Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz *.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-001872 16. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Výtahy - Elektro Žižka spol. s r.o.
Oprava výtahů č. 1, 60 a 61 3 340 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna výtahů č. 60, č. 61 a č.1 v areálu FNOL včetně vyhotovení projektové dokumentace.
Z2020-001339 16. 1. 2020 21. 2. 2020 Město Kroměříž Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž odhad.cena 36 490 677  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie chlazení a stavební úpravy stávající ledové plochy včetně jejího bezprostředního okolí a osázení nových mantinelů. Ke stavebnímu objektu nebude prováděna přístavba ani nástavba k původní stavbě. Stavební činnosti zahrnují drobné stavební úpravy a práce související s výměnou technologie chlazení. Ledová plocha bude vybavena novými mantinely. Nová ledová plocha bude umístěna na stávající chladící desku kluziště. Skladba nové ledové plochy bude doplněna o hydroizolaci, tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu a kluznou vrstvu. Součástí skladby bude také montáž separační vrstvy. Dále bude provedeno vybourání střešního pláště a osazení nové střešní konstrukce. Před instalací nového chladícího zařízení bude demontována stávající technologie a potrubní rozvody.
Z2020-001352 16. 1. 2020 14. 2. 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Dodávka Spotřebního materiálu pro hmotnostní spektrometr Synapt G2-Si odhad.cena 330 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro hmotnostní spektrometr Synapt G2-Si včetně dopravy. Podrobnosti jsou uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2020-001842 16. 1. 2020 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Sestava plynového chromatografu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka plynového chromatografu pro oddělení soudního lékařství – toxikologická laboratoř Nemocnice Na Bulovce. Bližší specifikace předmětu plnění VZ je uvedena v technické specifikaci, které tvoří přílohu č. 5 této ZD a v závazném vzoru kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 ZD (dále také „smlouva“).
Z2020-001308 16. 1. 2020 20. 2. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. Mycí linka Areál autobusy Hranečník (II) odhad.cena 9 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycí linky včetně stavebních prací a souvisejících služeb dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Z2020-001449 16. 1. 2020 18. 2. 2020 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Čítače (Aerosolový elektrometr) odhad.cena 519 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka 1 ks aerosolového elektrometru, včetně jeho dodávky, instalace a montáže. Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technických požadavků, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Z2020-001447 16. 1. 2020 18. 2. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Laboratorní pracoviště pro výuku (mechanika tekutin) odhad.cena 2 685 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť – úloh z oblasti mechaniky tekutin, a to pro účely ukázky • demonstrace laminárního a turbulentního proudění (Reynoldsův pokus), • výtoku kapaliny z nádoby, • stanovení místní a třecí ztráty v potrubí, • určení směrové charakteristiky Prandtlovy sondy a • určení rozložení tlaku na obtékaném tělese (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorních pracovišť dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2020-001483 16. 1. 2020 17. 2. 2020 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu odhad.cena 10 508 260  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastník může podat nabídku do jedné, či obou částí této veřejné zakázky. Rozdělení veřejné zakázky na části: I. Výukové moduly pro simulaci technologických procesů II. Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek Popis plnění jednotlivých částí je uveden níže a v zadávací dokumentaci.
Z2020-001702 15. 1. 2020 neuvedena Daniel Král LUTO Invest, s.r.o.
Král05-"Recyklace pryžového odpadu" 1 280 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná seo balící technologii pryže do plastových pytlů. Linka na recyklaci pryžového odpadu, její ukončení - vážení a balení do PE pytlů. Jedná se o dílčí plnění. Manipulační technika a vlasní linka na recyklaci bylo již řešeno a jsou podepsány smlouvy na dodání.
Z2020-001642 15. 1. 2020 neuvedena VH Agroprodukt, spol. s r.o. Technologie na úpravu zeleniny - mrkve a pórku odhad.cena 3 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka kompletní technologické linky na finální úpravu mrkve v sobě zahrnuje následujích součásti: BALÍCÍ STROJ AUTOMATICKÝ, OTOČNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ STÚL, ODEBÍRACÍ DOPRAVNÍKY, ROTAČNÍ KARUSEL. Také to je dodání technologie na finální úpravu pórku - linka na ruční zakládání pórku, odřezání kořenů a svrchních vrstev rostlin, dokončovací řezání, mytí pórku, možnost ruční inspekce kvality provedení, finální oplach, hydraulický systém pohonu, nerezové provedení, min výkon 90 ks/ min
Z2020-001320 14. 1. 2020 neuvedena VB INNOVATION a.s. RPSnet s.r.o.
Dodávka dobíjecího centra pro dobíjení elektromobilů 3 070 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka rychlonabíjecí stanice (dobíjecího centra) pro dobíjení elektromobilů v areálu zadavatele na adrese S. K. Neumanna 797, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí.
Z2020-001478 14. 1. 2020 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní JD Dvořák, s.r.o.
Elektrodynamický vibrační systém pro testování elektroniky 528 185  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrodynamického vibračního systému pro testování elektroniky.
Z2020-001291 14. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FN HRADEC KRÁLOVÉ – STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ OBNOVY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ odhad.cena 18 500 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je modernizace myčky nádobí včetně navazujících stavebních prací a dále bourací a stavební práce ve stávající jídelně zadavatele, jejichž výsledkem bude zvýšení kapacity jídelny.
Z2020-001337 14. 1. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
CP 1953/ RI 1907 Skříňový hlubokomrazící box (5 ks) 1 884 908  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dodávky je 5ks identických mrazících systémů, vybavených záložním chlazením, zaručujícím teplotní homogenitu a stabilitu vnitřního prostředí a bezpečnost vzorků v něm skladovaných. Součástí dodávky je také vnitřní skladovací systém skládající se z boxů (anglický výraz: „rack“) s výsuvnými zásuvkami pro systematické uskladnění tub se vzorky v kryoboxech s 81 pozicemi (standardní 2“ krabička). Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.
Z2020-000851 13. 1. 2020 14. 2. 2020 Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut Měřicí pracoviště pro rotační a lineární pohony odhad.cena 35 150 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka tří měřicích pracovišť pro rotační a lineární pohony. První pracoviště umožní testování rotačních pohonů v rozsahu do 200kW a 20 000 ot/min, druhé pohony 15 kW/20 000 ot/min a 100kW/14 000 ot/min. Třetí pracoviště je zaměřeno na testování lineárních pohonů v oblasti do 10 kN a 15 m/s. Ve všech třech případech je pracoviště vybaveno řídicím a měřicím systémem, jakož i systémem napájení testovaného pohonu. Z důvodu zvýšení bezpečnosti prováděných prací je každé pracoviště vybaveno rovněž transformátorem pro galvanické oddělení od elektrické sítě. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Z2020-000822 13. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ASE-ZVN s.r.o.
ASE, s.r.o.
Generální servis technologie vn a vvn - 2017 – 2022 8 649 687  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ je servis technologií vn a vvn. Zejména se jedná o opravy vypínačů, odpojovačů, odpínačů, měřících transformátorů proudu a napětí, pohonů pro vypínače a odpojovače včetně rozvodů tlakového vzduchu a kompresorových stanic, svodičů přepětí apod. Servisem se pak dle této RD rozumí činnosti prováděné Zhotovitelem v těchto režimech: a) Plánované zásahy b) Operativní zásahy
Z2020-001276 13. 1. 2020 11. 2. 2020 Univerzita Karlova Kryogenní UHV STM odhad.cena 12 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka kryogenního UHV STM - ultravakuového rastrovacího tunelového mikroskopu. Předmětem plnění veřejné zakázky je vedle dodávky zařízení také provedení jeho montáže, instalace, zprovoznění včetně provedení zkušebních testů ověřujících splnění technických parametrů zařízení, zaškolení obsluhy a záruční servis. Součástí plnění je i zpracování dokumentace detailního technického provedení resp. sestavení zařízení včetně technického nákresu a předání úplné dokumentace k zařízení.
Z2020-000784 13. 1. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA II odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Z2020-000992 16. 1. 2020 11. 2. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Doplnění FPLC systému o vícecestný vstupní a vícecestný výstupní (kolonový) ventil a chlazený stojan na zkumavky se sebranými frakcemi odhad.cena 230 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu pro vícecestný vstupní a vícecestný výstupní (kolonový) ventil a chlazený stojan na zkumavky se sebranými frakcemi. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Z2020-000829 13. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ELBA a.s.
DODÁVKY ČEPŮ, OK A TŘMENŮ PRO VEDENÍ VVN 396 841  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky čepů, ok a třmenů pro vedení vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách čepů, ok a třmenů pro vedení vvn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Čerpání RSD 020-2018 za období 4Q/2019
Z2020-000845 13. 1. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Siemens, s.r.o.
PPC – Gas Turbine service pack 8 Upgrade 13 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je technická modifikace plynových turbín typ SGT5 4000F instalovaných v Elektrárně Počerady, vyrobených ve výrobním závodě Siemens AG a dodaných v roce 2011 a 2012 f. Siemens s.r.o., za účelem navýšení jejich instalovaného výkonu.
Z2020-001146 13. 1. 2020 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Celopodniková licenční smlouva ESRI Enterprise Agreement (ESRI EA) 17 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení celopodniková licenční smlouva na pořízení produktů ESRI včetně následné údržby (maintenance)
Z2020-001239 13. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Elpro - Energo s.r.o.
Kones CZ s.r.o.
BEZ Transformátory, a.s.
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 22kV 414 315 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2021.
Z2020-000827 13. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Ensto Czech, s.r.o.
WDS s.r.o.
DODÁVKY PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN 907 099  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Čerpání RSD 030-2018 a RSD 031-2018 za období 4Q/2019
Z2020-000825 13. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. PRO 8 s.r.o.
DODÁVKY ZKOUŠECEK, ZKRATOVACÍCH SOUPRAV NN, VN A VVN 690 804  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN s vybraným uchazečem. Čerpání RD 005-2019, RD 007-2019, RD 008-2019 za období 4Q/2019
Z2020-001289 13. 1. 2020 neuvedena NORD ONE s.r.o. LUTO Invest, s.r.o.
Recyklace komunálního odpadu-02 5 059 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Třídící linka - dodávka
Z2020-001098 13. 1. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. ŠKODA JS a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CP Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2020. 270 458 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Realizační smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CP v EDU, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy.
Z2020-001040 13. 1. 2020 20. 2. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany Detektory 2020 odhad.cena 18 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup 4 typů detektorů: 1)Detektor bojových chemických látek - 6 kusů 2)Detektor neznámých látek - spektrometr typ 1. 3)Detektor neznámých látek - spektrometr typ 2. 4)Detektor výbušnin 6 kusů
Z2020-000676 10. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distibuce, a.s. REVOS s.r.o.
Revize, údržba, modernizace a výměny transformátorů vvn a vn 3 677 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraných dodavatelů poskytovat Zadavateli služby, jejichž předmětem budou revize, modernizace a výměny výkonových transformátorů vvn/vn, vn/vn.
Z2020-000496 10. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. DRIBO, spol. s r.o.
DRIBO - DOP, Opravy a servis dálkově ovládaných prvků 353 867  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem RD budou následující činnosti: opravy a servisní prohlídky dálkově ovládaných úsekových odpojovačů, transformačních stanic vn/nn, výkonových recloserů a dalších prvků distribuční soustavy. Z důvodu nedělitelnosti plnění jsou součástí autorizovaných servisních činností pro jednotlivé typy zařízení VN i související činnosti uvedené níže. Jedná se o komplexní činnosti ve vztahu k certifikované činnosti tak, aby nedošlo při souvisejících opravách ke snížení garance deklarované životnosti. Součástí servisní činnosti na dálkově ovládaných prvcích je dále: a) provádění oprav na: - ovládacích pohonech dálkově ovládaného prvku (dále jen „DOP") - motor, převodovka a táhel, - měničích napětí, - měřících transformátorech proudu a napětí, - koncových snímačích polohy, podpěrných izolátorech, - zhášecích komorách, b) zajištění veškerého materiálu potřebného k realizaci předmětu plnění...
Z2020-000903 10. 1. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem MIT, spol. s r. o.
Stereo PIV systém pro měření rychlosti a koncentrací 2019/0120 2 644 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stereo PIV systém pro měření rychlosti a koncentrací 2019/0120
Z2020-000613 10. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MATEX HK s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
VČE - montáže, a.s.
ELTOM, s.r.o.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
Elmoz Czech, s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
SEG s.r.o.
ARPEX MORAVA s.r.o.
MSEM, a.s.
Plánované akce a operativní zásahy na vedení vn/nn 2018-2022 287 770 478  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění činností v rámci plánovaných akcí, operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ) a ve spojitém čase (SČ) na zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo na elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem, provádění operativních ořezů vegetace v ochranném pásu v blízkosti zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo v blízkosti elektrického zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem. Plnění bude Zhotovitelem prováděno na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) (dále jen „Zařízení“). V rámci plánovaných akcí a operativních zásahů v NSČ a SČ se Zhotovitel zavazuje odstraňovat poruchy na Zařízení, odstraňovat následky způsobené mimořádnými událostmi a odstraňovat škody na distribuční soustavě v majetku Zadavatele. Výše uvedené činnosti zahrnují...
Z2020-000786 10. 1. 2020 11. 2. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci LF UPOL – Virtuální mikroskop / skener odhad.cena 1 769 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu jednoho kusu virtuálního mikroskopu a skeneru, určeného pro automatizovanou digitalizaci a hodnocení bioptických preparátů s možností on-line manipulace a archivace pro výukové a vědecké účely. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Z2020-000545 10. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ABB s.r.o.
Elektrické stanice - Servis technologií vn a vvn ABB 1 578 081  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem RS je: servis technologie VN a VVN od výrobce, kterým je koncern ABB. Zejména se jedná o opravy vypínačů, odpojovačů, odpínačů, měřících transformátorů proudu a napětí, pohonů pro vypínače a odpojovače, zapouzdřených rozvoden, svodičů přepětí apod. vyjma vzduchových pohonů. Součástí předmětu plnění je: a) dodání těchto dokumentů: revizní zprávy, atesty, záruční listy, osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení dodaných Zhotovitelem včetně návodů k obsluze a údržbě (pokud se k prováděnému dílu vztahují), prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo je schopno spolehlivého a bezpečného provozu, to vše v českém jazyce, b) dle požadavku uvedeného v objednávce Objednatele provedení zkoušek a na základě jejich kladného výsledku vystavení protokolu o provedených zkouškách.
Z2020-000589 10. 1. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze MCAE Systems, s.r.o.
ČVUT-CIIRC: 3D tiskárny a komponenty 14 350 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží DM Studio System+ a 3D tiskárny Stratasys J750. Zadavatel z důvodu unikátní povahy předmětu veřejné zakázky a exkluzivity jediného dodavatele v rámci EU zvolil jednací řízení bez uveřejnění. Technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2, Technické specifikaci a v Příloze č. 1, Návrh kupní smlouvy, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Z2020-000852 9. 1. 2020 neuvedena České vysoké učení technické, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Proka CZ, s.r.o.
ČVUT - CIIRC: Pila na dělení materiálu do průměru min. 300 mm 725 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku pily na dělení materiálu do průměru min 300 mm pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny technické specifikaci a v návrhu kupní smlouvy, které jsou nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.
Z2020-000316 9. 1. 2020 11. 2. 2020 ČEZ, a. s. 806,816 "REKONSTRUKCE POTRUBNÍCH ROZVODŮ OXIDAČNÍHO VZDUCHU ABSORBORŮ J A K"
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřního potrubního rozvodu oxidačního vzduchu absorbéru J a K (změna provedení a materiálu). Jedná se o zavedení potrubí před vrtule míchadel absorbéru J a K. Nedílnou součástí předmětu zakázky je provedení zkoušek, zpracování požadované dokumentace a likvidace odpadů.
Z2020-000297 13. 1. 2020 4. 2. 2020 Elektrárna Dětmarovice, a.s. DODÁVKA KATALYTICKÝCH MODULŮ DENOX PRO VB3
Oprava Předmětem zakázky je provedení kompletní výměny modulů s katalytickými vrstvami. Jedná se o výměnu 49 modulů horní vrstvy a 49 modulů spodní vrstvy katalyzátoru. Nedílnou součástí předmětu zakázky je provedení zkoušek, zpracování požadované dokumentace a likvidace odpadů.
Z2020-000859 9. 1. 2020 neuvedena ERI-TRADE s.r.o. EPM - ECOPLAST MACHINERY s.r.o.
EXTRUDER NEDAKONICE 5 238 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Extrudér linka na plasty - regranulace
Z2020-000463 9. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. ABB s.r.o.
Servis ŘS a ochran ABB pro elektrické stanice na r. 2018-2021 428 483  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Služby technické podpory, oprav veškerých systémů chránění a řídicích systémů, založených na RTU (+ WebHMI) a na MicroSCADA), vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti energetických systémů Zadavatele a provádění nápravných opatření technického i legislativního charakteru na systémech dodaných koncernem ABB Ltd, které jsou umístěné v elektrických stanicích Zadavatele.
Z2020-000319 9. 1. 2020 11. 2. 2020 ČEZ, a. s. OBNOVA ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU VÝPARNÍKU BLOKU A, B, C, D
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení žárového nástřiku výparníku bloku A, B, C a D včetně provedení speciální přípravy povrchu ploch (tryskáním). Nedílnou součástí předmětu zakázky je zpracování požadované dokumentace, provedení všech zkoušek a likvidace odpadů
Z2020-000318 9. 1. 2020 11. 2. 2020 ČEZ, a. s. VÝMĚNA DOŽITÝCH ČÁSTÍ TLAKOVÉHO CELKU VÝPARNÍKU A PŘEHŘÍVÁKŮ KOTLŮ BLOKU A,B,C,D
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je výměna dožitých částí tlakového celku výparníku a přehříváků kotlů A, B, C a D. Nedílnou součástí je zpracování požadované dokumentace, úspěšné odzkoušení zařízení, uvedení zařízení do provozu a likvidace odpadů.
Z2020-000428 13. 1. 2020 28. 1. 2020 Město Bor Pořízení lesní techniky odhad.cena 3 980 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je nákup lesní techniky a příslušenství - traktor pro práci v lese, lesní frézu a vyvážecí vlek za traktor s hydraulickou rukou. - traktor s ochrannými prvky pro práci v lese, ke kterému se bude připojovat fréza a vyvážecí vlek - lesní fréza pro drcení klestu s ponecháním hmoty na ploše - vyvážecí vlek
Z2020-000726 9. 1. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. JMP – Stavební stroje, s.r.o.
Dodávka rypadlo – nakladač II. 2 165 603  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stroje rypadlo – nakladač v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2020-000417 9. 1. 2020 7. 2. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava Dodávka in vitro diagnostických prostředků – reagencií pro zajištění realizace biochemických a imunoanalytických vyšetření prováděných ve Fakultní nemocnici Ostrava, spojená s výpůjčkou plně automatic odhad.cena 67 782 872  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky in vitro diagnostických prostředků – reagencií, kalibrátorů, kontrol, včetně systémových roztoků a spotřebního materiálu (zkumavky, reagenční kepy, odpadové nádobky a obaly na pevný odpad a jiné) potřebných k provedení analýzy a zajištění provozu analytického systému (dále jen zboží), spojené s bezplatnou výpůjčkou plně automatického systému - linky (dále jen analytický systém) vč. její instalace a uvedení do provozu. Jako součást analytického systému dodavatel rovněž zapůjčí a nainstaluje zařízení pro přípravu vody, splňující kvalitativní parametry požadované výrobcem analytického systému a s požadovaným minimálním výkonem 150 l/hod a vodivostí nižší nebo rovné 0,1 µS/cm. Dodavatel bude zajišťovat jeho servis zdarma po dobu platnosti smlouvy.
Z2020-000629 8. 1. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Sensus Česká republika spol. s r.o.
Dodávka vodoměrů 2020 1 142 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka 2230 kusů vodoměrů v technické specifikaci definované v samostatných částech této veřejné zakázky.
Z2020-000598 8. 1. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Sensus Česká republika spol. s r.o.
Dodávka vodoměrů 2020 1 142 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka 2230 kusů vodoměrů v technické specifikaci definované v samostatných částech této veřejné zakázky.
Z2020-000665 8. 1. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Pragolab s.r.o.
Pořízení lyofilizátoru pro projekt EVA 4.0 477 265  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka standardního lyofilizátoru v provedení na laboratorní stůl. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Z2020-000614 8. 1. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Sensus Česká republika spol. s r.o.
Dodávka vodoměrů 2020 1 142 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka 2230 kusů vodoměrů v technické specifikaci definované v samostatných částech této veřejné zakázky.
Z2020-000601 8. 1. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Kistler Eastern Europe s.r.o.
ČVUT-CIIRC: Dynamometry 3 054 020  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku dynamometrů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Zadavatel veřejnou zakázku za účelem efektivnější soutěžení rozdělil do 2 dílčích části.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 345 lidí darovalo 967 330 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy