Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 9 613 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2020-009528 17. 12. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Kloboucká lesní s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 4 - Odstranění suchých 1 392 248 Kč
Oprava
  Z2021-013433 22. 4. 2021 neuvedena Město Rýmařov Dílčí část 1: k.ú. Stránské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021083 14. 6. 2021 13. 7. 2021 Správa železnic, státní organizace Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ HKR 2021 odhad.cena 59 988 451 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je ruční odstraňování vyšší a nižší zeleně, tj. odstranění a likvidace křovin a kácení stromů v blízkosti tratě, které bude zadavatel objednávat prostřednictvím odborné správy.
  Z2021-020820 14. 6. 2021 2. 7. 2021 VH Agroprodukt, spol. s r.o. NÁKUP SKLIZEČE BRAMBOR odhad.cena 4 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení JEDNÁ SE O NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉHO POLNÍHO STROJE NA SKLIZEŇ BRAMBOR S ADAPTÉREM NA SKLIZEŇ CIBULE Z ŘÁDKU.
  Z2021-020838 14. 6. 2021 15. 7. 2021 Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 1 Údržba zeleně - odborné zahradnické práce na území odhad.cena 11 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti spočívající v údržbě zeleně - odborných zahradnických pracích na území MO Plzeň 1, kácení, frézování pařezů, bezpečnostní a výchovné řezy stromů, sestřihy keřů, odstranění keřů, založení trávníku a pletí. Předmět plnění je vymezen návrhem smluv (2 smlouvy na 2 části - ČÁST A a ČÁST B).
  Z2021-020917 14. 6. 2021 neuvedena Město Semily Revitalizace Palackého sadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021237 14. 6. 2021 neuvedena město Uherský Brod ZÁBOJNÍK_contractors, s.r.o
Zelené cesty městem Uherský Brod 4 065 325 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na služby je revitalizace funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně formou pěstebních opatření pro stromy ve vymezené části města, zejména sídliště Pod Vinohrady, a revitalizace 10 zelených ploch zahrnujících novou výsadbu stromů, keřů, trvalek včetně založení trávníků a doplnění mobiliářem.
  Z2021-020792 11. 6. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně AKP spol. s r.o.
Dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice 6 490 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020045 7. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Zdeněk Pavliš
Dodávka: Samochodný maloparcelní sklízeč píce a 5 127 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018727 27. 5. 2021 neuvedena Veterinární univerzita Brno LUKROM, spol. s r.o.
Dodávka samochodného krmného vozu s vybírací 6 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019720 7. 6. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad FLORSTYL s.r.o.
LBK 8 a LBK 9 v k.ú. Velké Bílovice 4 746 153 Kč
Oprava
  Z2021-019768 2. 6. 2021 neuvedena Obec Jinošov „Založení LBK, k.ú. Jinošov“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-019687 1. 6. 2021 neuvedena Obec Březolupy A+K úpravy zeleně s.r.o.
Březolupy - založení regionálního biokoridoru 1595 840 003 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na služby je kompletní dodávka služeb s názvem Březolupy založení regionálního biokoridoru 1595 1. etapa. Předmětem veřejné zakázky je založení vybraných chybějících segmentů lokálního biokoridoru a části lokálního biocentra v intenzivně využívané agrární krajině. Navrhovaná opatření zahrnují zakládání porostů lesního charakteru s pestrou druhovou skladbou a založení druhově pestrých lučních porostů s doplňkovou výsadbou dřevin. Součástí veřejné zakázky je i následná rozvojová péče v prvních třech letech.
  Z2021-019670 1. 6. 2021 neuvedena Karlovarský kraj Marles s.r.o.
Václav Drofa
+1 dodavatel
„Rámcová dohoda realizace opatření k omezení 5 493 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je rozdělena do 9 dále vymezených částí. Rozdělení na části je dáno územním členěním dle povodí nižších řádů, u koridorů pozemních komunikací linií s vymezenou šířkou a u plochy koridoru Ohře vymezením území podél osy toku. Zadávací dokumentace je společná pro všech 9 částí, stejně tak jako návrh smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, a to na dobu určitou, na základě které budou zadávány veřejné zakázky, jejímž předmětem je realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji.
  Z2021-019345 31. 5. 2021 28. 6. 2021 JAVORNÍK-CZ s.r.o. Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat II odhad.cena 8 163 494 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Před vymezením řešeného území bylo provedeno terénní šetření v krajině a krajinná analýza zájmových katastrů Jestřabí, Štítná nad Vláří-Popov, Brumov, Bylnice a Návojná. Celková plocha, na které budou realizována opatření činí 15,5 ha. Z toho na 6,2 ha proběhnou výsadby a realizace tůní, na 9,3 ha proběhne odstraňování náletu a management křovin. Předmětem plnění je také základní rozvojová péče, která bude probíhat 2 roky od výsadby. Celkově bude rozvojová péče zahrnovat: • vyžínání s odvozem biomasy u plošných opatření (2 x ročně) • zálivku stromů (40 l/ks) a keřů (20 l/ks) 4-8 x ročně (dle výkazu výměr) • 1 x ročně obnova nátěru proti okusu • 1 x ročně kontrola a případná oprava kotvení a oplocenky nebo ochranného obalu • u odrůdových ovocných stromů výchovný řez 1x ročně
  Z2021-019132 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Expertní a poradenská služba spojená s přenosem 24 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019339 31. 5. 2021 neuvedena Městská část Praha 8 Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019428 11. 6. 2021 30. 6. 2021 Správa železnic, státní organizace Pásové svahové sekačky 2021 odhad.cena 18 700 000 Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění 7 ks nových pásových svahových sekaček, včetně příslušenství, určených k údržbě porostů v okolí železniční dopravní cesty.
  Z2017-032821 3. 5. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. MALESA les a zvěřina s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 251 v kategorii 5 - 1 054 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-019467 11. 6. 2021 neuvedena Město Kroměříž KAVYL, spol. s r.o.
REVITALIZACE ZELENĚ V KROMĚŘÍŽI 3 095 767 Kč
Oprava národního formuláře
  Z2021-019575 2. 6. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Kloboucká lesní s.r.o.
Výroba štěpky z dendromasy 3 670 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019258 28. 5. 2021 neuvedena Městys Kralice na Hané Greensite s.r.o.
Biologická rekultivace skládky "U hliníku" v 1 201 668 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je biologická rekultivace skládky odpadů „U hliníku“ v Kralicích na Hané a s tím spojená výsadba stromů a keřů v k.ú. Vitonice na Hané, v okrese Prostějov, včetně následné tříleté péče o vysazené porosty.
  Z2021-018650 27. 5. 2021 28. 6. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov Realizace Lestkov IP2 odhad.cena 1 188 173 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je Revitalizace navrženého plošného interakčního prvku IP2 o výměře cca 3,5 ha v k.ú. Lestkov dle projektové dokumentace včetně tříleté následné péče.
  Z2021-018673 27. 5. 2021 neuvedena Obec Zaječí „Založení krajinných prvků v k.ú. Zaječí, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018653 27. 5. 2021 30. 6. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov Realizace Lestkov IP3 odhad.cena 2 295 234 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je Realizace navrženého liniového interakčního prvku IP3 o výměře cca 0,7 ha v k.ú. Lestkov dle projektové dokumentace včetně tříleté následné péče.
  Z2021-018743 27. 5. 2021 neuvedena Město Velké Pavlovice BIOCENTRUM ZÁBLATSKÁ - TŮNĚ A VÝSADBY odhad.cena 14 617 527 Kč
Předběžné oznámení Projekt je realizován na katastrálním území města Velké Pavlovice v lokalitě Záblatská. Cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorálními zónami a množstvím vodních a mokřadních biotopů. Ty budou podporovat biodiverzitu a vyšší ekologickou stabilitu krajiny. V rámci projektu půjde o výstavbu tůní, terénní modelace, které budou doplněny o výsadbu v extravilánu Záblatská. Součástí předmětu plnění je i následná povýsadbová (následná) péče.
  Z2021-018334 21. 5. 2021 15. 6. 2021 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka rozmetadel hnojiv pro ZS Heroltovice odhad.cena 1 560 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks rozmetadel hnojiv na místo plnění. Předmětem veřejné zakázky je též zabezpečení servisních služeb na tyto rozmetadla.
  Z2021-018029 21. 5. 2021 neuvedena Město Králův Dvůr Údržba zeleně v Králově Dvoře odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018140 21. 5. 2021 24. 6. 2021 STATEK LITOBRATŘICE, spol. s r.o. Nákup pásových zavlažovačů - Hrušovany nad odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pásových zavlažovačů o délce hadice 450 metrů s průměrem 90 mm, vstupní tlak min. rozpětí 3,5 - 11 bar s doplňky (hadice, filtry, ventily, stativ, vodoměr).
  Z2021-018532 24. 5. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ING-FOREST s.r.o.
ING-FOREST s.r.o.
+1 dodavatel
Zhotovení LHP s platností 2023 - 2032 4 602 519 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018370 21. 5. 2021 neuvedena Obec Výrava Výrava - založení prvků ÚSES 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení služeb spočívajících v založení biocentra a dvou úseků biokoridorů na stávajících zemědělských pozemcích v obci Výrava, zejména se jedná o zatravnění zvolených ploch, provedení výsadby dřevin, zajištění dokončovací a rozvojové péče po dobu 3 let a provedení drobných biotechnických opatření.
  Z2021-017932 31. 5. 2021 23. 6. 2021 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka mulčovačů a lesních fréz odhad.cena 4 050 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů pro potřeby organizačních jednotek zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tyto stroje v rámci ČR. Z důvodu povahy předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 35 ZVZ se zadavatel rozhodl rozdělit předmět plnění veřejné zakázky na 7 částí, které budou plněny samostatně. Části veřejné zakázky jsou definovány technickou specifikací strojů. Účastník může podat nabídku na jakoukoliv část (na jednu až všechny části) VZ. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně pro každou část VZ. U vybraných částí VZ zadavatel pořádá prohlídku místa plnění, více viz ZD.
  Z2021-018030 21. 5. 2021 neuvedena Město Králův Dvůr Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017349 17. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR JHC Kácení stromů a dřevin v Jihočeském kraji v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017604 17. 5. 2021 neuvedena Karlovarský kraj Rudolf Stárek s.r.o.
„Nákup traktoru o výkonu motoru min. 330 HP“ 4 601 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka traktoru pro Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění dopravy předmětu plnění do sídla zadavatele, zaučení obsluhy, vybavení pro provoz na pozemních komunikacích tj. trojúhelník, zakládací klíny, lékárnička apod. a také předání technických a provozních podmínek v českém jazyce.
  Z2021-017413 17. 5. 2021 23. 6. 2021 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín Výsadba LBK 4/14 a LBK 6/14 v k.ú. Červené Pečky odhad.cena 4 772 566 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace prvků územních systémů ekologické stability podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav a schváleného plánu společných zařízení v k.ú. Červené Pečky .
  Z2021-017162 21. 5. 2021 neuvedena Mikroregin Velkomeziříčsko-Bítešsko Agrokom-tech BRYSS s.r.o.
Štěpkovače větví pro Velkomeziříčsko - Bítešsko 1 279 500 Kč
Oprava
  Z2021-017155 3. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Rámcová dohoda - kosení travních porostů v odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-016814 10. 5. 2021 neuvedena Obec Velké Přítočno Gardenline s.r.o.
„Revitalizace zeleně v intravilánu obce Velké 3 385 047 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení souboru opatření obsažených v projektové dokumentaci (kácení dřevin, bezpečnostní řezy, výchovné řezy, sadová úprava, nová výsadba, stavební práce, vybavení mobiliářem apod.) směřující k celkové revitalizaci stromů ve vybraných loklitách obce Velké Přítočno. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze ZD - Projektová dokumentace.
  Z2021-016431 10. 5. 2021 7. 6. 2021 statutární město Olomouc Chválkovická - vedení cyklistické stezky, SO 801 odhad.cena 5 690 183 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem návrhu sadových úprav je řešení vegetačních úprav v zeleném pásu podél nově navržené cyklostezky mezi silnicí I/46 Chválkovickou a chodníkem nízké zástavby rodinných domů ulicového typu. Část výsadeb lemuje komunikaci a cyklostezku ve volné krajině, zemědělsky obdělávané. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
  Z2020-036929 23. 10. 2020 neuvedena Městské lesy Chomutov Lukáš Gabriel
Výzva k podání nabídky č. 1 v kategorii 002 – 219 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-015991 6. 5. 2021 9. 6. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov Realizace Vysoké Jamné LBK 37-40 odhad.cena 1 780 101 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je Realizace biokoridoru o výměře cca 1,4 hektar, navrženého v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Jamné dle projektové dokumentace včetně tříleté následné péče.
  Z2021-015989 6. 5. 2021 7. 6. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov Realizace Horní Jadruž LBK CH16-CH17 odhad.cena 826 094 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je Realizace biokoridoru o výměře cca 1 hektar, navrženého v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Jadruž dle projektové dokumentace včetně tříleté následné péče.
  Z2021-016031 6. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Údržba vegetačních úprav v areálu FNO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-015931 4. 5. 2021 neuvedena Ing. Pavel Prokeš Gabriel s.r.o.
Kostelec u Kyjova: krajinné výsadby 4 529 182 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky: „Kostelec u Kyjova: krajinné výsadby “ je plošná příprava lokality na výsadby a výsevy (zaorání apod.), výsadby dřevin vč. instalace ochran proti zvěři, zatravnění ploch. Místem plnění je soubor pozemků KN 2450, 2437, 2436, 2434/1, 2434/2, 2446 západně od intravilánu obce Kostelec u Kyjova.
  Z2021-015547 3. 5. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje MTM Tech, s.r.o.
Nákup 6 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb 18 881 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-015160 3. 5. 2021 1. 6. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo Větrolamy V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany odhad.cena 3 923 309 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace větrolamů V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany, včetně tříleté následné péče.
  Z2021-015511 3. 5. 2021 3. 6. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Realizace větrolamů v k. ú. Chvalín odhad.cena 3 945 012 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace výsadby poloprodouvavých větrolamů v k. ú. Chvalín s následnou tříletou pěstební péčí. Větrolamy NZ 1 o výměře 1439 m2, NZ 2 o výměře 1140 m2 a NZ 3 o výměře 1559 m2 budou osázeny 2 řadami stromů a keřů. Větrolamy budou před výsadbou opatřeny celoplošným oplocením, ochranou proti zvěři.
  Z2021-014834 21. 5. 2021 neuvedena Obec Mořice Zakládání prvků ÚSES v Mořicích, k.ú. Mořice odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-006530 30. 4. 2021 neuvedena Spolek singulárních podílníků Krhov Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy