dle podmínek zadávací dokumentace a kupní smlouvy.
 Z2021-002715 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín FC FASTAV Zlín, a.s.
Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím 4 958 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s profesionální kopanou, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace.
 Z2021-002999 25. 1. 2021 26. 2. 2021 Správa železnic, státní organizace Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcové dohody budou uzavřeny na každý stavební objekt samostatně: SO1 obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem), SO2 obvod Správy tratí České Budějovice (totožný s Jihočeským krajem) v souladu s bodem 5.2 zadávací dokumentace a dále v souladu s bodem 16 ZD. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.
 Z2021-002761 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Dodávky pletených výrobků a oděvních odhad.cena 81 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod, jejichž uzavření je cílem tohoto zadávacího řízení, je dodávka pletených výrobků a oděvních doplňků pro příslušníky Vězeňské služby ČR, vyráběných sériově.
 Z2021-002822 25. 1. 2021 26. 2. 2021 Nemocnice Na Homolce Tkáňová lepidla odhad.cena 9 191 100 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek tkáňových lepidel pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2021-003054 25. 1. 2021 5. 3. 2021 Úřad práce České republiky ÚP ČR - MO - Poskytování úklidových prací a odhad.cena 1 950 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je pravidelné provádění úklidových prací v Mostě v budovách tř. Budovatelů 1988 a 1989. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
 Z2021-002764 25. 1. 2021 neuvedena Energotrans, a.s. Siemens Energy, s.r.o., Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery
GO TG 3 přelopatkování 43 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení generální opravy průtočné části TG 3, včetně přelopatkování VT dílu (výroba a montáž nových komponent do stávajícího stroje).
 Z2021-003096 25. 1. 2021 neuvedena Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Praze STAMO spol. s r.o.
NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé 19 399 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu bývalé budovy konírny, která je součástí SZ Duchcov. Původně barokní objekt sloužil jako konírna. Odhadované stáří původních konstrukcí je 300 let. V minulém období byl po dobu cca 40 let využíván jako lidová škola umění. v posledních letech prostory v budově využíval jako archiv Památník národního písemnictví. Od roku 2015 je objekt bez užívání. Stavební úpravy jsou rozděleny do dvou etap a zahrnují následující práce: Bourací a stavební práce, zdravotně technické instalace, vytápění, požárně bezpečnostní řešení, elektroinstalace a restaurování. V rámci 1. etapy budou realizovány stavební úpravy v 1. patře budovy, které zahrnují nové rozvody pro vytápění včetně otopných těles, úpravy povrchů stěn i podlah a výměny oken. V rámci 2. etapy budou realizovány stavební úpravy přízemí včetně přestavby kotelny. Dále budou provedeny výměny...
 P20V00000063 25. 1. 2021 neuvedena CEJIZA, s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
DNS 08 – Nemocniční lůžka, matrace a stolky 658 007 Kč
 P21V00187483 25. 1. 2021 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy Pronájem a údržba mobilních toalet pro Zoo Praha odhad.cena 0 Kč
 Z2021-003058 25. 1. 2021 3. 3. 2021 Statutární město Děčín Údržba zeleně III. zona odhad.cena 18 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Údržba o travnaté plochy Děčín X -Bělá, Škrabky Děčín IX-Bynov Děčín VI-Želenice
 Z2021-003101 25. 1. 2021 neuvedena GoodPRO, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-002901 25. 1. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Reagencie a spotřební materiál pro koagulační odhad.cena 14 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro provádění koagulačních vyšetření na koagulačním analyzátoru STA R Max od firmy Stago.
 Z2021-003109 25. 1. 2021 neuvedena Město Mirovice STRABAG a.s.
Stavební úpravy Masarykova náměstí v Mirovicích 8 425 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o: 1. obnovu kanalizace a vodovodu, částečně ve stávající a částečně v nové trase. Trasa vodovodu a kanalizace bude vedena převážně v místní komunikaci, částečně pak v chodníku a parkovacích stáních 2. rekonstrukci chodníků a komunikací na náměstí. Jedná se o poslední etapu rekonstrukce - východní část náměstí, která navazuje na již provedené předchozí etapy.
 Z2021-002945 25. 1. 2021 neuvedena Svazek obcí Bystrovany a Bukovany
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-002825 25. 1. 2021 26. 2. 2021 Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající ČOV. Stavba bude sloužit k čištění odpadních vod přitékajících z města Jaroměř a některých okolních obcí. Převážná část modernizace proběhne ve stávajících objektech. Bude modernizováno a částečně intenzifikováno strojní vybavení (nové hrubé česle, zdvojené jemné česle, nové odvodnění kalu). Biologické čištění bude klasickou aktivační technologií s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Rozdělením stávajících železobetonových nádrží budou provedeny nové horizontální dosazovací nádrže. Zachovají se dvě linky nitrifikace a dvě nové dosazovací nádrže s jednou společnou předřazenou denitrifikací. Bude zřízena zahušťovací nádrž a akumulace vyčištěné vody s dalším využitím jako voda technologická. V čerpací stanici bude zřízena samostatná nádrž na dovezené odpadní vody. Kapacita nové modernizované ČOV bude 19 100 EO60.Při stavbě bude...
 Z2021-002668 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Hlavní město Praha Zajištění podpory archivačního software odhad.cena 5 640 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je prodloužení podpory archivačního software elektronické pošty (v prostředí MHMP dle ZKB významný informační systém) na 3 roky pro prostředí vysoké dostupnosti (HA) pro 2 datová centra. Archivace je prováděna z obou MailBox serverů MHMP, na CAS serveru je nainstalován doplněk pro OWA. V EV jsou pak vytvořena pravidla pro archivaci z uživatelských mailboxů.
 Z2021-002870 25. 1. 2021 2. 3. 2021 Hlavní město Praha Vytvoření a implementace Systému operativního odhad.cena 12 234 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve vývoji aplikace nebo souboru aplikací Systému operativního řízení při povodních pro hlavní město Prahu, které budou naplňovat podmínky analýzy hardwaru a softwaru, jak jsou uvedeny v DVZ, a které budou odpovídat potřebám objednatele dle Studie proveditelnosti a dalších podkladů, které tvoří nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zároveň dodavatel zajistí pilotní a ověřovací provoz Systému OŘPP v souladu a v rozsahu uvedeném v DVZ a zajistí proškolení personálu zadavatele v Systému OŘPP. Podrobné vymezení předmětu Veřejné zakázky je obsaženo v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
 Z2021-002932 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Rekonstrukce mostu ev.č. 48310-1 a ev.č. 48310-2 v
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce mostů ev.č. 48310-1 a ev.č. 48310-2 v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Jedná se o novostavby mostů na stávajícím místě, tímto pak vyvolanou úpravu úseků silnic a provedení obnovy ochranného statického opevnění spodní stavby mostů a udržovací práce v korytě vodního toku. Doprava bude vedena po objízdné trase .
 Z2021-002888 25. 1. 2021 26. 2. 2021 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Dodávky cévních uzavíracích systémů k odhad.cena 3 684 348 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky cévních uzavíracích systémů k uzavření femorálního arteriálního přístupu.
 Z2021-002605 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Odborné konzultace a dozor při implementaci odhad.cena 1 372 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je závazek poskytování odborných, oponentních a koordinačních služeb v oblasti ICT, bezprostředně souvisejících s implementační fází realizace veřejné zakázky s názvem „Dodávka Centrálního registru životního prostředí (CRŽP) včetně zajištění provozu a rozvoje“ spočívající ve zhotovení informačního systému CRŽP včetně zajištění provozu a rozvoje , jež Objednatel realizuje v letech 2020 a 2021.
 Z2021-003064 25. 1. 2021 neuvedena Obec Velké Karlovice Tesp Contract s.r.o.
Stavební úpravy a změna užívání objektu č. p. 70 v 8 371 977 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu jsou stavební úpravy, které řeší rekonstrukci prostorů na bytové jednotky.
 Z2021-002939 25. 1. 2021 neuvedena PROFIPRINT spol. s r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-002707 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Nemocnice Na Homolce Reagenční činidla a spotřební materiál pro odhad.cena 31 342 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení I. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro vyšetření acidobazické rovnováhy, iontů a metabolitů včetně bezplatné zápůjčky 10 ks analyzátorů pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
 Z2021-003029 25. 1. 2021 3. 3. 2021 Statutární město Děčín Údržba zeleně - I. zona odhad.cena 13 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Péče o travnaté plochy
 Z2021-002935 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Silnice II/460 - rekonstrukce mostu ev.č. 460-006
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce mostu ev.č. 460-006 za obcí Velké Heraltice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího silničního mostu přes vodoteč (Heraltický potok) na silnici II/460 za obcí Velké Heraltice. Rekonstrukce spočívá v odstranění mostního svršku, snesení stávající nosné konstrukce, která je ve velmi špatném technickém stavu, a zhotovení nové nosné konstrukce na stávající spodní stavbě, a nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradelní svodidlo). Spodní stavba a založení zůstanou zachovány stávající. Nezmění se trasa silnice, nepatrně bude upravena niveleta, zůstane stejné šířkové uspořádání. Oproti stávajícímu stavu bude nově most vybaven zábradelním svodidlem a silničním svodidlem na bezprostředně navazujících úsecích silnice mimo most.
 Z2021-003005 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Děčín Údržba komunikací odhad.cena 130 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Letní a zimní údržba komunikací 100 mil. předpokládaná hodnota, 30 mil. vyhrazená změna závazku Hodnocení nabídkové ceny el. aukcí vícekriteriální hodnocení
 Z2021-002584 25. 1. 2021 24. 2. 2021 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na vybavení jednopodlažních odhad.cena 935 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typových řad 640, 650, 650 AVV, 660 a 661, a to pro celkem 51 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.4.0 se zárukou, že budoucí přechod na verzi 3.6.0 bude možné provést pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), popř. vyhovující od počátku verzi 3.6.0, a to dle technické specifikace ERA v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu podle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) (dále také jen „mobilní část ETCS“), a v souladu s ostatními platnými právními předpisy a Národním implementačním plánem ERTMS v podmínkách českého železničního systému.
 Z2021-002618 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Město Rousínov Založení ÚSES vybraných ploch k. ú. Rousínov odhad.cena 9 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Založení ÚSES vybraných ploch k. ú. Rousínov registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012909, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Založení ÚSES vybraných ploch k. ú. Rousínov“ vypracované projektantem Ing. Michalem Kovářem, Ph.D., se sídlem Halasova 995, 666 03 Tišnov, IČO: 03445119 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
 Z2021-002632 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v odhad.cena 10 432 303 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajícího bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnu výplní otvorů a zateplením střech a stropu suterénu. Bude realizována sanace suterénů (svislá izolace, položení drenážních trubek pro budoucí napojení na vsak, případně kanalizaci OVAK). Bude provedena oprava balkónů, nové stříšky nad balkóny a nad vedlejšími vstupními dveřmi.
 Z2021-003050 25. 1. 2021 3. 3. 2021 Statutární město Děčín Údržba zeleně II. zona odhad.cena 18 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Údržba o travnaté plochy Děčín XXXII-Boletice nad Labem Děčín II-Nové Město Děčín III-Staré Město
 Z2021-003045 25. 1. 2021 1. 3. 2021 Český statistický úřad Poskytování energetických služeb metodou EPC v odhad.cena 19 834 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting. Zadavatel předpokládá kofinancování předmětu veřejné zakázky v rámci Operačního programu Životní prostředí v kombinaci s programem Nová zelená úsporám.
 Z2021-002609 25. 1. 2021 23. 2. 2021 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Podniková platforma řízení zdrojů Etapa Finance
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení implementace požadavků zadavatele na ekonomický a účetní informační systém do prostředí Microsoft Dynamics 365, zajištění podpory a údržby Systému, zajištění služeb rozvoje Systému, zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy