Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1236 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042528 10. 12. 2018 7. 1. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Spotřební materiál a chemikálie pro cytometr odhad.cena 310 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu a chemikálií pro cytometr. Na předmět plnění každé části veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Z2018-042780 10. 12. 2018 neuvedena CEJIZA, s.r.o. Linde Gas a.s.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2018 – 2019 – opakované zadání 4 577 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže mezi jednotlivými zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky medicinálního kyslíku. Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění servisu zásobníků na medicinální kyslík a pronájem zásobníku na medicinální kyslík. Rámcové dohody, smlouvy na zajištění servisu zásobníků a smlouva na pronájem zásobníku (v případě Nemocnice Znojmo) budou uzavřeny s týmž dodavatelem.
Z2018-042044 5. 12. 2018 8. 1. 2019 Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů odhad.cena 9 992 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky je • dodávka kapalného kyslíku do zásobníku Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to včetně přepravy na místo plnění; • dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, a to včetně přepravy na místo určení, dále výpůjčka tlakových láhví pro skladování medicinálních a technic-kých plynů k dočasnému užívání; • dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích pro Nemocnici Kutná Hora, a to včetně přepravy na místo určení, dále výpůjčka tlakových láhví pro skladování medicinálních a technických plynů a zásobníku pro zkapalněný kyslík o objemu 6000 litrů vč. 2 ks vzduchového odpařovače kyslíku k dočasnému uží-vání; Dodávky kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů jsou požadovány po dobu 48...
Z2018-041500 29. 11. 2018 8. 1. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku odhad.cena 1 350 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 240 000 kg kapalného dusíku a současně pronájem zásobníku kapalného dusíku včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby objektu RCPTM v areálu PřF UP Olomouc, Šlechtitelů 27, Olomouc – Holice, a to na období 36 měsíců od 1.3.2019, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak s ohledem na uvedení technického zařízení do provozu. Předmět plnění zahrnuje také řádné proškolení uživatelů.
Z2018-040270 19. 11. 2018 3. 1. 2019 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví odhad.cena 21 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Z2018-040376 19. 11. 2018 18. 12. 2018 VOJENSKÁ NEMOCNICE Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb odhad.cena 5 770 248 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Z2018-039903 15. 11. 2018 18. 12. 2018 Thomayerova nemocnice Dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny odhad.cena 15 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny do areálu zadavatele na základě objednávek zadavatele, včetně zajištění dopravy do místa určení. (blíže viz zadávací dokumentace)
Z2018-039902 15. 11. 2018 18. 12. 2018 Thomayerova nemocnice Dodávky kapalného medicinálního kyslíku do 2 ks zásobníků dodavatele nainstalovaných v areálu Thomayerovy nemocnice odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kapalného medicinálního kyslíku do 2 ks zásobníků ve vlastnictví vybraného dodavatele, nainstalovaných v areálu zadavatele. Dodávky budou prováděny na základě dálkového měření stavu kapaliny.
Z2018-039653 15. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
BioTech a.s.
VWR International s.r.o.
Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii 634 225 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o opakující se dodávky chemikálií a reagencií pro molekulární biologii a buněčné kultury včetně jejich závozu. Je uzavírána rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 1 roku ode dne účinnosti smlouvy.
Z2018-039474 12. 11. 2018 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje SIAD Czech spol. s.r.o
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví 3 746 950 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek léčivého přípravku - medicinálního kyslíku, a to včetně nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován, a to na dva roky od podpisu rámcové dohody.
Z2018-038915 7. 11. 2018 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace SALTAGRO a. s.
Solný roztok pro zimní období 2018-2019 3 520 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka roztoku chloridů pro zimní období 2018-2019. Veřejná zakázka je zadávána na části dle jednotlivých středisek. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení této zadávací dokumentace pro všechny části veřejné zakázky. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více i všechny části veřejné zakázky. Způsob realizace dodávky roztoku: návozem mechanismy dodavatele na jednotlivá střediska a cestmistrovství zadavatele, účastník v nabídce uvede, jakým způsobem bude prokazováno stočené množství roztoku.
Z2018-038668 15. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. „Rámcová dohoda nákup chemikálií v letech 2019 – 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037719 1. 11. 2018 5. 12. 2018 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého , a to po období od 1. 4. 2019 až do 31. 12. 2020. Klasifikace předmětu veřejné zakázky – kódy CPV: Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
Z2018-037472 29. 10. 2018 neuvedena DIAMO,státní podnik Solsan, a. s.
Dodávky průmyslové soli pro čistírnu důlních vod (ČDV) Příbram II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1800 tun volně ložené průmyslové soli (NaCl) 99,9% (CPV 14400000-5) včetně dopravy
Z2018-037393 26. 10. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Hardman UH a.s.
Dodávky hmot VDZ – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena pro značení profilové – metodou Spotflex 5 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena pro značení profilové – metodou Spotflex. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2018-034910 15. 11. 2018 neuvedena VOP CZ, s.p. CUTCO a.s.
Výkresové díly pro projekt EVO2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-034206 6. 12. 2018 6. 11. 2018 Lesy České republiky, s.p. Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice (rámcová dohoda) odhad.cena 10 740 156 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest . Blíže viz ZD.
Z2018-023521 15. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Dezinfekční prostředky odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
Z2018-030434 15. 11. 2018 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci LF UPOL/Imunofarmakoterapie – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-030309 3. 12. 2018 4. 10. 2018 Lesy České republiky, s.p. Ridex s.r.o.
AGRO 2000 s.r.o.
Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda) 7 673 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních přípravků a regulátorů růstu.
Z2018-030038 6. 12. 2018 9. 10. 2018 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Kámen a písek spol. s r.o.
Kamenolomy ČR s.r.o.
Žula Rácov, s.r.o.
RENO Šumava a.s.
Českomoravský štěrk a.s.
Žula Rácov
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2018 - říjen 2019 20 736 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Z2018-029268 15. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo vnitra Spotřební materiál a servis zařízení pro genetická zkoumání 2019-2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-027989 6. 9. 2018 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Dodávky medicinálních a ostatních plynů v tlakových láhvích odhad.cena 17 500 000 Kč
Oprava Předmětem VZ jsou průběžné dodávky medicin. a ostat.plynů v tlak. láhvích, vč.logistického zajištění dodávek do areálu objednávek zadavatele po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání částky, předpoklád. hodnoty pro každou část VZ.Medicin.účely této VZ rozumí veškeré položky uvedené v Př.1 ZP, vč. uvedení technic.požadavků plynů. Tlakové láhve budou ve vlastnictví dodavatele, který zajistí pravidelný servis tlak.láhví dle příslušných, obecně závazných právních předpisů Předmět VZ musí být realizován v souladu s platnými právn.předpisy, jakož i v souladu se všemi souvisejícími techn.tech parametry a kvalitu plynů, účastník doloží materiál.listy nebo jinými doklady, které musí obsahovat mater.složení
Z2018-027351 10. 8. 2018 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace EUROVIA Kamenolomy, a. s.
KAMENOLOMY ČR s. r. o.
KARETA s. r. o.
Drcené kamenivo na posyp komunikací pro zimní období 2018-2019 4 377 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka cca 1 000 tun drceného kameniva frakce 2-5, 14 100 tun drceného kameniva frakce 4/8, 500 tun drceného kameniva frakce 8-16 a 500 tun drceného kameniva frakce 8/11 na posyp komunikací pro zimní období 2017-2018.
Z2018-026575 14. 11. 2018 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálního kyslíku a vzduchu 19 123 409 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku a vzduchu pro zadavatele po dobu trvání rámcové kupní smlouvy.
Z2018-026466 9. 11. 2018 23. 8. 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze BIO-RAD spol.s r.o.
Fisher Scientific spol. s r.o.
DYNEX TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Kity a speciální reagencie 2 966 703 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kitů a speciální reagencie pro laboratoře projektu EXTEMIT-K. Na předmět plnění každé části veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců.
Z2017-032533 26. 10. 2018 neuvedena Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. BioTech a.s.
VWR International s.r.o.
Chemikálie a plasty 9 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dodávky chemikálií a plastů v předpokládané hodnotě 9 000 000 Kč bez DPH za 4 roky.
Z2016-000889 25. 10. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Ridex s.r.o.
Dodávky lesnických značkovacích barev (rámcová smlouva) 723 455 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávky lesnických značkovacích barev
Z2018-024234 29. 11. 2018 27. 8. 2018 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Explorea s.r.o.
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
BioTech a.s.
Materiál na výzkum - Rámcová dohoda 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky materiálu na výzkum.
Z2018-024241 19. 7. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Trilacolor Bohemia s.r.o.
Dodávky hmot pro VDZ - rozpouštědlová barva bílá, ne vodou ředitelná, s dodatečným posypem 5 428 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ – rozpouštědlové barvy bílé, ne vodou ředitelné, s dodatečným posypem dle specifikace v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Z2018-023772 19. 7. 2018 22. 8. 2018 Brněnské komunikace a.s. DODÁVKY HMOT PRO VDZ – DVOUSLOŽKOVÉ PLASTICKÉ HMOTY BÍLÉ BARVY NANÁŠENÉ ZA STUDENA PRO ZNAČENÍ STRUKTURÁLNÍ – METODOU WYSSBROD odhad.cena 5 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena pro značení strukturální – metodou Wyssbrod. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2018-023523 15. 11. 2018 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. ThunderFly s.r.o.
NEJLABO s.r.o.
CHROMSPEC spol. s r.o.
TECTRA a.s.
BAS Rudice spol. s r.o.
Universal Scientific Technologies s.r.o.
Pragolab s.r.o.
BioTech a.s.
P – LAB a.s.
Silcon Electronics s.r.o.
Nicolet CZ s.r.o.
OptiXs, s.r.o.
Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele 2018 -2022 (Dynamic Purchasing System (DPS) for deliveries of instruments, equipment, tools and materials) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-022062 3. 7. 2018 neuvedena Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. VWR International s.r.o.
Rámcová smlouva na nákup laboratorních chemikálií 883 133 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky základních chemikálií pro laboratorní využití. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová smlouva na dobu 18 měsíců.
Z2018-029760 15. 11. 2018 neuvedena Vyncke s.r.o. NAPO MORAVA s.r.o.
Dodávka plechů z uhlíkové oceli na DWS 708 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-018596 13. 7. 2018 18. 7. 2018 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka medicinálních a technických plynů
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví a velkokapacitního zásobníku na období 4 let.
Z2018-017824 1. 6. 2018 neuvedena SMS CZ, s.r.o. Konstrukční materiál - Torrefikace odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky konstrukčních materiálů z oceli, který je blíže specifikován zadávacími podmínkami
Z2018-017816 1. 6. 2018 neuvedena SMS CZ, s.r.o. Konstrukční materiál z oceli - Rafinace odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky konstrukčních materiálů z oceli, který je blíže specifikován zadávacími podmínkami
Z2018-017822 1. 6. 2018 neuvedena SMS CZ, s.r.o. Konstrukční materiál - deNOx odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky konstrukčních materiálů z oceli, který je blíže specifikován zadávacími podmínkami
Z2018-017591 30. 5. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. ZNAKOM s.r.o.
Dodávky výstražných plastových dopravních majáků včetně příslušenství 4 299 070 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výstražných plastových dopravních majáků vč. příslušenství.
Z2018-015194 31. 10. 2018 neuvedena Mendelova univerzita v Brně NAVOS, a.s.
AGRO 2000 s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu rostlin – rozděleno na části 5 083 810 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V jednotlivých částech veřejné zakázky dodávky chemických přípravků – fungicidů, herbicidů, insekticidů a pomocných látek a regulátorů růstu – dle potřeb zadavatele, uvedených v technických specifikacích, viz přílohy č. 1 – 4 Výzvy k podání nabídek.
Z2018-014965 10. 5. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Hardman UH a.s.
Dodávky hmot pro VDZ - dvousložkové plastické hmoty červené barvy 2 550 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ – dvousložkové plastické hmoty červené barvy nanášené za studena pro značení strukturální – metodou Wyssbrod.
Z2018-014746 10. 5. 2018 neuvedena OKD, a.s. MINERFIN, a.s.
Dodávka - koupě magnetitu "LEBEDINSKY" 584 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka - koupě magnetitu "LEBEDINSKY" pro použití v úpravárenském procesu černého uhlí.
Z2018-014198 27. 7. 2018 11. 6. 2018 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Linde Gas a.s.
Dodávky NO 4 498 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky NO
Z2016-001848 25. 7. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Českomoravský štěrk, a.s.
KÁMEN Zbraslav, a.s.
Dodávky drceného kameniva pro LZ Židlochovice (rámcová smlouva) 362 621 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávky drceného kameniva pro LZ Židlochovice
493749 16. 7. 2018 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. Linde Gas a. s.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví 22 170 976 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto VŘ jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to ve 2l a 10l odlehčených tlakových lahvích s integrovaným redukčním ventilem, plnícím tlakem 200 bar včetně nájmu tlakových lahví, distribuce (rozvoz) a ostatních poplatků tj. ADR, silniční energetický poplatek atd. Tlakové lahve musí splňovat takové parametry, aby byly kompatibilní se současným stavem, místem uložení a nainstalovaným uchycením ve vozidlech ZZS SČK, p. o.
Z2017-014907 15. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BioTech a.s.
BioTech a.s.
BioTech a.s.
Dodávka laboratorní chemie a spotřebního materiálu 406 642 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-011566 15. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nákup chemikálií pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-011465 13. 4. 2018 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM INOX STEEL a.s.
CS STEEL a.s.
Hasl-nerez speciál s.r.o.
Nerezový materiál – iontová výměna, grant CEEMIR a technologie CHÚ 1 778 681 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem části veřejné zakázky je dodávka nerezového materiálu pro výrobu plošin a technologie pro druhou etapu stavby – iontová výměna, na výrobu aparátů pro technologii hrazenou z grantu CEEMIR a dále na opravy stávající technologie na Chemické úpravně včetně dopravy.
517338 16. 7. 2018 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Messer Technogas s.r.o.
Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016 167 814 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016 na základě jednotlivých objednávek v souladu se zadáním výše uvedené veřejné zakázky a dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a zajištění postupného dodávání potřebných plynů dle aktuálních provozních požadavků zadvatele včetně dopravy.
Z2018-011337 12. 4. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TRANSKAM, spol. s r.o.
ŽULA RÁCOV s.r.o.
Zajištění dodávek kameniva pro provádění emulzních vysprávek v roce 2018 4 108 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drceného kameniva frakce 2/4 (2/5), 4/8 a 8/11 čištěné vodou případně vzduchem pro provádění vysprávek komunikací v roce 2018 včetně dopravy do jednotlivých skladů zadavatele.