Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 8741 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005307 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 5 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB VČETNĚ SEKACÍCH RAMEN PRO ZAJIŠTĚNÍ POKOSU TRAVNÍCH POROSTŮ odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks továrně nových traktorových nosičů včetně sekacích ramen pro potřeby SÚS JMK.
Z2019-005317 14. 2. 2019 28. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Kosení travních porostů – sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK odhad.cena 57 073 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je provádění kosení trávy u silnic I. třídy a dálnice D 55 (v extravilánu a částečně i intravilánu) ve Zlínském kraji: krajnice + příkopy + svahy + silniční pomocné pozemky. Kosení travních porostů (sečení trávy) se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. Závazně se řídí zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a TPO 20 vydaných ŘSD ČR.
Z2019-005123 13. 2. 2019 21. 3. 2019 Správa Národního parku České Švýcarsko Strojní odkornění dřevní hmoty na OM a vporostech v roce 2019 odhad.cena 2 706 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • strojní odkornění na OM - do 200 m3 na pracoviště, výřezy 4 - 6 m • strojní odkornění na OM - od 201 m3 na pracoviště, výřezy 4 - 6 m • strojní odkornění v porostech, surové kmeny v celých délkách dělené maximálně na 2 části (průměrně 200 m3 na pracoviště) • manipulace surových kmenů v porostech (do 200 m3 na pracoviště)
Z2019-005124 12. 2. 2019 neuvedena VH Nákup nového traktoru odhad.cena 3 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Technické údaje Požadovaná hodnota Jmenovitý výkon motoru kW : Min. 110 a max.120, Rozvor(mm) : 2250 mm, Čelní hydraulická ramena: ano, Pojezdová rychlost v km/hod :0-50 km/hod, Posuvný unašeč zadních kol: ano, Spodní závěs pevný (lišta) k80, plus horní stavitelný k80, Plus stavitelný kolík průměr 40mm: ano, Převodovka plynulá , bezstupňová: ano, Zatížení zadního závěsu v tunách: 32 t, Uzávěrka diferenciálu: ano, Hydraulické okruhy- počet: 4 okruhy, Hydraulika – tříbodový zadní závěs: ano, Hydraulika – tříbodový přední závěs: ano, Přední odpružená náprava: ano, Celorámová nebo ,polorámová konstrukce: ano, Klimatizovaná kabina: ano, Úplná navigace:ano, Závaží v zadních kolech: ano, Kultivační kola zadní: ano, Kultivační kola přední: ano
Z2019-004963 11. 2. 2019 15. 3. 2019 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Dodávka traktoru s univerzálním žacím ramenem odhad.cena 6 198 347  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů traktorů s univerzálním žacím ramenem“) dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů traktorů.
Z2019-004792 11. 2. 2019 11. 3. 2019 Obec Bánov Založení ÚSES – LBK 2, k.ú. Bánov odhad.cena 5 766 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace biokoridoru v k.ú. Bánov na pozemcích p.č. 6838/1, 6892, 6799, 6541 a 6528, vše k.ú. Bánov. V řešených plochách byl v návaznosti na dokončení obchvatu obce Bánov z roku 2010 realizován lokální mezofilní biokoridor. Vymezení biokoridoru je v nezměněné podobě převzato do územního plánu Bánova. Biokoridor byl realizován v oplocenkách bez vjezdů tvořených pletivem typu obora na kůlech vzdálených 3 m. V současném stavu je oplocenka na řadě míst spadlá (padlé kůly), pletivo je pak místy shrnuté a menší oka proti drobné zvěři tak neplní svoji funkci. Dále jsou v plochách biokoridoru místy zachovány fragmenty spíše méně vitálních výsadeb poloodrostků stromových sazenic a vnější pásy keřů. Převažující část ploch je zcela neosazena. V řešených plochách budou realizovány souvislé výsadby dřevin s keřovým ekotonem, rozvolněné výsadby dřevin a výsadby ovocných...
Z2019-004929 11. 2. 2019 5. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Z2019-004860 11. 2. 2019 12. 3. 2019 Město Šternberk Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022 odhad.cena 18 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva, plachetek a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstební činnosti.
Z2019-004995 11. 2. 2019 neuvedena Mgr. Jiří Bartoš AGROCENTRUM ZS, s.r.o.
Modernizace farmy 9 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je dodávka sklízecí mlátičky s příslušenstvím
Z2019-004985 13. 2. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Lesnické činnosti 2019-06 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004460 13. 2. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Těžební činnosti 2019-05 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004363 5. 2. 2019 neuvedena Lesy města Chebu, s.r.o. TAUŠER FOREST s.r.o.
František Řeháček
JACER – CZ, a.s.
Těžební činnost – harvestorové technologie 1 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je těžba dřeva harvestorovými technologiemi - těžba dřeva, manipulace na základě zadané sortimentace a soustřeďování jednotlivých sortimentů na odvozní místo. Jedná se o mýtní i předmýtní těžbu. V případě kalamit a živelných pohrom bude přednostně zpracovávána i těžba nahodilá. Vše podle aktuálních potřeb objednatele. Předpokládaný objem prací je cca 3.000 m3 těžby dřevní hmoty harvestorovými technologiemi. Rámcová dohoda dle § 131 zákona bude uzavřena s více dodavateli. Veřejné zakázky na základě uzavřené rámcové dohody budou zadávány bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona. Zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s minimálně 2 a maximálně 20 dodavateli.
Z2019-004060 4. 2. 2019 4. 3. 2019 Armádní Servisní, příspěvková organizace Postřiky vegetace a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách AS-PO v letech 2019-2023 odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je provedení likvidace plevele a nežádoucí vegetace totálním herbicidem, sečení travnatých porostů a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách v období 2019-2023.
Z2019-004203 4. 2. 2019 18. 3. 2019 Správa Národního parku Šumava Práce v lesních školkách a klonových archivech v letech 2019 - 2021 odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění služeb uvedených v příloze č. 3 Technologický list této zadávací dokumentace. Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na 1. až 49. místě včetně. Jednotlivé zakázky budou na základě rámcové dohody zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) zákona (tzv. minitendry). Jednotlivé minitendry budou vyhlašovány dle provozní potřeby zadavatele, ve kterých bude s ohledem na konkrétní podmínky přesně vymezen předmět plnění konkrétní zakázky a ve které budou upřesněny podmínky plnění, zejména předmět realizační smlouvy, jejíž vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Z2019-003490 30. 1. 2019 4. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I.tř. Kosení travních porostů – oblast Náchod a Rychnov nad Kněžnou odhad.cena 25 570 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu trvání 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.tř. - dle pasportu - silnice- I/11, I/11I, I/14. I/14I, I/33, I/36 a I/37 v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně.
Z2019-003672 30. 1. 2019 neuvedena Obec Semanín Milan Michálek, Ovocné a okrasné školky Lanškroun
Revitalizace zeleně v Semaníně 1 025 884  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je komplexní obnova zeleně v obci Semanín. Součástí projektu je i úprava a péče o současnou zeleň v obci, budou prováděny zdravotní a bezpečnostní řezy na starších stromech a keřích, které neohrožují chod obce, v opačném případě budou stromy předem odstraněny. Na mladých dřevinách budou prováděny výchovné řezy. Dále budou prováděny pěstební ošetření většího rozsahu, bezpečnostní vazby atd.
Z2019-003314 30. 1. 2019 19. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/19, 37 Kosení Žďár n.S. odhad.cena 18 263 856  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Žďár n.S. v letech 2019 – 2022.
Z2019-003404 29. 1. 2019 7. 3. 2019 Město Chropyně Přírodní park CHropyně odhad.cena 3 290 000  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Na pozemcích města Chropyně dojde k vybudování plochy veřejné zeleně, která bude sloužit krátkodobé rekreaci obyvatel. V parku budou mlatové cesty a odpočívadla, na jednom z nich bude umístěno vodovodní pítko. V parku bude vybudováno veřejné osvětlení a bude instalován mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojan na kola, info tabule). Součástí parku bude vybudování parkoviště pro osobní auta a rozšíření příjezdové cesty a bude vybudována vodovodní přípojka. Dojde k osazení stromů, založení trvalkových záhonů a založení travnatých ploch, s následnou péčí 3 roky.
Z2019-003350 29. 1. 2019 15. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/23,38 – běžná údržba Jihlava-Třebíč oblast 42 odhad.cena 25 609 130  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. tříd v okrese Jihlava-Třebíč oblast 42 v letech 2019-2022
Z2019-003349 29. 1. 2019 19. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/23, 38 – Kosení Třebíč – Jihlava oblast 42 odhad.cena 30 455 980  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Jihlava-Třebíč oblast 42 v letech 2019-2022
Z2019-003250 28. 1. 2019 11. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/19, 37,34,38 – Běžná údržba Havlíčkův Brod odhad.cena 1 689 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o zajištění běžné údržby na silnicích I. třídy v okrese Havlíčkův Brod v letech 2019-2022
Z2019-003248 28. 1. 2019 13. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/19,34,37,38 Kosení H.Brod odhad.cena 22 613 280  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Havlíčkův Brod v letech 2019-2022
Z2019-003264 28. 1. 2019 neuvedena Job Sileo s.r.o. Nákup traktoru včetně příslušenství 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového traktoru (s přípravou pro nakládač) s příslušenstvím, kterým je: nakládač, vyvážecí vlek, naviják, návěs tandemový, přední sněhová radlice, zadní sněhová radlice a nesený sypač samonakládací. Traktor bude použit k těžbě spadlého porostu, přepravě materiálu a v kombinaci s různým příslušenstvím.
Z2019-003252 28. 1. 2019 13. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/19, 34, 34H Kosení Pelhřimov odhad.cena 17 044 627  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Pelhřimov v letech 2019 – 2022.
Z2019-002723 13. 2. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Pěstební činnosti – příprava ploch k zalesnění (rámcová dohoda) – LZ Židlochovice 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002661 24. 1. 2019 25. 2. 2019 Zlínský kraj Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje odhad.cena 11 415 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je realizace opatření pro zajištění příznivých podmínek pro předmět ochrany v evropsky významných lokalitách (EVL) soustavy Natura 2000. Jedná se o rekonstrukce biotopů redukcí náletových dřevin a odstraněním stařiny včetně zahájení obnovní údržby travních porostů jsou nezbytným prvním krokem k zahájení obnovy stavu území vhodného pro předmět ochrany EVL.
Z2019-002686 24. 1. 2019 neuvedena Lesy města Brna,a.s. Výroba dříví harvestorovou technologií II.-III.Q 2019 - rozděleno na části 1-12 odhad.cena 22 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) dle částí, na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Z2019-002442 23. 1. 2019 22. 2. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR LK Kosení na silnicích I. třídy 2019-2022 odhad.cena 77 948 506  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Kosení trávy a údržba keřů na silnicích I. třídy směrově dělených i nedělených a části dálnice D 10 na území Libereckého kraje prováděné za provozu podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, § 9 a přílohou č. 5 k této vyhlášce.
Z2019-002263 21. 1. 2019 18. 2. 2019 Městská část Praha 12 Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství odhad.cena 100 049 939  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (část A – I) je běžná a odborná údržba veřejné zeleně a kontrola a údržba dětských hřišť ve správě městské části Praha 12 podle vymezené lokality.
Z2019-002206 21. 1. 2019 20. 2. 2019 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Polní experiment v řepařské výrobní oblasti odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je provádění činností na polním experimentu dle příkazů objednatele. Polní experiment spočívá v pěstování zemědělských plodin a meziplodin na zkušebních plochách. Užívací vztah k výzkumným plochám zajistí účastník na své náklady. Předmětem zakázky je i výkon jiných činností spočívajících ve vytváření předpokladů pro provedení experimentu.
Z2019-001706 7. 2. 2019 neuvedena H - Agrana s.r.o. Obnova lesa po kalamitě odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002340 21. 1. 2019 18. 2. 2019 Město Říčany Výsadba krajinné zeleně, Říčany II odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby krajinné zeleně na pozemcích parc.č.278, 287/1, 483/1, 486/2, 492, 501, 552/1, 573, 801/88 – všechny v k.ú. Říčany u Prahy, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ. Předmět díla je podrobně specifikován v projektu zpracovaném Ing. Pavlínou Čepkovou, ZO ČSOP Vlašim, „Výsadba krajinné zeleně Říčany“ z března 2018, který je součástí zadávací dokumentace.
Z2019-001791 14. 2. 2019 neuvedena Město Žďár nad Sázavou Údržba zeleně ZR – sečení 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002245 21. 1. 2019 19. 2. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I.tř. Kosení travních porostů – oblast Hradec Králové odhad.cena 26 412 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.třídy - dle pasportu trávy - u silnic I/11, I/31, I/33, I/35, I/36, I/37 v okrese Hradec Králové. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně. Řez keřů v SDP včetně odvozu a skládkovného.
Z2019-002134 21. 1. 2019 neuvedena Statutární město Ústí n.L. - MO ÚL - Severní Terasa Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa odhad.cena 16 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně a úklid v Městském obvodě Ústí nad Labem - Severní Terasa.
Z2019-002016 18. 1. 2019 27. 2. 2019 Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné zeleně Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice odhad.cena 3 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné zeleně Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
Z2019-001702 7. 2. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Údržba veřejné zeleně v MČ Brno-Černovice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001645 17. 1. 2019 18. 2. 2019 Obec Suchá Loz Suchá Loz – založení a regenerace ÚSES a krajinné zeleně - část v CHKO BK - opakování odhad.cena 7 590 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je založení a regeneraci ÚSES a krajinné zeleně – IP segmentově rozptýlené ve volné krajině jižně od obce. Dle charakteru jsou výsadby plošné nebo liniové. Prvky plošného charakteru zahrnují výsadby lesních dřevin na plochách dožívajících větrolamů, jež jsou káceny mimo projekt. Vybrané plošné prvky jsou navrženy jako luční segmenty se skupinovou zelení či extenzivním sadem. Prvky liniového charakteru jsou zakládány jako doprovodná zeleň drobných vodotečí. Stromořadí jsou navržena jak ze starých odrůd ovocných dřevin, tak z neovocných druhů. Plošné výsadby jsou doplněny keřovými druhy. Ve výsadbách jsou použity původní druhy dřevin nebo staré odrůdy ovocných stromů. Předmětem plnění je rovněž následná péče po dobu tří let: 1. NP 2020 DO 31. 12. 2020 2. NP 2021 DO 31. 12. 2021 3. NP 2022 DO 30. 11. 2022
Z2019-001072 7. 2. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001406 15. 1. 2019 15. 2. 2019 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Údržba travnatých ploch v městském obvodě Poruba odhad.cena 26 250 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o služby spočívající v údržbě travnatých ploch v městském obvodě Poruba zahrnující: a) celoroční údržbu travnatých ploch včetně 22 školských zařízení – kosení, jarní a podzimní vyhrabávání listí ze zeleně, b) celoroční čištění travnatých ploch od polétavého komunálního odpadu, c) sběr a svoz spadlých větví, včetně svozu biohmoty po ořezech prováděných občany. Specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy o dílo – příloha č. 6 zadávací dokumentace.
Z2019-001228 21. 1. 2019 12. 2. 2019 Město Říčany Výsadba krajinné zeleně, Říčany odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby krajinné zeleně na pozemcích parc.č.278, 287/1, 483/1, 486/2, 492, 501, 552/1, 573, 801/88 – všechny v k.ú. Říčany u Prahy, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ. Předmět díla je podrobně specifikován v projektu zpracovaném Ing. Pavlínou Čepkovou, ZO ČSOP Vlašim, „Výsadba krajinné zeleně Říčany“ z března 2018, který je součástí zadávací dokumentace.
Z2019-001241 22. 1. 2019 12. 2. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR D35 Opatovice - Časy, kácení dřevin odhad.cena 4 834 164  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o realizaci zakázky D35 Opatovice Časy, samostatné kácení. Tato zakázka bude realizována na základě projektové dokumentace zpracované firmou PRAGOPROJEKT z 10.2018. Cílem této zakázky je příprava staveniště pro budoucí výstavbu dálnice D35.
Z2019-001065 14. 1. 2019 19. 2. 2019 Město Kralupy nad Vltavou Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 - 2021 odhad.cena 14 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v uvedených lokalitách města Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto činnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotů, keřových porostů a stromů, údržbu záhonů a květinových mís atd. a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) souvisejícím s uvedenou údržbou zeleně.
Z2019-000741 11. 1. 2019 8. 2. 2019 Arcibiskupství pražské Lesnická technika a technologie Arcibiskupství pražské 2018 odhad.cena 6 180 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dvou univerzálních kolových traktorů (002) - UKT s lesnickou nástavbou uzpůsobených do lesních podmínek (1. Polesí Vysočina: Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, Čelní rampovač s rampovací radlicí, Klanicový vyvážecí vlek s hydraulickou rukou; 2. Polesí Nejdek: Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, Čelní rampovač s rampovací radlicí, Lanový dvojbubnový naviják)
Z2019-001095 11. 1. 2019 neuvedena Město Blatná Staler spol. s r.o.
REVITALIZACE ZELENĚ V BLATNÉ 2 207 857  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je obnova dřevinného a bylinného patra v městském parku „Husovy sady“ a parku v Nádražní ulici s odstraněním neperspektivních dřevin nebo dřevin ve špatném zdravotním stavu, ošetření dřevin pomocí zdravotních, výchovných, stabilizačních či bezpečnostních řezů a výsadba nových především listnatých dřevin. Součástí veřejné zakázky je i vytvoření nebo úprava mlatových nebo štěrkových ploch a pěšin s osazením doplňkových naučných, herních či odpočinkových prvků z přírodních materiálů.
Z2019-000625 14. 2. 2019 neuvedena Městské lesy Znojmo Lesnická technika – štípací a krátící stroj na palivové dřevo odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000847 10. 1. 2019 neuvedena AGRO Point Corporation s.r.o. TERRAMET, spol. s r.o.
AGRO Point Corporation s.r.o. – Dodávka kolového stroje 2 399 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolového stroje pro manipulaci s bioodpady s hydraulickým ramenem, a to za podmínek stanovených v kupní smlouvě a její příloze č. 1 (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje, aby byl stroj vybaven pro čelní nakládání pomocí lžíce na biomasu a aby byl stroj vybaven ramenem zakončeným drapákem na větve.
Z2019-000602 14. 2. 2019 neuvedena Městské lesy Znojmo Lesnická technika – klanicový vyvážecí vlek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000607 7. 2. 2019 neuvedena Městské lesy Znojmo Lesnická technika – půdní fréza odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000590 14. 2. 2019 neuvedena Městské lesy Znojmo Lesnická technika – traktor s čelním nakladačem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení