Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky Více než 10 000 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-021308 14. 6. 2021 neuvedena Město Vyškov Stavební úpravy ulice Nádražní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-021318 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj EUROVIA CS, a.s.
Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, 18 927 780 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba „Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí“, která je částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Němčí. Jedná se o rekonstrukci čtyř hlavních polních cest a zatravněnou údolnici. Účelem realizace je především zpřístupnění zemědělských pozemků pro jejich vlastníky, realizací zatravněné údolnice dojde ke zvýšení ochrany ZPF před vodní erozí. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: SO-01 Hlavní polní cesta HC1e, SO-02 Hlavní polní cesta HC3a, SO-03 Hlavní polní cesta HC3b, SO-04 Hlavní polní cesta HC4, SO-05 Zatravněná údolnice ZÚ1.
  Z2021-021161 14. 6. 2021 12. 7. 2021 Česká pošta, s.p. Kartonové obaly pro archivaci dokladů poštovního odhad.cena 1 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kartonových obalů pro archivaci a ukládání dokladů poštovního platebního styku. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
  Z2021-021345 14. 6. 2021 neuvedena Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Rozšíření saunového provozu a wellness služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-021009 14. 6. 2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Analýzy vzorků pevných matric v roce 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021075 14. 6. 2021 30. 9. 2021 Veolia Energie Kolín, a.s. „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část A: Úpravy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část A: Úpravy kotle K5 pro spalování biomasy“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje úpravu kotle K5 pro spalování biomasy a dosažení jmenovitého výkonu kotle - 50t/h přehřáté páry. Na kotli K5 bude účastníkem navržena a provedena úprava stávající dopravy a dávkování paliva, úprava spalovacího procesu, vzduchového systému kotle a případné další úpravy tak, aby byly dodrženy uvedené technické parametry a legislativní požadavky na emisní limity.
  Z2021-021138 14. 6. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj Realizace transbordéru jako bezpečného propojení odhad.cena 29 000 000 Kč
Předběžné oznámení Cílem projektu je vybudování transbordéru přes řeku Moravu, který umožní cyklistům a chodcům přemístění z jednoho břehu na druhý a tím navazující propojení cyklostezky podél Baťova kanálu. Jedná se o novou stavbu sestávající ze 4 stavebních objektů transbordér, zázemí se sociálním zařízením, přípojky a zpevnění a rozšíření hráze, včetně vrtané studny a přípojek.
  Z2021-021162 14. 6. 2021 neuvedena Jihočeský kraj Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021041 14. 6. 2021 19. 7. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Přerov - Demolice objektů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dílo zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 50 Objektu Chladící ventilátorové věže a přidruženého objektu SO 51 Chladící věže Baltimore včetně silového napájení, měření, rozváděčů a kabelových tras od věží do příslušných rozváděčů rozvodny a rozvodny SKŘ a dále manipulačních a montážních ploch, včetně všech výkopových, zemních, stavebních a montážních prací. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
  Z2021-021342 14. 6. 2021 neuvedena Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Temstav AB, s.r.o.
Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 8 771 268 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je 1. etapa rekonstrukce objektu 13. MŠ v Písku. V rámci stavebních prací bude řešena rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalací, vytápění, zdravotních instalací a vnitřních prostor v západní části objektu od centrálního schodiště (včetně schodiště) v rozsahu 1.NP a 2.NP. V úrovni 1.PP budou uvedené úpravy provedeny v celém rozsahu podlaží. Součástí této etapy bude i provedení zateplení střešní roviny.
  Z2021-021094 14. 6. 2021 20. 7. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Modernizace TKV - Oběhová stanice Karviná
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Funkční dílo, které zahrnuje především dodávku dvou kusů nových oběhových čerpadel s frekvenčními měniči, potrubní rozvody, uložení, izolace, elektro a MaR prvky pro bezvadný provoz Díla.
  Z2021-021077 11. 6. 2021 neuvedena Město Vimperk Delmonte Bauinvest s.r.o.
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ VIMPERK 3 983 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět plnění veřejné zakázky je novostavba multifunkčního hřiště, která zahrnuje: novostavbu : SO - 1 : multifunkčního hřiště o rozměru hřiště 32 x 64 m čisté hrací plochy, přičemž na dané ploše vznikne jedna hrací plocha, která bude provedena ve formě umělého travního koberce III.generace, venkovní obvod bude ohraničený oplocením o výšce 4,0 m, za branami potom zvýšené oplocení na 6,0 m. Vně oplocení cca v 1/3 potom umístěny 4 ks osvětlovací stožáry s umístěnými LED osvětlovacími hlavicemi. Tato stavba bude provedena na pozemcích p.č. 645/1, 649 SO-2 : vnitřní přívod NN pro osvětlení hřiště přes pozemky p.č. 645/1 a 649 vše v k.ú. Vimperk, které bude sloužit pro napájení světel a osvětlení hřiště. Zakázka bude financována z finančních prostředků poskytovatele dotace Národní sportovní agentury, Výzva č. 12/2020 Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč. Bližší informace k...
  Z2021-021008 11. 6. 2021 neuvedena Vojenská nemocnice Brno VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020711 11. 6. 2021 neuvedena Kraj Vysočina Ing. Lubomír Pleticha
WIDMANN, s.r.o.
Technický dozor stavebníka 2021 IV 310 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021125 11. 6. 2021 neuvedena Obec Radiměř Novostavba společenského domu v obci Radiměř odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-021081 11. 6. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku VH-stavební práce, s. r. o.
Stavební a inženýrská firma Klimeš s. r. o.
+1 dodavatel
Opravy komunikací po přívalových deštích z jara 1 964 709 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou likvidace povodňových škod, které byly způsobeny jarním táním a přívalovými dešti na 11 komunikacích na územních pracovištích Černý Důl, Horní Maršov a Pec pod Sněžkou. Podrobná specifikace zakázky je popsána v zadávací dokumentaci, která je přístupná na profilu zadavatele. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel dělení zakázky na 11 částí dle jednotlivých cest.
  Z2021-021057 11. 6. 2021 neuvedena Obec Samotišky Zpracování projektové dokumentace včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020758 11. 6. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje Modernizace mostu ev. č. 3227-3 Řečany nad Labem – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021130 11. 6. 2021 2. 7. 2021 Město Petřvald Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní odhad.cena 33 961 717 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Revitalizace školní družiny a jídelny - vybudování části družiny a přesunem spojovacího krčku dojde k vytvoření předprostoru v blízkosti vstupu do družiny a hlavního vstupu v administrativním objektu základní školy.
  Z2021-021151 11. 6. 2021 neuvedena Obec Všechovice StaniOn s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA KULTURNÍHO DOMU 29 777 943 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy a nástavbu stávajícího objektu kulturního domu v obci Všechovice. V rámci stavby budou provedeny bourací a demontážní práce v rámci stavebních úprav a nástavby kulturního domu a bourací práce v okolí objektu.
  Z2021-021053 11. 6. 2021 neuvedena Obec Moravský Písek Sdružení Moravský Písek
Revitalizace bytového domu Moravský Písek 21 149 683 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava objektu č.p. 761 na bytový dům. V rámci projektu vznikne 12 bytů pro potřeby sociálního bydlení a 4 byty z vlastních zdrojů.
  Z2021-020732 11. 6. 2021 13. 7. 2021 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace II-104 Davle-Bohuliby odhad.cena 61 193 786 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o opravu stávající silnice II/104 a to v úseku od napojení na silnici II/102 v Davli až po pracovní spáru, která se nachází cca 127 m za křižovatkou s MK vedoucí na Bohuliby. Z tohoto úseku je vyjmuta část vedoucí přes most Vltavanů a část tvořící průtah obcí Petrov. Tyto úseky byly rekonstruovány v předchozích letech. Celková délka opravy je 3911,6 m a je rozdělena na 3 úseky. Stavební záměr byl projednán v rámci stavebního řízení. Oprava bude prováděna dle PD (PDSP), kterou zpracovala firma PROMIKA s.r.o. v 4/2020. Součástí zakázky je projednání a realizace DIO.
  Z2021-021049 11. 6. 2021 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020719 11. 6. 2021 neuvedena Statutární město Zlín Silniční napojení průmyslové zóny Zlín–východ a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021135 11. 6. 2021 neuvedena Město Čelákovice STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.
Chodníky a komunikace v ulici Sukova v 7 998 669 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky „Chodníky a komunikace v ulici Sukova v Čelákovicích“ je zejména provedení stavby, jejímž cílem je obnova komunikace a chodníků v ulici Sukova a Dukelská po rekonstrukci inženýrských sítí vodovodu a kanalizace. Předmětem plnění je tedy kompletní provedení prací v rozsahu a provedení dle této zadávací dokumentace, zvláště pak dle projektové dokumentace s názvem „Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Sukova - Čelákovice“, dle návrhu smlouvy o dílo, výkazu výměr a dle stavebního povolení tvořící přílohy zadávací dokumentace.
  Z2021-021173 11. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 12 Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletním zateplení obálky budovy mateřské školy včetně výměny oken a dveří, kompletní výměny souvrství střechy zahrnující i likvidaci nebezpečného materiálu azbest, úprava topné soustavy, vybudování nuceného větrání včetně rekuperace, výměna osvětlovacích těles, vybudování retenční nádrže pro závlahu areálu MŠ dešťovými vodami a další stavební práce s tím spojené.
  Z2021-021133 11. 6. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha , pobočka Kolín Ing. Petr Bareš
Polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II. 3 715 322 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba polní cesty P4 v k.ú. Břežany II. podle schváleného návrhu pozemkových úprav a schváleného plánu společných zařízení .
  Z2021-021103 11. 6. 2021 neuvedena Obec Kalek AQUA zemní práce s.r.o.
Odstranění staveb a revitalizace areálu bývalé 3 456 789 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o revitalizaci areálu bývalé pily v obci Kalek. Místo stavby zahrnuje stávající zelené plochy, asfaltové plochy, plochy rozmístěné suti po demolici bývalých objektů pily a stávající torza objektů určených k demolici (objekt bývalých kanceláří, objekt 17 m vysokého komínu). Realizací akce dojde k úpravám stávajících ploch a vytvoření nových zpevněných ploch s použitím předrcené nahromaděné suti. Část areálu bude ponechána jako přírodní zelená plocha, po jejímž vyčištění zde dojde k doplnění vrstvy ornice a zatravnění.
  Z2021-020634 11. 6. 2021 12. 7. 2021 Správa železnic, státní organizace ETCS Modřice - Adamov odhad.cena 12 703 834 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Obsahem stavby je vybudování traťové části systému vlakového zabezpečovače ETCS úrovně 2 (L2) v úseku Modřice (včetně) - Adamov (včetně), včetně automatických vstupů do oblastí ETCS s přilehlých tratí.
  Z2021-020680 11. 6. 2021 12. 7. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otinoves odhad.cena 5 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Otinoves, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
  Z2021-020776 11. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc FN Olomouc – novostavba hlavní budovy B a vnitřní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020644 11. 6. 2021 14. 7. 2021 Liberecký kraj Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje, odhad.cena 78 250 748 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající silnice II/268 v km 23,000 až 24,673 (provozní staničení komunikace). V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení počtu jízdních pruhů ve stoupání o jeden jízdní pruh, který bude sloužit jako stoupací pruh pro pomalá vozidla. V rámci akce dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky. Součástí rekonstrukce je i obnova a doplnění prvků odvodnění, výšková úprava napojení sjezdů na trasu silnice II/268. Dále bude vybudován jeden nový příčný propustek pod komunikací v km 23,703, bude zrekonstruován příčný propustek pod komunikací v km 23,850 a v km 24,560 a budou obnoveny podélné propustky pod sjezdy. Součástí akce je vybudování meteostanice a proměnného svislého dopravního značení. Podmiňující investicí je přeložka sdělovacího kabelu společnosti CETIN. Dále bude nutné přemístit stávající památník ve staničení km 24,200, který připomíná válečné...
  Z2021-021172 11. 6. 2021 neuvedena Obec Hlásná Třebaň Víceúčelový dům obce Hlásná Třebaň
Oznámení o zahájení soutěže o návrh
  Z2021-020750 9. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/44 Mohelnice - Vlachov, přeložka vedení VN ČEZ 970 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020712 9. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
I/44 Zábřeh - obchvat, přeložka vedení NN a VN ČEZ 14 040 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020475 10. 6. 2021 12. 7. 2021 ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha KoPÚ Podluhy v Brdech odhad.cena 5 233 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Podluhy v Brdech, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
  Z2021-020523 10. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. F921-2B - Rekonstrukce fasád objektů ETE, část odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020903 10. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj SPH stavby s.r.o.
VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. 10 876 576 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Čelechovice na Hané.
  Z2021-020582 10. 6. 2021 12. 7. 2021 Ministerstvo obrany - Česká republika Týniště nad Orlicí výstavba muničních skladů,
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro povolení odstranění staveb a demoliční suti, zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro předmětné stavby, zpracování dokumentace pro provádění staveb, zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“), zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP“) a zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a to ve vojenských areálech Týniště nad Orlicí, Květná a Hostašovice. Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno v návrzích Smluv. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací (dále jen „OUI“) stupně utajení „VYHRAZENÉ“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací o bezpečnostní...
  Z2021-020740 9. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a. s.
D35 Staré Město – Mohelnice, přeložka vedení NN a 14 925 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020493 10. 6. 2021 neuvedena Městský soud v Praze MS Praha - REKO objektu „CH“, JANM – STAVBA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020847 10. 6. 2021 neuvedena Město Nový Jičín FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11, Nový 9 798 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zateplení fasády a střechy objektu vč. pokládky novou střešní krytinou, dále výměna oken ve sklepních prostorách a strojovně výtahu, výměna vchodových dveří, dveří strojovny výtahu a garážových vrat. Současně dojde k prodloužení čel stropních desek lodžií do líce svislých žiletek, k provedení nových povrchů podlah vč. nové podkladní hydroizolace a výměně zábradlí. V rámci realizace stavby bude instalován nový hromosvod a anténní stožár.
  Z2021-020494 10. 6. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad AREA G.K. spol. s r.o.
AREA G.K. spol. s r.o.
+1 dodavatel
Komplexní pozemkové úpravy v oblasti plánované D4 7 979 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020981 10. 6. 2021 neuvedena Obec Srubec „Novostavba MŠ a ZŠ Srubec – III. – V. etapa“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020950 10. 6. 2021 8. 7. 2021 Město Velké Pavlovice Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na odhad.cena 4 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro územní řízení (dále jen „DUR“), stavební povolení (dále jen „DSP“) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) pro výstavbu objektu základní umělecké školy, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích. PD bude zpracována v souladu s architektonickou studií Ing. Arch. Jana Tesaře, a to v 6 zkompletovaných originálních vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení na datovém nosiči v obecně dostupném zdrojovém datovém formátu a formátu PDF. PD a všechny její přílohy budou vypracovány v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 193/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Předmětem VZ je rovněž inženýrská činnost při územním a...
  Z2021-020896 10. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 12 BBP Stavby s.r.o.
Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 - zateplení 9 412 372 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací včetně souvisejících dodávek. Jedná se o zejména zateplení pavilonů 1, 2 a 3 včetně výměny zbývajících dřevěných oken za plastová (pavilon 1) a hliníková (pavilon 3), výměnu dveří za hliníkové, rekonstrukce rampy u kuchyně včetně nového zastřešení, odstranění meziokenních vložek z materiálů s příměsí azbestu a dalších souvisejících prací dle zpracované projektové dokumentace. V objektu budou provedena opatření týkající se snížení energetické náročnosti budovy a celková renovace části objektu.
  Z2021-020852 10. 6. 2021 15. 7. 2021 Ministerstvo obrany - Česká republika Hradec Králové - Nový areál FVZ UO - rekonstrukce
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této VZ je realizace stavby - provedení rekonstrukce 6.NP objektu kateder č. 001 v areálu FVZ UO, v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace, stavebního povolení a jeho prodloužení. Podrobné vymezení předmětu plnění je upraveno v návrhu Smlouvy o dílo.
  Z2021-020573 10. 6. 2021 neuvedena Technické služby Zlín, s.r.o. Nákup stavebního materiálu pro opravu chodníků, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020957 10. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj STRABAG a.s.
Výstavba polní cesty VPC C1 v k.ú. Pulečný 5 633 569 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba polní cesty VPC C1 v k.ú. Pulečný, která je navržena v kategorii P 4,0/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2 x 0,25 m zhutněná krajnice). Komunikace je navržena jednopruhová, obousměrná, doplněná 2x výhybnou a 2x propustkem DN 600. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11. Dle výsledku hutnících zkoušek bude na části trasy provedena výměna podkladu za ŠD 0-125. Komunikace bude odvodněna gravitačně do otevřených příkopů nebo vsakem do přilehlých nezpevněných ploch a podélnou drenáží DN 150 se zaústěním do vsakovacích jímek. Navrženo je ozelenění ovocnými stromy se středně velkou korunou v počtu 42 kusů. Celková délka cesty bude 998 m.
  Z2020-020600 11. 1. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava BDSTAV MORAVA s.r.o.
„Dodání a montáž protipožárních dveří v 1.PP 3 777 777 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy