Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 20376 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012479 18. 4. 2019 22. 5. 2019 Národní ústav duševního zdraví Hmotnostní spektrometr LC / MS / MS s vysokým rozlišením odhad.cena 6 050 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením ve spojení s HPLC. Jedná se o analyzátor typu QqTOF s ionizací elektrosprej a APCI (chemická ionizace za atmosférického tlaku), UHPLC systém s příslušenstvím, generátor dusíku, a pracovní stanicí pro získávání dat vč. příslušného software pro řízení sestavy, sběr a zpracování dat pro kvalitativní a kvantitativní analýzu malých molekul.
Z2019-012481 18. 4. 2019 22. 5. 2019 Národní ústav duševního zdraví Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól odhad.cena 5 482 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru hybridního typu trojitý kvadrupól / lineární iontová past pro kvantitativní analýzu malých molekul a jejich spektrální konfirmaci. Přístroj bude vybaven ionizačními technikami elektrospej a APCI (chemická ionizace za atmosférického tlaku) a pracovní stanicí pro získávání dat včetně příslušného software pro řízení sestavy, sběr a zpracování dat.
Z2019-012315 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ABB s.r.o.
Elektrické stanice - Servis technologií vn a vvn ABB 1 965 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem RS je: servis technologie VN a VVN od výrobce, kterým je koncern ABB. Zejména se jedná o opravy vypínačů, odpojovačů, odpínačů, měřících transformátorů proudu a napětí, pohonů pro vypínače a odpojovače, zapouzdřených rozvoden, svodičů přepětí apod. vyjma vzduchových pohonů. Součástí předmětu plnění je: a) dodání těchto dokumentů: revizní zprávy, atesty, záruční listy, osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení dodaných Zhotovitelem včetně návodů k obsluze a údržbě (pokud se k prováděnému dílu vztahují), prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo je schopno spolehlivého a bezpečného provozu, to vše v českém jazyce, b) dle požadavku uvedeného v objednávce Objednatele provedení zkoušek a na základě jejich kladného výsledku vystavení protokolu o provedených zkouškách.
Z2019-012346 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ASE-ZVN s.r.o.
ASE, s.r.o.
Generální servis technologie vn a vvn - 2017 – 2022 28 936 764  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ je servis technologií vn a vvn. Zejména se jedná o opravy vypínačů, odpojovačů, odpínačů, měřících transformátorů proudu a napětí, pohonů pro vypínače a odpojovače včetně rozvodů tlakového vzduchu a kompresorových stanic, svodičů přepětí apod. Servisem se pak dle této RD rozumí činnosti prováděné Zhotovitelem v těchto režimech: a) Plánované zásahy b) Operativní zásahy
Z2019-012326 18. 4. 2019 16. 5. 2019 Technická univerzita v Liberci 066_Ve_ANTeTUL_Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka pro elektrické pohony odhad.cena 2 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
Z2019-012340 18. 4. 2019 16. 5. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Asynchronní dynamometr vč. příslušenství odhad.cena 5 156 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka asynchronního dynamometru s měničem a příslušenstvím, které se skládá zejména z čidel a snímačů, spotřeboměru a emisního přístroje. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze zadávací dokumentace č. 1 Technická specifikace.
Z2019-012762 18. 4. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PRONIX s.r.o.
Dodávka mobilní kontejnerové elektrocentrály v rámci projektu Bezpečné pohraničí CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 spolufinancovaného z programu Interreg V.A Česká republika – Polsko - opakovaně 3 333 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mobilní kontejnerové elektrocentrály blíže specifikované v technických podmínkách, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Z2019-012624 17. 4. 2019 neuvedena ARTCOM GROUP s.r.o. Centrum tepelných čerpadel, s.r.o.
Změna zdroje vytápění na tepelná čerpadla ARTCOM GROUP s.r.o. 1 294 389  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu Peugeot Bystrovany č.p. 201, 779 00 Olomouc a objektu autosalonu a autodílny Peugeot Tržní 3130/3b, 750 02 Přerov. Nový zdroj tepla je v Bystrovanech sestavený ze 3 tepelných čerpadel vzduch/voda, elektrokotle a dvou ohřívačů teplé vody vybavené elektroohřevem. Nový zdroj tepla bude napojen na stávající systém UT. Vlastní systém vytápění objektu Přerov autosalonu je beze změn, a dodávka včetně montáže a instalace systému ohřevu TUV na objektu autosalonu a autodílny. Nový zdroj tepla sestavený ze 4 tepelných čerpadel vzduch/voda. Součástí zdroje tepla bude akumulační nádrž, na kterou bude napojeno stávající systém UT a dva zásobníky teplé vody. Vlastní systém vytápění objektu autosalonu je beze změn. Veřejná zakázka na dodávky je rozdělena na dvě části: 1. Vybudování TČ v...
Z2019-012602 17. 4. 2019 neuvedena Univerzita Pardubice OPTIK INSTRUMENTS s.r.o.
Upgrade FTIR spektrofotometru Bruker Vertex 70v 2 710 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření FTIR spektrofotometru Bruker Vertex 70v o infračervený mikroskop.
Z2019-012418 16. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava HEGAs, s.r.o.
Dodávka měření a optimalizační části technologie využití odpadního tepla 2 352 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je do-vývoj a dodávka související částí technologie využití odpadního tepla, která představuje měřící nástavbu a optimalizační olejový okruh. Výzkumná technologie bude představovat dodávky výzkumného zařízení skládajícího se ze speciální výměníkové stanice, přesného měřícího zařízení parametrů a průtoků médií, měření a regulace, montáže, dodávky souvisejícího materiálu, funkčních a provozních zkoušek.
Z2019-012058 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Elektrárna Dětmarovice, a.s. Zajištění údržby LC kotelna a odsíření v lokalitě Dětmarovice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování služeb souvisejících s údržbou zařízení LC kotelna a odsíření v EDE, s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude pro Vyhlašovatele ekonomicky nejvýhodnější, se stanoveným kritériem hodnocení, kterým je nabídková cena.
Z2019-012019 15. 4. 2019 15. 5. 2019 TRAFIN OIL, a.s. Zvýšení kapacity stávající čistící linky odhad.cena 12 450 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je navýšení kapacity stávající čistící linky prostřednictvím doplnění linky o nová zařízení včetně příslušenství.
Z2019-011956 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Elektrárna Dětmarovice, a.s. Rámcová dohoda na zajištění údržby, oprav a kontrol na zařízení logického celku strojovna Elektrárny Dětmarovice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou řízení realizace a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logického celku strojovna za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů tohoto zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy.
Z2019-011933 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Letiště Praha, a.s. Detekce dronů odhad.cena 19 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění služeb monitoringu pohybu bezpilotních prostředků v okolí letiště Praha Ruzyně
Z2019-012040 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Nákup pneumatických prvků odhad.cena 68 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pneumatických prvků sloužících pro výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu „Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů“. Konkrétně se jedná o pneumatický proporcionální rozváděč, pneumatický proporcionální redukční ventil a pneumatické motory.
Z2019-011763 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Obec Radim Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení linky, účast při zkušebním provozu a další činnosti vymezené touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován podle požadavků zadavatele v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dle závazných a doporučených předpisů a metod.
Z2019-012259 15. 4. 2019 21. 5. 2019 MED Education s.r.o. Aplikace inovativní energetiky – akumulace energie v kombinaci s OZE a elektromobilitou odhad.cena 31 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 1 x komplexního systému skládajícího se z bateriového úložiště, systému na výrobu elektrické energie z OZE a 2 ks nabíjecích stanic pro elektromobily na 1 místě realizace v Ústeckém kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
Z2019-012095 15. 4. 2019 15. 5. 2019 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Nitridační pec odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nitridační pece pro podtlakovou nitridaci s příslušenstvím v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-011825 15. 4. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Laser tracker - opakování II odhad.cena 4 940 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je dodání mobilního měřicího zařízení - laser trackeru s možností absolutního měření polohy pomocí koutového odražeče a rozšiřitelností systému pro potenciální měření natočení objektů ve 3D (6 DOF měření). Součástí dodávky musí být software pro verifikaci měřených dat vzhledem k CAD datům ve formátu IGES a STEP (dále jen „Laser tracker“). Laser tracker musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-012025 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Moravia Tech, a.s. „Snížení fugitivních emisí ve slévárně Moravia Tech, a.s.“ odhad.cena 50 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Projekt řeší zachycení dosud neodsávaných fugitivních emisí TZL u jednotlivých zdrojů znečištění a v navazujících prostorách, kde emise unikají netěsnostmi v obvodové obálce výrobních hal. Projekt navrhuje použití nových BAT nízkoemisních technologií, které nahrazují původní vysoko emisní. Součástí řešení jsou i vynucené investice do technologií a stavebních úprav přímo emise nesnižující.
Z2019-011813 18. 4. 2019 neuvedena Město Šumperk ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011912 15. 4. 2019 30. 5. 2019 Povodí Vltavy, státní podnik MVE Štvanice - modernizace generátorů odhad.cena 34 906 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace tří generátorů na malé vodní elektrárně Štvanice (dále jen „MVE Štvanice“) o výkonu jednoho generátoru 1890 kW. Hlavním cílem modernizace je zlepšení stavu a technických parametrů generátorů. Modernizace bude prováděna za provozu MVE Štvanice, a to postupně po jednotlivých generátorech.
Z2019-011755 15. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Přístrojové vybavení pro Vojenský veterinární ústav
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je nákup 3 ks různého přístrojového vybavení pro vojenský veterinární ústav Hlučín (dále jen VVetÚ Hlučín).
Z2019-011957 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Elektrárna Dětmarovice, a.s. Zajištění údržby LC Vodní a kalové hospodářství EDĚ
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (dále jen i „Dohody“) s jediným Účastníkem pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou řízení realizace a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů, vše na zařízení logického celku Vodní a kalové hospodářství v Elektrárně Dětmarovice, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů tohoto zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a energetické soustavy.
Z2019-011729 12. 4. 2019 14. 5. 2019 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Experimentální systém pro vakuovou depozici nových typů tenkých vrstev odhad.cena 6 386 050  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání experimentálního systému pro vakuovou depozici nových typů tenkých vrstev včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Z2019-011305 11. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MEgA-Měřící Energetické Aparáty, a.s.
DODÁVKY ANALYZÁTORŮ KVALITY EL.NAPĚTÍ PRO MĚŘENÍ V NAPĚŤOVÝCH ÚROVNÍCH VVN,VN,NN 10 780 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Čerpání RSD 036-2018 za období 1Q/2019.
Z2019-011407 11. 4. 2019 16. 5. 2019 FCC BEC, s.r.o. Třídící linka FCC BEC, s.r.o. odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Třídící linka - technologie
Z2019-011302 11. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MEgA-Měřící Energetické Aparáty, a.s.
DODÁVKY ANALYZÁTORŮ KVALITY EL.NAPĚTÍ PRO MĚŘENÍ V NAPĚŤOVÝCH ÚROVNÍCH VVN,VN,NN 12 323 616  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Čerpání RSD 033-2018 za období 1Q/2019.
Z2019-011709 11. 4. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik LENIA spol. s r. o.
VD Dráteník, Záskalská, Obecnice, Pilská, Láz – zabezpečovací systémy VD 2 287 384  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace a zprovoznění poplachových zabezpečovacích systémů (dále jen „PZS“), včetně instalace mechanických zábranných prostředků (dále jen „MZP“), kamerových systémů (dále jen „CCTV“) a systémů místního rozhlasu (dále jen „MR“) na hrázích a provozních objektech vodních děl Dráteník a Záskalská (zahrnutých v jednom znění smlouvy), Obecnice, Pilská a Láz.
Z2019-011304 11. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MEgA-Měřící Energetické Aparáty, a.s.
DODÁVKY ANALYZÁTORŮ KVALITY EL.NAPĚTÍ PRO MĚŘENÍ V NAPĚŤOVÝCH ÚROVNÍCH VVN,VN,NN 7 684 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Čerpání RSD 034-2018 za období 1Q/2019.
Z2019-011332 11. 4. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Laserový systém s ultrakrátkými pulzy odhad.cena 7 540 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem dodávky bude laserový systém s ultrakrátkými pulzy pro laserové texturování a mikroobrábění povrchu materiálů a vývoj měřicích systémů pro tyto laserové procesy. Podrobná technická specifikace včetně souvisejících plnění bude obsažena v příloze č. 1 smlouvy v zadávací dokumentaci.
Z2019-011830 11. 4. 2019 neuvedena Job Sileo s.r.o. DFH s.r.o.
Nákup traktoru včetně příslušenství 4 537 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového traktoru (s přípravou pro nakládač) s příslušenstvím, kterým je: nakládač, vyvážecí vlek, naviják, návěs tandemový, přední sněhová radlice, zadní sněhová radlice a nesený sypač samonakládací. Traktor bude použit k těžbě spadlého porostu, přepravě materiálu a v kombinaci s různým příslušenstvím.
Z2019-011413 11. 4. 2019 14. 5. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Výměnný modul pro simulátor HDS-20 odhad.cena 12 653 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka výměnného modulu, jako rozšíření ke stávajícímu zařízení simulátoru HDS-20 výrobce Dynamic Systems Inc., (USA), se základní jednotkou Gleeble 3800 a mobilní konverzní jednotkou Hydrawedge II, vše již ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel požaduje dodávku kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, dopravu na místo plnění, instalaci, kalibraci a zaškolení obsluhy. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky a dodávky je uvedena v technické specifikaci, která je v příloze č. 1 zadávací dokumentace, s odkazem na přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Popis stávajícího zařízení.
Z2019-011342 11. 4. 2019 10. 5. 2019 Povodí Moravy, s.p. Nákup kráčivých rypadel - 3 ks odhad.cena 25 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 nových kráčivých rypadel s hydraulickým ovládáním včetně příslušenství
Z2019-011353 11. 4. 2019 10. 5. 2019 THERMAL TREND spol. s r.o. Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem – dodávka zařízení pro výrobu ochranné atmosféry odhad.cena 8 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka zařízení pro výrobu ochranné atmosféry, které bude složeno z jednotlivých technologií podrobně popsaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 tabulka Technická specifikace předmětu plnění“.
Z2019-011620 10. 4. 2019 neuvedena Martin Bělský Richard Král
„V 00359 – dodávka bateriového systému a fotovoltaické elektrárny“ 4 717 885  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Pořízení akumulátoru a fotovoltaické elektrárny pro potřeby fyzické osoby podnikající, pana Martina Bělského“, registrační číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010901. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem.
Z2019-011601 10. 4. 2019 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Zabezpečení provozuschopnosti a pozáručního servisu mikrovlnných zařízení MV na přechodné období 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozuschopnosti, pozáručního servisu a oprav poruch mikrovlnných zařízení MV ve stanoveném časovém limitu
Z2019-011612 10. 4. 2019 neuvedena Tepra, akciová společnost Richard Král
„V 00360 – dodávka bateriového systému a fotovoltaické elektrárny“ 3 996 176  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Tepra, akciová společnost - Pořízení bateriového systému a FVE pro firemní účely“, registrační číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010826. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem.
Z2019-011432 9. 4. 2019 neuvedena Technické služby Holešov, s.r.o. Rozšíření třídící linky (třídící linka) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace zařízení třídící linky, a to s následujícím soupisem položek: 1 ks dopravníkové cesty, 1 ks 8mi komorového 30tunového lisu, 1 ks třídící podesty s 8mi zásobníky, Přesunem osvětlovacích těles, Přesunem vytápěcích těles a Výměnou vrat.
Z2019-011348 9. 4. 2019 10. 5. 2019 VAPOS, spol. s r.o. Dodávka měrových stanic odhad.cena 3 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů měrových stanic, konkrétně se jedná o flexibilní univerzální měřící systém, umožňující jednoduchou a rychlou kontrolu dílů (obrobků, odlitků atd.) Pro velikosti jednotlivých dílů o rozměrech maximálně. 300x300x150 mm.
Z2019-011433 9. 4. 2019 neuvedena Technické služby Holešov, s.r.o. Rozšíření třídící linky (dodávka manipulačního vozíku) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka manipulačního vozíku
Z2019-011265 9. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo
LB – „ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů“ – I. 956 612  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vyvolávacího systému na pracovišti Úřadu práce ČR v Libereckém kraji, Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Jablonec nad Nisou - Mírové náměstí 484; Detašované pracoviště Úřadu práce ČR Doksy – Komenského 48; Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Frýdlant – Železná 824. Součástí předmětu plnění je i dokumentace skutečného provedení, zaškolení pracovníků Úřadu práce ČR, doprava a ekologická likvidace odpadu. Plnění musí být poskytováno v souladu se všemi platnými bezpečnostními a protipožárními předpisy.
Z2019-011000 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Město Skuteč „Revitalizace zimního stadionu Skuteč - strojovna chlazení a ledová plocha“ odhad.cena 25 524 720  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je vybudování nové technologie chlazení, která umožní minimalizovat množství nebezpečné látky - chladiva (čpavku) ze současných 850 kg na nové množství 360 kg. Dojde tak k výraznému snížení množství nebezpečné látky, která je zdrojem nebezpečí pro okolní zástavbu, provozovatele, návštěvníky zimního stadionu a životní prostředí. Dále dojde ke snížení provozních nákladů technologie a prodloužení životnosti 20 – 30 let. Další související práce spočívají v rekonstrukci ledové plochy.
Z2019-011145 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ELBA a.s.
DODÁVKY ČEPŮ, OK A TŘMENŮ PRO VEDENÍ VVN 371 155  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky čepů, ok a třmenů pro vedení vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách čepů, ok a třmenů pro vedení vvn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 6/2018 – 5/2024
Z2019-011148 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IROP – Perinatologie -Tromboelastograf odhad.cena 950 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tromboelastografu pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Přístroje pro péči porodní str. 16, pol. 74 – Tromboelastograf.
Z2019-011019 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Ministerstvo obrany Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel AČR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky startovacích elektrických akumulátorových baterií v letech 2019, 2020 a 2021 do uvedené vojenské techniky AČR „T – 815, T- 810, P-V3S, Land Rover, UAZ, Pandur, Dingo, Iveco a podvozky tank T-72, BVP“, a to dle požadavků technické dokumentace výrobců vojenské techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky. Cílem pořízení je provést obměnu opotřebovaných AKU u daných druhů vojenské techniky, zajištění bojeschopnosti, provozuschopnosti a použitelnosti techniky. Účelem nákupu je též zabezpečení jednotek v zahraničí a naplnění norem rezerv AKU držených u AČR.
Z2019-011114 15. 4. 2019 neuvedena Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL VZ10/2019 - Nákup kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011134 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Ensto Czech, s.r.o.
WDS s.r.o.
DODÁVKY PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN 1 332 472  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 9/2018 – 9/2023
Z2019-011210 8. 4. 2019 neuvedena Slévárna Kuřim, a.s. Pracoviště apretace odlitků II
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Z2019-011085 8. 4. 2019 10. 5. 2019 Dřevozpracující družstvo Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL odhad.cena 16 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL“ s plánovanou veřejnou dotační podporou uvedeného projektu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (dále jen „Prioritní osa 2“), specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním množstvím znečišťujících látek, v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory. Předmětem realizace bude konkrétně dopracování již částečně namontovaného a rozpracovaného filtračního zařízení, tzv. mokrého elektrostatického odlučovače – WESP (Wet ElectroStatic Precipitator), které vzniká za účelem filtrace výstupního odpadního plynu z bubnové sušárny dřevní třísky s přímým ohřevem. Pouze k částečnému provedení díla, tj. částečnému namontování filtračního...