Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 23 222 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-041634 24. 11. 2020 neuvedena Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno - Starý Lískovec Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení odhad.cena 10 364 452 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY a jeho řádné předání bez vad a nedodělků objednateli.
 Z2020-041620 24. 11. 2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost JIPOL s.r.o.
2020 - Dotace Brno - instalace LED svítidel 4 925 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED svítidel (664 ks) zadavateli za účelem instalace LED svítidel do vybraných ulic na území statutárního města Brna. Svítidla budou dodána postupně (cca 150ks/měsíc) do skladu zadavatele na adrese Brno, Křenová 9. První dodávka se předpokládá k 27.11.2020, za předpokladu uzavření smlouvy do 15.10.2020. Náklady na dopravu svítidel do místa skladu nese dodavatel.
 Z2020-041222 23. 11. 2020 22. 12. 2020 Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. MODERNIZACE PLYNOVÉ TEPLOVODNÍ KOTELNY ulice odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna kotlů
 Z2020-041377 23. 11. 2020 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM DYNOELEKTRO s.r.o.
Kabely NN - Rozšíření PVP Bukov II. etapa 1 477 781 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Kabelů NN pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa včetně dopravy.
 Z2020-041447 23. 11. 2020 22. 12. 2020 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Chromatografy odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka 1 kusu kapalinového a 1 kusu plynového chromatografu včetně příslušenství a záručního servisu po dobu 2 let.
 Z2020-041465 23. 11. 2020 22. 12. 2020 TAMERO INVEST s.r.o. Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy,II. odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je realizace investiční akce „Výměna řídících systémů (ŘS) ve výměníkových stanicích Kralupy, II. etapa“. Zadavatel je společností, která má ve svém předmětu podnikání mimo jiné výrobu a rozvod tepelné energie. Z tohoto titulu zadavatel provozuje a spravuje výměníkové stanice, které podléhají pravidelné údržbě a opravám. V rámci takové údržby jsou postupně vyměňovány řídící systémy v jednotlivých výměníkových stanicích. Bližší specifikace v rámci ZD.
 Z2020-041349 23. 11. 2020 21. 12. 2020 Česká zemědělská univerzita v Praze Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP odhad.cena 13 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro funkční a technologický celek pekárna a cukrárna Výukového centra zpracování zemědělských produktů, včetně jeho montáže a zprovoznění.
 Z2020-041098 23. 11. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. ŠKODA JS a.s.
Dodávka snímačů neutronového toku KNI - ETE 54 944 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka snímačů neutronového toku KNI. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Jaderná elektrárna Temelín.
 Z2020-041488 23. 11. 2020 21. 12. 2020 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. Upgrade zařízení pro analýzu proteinové difrakce odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka upgrade zařízení pro analýzu proteinové difrakce, včetně příslušenství, dle technické specifikace.
 Z2020-041429 23. 11. 2020 7. 1. 2021 Nemocnice Na Bulovce Dodávka reagencií pro automatizované barvení odhad.cena 3 680 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky budou opakující se postupné dodávky spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek a bezplatná výpůjčka barvícího automatu.
 Z2020-041255 23. 11. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj Dodávka CNC a konvenčních obráběcích strojů vč. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041389 23. 11. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Fisher Scientific, spol. s r.o.
VERKON s.r.o.
+1 dodavatel
Přístrojové vybavení pro laboratoř pedologie a 528 726 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro laboratoř pedologie a geologie v budově B Mendelovy univerzity v Brně na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.
 Z2020-041238 23. 11. 2020 neuvedena Jihočeský kraj Expoziční a architektonické osvětlení včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041446 23. 11. 2020 22. 12. 2020 Ústav hematologie a krevní transfuze Dodávka přístroje pro Real-time PCR odhad.cena 990 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka 1 kusu přístroje pro analýzu nukleových kyselin na principu real-time PCR pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instalační kvalifikace, zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návodu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu, bezpečnostně technických prohlídek dle zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, případně preventivních prohlídek, odborné údržby dle doporučení výrobce a validací, a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
 Z2020-041404 23. 11. 2020 neuvedena Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. Dodávka transportního systému včetně skladu malých odhad.cena 50 084 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je dodávka transportního systému a skladu malých dílů včetně projektu, instalace, zprovoznění, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
 Z2020-041512 23. 11. 2020 neuvedena Obec Hať EMPEMONT s.r.o.
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany 2 788 067 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému obce Hať zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obce a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel.
 Z2020-041206 23. 11. 2020 22. 12. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Trhací stroj (upgrade instrumentovaného trhacího odhad.cena 775 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dílů pro instrumentovaný trhací stroj zadavatele, které rozšíří jeho stávající možnosti programování měření, zajistí efektivnější ergonomii pracoviště prostřednictvím dotykového zařízení a umožní přesné měření a stanovení modulu pružnosti a Poissonova čísla u kovových i nekovových materiálů. Zadavatel požaduje dodání dílů instrumentovaného trhacího stroje dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2020-041411 23. 11. 2020 21. 12. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FaF UK - Dovybavení a zprovoznění HPLC odhad.cena 396 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dovybavení a zprovoznění HPLC chromatografu pro výuku farmaceutické analýzy pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
 Z2020-041050 23. 11. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Stacionární měřící stanice pro měření rozměrů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-041019 19. 11. 2020 neuvedena Státní zdravotní ústav „LC-MS/MS systém s trojitým kvadrupólem“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041164 19. 11. 2020 neuvedena Město Budišov nad Budišovkou Protipovodňová opatření města Budišov nad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-040974 19. 11. 2020 21. 12. 2020 Město Vyšší Brod Vyšší Brod - úpravna vody, doplnění membrán odhad.cena 12 214 102 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího vodního díla (úpravny vody). Nově bude ve stávajícím objektu instalována technologie membránové keramické filtrace, bude vyměněn stávající sdělovací kabel, budou provedeny drobné stavební úpravy, u stávajícího přístřešku budou doplněny dveře a budou sanovány stávající objekty kalového hospodářství.
 Z2020-040973 18. 11. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky H TEST a.s.
Agile Europe s.r.o.
ČVUT-CIIRC: Fotovoltaické panely a inventory III 3 587 165 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku fotovoltaických panelů a inventorů pro zadavatele. Zadavatel veřejnou zakázku za účelem efektivnějšího soutěžení rozdělil do 2 dílčích částí. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu každé dílčí části veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“) a v Příloze č. 1, Návrh kupní smlouvy, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek, příslušné každé dílčí části.
 Z2020-040860 16. 11. 2020 21. 12. 2020 Biomedica, spol. s r.o. Dodávka a instalace 3 zařízení na výrobu pevných odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka a instalace 3 zařízení na výrobu pevných lékových forem (rotační tabletovací lis, zařízení na plnění kapslí, potahovací zařízení tablet) včetně veškerého příslušenství.
 Z2020-040870 16. 11. 2020 21. 12. 2020 Ústecký kraj Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve odhad.cena 76 932 375 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem projektu je realizace systému nuceného větrání s rekuperací ve vybraných učebnách a prostorách stávající budov středních škol v Ústeckém kraji (část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6 a část 7 této veřejné zakázky). Instalované vzduchotechniky jsou výhradně řešeny jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího větracího vzduchu. Řízené větrání je řešeno v prostorách tříd a vedlejších prostor určených pro personál a učitelský sbor. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace-část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6 a část 7; Soupis stavebních prací, dodávek a služeb-část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6 a část 7; Závazný vzor smlouvy-část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6 a část 7 a Technické podmínky - Seznam zařízení-část 1, část...
 Z2020-040764 16. 11. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Doosan Skoda Power s.r.o.
Dodávka ND - průtočná část TG 200 MW - blok A, B 36 995 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů určených do průtočné části turbíny TG200 MW, bloku A a B, v rámci akce „GO TG200 v Elektrárně Tušimice.
 Z2020-040416 16. 11. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. DRIBO, spol. s r.o.
DODÁVKY ODPÍNAČŮ A ODPOJOVAČŮ VN PRO VEDENÍ 300 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpínačů a odpojovačů VN pro vedení s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy na základě Kupní smlouvy pro období 3 let.
 Z2020-040774 16. 11. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové I.T.A.-Intertact s.r.o.
Automatický izolátor nukleových kyselin pro 33 570 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázka je dodávka automatického izolátoru nukleových kyselin včetně potřebného příslušenství určeného pro vyšetření koronaviru SARS-CoV-2 pro Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové. Součástí předmětu plnění je dále zajištění pozáručního BTK a ostatních činností v souladu se zadávací dokumentací a zajištění dodávek spotřebního materiálu po dobu neurčitou.
 Z2020-040829 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava Plně automatizovaný detekční systém pro vyšetření odhad.cena 5 979 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks automatizovaný detekční systém pro vyšetření původců mikrobiálních patogenů na principu statimové RT-PCR s detekcí nukleové kyseliny virů, bakterií a parazitů, dodávky diagnostických kitů, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému přístroji.
 Z2020-040750 16. 11. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. STABA - SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.
Dodávka ND absorbéru - potrubí cirkulačních 2 174 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je dodávka ND absorbéru - potrubí cirkulačních rozstřikových pater pro Elektrárnu Tušimice.
 Z2020-040772 16. 11. 2020 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni SolidVision, s.r.o.
Pětiosé robotizované obráběcí centrum 3 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 (jednoho) kusu pětiosého robotizovaného obráběcího centra včetně příslušenství dle specifikace uvedené v příloze č. 1 kupní smlouvy včetně splnění souvisejících plnění.
 Z2020-040319 16. 11. 2020 14. 12. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci FF/UPOL - Rastrovací elektronový mikroskop s odhad.cena 3 884 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka rastrovacího elektronového mikroskopu s energiově-disperzním spektrometrem. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
 Z2020-040869 16. 11. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Engul, s.r.o.
Náhradní zdroj elektřiny - budovy 1.LF UK, U 4 583 419 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka náhradního zdroje elektrické energie s naftovým agregátem v provedení s protihlukovým ochranným kontejnerem (kapotáží) pro zásobování elektrickou energií, zejména pro chladicí zařízení v budovách užívaných 1.LF UK U Nemocnice 3 a U Nemocnice 5, Praha 2.
 Z2020-040816 16. 11. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
NKT s.r.o.
+1 dodavatel
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY 250 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELŮ ZEMNÍCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PVC S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELŮ ZEMNÍCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PVC NA ZÁKLADĚ KUPNÍ SMLOUVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ TŘÍ KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 40%, 35% A 25% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU.
 Z2020-040872 23. 11. 2020 18. 12. 2020 RUMPOLD UHB, s.r.o. Rozšíření třídicí linky odhad.cena 5 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace třídící linky. Jedná se o pořízení výkonnějšího dopravníku a výkonnějšího lisu. Pro manipulaci s vytříděnými surovinami bude dále pořízen vysokozdvižný vozík.
 Z2020-040296 13. 11. 2020 11. 12. 2020 Liberty Ostrava a.s. Modernization of Steel Shop / Modernizace odhad.cena 1 665 950 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace dvou hybridních pecí na výrobu oceli, které umožní flexibilní výrobu oceli z tekutého kovu i šrotu, tak i pouze ze šrotu. Každá jednotka hybridní pece bude mít kapacitu 200 t. Její součástí budou všechna zařízení potřebná pro výrobu oceli jak z tekutého kovu a šrotu, tak i pouze ze šrotu.
 Z2020-040616 13. 11. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Bio-Rad spol. s r.o.
Termocykler pro měření v reálném čase (real-time 593 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 kusu termocykleru pro měření v reálném čase (real-time PCR cykler) pro Laboratoř pro studium vzácných nemocí, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze.
 Z2020-040180 13. 11. 2020 14. 12. 2020 Obec Luštěnice Správa a servis kotelen
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, je poskytnutí služeb, a to zajištění provozu a údržby tepelného hospodářství v budovách zadavatele.
 Z2020-040597 13. 11. 2020 neuvedena Vysoké učení technické v Brně X-Sight s.r.o.
Optické měřicí přístroje 712 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických měřicích přístrojů.
 Z2020-040187 13. 11. 2020 neuvedena OBEC KVASINY Rekonstrukce a rozšíření VO Kvasiny – etapa 3 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040626 13. 11. 2020 neuvedena O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. 3Dwiser s.r.o.
POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE 3D TISKU PRO VÝROBU STĚROVÝCH 2 276 983 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie 3D tisku pro výrobu stěrových tyčinek pro odběr vzorku na COVID 19, laboratorních a diagnostických pomůcek a dalších produktů. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
 Z2020-040679 13. 11. 2020 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut EDLIN, s.r.o.
Modulární držáky vzorků pro TEM / Sample holder 3 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka speciálního držáku vzorků pro transmisní elektronový mikroskop (TEM), který bude umožňovat in-situ experimenty za podmínek pouze zvýšené teploty (alespoň do 900 °C) a dále při kombinaci zvýšené teploty a voltampérového zatěžování. Držák musí být kompatibilní se stávajícím TEM typu TITAN Themis 60-300 výrobce Thermo Fisher Scientific. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
 Z2020-040238 13. 11. 2020 neuvedena Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040142 13. 11. 2020 neuvedena Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Separátory (spektrometry) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040253 13. 11. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Trafo CZ, a.s.
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 35kV 103 810 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (35kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (35kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy
 Z2020-040277 13. 11. 2020 11. 12. 2020 REKUPLAST s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO NAVÝŠENÍ MATERIÁLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ odhad.cena 9 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
 Z2020-040105 12. 11. 2020 15. 12. 2020 KONTEJNERY s.r.o. Zakázka č. 3/2020 - KONTEJNERY s.r.o. odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka třídiče. Bližší popis je uveden v technické příloze zadávací dokumentace.
 Z2020-040324 12. 11. 2020 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM Ventilátory - Rozšíření PVP Bukov II. etapa 1 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 části Ventilátorů pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa včetně dopravy: 3 ks důlního ventilátoru elektrického dvoustupňového o vnitřním průměru 500 mm 3 ks důlního ventilátoru elektrického dvoustupňového o vnitřním průměru 630 mm
 Z2020-040065 12. 11. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Laboratorní vyšetřovací metody - Systém pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040351 12. 11. 2020 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. ELTE, s.r.o.
Rekonstrukce plynové kotelny Konferenčního centra 4 484 842 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna kotle v západním přístavku, úprava strojovny v západním přístavku a revize trasování, zateplení trubního vedení mezi přístavky, rekonstrukce strojovny hlavní budovy Zámku, výměna bojlerovny ve východním přístavku zprovoznění a vyladění celého systému, včetně MaR.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 626 lidí darovalo 1 660 986 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy