Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1327 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-023640 15. 7. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-023183 11. 7. 2019 13. 8. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období odhad.cena 35 554 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním předpokládaném objemu 28 250 tun, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Z2019-022848 9. 7. 2019 7. 8. 2019 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Dodávka enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA II odhad.cena 168 358  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA. Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, která je vydávána zdarma v dálkovém přístupu na výše uvedené internetové adrese profilu zadavatele.
Z2019-022092 3. 7. 2019 8. 8. 2019 Institut klinické a experimentální medicíny Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a pronájem stacionárního zásobníku kapalného kyslíku odhad.cena 35 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalného medicinálního kyslíku jako léčivého přípravku určeného pro lékařské účely ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb. v objemu 2.700.000 litrů, a to po částech dle potřeb a požadavků zadavatele, a zároveň pronájem 1 stacionárního zásobníku na kapalný kyslík o objemu 10.000 litrů (+/- 10%) s technickými parametry uvedenými v příloze 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky na dobu 10 let ode dne instalace takového zásobníku a jeho uvedení do provozu.
Z2019-022005 1. 7. 2019 30. 7. 2019 Psychiatrická nemocnice Bohnice Dodávky medicinálních a technických plynů pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních a technických plynů a dlouhodobého pronájmu tlakových lahví dílčími objednávkami dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené Smlouvy na dodávky medicinálních a technických plynů v lahvích a kontejnerech.
Z2019-021387 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Hradec Králové DNS na dodávky běžných chemikálií pro UHK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020985 16. 7. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-019741 14. 6. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Chemikálie pro mikrobiologii
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemikálií pro mikrobiologii na základě uzavřené rámcové smlouvy.
Z2019-018799 8. 7. 2019 8. 7. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky dezinfekčních prostředků na velké plochy s?výpůjčkou směšovacích zařízení odhad.cena 4 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních prostředků předmětu kupní smlouvy (dále jen zboží) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN) uvedeného v?příloze této zadávací dokumentace - Druh a předpokládaný počet.
Z2019-018871 15. 7. 2019 9. 7. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PřF/CRH – Dodávka aminokyselin odhad.cena 87 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen.
Z2019-018074 3. 6. 2019 8. 7. 2019 Centrum služeb pro silniční dopravu Výkup znehodnocených tabulek registračních značek odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výkup a ekologická likvidace kovového odpadu, konkrétně použitých a znehodnocených hliníkových tabulek registračních značek vozidel včetně přistavení a zapůjčení kontejneru a jeho odvozu.
Z2019-017467 19. 7. 2019 26. 6. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice (rámcová dohoda) odhad.cena 25 957 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest a doprava kameniva na lokalitu zadavatele. Blíže viz ZD.
Z2019-016908 3. 7. 2019 21. 6. 2019 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. GeneTiCA s.r.o.
Sekvenační kity pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky 7 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou zejména opakované dodávky sekvenačních kitů pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky zadavatele. Bližší specifikace rozsahu a obsahu předmětu plnění veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v Technické specifikaci předmětu plnění, položkovém seznamu (příloha č. 4 ZD). Jednotlivé položky předmětu plnění budou specifikovány v konkrétních realizačních kupních smlouvách uzavřených na základě rámcové dohody. Předmět plnění bude dodáván na místo plnění upřesněném ve výzvě a ve lhůtě dle rámcové dohody a konkrétní realizační smlouvy.
Z2019-016231 17. 5. 2019 5. 6. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávka léčivého přípravku oxid dusnatý odhad.cena 3 174 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky registrovaného inhalačního oxidu dusnatého (Nitrogenii oxidum - NO) 400 ppm mol/mol nebo mol 800 ppm mol/mol v 10 litrové tlakové lahvi. Blíže viz zadávací podmínky.
Z2019-016216 17. 5. 2019 neuvedena Letiště Praha, a. s. Dodávky odmrazovacích látek pro účely odmrazování letištních ploch odhad.cena 122 000 000  Kč
Pravidelné předběžné oznámení Předmětem plnění této Veřejné zakázky jsou postupné dodávky kapalné odmrazovací látky v předpokládaném rozsahu 5 000 000 kg a pevné odmrazovací látky 150 000 kg na letištní pohybové plochy dle potřeb zadavatele po dobu 4 let od uzavření kupní smlouvy v souladu s následující specifikací
Z2019-015417 18. 7. 2019 10. 6. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PřF/CRH – Dodávka chemikálií I. odhad.cena 337 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Z2019-015154 12. 6. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 36 (OLIGONUKLEOTIDY A) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-015161 8. 7. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 38 (OLIGONUKLEOTIDY C) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-015157 8. 7. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 37 (OLIGONUKLEOTIDY B) odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-014122 8. 7. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Linde Gas a.s.
Medicinální plyny včetně pronájmu lahví odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-014129 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávky insekticidních přípravků (rámcová dohoda) odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2017-013130 26. 5. 2019 neuvedena Želivská provozní a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka tekutého síranu hlinitého pro Úpravnu vody Želivka 41 040 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-013423 28. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Medicinální a technické plyny 2019 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-013168 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Messer Technogas s.r.o.
RCPTM/2019 – Dodávka kapalného helia 3 504 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-012717 18. 4. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Ancora Praha, s.r.o.
Uzavření rámcové dohody na dodávku tyčí, trubek a přířezů z desek z materiálu ALBROMET (IV.) 7 735  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku tyčí, trubek a přířezů z desek z materiálu ALBROMET popsaných v příloze č. 1 rámcové dohody.
Z2019-011677 27. 5. 2019 neuvedena ROMOTOP spol. s r. o. Dodávka materiálového vybavení pro společnost ROMOTOP spol. s r.o. - 3.etapa - č. II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012320 16. 4. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TRANSKAM, spol. s r.o.
COLAS CZ, a.s.
Zajištění dodávek kameniva pro provádění emulzních vysprávek v roce 2019 5 448 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drceného kameniva frakce 2/4 (2/5), 4/8 čištěné vodou případně vzduchem pro provádění vysprávek komunikací v roce 2019 včetně dopravy do jednotlivých skladů zadavatele.
Z2019-011420 8. 7. 2019 10. 5. 2019 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. EAST PORT Praha s.r.o.
Dodávka enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA 221 186  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA.
353115 2. 5. 2019 neuvedena Želivská provozní a.s. Linde Gas a.s.
Dodávka kapalného kyslíku pro Úpravnu vody Želivka 8 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011168 9. 7. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 16 (ENZYMY E) odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-010910 12. 7. 2019 6. 5. 2019 DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM ZEMPO HB s.r.o.
Hutní materiál 1- Sanace odkaliště K1- 3. etapa 3 023 758  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka je rozdělena na části. Část 1. - Zápory Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu - zápor pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně nákladů na dělení materiálu pro přesné délky a dopravy. Část 2. - Převázky a rozpěry Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu – převázek a rozpěr pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně dopravy.
Z2019-011178 12. 6. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 33 (TKÁŇOVÁ MÉDIA D) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010790 6. 6. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011173 9. 7. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 32 (TKÁŇOVÁ MÉDIA A) odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-011153 12. 6. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 14 (ENZYMY A) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011164 9. 7. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 15 (ENZYMY B) odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-011186 12. 6. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 34 (TKÁŇOVÁ MÉDIA E) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
356921 2. 5. 2019 neuvedena Želivská provozní a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka tekutého síranu hlinitého pro Úpravnu vody Želivka 38 295 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-010617 9. 5. 2019 6. 5. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně LABICOM s.r.o.
Lach-Ner s.r.o.
VWR International s.r.o.
BioTech a.s.
UTB - Dynamický nákupní systém na chemikálie II 8 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka chemikálií pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Z2019-016205 16. 7. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno COUNTRY- CHEM s.r.o.
S- Profit Opava s.r.o.
NAVOS, a.s.
Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin pro rok 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008788 27. 5. 2019 neuvedena Herb-Pharma Sk, s.r.o. odštěpný závod NÁKUP ÚČINNÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009158 21. 3. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. AGRO 2000 s.r.o.
Dodávky hnojiv (rámcová dohoda) 3 322 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených tak volně ložených hnojiv, vše dle požadavků a za podmínek stanovených v jednotlivých závazných vzorech rámcových dohod.
Z2019-008886 12. 6. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 27 (PROTILÁTKY) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-008667 18. 3. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni SIAD Czech spol. s r.o.
Uzavření rámcové dohody na dodávku technických plynů 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude dodávka technických plynů a pronájem tlakových lahví v návaznosti na aktuální potřeby zadavatele.
Z2019-016359 16. 7. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně NAVOS, a.s.
NAVOS, a.s.
NAVOS, a.s.
NAVOS, a.s.
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu rostlin 2019, rozděleno na části 1 - 4 5 490 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008253 16. 7. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Dodávky léčivého přípravku – medicinálního kyslíku plynného 7 156 970  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-008073 12. 3. 2019 17. 4. 2019 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Medicinální a technické plyny odhad.cena 11 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v láhvích, kapalného kyslíku do středotlakých zásobníků a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů do místa plnění. Součástí předmětu veřejné zakázky je i pronájem potřebného počtu láhví či středotlakých zásobníků na kapalný kyslík.
Z2019-007326 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci SARSTEDT spol. s r.o.
VWR International s.r.o.
Carolina Biosystems, s.r.o.
BioTech a.s.
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
I.T.A.-Intertact s.r.o.
Carolina Biosystems, s.r.o.
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
BioTech a.s.
LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií 1 626 844  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006893 12. 6. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 22 (PLYNY B) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006855 12. 6. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 9 (CHEMIKÁLIE E) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci