Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky Více než 10 000 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-012958 19. 4. 2021 1. 6. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu GO oběžného výtahu MPO_PV 20
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Generální oprava velkého oběžného výtahu (páter-nosteru) budovy MPO Politických vězňů 20, která je nemovitou kulturní památkou. Smyslem zakázky je plnohodnotně zprovoznit stávající oběžný výtah, v současnosti mimo provoz, při zachování jeho co nejpůvodnější podoby s použitím co možná největšího množství původních součástí, podle stanoviska Odboru památkové péče MHMP. Vlastní oprava bude spočívat v kompletní demontáži veškerých částí výtahu, přičemž stojní zařízení a nosné prvky budou dle možností opraveny. Výjimkou budou polygonová kola, která jsou nepůvodní a z nevhodně zvoleného materiálu a nosné řetězy, které jsou neopravitelné. Tyto díly budou nahrazeny novými. Portály stanic a výdřevy kabin budou odborně restaurátorsky repasovány. Celá výtahová šachta bude oškrábána, opatřena novou vápennou omítkou s následným opakovaným vápenným nátěrem. Veškeré zámečnické prvky ve strojovně,...
 Z2021-013251 19. 4. 2021 19. 5. 2021 Statutární město Hradec Králové Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, II. a odhad.cena 25 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko v Hradci Králové II. a III. etapa, spočívající ve stavebních úpravách SO 01 - 03 a SO 05 zateplení, rekuperace, odstranění „boletických panelů“ a stavební úpravy s tím související, SO 06 obnova zpevněných ploch, obnova vybavení zahrady a SO 07 oplocení. Ve II. etapě se bude realizovat SO 03 a SO 05, ve III. etapě SO 01, SO 02, SO 06 a SO 07.
 Z2021-013339 19. 4. 2021 neuvedena Obec Čimelice KDS - stavební s.r.o.
Snížení energetické náročnosti objektu mateřské 8 699 988 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu mateřské školy vedoucí ke snížení energetické náročnosti zahrnující zateplení obvodových stěn a střechy, výměnu oken a venkovních dveří a zřízení větrací jednotky s rekuperací tepla.
 Z2018-008335 29. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KO-KA s.r.o.
Stavba č. 40019 Prodloužení sběrače G do 349 920 Kč
Oznámení o změně
 Z2021-013308 19. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj KARETA s.r.o.
Realizace stavby PC C3 v k.ú. Horní Libina 3 886 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Horní Libina.
 Z2021-012964 19. 4. 2021 neuvedena Jihočeský kraj Modernizace komunikací II. třídy P11 C odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013401 19. 4. 2021 neuvedena Mikroregion Čebínka STRABAG a.s.
Cyklostezka Čebín-Drásov 16 898 095 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je novostavba stezky pro chodce a cyklisty v šíři 3m, jedná se o trvalou dopravní stavbu. Stezka se skládá ze dvou dílčích úseků, a to na katastru obce Čebín a městyse Drásov. Součástí zakázky je i vybudování parkovacích míst a dodávka mobiliáře.
 Z2021-012660 19. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava FN Ostrava – Lůžkový blok, energetická úsporná odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012707 19. 4. 2021 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Oprava povrchu silnice III/4698 Darkovice - průtah odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012939 19. 4. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Zajištění svahu II/317 Borohrádek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013167 19. 4. 2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-013197 21. 4. 2021 neuvedena Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Pozemkové úpravy v k.ú. Kunčí, Slatiňany a 859 460 Kč
Oznámení o změně Veřejná zakázka byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu e-AGRI zadavatele MZe-ČR, sekce Ústřední pozemkový úřad. Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú Kunčí a vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Slatiňany a Škrovád.
 Z2021-013254 19. 4. 2021 neuvedena PIAFA Vyškov, z.ú. Dodávka a instalace modulárních kontejnerů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky a instalace 3 modulárních kontejnerů v rámci první etapy a výměna dvou stávajících kontejnerů sloužících jako zázemí pro poskytování sociálních služeb zadavatele. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
 Z2021-013057 19. 4. 2021 neuvedena Nemocnice Kadaň s.r.o. Rekonstrukce operačních sálů - NEMOCNICE KADAŇ odhad.cena 223 559 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci-“REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ-NEMOCNICE KADAŇ“. Zadavatel si v souladu s ustanovením §222, odst. 2 a § 100, odst. 1, z.č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění vyhrazuje právo změny závazku v níže uvedené výši formou rozpočtové rezervy na provedení dodávek prací spojených s napojením nově prováděných instalací Díla, na stávající instalace v objektu, který je místem provádění Díla, a dále na provedení dodávek a prací spojených s instalací aktivních funkčních prvků slaboproudých instalací. Rezervy jsou věcně vymezeny v zadávacích podmínkách.
 Z2021-013312 19. 4. 2021 neuvedena Obec Bílovice nad Svitavou KOMFORT, a.s.
„V 00464 - Parkoviště P+R v obci Bílovice nad 11 719 931 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Parkoviště P+R v obci Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0013788. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „PARKOVIŠTĚ P+R, BÍLOVICE NAD SVITAVOU“ vypracované projektantem ČTYŘSTĚN s.r.o., se sídlem Schodová 1775/12, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 05874033, Ing. arch. Tomáš Págo, P.P. Architects s.r.o., se sídlem Slovinská 693/29, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 27689778, Ing. arch. Pavel Pekár, zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Pekár ČKA: 2833, Obor A.0 a další viz projektová dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové...
 Z2021-013028 19. 4. 2021 24. 5. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Zpracování dokumentace vodního díla pro odhad.cena 2 540 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět služby pro dodavatele, a to za jednotkové ceny, které nabídl při uzavírání rámcové dohody.
 Z2021-013404 19. 4. 2021 neuvedena Městys Nová Cerekev Pennant group s.r.o.
Demolice učebnového pavilonu v areálu ZŠ v Nové 2 168 568 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je demolice 1 objektu občanské vybavenosti (bývalého učebnového pavilonu ZŠ) o obestavěném prostoru 4716 m3 na zastavěné ploše 1191 m2. Následně dojde k plošné úpravě terénních nerovností, navezení ornice a založení trávníku. Dále bude obnoven trávník v pásu cca 10 m od demolovaného objektu.
 Z2021-013210 19. 4. 2021 19. 5. 2021 Brněnské komunikace a.s. Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské odhad.cena 78 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v čtyřpodlažní nástavbě stávající jednopodlažní atriové části administrativního objektu společnosti Brněnské komunikace a.s. na pozemku parcelní číslo 207/8 v katastrálním území Štýřice [610186]. Stavba je situována v zastavěném území. Připojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající.
 Z2021-012957 19. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu GO oběžného výtahu MPO_PV 20 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013249 19. 4. 2021 neuvedena Městys Loučeň NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY LOUČEŇ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-013196 19. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj COLAS CZ, a.s.
Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svéradice 13 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svéradice o celkové délce cca 2 569,25 m. Polní cesta je navržena jako jednopruhová s výhybnami v kategorii 4,0/30 v základní šířce 4,0 m bez krajnic, povrch komunikace i hospodářských sjezdů bude z asfaltu, v místě křížení s VTL plynovodem bude z rozebíratelných betonových panelů. Po celé délce komunikace bude vybudována vsakovací rýha o šířce 0,50 m s hloubkou 0,75 m, po trase je navrženo 20 vsakovacích jam. Součástí je i výsadba doprovodné zeleně v počtu 42 ks jeřábu ptačího.
 Z2021-013256 19. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výstavba vodíkové plnící stanice - Ústí nad Labem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-012751 19. 4. 2021 neuvedena Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013252 19. 4. 2021 neuvedena Městys Dolní Bukovsko „ZDRAVOTNÍ DŮM DOLNÍ BUKOVSKO“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se objektu zdravotního domu v Dolním Bukovsku, Jiráskovo nám. č.p. 72.
 Z2021-013400 19. 4. 2021 neuvedena Obec Vrchovany VHS technology a.s.
POHL, cz, a.s., odštěpný závor Roztoky
+3 další dodavatelé
ČOV a kanalizace Vrchovany 29 391 849 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky, spojené se stavbou „ČOV a kanalizace Vrchovany“. Účelem stavby je napojení místních obyvatel na veřejnou splaškovou kanalizaci a likvidace odpadních vod v centrální ČOV. Předpokládaný počet napojených obyvatel 161 EO. Splašková kanalizace bude provedena z kameniny DN 250, PE 100 RC DN 250, PP UR 2 DN 250. Kanalizaci budou tvořit dvě stoky A a B. Délka stoky A bude 825 m a délka stoky B bude 392,49 m. Celková délka navržených stok bude 1 244,81 m. Na stokách bude 36 nových revizních betonových šachet DN 1000. Stoky budou napojeny do nově navrhované ČOV, která bude odvádět odpadní vody do Liběchovky prostřednictvím stávajícího potrubí DN 200 v délce 194,36 m. Část gravitační stoky je vedena ve svahu ve skále, proto bude průchod skálou řešen mikrotuneláží. Stoka B je také řešena mikrotuneláží.
 Z2021-013161 19. 4. 2021 18. 5. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/35 Valašské Meziříčí - Rožnovská ulice, oprava odhad.cena 53 847 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací při opravě silnice I/35 a s ní souvisejících objektů. Stavba je situována v zastavěném území města Valašské Meziříčí, na silnici I/35 a na přilehlých plochách podél ní.
 Z2021-013424 19. 4. 2021 13. 5. 2021 Obec Radenín „Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační odhad.cena 26 292 601 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je realizace čistírny odpadních vod, kanalizačního sběrače sever, tlakové kanalizace západ, kanalizačního sběrače jih, kanalizačních propojů a kanalizačních přípojek.
 Z2021-013314 19. 4. 2021 neuvedena Obec Újezd INSTALATÉR Zlín s.r.o.
Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ Újezd 2021 3 104 160 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Konkrétním předmětem je demontáž stávajících kotelen ŽŠ a MŠ Újezd (demontáž kotlů, zásobníkových ohříváků, potrubí z ocelových trubek a zařízení kotelny) a následná dodávka a montáž nových kotlů a zařízení dle výkazu výměr. Součástí dodávky je rovněž uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
 Z2021-012569 16. 4. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE KE STANOVENÍ ZADÁVACÍCH odhad.cena 12 164 468 Kč
Předběžné oznámení Česká republika -Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“) se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech trhu v oblasti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
 Z2021-012460 16. 4. 2021 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012434 13. 4. 2021 neuvedena Zásobování teplem Vsetín a.s. Rekonstrukce ČOV ZTV Studénka odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-012860 16. 4. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAFETY PRO s.r.o.
D35 SSÚD Městec, pozemní stavby, výkon TDI 1 948 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je technický dozor investora, který bude zaměřen na kontrolu všech pozemních stavebních objektů včetně expertního posouzení projektové dokumentace.
 Z2021-012487 16. 4. 2021 14. 5. 2021 Česká republika-Státní pozemkový úřad PD a AD-pro okresy Teplice a Ústí nad Labem odhad.cena 980 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v k. ú. Bláhov, Homole u Panny, Lochočice (Část 2), v k. ú. Žim, Bořislav, Chouč a Mirošovice (Část 3). Součástí projektové dokumentace bude i podrobný geotechnický průzkum. Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta. Toto oznámení se týká Části 2: PD a AD-PSZ Bláhov, Homole u Panny, Lochočice
 Z2021-012573 16. 4. 2021 13. 5. 2021 Česká pošta, s.p. Kartonové krabice pro archivaci dokladů poštovního odhad.cena 1 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kartonových obalů pro archivaci a ukládání dokladů poštovního platebního styku. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
 Z2021-012486 16. 4. 2021 14. 5. 2021 Česká republika-Státní pozemkový úřad PD a AD-pro okresy Teplice a Ústí nad Labem odhad.cena 1 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v k. ú. Bláhov, Homole u Panny, Lochočice (Část 2), v k. ú. Žim, Bořislav, Chouč a Mirošovice (Část 3). Součástí projektové dokumentace bude i podrobný geotechnický průzkum. Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta. Toto oznámení se týká Části 1: PD a AD-PSZ Radejčín, Habrovany, Řehlovice, Stadice
 Z2021-013024 16. 4. 2021 neuvedena město Příbram MIDAKON s.r.o.
Kucián statika s.r.o.
Projektové dokumentace na lávky pro město Příbram 1 313 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na celkovou přestavbu lávek (demolice a výstavba nové lávky)
 Z2021-013003 16. 4. 2021 neuvedena Sdružení povodí Sedlnice SDO Technika s.r.o.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a 3 644 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 950 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obce sdružené ve Sdružení povodí Sedlnice. Součástí dodávky je rovněž pořízení 5 ks kontejneru na textil a 1 ks štěpkovače.
 Z2021-013001 16. 4. 2021 neuvedena Národní technické muzeu Sdružení „REALSTAV & BMS IROP NTM Čelákovice"
ZPŘ IROP NTM Čelákovice Výkon TDS 1 422 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění části I veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci akce „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice depozitární hala CD 04, související venkovní objekty“, v jehož rámci dojde k vybudování novostavby velkokapacitního depozitárního objektu, který bude po svém dokončení tvořit součást depozitárního areálu v Čelákovicích. Předmětem plnění části II veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci akce „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice vstupní objekt, úprava oplocení a vjezdová brána, přístřešek pro kontejnery, venkovní plochy“, v jehož rámci dojde k vybudování novostavby vstupního objektu a depozitární plochy, které budou po svém dokončení tvořit součást depozitárního areálu.
 Z2021-012594 16. 4. 2021 29. 4. 2021 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo „Revitalizace obálky budovy ubytovacího zařízení odhad.cena 7 831 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Objekt ubytovacího zařízení na ul.Revoluční 960/3 v Třebíči ve svém současném technickém stavu naplňuje v řadě ohledů podmínku pro provedení oprav a celkové regenerace. Úkolem projektu je řešit opravu zjištěných vad, jeho energetickou modernizaci a další navazující stavební úpravy. Bližší popis budovy je uveden v projektové dokumentaci, kde je podrobně uveden i rozsah projektem a dalšími podklady požadovaných úprav a oprav.
 Z2021-012547 16. 4. 2021 17. 5. 2021 Kraj Vysočina Technický dozor stavebníka 2021 II odhad.cena 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 3 a příloze č. 4 zadávacích podmínek - obchodní podmínky.
 Z2021-012947 16. 4. 2021 neuvedena Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s. Rekonstrukce budov úzkorozchodné trati Osoblaha 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní provedení všech stavebních prací, služeb a dodávek souvisejících s realizací projektu „Rekonstrukce budov úzkorozchodné trati Osoblaha“. Jedná se o stavební úpravy/rekonstrukci nádraží Liptaň, Osoblaha, Bohušov, Koberno a výstavbu sociálního zařízení a úpravy okolí nádraží Slezské Rudoltice.
 Z2021-013030 16. 4. 2021 19. 5. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/34 Ždírec nad Doubravou - Benátky odhad.cena 59 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Na základě diagnostiky výměna ložní a obrusné vrstvy, lokální sanace vč. podkladů, oprava odvodnění vč. propustků, doplnění ,svodidel, VDZ Rozpad vozovkových vrstev, lokální poruchy podloží, zhoršené odvodnění - vozovka na konci životnosti
 Z2021-012962 16. 4. 2021 21. 5. 2021 Statutární město Ostrava-městský obvod Slezská Ostrava Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. odhad.cena 55 913 060 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů, bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení, účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 15 bytových domů na ulici 8. března, Slezská Ostrava.
 Z2021-013023 16. 4. 2021 18. 5. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/19 hr. kraje - Kámen odhad.cena 82 651 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Zlepšení technického stavu, prodloužení životnosti.Frézování, nové AB vrstvy, lokální sanace, oprava krajnic, čištění sil. příkorů, oprava propustků v trase. Výtluky, trhliny, rozpad. Klasifikační stupeň 2 a 4. Ztráta asf. tmelu, hrboly, lokálně havarijní únostnost
 Z2021-013120 16. 4. 2021 neuvedena Obec Kly Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-012488 16. 4. 2021 14. 5. 2021 Česká republika-Státní pozemkový úřad PD a AD-pro okresy Teplice a Ústí nad Labem odhad.cena 1 510 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v k. ú. Bláhov, Homole u Panny, Lochočice (Část 2), v k. ú. Žim, Bořislav, Chouč a Mirošovice (Část 3). Součástí projektové dokumentace bude i podrobný geotechnický průzkum. Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta. Toto oznámení se týká Části 3: PD a AD-PSZ Žim, Bořislav, Chouč, Mirošovice
 Z2021-013052 16. 4. 2021 neuvedena Obec Potštejn PB SCOM s.r.o.
DEMOLICE HASIČÁRNY A INFOCENTRA V POTŠTEJNĚ 725 525 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je demolice objektu hasičárny a infocentra v Potštejně. Předmětný objekt je převážně v nevyhovujícím technickém stavu. Má dožilé konstrukce a vlhké zdivo z důvodu nefunkční hydroizolace. Objekt není tepelně zaizolován. Střešní krytina obsahuje azbest, který bude adekvátně likvidován dle zákona o odpadech.
 Z2021-012979 16. 4. 2021 neuvedena Národní technické muzeum KONSIT a.s.
ZPŘ „Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro 6 869 970 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je provedení dílčí rekonstrukce vnitřních prostor v objektech areálu Národního technického muzea,Centrum stavitelského dědictví Plasy, Sodovkárna expozice historických strojů.
 Z2021-012695 15. 4. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Značky Morava a.s.
D1,D2,D52 Oprava svodidel po DN 2021-2022 11 715 745 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava svodidel po dopravních nehodách na dálnicích D1, D2 a D52 ve správě SSÚD č. 6 Chrlice a SSÚD 7 Podivín
 Z2021-012850 15. 4. 2021 neuvedena město Český Dub COLAS CZ, a.s.
Město Český dub rekonstrukce místních komunikací v 4 295 343 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Město Český dub rekonstrukce místních komunikací v začleněných obcích je obnova povrchu místních komunikací ve městě Český Dub, rozprostírající se na pozemcích:

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 737 lidí darovalo 2 086 376 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy