Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 559 872 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011412 3. 4. 2020 5. 5. 2020 Státní zemědělský intervenční fond Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí odhad.cena 4 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu PPředmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) u vybraných subjektů na 100% DPB evidovaných pro daný subjekt/žadatele v registru půdy LPIS. Kontrola pomocí DPZ bude v roce 2020 probíhat celkem na 11 lokalitách maximální velikosti 20x30km rozprostřených rovnoměrně po celém území ČR. Tento územní rozsah by měl představovat přibližně 1 600 žadatelů tj. 22 000 DPB.
 Z2020-011436 3. 4. 2020 neuvedena Obec Skalička AMIKA FIRST s.r.o.
Polyfunkční komunitní centrum Skalička 15 546 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav a nástavby stávajícího samostatně stojícího objektu, dříve sloužícího pro školní vzdělávání, pro nové využití mateřskou školu. Zakázka je realizována v rámci projektu s názvem Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
 Z2020-011311 3. 4. 2020 neuvedena Město Krásná Hora nad Vltavou S-B s.r.o.
Tvrz č.p. 45 19 425 893 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je obnova kulturní památky - objektu sýpky č.p. 45, která je zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 31482/2-4197, na pozemku parc. č. st. 51/1, katastrální území Krásná Hora nad Vltavou 673528, a to v souladu s projektovou dokumentací a závazným stanoviskem památkového úřadu.
 Z2020-011338 3. 4. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ COLAS CZ, a.s.
Repanelizace TT Sladkovského ulice 19 690 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Repanelizace TT Sladkovského ulice“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Demontáž stávajících panelů 2. Příprava podkladu 3. Pokládka nových panelů 4. Osazení nových kolejnic.
 Z2020-011013 3. 4. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Ecaza, s.r.o.
Ověření výsledků kontrol vířivými proudy 31 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provádění přezkoumání vyhodnocení dat z ET kontrol v JE Dukovany a JE Temelín formou nezávislého ověření správnosti vyhodnocení dat z ET kontrol podle instrukcí Objednatele a dokumentace uvedené ve smlouvě. Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou objekty JE Temelín a JE Dukovany.
 Z2020-011040 3. 4. 2020 1. 5. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Oprava a údržba služebních vozidel TSK hl. m. odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy, údržba a servis služebních vozidel zadavatele, a to včetně karosářských prací, povinných servisních prohlídek, výměny nových pneumatik apod. v závislosti na jeho potřebách. V případě, že servisní a/nebo opravárenský úkon nebude možno provést ,,na počkání“, tj. do 1 hodiny od převzetí vozidla, bude vybraný dodavatel povinen zajistit pro zadavatele poskytnutí náhradního vozidla, jež bude mít obdobnou technickou specifikaci jako vozidlo zadavatele, a to na celou dobu provádění příslušného servisního a/nebo opravárenského úkonu. Součástí předmětu plněni je i venkovní umytí vozidla zadavatele po dokončení servisního a/nebo opravárenského úkonu (toto nebude zadavateli účtováno), bezplatné poskytnutí odtahové služby havarovaného a/nebo nepojízdného vozidla zadavatele na celém území ČR, jakož i zprostředkování technické prohlídky silničního...
 Z2020-011365 3. 4. 2020 neuvedena Základní škola Kvílice okres Kladno BOXED, s.r.o.
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 926 760 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka informační a komunikační technologie pro Základní školu obce Kvílice okres Kladno
 Z2020-011037 3. 4. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Výběr autobusových dopravců od 2021 - část 35 odhad.cena 77 128 251 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
 Z2020-011084 3. 4. 2020 neuvedena Město Šumperk Pražská plynárenská, a.s.
Centropol energy, a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu v rámci 7 495 688 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizovaný nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr pro rok 2021 a 2022 na Českomoravské komoditní burze v Kladně pro obce Šumperk, Jeseník, Mohelnice a jejich příspěvkové organizace.
 Z2020-011036 3. 4. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1 až odhad.cena 5 837 719 791 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
 Z2020-011053 3. 4. 2020 4. 5. 2020 Ministerstvo obrany Automobil osobní terénní odhad.cena 4 958 677 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup 5 kusů automobilů osobních terénních v různém provedení. Zboží je blíže specifikováno v přílohách č. 2a) a 2b) zadávací dokumentace.
 Z2020-011406 3. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně CRV Czech Republic, spol. s r.o.
Systém detekce říje a monitoringu zdraví včetně 2 498 278 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka krčních respondérů, které jsou schopné detekovat říje, sledovat příjem krmiva a přežvykování, inaktivitu zvířat, ISO identifikaci v respondéru kompatibilní se stávající dojírnou, poziční systém zvířat v rámci produkční stáje krav, posílání upozornění formou SMS/e-mail, propojení na datové zdroje (Alpro, ÚE, KU, inseminace), webový přístup, umístění na krčním obojku. Součástí je také zaškolení obsluhy a záruční doba na respondéry 36 měsíců, na ostatní komponenty 24 měsíců. Bližší specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.
 Z2020-011039 3. 4. 2020 6. 5. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. PD - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa odhad.cena 4 550 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2020-011119 3. 4. 2020 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Komponenty první stěny pro tokamak COMPASS-U
Předběžné oznámení Hlavním účelem těchto předběžných tržních konzultací je získání informací potřebných k vytvoření optimálního designu komponent první stěny tokamaku COMPASS-U (včetně jejich podpůrné konstrukce) a to jak z technického, tak z ekonomického hlediska. Tyto informace budou využity při přípravě dokumentů pro veřejnou zakázku. Tyto předběžné tržní konzultace se budou týkat technického návrhu a výrobního postupu komponent první stěny tokamaku COMPASS-U, především pak výběru vhodného materiálu, obrábění, nanášení povrchových vrstev a optimalizace výrobních nákladů.
 Z2020-010976 3. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Parkovací dům u krajského úřadu - PD 21 505 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb projektanta spočívajících v provedení projekčních prací a související inženýrské činnosti, a to v návaznosti na návrh účastníka podaný v soutěži o návrh vyhlášené Statutárním městem Ostrava pod názvem „Parkovací dům u krajského úřadu“.
 Z2020-011095 3. 4. 2020 4. 5. 2020 Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je vypracování studie, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) (včetně inženýrské činnosti) pro projekt „Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna“. Zároveň je předmětem plnění i autorský dozor v případě realizace zakázky.
 Z2020-011418 3. 4. 2020 neuvedena BELD, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-011318 3. 4. 2020 1. 6. 2020 Katastrální úřad pro Vysočinu Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního odhad.cena 5 950 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace pod parkovištěm, opravu splaškové kanalizace mimo stávající parkoviště a ostatní stavební práce, které souvisí s touto zakázkou.
 Z2020-011323 3. 4. 2020 neuvedena MSV STUDÉNKA s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-011430 3. 4. 2020 neuvedena MERTLIN s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 507209 3. 4. 2020 neuvedena MSV STUDÉNKA s.r.o.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2020-010947 3. 4. 2020 5. 5. 2020 Oblastní nemocnice Jičín a.s. Robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů odhad.cena 2 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks robotického systému pro rehabilitaci ruky a prstů do Oblastní nemocnice Jičín a.s.
 Z2020-010962 3. 4. 2020 12. 5. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/25 Horní Žďár - PDZ - M odhad.cena 5 215 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je osazení silniční meteostanice (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) u silnice I/25 na území místních částí Horní Žďár a Dolní Žďár u města Ostrov nad Ohří podle situací na třech místech. PDZ umožní v závislosti na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. Účelem PDZ je možnost varovat řidiče před nebezpečnými podmínkami na vozovce v daném úseku ze získaných meteorologických dat silničních meteostanic (změna povětrnostních podmínek a možnost namrzání vozovky). 1) PDZ I - silnice I/25 v km staničení 2,44 na území místní části Horní Žďár, značka umístěna od kraje vozovky 1,4 m, ve směru od Jáchymova do místní části Horní Žďár 2) PDZ II - silnice I/25 v km staničení 0,06 na území místní části Horní Žďár, značka umístěna od kraje vozovky 2,9 m, ve směru na Horní Žďár. 3) SMS - silnice I/25 v km staničení 1,2 na území místní části...
 Z2020-011322 3. 4. 2020 neuvedena Sdružení Veleta, z.s.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-010967 3. 4. 2020 4. 5. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Ortopedické implantáty 2019 III odhad.cena 1 428 261 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky ortopedických implantátů ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu 18 měsíců.
 Z2020-011361 3. 4. 2020 neuvedena Statutární město Hradec Králové STYLBAU, s.r.o.
Resslova - spisovna 14 482 781 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu výstavba objektu spisovny o celkové zastavěné ploše 501 m2, včetně areálových rozvodů inženýrských sítí, dodávky regálového systému a demolice původního zděného objektu, zajištění záručního servisu
 Z2020-011400 3. 4. 2020 neuvedena Jihočeský kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, 3 554 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na rekonstrukci stávajících pozemních komunikací (II/159 a II/105) mezi městem Týn nad Vltavou a obcí Temelín v délce cca 9 km. Začátek komunikace je u areálu čistírny odpadních vod v Týně nad Vltavou, konec rekonstruovaného úseku je u křižovatky silnic II/105 a II/138 ve směru nad obec Temelín. Do ceny projektové dokumentace DÚSP a PDPS bude zahrnuta cena za koordinátora BOZP v přípravné fázi. Předmětem je i výkon autorského dozoru při vlastní realizaci stavby.
 Z2020-010988 3. 4. 2020 1. 5. 2020 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Rámcová dohoda o provádění projektové a inženýrské odhad.cena 12 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění projekčních a inženýrských činností dle potřeb zadavatele na základě jednotlivých výzev zadavatele v tomto rámcovém rozsahu: a) Provádění projekčních prací za účelem vypracování projektových dokumentací jednotlivých staveb dle zadání objednatele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2. b) Provádění inženýrské činnosti za účelem projednání těchto projektových dokumentací s dotčenými institucemi státní správy a zajištění všech kroků k vydání pravomocného stavebního povolení a jeho vydání ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů c) Provádění autorského dozoru nad realizací staveb dle těchto projektových dokumentací d) Provádění technické pomoci na základě výzev dle potřeb zadavatele
 Z2020-011358 3. 4. 2020 neuvedena Obec Kosice
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-011010 3. 4. 2020 28. 5. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR D48 Oprava AB vozovky km 0,0 - 3,0 vpravo a vlevo odhad.cena 155 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Odstranění asfaltového krytu vč. horní podkladní vrstvy a následná pokládka nových asfaltových vrstev v tl 180 mm. Výměna svodidel dle platných TP. Oprava příslušenství na mostech. Vybudování nového přejezdu SDP. Obnova/úprava VDZ. AB kryt s podélnými úzkými i rozvětvenými trhlinami. Hloubková koroze obrusné vrstvy. Na MÚK rozvětvené trhliny i výtluky.
 Z2020-011074 3. 4. 2020 4. 5. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Prodloužení a nákup nových licencí v rámci odhad.cena 45 180 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je prodloužení, rozšíření a nákup nových licencí a poskytování služeb technické podpory a servisu v rámci multilicenčních programů Microsoft na dobu 36 měsíců.
 Z2020-011326 3. 4. 2020 neuvedena obec Trojanovice AGPOL s.r.o.
Projektové a inženýrské činnosti - vodovody 1 467 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projektové a inženýrské služby pro výstavbu vodovodů.
 Z2020-011090 3. 4. 2020 5. 5. 2020 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta CUCAM- opakující se dodávky laboratorního odhad.cena 675 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka produktů pro výzkum. Jedná se opakující se dodávky drobného spotřebního laboratorního materiálu včetně závozu. Bližší info v ZD.
 Z2020-011330 3. 4. 2020 28. 4. 2020 statutární město Plzeň Polyfunkční objekt pro seniory- změna DÚR + DSP + odhad.cena 2 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro změnu umístění stavby (dále jen „DÚR“), pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na novostavbu polyfunkčního centra pro seniory. V dané lokalitě je zpracován projekt na polyfunkční objekt pro seniory s platným stavebním povolením, který ale po úpravě využití a změně provozovatele navrhovanou kapacitou a dispozičním řešením nevyhovuje. Je potřeba vypracovat změnu územního rozhodnutí a další stupně PD tak, aby objekt vyhovoval požadavkům budoucích provozovatelů. Dojde k navýšení kapacity (výšky), změně dispozice a vzhledu objektu.
 Z2020-010985 3. 4. 2020 neuvedena ČEZ distribuce, a.s. ELVAC a.s.
DODÁVKY ŘJ PRO DOÚ A DOV 53 742 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Řídicích jednotek dálkově ovládaných úsečníků (DOÚ), dálkově ovládaných vypínačů - reclouserů (DOV) s vybranými uchazeči na plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2020 - 10/2023.
 Z2020-011306 3. 4. 2020 neuvedena město Česká Lípa VERSANA, s.r.o.
Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. 3 355 621 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující stavební úpravy sociálních zařízení v ZŠ 28.října, Česká Lípa, v pavilonu 1. stupně, objektu U1-L, tj. vybourání stávající dispozice WC - příčky, instalační stěny, podlahy, obklady, dlažby a oškrábání nesoudržných omítek a maleb na konstrukčním systému objektu. Součástí stavebních úprav sociálních zařízení bude kompletní výměna vnitřních rozvodů zdravotně technických instalací, elektroinstalace, výměna těles topení a dílčí úpravy rozvodů vytápění a vzduchotechniky. V rámci stavebních úprav budou osazeny nové dveře a zařizovací předměty a provedeny nové dlažby a obklady. Součástí zakázky v objektu je zřízení bezbariérových sociálních zařízení.
 Z2020-011366 3. 4. 2020 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i. OptiXs, s.r.o.
DMS-VZ-20-03: Dvojice EDFA zesilovačů 299 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup dvojice EDFA zesilovačů. Optovláknové zesilovače budou sloužit k vyrovnání optických ztrát a útlumu v optických měřících soustavách a zesílení měřících signálů na potřebnou úroveň. Vzhledem k charakteru experimentů je vyžadováno zachování vstupní polarizace optického svazku, obousměrný provoz/bi-directional zesilovače a minimální přidaný šum zesilovačů.
 Z2020-011425 3. 4. 2020 neuvedena TBS Světlá nad Sázavou, p.o.
Oznámení profilu zadavatele
 345206 3. 4. 2020 neuvedena Obec Kosice
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2020-011247 3. 4. 2020 neuvedena Mikroregion Náměšťsko Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 4 680 816 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 11 740 MWh pro rok 2021, ve složení 4 148 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 7 592 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
 356825 3. 4. 2020 neuvedena TBS Světlá nad Sázavou, p.o.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2020-011331 3. 4. 2020 neuvedena Obec Sviadnov SEMITA-DS s.r.o.
„REKONSTRUKCE ULICE PASTEUROVY VE SVIADNOVĚ“ 6 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a úpravu stávající místní komunikace ul. Pasteurovy ve Sviadnově. Délka řešeného úseku je celkem 826 m. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.
 Z2020-011371 3. 4. 2020 neuvedena CNC obrábění Bílina s.r.o. PANAS, spol. s.r.o.
Dodávku obráběcího CNC stroje pro společnost CNC 4 920 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Dodávku obráběcího CNC stroje pro společnost CNC obrábění Bílina s.r.o.“ je dodávka výkonného 5-ti osého obráběcího centra určeného pro opracování masivních vlysů. Pro maximální výkon musí být stroj vybaven obráběcí hlavou s více elektrovřeteny a dále pak zásobníkem pro automatické zakládání/odebírání vlysů. Konstrukčně musí být stroj řešen tak, že bude osazen 2 ks pohyblivých stolů, které pracují buďto samostatně (tzv. pendl režim) nebo společně (simultánní režim). Závazné minimální technické parametry a funkce, které musí stroj splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy. Součástí dodávky je doprava, instalace a uvedení do provozu v místě dodávky vč. zaškolení obsluhy.
 Z2020-011390 3. 4. 2020 neuvedena Město Klášterec nad Ohří Silnice Topolany a.s.
„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. 14 799 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ je: - Odstranění veškerých stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkovišť včetně konstrukčních vrstev - Umístěné nové živičné komunikace včetně autobusové zastávky a točny pro autobusy - Vybudování nových parkovišť s kolmým a podélným stáním a stáním pro jízdní kola - Umístění nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodu pro chodce - Vybudování nových chodníků pro chodce a sjezdů pro automobily - Navržení nového odvodnění Hlavním cílem projektu je obnova veškerých zastaralých a nefunkčních povrchů, vybudování nových parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní. V rámci stavby bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků komunikace, tak aby vyhovovaly estetickým, funkčním...
 Z2020-011011 3. 4. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Revize elektrických instalací, spotřebičů a odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provádění pravidelných revizních činností elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrických připojení vybraných zdravotnických prostředků pevně připojených do elektrické instalace (vč. zdravotnických prostředků s napájením medicinálních plynů), (dále jen „ revize“), v rozsahu a termínech dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2140, ČSN EN 332000-7-710 a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“) v platném znění, v areálu zadavatele včetně zpracování a vytištění revizních zpráv a zanesení revizních zpráv do archivní databáze zadavatele.
 Z2020-011076 3. 4. 2020 1. 5. 2020 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Servis rentgenových přístrojů na dobu neurčitou odhad.cena 6 990 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy na kompletní pozáruční servis a údržbu rentgenových přístrojů, které jsou majetkem zadavatele: RTG PŘÍSTROJ MULTIFUNKČNÍ S C-RAMENEM ARTIS ZEE STĚNA RTG SKLOPNÁ AXIOM LUMINOS dRF PŘÍSTROJ RTG YSIO MAX SKIAGRAFICKÝ Výrobcem všech rentgenových přístrojů je společnost SIEMENS A.G.
 Z2020-010966 3. 4. 2020 neuvedena ČEZ distribuce, a.s. ZPA Smart Energy a.s.
Daisy Technology EOOD
DODÁVKY ELEKTROMĚRŮ PRO PŘÍMÉ NEPRŮBĚHOVÉ MĚŘENÍ 192 333 140 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2020 - 03/2021.
 Z2020-011398 3. 4. 2020 neuvedena Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, příspěvková organizace Compo Interiéry s.r.o.
Nábytek 1 407 726 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka školního nábytku dle technické specifikace.
 Z2020-011075 3. 4. 2020 neuvedena Teplárny Brno, a.s. Dodávka 24 ks hořáků pro plynovou turbínu Siemens
Předběžné oznámení Dodávka 24 ks hořáků, které budou použity jako součást stávající funkční turbíny Siemens STG-1000 v rámci provádění GO k vylepšení parametrů turbíny. Součástí dodávky je veškerá potřebná dokumentace. Součástí dodávky není montáž, dodavatel však musí zajistit činnosti nezbytné pro řádnou montáž a zprovoznění.
 Z2020-011423 3. 4. 2020 neuvedena Obec Chlumčany D-beton, s.r.o.
Přístavba sociálních bytů k domu s pečovatelskou 6 276 415 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je přístavba, která navazuje na stávající dům s pečovatelskou službou novým závětřím (krytá ocelová pergola), čímž dojde k funkčnímu propojení nového a stávajícího objektu. Do stávající nosné konstrukce původního objektu nebude zasahováno. Přístavba je navržena v co nejjednodušší a nejnižší formě, má celkem 1nadzemní podlaží a nebude podsklepena. Sedlové střechy (ukončené valbami) budou pokryté plechovou krytinou v imitaci tašek o sklonu 10°, klempířské prvky v provedení lakovaný pozinkovaný plech. Fasády budou ve světlém odstínu bez architektonických prvků. Výplně otvorů (okna a dveře) budou plastové.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 366 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy