Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 9 523 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-011443 9. 4. 2021 7. 5. 2021 Obec Tupesy Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, odhad.cena 17 480 076 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je založení krajinné zeleně, interakčních prvků segmentů lokálních biokoridorů v k.ú. Tupesy na Moravě. V podstatě jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přírodního parku Chřiby, vytvoření protioerozních prvků v krajině a zvýšení ekologické stability území. Projekt je zaměřen na regeneraci rozsáhlého území v krajině a povede k posílení biodiverzity a členitosti krajinných biotopů a podpoře estetické funkce. Jedná se převážně o liniové prvky s požadovanou funkcí větrolamu, biokoridoru nebo interakčního prvku. Často doprovází stávající polní cesty nebo rozdělují lány polí. Na většině ploch v současnosti probíhá intenzivní změdělské hopodaření, některé jsou s roztroušenou zelení - zatravnění, několika skupinami keřů nebo soliternímí stromy. Navržený sadební materiál je použit z geograficky původních či blízkých oblastí a stanovištně vhodných...
 Z2021-011515 9. 4. 2021 7. 5. 2021 Lesy České republiky, s.p. Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2023 odhad.cena 82 707 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) LHP v rámci jedné části veřejné zakázky, a to dle počtu LHC zařazených do příslušné části veřejné zakázky. Celkem tedy bude v rámci 12 částí veřejné zakázky zpracováno 15 LHP. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2021-011570 8. 4. 2021 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Serviscentrum Vysočina s.r.o.
Nákup 1 ks traktorového nosiče výměnných nástaveb 3 119 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks traktorového nosiče výměnných nástaveb (1 ks nákladního vozidla s třístranně sklopnou korbou, pohonem 4x4 a homologací „T“), a to včetně doplňkového vybavení a předvedení.
 Z2021-011721 8. 4. 2021 neuvedena Město Zlaté Hory Jesenická lesní s.r.o.
Pěstební činnost v roce 2021 pro LHC Lesy města 2 427 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Komplexní pěstební práce v lesních porostech Města Zlaté Hory, v katastrálních územích Zlaté Hory v Jeseníkách, Ondřejovice v Jeseníkách, Dolní Údolí a Horní Údolí.
 Z2021-011149 6. 4. 2021 neuvedena Město Podbořany Založení ÚSES Podbořany - I. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2018-004644 8. 2. 2018 neuvedena město Bohumín ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o.
Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-010974 6. 4. 2021 neuvedena ZK Farm s.r.o. Lineární zavlažovače odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010360 29. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Sečení travního porostu 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010700 1. 4. 2021 neuvedena Obec Šardice Založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice I. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010477 29. 3. 2021 neuvedena Správa Národního parku Podyjí LESNÍ VYVÁŽECÍ SOUPRAVA S PÁSOVÝM PODVOZKEM odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010095 26. 3. 2021 neuvedena Správa Národního parku Šumava Rámcová dohoda II. - Péče o nelesní typy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010106 26. 3. 2021 neuvedena TS služby s.r.o. Pěstební a těžební činnosti na LHC městské lesy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 210224 22. 3. 2012 neuvedena Teplárny Brno a.s. Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast parovodu JIH, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010290 25. 3. 2021 neuvedena Městys Lázně Toušeň OK GARDEN s.r.o.
Komplexní revitalizace intravilánové zeleně v 2 695 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní revitalizace intravilánové zeleně v městysi Lázně Toušeň, v lokalitách u autobusové zastávky, před hřbitovem, parčík u pomníku padlých, okolí kapličky sv. Floriána, oblast Floriánského náměstí, liniová zeleň na nábřeží a parčík, ulice Na Pruhu. Jedná se např. o výsadbu nových stromů, keřů, půdopokryvných rostlin a založení cibulovinových záhonů, trávníku a realizace mlatových cest. Doplněn bude též mobiliář. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v této zadávací dokumentaci a v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu s výkazem výměr a závazném vzoru smlouvy o dílo.
 Z2021-010040 24. 3. 2021 neuvedena Město Staňkov REVITALIZACE BROWNFIELDU UHELNÉ SKLADY STAŇKOV - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou parkové úpravy vybraných ploch ve městě Staňkov a jejich doplnění o odpočinkový mobiliář. Konkrétně se jedná o úpravy na pozemcích p.č. st. 15, st. 17/1 a st.17/2 v k.ú. Staňkov-město.
 Z2021-009908 23. 3. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Petr Martínek
Uzavření rámcových dohod na těžbu pásovým 2 451 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o uzavření rámcových dohod na práce spočívající v provedení těžby harvestorovou technologií-pásovým harvestorem s vytříděním sortimentů na OM včetně ukládání klestu na hromady na území Správy Krkonošského národního parku. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech, celkem se jedná o 4 části. Rámcové dohody budou uzavřeny vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části.
 Z2021-009636 22. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Rámcová dohoda - kácení stromů a dřevin v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009548 6. 4. 2021 23. 4. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Realizace PEO a ÚSES v okrese Chomutov odhad.cena 4 698 770 Kč
Oprava Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace protierozního opatření (výsadba stromů a keřů v rámci větrolamu V1 v k.ú. Všehrdy) a ÚSES (výsadba stromů a keřů a realizace biotechnických objektů v k.ú. Vysočany u Chomutova). Založením větrolamu dojde prioritně ke snížení větrné eroze a sekundárně ke zvýšení biodiverzity území v k.ú. Všehrdy. Založením biocentra, biokoridorů, interakčních prvků a krajinné zeleně se rozšíří funkční síť ÚSES území, čímž bude posílena ekologická stabilita území/krajiny v k.ú. Vysočany u Chomutova. Zakázka je dělena na 2 části, pro každou část bude uzavřena samostatná smlouva.
 Z2021-009451 22. 3. 2021 11. 5. 2021 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC odhad.cena 6 779 055 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výsadba prvků územních systémů ekologické stability podle schváleného návrhu pozemkových úprav
 Z2021-009365 29. 3. 2021 neuvedena Město Hulín Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-009701 22. 3. 2021 neuvedena Obec Komárov Krajinná zeleň Komárov u Mladějovic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009672 19. 3. 2021 neuvedena Sdružení obcí mikroregionu Bystřička TLAMKA s.r.o.
Štěpkovače pro občany mikroregionu Bystřička 1 517 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku 3 štěpkovačů a 238 ks domovních štěpkovačů.
 Z2021-009221 18. 3. 2021 neuvedena Město Říčany Výsadba krajinné zeleně Říčany - IV. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009102 16. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Lanžhotský
D1,D2,D52 Kácení stromů - v nebezpečné blízkosti 280 811 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kácení vzrostlých a nebezpečných stromů a řezů dřevin podél dálnic ve správě SSÚD 6 Chrlice.
 Z2021-008791 15. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Aspekty odpovědného veřejného zadávání v odhad.cena 1 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, je v souladu s § 6 odst. 4 (nabyl účinnosti k 1. 1. 2021) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), při postupu podle ZZVZ povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. ŘSD ČR, jakožto největší zadavatel v ČR, se rozhodlo využít komunikace s dodavateli prostřednictvím průzkumu trhu/Meet the Seller, aby u jednotlivých komodit na daném trhu jednoznačně zjistilo,které aspekty zásad odpovědného zadávaní jsou schopni dodavatelé ŘSD ČR v rámci zadávacích řízení nabídnout, a to při současném naplnění § 6 odst. 4 ZZVZ.
 Z2021-008797 15. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Aspekty odpovědného veřejného zadávání v odhad.cena 1 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, je v souladu s § 6 odst. 4 (nabyl účinnosti k 1. 1. 2021) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), při postupu podle ZZVZ povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. ŘSD ČR, jakožto největší zadavatel v ČR, se rozhodlo využít komunikace s dodavateli prostřednictvím průzkumu trhu/Meet the Seller, aby u jednotlivých komodit na daném trhu jednoznačně zjistilo,které aspekty zásad odpovědného zadávaní jsou schopni dodavatelé ŘSD ČR v rámci zadávacích řízení nabídnout, a to při současném naplnění § 6 odst. 4 ZZVZ.
 Z2021-008798 15. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Aspekty odpovědného veřejného zadávání v odhad.cena 1 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, je v souladu s § 6 odst. 4 (nabyl účinnosti k 1. 1. 2021) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), při postupu podle ZZVZ povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. ŘSD ČR, jakožto největší zadavatel v ČR, se rozhodlo využít komunikace s dodavateli prostřednictvím průzkumu trhu/Meet the Seller, aby u jednotlivých komodit na daném trhu jednoznačně zjistilo,které aspekty zásad odpovědného zadávaní jsou schopni dodavatelé ŘSD ČR v rámci zadávacích řízení nabídnout, a to při současném naplnění § 6 odst. 4 ZZVZ.
 Z2021-008788 15. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Aspekty odpovědného veřejného zadávání v odhad.cena 1 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, je v souladu s § 6 odst. 4 (nabyl účinnosti k 1. 1. 2021) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), při postupu podle ZZVZ povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. ŘSD ČR, jakožto největší zadavatel v ČR, se rozhodlo využít komunikace s dodavateli prostřednictvím průzkumu trhu/Meet the Seller, aby u jednotlivých komodit na daném trhu jednoznačně zjistilo,které aspekty zásad odpovědného zadávaní jsou schopni dodavatelé ŘSD ČR v rámci zadávacích řízení nabídnout, a to při současném naplnění § 6 odst. 4 ZZVZ.
 Z2021-009198 18. 3. 2021 neuvedena Město Slavonice Stabilizace a rozvoj systému zeleně města odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008170 8. 3. 2021 neuvedena Lesy města Brna, a.s. Výroba harvestorovou technologií II.-III. Q 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008117 8. 3. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad Výsadba LBK4/14 a LBK6/14 v k.ú. Červené Pečky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007988 5. 3. 2021 neuvedena Správa městských lesů Most, příspěvková organizace UNILES, a.s.
Klára Hrubá
Zajištění pěstební péče na SML Most 2021 3 227 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění komplexní pěstební činnosti na lesních majetcích Správy městských lesů města Most pro kalendářní rok 2021.
 Z2021-007975 5. 3. 2021 neuvedena Správa městských lesů Most, příspěvková organizace Fischer TPD s.r.o.
Michal Čížek
+3 další dodavatelé
Těžba a přibližování dřeva v roce 2021 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky na těžbu a přibližování dřeva v lesních úsecích Mníšek, Klíny, Ressl, Staré.
 Z2021-007637 5. 3. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Provádění pěstebních činností 2021+ (DNS) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007475 4. 3. 2021 neuvedena Agrofarma Jana s.r.o. NÁKUP LINEÁRNÍHO ZAVLAŽOVAČE. odhad.cena 4 350 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Lineární zavlažovač pro závlahu polních plodin a trubkový rozvod pro přívod závlahové vody
 Z2021-007801 4. 3. 2021 24. 3. 2021 Hanka Mochov s.r.o. Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 2. etapa odhad.cena 3 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zavlažovačů o 4 nové stroje pásové závlahy. Nové zavlažovače s delším návinem až 550 (2 ks) a 450 (2 ks) m a světlostí 110 (100) mm řízené počítačem zkvalitní i zvýší produktivitu závlahy.
 Z2021-007760 16. 3. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Pěstební činnost na území KRNAP a jeho OP 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou pěstební činnosti, podrobně popsané v technické specifikaci na území KRNAP a jeho OP. Jedná se zejména o obnovu lesa sadbou, ochranu mladých lesních porostů proti zvěři, ochrana mladých lesních porostů ožínáním, zřiování oplocenek. Vzhledek k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech, celkem se jedná o 7 částí.
 Z2021-007325 1. 3. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Sklizeň TTP a výroba objemných krmiv v letech 2021
Předběžné oznámení Předmětem plnění VZ je uzavření smlouvy na služby spočívající v realizaci prací pro sklizeň trvalých travních porostů a výrobu objemných krmiv v režimu ekologického zemědělství v letech 2021 - 2022 na celkové výměře až 2 309,53 ha/rok pro potřeby organizační jednotku zadavatele - divizi zemědělské výroby.
 Z2021-007221 26. 3. 2021 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Dodávka traktorové sekačky odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-007015 1. 3. 2021 neuvedena Farma HRDLA s.r.o. ROZŠÍŘENÍ KAPKOVÉ ZÁVLAHY DOLÁNKY. odhad.cena 3 150 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Kapková závlaha na plochu 2 ha s možností cíleného přihnojení- bližší údaje na profilu zadavatele
 Z2021-006742 25. 2. 2021 neuvedena Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – 131. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006774 25. 2. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D0,D11 Kácení stromů 2020- stromy ohrožující odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007054 1. 3. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Fumigace dříví - rámcová dohoda odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006530 22. 2. 2021 neuvedena Spolek singulárních podílníků Krhov Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů odhad.cena 10 444 600 Kč
Předběžné oznámení Provedení změny druhové skladby vybraných porostů, kdy dojde k nahrazení smrku geograficky původními dřevinami na pozemcích obhospodařovaných zadavatelem v obci a k.ú. Krhov.Pro zalesnění zadavatel zvolil jak pro hlavní dřeviny /BK, DB, LP, JD/ tak i přimíšené a vtroušené dřeviny jednotný počet 10 000 ks sazenic na hektar (toto umožní hospodáři v následných opatřeních preferovat nebo podpořit tu dřevinu, která bude na měnící se klimatické podmínky nejlépe reagovat. Projekt v 1. etapě předpokládá tento cíl dosáhnout na ploše 17,44 ha v letech 2021_ 2023.
 Z2021-006550 22. 2. 2021 neuvedena Statutární město Brno Pokos travnatých ploch - Brno-Komín 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006332 22. 2. 2021 neuvedena Správa Národního parku České Švýcarsko TEŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2021-2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006253 19. 2. 2021 neuvedena AGRA ŠANOV, spol. s r.o. Nákup lineárních zavlažovačů - Šanov nad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006234 22. 3. 2021 neuvedena Město Lanškroun Správa a údržba lesů ve vlastnictví města odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-006118 18. 2. 2021 22. 3. 2021 Městská část Praha 22 Poskytování stavebních, zemních a zahradnických odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení hodlá uzavřít tzv. rámcovou smlouvu s jedním vybraným dodavatelem, dlouhodobější obchodní vztah na cca 2 roky přibližně od 1.4.2021 do 31.12.2022). Příkladné požadované činnosti: odstranit pletivo/plot kolem zahrady včetně branek a vrat, kromě plotu kolem skleníku, odstranit ploty včetně podezdívky vnitřních parcelaci, práce bagru, nakladače, drtiče větví, likvidaci odpadu, zásyp výmolů, údržba zeleně, ošetření stromů, keřů a rostlin.
 Z2021-006241 19. 2. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Výroba dříví motomanuální technologií na OM na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy