Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 23 595 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-007230 26. 2. 2021 neuvedena CZECH-METAL s.r.o. GarFen.cz,s.r.o.
Dotřídění a úprava vybraných odděleně sbíraných 3 093 058 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka manipulačního vozíku, velkoobjemových kontejnerů 36 m3, nůžek na stíhání a pásového dopravníku dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace
 Z2021-006953 26. 2. 2021 30. 3. 2021 Ostravská univerzita Vybavení urologie LF OU - I./2 odhad.cena 1 294 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro urologii pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
 Z2021-006881 26. 2. 2021 29. 3. 2021 Masarykova univerzita Dodávka systému pro fluorescenční zobrazování odhad.cena 14 540 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je dodávka světelného fluorescenčního mikroskopu, který pro osvětlení preparátu používá zvláštní objektiv umístěný v perpendikulárním úhlu vůči objektivu detekčnímu. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
 Z2021-006987 26. 2. 2021 30. 3. 2021 Královéhradecký kraj Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - odhad.cena 3 769 395 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérů pro návštěvnické centrum a pevnostní objekty v Dobrošově (tj. návštěvnické centrum S0 01, pevnostní objekty S0 101 Zelený) v souladu s požadovanými minimálními technickými parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „dodávka interiérů“ či „služeb“) včetně dohodnutých záručních podmínek a převedení vlastnického práva ke zboží na kupujícího.
 Z2021-006996 26. 2. 2021 neuvedena Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i. Skenovací/transmisní elektronový mikroskop pro odhad.cena 33 058 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového kompletního skenovacího/transmisního elektronového mikroskopu (S/TEM) s FEG katodou typu Schottky a urychlovacím napětím do 200 kV, s možností práce v klasickém transmisním módu (dále také jen jako „TEM“) a ve skenovacím transmisním módu (dále také jen jako „STEM“). Přístroj musí umožňovat práci v difrakčních módech (difrakce paralelním i konvergentním svazkem a nanodifrakce). Přístroj musí být vhodný pro špičkové aplikace v oblasti studia kovových, keramických a kompozitních materiálů.
 Z2021-006957 26. 2. 2021 29. 3. 2021 A G Á T A, spol. s r.o. Pořízení závlah firmou Agáta spol. s r.o. odhad.cena 3 021 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3) - 6 ks pásových zavlažovačů 500m/110mm.
 Z2021-007254 26. 2. 2021 neuvedena Státní zdravotní ústav Fluorescenční mikroskopická soustava pro kometový 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění výběrového řízení bude dodávka fluorescenční mikroskopické soustavy (systému), která zahrnuje dodání požadovaného zařízení, jeho instalaci, proškolení uživatelů a poskytování záručního servisu. Fluorescenční mikroskop (inverzní) + příslušenství (monochromatická digitální kamera s vysokým rozlišením). Zařízení bude vybaveno PC a softwarem (softwary) umožňujícím plně nebo semi-automatickou formu kometového testu a pokročilou analýzu digitálního 3D obrazu (nezávislou na kometové analýze).
 Z2021-006947 26. 2. 2021 31. 3. 2021 Ostravská univerzita Průtokový cytometr umožňující sortování buněk vč. odhad.cena 5 440 248 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru umožňující sortování buněk vč. software pro analýzu dat z průtokového cytometru pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868. Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 Z2021-007124 25. 2. 2021 neuvedena Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. HR Elektro s.r.o.
Výměna svítidel v Schebkově paláci 2 286 913 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Objekt Schebkova paláce v ulici Politických vězňů v městské části Praha 1 Nové Město, sloužící jako sídlo Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., byl postaven v letech 1870 až 1873. Objekt má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží se vstupem v úrovni 1. nadzemního podlaží. Předmětem plnění veřejné zakázky je demontáž stávajících osvětlovacích těles ve vybraných prostorách objektu a dodávka nového LED osvětlení včetně montáže, zejména za účelem snížení spotřeby elektrické energie a zlepšení kvality umělého osvětlení. Instalace nových svítidel v co největší míře využije stávajícího umístění. Část stávajících svítidel nebude nahrazena a dojde pouze k úpravě zdiva. Podrobněji je předmět zakázky popsán v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 6 dokumentace zadávacího řízení. Realizace předmětu plnění veřejné zakázky musí respektovat provoz zadavatele a bude probíhat v součinnosti...
 Z2021-006785 25. 2. 2021 26. 3. 2021 Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů odhad.cena 6 750 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Havířov“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013695. Předmětem veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky na nemocniční odpady. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 Zadávací dokumentace. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou část veřejné zakázky.
 Z2021-006737 25. 2. 2021 26. 3. 2021 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Czech-BioImaging - Kamera pro TEM odhad.cena 4 380 165 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka single-electron citlivé kamery pro TEM Jeol JEM-2100Plus provozovaný v laboratoři Zobrazovacích metod v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy.
 Z2021-006751 25. 2. 2021 25. 3. 2021 Národní galerie v Praze Dodávka infračerveného mikroskopu s imagingovým odhad.cena 5 371 900 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka infračerveného mikroskopu s imagingovým detektorem a vyhodnocovacím SW vč. příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí plnění je rovněž doprava, kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu, technické a aplikační zaškolení obsluhy, jakož i bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty.
 Z2021-007104 25. 2. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AirPlus, spol. s r.o.
VZ 81420 - Dodávka dvou klimatizačních jednotek do 1 405 215 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů mezirackových klimatizačních jednotek s přímým výparem a se zvlhčovačem do serverovny Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) včetně kondenzátorů, jejich instalace/implementace a konfigurace, otestování, nastavení a uvedení do požadovaného chodu (dále jen „předmět plnění“). Součástí předmětu plnění je prodloužená záruka na 4 roky a zajištění podpory (maintenance) na dobu životnosti (10 let) klimatizačních jednotek. Součástí předmětu plnění je též veškerá doprava potřebná k poskytování předmětu plnění a ekologická likvidace původní staré klimatizační jednotky.
 Z2021-006745 25. 2. 2021 neuvedena OVM PELLET s.r.o. INSTALACE AKUMULACE ENERGIE VE FIRMĚ OVM PELLET odhad.cena 6 129 325 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a zavedení bateriové technologie akumulace energie o celkové kapacitě min. 230 kWh do provozu společnosti. Baterie bude připojena k fotovoltaické elektrárně a bude sloužit k akumulaci energie z fotovoltaické elektrárny a k následné dodávce akumulované energie do provozovny žadatele v obci Tukleky, na p. č. st. 54/1, 397 01 Oslov, v k. ú. Tukleky u Oslova. Bateriové úložiště uchovává elektrickou energii vyrobenou stávající fotovoltaickou elektrárnou (FVE) v provozovně zadavatele.
 Z2021-006779 25. 2. 2021 30. 3. 2021 Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Modernizace systému elektronického odbavování
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových technologií a zařízení a poskytnutí souvisejících služeb, jejichž hlavním účelem je modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové, a dále uzavření smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů a služby podpora SW backoffice a SW systému dispečerského řízení (dále jen „předmět veřejné zakázky“).
 Z2021-007102 25. 2. 2021 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit VIDEOCOM Štancel, s.r.o.
Měřící chodník pro analýzu cyklických pohybů a 282 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka měřícího chodníku pro analýzu cyklických pohybů a postury člověka, který umožňuje měřit délku a čas kontaktů nohou s podložkou při chůzi, běhu či skoku, včetně délky letové fáze. Umožňuje analýzu kroku i ve spojení s běžeckým pásem a díky zpětné vazbě modifikaci návyků chůze a postury člověka. Systém obsahuje inerciální senzor a vysokorychlostní kamery pro zvýšení přesnosti měření a umožňující hodnotit posturální parametry trupu. Podrobně je předmět zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. Měřící chodník bude využíván pro výuku studentů oboru Sportovní technologie v laboratoři posturografie, při terénních měřeních a v rámci jejich praxí. Mobilní systém pro analýzu chůze, běhu, rovnováhy a držení těla poskytuje rychlou zpětnou vazbu pro trenéry a sportovce v širokém spektru sportů.
 Z2021-006982 24. 2. 2021 neuvedena Online-olin s.r.o. PEPOS s.r.o.
Y-CZ s.r.o.
Online-olin s.r.o. - Materiálové využití odpadů - 4 790 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a mobilního drtiče s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2021-006981 24. 2. 2021 neuvedena Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška CNC vláknový laser 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel poptává 1 ks vláknového CNC laseru dle technické specifikace přiložené k zadávacím podmínkám.
 Z2021-006892 24. 2. 2021 neuvedena Alad CZ s.r.o. FORMASTERS s.r.o.
Alad CZ s.r.o. - smluvní výzkum a vývoj zařízení 3 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací včetně příloh. Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách. V první etapě je součástí plnění smluvní výzkum a vývoj zařízení dle technické specifikace a dodávka zařízení do místa plnění, kde bude zařízení integrováno do sušárenské technologie pro sušení odpadních kalů z čistíren odpadních vod. Ve druhé etapě je součástí plnění odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu odpovídajícím provozním požadavkům Objednatele a provedení experimentálního provozu a testování zařízení.
 Z2021-006599 22. 2. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Dodávka laboratorního přístroje pro LF OU – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006483 22. 2. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. 8091-Výměna místní kabeláže na výkonových odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-006272 22. 2. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. KII_00482 Modernizace stávajícího dvouválcového odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-006608 22. 2. 2021 neuvedena Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Výměna motorů a řízení stávajících deseti kusů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006553 22. 2. 2021 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-006442 22. 2. 2021 neuvedena Zemědělské obchodní družstvo Kolný Zemědělské obchodní družstvo Kolný - Technologie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006429 22. 2. 2021 22. 3. 2021 Ministerstvo obrany Modernizace prostředků AWOS - nákup 2021
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Modernizace prostředků AWOS - nákup 2021 (správná)
 Z2021-006457 22. 2. 2021 22. 3. 2021 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Dodávka fluorescenčního spektrometru a rozšíření odhad.cena 5 735 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka fluorescenčního spektrometru a rozšíření komplementárního detekčního modulu pro stávající konfokální mikroskop.
 Z2021-006680 22. 2. 2021 neuvedena ORLEN UniCRE a.s. Komprehenzivní GCxGC/MS systém odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006302 22. 2. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. 7302 - Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-006706 22. 2. 2021 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. OptiXs, s.r.o.
High dynamic range streak cameras 6 495 159 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-006684 22. 2. 2021 neuvedena Technická univerzita v Liberci O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.
022_Ve_Anaerobní box Whitley A45 Anaerobic 1 498 977 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 1 ks pracovní stanice s kontrolovanou anaerobní atmosférou Whitley A45
 Z2021-006215 19. 2. 2021 neuvedena TOPMACHINES CZ s.r.o. Safety elektromateriál a bezpečnostní hořák odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006479 19. 2. 2021 neuvedena ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Fire & Safety Systems spol. s r. o.
Dodávka komplexního zařízení péče o hadice 2 025 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR (ŠVZ HZS ČR) - střediska Zbiroh
 Z2021-006183 19. 2. 2021 neuvedena Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Jevištní technologie – Reduta – 1. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006557 19. 2. 2021 neuvedena VRAMAT CZ s.r.o. INGES, spol. s r.o.
Pořízení technologie pro snížení emisí-VRAMAT CZ 4 085 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je zařízení pro třídění štěrkopísku se zkrápěcím zařízením. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii
 Z2021-006257 19. 2. 2021 neuvedena Královská kanonie premonstrátů na Strahově Dodávka hardware pro digitální expozici odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006186 19. 2. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Maloobjemový provoz ke zpracování mléka VCZZP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006256 19. 2. 2021 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka mikroskopického systému pro šetrné snímání odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006253 19. 2. 2021 neuvedena AGRA ŠANOV, spol. s r.o. Nákup lineárních zavlažovačů - Šanov nad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006042 18. 2. 2021 19. 3. 2021 Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů odhad.cena 6 750 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013713. Předmětem veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky na nemocniční odpady. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 Zadávací dokumentace. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou část veřejné zakázky.
 Z2021-006314 24. 2. 2021 23. 3. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Baterie do UPS odhad.cena 2 100 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky baterií do UPS pro pracoviště JIP, operační sály a další podobné provozy v rozsahu dle potřeb zadavatele po dobu dvou let. Součástí dodávky není instalace zakoupených baterií a uvedení do provozu. Součástí dodávky není odinstalace starých baterií. Bližší specifikace, technické parametry a počty jsou uvedeny v příloze ZD, specifikace.
 Z2021-006099 18. 2. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Maloobjemový provoz ke zpracování masa VCZZP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006018 18. 2. 2021 neuvedena ESAP Consult, s. r. o. Hořáky nepřímého ohřevu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006072 16. 2. 2021 neuvedena Demolice Recyklace HB s.r.o. CIME, s.r.o.
Demolice Recyklace HB s.r.o. - Technologie pro 5 109 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka manipulátoru a mobilního zařízení na výrobu štěpky. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2021-006218 19. 2. 2021 neuvedena BEZPETEK a.s. Dodávka zařízení pro filtraci pitné vody, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005612 15. 2. 2021 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. LCMS Q-TOF Systém kapalinové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005903 15. 2. 2021 neuvedena Severočeské doly a.s. Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-005916 15. 2. 2021 15. 3. 2021 Ministerstvo obrany Ohřívač vzduchu letištní - nákup (1. část) odhad.cena 45 950 413 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 23 ks letištních ohřívačů vzduchu ve třech provedeních s příslušenstvím pro zajištění vojenského leteckého provozu.
 Z2021-005937 22. 2. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL – Škrabky na brambory odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005752 15. 2. 2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. MB ČOV II, sušení kalů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 288 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy