Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 20076 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005307 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 5 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB VČETNĚ SEKACÍCH RAMEN PRO ZAJIŠTĚNÍ POKOSU TRAVNÍCH POROSTŮ odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks továrně nových traktorových nosičů včetně sekacích ramen pro potřeby SÚS JMK.
Z2019-005389 14. 2. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.
Dodávka stavební techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina cms Ji, CH 2 367 025  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 ks rypadlo-nakladače a 1 ks smykem řízeného nakladače, a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 4 pracovníků zadavatele.
Z2019-005196 14. 2. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Tvrdoměr odhad.cena 1 350 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického tvrdoměru, který je určen k měření tvrdosti a mikrotvrdosti na různých materiálech a je schopen měření v jednotlivých bodech, průbězích a mapách - to vše řešené automatickým pohybem a vyhodnocováním (dále jen „tvrdoměr“). Zadavatel požaduje dodání tvrdoměru dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Bližší podmínky plnění veřejné zakázky jsou uveřejněny na profilu zadavatele v zadávací dokumentaci.
Z2019-005450 14. 2. 2019 11. 3. 2019 MERO ČR, a.s. Rámcová dohoda na servis řídicího bilančního systému ENTIS, bilančních hladinoměrů a teploměrů ENRAF a hladinoměrů VEGA - II odhad.cena 3 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Provádění pravidelné údržby a servisní činnosti na zařízeních bilančního systému ENTIS, bilančních hladinoměrů a teploměrů ENRAF a hladinoměrů VEGA
Z2019-005311 14. 2. 2019 26. 3. 2019 Ostravská univerzita Hmotnostní spektrometry odhad.cena 19 841 300  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostních spektrometrů včetně příslušenství specifikovaných v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, osazení, zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, instalace, zprovoznění a zaškolení, servis zařízení, provedení servisní prohlídky a testů jednotlivých funkcionalit požadovaných v technické specifikaci před ukončením záruční doby, dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.
Z2019-005302 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Citlivá aparatura pro multifrekvenční PFM (Equipment for sensitive multifrequency Piezoelectric Force Microscopy (PFM) measurements) odhad.cena 7 230 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka citlivé aparatury pro multifrekvenční PFM (Piezoelectric Force Microscopy)
Z2019-005189 14. 2. 2019 4. 3. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odsávačka elektrická II odhad.cena 253 730  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks elektrických odsávaček pro IV. Interní kliniku – Endoskopie FP Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dále jsou předmětem plnění dodávky spotřebního materiálu.
Z2018-039727 14. 2. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Fotobioreaktor pro produkci řas - 7/16-019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005340 14. 2. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Emisní spektrometr odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005215 14. 2. 2019 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Zavedení dynamického nákupního systému pro optické a optomechanické komponenty odhad.cena 30 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup optických a optomechanických komponentů pro vytvoření nových a modifikaci stávajících laboratorních sestav. Tyto budou využity v základním i aplikovaném výzkumu ve vědních oblastech nanotechnologie, metrologie, mikroskopie a spektroskopie, zobrazování, optických mikromanipulačních technik a dalších příbuzných oborů využívajících světelných svazků.
Z2019-005274 13. 2. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze LABOR machine s.r.o.
Technopark Kralupy III –Trhací stroj 1 579 950  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání elektromechanického trhacího stroje pro zkoušky v tahu, tlaku a ohybu se zatěžovací silou 50 kN. Zkušební zařízení musí umožnit provádění zkoušek polymerních, kovových, keramických a stavebních materiálů za laboratorní teploty.
Z2019-005258 13. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. NKT s.r.o.
Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY ZEMNÍ VN – IZOLACE XLPE 125 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELŮ ZEMNÍCH VN - IZOLACE XLPE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELŮ ZEMNÍCH VN S IZOLACÍ XLPE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 80% A 20% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 101-2017
Z2019-005275 13. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Prysmian Kablo s r.o., organizační složka
LABARA CABLES s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKA VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE 42 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 60% A 40% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 104-2017
Z2019-005290 13. 2. 2019 18. 3. 2019 Technická univerzita v Liberci 021_Lo_OPVVV_Testbed pro tiskovou hlavu - Mechanická část pojezdů os X_Y_Z odhad.cena 1 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Testbed pro tiskovou hlavu - Mechanická část pojezdů os X, Y, Z .
Z2019-005331 13. 2. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. OptiXs, s.r.o.
Spektrální in-situ elipsometr 3 680 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka spektroskopického elipsometru pracujícího ve spektrálním oboru UV-NIR, který umožňuje měření elipsometrických spekter při různých úhlech dopadu spolu s intenzitním měřením spekter reflektivity a transmise a komplexní SE analýzu jak v ex-situ konfiguraci s motorizovaným goniometrem, tak v in-situ uspořádání pro instalaci na vakuovou komoru pro depozici tenkých vrstev. Dodávka zahrnuje spektroskopický elipsometr, kompletní řídicí a vyhodnocovací systém s ovládacím softwarem. Součástí plnění je také instalace a uvedení do provozu, proškolení obsluhy a poskytování záručního servisu. Dále je požadována i technická podpora ze strany dodavatele týkající se analýzy dat, měření vzorků, poradenství a možnosti ověření měření na zařízení v laboratořích výrobce, a to po celou dobu záruční lhůty
Z2019-005200 12. 2. 2019 neuvedena ZF Engineering Plzeň s.r.o. Testovací systémy pro HiL testy I odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže, zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů je primárně validace softwaru pro elektronické řídící jednotky elektromotorové soustavy. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).
Z2017-033841 13. 2. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Animalab s.r.o.
Animalab s.r.o.
BARIA s.r.o.
Animalab s.r.o.
Animalab s.r.o.
Chromservis s.r.o.
Animalab s.r.o.
VWR International s.r.o.
Animalab s.r.o.
VWR International s.r.o.
BARIA s.r.o.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
"APR" spol. s r.o.
BARIA s.r.o.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
Laboratorní materiál a chemikálie 06-2018 1 173 146  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005078 12. 2. 2019 1. 4. 2019 Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Hlinsko - třídící linka odhad.cena 9 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávané veřejné zakázky je dodávka třídící linky včetně lisu do areálu Technických služeb Hlinsko.
Z2019-005124 12. 2. 2019 neuvedena VH Nákup nového traktoru odhad.cena 3 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Technické údaje Požadovaná hodnota Jmenovitý výkon motoru kW : Min. 110 a max.120, Rozvor(mm) : 2250 mm, Čelní hydraulická ramena: ano, Pojezdová rychlost v km/hod :0-50 km/hod, Posuvný unašeč zadních kol: ano, Spodní závěs pevný (lišta) k80, plus horní stavitelný k80, Plus stavitelný kolík průměr 40mm: ano, Převodovka plynulá , bezstupňová: ano, Zatížení zadního závěsu v tunách: 32 t, Uzávěrka diferenciálu: ano, Hydraulické okruhy- počet: 4 okruhy, Hydraulika – tříbodový zadní závěs: ano, Hydraulika – tříbodový přední závěs: ano, Přední odpružená náprava: ano, Celorámová nebo ,polorámová konstrukce: ano, Klimatizovaná kabina: ano, Úplná navigace:ano, Závaží v zadních kolech: ano, Kultivační kola zadní: ano, Kultivační kola přední: ano
Z2019-005211 12. 2. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Czochralski crystal puller 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka aparatury pro pěstování monokrystalů Czochralského metodou pro jejich studium v laboratoři. Hlavním záměrem je pěstování monokrystalů materiálů typu oxidů. Předpokládaný průměr krystalů: do 20 mm.
Z2019-004825 11. 2. 2019 neuvedena Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Modernizace CNC obrábění odhad.cena 12 258 797  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů, včetně zpětnovazební kontroly výrobních operací na 3D - souřadnicovém měřícím stroji v rámci oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. Podpořeno bude vzdělávací zařízení na úrovni střední odborné školy
Z2019-004963 11. 2. 2019 15. 3. 2019 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Dodávka traktoru s univerzálním žacím ramenem odhad.cena 6 198 347  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů traktorů s univerzálním žacím ramenem“) dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů traktorů.
Z2019-004840 11. 2. 2019 19. 3. 2019 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory POCT odhad.cena 12 741 700  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory POCT, včetně zápůjčky analyzátorů
Z2019-004995 11. 2. 2019 neuvedena Mgr. Jiří Bartoš AGROCENTRUM ZS, s.r.o.
Modernizace farmy 9 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je dodávka sklízecí mlátičky s příslušenstvím
647069 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Výstavba nového vedení vvn 110 kV, Polička - Svitavy
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je realizace stavby IE-12-2003679, "Polička-Svitavy, venkovní vedení 110 kV" a to výstavba nového nadzemního venkovního elektrického vedení 2 x 110 kV v úseku TR Polička - TR Svitavy. V rámci realizace bude mimo jiné provedana stavba nových příhradových stožárů, včetně betonových základů a nátěrů, montáž nových izolátorových závěsů, fázových vodičů a zemnícího lana, napojení projektovaného a stávajícího vedení 110 kV a uvedení do provozu. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace a všech souvisejících norem.
Z2019-004664 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. SERW, spol. s r.o.
DODÁVKY ODPOJOVAČŮ A ODPÍNAČŮ VN PRO STANICE 16 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2018 – 12/2020.
Z2019-004452 7. 2. 2019 neuvedena Plzeňský kraj Transformace (převod) archivů a jejich verifikace a konsolidace ÚMPS DTM DMVS PK (Účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje) odhad.cena 14 195 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Provedení verifikace dat v archivu Digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK), jejich harmonizaci s datovým modelem nového výměnného formátu XML DTM (v němž jsou data DTM PK uložena), zpřesnění a převod do datového skladu Účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) tak, aby výsledná data v DTM PK představovala konsolidovaný a garantovaný datový zdroj.
Z2019-004536 7. 2. 2019 neuvedena OKD,a.s. Zeppelin CZ s.r.o.
Generální oprava uzlů hřeblového dopravníku PF 6/1042 26 799 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Generální oprava uzlů hřeblového dopravníku PF 6/1042 pro odtěžení z dobývání černého uhlí v podmínkách OKD pro lokalitu Karviná
Z2019-004649 7. 2. 2019 13. 3. 2019 Veolia Energie ČR, a.s. GO EO K 12 odhad.cena 46 670 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Provedení generální opravy stávajícího elektrostatického odlučovače parního kotle K12 o maximálním parním výkonu 220 t/h na spalování černouhelného prachu a proplástku dle zadávací dokumentace a to formou realizace „na klíč“.
Z2019-004520 7. 2. 2019 14. 3. 2019 Město Písek Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa- ČOV Písek odhad.cena 39 999 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím semimobilní kontejnerové technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV. V zařízení bude likvidováno 3 580 až 3 900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 - 700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Součástí stavby, je dopravní cesta od vzniku kalu - stávající pásové lisy, přes akumulační zásobník kalu až do napojení na pásové sušicí zařízení. Usušený kal je pak spolu s biomasou spalován v kotli. Energie ve spalinách z procesu bude využita pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektrické energie. Technologie odpovídá oběhovému hospodářství. Odpadní vzduch ze sušení bude veden do pračky spalin, zajišťující systémem mokré vypírky dodržení zákonných hodnot emisí, vypouštěných do ovzduší. Hodnoty vypouštěných látek budou trvale monitorovány. Více...
Z2019-004533 7. 2. 2019 11. 3. 2019 Technická mapa města Slaný a IT infrastruktura odhad.cena 10 726 101  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technické mapy města Slaný a související IT infrastruktury, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu instalace, implementace, provedení integračních prací, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace.
Z2019-004641 7. 2. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava HAMROZI s.r.o.
Dodávka materiálu pro řešení 2. etapy projektu 4 463 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka materiálu pro měření a regulaci a technologií pro řešení 2. etapy projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost „Mikro ORC jednotka s využitím 3D tisku“. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění, a související montážní, instalační aj. služby blíže specifikované v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-004473 7. 2. 2019 14. 3. 2019 České vysoké učení technické v Praze SPEKTROMETRY odhad.cena 8 850 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka spektroskopických analyzátorů různého typu.
Z2019-004491 6. 2. 2019 neuvedena Thomayerova nemocnice PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018 – digitální morfologie 2 975 162  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístroje: Digitální morfologie 1ks
Z2019-004576 6. 2. 2019 neuvedena PEKAŘSTVÍ TOPOLNÁ s.r.o. TEN ART, spol. s r.o.
Dodávka technologií pro Pekařství Topolná 4 789 190  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na dodávky v režimu zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Dodávka technologií pro Pekařství Topolná“. Jednalo se o dodávku 1 ks mycí linky přepravek, 1 ks pekařské pece, 2 ks stopkynáren a 1 ks chladicího boxu.
Z2019-004387 5. 2. 2019 neuvedena evolving systems consulting s.r.o. TELINK, spol. s r.o.
Nákup RC vysílaček 15 341  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu RC vysílač: • Typ vysílače: pultový • Frekvenční pásmo: 2.4 GHz ACCST • Počet kanálů: min. 16 • Paměť: min. na 10 modelů • Min. 6x třípolohový, 1x dvoupolohový a 1x momentový přepínač • Min. 2x potenciometry, 2x boční slidery a 2 lineární potenciometry • Možnost rozšíření o další min. 2 přepínače a 2 potenciometry • Zvukové nebo hlasové alarmy pro telemetrická data nebo zvolené režimy • Automatická diagnostika antény vysílače – SWR • Slot pro SD kartu • Aktualizace firmwaru, nahrávání nebo ukládání dat a propojení s PC přes USB pomocí SW „OpenTX Companion“ • Možnost připojení dalšího externího VF modulu typu JR se snadným přepínáním mezi interním a externím modulem • Programově volitelná citlivost trimování od hrubé až po velmi jemnou s rozšířením a exponenciály • Možnost nastavení změny citlivosti jednotlivých pákových ovladačů • Možnost připojení simulátoru pomocí DSC portu - 3,5mm...
Z2019-004330 5. 2. 2019 neuvedena Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Vybavení pro výuku žáků technických oborů odhad.cena 821 925  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení odborné učebny pro výuku žáků technických oborů: - kompresor pístový, frézka včetně příslušenství, sloupová vrtačka, pila na tvárnice a duté cihly, průmyslový mokrosuchý vysavač, vibrační pěch, plynová hřebíkovačka, stavební míchačka 180 l, ponorný vibrátor do betonu, zednický montážní kufr, horkovzdušná svařovací pistole, svěrka truhlářská 300/120, dílenská skříň pro CNC nástroje, dílenská skříň pro CNC nástroje roletová, strojní svěrák, hloubkoměr digitální s nosem, svařovací souprava AC, suchá předloha pro autogen Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – „Technická specifikace předmětu plnění“.
Z2019-004429 5. 2. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik CARBON Instruments spol. s.r.o.
Dodávka průtokového analyzátoru 2 853 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Systém pro stanovení dusitanů, dusičnanů, amonných iontů, fosforečnanů, chloridů, síranů, celkového fosforu, volných a celkových kyanidů. Sestava vybavena samplerem pro nejméně 100 vzorků, možnost ředění vzorků včetně přípravy kalibračních křivek. Současné měření těchto analytů: dusitanů, dusičnanů, amonných iontů, fosforečnanů, chloridů, síranů. Samostatné měření celkového fosforu, volných a celkových kyanidů.
Z2019-004335 5. 2. 2019 8. 3. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Rukavicový box odhad.cena 2 148 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rukavicového boxu pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-004334 5. 2. 2019 8. 3. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně MoVI-FAI – 3D laserový skener vč. software odhad.cena 1 214 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sady vybavení pro 3D rekonstrukci reálných prostředí pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-004397 5. 2. 2019 11. 3. 2019 Masarykův onkologický ústav Přístroj pro ICG fluorescenční detekci sentinelových uzlin odhad.cena 3 980 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného přístroje pro ICG fluorescenční detekci sentinelových uzlin a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).
Z2019-004278 4. 2. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a. s. Hmotnostní spektrometr - technologie MALDI -TOF odhad.cena 5 785 124  Kč
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je přístroj pro identifikaci mikroorganismů Hmotnostní spektrometr - technologie MALDI -TOF.
Z2019-004055 4. 2. 2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Doosan Škoda Power s.r.o.
Obnova TG3 29 950 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Obnova uvedeného zařízení po sedmiletém provozu dle doporučení výrobce.
Z2019-004314 4. 2. 2019 6. 3. 2019 Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v.v.i. GATE-VZ-18-16: Multifotonový mikroskop se skenovacím konfokálním modulem odhad.cena 10 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka vzpřímeného („upright“) skenovacího mikroskopu pro zobrazení jednofotonové epi-fluorescence s konfokální detekcí a multifotonové epi-fluorescence. Tento mikroskop bude sloužit při vývoji vláknové endoskopie jako moderní zobrazovací technologie pro porovnání vyvíjených endoskopů. Bude navíc využíván právě v kombinaci s vláknovými endoskopy pro výzkum mozku a lymfatických orgánů. Součástí dodávaky musí být rovněž veškeré příslušenství nezbytné k provozu mikroskopu. Předmět plnění bude financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v rámci projektu s názvem „Holografická endoskopie pro in vivo aplikace“ a registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v...
Z2019-004126 4. 2. 2019 5. 3. 2019 Severočeské doly a.s. Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky s názvem „Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85?“ je inženýring tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace a dále realizace v průběhu které bude provedena modernizace a generální oprava Zakladačů v souladu s technickou specifikací v místě plnění díla tj. v náročných geologických podmínkách v provozním úseku skrývka jih v lokalitě Severočeské doly a.s., Doly Bílina. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci.
Z2019-004307 4. 2. 2019 5. 3. 2019 Technická univerzita v Liberci 016_Ve_HyHi_Vakuová komora s regulací teploty odhad.cena 940 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vakuová komora s regulací teploty regulace teploty v komoře v rozsahu od 40° do 200 °C maximální příkon 2,2 kW (napájení 230V)
Z2019-004070 13. 2. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni LFP - "FIND - přístrojové vybavení 1" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004127 4. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Rozvoj výzkumných pracovišť resotu MO - II
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup laboratorního vybavení pro zpracování cytologických a biologických vzorků pro potřeby plnění vědeckých úkolů v souvislosti s biologickou ochranou AČR. Konkrétně se jedná o dodávku 1 ks přístroje cytocentrifugy.
Z2018-030819 14. 2. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Vybavení laboratoře fyziologie rostlin odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004308 4. 2. 2019 7. 3. 2019 Statutární město Havířov Vyhrazená technická zařízení - Plyn odhad.cena 8 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejně zakázky je provádění pravidelných periodických revizí a kontrol plynových zařízení v bytech, dále odstranění úniku plynu, tlakových zkoušek, výměn plynových sporáků a plynových kotlů a porevizních oprav plynových zařízení.