Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 8665 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-043043 11. 12. 2018 neuvedena Job Sileo s.r.o. Nákup traktoru včetně příslušenství 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového traktoru (s přípravou pro nakládač) s příslušenstvím, kterým je: nakládač, vyvážecí vlek, naviják, návěs tandemový, přední sněhová radlice, zadní sněhová radlice a nesený sypač samonakládací. Traktor bude použit k těžbě spadlého porostu, přepravě materiálu a v kombinaci s různým příslušenstvím.
Z2018-042696 11. 12. 2018 7. 1. 2019 Obec Suchá Loz Suchá Loz – založení a regenerace ÚSES a krajinné zeleně - část v CHKO BK odhad.cena 7 590 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je založení a regeneraci ÚSES a krajinné zeleně – IP segmentově rozptýlené ve volné krajině jižně od obce. Dle charakteru jsou výsadby plošné nebo liniové. Prvky plošného charakteru zahrnují výsadby lesních dřevin na plochách dožívajících větrolamů, jež jsou káceny mimo projekt. Vybrané plošné prvky jsou navrženy jako luční segmenty se skupinovou zelení či extenzivním sadem. Prvky liniového charakteru jsou zakládány jako doprovodná zeleň drobných vodotečí. Stromořadí jsou navržena jak ze starých odrůd ovocných dřevin, tak z neovocných druhů. Plošné výsadby jsou doplněny keřovými druhy. Ve výsadbách jsou použity původní druhy dřevin nebo staré odrůdy ovocných stromů. Předmětem plnění je rovněž následná péče po dobu tří let: 1. NP 2020 DO 31. 12. 2020 2. NP 2021 DO 31. 12. 2021 3. NP 2022 DO 30. 11. 2022
Z2018-042746 10. 12. 2018 neuvedena Bernard Lainka MOREAU AGRI, spol. s r.o.
AGROZET České Budějovice, a.s.
ARBO, spol. s r.o.
NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY – BERNARD LAINKA 3 712 304 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení zemědělských strojů – manipulátoru, krmného vozu a návěsu. Zakázka byla rozdělena na části dle § 101 ZZVZ.
Z2018-042495 7. 12. 2018 neuvedena Školní statek Roudnice nad Labem, příspěvková organizace Ing. Petr Blažek
Modernizace česací technologie Vědomice II. etapa 2 090 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu předmětem veřejné zakázky je dodávka česací technologie včetně dopravy, instalace a zaškolení obsluhy
Z2018-042015 4. 12. 2018 neuvedena Městská část Praha 8 Údržba parků, dětských hřišť a sportovišť MČ Praha 8 pro rok 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelné údržby parků a dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8.
Z2018-041975 3. 12. 2018 20. 12. 2018 Jurtissimo, s.r.o. Dodávka strojů a technologie odhad.cena 3 070 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka strojů pro zemědělský podnik zadavatele.
Z2018-041813 3. 12. 2018 10. 1. 2019 Město Staré Město Založení prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících, k.ú. Staré Město odhad.cena 8 161 488 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení založení lokálního biocentra a na něj navazujícího lokálního biokoridoru s následnou péčí. Celková výměra řešeného území je 14,74 ha. Řešená plocha je v současnosti využívána jako louka, v jejímž centru se nachází vodní plocha sloužící ke krátkodobé rekreaci. Úpravou území dojde k významnému posílení ekologické stability krajiny, k rozvoji biodiverzity omezení negativních vlivů urbanizovaného prostředí a rekreace, dojde také ke zlepšení retenční schopnosti území a snížení eroze. Výsadby v lokálním biocentru LBC 96/213 V okrajových částech řešeného území budou vysázeny dřeviny (stromy, keře) přirozené druhové skladby. Travnaté plochy budou zčásti (80 %) osety speciální regionální travní směsí (v souladu s technologií navrženou projektantem a popsanou v Průvodní zprávě v části B.3.2 Osetí plochy), zčásti (20 %) zamulčovány zeleným senem s vysokým obsahem semen bylin a trav. Extrémní důraz...
Z2018-041711 30. 11. 2018 neuvedena Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 AGRI CS a.s.
VOŠ a SOŠ Březnice – mechanizační technika - opětovné vyhlášení 415 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup tří zemědělských strojů: žací stroj nesený diskový, obraceč rotorový, shrnovač rotorový pro výuku odborných předmětů.
Z2018-041522 30. 11. 2018 3. 1. 2019 Lesy České republiky, s.p. Pěstební činnosti 2018-02 odhad.cena 4 290 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území (Rudoltice, LS Loučná nad Desnou). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Blíže viz ZD.
Z2018-041462 28. 11. 2018 10. 1. 2019 Správa Krkonošského národního parku Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP - ÚP35 odhad.cena 2 720 240 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o pravidelnou těžbu včetně přibližování dřevní hmoty prováděné zadavatelem na územním pracovišti Pec pod Sněžkou. Podrobná specifikace zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla atd.) je uvedena v zadávací dokumentaci v části B).
Z2018-041490 28. 11. 2018 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Bohumil Martínek
Sekačka samojízdná se záběrem 120 cm 797 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 ks samojízdné sekačky s pracovním záběrem 120 cm.
Z2018-041075 26. 11. 2018 8. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Zabezpečení přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu a volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích odhad.cena 15 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Udržování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu a volných kruhových ploch a další práce na státních hranicích. Podrobněji o požadovaném obsahu plnění VZ viz Návrh smlouvy (příloha č. 1 Zadávacích podmínek).
Z2018-041114 26. 11. 2018 3. 1. 2019 Obec Velké Losiny Těžba a prodej dřeva nastojato v lesích obce Velké Losiny odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je prodej a koupě vyznačeného dříví nastojato v lesích ve vlastnictví Obce Velké Losiny a kompletní provedení souvisejících prací v roce 2019 a v roce 2020 v objemu do 2 100 m3/rok. Zadavatel si vyhrazuje právo prodloužení doby plnění do 15. prosince 2021.
Z2018-041141 26. 11. 2018 3. 1. 2019 Město Zlaté Hory Komplexní dodávka těžebních prací v roce 2019 v celkovém objemu 20 000 m3 ve Zlatých Horách odhad.cena 9 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní těžební práce v lesních porostech Města Zlaté Hory, v katastrálních územích Zlaté Hory v Jeseníkách, Ondřejovice v Jeseníkách, Dolní Údolí a Horní Údolí. Výroba, třídění a měření dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR.
Z2018-040892 26. 11. 2018 3. 1. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Údržba zeleně III odhad.cena 49 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) na zajištění komplexní údržby zeleně, chemické likvidace plevele, mechanického odstraňování ruderálního porostu a odstraňování náletových dřevin na území hl. m. Prahy.
Z2018-040616 21. 11. 2018 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ KOBRA kovo s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky náhradních dílů na sekačky Gianni Ferrari v letech 2019 – 2022 10 235 653 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky (rámcové dohody) jsou průběžné dodávky náhradních dílů na sekačky Gianni Ferrari dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody, které budou realizovány v letech 2019 - 2022. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová kupní smlouva (představující rámcovou dohodu ve smyslu § 132 zákona), která je v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele. Rámcová dohoda byla uzavřena s jedním dodavatelem.
Z2018-040624 21. 11. 2018 17. 12. 2018 Kolowratovy lesy, a. s. Práce na obnovu lesních porostů po větrné kalamitě Fabienne odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Obnova lesních porostů po větrné kalamitě.
Z2018-040564 20. 11. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. NAVZAS s.r.o.
Dodávka optického třídiče pro SZ Týniště nad Orlicí 4 324 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového optického třídiče pracujícího na principu snímání povrchu osiva ze dvou stran různými typy kamer a následném třídění osiva vzduchovými tryskami dle specifikované vady včetně ocelové konstrukce pro usazení.
Z2018-040328 19. 11. 2018 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Tremonia s.r.o.
DVT Říčanský potok IDVT 10100298, ř. km 13,610 – 14,000 a 14,500 – 15,550 a 16,700 – 21,300, k. ú. Říčany u Prahy – obnova průtočného profilu 2 180 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba břehových porostů kolem Říčanského potoka, odstranění polámaných, popadaných, nemocných stromů, jejich likvidace a odstranění splaví z koryta toku.
Z2018-040210 3. 12. 2018 8. 1. 2019 Národní hřebčín Kladruby nad Labem Dodávka a montáž mačkací linky obilovin odhad.cena 2 272 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka a montáž mačkací linky ovsa a ječmene a zásobních sil do areálu hospodářského dvora Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Záměrem zadavatele je vybudovat novou mačkací linku ovsa a ječmene. Mačkací linka bude namontována v nové hale, jejíž výstavba byla zahájena 29.10.2018. Součástí stavby nové haly bude i stavební příprava na mačkací linku a zásobní sila. Před dokončením stavební přípravy tak bude nutná součinnost dodavatele této veřejné zakázky a zhotovitele stavby tak, aby dodávka plynule navázala na stavební část.
Z2018-040063 16. 11. 2018 17. 12. 2018 Lesy České republiky, s.p. Dodávka 2 ks malotraktorů pro LZ Židlochovice odhad.cena 1 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 ks nového malotraktoru v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejících plnění. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2018-040036 15. 11. 2018 neuvedena Jiří Kabíček AGROMEX s.r.o.
POŘÍZENÍ TRAKTORU - JIŘÍ KABÍČEK 2 220 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bude pořízení zemědělského stroje – kolového traktoru včetně čelního nakladače.
Z2018-039972 15. 11. 2018 18. 12. 2018 Správa Národního parku České Švýcarsko Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 - lesnický úsek 06 odhad.cena 1 586 850 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Těžba dřeva JMP a přiblížení kolovým traktoem
Z2018-040012 15. 11. 2018 17. 12. 2018 Město Český Těšín „Údržba veřejné zeleně města Český Těšín 2018“ odhad.cena 48 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní údržba veřejné zeleně města Český Těšín a jeho místních částí. Komplexní údržbou městské zeleně se rozumí všechny práce související se zakládáním, pěstováním, údržbou a likvidací sadovnických prvků přirozených či umělých, uspořádaných podle zásad sadovnické estetiky do zpravidla více funkčních kompozic.
Z2018-039556 26. 11. 2018 20. 11. 2018 Zámek Štiřín ITTEC, s.r.o.
Strojová parková technika - Zámek Štiřín 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup 1 ks profesionální sekačky se sběrem a 1 ks motorového válce travnatých ploch
Z2018-039099 9. 11. 2018 neuvedena Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa – založení vegetačních prvků „CENTRAL PARK“ odhad.cena 4 595 000 Kč
Předběžné oznámení Revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města. Jedná se o přeměnu degradované plochy na městský park se zcela přírodním charakterem. Ve východní části území se v současné době nacházejí pozůstatky stavebního odpadu, území je téměř neprostupné. Západní část území je víceméně přírodního charakteru. Plocha je prostá komunikací, jakéhokoli mobiliáře, přesto hojně využívána, především k průchodu do centra města, k venčení psů apod. V rámci revitalizace budou realizovány nezbytné terénní úpravy a modelace terénních valů, arboristické a asanační práce, výrazné sadové úpravy, zakládání trávníků a umístění základního mobiliáře. Součástí realizace je i základní následná tříletá péče o výsadby.
Z2018-039285 9. 11. 2018 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s.
Využití biologicky rozložitelných odpadů 3 879 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Využití biologicky rozložitelných odpadů
Z2018-038986 8. 11. 2018 11. 12. 2018 Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Těžba dřeva a související činnosti v roce 2019 odhad.cena 10 608 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2019.
Z2018-038690 5. 11. 2018 neuvedena Lesy hl. m. Prahy ITTEC, s.r.o.
Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček 2 402 930 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 ks nových nepoužitých rotačních mulčovacích sekaček, v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění. Veřejná zakázka je rozdělena na následující části: Část 1: Sekačka mulčovací - širokozáběrová Část 2: Sekačka mulčovací - svahová
Z2018-038694 5. 11. 2018 neuvedena Hanka Mochov s.r.o. AGRO-TECHNOLOGY, s.r.o.
Nákup pásových zavlažovačů 4 211 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka pásových zavlažovačů a přenosných trubek pro rozvod vody. Konkrétně se jedná o 8 pásových zavlažovačů a celkem 1 140 m přenosných trubek 6m dlouhých o průměru 105-110mm.
Z2018-038663 13. 11. 2018 neuvedena Správa Národního parku České Švýcarsko Těžební činnost na území NPČŠv roce 2019 - HSM a lanovky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-038508 2. 11. 2018 neuvedena Šumavská zemědělská společnost s.r.o. MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Pořízení zemědělského stroje – Šumavská zemědělská společnost s.r.o. 2 210 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení zemědělského stroje – manipulátoru.
Z2018-038283 1. 11. 2018 neuvedena Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník STROM PRAHA a.s.
Dodávka zemědělské techniky pro výuku - traktor kolový s čelním nakladačem 2 942 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zemědělské techniky pro výuku odborných předmětů na Střední škole gastronomie v Jeseníku. Předmětem plnění veřejné je dodávka 1 ks traktoru kolového s čelním nakladačem. Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení včetně dopravy a nezbytné instalace v místě plnění.
Z2018-038026 31. 10. 2018 neuvedena FARMA - Jan Bouda s.r.o. U+M Servis s.r.o.
NÁKUP MANIPULÁTORU - FARMA JAN BOUDA S.R.O. 2 312 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení zemědělského stroje – teleskopického manipulátoru.
Z2018-037416 29. 10. 2018 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Laboratoř technických disciplín – Soubor zařízení pro verifikaci simulačních dějů zařízení a staveb pro pěstování zemědělských plodin
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do laboratoře technických disciplín.
Z2018-037519 29. 10. 2018 neuvedena VZ 5/2018 Výsadba celoplošné liniové zeleně H-REKULTIVACE, a.s
VZ 5/2018 Výsadba celoplošné liniové zeleně 2 431 566 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky č. 5/2018 je realizace výsadby celoplošné liniové zeleně na pozemcích parc.č. 51/1,51/2,51/3 a 52-vščechyn v k.ú. Jažlovice, p.č. 270/1, 270/2, 626/2, 631/12, 771 a 890/84 všechny v k.ú. Říčany u Prahy a p.č. 483/14 v k.ú. Voděrádky. Dále je předmětem VZ rozvojová péče o vysazené dřeviny a následná péče o založené travní plochy a oplocenku po dobu 3 let od předání první části díla. Realizace bude probíhat v souladu s projektem zpracovaným Ing. Pavlínou Čepkovou, ZO ČSOP Vlašim.
Z2018-037237 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský VÁCLAV KUBÍK & spol. s.r.o.
Dodávka 2 ks kolových traktorů 2 082 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka 2ks nových kolových traktorů, Dodávka nového kolového traktoru o výkonu min. 100kW Technická specifikace traktoru, je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodávka nového kolového traktoru o výkonu min. 55kW Technická specifikace traktoru, je uvedena v Příloze č.1 zadávací dokumentace.
Z2018-036904 26. 10. 2018 26. 11. 2018 Lesy České republiky, s.p. Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – leden 2019+ odhad.cena 15 067 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2018-036907 26. 10. 2018 26. 11. 2018 Lesy České republiky, s.p. Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – leden 2019+ odhad.cena 376 181 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2018-026569 15. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037149 25. 10. 2018 neuvedena Město Rousínov KHL - EKO, a.s.
Založení ÚSES - LBK 2, k.ú. Kroužek 1 370 461 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je realizace prvku ÚSES. Realizace bude spočívat převážně v založení dřevinných a travinobylinných porostů výsadbami a výsevy. Souvislé porosty dřevin budou lemovány keřovým pásem a oploceny. Mezi oplocením a hranicí pozemků prvků ÚSES bude zatravněný pás. Realizace mezofilního lokálního biokoridoru LBK 2 je řešena v poloze, kde jej vymezila dokončená komplexní pozemková úprava
Z2018-036913 24. 10. 2018 neuvedena Ervín Schreiber AGROTIP - Široký s.r.o.
Kolový traktor 3 615 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kolový traktor
Z2018-036656 23. 10. 2018 neuvedena Obec Choťovice Revitalizace obecní zeleně v Choťovicích 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vytvoření v Choťovicích plně funkční plochy zeleně. Na základě zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin, budou vybrány dřeviny, jež budou na lokalitách ponechány a vytvoří základní kostru porostů. V některých případech budou navržené kusy arboristicky ošetřeny. Kosterní dřeviny doplní nové výsadby keřů, trvalek a stromů, tak aby veřejné prostory nejen reprezentovaly, ale zároveň vytvořily plně funkční plochy.Předmětem zakázky následná péče po dobu 3 let.
Z2018-018534 15. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - Dodávka traktorů s kompletní lesnickou nástavbou odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
Z2018-036326 22. 10. 2018 neuvedena Obec Šakvice KAVYL, spol. s r.o.
Krajinářská úprava okolí rybníka v Šakvicích 2 701 879 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o vegetační úpravy v okolí nově navrženého rybníka v katastrálním území obce Šakvice spočívající především ve výsadbě a obnově zeleně a odstranění invazivních druhů na celkové ploše 61 342 m2. Předmět veřejné zakázky je realizačně rozdělen na tyto 2 fáze: A) Krajinná úprava B) Rozvojová péče
Z2018-036268 19. 10. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Agrosystém-Pohořany s. r. o.
Rozmetání mletého vápence v roce 2018-19 2 408 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rozmetání mletého vápence v roce 2018 a 2019 na pozemcích ve vlastnictví státu, se kterými má zadavatel právo hospodařit. Součástí těchto služeb je i dodávka mletého vápence.
Z2018-036227 19. 10. 2018 neuvedena Farma Dobřečov s.r.o. CIME-plus s.r.o.
Manipulátor 2 192 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka manipulátoru dle technických parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.
Z2018-035733 29. 11. 2018 27. 11. 2018 Správa Národního parku České Švýcarsko Strojní odkorněnídřevní hmoty na OM a v porostech v roce 2019 odhad.cena 11 790 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení • strojní odkornění na OM - do 200 m3 na pracoviště, výřezy 4 - 6 m • strojní odkornění na OM - od 201 m3 na pracoviště, výřezy 4 - 6 m • strojní odkornění v porostech, surové kmeny v celých délkách dělené maximálně na 2 části (průměrně 200 m3 na pracoviště) • manipulace surových kmenů v porostech (do 200 m3 na pracoviště)
Z2018-036065 19. 10. 2018 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ALL4TREES, s.r.o.
Obnova alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje p.o., cestmistrovství Bělá p. Bezdězem 3 842 488 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Obnova a doplnění alejí v navržených lokalitách, spočívající především v dosadbě dřevin v místech, kde je to možné a pěstební opatření, spočívající zejména v řezech: zdravotních, výchovných, obvodové redukci, přírodě blízké redukce korun, lokální redukci směrem k překážce, lokální redukce stabilizační, stabilizaci sekundární koruny a úprava průjezdného profilu. Součástí je následná rozvojová péče po dobu 3 let.
Z2018-035971 18. 10. 2018 neuvedena Městské lesy Jaroměř, s.r.o. Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
Zalesnění kalamitou poškozených lesních porostů 4 391 370 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Záměrem bylo zadání soutěže na dodavatele zalesňovacích prací v lesních porostech poškozených větrnou kalamitou. Jednalo se o přípravu půdy, pořízení sadebního materiálu včetně chemického ošetření sadebního materiálu a realizace oplocenek jako mechanické ochrany před okusem zvěří.