Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 8869 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-024163 19. 7. 2019 21. 8. 2019 Statutární město Ostrava Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka odhad.cena 8 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 691 m na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, následná péče o předmětnou zeleň po dobu 2 let od ukončení realizace, úpravy a dosypání štěrkového lože pod vegetační kryt v závislosti na jeho konstrukční tloušťce.
Z2019-024529 19. 7. 2019 neuvedena Město Hodonín STROMMY COMPANY, s.r.o.
Náhradní výsadba zeleně na vybraných lokalitách - město Hodonín 2 411 189  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH – MĚSTO HODONÍN je dodávka a výsadba zeleně na vybraných lokalitách Města Hodonína, ulice Dobrovolského, ulice Okružní a Jižní, lokalita Bažantnice II – ul. Erbenova mezi ulicemi Sukova a Lesní, ulice Sídlištní a ul. Vančurova, a následná péče o vysazenou zeleň po dobu pěti let.
Z2019-024329 18. 7. 2019 neuvedena Město Litomyšl STROM PRAHA a.s.
Pořízení traktoru s příslušenstvím 1 599 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávku. Pořízení traktoru s příslušenstvím
Z2019-023908 18. 7. 2019 neuvedena H - Agrana s.r.o. Obnova lesa po kalamitě
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Lesnická opatření pro obnovu lesního potenciálu porostů, poškozených suchem na LHC Libnič - Mojč. 100% zasažených porostů jsou lesy zařazené v kategorii "les hospodářský". V současné době jsou kalamitní plochy ze zpracovány těžebně a dříví vyklizeno. Předmětem plnění je: 1) Vyklizení porostů - vyčištění plochy, odstranění uschlého porostu těžbou, úklid klestu do hromad a drcením, dočištění plochy po těžbě. 2) Zalesnění sadbou - ruční jamková výsad stanovištně vhodných dřevin. 3) Ochrana výsadeb - proti buřeni mechanická i chemická, proti hmyzím škůdcům a proti poškození zvěří nátěry, oplocení, individuální ochrana sazenic oplůtky, vyžínání buřeně kolem sazenic, chemická likvidace buřeně v pruzích, ošetření nově vysazených kultur proti žíru klikoroha borového.
Z2019-023927 16. 7. 2019 neuvedena SOPRA s.r.o. LPS - nářadí, nástroje s. r. o.
Výběr dodavatele na pořízení profesionální zahradní a komunální techniky včetně příslušenství pro sociální podnik SOPRA s.r.o. 2 186 940  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka komunální techniky a příslušenství pro poskytování komunálních služeb a údržby zeleně pro sociální podnik Sopra.
Z2019-023829 15. 7. 2019 16. 8. 2019 Správa Národního parku České Švýcarsko TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2019 A 2020 - HARVESTOR, HSM odhad.cena 17 627 640  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva HSM s předkacováním a odkorněním • lanování dřeva HSM (přitahování k HSM na delší vzdálenost s kladkou) • lanování dřeva s pojezdem HSM pomocí lan. navijáku • přibližování dřevní hmoty HSM na OM a • těžba dřeva harvestorem s trakčním navijákem do svahu, včetně odkornění • překacování JMP • přibližování dřevní hmoty na OM vyvážecí souprava s trakčním navijákem do svahu a • těžba dřeva, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty harvestorovou technologií s odkorněním • předkacování JMP • přiblížení dřevní hmoty vyvážecí soupravou na OM
Z2019-023835 15. 7. 2019 16. 8. 2019 Správa Národního parku České Švýcarsko TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2019 A 2020 MOTOMANUÁLNÍ odhad.cena 26 553 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • přibližování dřevní hmoty kolovým traktorem • přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou
Z2019-023467 15. 7. 2019 12. 8. 2019 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Traktorové sekačky Bruntál a Opava odhad.cena 6 120 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 2 kusů traktorových sekaček.
Z2019-023533 12. 7. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku AGROMEX s. r. o.
Dodávka traktrou pro ÚP Rezek 2 359 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nákup nového traktoru včetně příslušenství pro územní pracoviště Rezek dle technické specifikace, která je součásí zadávací dokumentace.
Z2019-023104 11. 7. 2019 12. 8. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Údržba komunikační zeleně odhad.cena 179 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě jednotlivých rámcových dohod, je údržba komunikační zeleně na území hlavního města Prahy, a to především zeleně, která se nachází v okolí pozemních komunikací ve správě zadavatele.
Z2019-022951 10. 7. 2019 9. 8. 2019 Město Úštěk Provádění lesnických činností v lesním hospodářství ve správním území Města Úštěk v roce 2019 - 2021 odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky, na které bude s vybranými účastníky uzavřena smlouva (pro každou dílčí část veřejné zakázky), je řádné poskytování služeb spočívajících zejména v hospodaření v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZL („lesnická činnost"). Lesnické činnosti budou rozděleny na pěstební činnosti a těžební činnosti
Z2019-023165 10. 7. 2019 neuvedena Krajská majetková, příspěvková organizace AGRALL zemědělská technika a.s.
DAGROS, s.r.o.
Pořízení zemědělských strojů 4 475 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nákup zemědělských strojů rozsahu: - Traktor kolový s čelním nakladačem, - Velkoplošný mulčovač, - Smykový kypřič půdy s válci.
Z2019-022852 9. 7. 2019 neuvedena Česká rozvojová agentura Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-022813 16. 7. 2019 neuvedena Městská část Praha 1 Péče o zeleň v Čelakovského sadech odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-022751 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávka 3 ks UKT s lesnickou nástavbou pro LZ Kladská odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-022729 8. 7. 2019 30. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022 II
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Z2019-021913 1. 7. 2019 neuvedena Městská část Praha-Štěrboholy TÚZ s.r.o.
Pravidelná údržba zeleně MČ Praha Štěrboholy 1 543 496  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem prací jsou služby v oblasti údržby zelených ploch v MČ Praha Štěrboholy. Jde zejména o sečení trávy na pozemcích ve správě MČ Praha Štěrboholy, které je opakující se činností (7x do roka). Dále jde o práce se sekáním trávy související, jako je úklid trávy a listí z trávníků a chodníků. Dalším typem prací jsou jednorázové a občasné práce. Jde o práce zahradnické, jako jsou zakládání nových trávníků, mulčování kůrou či oblázky, pletí záhonů, zálivka a podobně. Součástí jsou i práce arboristické, tj. občasné stříhání keřů a zdravotní prořezy stromů. Dále zadavatel požaduje občasné terénní modulace trávníků, postřik a údržbu maltových cest. Součástí prací na údržbě zeleně je i úklid sněhu, který bude součástí prací jen občas na výzvu MČ Praha Štěrboholy. Vzhledem k nadmořské výšce se očekává úklid sněhu jen 1x až 2x do roka.
Z2019-021907 1. 7. 2019 neuvedena Správa Národního parku Šumava ZO ČSOP Šumava
Milan Štěrba
Ing. Martin Janda
Karel Novotný
Jihozápadní dřevařská a.s.
Lesy Horňácko s.r.o.
Tomáš Kovářík
PT PROLES s.r.o.
Ing. Jiří Smrž
Iveta Tylšová
Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybranými dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava. Jedná se o následující druhy: lupinu mnoholistou, netýkavku žláznatou, kolotočník ozdobný, bolševník velkolepý, křídlatky sp. a zlatobýly sp. Cílem prováděných prací je regulace šíření a redukce stávajících populací těchto invazních druhů na území Národního parku Šumava a vytipovaných lokalitách Chráněné krajinné oblasti Šumava. Součástí prací je kromě vlastní likvidace rostlin také monitoring dotčených lokalit na území CHKO Šumava. Likvidace výše jmenovaných invazních druhů rostlin proběhne opakovaným vytrháváním, kosením nebo chemickou likvidací ploch s výskytem rostlin těchto invazních druhů.
Z2019-021643 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávka 3 ks malotraktorů pro LZ Židlochovice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-021668 27. 6. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Ondřej Suchý
Vladimír Synek
TechFarm s.r.o.
OPAGRO s.r.o.
Sklizeň TTP a výroba objemových krmiv v roce 2019 4 008 458  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ jsou služby spočívajících v realizaci prací pro sklizeň trvalých travních porostů (dále jen „TTP“) v roce 2019 na celkové výměře až 2064,35 ha TTP pro potřeby organizační jednotky zadavatele - divize zemědělské výroby.
Z2019-020734 24. 6. 2019 22. 7. 2019 ČEPS, a.s. ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ ELEKTROENERGETICKÉ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČR - oblast Západ I a Východ I
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu nadzemního vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy, včetně likvidace odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby za účelem bezpečného a spolehlivého provozování zařízení přenosové soustavy.
Z2019-020974 24. 6. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - dodávka vyvážecích souprav odhad.cena 22 500 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 5 nových vyvážecích souprav (kolových a pásových) dle specifikace v příloze zadávací dokumentace. Zadavatel garantuje odběr celkem 2 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky záruční lhůty vč. s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých nutných služeb s tím spojených. K plnění na základě RD dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením objednávek ze strany zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí, které budou samostatně vyhodnoceny.
Z2019-020904 24. 6. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Traktor 2 ks 3 921 266  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 2 ks továrně nových zemědělských traktorů, roku výroby 2019, splňující parametry uvedené v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.
Z2019-020614 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020445 19. 6. 2019 neuvedena Obec Králíky ZEOS LOMNICE a.s.
Nákup lesnických strojů a technologií II. 3 969 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka traktoru s lesnickou nástavbou včetně čelního nakladače s rampovací lopatou, příkopového ramene a lanového navijáku, dále klanicového vyvážecího vleku včetně hydraulické ruky a rýhového zalesňovacího stroje.
Z2019-020110 15. 7. 2019 17. 7. 2019 E.ON Distribuce, a.s. Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) II odhad.cena 172 000 000  Kč
Oprava Jedná se o zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaného společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice odstraňování a oklešťování stromoví podél DS.
Z2019-020026 17. 6. 2019 16. 7. 2019 Statutární město Brno, městská část Brno-sever Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno-sever odhad.cena 40 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení údržby veřejné zeleně na území městské části Brno-sever.
Z2019-019385 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Parcelní sklízeč zelené píce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020132 16. 7. 2019 neuvedena Město Rýmařov Realizace biokoridoru Stránské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
490219 13. 6. 2019 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Pavel Kuchařík
Skanska Facility, s.r.o.
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS 6 343 203  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na jedenáct částí veřejné zakázky, je uzavření jedenácti samostatných smluv o dílo (dále také „smlouvy“) na zajištění služeb pro každý z jedenácti regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s.,. a to v rámci vedení 110 kV, vedení 1 – 35 kV a v blízkosti nebo podél vedení do 1000 V, vyjma objektů rozvoden 110kV, transformoven 110/22kV, spínacích stanic a...
Z2019-019872 16. 7. 2019 neuvedena Karlovarský kraj Marles s. r. o.
Václav Drofa
PROVAST s. r. o.
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 7 - Kraslicko 5 784 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Kraslicko.
Z2019-019459 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech EVL Beskydy na revíru Rožnov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019515 21. 6. 2019 12. 7. 2019 Město Němčice nad Hanou „V 00385 – Obnova porostu v LBK29 v k.ú. Němčice nad Hanou“ odhad.cena 2 757 215  Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Obnova porostu v LBK29 v k.ú. Němčice nad Hanou registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008887 kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Obnova porostu v LBK29 v k.ú. Němčice nad Hanou“ vypracované projektantem společností Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČO: 02017342, odpovědný architekt Ing. Yvona Lacinová autorizovaný architekt ČKA 01 292 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Z2019-019514 21. 6. 2019 12. 7. 2019 Město Němčice nad Hanou „V 00384 – Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou“ odhad.cena 6 173 337  Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou registrační číslo – CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008886, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou“ vypracované projektantem společností Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČO: 02017342, odpovědný architekt Ing. Yvona Lacinová autorizovaný architekt ČKA 01 292 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Z2019-019259 10. 6. 2019 neuvedena Jaroslav Bastl Ing. Vítězslav Hatan
NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 3 113 627  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zemědělské techniky - traktoru o výkonu 95-100 kW, lisu s variabilní komorou, cisterny o objemu 5 m3. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technické podmínky pro zemědělskou techniku (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2019-019324 10. 6. 2019 neuvedena Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ – HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1 382 916  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu zajištění údržby veřejné zeleně – zejména sekání a odklízení trávy s odvozem, na podzim úklid listí, sběr kamene a vyhrabání stařiny, sběr odpadků v době seče a to vše tak, aby byl trvale zabezpečen upravený vzhled zelených ploch a odvoz rostlinných zbytků
Z2019-019148 10. 6. 2019 12. 7. 2019 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Realizace lokálních biocenter BC 4 a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v k.ú. Rostoklaty. odhad.cena 6 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace lokálního biocentra ÚSES BC 4 v k.ú. Nová Ves II. v sousedství Štolmířského potoka, vybudováním mokřadu - vyhloubením tůně, celoplošným zatravněním, výsadbou dřevin a dvouleté zajištění zeleně. Realizace lokálního biocentra ÚSES BC 6 v k.ú. Nová Ves II. v sousedství Štolmířského potoka, vyhloubením tůně, celoplošným zatravněním, výsadbou dřevin a dvouleté zajištění zeleně. Realizace lokálního biocentra ÚSES BC 2A v k.ú. Rostoklaty v sousedství Týnického potoka, celoplošným zatravněním, výsadbou dřevin a dvouleté zajištění zeleně.
Z2019-018222 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávka 2 ks malotraktorů pro LZ Židlochovice odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-018168 30. 5. 2019 neuvedena Obec Choťovice GREEN PROJECT s.r.o.
Revitalizace obecní zeleně v Choťovicích 1 733 847  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vytvoření v Choťovicích plně funkční plochy zeleně. Na základě zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin, budou vybrány dřeviny, jež budou na lokalitách ponechány a vytvoří základní kostru porostů. V některých případech budou navržené kusy arboristicky ošetřeny. Kosterní dřeviny doplní nové výsadby keřů, trvalek a stromů, tak aby veřejné prostory nejen reprezentovaly, ale zároveň vytvořily plně funkční plochy. Předmětem zakázky následná péče po dobu 3 let.
Z2019-017378 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016960 3. 6. 2019 19. 6. 2019 Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice Údržba veřejné zeleně v MČ Brno-Bohunice
Oprava Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí celoroční údržby veřejné zeleně. Komplexní údržbou městské zeleně se rozumí všechny práce související se zakládáním, pěstováním, údržbou a likvidací sadovnických prvků přirozených či umělých, uspořádaných podle zásad sadovnické estetiky do zpravidla více funkčních kompozic, jakož i pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční údržby zeleně.
Z2019-017002 23. 5. 2019 24. 6. 2019 Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Nákup učebních pomůcek pro výuku žáků oboru Agropodnikání VOŠ a SZeŠ Benešov v roce 2019 odhad.cena 1 528 925  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o nákup učebních pomůcek pro výuku praxe a odborných předmětů žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích. Jedná se o: traktor, terénní ultrazvuk, kočár pro výuku vozatajství a mobilní boxy pro ustájení 4 koní včetně přístřešku. Veřejná zakázka je dělena na 4 části. Celá zakázka je rozdělena do 4 částí: A. Traktor B. Terénní ultrazvuk C. Kočár pro výuku vozatajství D. Mobilní boxy pro ustájení čtyř koní včetně přístřešku pro uskladnění krmiva Jednotlivé dodávky jsou specifikované v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, jako technické specifikace jednotlivých částí.
Z2019-011166 17. 7. 2019 neuvedena Město Uherský Brod Interakční prvky Uherský Brod odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-016959 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Údržba vybavení sídliště v MČ Brno-Bohunice odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2019-016871 21. 5. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Kolový traktor s příkopovou sekačkou 2 770 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého kolového traktoru s příkopovou sekačkou (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami a to včetně dopravy na místa předání. Vozidlo a na něm upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Záruční doba se požaduje min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí vozidla.
Z2019-017101 31. 5. 2019 neuvedena Lesy města Písku s.r.o. ALMEA s.r.o.
ALMEA s.r.o.
Karel Kolman
Doplnění těžebních kapacit 2019 - rámcová dohoda 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-016655 20. 5. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Zdeněk Hanuš
HYDRO-M s.r.o.
Libor Hampel
Zdeněk Chomanič
Přibižování dřevní hmoty vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP a jeho OP 3 012 690  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM na území KRNAP a jeho OP.
Z2019-016644 20. 5. 2019 neuvedena Město Loučná pod Klínovcem STROM PRAHA a.s.,
Dodávka techniky na údržbu města 2 530 002  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje dle přílohy č. 3 této ZZD pro potřeby zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tyto stroje v rámci ČR.
Z2019-016736 15. 7. 2019 neuvedena Karlovarský kraj Vladimír Šeda
Rámcová dohoda na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 98 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je výkon činností zahrnující práce při celoroční údržbě a ošetřování veřejné zeleně a dalších činností s tím souvisejících v místě plnění, a to v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Nákres celkové plochy zeleně je přílohou č. 3 zadávacích podmínek. Konkrétně se jedná o níže uvedené činnosti: Údržba zatravněných ploch sečením – 51.900 m2, Obnova poškozených travnatých ploch – vertikulace + osetí, Založení trávníku parkového výsevem, Řez a tvarování křovinových skupin – 4.800 m2, Odstranění nevhodných dřevin s odstraněním pařezu do průměru 10 cm. Všechny...
Z2019-016322 17. 5. 2019 17. 6. 2019 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/03512 a III/0352 odhad.cena 1 412 514  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová 3letá péče. Konkrétně: - ošetření 231 ks silniční zeleně na komunikaci č. III/0352 v úseku od Černous po křižovatku se silnicí I/13 z Frýdlantu na Habartice, - a ošetření 81 ks silniční zeleně a výsadba 51 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci č. III/03512 v celé délce komunikace (tj. mezi III/03511 a III/0353 u Kunratic). Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo včetně její přílohy č. 2. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsahem „Projektové dokumentace“, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci