Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 21011 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-028344 16. 8. 2019 16. 9. 2019 HANDI HELP s.r.o. Dodávka stroje na zpracování netkaných textilií odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka stroje na zpracování netkaných či obdobných textilií.
Z2019-028617 16. 8. 2019 neuvedena ČR-Krajský soud v Ostravě CLIMART s.r.o.
KS Ostrava, pob. Olomouc - klimatizace, zastínění 7.NP a centrální řídící systém 2 075 675  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a montáž klimatizačních jednotek umístěných na chodbách 7.NP, včetně zaclonění celé okenní plochy jižní strany 7.NP budovy Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, předokenními exteriérovými screenovými roletami, instalace centrálního řídicího systému technologie chlazení pro ovládání klimatizačních jednotek stávajících a instalovaných v rámci této akce.
Z2019-028298 16. 8. 2019 16. 9. 2019 MemBrain s.r.o. Jednotka pro testování a charakterizaci membránových modulů odhad.cena 17 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je technologická dodávka jednotky pro testování a charakterizaci membránových modulů. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Z2019-028299 16. 8. 2019 16. 9. 2019 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Precizní mobilní analyzátor koncentrace CH4 II. odhad.cena 1 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této opakované veřejné zakázky je dodávka precizního analyzátoru pro stanovení koncentrace plynného CH4, CO2 a H2O ve vzduchu a CH4 rozpuštěného ve vodě, který je založený na principu laserové absorpční spektroskopie.
Z2019-028674 16. 8. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. Dodávka rypadlo – nakladač 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stroje rypadlo – nakladač v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2019-028623 16. 8. 2019 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. LAMBERGA s.r.o.
Dodávka svítidel pro TT Borská pole 978 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 183 ks LED svítidel pro veřejné osvětlení.
Z2019-028177 16. 8. 2019 16. 9. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Charpyho kladivo 25J odhad.cena 1 240 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Charpyho kladiva 25J pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-028205 16. 8. 2019 17. 9. 2019 Plzeňská teplárenská, a.s. Modernizace EKA K1
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávajícího ekonomizéru / ohříváku napájecí vody na kotli K1 v areálu Energetika. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.
Z2019-028653 16. 8. 2019 neuvedena Povodí Odry, státní podnik Ševčík HYDRO s.r.o.
VD Slezská Harta – GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí, č.st. 3732 2 680 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení generální opravy 2 ks rychlouzávěrných stavidlových tabulí v odběrné věži na VD Slezská Harta. Charakter prováděných prací na stavidlových tabulích a ostatních součástech: demontáž, rozebrání, transport, tryskání povrchu, oprava povrchu, zkoušky materiálů, obnova povrchové ochrany – metalizace a nátěr, dodání a montáž nových dílů – těsnění, čepy, ložiska, mazací hlavice apod., sestavení a zpětná montáž. Demontáž, oprava a zpětná montáž bude provedena tak, aby bylo možné vždy provozovat jednu spodní výpust bez omezení. Součástí zakázky jsou i vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním prací – vedení montážního deníku, vypracování závěrečné zprávy, doložení všech dokladů k materiálům a protokolů o zkouškách, likvidace odpadů.
Z2019-028176 16. 8. 2019 16. 9. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Laboratoř 3D tisku odhad.cena 1 450 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře 3D tisku pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-028339 16. 8. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Oldřich Dlouhý, EXACTEC
Kolaborativní robot s elektronickou kůží a uchopovači 1 550 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, plně funkčního kolaborativního robota s elektronickou kůží a uchopovači. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Z2019-028255 16. 8. 2019 16. 9. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0 odhad.cena 6 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu výstupního reportu o správnosti a funkčnosti výrobku. Součástí dodávky je rovněž kompletní technická dokumentace díla specifikovaná v zadávací dokumentaci. Dodavatel musí v rámci plnění díla integrovat a předvést v produkčním chodu celý kompletní systém včetně všech komponentních subsystémů, přičemž robotický subsystém a subsystém řízení a vizualizace budou dodavateli poskytnuty zadavatelem k integraci a jejich pořízení není předmětem plnění této veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a montáž...
Z2019-028362 15. 8. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Laserový konfokální 2D a 3D mikroskop s AFM modelem a AV měřícím stolem 2019/0070 5 448 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Laserový konfokální 2D a 3D mikroskop s AFM modelem a AV měřícím stolem 2019/0070
Z2019-028145 15. 8. 2019 12. 9. 2019 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Modernizace CNC obrábění - 3D měřící zařízení odhad.cena 2 544 937  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů, včetně zpětnovazební kontroly výrobních operací na 3D - souřadnicovém měřícím stroji v rámci oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. Podpořeno bude vzdělávací zařízení na úrovni střední odborné školy.
Z2019-028521 15. 8. 2019 neuvedena Luděk FERKL CIME-S s.r.o
AGRI CS a.s.
Modernizace strojního vybavení 3 334 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Bude dodány tyto zemědělské stroje: 1. Kolový traktor -1 ks 2. Krmný vůz - 1 ks 3. Čelní diskový žací stroj - 1 ks
Z2019-028023 15. 8. 2019 13. 9. 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením pro proteomiku odhad.cena 12 396 694  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením pro proteomiku včetně instalace.
Z2019-028196 14. 8. 2019 neuvedena Město Valašské Meziříčí TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Optimalizace provozu a záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R38, R39 v části města Bynina a R52 a R53 v části města Juřinka ve Valašském Meziříčí v roce 2019 2 049 981  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka osvětlovacích těles veřejného osvětlení, v rámci projektu: Optimalizace provozu a záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R38, R39 v části města Bynina a R52 a R53 v části města Juřinka ve Valašském Meziříčí v roce 2019 dle technické dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, jenž řeší rekonstrukci vybraných částí veřejného osvětlení pro město Valašské Meziříčí. Předmětem veřejné zakázky je rovněž: - řádná montáž a instalace dodávky v souladu s technickou dokumentací tak, aby výsledná rekonstrukce veřejného osvětlení splňovala veškeré technické a kvalitativní požadavky zadavatele stanovené zadávací dokumentací včetně jejích příloh. - dodání světelně technického výpočtu pro nabízená svítidla potvrzující dodržení parametrů daných projektem pro všechny řešené oblasti - kontrola měření doložená měřícím...
Z2019-028186 14. 8. 2019 neuvedena Studio Planarch s.r.o. STAVES s.r.o.
TECHNOCAR s.r.o.
Vybavení sociálního podniku Studio Planarch s.r.o. II. 3 268 560  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky byla dodávka minirýpadla, nákladního vozu s hydraulickou rukou, nosičem kontejnerů a 3 kontejnery, užitkového vozu, a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění předmětu veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla rozdělena na 3 části: • část 1 – minirýpadlo, • část 2 – nákladní vůz s hydraulickou rukou, nosičem kontejnerů a 3 kontejnery a • část 3 – užitkový vůz.
Z2019-028231 14. 8. 2019 neuvedena Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. VALDAV elektro s.r.o.
Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku 9 844 651  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku
Z2019-028314 14. 8. 2019 neuvedena ČVUT v Praze, Fakulta stavební SPACE s.r.o.
B2C, s.r.o.
FSv - Dodávka virtuální reality 2 266 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka virtuální reality.
Z2019-028341 14. 8. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Poneco Poděbrady s.r.o.
Řídící systém - manipulátor pro kalorimetr PSD 774 120  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání řídícího systému pro manipulátor s nosnou konstrukcí pro kalorimetr SPD. Zařízení slouží k manipulaci s kalorimetrem a jeho stavení do potřebných poloh pro měření a kalibraci aparatury. Řídící systém se bude skládat z hardware (pohonné jednotky se senzory) a z ovládacího software. Bližší požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v příloze č. 5 Výzvy k podání nabídek
Z2019-028074 13. 8. 2019 neuvedena Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Nákup učební pomůcky - návěs za traktor 221 685  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka návěsu za traktor dle požadované specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.
Z2019-028028 13. 8. 2019 neuvedena Technická univerzita v Liberci 122_Lo_ERDF_Light design systém vč. příslušenství_FA_048 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dodávky je light design system včetně příslušenství.
Z2019-028127 13. 8. 2019 neuvedena CPA DELFÍN, příspěvková organizace KOVO BATH s.r.o.
VÝMĚNA TOBOGÁNU V UHERSKÉM BRODĚ 3 481 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je kompletní výměna tobogánu-tubusu v aquaparku Delfín Uherský Brod. Nový tobogán bude osazen na venkovní stávající nosnou konstrukci. Součástí stavebních prací jsou demontážní práce stávajícího tubusu včetně likvidace odpadu a stávajícího tobogánu.
Z2019-028165 13. 8. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. VALLVIK DESIGN spol. s r.o.
Internal Monolithic Chassis of L4 10PW Compressor TP19_701 5 790 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování výrobní dokumentace, výroba a dodávka tří šasi pro L4 10PW kompresor. Další informace a specifikace k předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění smlouvy jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně všech jejích příloh, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Z2019-028069 13. 8. 2019 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje CKP Chrudim a.s.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – laserové a gravírovací stroje 658 150  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka laserového a gravírovacího stroje
Z2019-028115 13. 8. 2019 neuvedena Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí AGROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o.
Nákup učební pomůcky - rozmetadlo hnojiv 319 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozmetadla hnojiv dle požadované specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.
Z2019-028109 13. 8. 2019 neuvedena Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí AGROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o.
Nákup učební pomůcky - polní válce 125 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka polního válce dle požadované specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.
Z2019-028096 13. 8. 2019 neuvedena Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí AGROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o.
Nákup učební pomůcky - secí stroj a rotační brány 568 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka secího stroje a rotační brány dle požadované specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.
Z2019-027881 12. 8. 2019 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i. DMS-VZ-19-07: Lasery pro kvantovou spektroskopii odhad.cena 1 097 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu dvou laserů pro kvantovou spektroskopii. Laser pro generování spektrálně širokých pulsů (1 ks) umožní laserovou ablaci atomů hliníku pro vytvoření dvouprvkových Coulombovských krystalů. Pulsní laser zajistí efektivní získávání samostatných atomů pro potřeby zachycení v iontové pasti. Specializovaný zdroj laserového záření – plynule laditelný laser pro přenos v telekomunikačním pásmu C (1 ks), dovolí vysílat superstabilní optickou frekvenci z optických atomových hodin přes optickou fotonickou síť na vlnové délce volitelné ve velkém rozsahu a bude tak možné plně otestovat chování fotonické sítě pro velice široký rozsah vlnových délek v telekomunikačním pásmu C.
Z2019-027740 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Ministerstvo obrany Rozvoj a výstavba meteo info systému - METIS - 3. část
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je nákup technického zhhodnocení předpovědního analytického, komunikačního a vizualizačního systému, zahrnující poskytování webových služeb.
Z2019-027923 12. 8. 2019 16. 9. 2019 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Dodávka NMR spektrometru 400MHz 2019/0123 odhad.cena 9 917 355  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka NMR spektrometru 400MHz 2019/0123
Z2019-027902 12. 8. 2019 neuvedena Lesy města Brna, a.s. Traktor s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví odhad.cena 2 250 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kolového traktoru s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze.č.2 zadávací dokumentace
Z2019-027828 12. 8. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Rámcová dohoda na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC CE a CM JE Dukovany
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s jediným Dodavatelem obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na provádění opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CE a LC CM JE Dukovany, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy. Součástí plnění je i komplexní zabezpečení realizace údržby a oprav formou přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů, a zajištění pracovní pohotovosti a hotovosti na pracovišti
Z2019-027901 12. 8. 2019 16. 9. 2019 Správa Národního parku Šumava Dodávka čtyř kusů kolových traktorů včetně čelních nakladačů odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 ks kolových pěstebních traktorů - UKT včetně namontovaných čelních nakladačů a příslušenství (lopata). Součástí dodávky traktorů, včetně čelních nakladačů, bude vždy jejich předvedení, kterým se prokáže bezchybnost, kompletnost, způsobilost k provozu a úplné splnění požadovaných vlastností dodávky podle smluvně sjednaných podmínek včetně zaškolení obsluhy. Spolu s každým traktorem předá účastník (dodavatel, prodávající) zadavateli (objednateli, kupujícímu): • návody k obsluze a údržbě traktoru • katalog náhradních dílů • prohlášení o shodě • servisní knížku • technický průkaz traktoru s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů Dodávka bude vždy jen nových traktorů, kdy zadavatel bude prvním provozovatelem traktoru. Zadavatel bude prvním majitelem zapsaným v technickém průkazu každého dodaného traktoru. Dodavatel musí závazně garantovat...
Z2019-027909 12. 8. 2019 neuvedena ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Canberra-Packard, s.r.o.
IOO – Detektor 2 314 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka polovodičového detektoru s kryostatem, předzesilovačem a elektrickým chlazením.
Z2019-027870 12. 8. 2019 3. 9. 2019 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Dodávka ICP-OES a APPI odhad.cena 2 424 498  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohami č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-027888 12. 8. 2019 neuvedena COMTES FHT a.s. MCAE Systems, s.r.o.
Dodávka zařízení pro přesné měření rozměrů ve 3D 3 836 264  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího 3D měření. Systém by měl umožnit tvorbu 3D geometrie tělesa s možností zahrnutí do celkového systému optimalizace tvaru (FEM výpočet) s následným určením deformace. Vzhledem k tomu, že máme zakoupeny produkty systému ARAMIS (jmenovitě ARAMIS, SW GOM Correlate Professional a systém ARGUS), požadujeme, aby dodávaný systém byl s těmito produkty kompatibilní. Podmínkou je i kompatibilita s výpočtovým systémem ABAQUS a 3DExperience pro umožnění přenosu geometrie a porovnání vypočtených hodnot.
Z2019-027999 12. 8. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka IRMS spektrometru v rámci projektu EVA 4.0 odhad.cena 7 200 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je spektrometr IRMS včetně elementárního analyzátoru v konfiguraci pro stanovení CHNSO, příslušného interface, spotřebního materiálu v rozsahu 1000 analýz, instalačního materiálu, včetně váhy a software. Přístroj bude využíván v ekofyziologii pro hodnocení vody dostupné pro dřeviny, typy metabolismu, redistribuce vody v rámci kořenového systému a v lesnické zoologii pro zohlednění potravních preferencí, jejich zdrojů.
Z2019-027949 12. 8. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Rámcová dohoda na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC CE a CM Jaderné elektrárny Temelín
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s jediným Dodavatelem obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na provádění opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení LC CE a LC CM JE Temelín, a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy. Součástí plnění je i komplexní zabezpečení realizace údržby a oprav formou přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů, a zajištění pracovní pohotovosti a hotovosti na pracovišti
Z2019-028011 12. 8. 2019 neuvedena RobotScientific s.r.o. Aviation Solution s.r.o.
Rámcová dohoda - Formy pro projekt Nano UAV Swarm 397 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rámcové ujednání dodání forem pro výrobu částí UAV ze sklolaminátu a uhlíkových vláken. Vývoj proběhne na základě výkresů částí UAV poskytnutých zadavatelem. Výstupem budou hotové formy.
Z2019-027898 12. 8. 2019 10. 9. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská LB depoziční systém s analytickou nadstavbou (LBDS) odhad.cena 3 746 948  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka depozičního systému podle Langmuira a Blodgettové s analytickou nadstavbou (LB depoziční systém, LBDS) do vyhrazených prostor FJFI ČVUT v Praze, budova Trojanova 13, Praha 2, a to v rozsahu a s vlastnostmi dle technické specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci.
Z2019-027996 12. 8. 2019 9. 9. 2019 E.ON Distribuce, a.s. Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno sever odhad.cena 30 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na místo plnění včetně vyložení technologie z dopravního prostředku a složení na místo určení, šéfmontáž a uvedení technologie do provozu, zaškolení pracovníků zadavatele, následný záruční servis po dobu 60 měsíců od dodání technologie a dále zajištění dostupnosti náhradních dílů po celou délku životnosti zařízení. Součástí dodávky je rovněž systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014. Podrobně viz ZD.
Z2019-027863 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Dodávky mikroskopů do odborné učebny přírodopisu ZŠ T. Šobra Písek odhad.cena 990 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikroskopů podle technického zadání a soupisu dodávek. Mikroskopy budou dodány do nové odborné učebny (laboratoře) přírodopisu ZŠ T. Šobra Písek.
Z2019-027689 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. Průtokový cytometr s HTS modulem odhad.cena 6 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru s HTS modulem dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2019-027914 12. 8. 2019 13. 9. 2019 ČEZ, a. s. Akce 6993 - Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti PAMS
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je náhrada původního řídicího systému PAMS1 a PAMS2 platformy SAGEM-VME na všech čtyřech blocích Jaderné elektrárny Dukovany při respektování všech rozdílů, které existují mezi jednotlivými bloky. Náhrada bude provedena technologií, která bude mít zajištěnou dostatečnou životnost a dodávky náhradních dílů tak, aby mohl být systém PAMS provozován nejméně do roku 2035.
Z2019-027767 12. 8. 2019 11. 9. 2019 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Cell Stretcher_opakování odhad.cena 1 293 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cell Stretcher s kompenzací pohybu a kompatibilní s Leica THUNDER Imager 3D Live Cell mikroskopovým systémem.
Z2019-027967 12. 8. 2019 neuvedena OKD,a.s. Eickhoff Polonia Ltd. SP. z o.o
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300 č. 6655 634 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300 č.6655
Z2019-027454 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje DODÁVKA 3 KS RYPADLO - NAKLADAČŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ BĚŽNÉ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks rypadlo – nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací pro potřeby SÚS JMK.
Z2019-027439 9. 8. 2019 10. 9. 2019 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost Dodávky pantografových sběračů pro tramvajové vozy včetně náhradních dílů odhad.cena 22 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek pantografových sběračů a náhradních dílů pro tramvajové vozy 15T a KT8.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy