Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 22 042 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-010780 1. 4. 2020 6. 5. 2020 Město Sušice ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a odhad.cena 11 587 107 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je celková obnova technologické a stavební elektroinstalace objektů úpravny vody Sušice, zdrojů vody a vodojemů, dále doplnění polní instrumentace MaR a aplikace nového řídicího systému. Předmět plnění je blíže specifikován v přílohách Zadávací dokumentace- především v projektové dokumentaci a v soupise prací.
 Z2020-010825 1. 4. 2020 30. 4. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FaF UK - Rozšíření aparatury na ex vivo odhad.cena 250 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozšíření aparatury na ex vivo experimenty s isolovanými hladkosvalovými orgány pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
 Z2020-010980 1. 4. 2020 neuvedena ODPADY PÍSEK s.r.o. Třídění odpadů - ODPADY PÍSEK s.r.o. 4 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro třídění/dotřiďování odpadů - PAPÍR, PLAST.Technologické vybavení se skládá z: 1) kontejner (1 ks) 2) nakladač (1 ks) pro manipulaci s přijatým odpadem v místě třídění odpadů 3) Vysokozdvižný vozík (1 ks) pro manipulaci s přijatým odpadem v místě třídění odpadů
 Z2020-011081 1. 4. 2020 neuvedena Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Jobi Energo Invest s.r.o.
ROZVODY CHLADÍCÍ VODY A SYSTÉMU ODVĚTRÁNÍ 4 473 147 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího systému chlazení laserů o nové trasy v prostorách laboratoří E2-E4 ve 2.NP objektu HiLASE. Nové řešení využívá původní zdroj chladu umístěný v obslužné chodbě 1.NP objektu a nově řeší distribuci chladícího média v laboratořích k novým odběrovým pointům. Předmětem veřejné zakázky je dále odvětrání LSP buňky a metalografické buňky, nacházející se v laboratoři E2. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
 Z2020-010803 1. 4. 2020 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. DRIBO, spol. s r. o.
Detektory poruch izolovaných vodičů 30 285 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka detektorů poruch na jednoduchých izolovaných vodičích VN, včetně vybavení podpěrného bodu s prvky pro detekci, napájení, uzemnění a dalších prvků na sloupech venkovního vedení VN, pro detekci vysokoohmových zemních spojení a kontaktu cizího tělesa s vedením VN. Konkrétně se jedná o: Dodávka detektoru poruch na jednoduchých izolovaných vodičích VN, v předpokládaném počtu 83 ks (za dobu trvání rámcové dohody). Součástí dodávky je doprava, veškeré práce a materiál spojený s instalací detektoru poruch na izolovaných vodičích, podrobněji viz. dále v ZD.
 Z2020-010904 31. 3. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Carl Zeiss spol. s r.o.
Zajištění pozáručního servisu pro laserové 4 061 664 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění kompletního odborného pozáručního servisu u laserového konfokálního mikroskopu Zeiss LSM 780 Airyscan a laserového konfokálního mikroskopu Zeiss LSM 800 tak, aby i nadále mohly spolehlivě plnit svůj účel.
 Z2020-010683 30. 3. 2020 14. 5. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. DODÁVKY ARMATUR, SVOREK, SPOJEK PRO OPTICKÉ
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek, spojek pro optické kabely
 Z2020-010355 30. 3. 2020 4. 5. 2020 ČEZ, a. s. F254-1(2)VF-Záměna potrubí TVD na chlazení klima
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně vybraných potrubních tras a jejich komponent (armatury, tlakové hadice, měřící a škrtící zóny) systému TVD, které jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, za ekvivalent vyrobený z korozivzdorné oceli, včetně změny dimenzí (DN15, DN20 na DN25).
 Z2020-010394 30. 3. 2020 30. 4. 2020 Olomoucký kraj POŘÍZENÍ STROJNÍHO VYBAVENÍ PRO OU A PRŠ odhad.cena 2 343 439 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení tréninkových pracovišť (učeben praktického vyučování) pro aplikaci tranzitního programu napříč všemi učebními obory Odborného učiliště a Praktické školy Lipová-lázně, Lipová-lázně č. p. 458, 790 61 Lipová-lázně.
 Z2020-010526 30. 3. 2020 12. 5. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. DODÁVKY ARMATUR SVOREK SPOJEK PRO VEDENÍ NN A VN
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatury svorek spojek pro vedení nn a vn
 Z2020-010365 1. 4. 2020 4. 5. 2020 Správa železnic, státní organizace Pořízení pojízdné trakční napájecí stanice odhad.cena 25 000 000 Kč
Oprava Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu pojízdné trakční napájecí stanice, která musí splňovat technické požadavky dané zadavatelem. Součástí dodávky bude doprava na místo plnění a zaškolení obsluhy pojízdné trakční napájecí stanice. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (technický popis) je uvedena v příloze č. 1 Specifikace předmětu (technický popis) veřejné zakázky zadávací dokumentace.
 Z2020-010368 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FaF UK - Detektor s diodovým polem a Fluorescenční odhad.cena 461 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka detektoru s diodovým polem a fluorescenčního detektoru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
 Z2020-010665 30. 3. 2020 5. 5. 2020 Západočeská univerzita v Plzni Kovové prášky pro 3D tisk odhad.cena 21 123 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku originálních kovových prášků, konkrétně typy: nízkouhlíková nástrojová ocel, nerezová ocel, wolframu, mědi a slitiny titanu, hliníku a niklu použitelné pro spékání laserem ve stávajícím zařízení EOS M290.
 Z2020-010589 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Školní statek, Opava, příspěvková organizace Dodávka traktorů odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 2 ks traktorů vč. příslušenství, přičemž jeden traktor je s čelním nakladačem
 Z2020-010373 30. 3. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.
Upgrade univerzálního Mo/Cu Kalpha difraktometru 5 809 917 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je upgrade difraktometru Rigaku HighFlux HomeLab™ s duálním generátorem Mo/Cu Kalpha RTG záření Rigaku MicroMax 007 HF DW ve dvou funkčních submodulech: 1. náhrada stávajícího neopravitelného detektoru Saturn 724 HG používajícího CCD chipy Kodak za HPAD (zkratka z anglického Hybrid Pixel Array Detectors, pole hybridních pixelových detektorů) detektor schopný detekovat přímo (tj. např. bez mezikonverze RTG fotonů na na fotony viditelného světla) Cu i Mo Kalpha RTG fotony generované stávajícím generátorem RTG záření Rigaku MicroMax 007 HF DW 2. upgrade goniometru difraktometru Rigaku HighFlux HomeLab ze stávající geometrie „partial-chi“ na geometrii kappa Součástí upgrade difraktometru Rigaku HighFlux HomeLab™ je i dodávka SW schopného řídit jak duální generátor Mo/Cu Kalpha RTG záření Rigaku MicroMax 007 HF DW, tak oba nově dodané submoduly (tj. detektor RTG...
 Z2020-010377 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace Dodávka diagnostických souprav pro laboratorní odhad.cena 4 233 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky diagnostických souprav vč. systémových roztoků a kalibrátorů, jejich bezplatná výpůjčka a servis k tomu potřebných technologií.
 Z2020-010445 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Česká zemědělská univerzita v Praze Iontově výměnná chromatografie ke speciaci odhad.cena 2 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro Iontově výměnnou chromatografii ke speciaci toxických forem hliníku a chromu.
 Z2020-010712 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Severočeské doly a.s. Výstavba přesuvné trafostanice DT68 pro Lom DNT
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového stanoviště přesuvné trafostanice označené DT68 pro zajištění spolehlivého napájení těžebních technologií v Lomu Doly Nástup Tušimice. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dále prodloužení přívodních linek VN pro napájení přesuvné trafostanice DT68, zhotovení odvodnění, dodávku a montáž oplocení a osvětlení stanoviště přesuvné trafostanice DT68, dodávku podružné přesuvné transformovny 35/6 kV, kompenzačního kiosku, kompletní kabeláže a transportu stávajícího výkonového transformátoru 6,3 MVA zadavatele včetně dodávky nové záchytné/havarijní jímky, jejich umístění na nově vybudované stanoviště DT68, zapojení do funkčního celku, zprovoznění a vyzkoušení. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zpracování realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení.
 Z2020-010722 30. 3. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně HM, s.r.o.
Dodávka strojů pro rostlinnou výrobu 3 231 386 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří strojů pro povrchovou úpravu zemědělské půdy, konkrétně se jedná o polonesený pluh, nesený pluh a diskový podmítač, které budou používány při rostlinné výrobě ve Školním zemědělském podniku Žabčice.
 Z2020-010479 27. 3. 2020 neuvedena Centrum služeb Broumov s.r.o. FORMICA CZ, s.r.o.
Lepící stroj vazby V2 PUR 690 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lepičky vazby V2 PUR. Zadavatel požaduje použité zařízení, ale musí být plně funkční. Rok výroby musí být 2011 a nebo mladší.
 Z2020-010211 27. 3. 2020 2. 6. 2020 Česká národní banka Dodávka a servis VZV a NZV pro pobočky ČNB
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem, nízkozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem a nízkozdvižných vozíků s manuálním pohonem i zdvihem, dle specifikace odpovídající požadavkům zadavatele uvedeným v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD (dále také jen "vozíky" jednotlivě "vozík"). Předmětem veřejné zakázky je dále závazek dodavatele provádět pro zadavatele preventivní údržbu, technické kontroly vozíků a záruční, mimozáruční a pozáruční opravy vad vozíků za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
 Z2020-010347 26. 3. 2020 neuvedena ENEX GROUP s.r.o. GEFOS a.s.
Lokalizační jednotka - Totální stanice a GNSS 999 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks automatické totální stanice a 1 ks GNSS zařízení s kontrolerem včetně příslušenství. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek. Podrobná specifikace povinností dodavatele je dále uvedena v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
 Z2020-010390 26. 3. 2020 neuvedena Masarykova univerzita NANOMAX s.r.o.
Zařízení pro plazmové čištění 2 220 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodání přístrojového vybavení uhlovodíkové kontaminace z nosičů vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii a skenovací elektronovou mikroskopii a z držáků vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii. Zařízení musí umožňovat reprodukovatelně připravovat nosiče vzorků pro elektronovou mikroskopii. Přenos a uchycení nosičů vzorků musí být zařízena tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost jejich mechanického poškození během vkládání a vyndávání z přístroje.
 Z2020-010109 26. 3. 2020 neuvedena Fyziologický ústav AV ČR v.v.i. Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením vč. odhad.cena 18 500 000 Kč
Předběžné oznámení Dodávka a instalace moderního hmotnostního spektrometru hybridní architektury, který měří přesnou hmotu s vysokým rozlišením (HRAM - high resolution, accurate mass) v sestavě s kapalinovým chromatografem UHPLC. Možnost on-line separace nalytů pomocí kapalinové chromatografie od nanoprůtoků až po mikroprůtoky a ionizační zdroj ESI (eltkrosprej). LC-MS/MS sestava je určena pro kvantitavní proteomické analýzy komplexních biologických vzorků s dotastatečnou propustností a záchytem.
 Z2020-010343 26. 3. 2020 neuvedena ENEX GROUP s.r.o. GEFOS a.s.
Vysokorychlostní 3D laserový stacionární skener 1 519 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks stacionárního 3D skeneru včetně příslušenství. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace Zakázka je realizována v rámci projektu „Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb - komplexní mapovací systém budov, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396“.
 Z2020-010287 26. 3. 2020 neuvedena Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 3D Mikrofabrikační systém
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka 3D Mikrofabričního systému, bližší specifikace v rámci ZD
 Z2020-010146 26. 3. 2020 28. 4. 2020 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ekologizace a snížení energetické náročnosti odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další související technologie, jako je úprava vnitřních rozvodů plynovodu rozvodů UT, měření a regulace a související stavební úpravy stávajícího prostoru strojovny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem veřejné zakázky je dále pravidelná údržba technologie (servis) v rozsahu a za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Veškerá použitá technologie kogenerační jednotky i ostatního použitého zařízení musí být nová a doposud nepoužitá.
 Z2020-010095 30. 3. 2020 30. 4. 2020 VITON s.r.o. V 00244B - dodávka technologie odhad.cena 42 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem zadavatele název: Záchyt fugitivních emisí při výrobě nátěrových hmot VITON s.r.o. registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000314, konkrétně se jedná o dodávku technologického celku (dále jen „technologie“) na výrobu nátěrových hmot, specifikovaného v této zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a obstarání záležitosti spočívající v zajištění zejména řádné dimenzace celé technologie odpovídající požadovanému výkonu a kvalitě, zhotovení, dopravy a dodávky včetně montáže, uvedení do provozu, kalibrace, zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu na místě instalace. Na technologii budou vyráběny rozpouštědlové nátěrové hmoty VITON. Typy vyráběných nátěrových hmot a jejich bezpečnostní listy jsou k dispozici na...
 Z2020-010129 26. 3. 2020 30. 4. 2020 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze INMODOS_ Spektrometr vibračního cirkulárního odhad.cena 3 803 719 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka spektrometru vibračního cirkulárního dichroismu.
 Z2020-010048 25. 3. 2020 27. 4. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM/ Propojovací kabely pro detekční odhad.cena 280 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka kabelů a adaptérů pro propojování detekční elektroniky v kvantově optických experimentech dle dále uvedené specifikace. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
 Z2020-010219 25. 3. 2020 neuvedena Univerzita Pardubice Ing. Pavel Herrmann
Dodávka rázového zařízení skupiny A 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a uvedení do provozu 1 ks rázového zařízení skupiny A, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-010108 24. 3. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. CENTRIVIT, spol. s r.o.
Odvodňovací dekantační odstředivka 2 798 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž odvodňovací dekantační odstředivky, vřetenového čerpadla stabilizovaného kalu, ocelové podpěrné konstrukce včetně zařízení na vytahování šneku a kompletní dodávky a montáže potrubí pro začlenění do technologie odvodnění.
 Z2020-009785 23. 3. 2020 20. 4. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FaF UK - Potenciostat odhad.cena 460 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka potenciostatu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
 Z2020-009916 23. 3. 2020 21. 4. 2020 Univerzita Pardubice Dodávka systému pro nanoindentační měření II odhad.cena 5 945 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvední do provozu 1 ks systému pro nanoindentační měření vybaveného dynamickou mechanickou analýzou a teplotní celou, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-009941 23. 3. 2020 neuvedena Hantály a.s. LUX-PTZ s.r.o.
Rozšíření třídící linky 4 180 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace zařízení pro rozšíření třídící linky, a to s následujícím soupisem položek: 1 ks opláštění a úprava třídící linky, 1 vynášecí dopravník. Ks horizontální lis. Rozsah dodávky veřejné zakázky je přesně vymezen v příloze č. 2 kupní smlouvy, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.
 Z2020-009881 23. 3. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. STANDA UAB
Motorized optical positioners 2 070 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu The subject matter of the Public Contract is the supply of motorized optical positioners for automation of optical and laser systems in the HiLASE building in Dolní Břežany, the Czech Republic. The motorized positioners will allow smooth, high accuracy movement and remote control of optical components. The requirements consist of motorized linear, translation and rotation stages and compact motorized actuators. All positioners must be equipped with bipolar stepper motors and 24 V limit switches.
 Z2020-009970 23. 3. 2020 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice CONSORTA Praha s.r.o.
Nákup frézky pro SOŠ a SOU Hořovice 1 110 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka Frézky.
 Z2020-009768 23. 3. 2020 22. 4. 2020 Severočeské doly a.s. Dodávka dopravních pásů 2.pol. 2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky s názvem Dodávka dopravních pásů 2.pol. 2020 je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s paragrafem 35 ZZVZ, rozdělena na 8 částí Část 1 Veřejné zakázky nazvaná DP1 Část 2 Veřejné zakázky nazvaná DP2 Část 3 Veřejné zakázky nazvaná DP3 Část 4 Veřejné zakázky nazvaná DP4 Část 5 Veřejné zakázky nazvaná DP5 Část 6 Veřejné zakázky nazvaná DP6 Část 7 Veřejné zakázky nazvaná DP7 Část 8 Veřejné zakázky nazvaná DP8 Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
 Z2020-009928 23. 3. 2020 23. 4. 2020 COMTES FHT a.s. Vybavení experimentálního pracoviště pro vývoj odhad.cena 6 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání jednotlivých zařízení pro experimentální pracoviště pro vývoj technologie tažení drátů sestávající z: Indukčního zařízení včetně středo-frekvenčního zdroje, navíjecího zařízení, tryskacího zařízení.
 Z2020-009966 23. 3. 2020 neuvedena Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 PANAS, spol. s r.o.
Nákup CNC stroje pro obor truhlář včetně softwaru 2 059 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka CNC stroje včetně softwaru pro obor truhlář pro Střední odbornou školu stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín.
 Z2020-009590 27. 3. 2020 21. 4. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. DODÁVKY VYPÍNAČŮ VN DO ELEKTRICKÝCH STANIC
Oprava Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
 Z2020-009909 23. 3. 2020 22. 4. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Kyvadlo (inverzní kyvadlo) odhad.cena 540 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka lineárního jednoduchého inverzního kyvadla s možností přestavby na balanční vahadlo simulující v obou případech astatický dynamický systém (dále jen „inverzní kyvadlo“). Zadavatel požaduje dodání jednoduchého inverzního kyvadla dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2020-009537 20. 3. 2020 22. 4. 2020 CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. Centrum průmyslového výzkumu - průmyslové odhad.cena 2 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslových armatur s pohonem a armatur ručních podle technické specifikace, která je podrobně uvedena v odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
 Z2020-009811 20. 3. 2020 neuvedena Střední odborná škola Jarov SYSTHERM s.r.o.
REKONSTRUKCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM AREÁLU SOŠ JAROV 4 985 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce předávací stanice v areálu objektů Střední odborné školy Jarov, a to z důvodu havarijního stavu stávajícího zdroje tepla. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze Příloze č. 2 Technická specifikace předmětu díla zadávací dokumentace.
 Z2020-009484 20. 3. 2020 21. 4. 2020 Ministerstvo obrany Manipulační technika - elektrické vozíky
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků a 2 ks elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozíků..
 Z2020-009486 20. 3. 2020 27. 4. 2020 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Dodávka monokrystalového X-ray difraktometru odhad.cena 9 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodávka monokrystalického difraktometru s příslušenstvím (dále jen jako „Zařízení“), (ii) provedení komplexní instalace Zařízení a všech dalších komponentů, (iii) provedení proškolení minimálně 3 pracovníků zadavatele stran obsluhy Zařízení a využití jeho funkcí, (iv) zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu Zařízení.
 Z2020-009479 18. 3. 2020 neuvedena ekoka s.r.o. LUX - PTZ s.r.o.
Technologie pro třídění odpadů - ekoka s.r.o. 2 425 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka technologie pro třídění odpadů - horizontální paketovací lis na odpady (1 ks) sloužící pro zmenšení objemu odpadů.
 Z2020-009521 18. 3. 2020 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV TECTRA a.s.
Měřicí EMI přijímač 3 045 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky je dodání 1 kusu měřicího EMI přijímače včetně dopravy do místa plnění, dle potřeb zadavatele.
 Z2020-009465 18. 3. 2020 neuvedena Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. LUX-PTZ s.r.o.
Linka s lisem na druhotné suroviny 3 696 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení technologie na dotřídění a zpracování odpadů zařazených pod katalogová čísla 150101, 150102, 200101 a 200139 ve smyslu vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
 Z2020-009511 18. 3. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem MERCI, s.r.o.
Přenosný analyzátor ropných látek v půdě 2019/0200 2 479 131 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Přenosný analyzátor ropných látek v půdě 2019/0200

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 394 lidí darovalo 1 104 816 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy