Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 20695 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-020148 17. 6. 2019 15. 7. 2019 Ministerstvo obrany KMT letecké techniky - nákup
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka technického a technologického vybavení s příslušenstvím k zajištění porovoz letedcké techniky Armády České republiky. Podrobný popis předmětu je uveden v zadávací dokumentaci VZ.
Z2019-020032 17. 6. 2019 15. 7. 2019 Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Fyziky odhad.cena 1 408 134  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 42ks sad pomůcek na fyziku a 42 licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“. Sada bude obsahovat základní pomůcky pro měření veličin síly, pohybu a elektrického napětí, dále pak pro experimenty v tématech magnetismu, kmitání a vlnění. Pomůcky budou určeny pro odborný tým i pro použití žákem při výuce daného předmětu. Sada pomůcek na fyziku bude mimo jiné obsahovat senzor síly, senzor pohybu, senzor elektrického napětí, senzor elektrického proudu, senzor magnetického pole a polovodičové diody. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky.
Z2019-019981 17. 6. 2019 neuvedena Český metrologický institut Přístroje pro laboratoř kvality paliv IMBiH
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupních smluv na dodávku dvou přístrojů pro laboratoř kvality paliv Metrologického Institutu Bosny a Hercegoviny (IMBiH), a to: - vysokofrekvenční zpětnovazební soupravy (HFRR z anglického High Frequency Reciprocating Rig) - plynového chromatografu pro analýzu parametrů kapalných a plynných paliv Součástí dodávek kromě samotných přístrojů je: 1) Doprava, instalace a zprovoznění přístrojů (vč. kalibrace) v sídle koncového uživatele (IMBiH, Bosna a Hercegovina) 2) Zaškolení obsluhy v bosenštině nebo angličtině v sídle koncového uživatele (IMBiH, Bosna a Hercegovina) Veřejná zakázka je dle § 35 zákona rozdělena na 2 části: P.č. Název části zakázky 1. Dodávka HFRR 2. Dodávka GC Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Dodavatel může podat nabídku buď na jednu část, nebo na obě části. Předmět plnění jednotlivých částí...
Z2019-020091 17. 6. 2019 neuvedena Město Nový Jičín ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT2019 4 425 068  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výměna svítidel veřejného osvětlení na vybraných komunikacích a úprava vybavení rozvaděčů. Účelem realizace předmětu veřejné zakázky je optimalizace a zefektivnění nákladů na provoz soustavy veřejného osvětlení na území Nového Jičína a zvýšení bezpečnosti na komunikacích v nočních hodinách.
Z2019-020033 17. 6. 2019 15. 7. 2019 Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Chemie odhad.cena 1 408 134  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 42ks sad pomůcek na chemii a 42 licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ Sada bude obsahovat pomůcky pro analýzu chemických látek, roztoků, pro vysvětlení chemické podstaty přírodních jevů a pro sledování průběhu chemických reakcí dle technických podmínek. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky.
Z2019-020002 17. 6. 2019 15. 7. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Laboratorní pracoviště pro výuku (viskozimetr) odhad.cena 149 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního pracoviště – výukové sestavy pro měření viskozity kapalin rotačním viskozimetrem (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Z2019-019938 17. 6. 2019 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i. DMS-VZ-19-01: Lasery pro kvantové experimenty odhad.cena 1 470 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu tří laserů pro kvantové experimenty s chladnými atomy. Lasery budou sloužit zejména pro vysílání super stabilní optické frekvence ze stacionární sestavy laserového chlazení atomů, k sledování fluorescence neturálních atomů hliníku, k vytvoření kladně nabité částice z neutrálního atomu hliníku, k měření fázového šumu dlouhých optických spojů v řádu stovek kilometrů, k distribuci informace o stavu zchlazených kvantových objektů přes fotonické spoje, pro testy dvouprvkových Coulombovských krystalů, k pozorování účinnosti laserové ablace hliníkových atomů apod.
Z2019-019991 17. 6. 2019 18. 7. 2019 Ostravská univerzita Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF odhad.cena 5 081 706  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátorů, modelů a trenažérů pro LF v rámci projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-020103 17. 6. 2019 neuvedena Fyziologický ústav AV ČR v.v.i. Technologické vybavení zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace mycích a transportních technologií zvěřince.
Z2019-020031 17. 6. 2019 15. 7. 2019 Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka pro Biologii a Environmentální měření odhad.cena 938 756  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 28ks sad pomůcek na biologii a 28licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“. Sada bude obsahovat pomůcky pro provádění experimentů v tématech jako biologie rostlin a organismů (CO2, tlak, apod.), dále pro sledování dějů ve fyziologii člověka (teplota, tep, tlak) pro sledování základní environmentálních podmínek (sledování parametrů počasí, kvalita vody) či sledování environmentálních podmínek (skleníkový efekt, teploměr, sledování počasí a měření základních atmosférických podmínek, teplota, tlak, terénní environmentální měření – např. sledování kvality vody)dle technických podmínek. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky.
Z2019-019974 14. 6. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Oprava čerpacího agregátu KSB 3 549 728  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění opravy čerpacího agregátu (UPZ 180-440/10 + sKLC PQ 160 – 605, výrobní číslo: 1T21 623198/1A) pro VJJ (vodní jáma Jeremenko) po cca 20 000 hodinách provozu.
Z2019-019792 14. 6. 2019 16. 7. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM/ Elektrochemický set pro studium Li-ion baterií – potenciostaty/galvanostaty odhad.cena 2 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka potenciostatů/galvanostatů pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Z2019-019711 14. 6. 2019 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Vakuová nádoba experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U
Předběžné oznámení Vývoj, výroba, instalace a uvedení do provozu systému vakuové nádoby (dále jen „Systém VN“) pro experimentální zařízení tokamak COMPASS-U, které slouží k primárnímu výzkumu. Systém VN tohoto zařízení je jedním z klíčových mechanických systémů, které musí poskytovat velmi vysoké vakuum a zajišťovat čisté prostředí pro experimentální plazmové aplikace při vysokém magnetickém poli a za vysoké teploty stěny vakuové nádoby (až 500 °C). Vzhledem k problémům souvisejícím s velkými elektromagnetickými silami a provozem při vysokých teplotách bude pro konstrukci Systému VN použit materiál Inconel 625® .
Z2019-019712 14. 6. 2019 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Cívky poloidálního pole a centrálního solenoidu experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U
Předběžné oznámení Předmětem předběžných tržních konzultací budou témata související s vývojem, výrobou, instalací a uvedením do provozu vysokozátěžových cívek poloidálního pole a cívek centrálního solenoidu pracujících za kryogenních teplot pro experimentální zařízení tokamak COMPASS-U ve výzkumu vysokoteplotního plazmatu. Cívky poloidálního pole se skládají ze 4 párů cívek o rozdílných průměrech od 0,8 m do 3 m z dutého měděného profilu o rozměrech cca 16 x 16 mm s chladícím kanálkem o průměru 7 mm. Cívky centrálního solenoidu se skládají z 8 identických cívek o průměru cca 0,.8 m a 30 závitech z dutého měděného profilu o rozměrech cca 20 x 20 mm s chladícím kanálkem o průměru 9 mm. Cívky centrálního solenoidu bude nutné navinout na jádro toroidálních cívek tokamaku (dodané zadavatelem), a poté v celku vakuově impregnovat. Předpokládá se dvoufázový výrobní proces, kdy v první fázi bude vyrobena a...
Z2019-019715 14. 6. 2019 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Systém kryogenického chlazení experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U
Předběžné oznámení Předmětem předběžných tržních konzultací bude konstrukční návrh, výroba, instalace a uvedení do provozu kompletního Systému kryogenického chlazení experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U. Jedná se o uzavřený chladící okruh (příp. okruhy) s plynným chladícím médiem (vodík / helium). Systém by se měl skládat z kryogenerátoru (cílová teplota 77 K nebo nižší, chladící výkon až 50 kW), tepelného výměníku, kryocirkulátoru (tlakový spád až 0.,9 atm při provozním tlaku až 60 atm), rozvodu chladícího média a systému řízení. Systém kryogenického chlazení musí být schopen automaticky udržovat inventář pracovního média, regulovat chladící výkon a teploty v jednotlivých chladících větvích a zajišťovat vlastní běh (řešit chybové stavy, havárie atd.).
Z2019-019999 14. 6. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní MemBrain s.r.o.
MEMBRÁNOVÁ JEDNOTKA II. 3 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní membránové jednotky pro separaci vybraných složek z připravené modelové plynné směsi, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zařízení bude sloužit pro výzkumné účely v oblasti membránové separace.
Z2019-019733 14. 6. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Materiál pro molekulární kvantifikační metody
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálového vybavení pro molekulární kvantifikační metody na základě uzavřené rámcové smlouvy
Z2019-019806 14. 6. 2019 16. 7. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PřF/RCPTM – Pyrolytická pec (Zařízení pro pyrolýzu biomasy) odhad.cena 1 430 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu kompletního, plně funkčního zařízení pro pyrolýzu různých typů biomasy s následnou aktivací (dále jen “zařízení“) včetně příslušenství dle dále uvedené specifikace. Jedná se o zařízení určené pro přípravu uhlíkových materiálů na bázi biocharu a z něho odvozených (nano)kompozitů v rámci materiálového výzkumu, především pro environmentální aplikace v pilotním měřítku (tzn. pro odstranění různých typů kontaminujících látek). Předmětem využití pyrolyzního zařízení bude výzkum, zejména v oblastech přípravy biocharu a z něho odvozených (nano)kompozitů, studium vlivu podmínek pyrolýzy na vlastnosti připravených materiálů a jejich aktivace přehřátou vodní parou, která bude probíhat v aktivačním reaktoru s cílem zvýšení plochy povrchu a porosity pyrolyzovaných...
Z2019-019803 14. 6. 2019 16. 7. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PřF - mikroskopový objektiv odhad.cena 130 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu plan apochromatického imerzního mikroskopového objektivu se zvětšením 100x. Objektiv bude použit pro excitaci a zobrazování fluorescenčních vzorků v rozmezí vlnových délek 360 – 900 nm. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava objektivu na místo dodání a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Z2019-019714 17. 6. 2019 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Nosná konstrukce experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U
Oprava Současný předběžný návrh nosné konstrukce tokamaku COMPASS-U předpokládá celkovou hmotnost této nosné konstrukce cca 200 tun, sestávající z 32 hlavních komponent z obrobené nerezové oceli, jejichž hmotnost se pohybuje od 1 do 8 tun a jejichž rozměry jsou specifikovány níže. Dále jsou součástí současného předběžného návrhu komponenty s hmotností desítek kilogramů, jedná se o vertikální žebra (64 ks), horizontální žebra (96 ks) a hlavní propojovací šrouby (64 ks); součástí návrhu jsou i stovky kusů drobných komponent s hmotností v jednotkách kilogramů.
Z2019-020037 14. 6. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Bender Robotics s.r.o.
Robotické platformy - rozděleno na části 465 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena pro každou část samostatně v přílohách č. 1a, 1b a 1c Výzvy k podání nabídek – přílohy s názvem „Technická specifikace“.
Z2019-019901 14. 6. 2019 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP -příslušenství ke strojnímu zařízení -SOU Svitavy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky dodávka příslušenství k několika odborným strojům do učeben SOU Svitavy v rámci projektu I-KAP
Z2019-019713 17. 6. 2019 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Cívky toroidálního pole experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U
Oprava Předmětem předběžných tržních konzultací budou témata související s vývojem, výrobou, instalací a uvedením do provozu vysokozátěžových cívek toroidálního pole pracujících za kryogenních teplot pro experimentální zařízení tokamak COMPASS-U ve výzkumu vysokoteplotního plazmatu. Cívka toroidálního pole bude složena z celkem 112 závitů sdružených do 16 svazků o 7 závitech. Každý závit bude mít přibližně tvar písmene D o rozměrech cca 2 x 1,5 m, bude vyroben z měděného plechu (OFHC měď či jiný alternativní materiál) s průřezem cca 20 x 200 mm . Samotný tvar závitu písmene D bude složen ze 2-3 segmentů za použití speciálně navržených spojů a některé závitové segmenty budou vyztuženy vložkou z nerezového plechu. V současném konstrukčním návrhu cívek toroidálního pole je navržena implementace chladícího kanálku do každého závitu cívky.
Z2019-019783 13. 6. 2019 neuvedena Teplárny Brno, a.s. Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily odhad.cena 4 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 3ks vysoce výkonných dobíjecích stanic pro elektromobily, řídícího software/firmware, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění vysoce výkonných dobíjecích stanic, ověření jejich funkčnosti, provedení revizí, vyhotovení revizních zpráv a záruční servis po celou dobu záruční lhůty. Dodávka vysoce výkonných dobíjecích stanic nezahrnuje práce související s přípravou místa pro umístění dobíjecí stanice (tj. zejména přívod elektřiny, betonový základ atd.). Tyto činnosti nejsou předmětem této veřejné zakázky.
Z2019-019865 13. 6. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.
Ing. Jiří Kučera
Přístrojové vybavení pro terénní měření ekofyziologie dřevin a klimatických parametrů, rozděleno na části 2 348 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je dodávka soupravy přístrojů pro detailní měření vybraných ekofyziologických parametrů dřevin na úrovni listu nebo malé části kmene. Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách č. 1a-1e - Technické specifikaci pro každou konkrétní část veřejné zakázky.
Z2019-019583 12. 6. 2019 neuvedena Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. Dodávka CNC soustružnického centra II odhad.cena 8 712 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Z2019-019360 12. 6. 2019 12. 7. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Jednokotoučová metalografická bruska s ručním vedením vzorku odhad.cena 105 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednokotoučové metalografické brusky s ručním vedením vzorku pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-019385 12. 6. 2019 17. 7. 2019 Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Parcelní sklízeč zelené píce odhad.cena 3 890 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Parcelní sklízeč zelené píce
Z2019-019425 12. 6. 2019 neuvedena Česká televize Televizní objektivy 2019
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka televizních objektivů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-019397 12. 6. 2019 11. 7. 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu – II.; registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007370 odhad.cena 1 920 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Z2019-019409 12. 6. 2019 17. 7. 2019 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Rastrovací elektronový mikroskop s velkou komorou, EDS analyzátorem, EBSD detektorem a nanoindentorem 2019/0065 odhad.cena 9 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Rastrovací elektronový mikroskop s velkou komorou, EDS analyzátorem, EBSD detektorem a nanoindentorem 2019/0065
Z2019-019578 12. 6. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Zařízení pro aditivní výrobu kovů odhad.cena 20 068 000  Kč
Předběžné oznámení Jedná se o zařízení (technologie / proces) pro aditivní výrobu funkčních kovových dílů přímo z 3D CAD modelu spékáním jemných vrstev kovových prášků, kde paprsek laseru o vysoké hustotě energie lokálně taví kovový materiál pouze v oblasti vyráběné součásti s kompletní kontrolou procesu pomocí monitorovacích systémů pracovního prostoru a tavného bodu.
Z2019-019556 12. 6. 2019 15. 7. 2019 Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. TIRF mikroskop s možností detekce jednotlivých molekul odhad.cena 4 957 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu nového přístroje – Fluorescenčního mikroskopu umožňujícího laserovou excitaci pomocí totálního odrazu (TIRF), vybaveného excitačními lasery 488, 561 a 640 nm, TIRF 100x objektivem a chlazenou ultracitlivou EMCCD kamerou schopnou detekovat jednotlivé fluorescenční molekuly. Součástí je i předání úplné dokumentace k zařízení.
Z2019-019432 12. 6. 2019 11. 7. 2019 Česká televize Rozšíření funkcionality mixážního stolu pro filmovou míchací halu odhad.cena 2 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž (vestavba) a oživení HW a SW komponent pro rozšíření možností mixážního stolu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-019597 12. 6. 2019 neuvedena COMTES FHT a.s. MCAE Systems, s.r.o.
Výběrové řízení na dodávku bezkontaktního měřícího optického systému 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu optický systém Aramis SRX - rozšíření stávajícího 3D měření v systému Aramis
Z2019-019571 12. 6. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni 3D tiskárna pro tisk kompozitních materiálů odhad.cena 8 460 000  Kč
Předběžné oznámení Jedná se o zařízení určené pro rychlou výrobu modelů z různých (semikrystalických, plněných i neplněných) polymerních materiálů. Zařízení musí umožnovat výrobu rozměrných a tvarově komplikovaných modelů bez nutnosti použití podpůrného materiálu. 3D tisk musí probíhat konstantní rychlostí tisku bez ohledu na tvar a počet tištěných modelů. Dodávka musí obsahovat externí zařízení pro aktivní chlazení tiskových sestav a čištění dílců od přebytečného modelového materiálu. Externí zařízení musí umožňovat i recyklaci a přípravu tiskového materiálu pro nový tiskový proces.
Z2019-019460 11. 6. 2019 neuvedena Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - vybavení obrobny 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka obráběcích strojů, výpočetní techniky a nábytku do učebny obrobny v rámci projektu „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005767: Část A – dodávka obráběcích strojů do obrobny Dodávka obráběcích strojů vč. instalace strojů a zaškolení obsluhy v rámci akce „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ dle technické specifikace uvedené v příloze č. 6a ZD. Část C – dodávka nábytku do učebny Dodávka nábytku do učebny v rámci akce „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ dle technické specifikace uvedené v příloze č. 6c ZD.
Z2019-019382 11. 6. 2019 neuvedena TECHICKÉ SLUŽBY OPATOV s.r.o. AGROMETALL s.r.o.
Traktor 2 986 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zjednodušené podlimitní zadávací řízení pro veřejnou zakázku dle § 53 zákona č. 134/2016 sb. („ZZVZ“) na dodání jednoho kusu nového traktoru pro potřeby technických služeb obce Opatov.
Z2019-019512 12. 6. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka Souboru přístrojů Osc. mlýn, Dezintegrátor, Lam. flowbox – 10-16_019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019516 11. 6. 2019 17. 7. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka Souboru přístrojů - Klim., Klim. chl., Hust., Odstř., Spektr., Suš st. + vel. obj., Visk. - 11-16_019 odhad.cena 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí, jejichž předmětem je: Ad a. 1 ks mikrobiologický inkubátor s ventilátorem, Ad b. 1 ks digitální přenosný hustoměr, Ad c. 1 ks odstředivka na butyrometry, Ad d. 1 ks ruční spektrofotometr, Ad e. 1 ks sušárna stolní, Ad f. 1 ks sušárna velkoobjemová, Ad g. 1 ks rotační viskozimetr, Ad h. 1 ks mikrobiologický chlazený inkubátor s ventilátorem
Z2019-019517 11. 6. 2019 17. 7. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka Investičního majetku – přístroje: 1) Extraktor s teplotní cyklizací, 2) Gelová chromatografie, 3) Sběrač frakcí – 12-16_019 odhad.cena 950 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka investičního majetku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, jejichž předmětem je: Ad a. 1 ks – Extraktor s teplotní cyklizací Ad b. 1 ks modulárního systému pro gelovou chromatografii spolu s 1 ks sběrače frakcí určeného k separativnímu HPLC.
Z2019-019111 10. 6. 2019 8. 7. 2019 Nemocnice Tábor, a.s. Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. odhad.cena 7 450 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem min. 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do stávajících rozvodů včetně souvisejících stavebních úprav.
Z2019-019044 10. 6. 2019 8. 7. 2019 Ústecký kraj Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace – Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář odhad.cena 12 075 721  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení ručních dílen, dílenského vybavení pro obor automechanik, autoelektrikář a výukových panelů.
Z2019-019256 10. 6. 2019 9. 7. 2019 Ministerstvo obrany Měřič adheze - nákup
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 4 ks měřičů adheze s příslušenstvím
Z2019-019259 10. 6. 2019 neuvedena Jaroslav Bastl Ing. Vítězslav Hatan
NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 3 113 627  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zemědělské techniky - traktoru o výkonu 95-100 kW, lisu s variabilní komorou, cisterny o objemu 5 m3. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technické podmínky pro zemědělskou techniku (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2019-019187 12. 6. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Vybavení zelené střechy HTP FLD II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018973 10. 6. 2019 neuvedena NATUREN s.r.o. Stavion, s.r.oi.
Pořízení technoloigí pro výrobu cideru 4 635 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky technologií pro výrobu cideru.
Z2019-019286 12. 6. 2019 neuvedena Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o. Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů - metrologie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019082 10. 6. 2019 neuvedena OKD,a.s. Eickhoff Polonia Ltd. SP. z o.o
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300 č. 6658 512 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Generální oprava dobývacího kombajnu pro provoz čsm v důlních podmínkách OKD u výrobce Eickhoff.
Z2019-019272 10. 6. 2019 9. 7. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Spektrometry odhad.cena 6 859 504  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka spektrometrů.