Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 9 434 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-002213 19. 1. 2021 12. 2. 2021 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka žací trojkombinace pro ZS Květušín odhad.cena 1 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje dle technické specifikace pro potřeby zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tomto stroji. Součástí předmětu plnění je také montáž všech výbav a příslušenství dle požadované technické specifikace, zprovoznění stroje, vč. jeho agregace s traktorem kupujícího, proškolení kupujícím určených osob na obsluhu stroje, jeho údržbu a bezpečnost práce, dokumentace potřebná pro řádný provoz stroje. Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění, detaily viz ZD.
 Z2021-001841 18. 1. 2021 16. 2. 2021 Městská část Praha 5 Úklid a údržba zeleně na Praze 5 odhad.cena 322 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jako „rámcová dohoda“) s jedním vybraným dodavatelem dle § 131 zákona. Na základě rámcové dohody bude zadavatel zadávat jednotlivé veřejné zakázky k provádění údržby zeleně a úklidové práce na komunikacích (chodnících) na území městské části Praha 5, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací a zejména pak její Částí 3: Návrh rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
 Z2021-001753 15. 1. 2021 neuvedena Město Zlaté Hory Opavská lesní a.s.
Komplexní dodávka těžebních prací v roce 2021 3 112 245 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní těžební práce v lesních porostech Města Zlaté Hory, v katastrálních územích Zlaté Hory v Jeseníkách, Ondřejovice v Jeseníkách, Dolní Údolí a Horní Údolí.
 Z2021-001124 14. 1. 2021 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Komplexní výroba dřeva na lokalitu odvozní místo odhad.cena 1 040 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu, přibližování a sortimentaci dříví a úklid klestu dle požadavků zadavatele. Těžba bude prováděna ve smrkovém porostu se sklonem nad 60%. Přiblížení z porostu bude probíhat směrem nahoru z lokality "pařez" na "odvodní místo" pomocí speciálního lesního kolového traktoru nebo univerzálního kolového traktoru. Na lokalitě "odvozní místo" následuje odvětvení stromů a sortimentace kmenů dle požadavků zadavatele. Srovnání sortimentů do hrání a svezení klestu na hromady je prováděno pomocí vyvážecího traktoru nebo vyvážecí soupravy. Agregátní, vlákninové a palivové dříví bude roztříděno a uloženo do měřitelných hrání o stejné výšce dle požadavků zadavatele.
 Z2021-001115 14. 1. 2021 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Těžební práce harvestorovou technologií v roce odhad.cena 22 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace klestu. Zpracování klestu musí být provedeno do 3 měsíců od ukončení těžby.
 Z2021-001673 14. 1. 2021 neuvedena Město Kralupy nad Vltavou KHL-EKO, a.s.
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní 2 341 939 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je celková revitalizace rozsáhlého území veřejné zeleně v území s intenzivní bytovou zástavbou (sídliště, bytové domy) v sídlišti Lobeček v Kralupech nad Vltavou s celkovou výměrou řešených ploch 9,3851 ha. Řešené území je rozděleno do 4 částí: 1) Lokalita Mostní - Dr. Edvarda Beneše - Revoluční - Štefánikova (území Část A, B) 2) Lokalita Dr. E. Beneše - U jeslí - třída Legií - Revoluční (území Část C) 3) Lokalita Předmostí (při ulici Mostní - J. Holuba)(území Část D) Jedná se zejména o ošetření stávajících dřevin, zajištění jejich provozní bezpečnosti a následné perspektivní existence, náhradě nevhodných dřevin novými a založení nových perspektivních výsadeb ve vazbě na adaptační strategie (použití vhodných taxonů, adekvátní technologie založení výsadeb a následné péče). Součástí předmětu plnění je také následná péče po dobu 3 let.
 Z2021-000709 11. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Kácení stromů a dřevin v Kraji Vysočina odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-000866 11. 1. 2021 12. 2. 2021 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,Školní zemědělský podnik Nový Jičín Práce postřikovače s dovozem vody odhad.cena 8 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení služeb Práce postřikovače s dovozem vody. Jedná se o kvalitní aplikace přípravků na ochranu rostlin s dovozem vody na rok 2021 až 2023. Rozsah provedení postřiků na kalendářní rok je cca 9 000 ha ošetřované plochy dle potřeby a vývoje porostu za daný rok. Uvedené služby budou plněny dle aktuální potřeby zadavatele.
 Z2021-000699 11. 1. 2021 10. 2. 2021 Správa Krkonošského národního parku Uzavření rámcových dohod na těžbu harvestorem odhad.cena 5 694 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o uzavření rámcových dohod na těžbu, manipulaci a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií včetně ukládání klestu na hromady. Toto zpracování dřeva bude prováděno na územních pracovištích Správy KRNAP: ÚP34 Černý Důl, ÚP35 Pec pod Sněžkou, ÚP36 Horní Maršov. Rámcové dohody budou uzavřeny vždy s jedním účastníkem bez obnovení soutěže na každé části. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky na části, celkem se jedná o 3 části dle výše uvedeného územního rozdělení.
 Z2021-000646 8. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KNAP HOLDING, SE
D11 Odstranění a probírky porostů 2020-km 6,0-12,0 267 460 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Řez dřevin vč. likvidace a úklidu. Zmlazovací a zdravotní probírky dřevin.
 Z2021-000259 8. 1. 2021 neuvedena Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 1 Údržba zeleně - sekání travnatých ploch na území odhad.cena 18 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti spočívající v údržbě zeleně - sekání travnatých ploch na území MO Plzeň 1, když předmět plnění je vymezen návrhem smluv (5 smluv na 5 částí = 5 úseků).
 Z2021-000470 7. 1. 2021 neuvedena Město Žďár nad Sázavou ÁLMA-Linné, s.r.o.
Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 4 501 780 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je především kácení dřevin, ošetření dřevin, nová výsadba v uličních stromořadích města Žďár nad Sázavou a jejich následná péče.
 Z2021-000480 7. 1. 2021 neuvedena Obec Kačice ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.
Krajinářské úpravy v rámci biokoridoru RBK 1111 v 1 525 865 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu - Předmětem zakázky je vytvořit přírodě blízký vegetační prvek v krajině s intenzivním zemědělským vlivem. Jedná se o revitalizaci navrženého biokoridoru RBK 1111 v k.ú. Kačice spočívající ve výsadbě doprovodné zeleně podél levého i pravého břehu toku Loděnice. V předmětné lokalitě se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy ani nedojde realizací projektu k negativnímu ovlivnění. Nově navržený krajinný prvek bude mít v daném území pozitivní dopad na lokalitu, především z hlediska protierozního, ekologicko-biologického, biodiverzity, lokálního mikroklimatu a v neposlední řadě též estetickou funkci. Hlavním cílem krajinářských úprav je zvýšení stability vegetačních prvků, zvýšení biodiverzity a náhrada za již přestárlé či zcela odumřelé jedince. Součástí zakázky je 3 letá následná péče, která bude zahájena v roce 2021 po dokončení výsadeb a bude dokončena do 30.11.2023.
 Z2021-000413 7. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Kolínská lesní společnost s.r.o.
D1 Řez dřevin-km 44,8-56 a km 66-81 338 686 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu řez dřevin včetně likvidace odpadu zmlazovací a zdravotní probírky dřevin
 Z2021-000054 5. 1. 2021 neuvedena MERO ČR, a.s. Obnova lesních průseků na ropovodu Družba a IKL 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je obnova lesních průseků v ochranném pásmu na ropovodu Družba a IKL. Lokality pro obnovu lesních průseků pro rok 2021 jsou uvedeny v návrzích smluv. Pro rok 2022 budou přesné lokality plnění předmětu smlouvy stanoveny v dostatečném předstihu písemně a nejpozději ve 12/2021. Cena plnění bude vždy stanovena na základě ceníků uvedených v přílohách návrhů smluv. Zakázka je rozdělena na část A (IKL) a část B (Družba). Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření dvou rámcových dohod s jedním nebo dvěma vybranými dodavateli.
 Z2021-000062 5. 1. 2021 neuvedena Statutární město Opava ARBOTYL s.r.o.
Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město 1 808 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je omezení nadměrného šíření jmelí bílého (Viscum album subsp. album) u dřevin ve vlastnictví Statutárního města Opavy. Projekt je realizován celkem na 8 dílčích plochách v rámci města Opavy a městských částí. Celkově se jedná o odstranění 115 jedinců s výskytem jmelí bílého nad 50 % objemu koruny a odstranění jmelí bílého u dřevin s mírnější formou napadení. Jmelí bílé bude vhodným ořezem odstraněno celkem u 391 napadených stromů. Součástí zakázky je také výsadba 63 ks dřevin a následná 3 letá péče o nově vysazené dřeviny, likvidace vzniklého klestu štěpkováním (včetně likvidace a odvozu vzniklého odpadu) a odstranění pařezů frézováním.
 Z2020-046557 4. 1. 2021 26. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Projekt přeměny PND na LS Děčín ( LHC Sněžník ) odhad.cena 5 418 453 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území Lesní Správy Děčín. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2020-046555 4. 1. 2021 25. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Projekt přeměny PND na LS Rumburk odhad.cena 3 065 138 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2020-046263 28. 12. 2020 neuvedena Farma Kozárovice s.r.o. ROZŠÍŘENÍ ZÁVLAHOVÉHO DETAILU ZÁLEZLICE. odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku 4 kusů pásových zavlažovačů
 Z2020-046120 28. 12. 2020 neuvedena Lesy města Brna, a.s. Univerzální kolový traktor pro pohon půdní frézy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045489 21. 12. 2020 neuvedena Město Třebíč Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046084 23. 12. 2020 19. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Obnova porostů na LS Buchlovice odhad.cena 5 273 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2020-045204 21. 12. 2020 25. 1. 2021 Město Hodonín PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN VE MĚSTĚ odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění pěstebních opatření na dřevinách zeleně města Hodonín. Konkrétně se bude jednat o pěstební opatření typu kácení, zdravotní, bezpečnostní a jiné řezy, instalace vazeb a odstraňování pařezů. CPV kódy 77200000-2 Služby v oblasti lesnictví 77210000-5 Služby v oblasti těžby dřeva 77211100-3 Služby při těžbě řeziva 77211400-6 Kácení stromů 77211500-7 Péče o lesní porost 77300000-3 Zahradnické služby 77341000-2 Prořezávání stromů
 Z2020-045421 21. 12. 2020 20. 1. 2021 Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc Údržba veřejné zeleně a některých přilehlých odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba ploch veřejné zeleně v Brně - Bystrci. Bližší podrobnosti vztahující se k jednotlivým prvkům a požadovaným činnostem jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2020-045284 21. 12. 2020 neuvedena TS služby s.r.o. Pěstební a těžební činnosti na LHC městské lesy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-044979 18. 12. 2020 19. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS odhad.cena 39 650 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území
 Z2020-044714 15. 12. 2020 neuvedena Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace Samochodný kombajn na sklizeň hroznů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-044637 15. 12. 2020 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky ML - INTERIER Praha, org. sl.
LESALOV s.r.o.
Provádění pěstebních prací v roce 2021 3 222 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provádění prací, přičemž prováděné práce spočívají zejména v přípravě pasek před zalesněním, úklid klestu, provedení zalesňovacích prací při obnově porostu, výchova a ochrana mladých lesních porostů.
 Z2020-044353 11. 1. 2021 13. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Přeměna PND na LS Klášterec -východ 2021-2022 odhad.cena 30 680 012 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území.
 Z2020-044355 11. 1. 2021 13. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Přeměna PND na LS Litvínov - LHC Telnice 2021 - odhad.cena 6 696 436 Kč
Oprava Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností), popř. další pěstební činnosti (rekonstrukce porostů, přihnojování les. kultur, ochrana proti hmyzím škůdcům, hlodavcům). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět zakázky, včetně požadavků na dodávky sadebního materiálu, pomocného materiálu a stanovený objem těchto dodávek, je uveden v projektu Přeměna PND na LS Litvínov - LHC Telnice 2021 - 2022.
 Z2020-044342 28. 12. 2020 15. 1. 2021 Lesy České republiky s.p. Přeměna PND na LS Litvínov_ LHC Litvínov LR 1,2 odhad.cena 12 004 406 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti: • příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů; • výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a průběžné dodávky sadebního materiálu); • ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu); • ochrana lesních kultur proti buřeni; • oplocování lesních kultur; popř. další pěstební činnosti uvedené v Projektu PRV, např. rekonstrukce porostů.
 Z2020-044316 14. 12. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D5 Kácení stromů v k. ú. Beroun odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-044336 14. 12. 2020 12. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Obnova lesních porostů po kalamitách na LS odhad.cena 3 622 637 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených zadávací dokumentací poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti: • příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů • výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu), • ochrana lesních kultur proti buřeni, • oplocování lesních kultur, popř. další pěstební činnosti uvedené v Projektu PRV, např. rekonstrukce porostů.
 Z2020-044354 11. 1. 2021 13. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Přeměna PND na LS Klášterec - západ 2021-2022 odhad.cena 38 534 723 Kč
Oprava Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností), popř. další pěstební činnosti (rekonstrukce porostů, přihnojování les. kultur, ochrana proti hmyzím škůdcům, hlodavcům). Podrobný přehled a popis jednotlivých činností tvořících předmět zakázky, včetně požadavků na dodávky sadebního materiálu, pomocného materiálu a stanovený objem těchto dodávek, je uveden v projektu Přeměna PND na LS Klášterec - západ 2021-2022.
 Z2020-044447 11. 1. 2021 15. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Přeměna PND na LS Litvínov _ LHC Litvínov (LR 3, odhad.cena 23 056 640 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti: • příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů; • výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a průběžné dodávky sadebního materiálu); • ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu/ stavební síť); • oplocování lesních kultur; popř. další pěstební činnosti uvedené v Projektu PRV, např. rekonstrukce porostů či přihnojování lesních kultur.
 Z2020-044377 15. 1. 2021 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Traktory – 5 ks odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-044310 11. 12. 2020 neuvedena Statutární město Děčín PTK - ÚDRŽBA ZELENĚ - II. ZONA odhad.cena 38 000 000 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu údržba zeleně II. zony více viz v návrhu zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele v sekci INFORMACE ZADAVATELE
 Z2020-044309 11. 12. 2020 neuvedena Statutární město Děčín PTK - ÚDRŽBA ZELENĚ - III. ZONA odhad.cena 36 000 000 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu údržba zeleně III. zony více viz v návrhu zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele v sekci INFORMACE ZADAVATELE
 Z2020-044308 11. 12. 2020 neuvedena Statutární město Děčín PTK - ÚDRŽBA ZELENĚ - HŘBITOVY odhad.cena 9 200 000 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu údržba zeleně hřbitovy více viz v návrhu zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele v sekci INFORMACE ZADAVATELE
 Z2020-044311 11. 12. 2020 neuvedena Statutární město Děčín PTK - ÚDRŽBA ZELENĚ - I. ZONA odhad.cena 27 800 000 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu údržba zeleně I. zony více viz v návrhu zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele v sekci INFORMACE ZADAVATELE
 Z2020-044052 10. 12. 2020 neuvedena Městská část Praha Lochkov Y-CZ s.r.o.
Lochkov - nákup Traktoru a cisterny 2 290 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Lochkov - nákup Traktoru a cisterny
 Z2020-043456 10. 12. 2020 8. 1. 2021 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Údržba dřevin na území městského obvodu Poruba odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Údržba dřevin na území městského obvodu Poruba. Jedná se o práce, které zahrnují údržbu dřevin (stromů a keřů), spočívající v kácení a ořezech. U stromů se jedná o kácení, řešení havarijního stavu dřevin, tzn. okamžité odstranění vývratů, rozlomených nebo poškozených stromů, kácení dřevin z bezpečnostních a zdravotních důvodů, vše plně v souladu s arboristickými standardy SPPK A02 005:2015 Kácení stromů. Řezy stromů a keřů budou prováděny plně v souladu s arboristickými standardy SPPK A02 002:2015 Řez stromů, řezy budou specifikovány podle charakteru dřeviny a požadavku řezu. Frézování pařezů vč. pařezových náběhů a likvidace bio hmoty. Štěpkování a následný odvoz vzniklé bio hmoty na skládku nebo na jiné místo dle určení referenta, či k jinému zpracování.
 Z2020-042879 14. 12. 2020 5. 1. 2021 Liberecký kraj Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup odhad.cena 1 087 449 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava parku (původní zámecký park) v rámci areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o. Konkrétně bude provedena komplexní revitalizace dřevin rostoucích v parku spočívající v kácení 81 ks stromů a odfrézování 82 ks pařezů, dále ošetření 89 ks stromů a výsadbě 116 ks stromů resp. keřů vč. zajištění následné péče po dobu 3 let od výsadby. Součástí veřejné zakázky je také odstranění náletů a odvoz kompostu z parku.
 Z2020-043235 7. 12. 2020 neuvedena Arcibiskupství pražské Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-043236 7. 12. 2020 neuvedena Arcibiskupství pražské Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek - II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-042808 28. 12. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava CLAIRO - výsadba zeleně odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-042749 4. 12. 2020 neuvedena Technické služby města Liberec, p.o. Zajištění doplňujících kapacit na pomocné práce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-042600 28. 12. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-043214 15. 1. 2021 neuvedena Obec Starovičky Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-042598 28. 12. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 679 lidí darovalo 1 846 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy