Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 12552 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-040492 15. 11. 2019 16. 12. 2019 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Dodávky papíru pro výrobu poštovních známek odhad.cena 10 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup a dodávka samolepícího a standartního papíru (s olizovaným lepidlem) pro výrobu poštovních známek dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace. 2.2 Tato veřejná zakázka je dle ustanovení § 101 zákona rozdělena na části, a to na: A) Dodávky papíru s olizovým lepidlem B) Dodávky samolepícího papíru Dodavatel je oprávněn podat nabídku na obě části či samostatně na jednu část plnění této veřejné zakázky.
Z2019-040570 15. 11. 2019 3. 1. 2020 Obec Bílá Třemešná PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ – VYBAVENÍ UČEBEN odhad.cena 11 626 684  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Z2019-040491 15. 11. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem SPEED PRESS Plus a.s.
Potisk a dodání propagačních předmětů pro U21 – Reproreg v DNS – 2019/0165 214 351  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání propagačních předmětů pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208.
Z2019-040485 15. 11. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dům tisku s.r.o.
Tisk a dodání kalendářů (včetně grafického zpracování) v DNS - 2019/0174 21 840  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání kalendářů včetně grafického zpracování pro účely programu Erasmus +.
Z2019-040515 15. 11. 2019 13. 12. 2019 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Dodávky kancelářských potřeb pro ZP MV ČR odhad.cena 6 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro ředitelství a pracoviště divizí ZP MV ČR, a to včetně dopravy do místa plnění. Kancelářské potřeby jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Příloze č. 1 zadávací dokumentace „Ceník kancelářských potřeb“, který obsahuje: označení a popis kancelářských potřeb, množstevní jednotku kancelářských potřeb a předpokládaný počet množstevních jednotek po dobu 48 měsíců plnění smlouvy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Z2019-040768 14. 11. 2019 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek DEVELOP centrum s.r.o.
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních kopírovacích strojů a poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům ve vlastnictví Magistrátu města Frýdek-Místek 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních kopírovacích strojů jednoho výrobce včetně veškerých služeb spojených se zajištěním bezproblémového provozu specifikovaných v této technické specifikaci. Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v této technické specifikaci. Dále poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům Magistrátu města Frýdku-Místku a Městské policie Frýdek-Místek. Servisní služby budou poskytovány k přístrojům vlastněným Magistrátem města Frýdku-Místku uvedeným v seznamu kopírovacích strojů (viz příloha - Seznam kopírovacích strojů).
Z2019-040380 14. 11. 2019 20. 12. 2019 Hlavní město Praha Ochrana a ostraha objektů hl. města Prahy odhad.cena 160 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a čtyřmi dodavateli, jejímž předmětem je zajištění ostrahy objektů nacházejících se na území hlavního města Prahy ve vlastnictví či užívání zadavatele a některých jím zřizovaných či ovládaných subjektů.
Z2019-040303 14. 11. 2019 12. 12. 2019 Městská část Praha 5 Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5 odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění dodávek kancelářského materiálu v obvyklém sortimentu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, apod.), vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové dohody, který tvoří Část 4 zadávací dokumentace, v rozsahu specifikovaném zadavatelem podle jeho potřeb v jednotlivých objednávkách.
Z2019-040474 13. 11. 2019 neuvedena Město Slaný LABOR KOMPLET s.r.o.
Vybavení odborných učeben ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 - část 2 Nábytek 1 214 819  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 dle Přílohy č. 1 Technická specifikace. Předpokládaná hodnota zakázky: 1.246.429,- Kč bez DPH
Z2019-040259 12. 11. 2019 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace LB BOHEMIA, s.r.o.
L I N E T spol. s r. o.
Matrace, antidekubitní podložky a noční stolky do zdravotnictví - dodávka 177 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka matrací, antidekubitních podložek a nočních stolků
Z2019-040305 12. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina LANGER INTERIÉRY s.r.o.
Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice 2 133 319  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina Ústav sociální péče Nové Syrovice, včetně zaměření na místě plnění a dále včetně dodání zboží, jeho montáži, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Z2019-040171 11. 11. 2019 neuvedena Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek AV MEDIA, a.s.
COLIS, s.r.o.
Z + M Partner, spol. s r.o.
„Vybudování nových odborných učeben a pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů na ZŠ Mirotice“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004214 3 554 249  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zkvalitnění výuky odborných předmětů na ZŠ Mirotice. Cílem je pořízení vybavení a pomůcek pro výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů (přírodopisu, fyziky, matematiky, chemie a přírodovědy).
Z2019-040200 11. 11. 2019 2. 12. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Grafické a designové služby v oblasti Corporate Identity odhad.cena 4 950 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických a designových služeb, související s dodávkou grafických a designových služeb v oblasti Corporate Identity. Jedná se o zajištění, podporu, produkci a realizaci grafických a designových činností v rámci firemní image VZP ČR.
Z2019-040191 11. 11. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství VUT
Předběžné oznámení Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v areálu Technická 2896/2 v Brně. Za účelem seznámení dodavatelů s předmětem zakázky a navrhovaným způsobem hodnocení nabídek na základě kvalitativních hodnotících kritérií se zadavatel rozhodl uspořádat předběžné tržní konzultace formou osobního setkání, které se uskuteční dne 20.11.2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu Fakulty strojního inženýrství VUT na adrese Technická 2 v Brně, výšková budova A1. Dodavatelé, kteří mají o účast na předběžných tržních konzultacích zájem, prosím, nechť mě kontaktují na email: jelinek@ro.vutbr.cz , tel: T: +420 541 145 374, M: +420 734 392 791.
Z2019-039940 11. 11. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Dodávka skříní pro U21 FZS v DNS – 2019/0168
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání a instalace uzamykatelné šatní skříně, kovové uzamykatelné skříně a kancelářské spisové uzamykatelné skříně pro Fakultu zdravotnických studií UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.
Z2019-040205 11. 11. 2019 12. 12. 2019 Česká pošta, s.p. Třídičky bankovek odhad.cena 15 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky třídiček bankovek. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části dle typu třídiček bankovek. Část 1 - třídičky bankovek typu A Část 2 - třídičky bankovek typu B Zadavatel předpokládá uzavření dvou smluv (tj. pro každý typ třídičky bankovek bude uzavřena samostatná smlouva). Každá bude uzavřena s jedním dodavatelem na období 48 měsíců od účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
Z2019-039883 11. 11. 2019 9. 12. 2019 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Nákup partnerské podpory zařízení Cisco pro rok 2020 pořízené z projektu MKI odhad.cena 5 371 901  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Podpora k produktům Cisco Systems a souvisejících služeb
Z2019-040165 11. 11. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská MULTIP Moravia s.r.o.
TEXIMP, spol. s r.o.
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení (opakování) 5 775 216  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení nábytku pro SOŠ a SOU, Dubská, Kladno. Tato veřejná zakázka je rozdělena do dvou (2) samostatných částí zakázky: 1. část VZ - Školní nábytek 2. část VZ - obor Obráběč kovů – CNC stroje Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) samostatné části v souladu s ust. § 35 zákona. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jakoukoli část této veřejné zakázky nebo do obou částí této veřejné zakázky (zcela dle své volby), přičemž nabídky účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy vždy s jedním vybraným dodavatelem pro každou část této veřejné zakázky.
Z2019-039769 11. 11. 2019 10. 12. 2019 statutární město Liberec Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Aloisina výšina. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborné učebny, tak běžné vybavení učebny (katedry, židle apod.). Dodávka vybavení je realizována v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina“. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ a z rozpočtu statutárního města Liberec.
Z2019-040192 11. 11. 2019 12. 12. 2019 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Stravovací poukázky odhad.cena 23 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky stravovacích poukazů a fungování stravenkového systému pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy po dobu 2 let. Stravovací poukazy budou dodávány dle jednotlivých požadavků zadavatele v: - listinné podobě, v požadovaném množství, v jednotlivých baleních, - elektronické podobě prostřednictvím čipové (stravenkové) karty s magnetickým proužkem s přiděleným identifikačním číslem umožňujícím provádění kontaktních i bezkontaktních úhrad ceny prostřednictvím platebních terminálů. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena smlouva rámcová kupní smlouva s jedním dodavatelem na období 2 let.
Z2019-039995 8. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Azenet s.r.o.
Dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací stroje Konica Minolta a Hewlett Packard 2 361 936  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky na průběžné dodávky originálních tonerů a náplní do tiskáren a kopírovacích strojů typově specifikovaných dle zadavatelem aktuálně používaných tiskáren a kopírovacích strojů.
Z2019-039583 8. 11. 2019 9. 12. 2019 Národní technické muzeum „Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany pro objekty Národního technického muzea Čelákovice, Chomutov a Plasy“ odhad.cena 33 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o veřejnou zakázku na zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany pro objekty Národního technického muzea, tak jak je dále specifikováno v příloze č.3 a č.4 zadávací dokumentace. 1.2 Místo a doba plnění veřejné zakázky Místem plnění jsou tři samostatné objekty Národního technického muzea a to : - Depozitární areál, Zálužská 121, Čelákovice – Záluží tak jak je specifikováno na LV 597, k.ú. Záluží u Čelákovic 619230. Doba plnění pro tento objekt je po dobu 48 měsíců a to od 11. března 2020 do 11. března 2024. - Areál Železničního depozitáře, Černovická ul., Chomutov, tak jak je specifikováno na LV 137715, k.ú. Chomutov 652458. Doba plnění pro tento objekt je po dobu 48 měsíců a to od 24. února 2020 do 26. února 2024. - Centrum stavitelského dědictví Plasy, Pivovarská 5, Plasy, tak jak je specifikováno na LV 2013, k.ú. Plasy 721531. Doba plnění pro...
Z2019-039590 8. 11. 2019 9. 12. 2019 Národní památkový ústav „Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS v Praze – SZ Kynžvart,SZ Krásný Dvůr, SZ Duchcov, SZ Ploskovice, DEPO Kutná Hora“ odhad.cena 18 520 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Zadavatele (objednatele). Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů Zadavatele (objednatele), včetně ochrany zdraví a života zaměstnanců Zadavatele (objednatele) a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad instalovanými bezpečnostními prvky technické a režimové ochrany, a to v 24.- hodinovém režimu, případně jiném režimu, podle požadavků Zadavatele (objednatele). Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí. Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
Z2019-039716 8. 11. 2019 13. 12. 2019 Collegium Bohemicum o.p.s. Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice „Naši Němci“ odhad.cena 35 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka na míru vyhotoveného nábytku – výstavního fundusu, audio video prvků a veškerého vybavení, jejich instalace na místě plnění veřejné zakázky v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované Projektil architekti s.r.o., IČ: 27118436 (dále jen “Projektant”), včetně prací specifikovaných ve výkazu výměr (výkaz výměr tvoří část přílohy č. 6 této zadávací dokumentace), a po dokončení předat předmět veřejné zakázky - dílo objednateli (dále jen „dílo“), kdy toto je financováno finančními prostředky pocházejícími z veřejných zdrojů, a to v rámci činnosti obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s., která je mj. příjemcem finančních prostředků z veřejných zdrojů, dotací. Tato zakázka je financována z investičního záměru Ministerstva kultury ČR.
Z2019-039422 7. 11. 2019 9. 12. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka aktivních antidekubitních systémů v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v Krajské zdravotní, a.s. odhad.cena 1 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 20ks aktivních antidekubitních matrací včetně kompresoru určené pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. Stupně, do Masarykovy nemocnice, o.z. v Ústí nad Labem.
Z2019-039809 8. 11. 2019 neuvedena Obec Brandýsek AGROMAK ND s.r.o.
ELKOPLAST CZ s.r.o.
Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany obce Brandýsek a Třebusice 2 230 600  Kč
Oprava národního formuláře Zakázka je rozdělena na dvě části (dodávka 416 ks kompostérů (různého objemu) včetně dodávky 1 ks kontejneru na textil a dodávka 1 ks štěpkovače). Dodavatel o zakázku může realizovat nabídku na jednu z částí, nebo na obě části. 1. Dodávky – Pořízení kompostérů podle technické specifikace. 2. Dodávky – Dodávka štěpkovače podle technické specifikace
Z2019-039516 7. 11. 2019 6. 12. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Zajištění ostrahy objektu Generálního finančního ředitelství Žitná 563/12, Praha 2
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění pořádku, ochrany majetku a osob, hlídacích a dalších souvisejících strážních služeb spočívajících ve výkonu fyzické ostrahy jedním pracovníkem v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celoročně v objektu Česká republika – Generální finanční ředitelství, se sídlem Žitná 563/12, Praha 2.
Z2019-039405 11. 11. 2019 7. 12. 2019 Střední škola EDUCHEM, a.s. Modernizace odborných učeben a odborného výcviku Střední školy Educhem a.s. odhad.cena 23 124 500  Kč
Oprava 1) Vybudování vnitřní konektivity školy (LAN) a konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) ve škole v Meziboří a v Mostě 2) Dodávka AV, IT technologií ve škole v Meziboří a v Mostě 3) Dodávka výukových pomůcek ve škole v Meziboří 4) Dodávka nábytku pro odborné učebny ve škole v Meziboří a v Mostě
Z2019-039885 7. 11. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Restkonzer s.r.o.
Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ 2 895 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení replik historického nábytku (15 ks knihoven a 100 ks židlí) na základě podkladů původního vybavení zámku v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-039609 6. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad INDUS PRAHA, spol. s r. o.
Zajištění bezpečnostních služeb 1 704 096  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služby na zajištění bezpečnostních služeb a služeb s nimi souvisejícími v objektu na adrese Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov.
Z2019-039411 5. 11. 2019 neuvedena Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace SANTAL spol. s r. o.
DODÁVKA NÁBYTKU PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU TACHOV, HORNICKÁ 1325 3 819 830  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben. Zadavatel požaduje komplexní dodávku, vše bude dodáno a nainstalováno v místě plnění. Učebny, do níž je vybavení požadováno, se nachází v přízemí, 1. a 2. patře budovy ZŠ, výtah je k dispozici. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a soupis dodávek (příloha č.2 Zadávací dokumentace) a technická specifikace (příloha č.3 Zadávací dokumentace).
Z2019-039074 4. 11. 2019 6. 12. 2019 Statutární město Jablonec nad Nisou Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín – Rychnovská č.p. 216 - dodávka nábytku do odborných učeben odhad.cena 1 866 741  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu přístavby k základní škole - odborná učebna dílen, skladu, šaten a zázemí a do nové jazykové učebny ve stávající budově školy. Součástí je dodávka 1 ks interaktivní tabule, 1 ks počítače a 1ks receiver s reprosoustavou ozvučení a provedení dekorativních malířských prací.
Z2019-039212 4. 11. 2019 9. 12. 2019 OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA Nákup stravenek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 odhad.cena 9 350 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou opakující se dodávky stravovacích poukázek pro sportovce, trenéry a zaměstnance OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Předpokládaný maximální objem na toto období je 110.000 ks stravovacích poukázek v nominální hodnotě 85,-- Kč/ks.
Z2019-038943 4. 11. 2019 2. 12. 2019 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Výběrové řízení na vedení mzdové agendy MBÚ odhad.cena 9 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb mzdového účetnictví pro zadavatele s využitím vlastního technického vybavení (software) dodavatele. Součástí je i poskytnutí licence k používanému software pro 10 uživatelů zadavatele k zajišťování součinnosti zadavatele.
Z2019-039223 4. 11. 2019 3. 12. 2019 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu odhad.cena 24 915 671  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění průběžných dodávek drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu pro odběrná místa ZSMV na celém území ČR. Zakázka je rozdělena na dvě části. Část 1 - Drogistické zboží a čisticí prostředky Část 2 - Obalový a ostatní materiál
Z2019-039336 4. 11. 2019 3. 12. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Zajištění ostrahy objektů Finanční správy ČR I.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění pořádku, ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb pro jednotlivé objekty Finanční správy České republiky - Generálního finančního ředitelství.
Z2019-039183 4. 11. 2019 22. 11. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava „Pořízení nábytku vč. příslušenství pro FNO“ odhad.cena 2 171 595  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění bude dodávka nábytku vč. příslušenství pro FNO dle požadavků a specifikace uvedené v ZD. Předmět plnění je rozdělen na 9 ucelených celků.
Z2019-039344 4. 11. 2019 4. 12. 2019 Město Stod Rozšíření základní školy ve Stodu - dodávka gastro zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž gastro zařízení do ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a soupis dodávek včetně specifikace gastro zařízení (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2019-039200 4. 11. 2019 neuvedena Česká obuvnická a kožedělná asociace Vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace
Oznámení na profilu kupujícího
Z2019-039169 1. 11. 2019 neuvedena Obec Klenovice na Hané AV MEDIA, a.s.
KANONA a.s.
Modernizace odborných učeben a dodávka měřící techniky pro Základní školu Klenovice na Hané 3 148 849  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace odborných učeben a dodávka měřící techniky - dodávka nábytku a spotřebičů do cvičné kuchyně, technologie jazykové laboratoře, dodávka AV a IT techniky a dodávka měřící techniky.
Z2019-039089 1. 11. 2019 neuvedena Město Nechanice Z + M Partner, spol. s r.o.
Nákup vybavení v rámci projektu Základní škola - modernizace 339 874  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení v rámci projektu Základní škola - modernizace. Veřejná zakázka je dělena na 3 části. Projekt "Základní škola - modernizace" je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056.
Z2019-038612 31. 10. 2019 29. 11. 2019 Ministerstvo obrany Servis koncových zařízení IS - Morava (2020 – 2022)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexního pozáručního servisu, diagnostiky a profylaxe PC, NB, tiskáren, tabletů a dalších periferií včetně velkých síťových a multifunkčních zařízení za účelem zabezpečení jejich provozuschopnosti v oblasti Morava.
Z2019-038599 31. 10. 2019 29. 11. 2019 Ministerstvo obrany Servis koncových zařízení IS - Čechy (2020 – 2022)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexního pozáručního servisu, diagnostiky a profylaxe PC, NB, tiskáren, tabletů a dalších periferií včetně velkých síťových a multifunkčních zařízení za účelem zabezpečení jejich provozuschopnosti v oblasti Čechy.
Z2019-038902 31. 10. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Omnis Olomouc, a.s.
DNY SENIORŮ 2019 2 389 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní technické zajištění čtrnácti (14) akcí s řádným plněním všech dalších služeb. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v Příloze č. 1 ZD – Smlouva.
Z2019-038651 30. 10. 2019 neuvedena Město Mnichovo Hradiště DESlGNOR s.r.o.
Vybavení interiéru Komunitního centra Mírová - Mnichovo Hradiště II 5 597 085  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je dodávka vybavení nově budovaného objektu, který bude provozován jako komunitní centrum.
Z2019-038646 30. 10. 2019 neuvedena Mikroregion PERUCKO Pořízení kompostérů pro občany DSO Mikroregion Perucko 215 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka je rozdělena na dvě části (dodávka 308 ks kompostérů (různého objemu) včetně dodávky 1ks kontejneru na textil a dodávka 1 ks štěpkovače). Dodavatel o zakázku může realizovat nabídku na jednu z částí, nebo na obě části. 1. Dodávky – Pořízení kompostérů podle technické specifikace. 2. Dodávky – Dodávka štěpkovače podle technické specifikace
Z2019-038649 30. 10. 2019 neuvedena Základní škola a Mateřská škola Bělčice, okres Strakonice Školab s.r.o.
Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Bělčice(část dodávky) 3 397 036  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této podlimitní veřejné zakázky je pořízení vybavení 3 odborných učeben (učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu a zeměpisu, jazyková učebna). Konkrétně se jedná o dodávku a montáž nábytku, vybavení a pomůcek pro odborné učebny.
Z2019-038605 30. 10. 2019 neuvedena Ing. Silvie Schäferová Z + M Partner, spol. s r.o.
Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – vybavení učeben 2 781 010  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují vybavení nových učeben.
Z2019-038409 29. 10. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i FORCORP GROUP spol. s r.o.
Ostraha a provoz recepce areálu BIOCEV ve Vestci_objednávka na základě uzavřené rámcové smlouvy 532 487  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Objednávka noční služby ostrahy a denní služby recepce v areálu BIOCEV ve Vestci, ulice Průmyslová 595, PSČ 252 42 na základě rámcové smlouvy uzavřené dne 14. 10. 2015. Jedná se o objednávku služeb na 3. čtvtletí 2019.
Z2019-037969 29. 10. 2019 25. 11. 2019 Krajská knihovna Vysočiny Vnitřní vybavení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny odhad.cena 8 708 934  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace kancelářského nábytku, atypického nábytkového vybavení a regálů. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Kancelářský nábytek část 2 - Atypické nábytkové vybavení část 3 - Regály Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místo plnění jsou uvedeny níže.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 813 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy