Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 9 141 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011492 6. 4. 2020 11. 5. 2020 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Revitalizace alejí pro SÚSPK - 1. etapa odhad.cena 6 029 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Revitalizace alejí v k.ú. Poděvousy, Srbice u Kolovče, Lučice u Chudenic, Bezpravovice, Chudenice. V rámci realizace dojde k ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových dřevin mimo zastavěné území obce.
 Z2020-011305 6. 4. 2020 11. 5. 2020 Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace Rámcová dohoda pro těžební činnosti na rok 2020 na odhad.cena 13 071 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Provádění těžebních činností v roce 2020 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.
 Z2020-011620 6. 4. 2020 neuvedena Město Planá nad Lužnicí Engelmann Czech s.r.o.
Planá nad Lužnicí - regenerace zeleně sídliště 1 474 411 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně ve dvou zájmových lokalitách k.ú. Planá nad Lužnicí. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče, instalaci mobiliáře a založení trávníků.
 Z2020-011103 3. 4. 2020 neuvedena Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-011150 2. 4. 2020 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 AGRO-partner s.r.o.
Automatický systém krmení 2. vyhlášení 3 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického krmného systému pro skot. Systém musí umět flexibilně krmit různé produkční a reprodukční skupiny zvířat individuálně sestavenou krmnou dávkou. Proces krmení bude probíhat automaticky a cílem je zabezpečit krmení všech skupin zvířat ve stáji po dobu 2-3 dnů bez nutnosti zásahů obsluhy. Dodavatel krmného systému musí zajistit záruční i pozáruční servis a cena za dodávku krmného systému bude zahrnovat také instalaci, asistenci při spouštění systému a odborné zaškolení pracovníků obsluhy.
 Z2020-011269 2. 4. 2020 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. REKULTAS, s.r.o.
Údržba zeleně 5 215 398 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je sezonní sekání travnatých ploch a podzimní vyhrabávání listí na pozemcích ve vlastnictví a na území statutárního města Mostu v období od 1.4.2020 do 20.12.2021.
 Z2020-011270 2. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
Rámcová dohoda na lesní opatření pro projekt "LIFE 2 971 344 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je čtyřletá intenzivní obnovní péče na vybraných územích evropsky významných lokalit Českého středohoří. Činnosti budou prováděny na pozemcích, které spadají pod správu Lesů České republiky a AOPK ČR.
 Z2020-010839 1. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR G.I.C. Hrobice s.r.o.
I/36 Horní Ředice - Holice, obnova výsadeb zeleně 733 770 Kč
Oznámení o změně
 Z2020-010640 30. 3. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Rámcová dohoda - Kácení stromů a řez dřevin v MSK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-010370 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Sklizeň TTP a výroba objemných krmiv v roce 2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ jsou služby spočívajících v realizaci prací pro sklizeň trvalých travních porostů a výrobu objemných krmiv v režimu ekologického zemědělství v roce 2020 na celkové výměře až 2 300 ha pro potřeby organizační jednotky zadavatele - divize zemědělské výroby.
 Z2020-010589 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Školní statek, Opava, příspěvková organizace Dodávka traktorů odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 2 ks traktorů vč. příslušenství, přičemž jeden traktor je s čelním nakladačem
 Z2020-010722 30. 3. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně HM, s.r.o.
Dodávka strojů pro rostlinnou výrobu 3 231 386 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří strojů pro povrchovou úpravu zemědělské půdy, konkrétně se jedná o polonesený pluh, nesený pluh a diskový podmítač, které budou používány při rostlinné výrobě ve Školním zemědělském podniku Žabčice.
 Z2020-010050 26. 3. 2020 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Těžební činnosti harvestorovou technologií - III. odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace klestu. Zpracování klestu musí být provedeno do 3 měsíců od ukončení těžby.
 Z2020-010405 2. 4. 2020 27. 4. 2020 Královéhradecký kraj Management ZCHÚ KHK 2020 odhad.cena 3 000 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je poskytování služeb v oblasti péče o zvláště chráněná území v Královéhradeckém kraji. Péče je rozdělena do dvou kategorií: kosení travních porostů a realizace a obnova značení hranic těchto území. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ v rámci zavedeného DNS v elektronickém nástroji.
 Z2020-010369 26. 3. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje VYKRUT zahradní služby a.s.
Regenerace a obnova alejí ve správě KSÚS 2 985 644 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem projektu je obnova jednořadého nebo dvouřadého stromořadí (aleje) podél silnic II. a III třídy. V první fázi projektu na základě dendrologického průzkumu vyhodnotit dřeviny perspektivní a neperspektivní. V rámci návrhu pěstebních opatření navrhnout neperspektivní dřeviny ke kácení. Ke kácení dále navrhnout dřeviny z důvodu obnovy stromořadí jako celku, a to z důvodu sjednocení druhové skladby a sponu dřevin v jednotlivých stromořadích. Návrh kácení dřevin není součástí této projektové dokumentace (není součástí finanční podpory z OPŽP). Návrh kácení dřevin je uveden ve výkresové části pro celkovou představu o projektu. Před výsadbou dřevin bude nejprve investorem provedeno kácení dřevin vyznačených ve výkresové části. Celkového hlediska bude mít tento projekt významný pozitivní vliv na uchování biologické rozmanitosti řešených lokalit.
 Z2020-010364 26. 3. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih VYKRUT zahradní služby a.s.
VZ 113.19 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě 2 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na ořezy dřevin u 1. dílčí části této veřejné zakázky, kácení dřevin, vč. likvidace dřevní hmoty u 2. dílčí části této veřejné na daném území městského obvodu Ostrava Jih podle potřeb zadavatele v souladu s právními předpisy.
 Z2020-010033 24. 3. 2020 neuvedena Obec Lechotice Zahradnické úpravy s.r.o.
Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, 3 920 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace biokoridorů ÚSES v k.ú. Lechotice na pozemcích p.č.1402, 1423, 1414, 1520, 1528, 1536, 1487, 1499, 1541, 1516, 1547, 1228, 1198, 1220 vše v k.ú. Lechotice. Realizace je členěna na dílčí objekty: SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SO.5 a SO.6 Předmětem plnění je rovněž následná péče, které bude realizována v období 01.05.2020.-.30.11.2022.
 Z2020-009880 23. 3. 2020 23. 4. 2020 Město Velké Pavlovice Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice odhad.cena 6 236 668 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace druhé části navržených skladebných částí ÚSES v jihovýchodní části katastru Velké Pavlovice a tím přispět ke zlepšení životního prostředí. V rámci zakázky budou vytvořeny chybějící části tří biokoridorů a čtyř interakčních prvků. Všechny zakládané krajinné prvky budou plnit nejen funkci ekologickou, ale i funkci protierozní
 Z2020-009913 23. 3. 2020 neuvedena Statutární město Kladno Zajištění údržby veřejné zeleně v lokalitě Kladno odhad.cena 13 312 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění údržby veřejné zeleně, travnatých ploch, keřových skupin a dřevin vč. jejich výsadby, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací
 Z2020-009889 23. 3. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KNAP HOLDING, SE
Lespráce s.r.o.
+1 dodavatel
D5 Kácení stromů km 80,000 - 150,989 18 075 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je realizace kácení stromů na dálnici D5 v km 89 -107 obousměrně. Provedení náhradní výsadby a provedena povýsadbová péče Po dokončené realizaci kácení bude vegetace podél dálnice uvedena do stavu odpovídající technickým předpisům. Součástí plnění je též SO 108 Přechodné dopravní značení (DIO).
 Z2020-009848 20. 3. 2020 neuvedena Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. Florstyl s.r.o.
Revitalizace lázeňského areálu v Ostrožské Nové 3 653 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je regenerace vzrostlé zeleně, především pěstební opatření, odstranění dřevin a výsadbu nových jedinců v lázeňském parku v Ostrožské Nové Vsi.
 Z2020-009602 20. 3. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR 19130 - I/11 Oldřichovice - Bystřice, následná odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-009743 20. 3. 2020 neuvedena OBEC PRASKAČKA ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.
Projekt ozelenění vybraných lokalit v extravilánu 2 590 023 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je regenerace zeleně
 Z2020-009759 20. 3. 2020 neuvedena Město Svitavy KAVYL, spol. s r.o.
Revitalizace sídelní zeleně Svitavy 3 917 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně ve vybraných lokalitách v katastrálním území města Svitavy. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).
 Z2020-009528 20. 3. 2020 20. 4. 2020 Lesy České republiky, s.p. Výroba štěpky s jejím prodejem (DNS) odhad.cena 400 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je těžba mladých lesních porostů stromovou metodou s následnou výrobou štěpky a prodejem dřevní štěpky. Zpracování plošně poškozených resp. odumřelých mladých porostů. Zadavatel určí konkrétní požadované činnosti, případně další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona.
 Z2020-009413 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň Údržba travnatých fotbalových hřišť ve sportovním odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-009282 16. 3. 2020 neuvedena Lesní družstvo Osvětimany ZÁLESÍ a.s.
DODÁVKA TRAKTORU S LESNICKOU NÁSTAVBOU 2 493 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky: „DODÁVKA TRAKTORU S LESNICKOU NÁSTAVBOU“ je dodávka motorového vozidla - traktoru. Součástí plnění je i doprava do místa předání a zaškolení osob určených zadavatelem.
 Z2020-008716 12. 3. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice Údržba veřejné zeleně v sektoru č. 7 – Rožnov, odhad.cena 16 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby veřejné zeleně v sektoru č. 7 – Rožnov, Mladé, Nové Hodějovice na území statutárního města České Budějovice. Jedná se o sektor s parkovou a doprovodnou zelení. Požadovaná komplexní údržba veřejné zeleně dle Nabídkového listu zahrnuje sečení travnatých ploch, péči o keřové výsadby spočívající v jejich odplevelování, tvarování a zmlazování, jarní a podzimní vyhrabání listí, zálivku stromů a keřů, hnojení trávníků, denní úklid všech ploch zeleně vč. likvidace odpadu, výměnu písku v pískovištích, urovnání dopadových ploch v okolí herních prvků a ostatní práce nespecifikované. Travnaté plochy jsou rozděleny na plochy se střední a vyšší intenzitou sečení (mateřské školy, základní školy). U trávníků spadajících do ploch s vyšší intenzitou sečení bude zachovávána výška porostu odpovídající pro rekreační využití. Požadovaný počet jednotlivých...
 Z2020-008976 12. 3. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Auxilium Union s. r. o.
Krmiva Dobřany s.r.o.
Školkařská činnost v roce 2020 (RD) 5 400 810 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotku zadavatele – Správu lesních školek. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
 Z2020-008709 10. 3. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ odhad.cena 3 880 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je údržba ploch silniční zeleně podél místních komunikací správního území městské části Brno – střed, lokalita Masarykova čtvrť-Staré Brno, lokalita Staré Brno-Štýřice a lokalita Veveří – Trnitá v rozsahu a podle těchto ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, zejména SMLOUVY a její přílohy ve všech jejich částech
 Z2020-008394 9. 3. 2020 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné odhad.cena 35 600 000 Kč
Předběžné oznámení Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné zeleně Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
 Z2020-008305 6. 3. 2020 neuvedena Revitalizace zeleně na ulici Frýdecká, Třinec VYKRUT zahradní služby a.s.
Revitalizace zeleně na ulici Frýdecká, Třinec 1 763 608 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provést pro objednatele řádně a včas (I. etapa do 31. 05. 2020 a II. etapa do 30.10.2020 ) dílo spočívající v provedení přípravy území a následné navržené výsadby zeleně, zejména stromů, keřů, cibulovin aj., které jsou dosazeny na stanoviště ve vhodných kompozičních vazbách a s respektováním požadavků ochranných pásem sítí technické infrastruktury, včetně provedení následné pětileté péče v rámci zakázky „Revitalizace zeleně na ulici Frýdecká, Třinec“ v rozsahu projektové dokumentace “REVITALIZACE ZELENĚ NA ULICI FRÝDECKÁ, TŘINEC“, která tvoří nedílnou přílohu zadávací dokumentace.
 Z2020-008247 5. 3. 2020 neuvedena Město Brtnice P & L, spol. s r.o.
Brtnice – lesní technika 1 453 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka traktoru s lesnickou nástavbou, čelního nakladače a rampovače.
 Z2020-007925 19. 3. 2020 6. 4. 2020 Traktor s postřikovačem odhad.cena 5 500 000 Kč
Oprava Jedná se o zemědělský traktor splňující emisní normu min. Stage V ( Tier 5) a rozvorem náprav max. 2850 mm. Součástí dodávky je také tažený postřikovač s objemem nádrže min. 3850 - max. však 4500 litrů.
 Z2020-008065 4. 3. 2020 neuvedena Město Třebíč Zahrady Svoboda s.r.o.
Vegetační úpravy vybraných kruhových objezdů v 1 828 742 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je řešení vybraných kruhových objezdů v Třebíči. Kruhové objezdy se nacházejí v různých částech města – v centru, na sídlištích, i v okrajových částech. Jedná se konkrétně o následující kruhové objezdy: Kruhový objezd Táborská Kruhový objezd Míčova Kruhový objezd Samešova Kruhový objezd Velkomeziříčská Kruhový objezd Václavské náměstí Kruhový objezd Znojemská
 Z2020-007875 3. 3. 2020 neuvedena Město Teplice nad Metují AGROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o.
Pořízení techniky 1 798 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je pořízení traktoru s nájezdem maximálně do 200 Mth a čelního nakladače.
 Z2020-007762 2. 3. 2020 neuvedena Obec Miskovice JIB s.r.o.
Obnova polních cest a alejí v obci Miskovice 4 064 065 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je celková obnova polních cest a alejí v obci Miskovice prostřednictvím obnovy cest, výsadby stromů, založení travo-bylinné směsi aj. více viz Projektová dokumentace (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace). Dotčené pozemky: p. č. 619, 621, 623, 620, 1019, 1020, 1024, 1023, 646, 488, 706, 493, 520 v k.ú. Miskovice u Kutné Hory, p. č. 956, 940, 857 v k.ú. Bylany u Kutné Hory, p. č. 330, 277/2 v k.ú. Přítoky a p. č. 464, 424, 534, 384, 397, 374, 370 v k.ú. Hořany u Kutné Hory.
 Z2020-007776 2. 3. 2020 neuvedena Správa lesů města Tábora s.r.o. FOREST MERI s.r.o.
Pořízení UKT a vyvážecího vleku s hydraulickou 4 004 087 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka univerzálního kolového traktoru s klanicovým vyvážecím vlekem za traktor s hydraulickým jeřábem a drapákem pro nakládání dříví. Požadované technické parametry jsou vymezeny ve formuláři Technické specifikace, který tvoří přílohu č. 2 Zadávacích podmínek. Součástí předmětu veřejné zakázky je také provádění záručního servisu, dodání dokladů a další související činnosti, které jsou podrobně uvedeny v návrhu kupní smlouvy.
 Z2020-007429 2. 3. 2020 2. 4. 2020 Město Týn nad Vltavou Udržba travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad odhad.cena 17 326 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou zahradnické služby na úseku údržby veřejné zeleně na území města Týn nad Vltavou, konkrétně sečení a jarní a podzimní údržba travnatých ploch. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení dělena na 4 části podle udržovaných funkčních celků veřejné zeleně a to část Týn nad Vltavou - centrum, část Týn nad Vltavou - město, část Malá Strana a část sídliště Hlinecká. Dodavatel může podat nabídku dle § 101 odst.2. ZZVZ na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky.
 Z2020-007357 30. 3. 2020 30. 3. 2020 Technické služby Brandýs – Boleslav s.r.o. Údržba veřejné zeleně odhad.cena 18 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody pro účely poskytování údržby veřejné zeleně města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Jedná se zejména o provedení zahradnických prací tzn., seč veškerých travnatých ploch, řez a tvarování živých plotů, ošetření dřevin, květinových záhonů a mobilní zeleně, sběr spadaného listí včetně likvidace odpadu a další související činnosti.
 Z2020-007247 6. 4. 2020 30. 3. 2020 statutární město Olomouc Zabezpečení péče o psy odhad.cena 8 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb spojených se zabezpečením péče o psy nalezené na území města Olomouce a jejich umístění v útulku, jehož provoz je zajišťován dodavatelem
 Z2020-007381 28. 2. 2020 neuvedena město Studénka Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-007188 26. 2. 2020 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Těžba a přibližování na OM na území KRNAP a jeho 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP. Zadavatel připustil plnění zakázky na části - jedná se o 8 částí. Podrobná specifikace částí zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
 Z2020-007271 26. 2. 2020 neuvedena Město Moravský Beroun AGROZET České Budějovice, a.s.
Pořízení lesnické techniky 1 860 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je pořízení traktoru s čelním nakladačem a lanovým navijákem pro obhospodařování lesních pozemků.
 Z2020-006984 24. 2. 2020 neuvedena Obec Přeskače STROMMY COMPANY s.r.o.
Založení lokálního biocentra v k.ú. Přeskače 2 732 481 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projekčně je zakázka členěna na plochy – Pokusné plochy, Izolační lem keřů, Les, Alej, Sad, Louka s galerií dřevin, Založení travnatých ploch (krajinný trávník a květnatá louka) a dále Následná péče o výsadbu v délce 3 let.
 Z2020-006966 24. 2. 2020 24. 3. 2020 Lesy České republiky, s.p. Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020-01 odhad.cena 49 910 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci smluvní územní jednotky Buková (číselný kód zakázky 179301). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
 Z2020-006627 24. 2. 2020 neuvedena Arcibiskupství pražské Marles s.r.o.
Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek: JŘbU 8 224 970 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění lesních porostů ve stáří do 40 let poškozených mokrým sněhem a námrazou dne 31. 1. 2019, zalesnění ploch a ochrana založených porostů - oplocení a následnou péči. Bližší požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 ZD a v položkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 5 ZD.
 Z2020-006967 24. 2. 2020 24. 3. 2020 Lesy České republiky, s.p. Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020-02 odhad.cena 222 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
 Z2020-006775 24. 2. 2020 23. 3. 2020 Krajská majetková, příspěvková organizace Nákup zemědělské techniky odhad.cena 8 150 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup zemědělských strojů rozsahu: 1. část - Samochodná řezačka s adaptéry na senáž a kukuřici (nová, použitá nebo předváděcí) 2. část - Bezorebný secí stroj 3. část - Žací kombinace s řádkovačem 4. část - Návěs traktorový tandemový vanový
 Z2020-006381 18. 2. 2020 neuvedena město Český Brod FFOREST MERI s.r.o.
Technika pro městské lesy - Český Brod 3 764 510 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky (její příslušné části) je dodávka: nového univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou, vozidlo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích podle platné legislativy, se speciálními nástavbami. Způsobilost doložená doklady (technickými průkazy, prohlášeními o shodě), vydanými v souladu s českým právem a právní úpravou Evropských společenství. Dodávka se skládá z: nového univerzálního kolového traktoru (dále také UKT nebo traktor), s nástavbami nového čelního nakladače, s navijákem do TBZ a nových ochranných konstrukcí a prvků traktoru.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy