Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 523872 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-028367 19. 8. 2019 18. 9. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda – Dodávka přívěsných vozíků za osobní a terénní automobily 2019 - 2021 odhad.cena 1 235 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových přívěsů. Součástí předmětu plnění je také garance zabezpečení servisních služeb na dodané stroje. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí.
Z2019-028809 19. 8. 2019 neuvedena Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Nákup čipových karet pro resort MPSV odhad.cena 7 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 2 typů hybridních čipových karet s bezkontaktním čipem, které budou následně potištěny v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky s tím, že jeden typ bude dodáván pro potřeby MPSV, ÚP ČR, ÚMPOD a TIČR (předpoklad nákupu: 25 298 ks) a druhý typ následně pro specifické potřeby ČSSZ (předpoklad nákupu: 7 500 ks), který nebude sloužit jako služební průkaz.
Z2019-028795 19. 8. 2019 neuvedena Z-MODEL, spol. s r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-028381 19. 8. 2019 neuvedena Středočeský kraj Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 54 480 586  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 102 559 MWh pro rok 2020
Z2019-028570 19. 8. 2019 19. 9. 2019 Obec Mutěnice Dodavatel nové CAS pro JSDH obce Mutěnice odhad.cena 7 166 575  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o nákup Cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH obce Mutěnice dle konkrétní technické specifikace a vybavení, která je detailně popsána v relevantní příloze Zadávací dokumentace (ZD) – Technická specifikace (TP) pro CAS JSDH obce Mutěnice. Cisternová automobilová stříkačka (CAS) bude JSDH obce Mutěnice využívat k plnění svých úkolů a cílů.
Z2019-028371 19. 8. 2019 15. 10. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka odhad.cena 986 787 100  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení V současné době zajišťuje silnice I/27 silniční spojení ve směru Plzeň – Klatovy a tento úsek je jedním z nejzatíženějších úseků této komunikace. Účelem stavby je převedení silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci, která bezpečně převede vysokou dopravní zátěž a vyřeší problematiku průchodu silnice I/27 obcí Horní Lukavice jejím obchvatem a odstraní nehodový úsek v prostoru Vysoké. Stavba přeložky I/27 začíná v místech dokončeného přivaděče Litice – Šlovice a končí mezi obcemi Horní Lukavice a Přeštice, kde se napojuje na stávající komunikaci. Celková délka trasy je 6 095 m, stavba obsahuje 8 mostů, 2 mimoúrovňové křižovatky a 1 protihlukový val.
Z2019-028549 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Masarykův onkologický ústav Pojízdný RTG přístroj, C-rameno odhad.cena 5 428 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka pojízdného RTG přístroje a C-ramena (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3a a č. 3b zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy). Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Požadavky zadavatele jsou pro obě části veřejné zakázky stanoveny shodně, není-li v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Část 1 (Pojízdný RTG přístroj): Technická specifikace a vzor smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 3a zadávací dokumentace. Část 2 (C-rameno): Technická specifikace a vzor smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 3b zadávací dokumentace.
Z2019-028645 19. 8. 2019 neuvedena Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM KHK KK II. odhad.cena 7 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace kurzů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na něž je veřejná zakázka rozdělena. Veřejná zakázka je zaměřena na vzdělávání zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK).
Z2019-028748 19. 8. 2019 19. 9. 2019 Technické služby města Mostu a.s. Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel Technických služeb města Mostu a.s. odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pojištění movitých a nemovitých věcí společnosti.
Z2019-028815 19. 8. 2019 neuvedena Stavební huť Slavonice, spol. s r. o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-028492 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště odhad.cena 3 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Z2019-028742 19. 8. 2019 neuvedena Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-028764 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Státní zemědělský intervenční fond Nákup notebooků – vyhrazená veřejná zakázka odhad.cena 9 450 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 350 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace a zajištění záručního a pozáručního servisu k těmto zařízením v místech plnění veřejné zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do míst plnění veřejné zakázky, zajištění likvidace přepravních obalů, služby HelpDesku dodavatele, servis do 24 hod. bude zajištěn on-site, provedení servisního zásahu mimo pracoviště zadavatele bude zajištěno pouze s vyjmutými paměťovými nosiči, při výměně paměťových nosičů v záruční době budou vadné paměťové nosiče vždy ponechány u zadavatele.
Z2019-028579 19. 8. 2019 20. 9. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Výroba panelů mostovky mostního provizoria TMS, včetně PKO a pojezdové vrstvy odhad.cena 13 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výroba panelů mostovky mostního provizoria TMS, včetně PKO a pojezdové vrstvy
Z2019-028475 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Město Lovosice Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Lovosice v režimu veřejné linkové dopravy odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je na období 4 let zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Lovosice formou městské autobusové dopravy na základě závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, na lince a spojích vymezených v příloze č. 1 Návrhu smlouvy. Maximální rozsah plnění zadávacího řízení činí 35 800 km dopravní obslužnosti v každém jednom kalendářním roce plnění zadávacího řízení.
Z2019-028796 19. 8. 2019 9. 9. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Jeremiášova ZC a DC, Praha 5, č. akce 13468 odhad.cena 25 753 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, souvislá údržba vozovky ul. Jeremiášova do centra i z centra, včetně opravy přípojek uličních vpustí, rektifikace povrchových znaků a lokálního vyrovnání výškově a směrově vybočených obrub. Povrch vozovky bude z hutněných modifikovaných asfaltových směsí. Po odfrézování konstrukčních vrstev bude provedeno ošetření trhlin a lokální sanace podkladních vrstev. V rámci stavby bude dále provedeno nové vodorovné značení.
Z2019-028482 19. 8. 2019 18. 9. 2019 Městská část Praha 10 Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 odhad.cena 219 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování správy ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 10. Konkrétně se jedná zejména o pravidelnou celoroční údržbu travnatých a zpevněných ploch veřejné zeleně, úklid vymezených ploch, údržbu mobiliáře na plochách a provádění dalších souvisejících činností. Provádění údržby ploch veřejné zeleně bude odpovídat zejména požadavkům ČSN EN 9011 Práce s půdou, ČSN EN 9021 - Rostliny a jejich výsadba, ČSN EN 9031 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
Z2019-028537 19. 8. 2019 17. 9. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava Systémy pro umělou plicní ventilaci a systémy pro podporu dýchání novorozenců - pořizované v rámci projektů 5. výzvy v IROP "Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie" odhad.cena 24 578 201  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - systémů pro umělou plicní ventilaci a systémů pro podporu dýchání novorozenců - s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k dodaným systémům. Blíže viz jednotlivé části VZ a zadávací dokumentace. Zakázka je realizována v souladu s projekty „FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080) a „FN Ostrava–Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059), které jsou spolufinancovány v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu budou hrazeny z...
Z2019-028655 19. 8. 2019 25. 9. 2019 Správa státních hmotných rezerv 19-035 Vzdělávání v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajistit další profesní vzdělávání pracovníků správních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zapojených do systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále také „HOPKS“) formou kurzů na základě povinnosti Správy státních hmotných rezerv vyplývající z: - § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - čl. 2 písm. l) Statutu Správy státních hmotných rezerv schváleného usnesením vlády ze dne 3. 12. 2001 č. 1293. Předmětem VZ je rovněž technicko-organizační zajištění kurzů HOPKS. V rámci kurzů požaduje zadavatel seznámit účastníky kurzů s právními předpisy a předpisy s nimi souvisejícími v oblasti HOPKS a krizového řízení a objasnění jejich aplikace do praxe.
Z2019-028800 19. 8. 2019 neuvedena Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko HANES s.r.o.
Dodávka nového svozového vozidla s lisovací nástavbou a děleným vyklápěčem pro svoz komunálního a BIO odpadu 4 045 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem koupě je dodávka nového svozového vozidla s lisovací nástavbou a děleným vyklápěčem pro svoz komunálního a BIO odpadu
Z2019-028446 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Dodávka a distribuce vitaminových balíčků pro potřeby VZP ČR odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek vitaminových balíčků obsahujících vitaminové přípravky – doplňky stravy (dále jen „vitaminový balíček“ nebo „vitaminový přípravek“), v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-028730 19. 8. 2019 neuvedena Zdeněk Kafka
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-028582 19. 8. 2019 19. 9. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 10
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky, resuscitačního lůžka a ultrazvukového přístroje. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Z2019-028426 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Dynamický nákupní systém na pořizování produktů Oracle odhad.cena 1 800 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem zadávacího řízení je zavést DNS. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je a) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Software Technical Support“; b) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Hardware and Systems Support“; c) poskytování produktů typu Oracle Engineered Systems; d) poskytování nových licencí k programovým prostředkům Oracle formou „Cloud Subscription“, a to dle aktuálních potřeb centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů, dle CPV kódů uvedených v zadávací dokumentaci na místě plnění. Konkrétní předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 ZZVZ.
Z2019-028717 19. 8. 2019 17. 9. 2019 Správa služeb hlavního města Prahy Nákup záložní čerpací techniky odhad.cena 11 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 mobilních čerpadel pro přečerpávání odpadních vod a náhradních dílů k současným čerpadlům zadavatele. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-028818 19. 8. 2019 neuvedena TJ Slavoj Pacov, z.s. HORA s.r.o.
Modernizace sportovního areálu Za Branou 16 412 359  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je provedení modernizace sportovního areálu Za Branou v Pacově. Jedná se o demolici současného objektu šaten, výstavbu nového objektu šaten, rekonstrukci tribuny a rekonstrukci tenisových kurtů.
Z2019-028851 19. 8. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019
Předběžné oznámení Předmětem je dodávka a instalace variabilního systému kotců a krmných stanic pro testaci prasat, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a demontáž stávajícího systému ustájení a krmení.
Z2019-028639 19. 8. 2019 17. 9. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dodávka 2 ks kolových lesnických traktorů pro LZ Boubín a LZ Konopiště odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel požaduje dodat 2 ks nových lesnických kolových traktorů schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice se specifikací dle požadavků zadavatele. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-028777 19. 8. 2019 23. 9. 2019 ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Fond zábrany škod - Technické automobily CH/O odhad.cena 7 520 661  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 2 ks technických automobilů chemických/olejových s příslušenstvím.
Z2019-028531 19. 8. 2019 16. 9. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Komponenty pro RTG tomografii biologických a lékařských vzorků odhad.cena 1 350 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze zadávací dokumentace.
Z2019-028729 19. 8. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace COLAS CZ, a.s.
II/389 Jemnice -Strážek 12 222 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava vozovkového souvrství včetně odvodnění komunikace II/389 mezi obcí Jemnice a Strážek, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Stavba navazuje na úsek opravený v roce 2018. Předmětný úsek začíná před obcí Jemnice v staničení km 2,084 a končí průtahem Strážku v staničení km 4,124 a zahrnuje BUS záliv ve staničení km 0,000-0,370 v obci Jemnice a manipulační plochy v km 1,428-1,495 v městysi Strážek. Oprava bude realizována v extravilánu a v intravilánech obou dotčených obcí. Celková délka opravy je 2,04 km. Průměrná šířka je 6 m.
Z2019-028502 19. 8. 2019 20. 9. 2019 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Služby operativního leasingu užitkových vozidel II odhad.cena 14 904 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
Z2019-028625 19. 8. 2019 18. 9. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Systém pro depozici atomárních vrstev (ALD) s gloveboxem odhad.cena 10 400 545  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Systému pro depozici atomárních vrstev (ALD) kovových oxidů a nitridů s gloveboxem a jeho instalace do vyhrazených prostor FJFI ČVUT v Praze (laboratoř L2, Trojanova ulice), a to dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 4 ZD. Další podrobnosti a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2019-028808 19. 8. 2019 neuvedena Okresní soud v Mělníku OS Mělník - fasáda budovy soudu odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava uliční části fasády budovy Okresního soudu v Mělníku, tj. část fasády budovy z pohledu ulice Fibichova a Krombholcova, včetně opravy balkónu nad hlavním vchodem do budovy.
Z2019-028803 19. 8. 2019 20. 9. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Gynekologické vyšetřovací křeslo s příslušenstvím II. odhad.cena 957 091  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks gynekologického vyšetřovacího křesla s příslušenstvím pro Porodnicko-gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
Z2019-028867 19. 8. 2019 neuvedena Město Koryčany ENGEL s.r.o.
IT a související vybavení 1 505 840  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro potřeby školy a to konkrétně IT a souvisejícího vybavení v souvislosti s realizací projektu „Rozvoj přírodovědného a technického - praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004328, v Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen jako „Program“) a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací (zejména technickou specifikací). Příloha číslo 1 obsahuje podrobné specifikace pro podání nabídky
Z2019-028438 19. 8. 2019 23. 9. 2019 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část - II. odhad.cena 1 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické techniky – 1 ks ultrazvukového přístroje, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a odborné zaškolení personálu zadavatele k jednotlivým zařízením v nezbytném rozsahu.
Z2019-028553 19. 8. 2019 17. 9. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava Operační stoly a operační svítidla - pořizované v rámci projektů 5. výzvy v IROP "Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie" odhad.cena 15 541 736  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - operačních stolů a operačních lamp - s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Blíže viz jednotlivé části VZ a zadávací dokumentace. Zakázka je realizována v souladu s projekty „FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080) a „FN Ostrava–Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059), které jsou spolufinancovány v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.
Z2019-028542 19. 8. 2019 24. 9. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - DEXMEDETOMIDIN - HYDROCHLORID odhad.cena 9 667 265  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva DEXMEDETOMIDIN – HYDROCHLORID. Kupní smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Z2019-028509 19. 8. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Servis plicních ventilátorů výrobce HAMILTON odhad.cena 4 508 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení zajištění komplexní servisní péče a odborných služeb u plicních ventilátorů výrobce Hamilton Medical AG, včetně všech jejich součástí, spočívající v provádění pravidelných preventivních prohlídkách vč.el.kontroly, resp. bezpečnostně technických kontrol a vyhotovení protokolů, update SW a upgrade HW přístrojů dle doporučení výrobce ve smyslu zák. č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů a opravách přístrojů, vč. dodávek ND a materiálů ze strany účastníka. Blíže v návrhu Servisní smlouvy. Přístroje musí po dobu užívání splňovat medicínské a technické předpoklady stanovené výrobcem a svou funkčností, činností nesmí ohrozit pacienta nebo obsluhu přístrojů a to vše za podmínek pro používání zdravotnických prostředků. Servisní péče musí být prováděna v souladu: s obecně závaznými právními předpisy, zák. č. 268/2014 Sb., zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii, podmínkami určenými výrobcem, a to...
Z2019-028464 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň FN Plzeň - Specializační vzdělávání sester (teoretické moduly) II odhad.cena 732 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění teoretických modulů specializačního vzdělávání všeobecných sester v níže uvedených oborech po dobu 4 let. Část VZ Obory specializačního vzdělávání/ název části počet sester za 4 roky předpokládaná hodnota Část 1 Intenzivní péče v pediatrii 6 132.600,- Část 2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 15 360.000,- Část 3 Ošetřovatelská péče v psychiatrii 10 240.000,- Náplň modulů včetně požadavků na připravenost sester je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (tato příloha je zároveň přílohou č. 1 kupní smlouvy - Specifikace předmětu plnění). Předpokládaná hodnota jednotlivých částí je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.
Z2019-028755 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Obec Úlice Kanalizace a ČOV v obci Úlice odhad.cena 51 799 171  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-028832 19. 8. 2019 neuvedena Nemocnice Středočeského kraje a.s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-028473 19. 8. 2019 23. 9. 2019 Obec Proboštov Demolice objektu na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu. Stávající objekt se skládá ze dvou částí. Celý objekt je proveden z montovaného skeletu MS-71 s keramickým obvodovým pláštěm KER 300, resp. meziokenními dozdívkami z plynosilikátu. V objektu se nachází významná keramická reliéfní mozaika, její sejmutí či budoucí využití bude řešeno se zhotovitelem.
Z2019-028528 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Statutární město Brno, městská část Brno-sever Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno-sever - opakované řízení odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení údržby veřejné zeleně na území městské části Brno-sever, konkrétně v části Lesná – vnější část (ohraničení konec ul. Merhautovy, Okružní, Třískalova, Divišova čtvrť), Soběšice, Černá Pole. Zabezpečení údržby bude probíhat na celkové ploše 236 181 m2.
Z2019-028768 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Státní zemědělský intervenční fond Obnova serverového clusteru v CP SZIF odhad.cena 9 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 kusů serverů pro obnovu serverového clusteru a posílení výpočetního výkonu pro centrální pracoviště SZIF. Součástí předmětu plnění je zajištění maintenance výrobce jednotlivých serverů po dobu 60 měsíců od doby účinnosti smlouvy a zajištění záruky po dobu 60 měsíců od doby účinnosti smlouvy. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 25 pracovních dnů od účinnosti kupní smlouvy. Technická specifikace serverů a požadavky na maintenance jsou uvedeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Z2019-028670 19. 8. 2019 19. 9. 2019 Česká republika - Ministerstva vnitra Instrumentální technika pro profilaci drog- ICP/MS spektrometr včetně dalšího příslušenství odhad.cena 6 446 281  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o 1 ks/sadu ICP/MS spektrometru včetně trojcestného ventilu, podvarové destilace a mikrovlnného rozkladného systému.
Z2019-028650 19. 8. 2019 19. 9. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období - opakované ZŘ odhad.cena 35 554 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním předpokládaném objemu 28 250 tun, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Z2019-028859 19. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí TISK CENTRUM s.r.o.
Tisk odborné publikace Odpovědné veřejné zadávání – metodika, 2. doplněné vydání 115 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku odborné publikace „Odpovědné veřejné zadávání – metodika, 2. doplněné vydání“, realizované v rámci projektu „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“, reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Z2019-028780 19. 8. 2019 neuvedena Slezská univerzita v Opavě OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - stavba 62 884 731  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce části areálu Slezské univerzity „Na Vyhlídce“ v Karviné v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy