Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 8967 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-036827 21. 10. 2019 19. 11. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. PŘEPRAVA DŘÍVÍ 2020 odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je provádění služeb pro zadavatele v oblasti přepravy dřevní hmoty a provádění souvisejících činností včetně nakládky a vykládky dříví. Dřevní hmota bude přepravována ze zadavatelem určených odvozních míst na místa vykládky. Místa vykládky budou specifikována v rámci veřejných zakázek zadávaných v DNS s uvedením názvu příjemce, železniční stanice (čísla stanice), příp. GPS souřadnicemi místa vykládky. V případě požadavku zadavatele vybraný dodavatel zajistí i vagónování dříví.
Z2019-036818 21. 10. 2019 19. 11. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. VÝROBA DŘÍVÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ 2020 odhad.cena 200 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou obecně dostupné služby související s výrobou dříví na odvozních místech v lesních porostech ve vlastnictví státu s právem hospodaření státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR (dále jen „VLS“). Uvažované těžební činnosti zahrnují výrobu dříví výhradně s využitím harvestorové technologie. Služby související s těžbou dříví harvestorovou technologií zahrnují zejména činnosti těžby dříví harvestory ve všech druzích těžeb, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími traktory resp. soupravami (forwardery), úklid klestu a manipulaci dříví na OM nebo na expedičním skladu (ES) a další související činnosti. Součástí předmětu plnění je i provedení povýrobních úprav pracovišť (úklid cest a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou nebo soustřeďováním, sanace erozních rýh, atd.).
Z2019-037048 21. 10. 2019 12. 11. 2019 Obec Lechotice Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice odhad.cena 5 850 805  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace biokoridorů ÚSES v k.ú. Lechotice na pozemcích p.č.1402, 1423, 1414, 1520, 1528, 1536, 1487, 1499, 1541, 1516, 1547, 1228, 1198, 1220 vše k.ú. Lechotice. Realizace je členěna na dílčí objekty: SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SO.5 a SO.6 Předmětem plnění je rovněž následná péče, která bude realizována v období 01.05.2020 – 30.11.2022.
Z2019-036664 21. 10. 2019 19. 11. 2019 Technické služby Havlíčkův Brod Těžební a pěstební práce v lesních porostech odhad.cena 51 522 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je realizace služby spočívající v zajištění těžebních a pěstebních prací v lesních porostech města Havlíčkův Brod.
Z2019-036598 17. 10. 2019 neuvedena Obec Mělnické Vtelno Ing. Petr Komínek
Revitalizace zeleně hřbitova a polních cest v obci Mělnické Vtelno 2 814 587  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace obnovy polních cest, alejí, doprovodné vegetace a založení ovocného sadu v extravilánu obce, revitalizace vegetace na hřbitově Mělnické Vtelno. Celkem bude vysazeno cca 367 ks stromů, cca 150 ks keřů a založeno cca 15 366 m2 travo-bylinných porostů. Obnoveno bude cca 1 148 bm – cca 2 295 m2 polních cest technologií travnatých cest
Z2019-036229 16. 10. 2019 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova) 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je zajištění činností spojených s likvidací stávající zeleně, úpravou terénu, založení nových výsadeb a následná údržba.
Z2019-036181 15. 10. 2019 neuvedena město Uherský Brod ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o.
Krajinný prvek - větrolam Králov, Uherský Brod 1 529 197  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na služby je vznik nového krajinného prvku "větrolam Králov", který posílí biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny v dané lokalitě. Větrolam Králov podélně lemuje polní cestu a propojuje zemědělský areál Králov s vodním tokem Nivnička.
Z2019-035759 14. 10. 2019 20. 11. 2019 Statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 4 Údržba zeleně na území městského obvodu Plzeň 4 – lokality č. 1, 2, 4 odhad.cena 9 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou práce při celoroční údržbě a ošetřování veřejné zeleně a činnosti s tím související v místě plnění, a to na území Městského obvodu Plzeň 4. Zejména se jedná o pravidelné sečení travních ploch se sběrem nebo mulčováním, provádění výhrabů, prořezů a zmlazování keřů, okopávání a pletí, provádění zálivek, hnojení a další zahradnické práce.
Z2019-035921 17. 10. 2019 12. 11. 2019 Lesy České republiky, s.p. Provádění těžebních činností 2020+ (DNS) odhad.cena 10 000 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb výroby dříví především na lokalitě odvozní místo (dále jen „OM“). Předmět veřejné zakázky (provádění těžebních činností) zahrnuje zejména provádění těžby dříví, manipulaci dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví na OM, a to včetně roztřídění dříví dle sortimentů a ukládání na skládky. K výrobě dříví bude možné využít technologie, které jsou určeny v kategoriích DNS. Požadovaná technologie bude vždy určena ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona. Zadavatel je rovněž oprávněn ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona stanovit podrobnější požadavky na konkrétní technologii, případně je rovněž oprávněn omezit využití použité technologie a stanovit takové požadavky na poskytnutí služby, které budou zohledňovat prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena (např. stanovit požadavek na...
Z2019-035440 14. 10. 2019 19. 11. 2019 Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Těžba dřeva a související činnosti v roce 2020 odhad.cena 9 932 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2019.
Z2019-035481 14. 10. 2019 18. 11. 2019 statutární město Zlín Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2020 - 2023 odhad.cena 23 254 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění základní údržby ploch sečením a sběrem vzniklé hmoty, dále sečením beze sběru posečené hmoty, či jen mulčováním částí pozemků a zákonným nakládáním se vniklým bioodpadem, sběrem, výhrabem listí a jeho odvozem. Sbíraný a shrabaný bioodpad vzniklý údržbou ploch bude uložen či předán k dalšímu zpracování dle platné legislativy o nakládání s odpady. řádná péče o část plochy travní zeleně, kterou má zadavatel ve vlastnictví (cca 80,5 ha), přičemž z kapacitních důvodů není schopen zajistit sečení a údržbu všech veřejných zelených ploch ve vlastnictví zadavatele. Údržba většiny ploch je zajišťována sečením, kterou provádí pracovníci provozu Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. Jednotlivé části veřejné zakázky se liší zejména velikostí území, lokalizací a mechanizací potřebnou pro řádné plnění zakázky. Způsoby sečení jednotlivých částí jsou...
Z2019-035952 14. 10. 2019 12. 11. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dodávka 2 ks harvestorového uzlu (LZ Boubín a LZ Konopiště) odhad.cena 50 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel požaduje dodat 2 ks nového harvestorového uzlu schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a poskytnout související plnění. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem části č. 1 veřejné zakázky je dodávka Harvestorového uzlu pro LZ Boubín a předmětem části č. 2 veřejné zakázky je dodávka Harvestorového uzlu pro LZ Konopiště. V podrobnostech viz zadávací dokumentace.
Z2019-035510 10. 10. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Václav Kycelt
Sečení trvalých travních porostů 2019 - Boskovice 349 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této části je strojní nebo ruční sečení obnažených ploch a zátok vodní nádrže Boskovice v roce 2019. Bude požadován výhrab a odvoz biomasy, nelze mulčovat.
Z2019-035093 8. 10. 2019 neuvedena Lesy města Brna,a.s. Výroba dříví harvestorovou technologií IV.Q odhad.cena 3 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování nahodilých mýtních těžeb v předpokládaném celkovém objemu 10 000 m3 pro organizační jednotky zadavatele – Lesní správa Lipůvka, Lesní správa Brno a Lesní správa Deblín
Z2019-034477 7. 10. 2019 4. 11. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR D5 Kácení stromů km 80,000 - 150,989 odhad.cena 19 950 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o kácení stromů, výchovnou probírku porostů dřevin, frézování pařezů, chemické odplevelení postřikem Roundap na dálnici D5 v km 89 -107 obousměrně od nájezdu / sjezdu číslo 107 - Ostrov u Stříbra / Stříbro do nájezdu číslo 89 - Sulkov / Plzeň. Kácení bude probíhat dle platné legislativy, v termínu mimo vegetační období a pouze kvalifikovanou osobou. Součástí plnění je též Přechodné dopravní značení.
Z2019-034984 7. 10. 2019 19. 11. 2019 Armádní Servisní, příspěvková organizace Postřiky vegetace a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách AS-PO v letech 2020-2023 odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení likvidace plevele a nežádoucí vegetace totálním herbicidem, sečení travnatých porostů a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách v období 2020-2023.
Z2019-034457 2. 10. 2019 neuvedena Obec Věžky ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.
Založení prvků ÚSES v k.ú. Věžky a Vlčí Doly 2 146 969  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je založení chybějících segmentů lokálních biokoridorů a části lokálního biocentra v intenzivně využívané agrární krajině. Předmětem zakázky je také 3 letá následná péče.
Z2019-034282 1. 10. 2019 neuvedena Obec Modrava ARBO, spol. s r.o.
Pořízení multifunkčního traktoru 2 450 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup multifunkčního kolového traktoru dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2019-034254 1. 10. 2019 neuvedena Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Radomil Filek
Založení biokoridoru LBK4 v k.ú. Holedeč a biokoridoru LBK6 v k.ú. Stránky 2 351 981  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem díla je realizace společných zařízení v k. ú. Holedeč a Stránky - založení biokoridorů v lokalitě Na Pískách - LBK4 v katastrálním území Holedeč a LBK6 v katastrálním území Stránky, včetně následné péče výsadeb a zatravnění. Biokoridory LBK4 v k. ú. Holedeč a LBK 6 v k. ú. Stránky jsou umístěny v lokalitě Na Pískách a tvoří souvislý pás šířky 20 m podél nově zrekonstruovaných cest HPC1 v k. ú. Holedeč a HPC2 v k. ú. Stránky. Biokoridory spojující lesní pozemky v k. ú Holedeč a stávající remíz na hranici katastrů Stránky a Kluček.
Z2019-033230 26. 9. 2019 neuvedena Správa Národního parku Šumava VAPU zlín s.r.o.
Zpracování těžby nahodilé motorovou řetězovou pilou včetně motorového odkorňování adaptérem na MŘP na ÚP Srní 1 740 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování těžby nahodilé motorovou řetězovou pilou včetně motorového odkorňování adaptérem na MŘP v přepokládaném objemu 2000 m3 na ÚP Srní, konkrétně LÚ 5 Nová studnice, LÚ 3 Rokyta, LÚ 1 Babylon a LÚ 10 Rejštejn Hlavním cílem veřejné zakázky je v co nejkratší době a co nejúčinnějším způsobem zabránit šíření kůrovcové gradace v Národním parku Šumava.
Z2019-033405 21. 10. 2019 25. 10. 2019 Lesy České republiky, s.p Pěstební činnosti 2020+ odhad.cena 904 710 000  Kč
Oprava Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Blíže viz ZD.
Z2019-033401 21. 10. 2019 25. 10. 2019 Lesy České republiky, s.p Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020+ odhad.cena 2 289 980 000  Kč
Oprava Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Z2019-033404 21. 10. 2019 25. 10. 2019 Lesy České republiky, s.p Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020+ odhad.cena 3 780 820 000  Kč
Oprava Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Z2019-033373 24. 9. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace STAEG Facility, spol. s r. o.
Objekty AS-PO, oblast MORAVA - Údržba zeleně, úklid ploch a zimní údržba 2 765 493  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Údržba venkovních zpevněných ploch, sečení a údržba travnatých ploch na vybraných technologických zařízeních a vojenských ubytovacích zařízeních ve správě AS-PO v oblasti Morava na základě plánu vnější údržby.
Z2019-032864 23. 9. 2019 neuvedena AGRANA,spol.s r.o. NÁKUP PÁSOVÝCH ZAVLAŽOVAČŮ. odhad.cena 2 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o nákup 4 kusů pásových zavlažovačů o délce hadice 450 m a průměr hadice 90 mm, bližší informace na Profilu zadavatele.
Z2019-032877 23. 9. 2019 4. 11. 2019 Město Pečky Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever odhad.cena 5 203 187  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever zahrnuje zejména ošetření dřevin, demolice a bourací práce, hrubé terénní úpravy, kácení, výsadbu stromů a založení travo-bylinné směsi, vybudování mlatových cest a podest pod lavičky, instalaci mobiliáře, založení trvalkových záhonů, revitalizaci trávníku, založení květnatých luk, výsadbu dřevin a cibulovin, tříletou rozvojovou péči o výsadby.
Z2019-032878 23. 9. 2019 22. 10. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dodávka 1 ks zemědelského kolového traktoru pro LZ Konopiště odhad.cena 2 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového zemědělského kolového traktoru schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice se specifikací dle požadavků zadavatele. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-032919 23. 9. 2019 24. 10. 2019 Městská část Praha - Vinoř Údržba veřejné zeleně a související činnosti - Praha Vinoř odhad.cena 6 304 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby veřejné zeleně a souvisejících činností na území městské části Praha – Vinoř.
Z2019-032938 20. 9. 2019 neuvedena STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Studený s.r.o.
Sadové úpravy - Novostavba parkoviště Kamenný Vrch, Chomutov. 2 297 263  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je: • provedení zahradnických úprav spočívajících v úpravě substrátu, výsadbě rostlin a založení trávníku v nově vzniklých plochách, • následná péče o zeleň, kterou se rozumí údržba výsadeb rostlin a trávníku - zálivka, odplevelování, doplňování mulčovací kůry, seč a hnojení trávníků a doplňování uhynulých rostlin, to vše ve vztahu k veřejné zeleni, kterou zhotovitel dodal v rámci provádění díla. (dále jen „následná péče“). Sadové úpravy spočívají v maloplošné obnově a vytvoření nového porostu provázející akci novostavba parkoviště Kamenný Vrch, která byla soutěžena pod systémovým číslem P19V00000026 na webové stránce https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_930.html . Dodavatel bude plnit dílo dle podmínek uvedených ve smlouvě a projektové dokumentaci.
Z2019-032987 20. 9. 2019 neuvedena Lesy hl. m. Prahy AGROZET České Budějovice, a.s.
Dodávka univerzálního kolového traktoru 3 275 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1 ks nového nepoužitého univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou.
Z2019-032577 20. 9. 2019 21. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí – hydrologický režim lesních ekosystémů v letech 2019 - 2022 odhad.cena 4 546 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1. Zajištění technických a organizačních podmínek lesnicko-hydrologických měření ve výzkumných povodích Červík (včetně podpovodí Červík A a Červík B) a Malá Ráztoka v Beskydech a povodí Pekelského potoka na Českomoravské vrchovině na identických měrných profilech. 2. Fyzické sledování základních prvků srážkoodtokového vztahu – srážek na povodích (s využitím srážkoměrů a totalizátorů, přepočet na plochu povodí Hortonovou metodou) a objemu odtoku (výpočtem z výšky hladiny) a základních klimatických dat (teploty, sluneční záření). 3. Průběžné hodnocení aktuálních srážkoodtokových vztahů na povodích a jejich vyhodnocování v kontextu celé dlouhodobé řady měření, počínaje rokem 1954. 4. Hodnocení kvality vody v lesních povodích 5. Hodnocení srážkoodtokových vztahů na lokalitách ohrožených nárůstem holin v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. 6. Organizační zajištění odborného...
Z2019-032486 19. 9. 2019 18. 10. 2019 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Výsadba a údržba zeleně v areálu DC Zeleneč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících dřevin, výsadba nové zeleně a následná pětiletá péče a práce s ní spojené (kontroly a opravy kotvení dřevin, mulčování, závlaha apod.) v areálu datového centra Zeleneč.
Z2019-032189 16. 9. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Horní Planá v letech 2020-2022
Předběžné oznámení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 200 000 m3 pro organizační jednotku (dále jen „divize“) zadavatele – divizi Horní Planá.
Z2019-032124 13. 9. 2019 neuvedena Obec Věžky KHL-EKO, a.s.
Založení prvků krajinné zeleně v k.ú. Věžky a Vlčí Doly 1 881 608  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je založení chybějících segmentů krajinné zeleně v intenzivně využívané agrární krajině. Navrhovaná opatření zahrnují zakládání porostů lesního charakteru s pestrou druhovou skladbou, realizaci keřových porostů se solitéry dřevin a založení druhově pestrých lučních porostů s doplňkovou výsadbou dřevin. Jednotlivé navrhované složky budou vytvářet velké množství přechodů (ekotonů). Předmětem zakázky je také 3 letá následná péče.
Z2019-031438 12. 9. 2019 neuvedena Obec Bolatice Údržba pozemků, a.s.
BIOKORIDOR LBK 1 V KŘEMÉNKÁCH, BOLATICE 1 514 908  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem projektu je provedení výsadby lokálního biokoridoru LBK 1 v katastrálním území Bolatice na pozemcích parc. č. 3191/1, 3191/2, 3407, 3594, 3591.
Z2019-031715 12. 9. 2019 11. 10. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dodávka 1 ks harvestoru pro LZ Konopiště odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového harvestoru se specifikací dle zadávací dokumenace (dále jen „stroj“). Tento stroj bude v případě použití kolového podvozku schválen ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. V případě použití pásového podvozku nemusí být tento stroj schválen ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., musí se však jednat o schválený typu vozidla ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-031567 12. 9. 2019 10. 10. 2019 Povodí Moravy, s.p. Traktory - 18 ks odhad.cena 40 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 13 nových traktorů střední nebo a 5 nových traktorů těžší třídy vč. příslušenství a poskytnutí záruky a záručního servisu.
Z2019-031660 11. 9. 2019 neuvedena Město Sokolov KHL-EKO, a.s.
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov 1 698 779  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je regenerace další části lesoparku pod rozhlednou Hard, k.ú. Sokolov, spočívající především v kácení dřevin (včetně rizikového), ošetření dřevin a výsadbě nových dřevin. V rámci plnění dojde v dotčeném území k odstraňování vybraných dřevin rostoucích mimo pozemky plnící funkci lesa za účelem vytvoření základní kostry dlouhodobě udržitelného porostu. Dále budou provedeny zásahy na vybraných stromech za účelem obnovy a zachování jejich estetických a ekologických funkcí včetně zajištění provozní bezpečnosti. V neposlední řadě dojde i k výsadbě nových dřevin, které doplní vytvořenou kostru porostu. Celková výměra řešeného území činí 6,5 ha.
Z2019-031420 10. 9. 2019 neuvedena Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje VYKRUT zahradní služby a.s.
KLIMAGRÜN – Výsadby zeleně, registrační číslo projektu ATCZ142 2 840 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu výsadba 2 000 ks ovocných stromů v extenzivních komunitních sadech a v rámci liniových výsadeb, 1 000 ks neovocných stromů v liniových výsadbách a výsadba zelených pásů křovin kombinovaná se stromovou výsadbou, tzv. remízků, a to 1 500 kusů keřů a stromů formou výsadeb, preferenčně ve venkovské krajině v regionu Jižní Čechy
Z2019-031477 10. 9. 2019 neuvedena Město Tanvald MTM Tech, s.r.o.
Dodávka dvou komunálních traktorů s nástavbami pro technické služby města Tanvald 4 386 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolových traktorů 4x4 včetně nástaveb pro technické služby města Tanvald. Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby.
Z2019-030947 9. 9. 2019 11. 10. 2019 Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2020 na území Městských lesů Chomutov odhad.cena 21 587 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2019 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
Z2019-030396 2. 9. 2019 neuvedena Městská část Praha 2 Údržba vinice Grébovka odhad.cena 10 851 200  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby vinice Grébovka nacházející se na Praze 2. Součástí údržby je zejména provádění řezu révy, vyvazování keřů, výměny kůlů, kontroly révy, osečkování, postřik plevele, provádění postřiků a ošetření, hnojení, kypření půdy, souvisejícího úklid a sklizně hroznů. V podrobnostech jsou jednotlivé služby a jejich předpokládaný roční objem definovány v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a bude tvořit přílohu smlouvy s vybraným dodavatelem. Předmětem plnění je dále zajištění provozu viničního sklepa, který zadavatel přenechá vybranému dodavateli do nájmu, a místní výroba vína ze sklizených hroznů. Bližší podmínky zajištění údržby vinice a provozu viničního sklepa jsou definovány v Návrhu smlouvy o zajištění údržby vinice, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-030387 9. 9. 2019 1. 10. 2019 Ministerstvo obrany Traktor - nákup
Oprava Předmětem VZ je nákup 4 ks traktorů kolových s příslušenstvím za účelem doplnění techniky určené pro údržbu prostorů VÚ 485400 Pardubice a VÚ 662400 Bechyně.
Z2019-030200 2. 9. 2019 1. 10. 2019 Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Údržba zeleně rajonů v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v rajonech A, B, C, D, E, G, H, I a J. Jedná se o pravidelné provádění údržby travnatých ploch. Zejména se jedná o jarní a podzimní vyhrabávání listí, běžné a občasné kosení, Součástí zakázky je také vyčištění zelených ploch od všech nečistot rostlinného charakteru a rovněž od odpadků – papírů, plastových láhví apod. Předmětem zakázky je také zajištění odvozu a odborné likvidace těchto odpadů (např. uložení na skládku, odevzdání specializované firmě apod.) vč. úhrady poplatku za jeho uložení. Kosení bude prováděno zpravidla 7x ročně. Počet kosení může být navýšen dle objednávek zadavatele. Stejně tak může být počet kosení ponížen.
Z2019-030363 27. 9. 2019 30. 9. 2019 Česká republika - Česká rozvojová agentura Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů (Zambie) odhad.cena 11 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou především poradenské služby vedoucí ke zvýšení zemědělské produkce a produktivity farmářů v okresech Monze a Choma v jižní provincii Zambie. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje analýzy v místě plnění, školení a metodickou podporu farmářům, dodávky zemědělské techniky. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Z2019-029897 27. 8. 2019 neuvedena Agrijan s. r. o. DAGROS, s.r.o.
Agribar s.r.o.
Modernizace farmy – strojové vybavení 3 393 692  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka nového strojového vybavení. Zakázka je rozdělena na části, ve smyslu ustanovení § 35 Zákona, zadavatel umožňuje dílčí plnění. Část 1: Postřikovač Postřikovač s GPS Část 2: Zemědělské stroje traktorový návěs shrnovač píce kompaktor mulčovač rozmetadlo průmyslových hnojiv
Z2019-029863 27. 8. 2019 neuvedena Město Třebíč Lesprojekt východní Čechy, s. r. o.
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Třebíč 4 617 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu LHO Třebíč. Předpokládaná prozatímní výměra pozemků zahrnutých do zařizovacího obvodu činí 4860 hektarů. Předmět plnění bude dodavatelem zadavateli (objednateli) předán v sídle zadavatele. Lesní hospodářské osnovy budou zhotoveny v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), v účinném znění, vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v účinném znění, vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 83/1996 Sb., o zpracování OPRL a vymezení HS, v účinném znění, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění, aktuálně platnou metodikou Ministerstva zemědělství ČR řešící problematiku zpracování lesních hospodářských osnov, ostatními právně závaznými předpisy s...
Z2019-029455 26. 8. 2019 neuvedena Správa Národního parku Šumava Josef Juhaňák
Zpracování těžby nahodilé motorovou řetězovou pilou, soustřeďování dříví traktorem a soustřeďování dříví koňským potahem na ÚP České Žleby 1 124 322  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování těžby nahodilé motorovou řetězovou pilou, soustřeďování dříví traktorem a soustřeďování dříví koňským potahem na ÚP České Žleby, konkrétně LÚ 1 Krásná Hora a LÚ 5 Horní silnice v přepokládaném objemu 1500 m3. Hlavním cílem veřejné zakázky je v co nejkratší době a co nejúčinnějším způsobem zabránit šíření kůrovcové gradace v Národním parku Šumava.
Z2019-029453 26. 8. 2019 neuvedena Správa Národního parku Šumava Robert Holcknecht
Zpracování těžby nahodilé motorovou řetězovou pilou včetně motorového odkorňování adaptérem na MŘP na ÚP Prášily 933 710  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování těžby nahodilé motorovou řetězovou pilou včetně motorového odkorňování adaptérem na MŘP v přepokládaném objemu 1000 m3 na ÚP Prášily, konkrétně LÚ 2 Vlčí Jámy. Hlavním cílem veřejné zakázky je v co nejkratší době a co nejúčinnějším způsobem zabránit šíření kůrovcové gradace v Národním parku Šumava.
Z2019-029078 23. 8. 2019 26. 9. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR D0 Sečení ručně - SDP, svahy, příkopy odhad.cena 5 490 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Ruční sečení, vyhrabání posečené trávy a stařiny, nakládka, odvoz a uložení na skládku. Sběr odpadků nakládka, odvoz a uložení na skládku.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy