Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 1372 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-037132 22. 10. 2019 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Dodávky plynů a pronájem tlakových láhví 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů - medicinálních, technických a zvláštních plynů včetně pronájmu tlakových láhví, kapalného dusíku a argonu (dále jen „zboží“) v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25 - 50 l. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele. Dodávky plynů, na základě uzavřené kupní smlouvy, se uskuteční v objemu dle předpokládaných potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, v termínu max. do 2 pracovních dnů od převzetí objednávky, v případě akutní potřeby i na základě telefonické objednávky. Odběr v předpokládaném množství není zaručen. Součástí plnění je doprava na místa plnění, balné, pojistné za pojištění zboží během dopravy, celní a daňové poplatky, zaškolení zaměstnanců.
Z2019-037130 22. 10. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM DONAUCHEM s.r.0.
Soda 2 037 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka uhličitanu sodného těžkého (těžká soda) o celkovém množství 420 tun (ve 100 %) včetně silniční dopravy volně ložený autocisternami.
Z2019-036815 21. 10. 2019 21. 11. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci LF UPOL/Imunofarmakoterapie – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení II. odhad.cena 1 233 700  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen Dodavatele, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na osm samostatných částí, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.
Z2019-036447 18. 10. 2019 18. 11. 2019 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dodávky medicinálních a technických plynů II odhad.cena 14 030 041  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem v 1. části zadávacího řízení je dodávka medicinálního plynu a ve 2. části zadávacího řízení jsou předmětem dodávky medicinálních a technických plynů (dále jen „zboží“). Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace
Z2019-036422 18. 10. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm odhad.cena 13 520 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této zakázky jsou dodávky výpalků z plechů tl. 270, 220, 200 mm dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy - Technická specifikace a ceník
Z2019-036145 17. 10. 2019 15. 11. 2019 šeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky dezinfekčních prostředků na velké plochy a povrchy s výpůjčkou směšovacích zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních prostředků na velké plochy a povrchy a dávkovacích pomůcek. Vítězný účastník (vybraný dodavatel ) bezplatně vypůjčí po dobu trvání kupní smlouvy směšovací zařízení a zajistí jejich bezplatný servis, pravidelnou údržbu a validaci. Blíže viz zadávací podmínky.
Z2019-035865 14. 10. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávky technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU odhad.cena 4 500 000  Kč
Předběžné oznámení Dodávka technických a kalibračních plynů
Z2019-035320 10. 10. 2019 12. 11. 2019 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta CUCAM- opakující se dodávky chemických látek odhad.cena 4 738 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka chemických látek pro zajištění provozu laboratoří zadavatele pro výukovou a výzkumnou činnost. Bližší informace v ZD.
Z2019-034417 4. 10. 2019 4. 11. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii II. odhad.cena 249 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.
Z2019-034329 4. 10. 2019 5. 11. 2019 Masarykova univerzita Rámcová dohoda na dodávky souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina odhad.cena 30 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina pro Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity, podrobně specifikovaných v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v návrhu Rámcové dohody
Z2019-033893 30. 9. 2019 4. 11. 2019 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Síran 2020 - 2022 odhad.cena 38 850 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a roztoku síranu hlinitého. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Část I. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého rozložená v období 36 měsíců v předpokládaném objemu 7.500 tun (slovy sedm tisíc pět set tun), včetně dopravy roztoku autocisternou na místo plnění. Část II. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu hlinitého rozložená v období 36 měsíců v předpokládaném objemu 2.700 tun (slovy dva tisíce sedm set tun), včetně dopravy roztoku autocisternou na místo plnění.
Z2019-033974 30. 9. 2019 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o.
EUROVIA Kamenolomy a.s.
Petrokámen s.r.o.
KARETA s.r.o.
Drcené kamenivo na posyp komunikací pro zimní období 2019-2020 3 750 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka cca 13 200 tun drceného kameniva frakce 4/8 a 220 tun drceného kameniva frakce 8-16 na posyp komunikací pro zimní období 2019-2020. Veřejná zakázka je zadávána na části dle jednotlivých cestmistrovství.
Z2019-033687 30. 9. 2019 14. 11. 2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků a všech souvisejících nákladů pro vybrané společnosti z koncernu Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. odhad.cena 13 176 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a ostatních plynů spojené s pronájmem zásobníků a tlakových lahví včetně všech souvisejících poplatků a ostatních nákladů pro vybrané společnosti z koncernu Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele.
Z2019-033408 26. 9. 2019 neuvedena Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Mgr. Petr Stavinoha
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská – druhá část – dodávka vybavení učebny chemie II. 453 591  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učebny chemie.
Z2019-033342 26. 9. 2019 neuvedena Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Mgr. Petr Stavinoha
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská – druhá část – dodávka vybavení učebny chemie II. 453 591  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učebny chemie.
Z2019-033204 23. 9. 2019 21. 10. 2019 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Dodávka reagencií pro sekvenování na přístrojích Illumina MiSeq, NovaSeq a iSeq odhad.cena 5 281 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou dodávky reagencií pro sekvenování na přístrojích Illumina MiSeq, NovaSeq a iSeq.
Z2019-032714 17. 10. 2019 23. 10. 2019 Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávku chemických látek – rozděleno na části odhad.cena 2 600 000  Kč
Oprava Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky, předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemických látek. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v přílohách č. 1.1, 1.2 a 1.3 zadávací dokumentace, které tvoří technická specifikace, dle dané části veřejné zakázky.
Z2019-032881 20. 9. 2019 8. 10. 2019 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Medicinální plyny“ odhad.cena 2 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka medicinálních a technických plynů v láhvích, dodávka kapalného kyslíku a dále nájem tlakových plynových láhví a zásobníků kyslíku pro pracoviště zadavatele v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni, to vše v typech a objemech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Z2019-032735 21. 10. 2019 4. 11. 2019 Nemocnice Na Bulovce NEMOCNICE NA BULOVCE – DODÁVKA DEZINFEKČNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA VELKÉ A MALÉ PLOCHY odhad.cena 13 200 000  Kč
Oprava Předmětem plnění této VZ jsou opakované průběžné dodávky dezinfekčních přípravků pro velké a malé plochy pro potřeby NNB a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-031818 14. 10. 2019 17. 10. 2019 Krajské ředitesltví policie Moravskoslezského kraje Robotická stanice pro OKTE odhad.cena 4 770 248  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletní robotické stanice včetně softwaru, montáže a zaškolení obsluhy.
Z2019-031542 12. 9. 2019 15. 10. 2019 Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávku kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů odhad.cena 135 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů. Podrobná technická specifikace požadovaného předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění.
Z2019-031687 12. 9. 2019 11. 10. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav (rámcová dohoda) odhad.cena 61 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka insekticidních sítí a odchytových souprav určených na ochranu lesa.
Z2019-031275 14. 10. 2019 7. 10. 2019 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dodávky medicinálních a technických plynů odhad.cena 14 030 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem v 1. části zadávacího řízení je dodávka medicinálního plynu a ve 2. části zadávacího řízení jsou předmětem dodávky medicinálních a technických plynů (dále jen „zboží“). Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-030983 9. 9. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 36 (OLIGONUKLEOTIDY A) odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Z2019-030912 5. 9. 2019 neuvedena Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Linde Gas a.s.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka medicinálních a technických plynů 4 247 937  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky medicinálních a technických plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku s pronájem tlakových lahví a velkokapacitního zásobníku.
Z2019-029858 27. 9. 2019 7. 10. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky chladicí kapaliny pro autobusy - II odhad.cena 24 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky chladicí kapaliny určené pro použití v městských autobusech zadavatele v přibližném množství 230 tisíc litrů ročně (dle skutečné spotřeby), a to včetně dopravy na výdejní místa zadavatele na území hl. m. Prahy.
Z2019-029913 29. 8. 2019 30. 9. 2019 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Dodávka drceného kameniva na vysprávky vozovek 2020 - 2022 odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je prodej drceného kameniva na vysprávky vozovek.
Z2019-029938 16. 9. 2019 1. 10. 2019 Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části II odhad.cena 645 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek.
Z2019-029953 28. 8. 2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.
dodávky vod a odvádění odpadních vod 340 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby dodávky vod a odvádění odpadních vod, vodovodní a kanalizační sít Ostrava
Z2019-028650 19. 8. 2019 19. 9. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období - opakované ZŘ odhad.cena 35 554 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním předpokládaném objemu 28 250 tun, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Z2019-028797 19. 8. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik K + S Czech Republic a.s.
Dodávky průmyslové pytlované soli pro čistírnu důlních vod (ČDV) Příbram I 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1000 tun průmyslové pytlované soli (NaCl) 99,0% včetně dopravy, pytle po 25 kg, roční předpokládaný objem max. 250 tun.
Z2019-028382 15. 8. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Martin Čermák
Konečné řešení odkaliště – 1. úprava hrází (dodávka kameniva, včetně dopravy) 2 260 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka drceného kameniva PDK frakce 63-125 v množství 7000 tun a drceného kameniva PDK frakce 0-32 v množství 2000 tun (dále také jen „zboží“) v rámci realizace investiční akce „Konečné řešení odkaliště Stráž p. R. - 1. úprava hrází“.
Z2019-027648 12. 8. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. B.Braun Medical, s.r.o.
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Krajskou zdravotní, a.s. 20191 2 162 881  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků (dále také jako „zboží“) po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do lékáren a skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech.
Z2019-027403 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2019 - říjen 2020 odhad.cena 20 793 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Z2019-027224 8. 8. 2019 9. 9. 2019 Želivská provozní a.s. Dodávka hydrátu vápenatého pro Úpravnu vody Želivka odhad.cena 11 386 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hydrátu vápenatého 0/90 µm splňující podmínky podle normy ČSN EN 12 518 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Vápno, a to v rozsahu a v souladu s Technickou specifikací .Předpokládaný celkový objem dodávek po dobu 4 (čtyř) let, počínaje dnem 1.1. 2020 činí 3.600 000 kg s dopravou na místo odběru do zásobníků v areálu Úpravny vody Želivka.
Z2019-027231 17. 10. 2019 25. 9. 2019 Česká republika -Ministerstvo vnitra GeneTiCA s.r.o.
Chemický spotřební materiál 2019-2020 5 636 360  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebních materiálů pro genetické zkoumání v rámci plnění stanovených cílů výzkumného projektu.
Z2019-027429 7. 8. 2019 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace SALTAGRO a.s.
Solný roztok pro zimní období 2019-2020 3 523 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka roztoku chloridů pro zimní období 2019-2020.
Z2019-026694 5. 8. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. B.Braun Medical s.r.o.
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019: část 5: Dezinfekční přípravky pro rychlou dezinfekci citlivých povrchů 622 347  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků (dále také jako „zboží“) po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do lékáren a skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech.
Z2019-027027 5. 8. 2019 6. 9. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PřF/CRH – Dodávka chemikálií II. odhad.cena 302 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Z2019-026700 5. 8. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. B.Braun Medical s.r.o.
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019: část 4: Alkoholové dezinfekční přípravky pro rychlou dezinfekci povrchů 1 433 345  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků (dále také jako „zboží“) po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do lékáren a skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech.
Z2019-026679 5. 8. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. B.Braun Medical s.r.o.
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019: část 2: Dezinfekční a čistící přípravky na nástroje 1 860 928  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků (dále také jako „zboží“) po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do lékáren a skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech. V části 2 této veřejné zakázky je předmětem veřejné zakázky rovněž bezplatná výpůjčka směšovacích zařízení k dodávaným dezinfekčním přípravkům na nástroje.
Z2019-025740 29. 7. 2019 2. 9. 2019 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Dodávka roztoku síranu železitého pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha při prodlouženém zkušebním provozu odhad.cena 78 667 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého určeného pro čištění odpadních vod při prodlouženém zkušebním provozu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále jen „NVL“).
Z2019-025316 4. 10. 2019 26. 8. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
PřF/CRH – Dodávka aminokyselin II. 82 710  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen.
Z2019-023640 9. 9. 2019 14. 8. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci Carolina Biosystems, s.r.o.
PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii 95 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.
Z2019-023183 16. 8. 2019 13. 8. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období odhad.cena 35 554 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním předpokládaném objemu 28 250 tun, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Z2019-022848 30. 8. 2019 7. 8. 2019 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Dodávka enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA II odhad.cena 168 358  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA. Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, která je vydávána zdarma v dálkovém přístupu na výše uvedené internetové adrese profilu zadavatele.
Z2019-022092 26. 7. 2019 8. 8. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a pronájem stacionárního zásobníku kapalného kyslíku odhad.cena 35 600 000  Kč
Oprava ředmětem veřejné zakázky je dodávka kapalného medicinálního kyslíku jako léčivého přípravku určeného pro lékařské účely ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb. v objemu 2.700.000 litrů, a to po částech dle potřeb a požadavků zadavatele, a zároveň pronájem 1 stacionárního zásobníku na kapalný kyslík o objemu 10.000 litrů (+/- 10%) s technickými parametry uvedenými v příloze 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky na dobu 10 let ode dne instalace takového zásobníku a jeho uvedení do provozu.
Z2019-022005 16. 9. 2019 30. 7. 2019 Psychiatrická nemocnice Bohnice Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice 6 400 442  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních a technických plynů a dlouhodobého pronájmu tlakových lahví dílčími objednávkami dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené smlouvy.
Z2019-021387 13. 9. 2019 3. 9. 2019 Univerzita Hradec Králové Lach-Ner, s.r.o.
BioTech a.s.
Fisher Scientific spol. s r.o.
HELAGO-CZ s.r.o.
DNS na dodávky běžných chemikálií pro UHK 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zavedení DNS na dodávky běžných chemikálií na 2 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronickým nástrojem automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS jsou dodávky běžných chemikálií, které jsou definovány CPV kódy uvedenými v příloze č. 3.
Z2019-020985 7. 10. 2019 25. 7. 2019 Mendelova univerzita v Brně GeneTiCA s.r.o.
BioTech a.s.
M.G.P. spol. s r.o.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části 2 805 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek: • Část 1: Polymeráza • Část 2: Reagencie a kity pro gelovou elektroforézu, pro molekulární klonování, pro kvantifikaci a izotermální amplifikaci nukleových kyselin, kity a reagencie různé. Modifikující enzymy. • Část 3: Kity a reagencie pro přípravu knihoven pro sekvenování na sekvenátorech Illumina, kity pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu, kity pro amplifikaci cDNA konců. • Část 4: Reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina. • Část 9: Homogenizační zkumavky malé

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy