Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 8798 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012302 18. 4. 2019 23. 5. 2019 Správa Národního parku České Švýcarsko ODSTRANĚNÍ NEPŮVODNÍCH DRUHŮ Z LESNÍCH POROSTŮ - OPŽP odhad.cena 3 772 590  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách, včetně úklidu vyřezané hmoty s využitím horolezeckých technik • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • těžba dřeva JMP a měření dřevní hmoty bez odvětvení • odkornění • ruční úklid klestu • ruční úklid špalků z turistických cest a jejich bezprostředního okolí
Z2019-012338 18. 4. 2019 16. 5. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR 19014 - Kosení travních porostů v MSK odhad.cena 146 194 283  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o provedení kosení travních porostů podél silnic I. tříd, silnic pro motorová vozidla a dálnic II. třídy v Moravskoslezském kraji a pozemků v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Ostrava, dále provedení ořezu keřů ve středním dělícím pásu. Kosením travních porostů (sečení trávy) se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. Závazně se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, dále Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK – VEG) a TPO 20 vydaných ŘSD ČR.
Z2019-011810 18. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Těžební činnosti 2019-10 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011811 18. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Lesnické činnosti 2019-09 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011830 11. 4. 2019 neuvedena Job Sileo s.r.o. DFH s.r.o.
Nákup traktoru včetně příslušenství 4 537 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového traktoru (s přípravou pro nakládač) s příslušenstvím, kterým je: nakládač, vyvážecí vlek, naviják, návěs tandemový, přední sněhová radlice, zadní sněhová radlice a nesený sypač samonakládací. Traktor bude použit k těžbě spadlého porostu, přepravě materiálu a v kombinaci s různým příslušenstvím.
Z2019-011505 10. 4. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín NAVOS, a.s.
Práce postřikovače s dovozem vody 2 085 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o kvalitní aplikace přípravků na ochranu rostlin s dovozem vody na rok 2019 až 2020. Rozsah provedení postřiků na kalendářní rok je cca 7500 ha ošetřované plochy dle potřeby a vývoje porostu za daný rok. Uvedené služby budou plněny dle aktuální potřeby objednatele.
Z2019-011273 9. 4. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP a jeho OP 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech.
Z2019-010940 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres UO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010941 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres SY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010937 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres CR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010926 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Sil. I.tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres PCE odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010725 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Celoroční údržba silniční zeleně Brno-Žabovřesky odhad.cena 6 480 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby. Předmětem služeb je zejména: • sečení travnatých ploch včetně úklidu chodníků a vozovek, • provádění podzimního výhrabu listí, • provádění probírky keřových porostů a stromů, odstranění výmladků, suchých větví, • provádění zimního a letního řezu a tvarování živých plotů, • úklid ploch od odpadků, • obnova zatravněných ploch, • případné provádění náhradních prací.
Z2019-011166 8. 4. 2019 neuvedena město Uherský Brod Interakční prvky Uherský Brod odhad.cena 6 500 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky na služby je doplnění sítě biocenter a biokoridorů o síť interakčních prvků zaměřených na výsadbu zeleně, které jsou součástí plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uherský Brod, k.ú. Havřice a k.ú. Újezdec u Luhačovic. Realizace proběhne pouze na pozemcích v majetku města Uherský Brod. Hlavním cílem akce je zvýšení počtu a plochy založených krajinných prvků.
Z2019-010536 18. 4. 2019 neuvedena Město Kralupy nad Vltavou Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010519 3. 4. 2019 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky ML-INTERIER Praha, org. sl.
LESALOV s.r.o.
Provádění pěstebních prací v roce 2019 2 115 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provádění prací, přičemž prováděné práce spočívají zejména v přípravě pasek před zalesněním, úklid klestu, provedení zalesňovacích prací při obnově porostu, výchova a ochrana mladých lesních porostů.
Z2019-010396 3. 4. 2019 3. 5. 2019 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka 12 ks kolových traktorů se sekačkou travních porostů odhad.cena 27 851 239  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 12 ks kolových traktorů s namontovanou sekačkou travních porostů v požadovaných sestavách dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2019-009720 28. 3. 2019 neuvedena Správa Národního parku Šumava Kompostování s následnou aplikací na vybraných lokalitách na území NP Šumava odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010051 29. 3. 2019 neuvedena statutární město Zlín Jan Andrýsek
Roman Kratina
EMSEKO BIKE s.r.o.
Sečení travnatých veřejných ploch v roce 2019 5 319 892  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je: zajištění základní údržby ploch sečením a sběrem vzniklé hmoty z pozemků a zákonným nakládáním se vniklým bioodpadem, výhrabem listí a jeho odvozem. Veškerý bioodpad vzniklý údržbou ploch bude uložen či předán k dalšímu zpracování do kompostárny, či zpracovny BRKO řádná péče o část plochy travnaté zeleně, kterou má zadavatel ve vlastnictví (cca 78 ha), přičemž z kapacitních důvodů není schopen zajistit sečení a údržbu všech veřejných zelených ploch ve vlastnictví zadavatele. Údržba většiny ploch je zajišťována sečením, kterou provádí pracovníci provozu Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. Jednotlivé části veřejné zakázky se liší zejména velikostí území, lokalizací a mechanizací, potřebnou pro řádné plnění zakázky.
Z2019-009530 27. 3. 2019 neuvedena Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – založení vegetačních prvků CENTRAL PARK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009343 25. 3. 2019 22. 4. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 4 ks manipulátorů (nakladačů) odhad.cena 7 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks manipulátorů – nakladačů pro zajištění zimní a běžné údržby komunikací pro potřeby SÚS JMK.
Z2019-009247 22. 3. 2019 neuvedena Město Mnichovo Hradiště Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská - I.etapa 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky „Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská – I. etapa“ byla zejména revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská. V rámci revitalizace se mělo jednat zejména o:kácení keřů a stromů,ošetřování stromů, výsadba stromů, keřů a trvalek, založení nových travnatých ploch, údržba porostů (tzv. následná péče 1 rok),vybudování mlatových cest,související terénní úpravy spočívající v odstranění nevhodných zpevněných ploch a nahrazením za plochy travnaté. Součástí plnění měla být také dodávka ocelových laviček a odpadkových košů, jejichž technická specifikace byla popsána v Projektové dokumentaci.
Z2019-008785 21. 3. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ESUP – Údržba vegetace - Oblast A – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008776 21. 3. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ESUP - Údržba vegetace - Oblast B – Louny, Litoměřice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
640056 22. 3. 2019 neuvedena Zemědělství Malšovice s.r.o. Kompostárna
Oprava národního formuláře pořízení strojů a přístrojů
Z2019-008789 21. 3. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ESUP - Údržba vegetace - Oblast C - Chomutov, Most odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009206 21. 3. 2019 neuvedena Obec Tasovice GOZ GARDEN s.r.o.
„V 00337 – Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích“ 3 598 161  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_094/0008120 kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích“ vypracované projektantem společností Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČO: 02017342, odpovědný architekt Ing. Yvona Lacinová autorizovaný architekt ČKA 01 292 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Z2018-018945 25. 1. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 78 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Černá Hora, revír Lysice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007424 7. 3. 2019 neuvedena Správa Národního parku Šumava Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008548 18. 3. 2019 15. 4. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka žacích strojů, mulčovačů a lesních fréz odhad.cena 9 470 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka žacích strojů, mulčovačů a lesních fréz dle příloh zadávací dokumentace pro potřeby organizačních jednotek zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tyto stroje v rámci ČR. Zadavatel rozdělil předmět plnění veřejné zakázky na části (celkem 12), které budou plněny samostatně. Zadavatel pořádá organizovanou prohlídku místa plnění týkající se části VZ 3. Jedná se o prohlídku traktorů zadavatele, se kterými budou stroje agregovány, detaily viz čl. 2.6 zadávací dokumentace.
Z2019-008593 18. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Fumigace dříví (rámcová dohoda) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008304 18. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Těžební činnosti 2019-08 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008600 8. 4. 2019 neuvedena SOPRA s.r.o. Výběr dodavatele na pořízení profesionální zahradní a komunální techniky včetně příslušenství pro sociální podnik SOPRA s.r.o. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je dodávka profesionální zahradní a komunální techniky včetně dopravy a zaškolení personálu Zadavatele v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace.
Z2019-008368 14. 3. 2019 neuvedena Město Albrechtice LS ARTMANOV s.r.o.
Zalesňování v lesích města Město Albrechtice PRV 2019-2020 část 1 – zalesnění, část 2 - oplocení 3 596 388  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizací projektu dojde k obnově lesních porostů ve Městě Albrechticích a o provedení oplocení lesních kultur
Z2019-008240 13. 3. 2019 neuvedena Obec Šanov Realizace prvků ÚSES – LBC 8 a LBK 13, k.ú. Šanov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-007616 18. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávka 2 ks malotraktorů pro LZ Židlochovice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007324 5. 3. 2019 neuvedena Obec Hošťálkovy Březovské lesy s.r.o.
Obnova lesních porostů po kalamitách v obci Hošťálkovy 2 770 195  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projekt reaguje na kalamitní problém v lesích v obci Hošťálkovy, který je způsoben suchem i větrem. Realizací projektu dojde k obnově lesních porostů v obci Hošťalkovy. I. odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů II. příprava ploch po kalamitních těžbách III. umělá obnova sadbou IV. ochrana založených porostů
Z2019-007110 4. 3. 2019 neuvedena Arcibiskupství pražské AGROZET České Budějovice, a.s.
Lesnická technika a technologie Arcibiskupství pražské 2018 6 172 150  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dvou univerzálních kolových traktorů (002) - UKT s lesnickou nástavbou uzpůsobených do lesních podmínek (1. Polesí Vysočina: Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, Čelní rampovač s rampovací radlicí, Klanicový vyvážecí vlek s hydraulickou rukou; 2. Polesí Nejdek: Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, Čelní rampovač s rampovací radlicí, Lanový dvojbubnový naviják)
Z2019-007230 4. 3. 2019 neuvedena Loštická lesní s.r.o. Strojírna Novotný s.r.o.
Modernizace výrobního procesu v lesním hospodářství II. 3 695 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je pořízení vyvážecí soupravy (forwarder) určené k vyvážení převážně 2 – 5 metrových sortimentů z lesa.
Z2019-007091 4. 3. 2019 neuvedena Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
Pořízení traktoru 2 063 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka traktoru s lesnickou nástavbou.
Z2019-006891 28. 2. 2019 neuvedena Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o. FOREST MERI s.r.o.
Univerzální traktor s lesnickou nástavbou 2 996 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka traktoru s navijákem pro pevnou montáž.
Z2019-006471 18. 4. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005829 21. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Kosení travních porostů v Plzeňském kraji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006036 18. 4. 2019 neuvedena Lesy města Písku s.r.o. Zajištění těžebních kapacit 2019 - rámcová dohoda odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-043628 18. 4. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Lipník nad Bečvou (LS Libavá, LS Hlubočky, LS Bruntál) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005352 18. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Pěstební činnost 2019-07 7 951 308  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005600 15. 2. 2019 neuvedena Městys Česká Bělá Jaromír Švec
REVITALIZACE ZELENĚ V ČESKÉ BĚLÉ 2 090 268  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka řeší zahradně-architektonické úpravy sedmi lokalit v městysu Česká Bělá, v obou jeho místních částech Česká Bělá a Cibotín.
Z2019-005307 11. 4. 2019 15. 3. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje MTM Tech, s.r.o.
5 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB VČETNĚ SEKACÍCH RAMEN PRO ZAJIŠTĚNÍ POKOSU TRAVNÍCH POROSTŮ 12 113 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks továrně nových traktorových nosičů včetně sekacích ramen pro potřeby SÚS JMK.
Z2019-005317 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Kosení travních porostů - sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005123 25. 3. 2019 neuvedena Správa Národního parku České Švýcarsko Strojní odkornění dřevní hmoty na OM a v porostech v roce 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005124 12. 2. 2019 neuvedena VH Nákup nového traktoru odhad.cena 3 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Technické údaje Požadovaná hodnota Jmenovitý výkon motoru kW : Min. 110 a max.120, Rozvor(mm) : 2250 mm, Čelní hydraulická ramena: ano, Pojezdová rychlost v km/hod :0-50 km/hod, Posuvný unašeč zadních kol: ano, Spodní závěs pevný (lišta) k80, plus horní stavitelný k80, Plus stavitelný kolík průměr 40mm: ano, Převodovka plynulá , bezstupňová: ano, Zatížení zadního závěsu v tunách: 32 t, Uzávěrka diferenciálu: ano, Hydraulické okruhy- počet: 4 okruhy, Hydraulika – tříbodový zadní závěs: ano, Hydraulika – tříbodový přední závěs: ano, Přední odpružená náprava: ano, Celorámová nebo ,polorámová konstrukce: ano, Klimatizovaná kabina: ano, Úplná navigace:ano, Závaží v zadních kolech: ano, Kultivační kola zadní: ano, Kultivační kola přední: ano