Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 429 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011592 6. 4. 2020 4. 5. 2020 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka peptidů (DNS) odhad.cena 1 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka syntetických peptidů pro kvantifikaci proteinů pomocí hmotnostně-spektrometrických esejí. Jde o isotopicky značené peptidy, u nichž je na C-terminálním konci typicky Arginin (13C6, 15N4, +10Da) nebo Lysin (13C6, 15N2, +8Da) případně jiná isotopicky značená aminokyselina. Předmětem je syntéza peptidů podle zadané sekvence a jejich dodání jako individuální peptidy v lahvičce nebo mikrotitrační destičce. Je požadována karbamidometylace všech cystenů a u vybraných peptidů post-translační modifikace typu fosforylace. Peptidy budou dodány ve specifikované čistotě, a to buď v nižší čistotě (crude) pro vývoj eseje a/nebo relativní kvantifikaci nebo ve vysoké čistotě (typu AQUA-peptidy) pro přesnou relativní nebo absolutní kvantifikaci peptidů, přičemž u všech peptidů je požadována kontrola identity a...
 Z2020-011464 6. 4. 2020 7. 5. 2020 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin pro rok 2020. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli přípravků určených pro zemědělské postřiky v následujících skupinách: skupina A: Herbicidy, skupina B: Fungicidy, skupina C: Insekticidy, smáčedla, regulátory růstu.
 Z2020-011052 1. 4. 2020 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Lach-Ner,s.r.o.
Dodávky chemikálií pro ústřední sklad VŠCHT Praha 2 842 823 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky základních laboratorních chemikálií k zajištění provozu studentských laboratoří a k řešení výzkumných a vědeckých projektů, včetně dopravy a všech poplatků jako jsou např. balné, manipulační, apod.
 Z2020-010206 27. 3. 2020 27. 4. 2020 Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro odhad.cena 6 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou dodávky spotřebního materiálu pro analýzu a zpracování vzorků DNA pro genetickou laboratoř OKTE.
 Z2020-010213 27. 3. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého odhad.cena 2 400 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu pro FLD
 Z2020-009716 23. 3. 2020 22. 4. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci PřF/ITI - Dodávka chemikálií a laboratorního odhad.cena 713 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na čtyři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
 Z2020-009456 20. 3. 2020 17. 4. 2020 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Kamenivo 2020 - 2022 odhad.cena 16 150 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky na zajištění dodávek kameniva různých frakcí (celkem cca 73.940 t kameniva).
 Z2020-009033 16. 3. 2020 15. 4. 2020 Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro odhad.cena 1 155 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro projekt Phytophthora. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného v bodě 3.1 zadávací dokumentace včetně požadavků zadavatele na předmět plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – technické specifikaci.
 Z2020-008152 9. 3. 2020 6. 4. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenační odhad.cena 80 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky sekvenačních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to včetně souvisejících reagencií nezbytných pro přípravu knihoven, spuštění sekvenačního runu, klastrovací chemie, sekvenačních flow cell, sekvenační chemie, pomocných činidel a údržbu. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 35 Zákona rozdělit jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci zavedeného DNS na části.
 Z2020-008064 4. 3. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně AGRO 2000 s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku hnojiv 2020 3 100 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka anorganických minerálních granulovaných a kapalných hnojiv pro Školní zemědělský podnik Žabčice. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, kterou tvoří technická specifikace.
 Z2020-007690 26. 3. 2020 6. 4. 2020 Nemocnice Na Homolce Dezinfekční prostředky na hygienickou a odhad.cena 3 742 000 Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních prostředků na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou pro Nemocnici Na Homolce.
 Z2020-007712 2. 3. 2020 6. 4. 2020 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ROZTOK PRO ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD odhad.cena 29 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka tekutého směsného přípravku na bázi anorganických solí pro potlačení vláknitého bytnění v aktivačních nádržích, srážení fosforu (dále též je „produkt“), s možností aplikace i při teplotách do -25°C, v předpokládaném objemu 5.750 tun (slovy pět tisíc sedm set padesát tun), včetně dopravy roztoku autocisternou na místo plnění a v předpokládaném období od 1.8. 2020 do 31. 12. 2022.
 Z2020-006716 24. 2. 2020 24. 3. 2020 Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávku chemických látek II – odhad.cena 1 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemických látek – základních chemikálií. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 Z2020-006493 19. 2. 2020 neuvedena COMTES FHT a.s. Struers GmbH, organizační složka
Výběrové řízení na dodávku brusných papírů 490 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka brusných papírů dle technických parametrů uvedených v příloze zadávací dokumentace č. 4 „Technická specifikace“.
 Z2020-005548 13. 2. 2020 neuvedena Univerzita Karlova Linde Gas a.s.
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro MFF 7 230 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kapalných plynů (kapalné helium a kapalný dusík) dle technických specifikací zadavatele.
 Z2020-005474 10. 2. 2020 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Messer Technogas s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky plynů a pronájem 3 590 681 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem pro každou část zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody na dodávku. Zadávací podmínky uvedené v této výzvě jsou shodné pro všechny části zadávacího řízení, s výjimkou těch míst, kde je výslovně uvedeno použití pro konkrétní část zadávacího řízení. Zadávací řízení je rozděleno do následujících částí: - Část 1. – Technické plyny, - Část 2. – Zvláštní plyny, - Část 3. – Kapalný dusík.
 Z2020-005097 6. 2. 2020 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Chemické látky a jejich směsi pro laboratorní 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí Chemické látky a jejich směsi pro laboratorní použití.
 Z2020-010283 25. 3. 2020 neuvedena VOP CZ, s.p. UNEX a.s.
OVZ/002/3/2020 Dodávky výpalků bočnice STR 120 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-004101 3. 2. 2020 10. 3. 2020 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Kamenivo pro SÚSPK (2020) odhad.cena 30 936 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
 Z2020-003870 31. 1. 2020 3. 3. 2020 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dodávky medicinálního kapalného kyslíku včetně odhad.cena 9 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálního kapalného kyslíku do 4 zásobníků v majetku zadavatele umístěných v areálech nemocnic Liberec a Turnov. Dále pak montáž a následné zajištění pronájmu a zásobování plynem jednoho zásobníku v areálu nemocnice Frýdlant. Minimální technické požadavky na tento pronajímaný zásobník jsou uvedeny v příloze č. 5 ZD. Plnění zakázky je požadováno včetně zajištění pravidelné údržby, servisu, revizí a proškolení obsluhy zásobníků po dobu 3 let od nabytí účinnosti smlouvy.
 Z2020-003326 27. 1. 2020 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni ANCORA PRAHA, s. r. o.
Uzavření rámcové dohody na dodávku tyčí, trubek a 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude dodávka tyčí, trubek a přířezů z desek z materiálu ALBROMET, konkrétně typy tyče ALBROMET 300, tyče a trubky ALBROMET 200, přířezy z desek ALBROMET 200 a přířezy z desek ALBROMET 300, tyče ALBROMET 300 HSC, tyče ALBROMET 340 a tyče ALBROMET 340 HSC.
 Z2020-002641 24. 1. 2020 neuvedena Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Dezinfekce odhad.cena 10 915 405 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění jsou dílčí dodávky dezinfekčních prostředků do dvou míst plnění - Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. a Nemocnice Třebíč, p. o.
 Z2020-002493 23. 1. 2020 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Středočeské vodárny, a.s.
Koupě obchodního podílu společnosti RAVOS, s.r.o. 41 388 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka spočívající v obchodním podílu ve výši 51 % ve společnosti RAVOS, s.r.o., se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01, Rakovník, IČO: 475 46 662, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 19602.
 Z2020-002393 23. 3. 2020 26. 2. 2020 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Dezinfekční prostředky odhad.cena 14 640 000 Kč
Oprava 1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
 Z2020-001707 20. 1. 2020 17. 2. 2020 DIAMO, státní podnik Půdní materiál hráze odkaliště odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka půdního materiálu vhodného pro zřízení svrchní vegetační vrstvy půdy, a to v souladu s požadavky zadavatele na jakost uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy o dodávce půdního materiálu. Předpokládané celkové množství odebraného materiálu činí cca 7000 metrů krychlových.
 Z2020-002169 23. 3. 2020 26. 2. 2020 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Linde Gas a.s.
Průběžné dodávky medicinálních, technických a 5 892 619 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku (dále také „zboží“) dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. 2. Účastníci mohou podávat nabídky jen na celou zakázku. 3. Zadavatel požaduje předložit návrh na dlouhodobý pronájem lahví. V případě překročení množství smluvně pronajatých lahví předložit denní nájem za jednotlivé typy tlakových lahví.
 Z2020-002002 23. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávky atraktant hmyzu (rámcová dohoda) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-000774 6. 4. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. DODÁVKY MAZADEL odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-000752 9. 1. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik DONAUCHEM s.r.o.
Dodávky chloridu barnatého pro čističky důlních 5 096 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávky chloridu barnatého pro čističky důlních vod (ČDV) 2020-2022 - celkové množství 137 tun.
 Z2020-000300 16. 3. 2020 11. 2. 2020 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně 13 208 168 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního plynného kyslíku – léčivého přípravku pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu obalů (tlakových lahví), ve kterých bude distribuován. Dodávky budou realizovány průběžně v odlehčených tlakových lahvích s integrovaným ventilem o objemu 2l a 10l. Součástí předmětu veřejné zakázky je také distribuce těchto lahví do míst plnění uvedených v této dokumentaci včetně všech poplatků spojených s plněním předmětu veřejné zakázky v předpokládaném odběru dle potřeb zadavatele v následujících 3 letech od podpisu smlouvy.
 Z2019-044673 16. 12. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 26 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka potřeb pro PAGE elektroforézu. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
 Z2019-044689 16. 12. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 38 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
 Z2019-043880 17. 2. 2020 16. 1. 2020 Mendelova univerzita v Brně BioTech a.s.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, 220 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro multikanálové pipety Mettler Toledo - rozděleno na 6 částí.
 Z2019-035865 6. 4. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze TechPlyn a.s.
Dodávky technických a kalibračních plynů pro FAPPZ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-042766 12. 3. 2020 6. 1. 2020 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta VWR International s.r.o.
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
+1 dodavatel
CUCAM- opakující se dodávky chemických látek II 2 360 693 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka chemických látek pro zajištění provozu laboratoří zadavatele pro výukovou a výzkumnou činnost. Bližší informace v ZD
 Z2019-042843 2. 12. 2019 neuvedena Univerzita Karlova Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kapalných plynů (kapalné helium a kapalný dusík) dle technických specifikací zadavatele.
 Z2019-042152 6. 4. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Messer Technogas s.r.o.
RCX 1910 Dodávky kapalného dusíku pro pavilony 3 972 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-041465 6. 3. 2020 20. 12. 2019 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky technických plynů pro VŠCHT Praha 14 058 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky technických plynů, redukčních ventilů a bezpečnostního materiálu, pronájem příslušných tlakových lahví, poskytnutí systému evidence tlakových láhví a školení pracovníků Zadavatele v oblasti BOZP, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele a za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným dodavatelem. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2019-041073 30. 3. 2020 18. 12. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Linde Gas a.s.
Medicinální a technické plyny 2019 74 836 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů a to včetně dopravy s cílem zásobování FN Plzeň. Doprava, atest a ADR bude zahrnuto do ceny produktu - medicinálních a ostatních plynů (kyslík, dusík, vzduch, CO2, oxid dusný, vodík, acetylen, atd). Předmět plnění musí odpovídat svými vlastnostmi a jakostními parametry platným normám. Jako součást dodávek plnění se v tomto případě též rozumí dodání všech průběžných dodávek na místo určení a pronájem obalů. Podrobná specifikace předmětu plnění včetně velikosti jednotlivých položek a množství je uvedená v příloze č. 4 ZD.
 Z2019-040649 6. 2. 2020 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě SIAD Czech spol.s r.o.
Plyny a pronájem tlakových láhví odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-040536 2. 4. 2020 2. 1. 2020 Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
KRD-obchodní společnost s.r.o.
Oligonukleotidy, Rámcová dohoda 6 094 441 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku syntetizovaných oligonukleotidů bez deklarace QC a syntetizovaných oligonukleotidů s deklarací QC.
 Z2019-040617 14. 11. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Martin Čermák
Konečné řešení odkaliště – 1. úprava hrází 2 265 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka drceného kameniva PDK frakce 63-125 v množství 6000 tun a drceného kameniva PDK frakce 0-32 v množství 3000 tun (dále také jen „zboží“) v rámci realizace investiční akce „Konečné řešení odkaliště Stráž p. R. - 1. úprava hrází“.
 Z2019-039750 23. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. L.E.S. CR spol. s r.o.
L.E.S. CR spol. s r.o.
Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav 63 769 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-039481 6. 4. 2020 neuvedena Úrazová nemocnice v Brně Linde Gas a.s.
Medicinální plyny 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-039231 4. 11. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka průmyslové soli pro výrobu solanky v 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka průmyslové soli pro výrobu solanky v zimním období 2019-2020, cca 990 tun
 Z2019-044911 7. 2. 2020 neuvedena Jihočeský kraj K + S Czech Republic a.s.
Dodávka průmyslové soli pro výrobu solanky v 2 425 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-038719 31. 10. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žula Rácov, s.r.o.
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
+3 další dodavatelé
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK INERTNÍHO POSYPOVÉHO MATERIÁLU 5 963 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky inertního posypového materiálu pro zimní období 2019/2020 do jednotlivých skladů zadavatele včetně dopravy.
 Z2019-037983 6. 4. 2020 neuvedena VOP CZ, s.p. 019/3/2019 Výkresové díly pro projekt EVO2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-038185 10. 2. 2020 27. 11. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci VWR International s.r.o.
Carolina Biosystems, s.r.o.
+3 další dodavatelé
LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií a 279 018 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen Dodavatele, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na šest samostatných částí, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.
 Z2019-038339 24. 2. 2020 28. 11. 2019 Lesy České republiky, s.p Ridex, s.r.o.
CHEM-BAR s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda) 24 911 063 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních přípravků a regulátorů růstu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy