Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz *.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-001345 16. 1. 2020 17. 2. 2020 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze INMODOS_Pracovní stanice odhad.cena 107 438  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, záruční servis v souladu se zadávacími podmínkami. Místem plnění veřejné zakázky je adresa Zadavatele. Zadavatel požaduje dodání nových nepoužívaných zařízení.
Z2020-001730 16. 1. 2020 neuvedena Česká republika – Ministerstvo kultury GORDIC, spol. s r.o.
NÁKUP SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY 1 853 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému Spisové služby. Jedná se o systém zabezpečující komplexně automatizované činnosti spisové služby v souladu s platnou legislativou o archivnictví a spisové službě a s platným spisovým a skartačním řádem Ministerstva kultury (dále jen „MK ČR“). Dodávkou systému Spisové služby se rozumí dodání systému Spisové služby včetně implementace systému Spisové služby, převodu dat ze současného systému Spisové služby a zaškolení jeho uživatelů.
Z2020-001751 16. 1. 2020 neuvedena Statutární město Karlovy Vary AUTOCONT a.s.
Výměna centrálních přístupových prvků 3 747 540  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb (dále také jen „řešení“) pro zajištění výměny centrálních přístupových prvků (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Podrobně viz ZD.
Z2020-001898 16. 1. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ing. Josef Pelant
Počítače pro Fakultu strojní (4/2019) 219 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání počítačů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Z2020-001463 14. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Intranet na platformě SharePoint 3 197 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka řešení na platformě Microsoft O365 SharePoint včetně zapracování vstupních dat a poskytování služeb podpory a rozvoje tohoto řešení.
Z2020-001290 14. 1. 2020 25. 2. 2020 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Počítačové klastry, Technologický celek 7 – Výpočetní chemie II odhad.cena 2 479 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka výpočetního zařízení a souvisejícího plnění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Soubor zařízení bude použit pro provádění molekulově dynamických simulací nukleových kyselin a souvisejícího řešení výpočetně náročných úloh molekulového modelování nezbytných pro účely realizace projektu SYMBIT (viz níže). Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 2 části. Veřejná zakázka je zadávána pro realizaci projektu SYMBIT (Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu; reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 2014 – 2020.
Z2020-001162 13. 1. 2020 18. 2. 2020 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Podpora a rozvoj APV pro kontrolní činnost - 2020+ odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení KOC
Z2020-000755 13. 1. 2020 10. 2. 2020 ČEZ Prodej, a.s. TECHNOLOGIE CALL CENTRA ČPR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je Implementace nových technologií Kontaktního centra Dodání licencí a návazného maintenance k implementovaným technologiím. Dodání HW zařízení pro koncová pracoviště Zajištění rozvoje řešení a Poskytování servisních služeb.
Z2020-001051 13. 1. 2020 11. 2. 2020 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení odhad.cena 129 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel zavede dynamický nákupní systém rozdělený do 3 kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je nákup mobilních zařízení, hardwarového a softwarového vybavení a příslušenství pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele.
Z2020-001182 13. 1. 2020 17. 2. 2020 Národní ústav duševního zdraví Rozvoj nemocničního informačního systému
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Pořízení a implementace nemocničního informačního systému („NIS“), b) dodávka hardware, c) servis IS prováděný od doby ukončení zkušebního provozu IS dále na dobu neurčitou
Z2020-000842 13. 1. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IBM Česká republika, spol. s r.o.
Jednací řízení bez uveřejnění – Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu III. 286 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu – provizorního ISMS - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního ISMS sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu ISMS na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního ISMS, jeho technické a provozní podpory vč. odborných konzultací; - zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního ISMS do ostrého provozu na základě objednávky Objednatele; - zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele; - rozvoje provizorního ISMS dle požadavků Objednatele a s nimi související činnosti. Účelem Smlouvy je poskytování služeb vybraným dodavatelem spočívající v poskytování služeb softwarového řešení k zajištění softwarové podpory pro agendu ÚZSVM. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Informační systém majetku státu (dále jen „stávající ISMS“), a to bez modulu CRAB....
Z2020-001254 13. 1. 2020 neuvedena Slezská univerzita v Opavě C SYSTEM CZ a.s.
INTAC spol. s.r.o.
Nákup ICT technologie II. 1 980 585  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky informační a komunikační techniky určené pro zajištění výuky na Slezské univerzitě v Opavě. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí, a to: Část 1: Dodávka standardní ICT (projekt ERDF FPF) Část 2: Dodávka výpočetního clusteru pro paralelní a GPU výpočty (projekt RESTART SU) Část 3: Dodávka standardního ICT zařízení (projekt RESTART SU) Část 4: Dodávka mobilní sestavy tabletů (projekt RESTART SU) Část 5: Dodávka ICT - NN - Modernizace výukové infrastruktury FPF (projekt ERDF FPF) Část 6: Dodávka multifunkční tiskárny
Z2020-000858 13. 1. 2020 neuvedena Národní technická knihovna Zajištění podpory Datového centra NTK na další období odhad.cena 6 485 940  Kč
Předběžné oznámení Z důvodu končící podpory na vybavení datového centra (DC) NTK je nutné pro udržení datové integrity a plynulého provozu ICT infrastruktury NTK prodloužit podporu klíčových prvků ICT vybavení DC NTK. Objednávané služby se budou týkat především primárního a sekundárního diskového pole, SAN přepínačů, zálohovací páskové mechaniky a D2D zálohovacího řešení, serverů zajišťující virtualizační platformu a soustavy hraničních prvků zajišťujících základní služby typu AAA především pak v rovině L2 a L3 ISO OSI modelu.
Z2020-001126 13. 1. 2020 20. 2. 2020 Krajské ředitelství policie Libereckého kreaje Pořízení HW a SW vybavení pro forenzní zkoumání IT technologií III odhad.cena 1 319 442  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 2 části- část 1- Optická sít 10GB a část 2 - ICT
Z2020-000519 10. 1. 2020 10. 2. 2020 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany – simulační technologie, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16 odhad.cena 57 210 529  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka, instalace a zprovoznění technologie simulátorů a vybavení učebny specializovanou informační technologií, které budou umožňovat výcvik a odbornou přípravu včetně krizového řízení v jednotlivých oblastech a úrovních řízení IZS a to v podobě: • simulátoru pro výuku krizového řízení (SKŘ), • simulátoru pro výuku taktického a takticko-strategického řízení (STTSŘ), • simulátoru pro výuku operačního řízení (SOŘ), • simulátoru pro výuku komunikačních technologií (SKT), • učebny specializovaných informačních technologií (USIT), Součástí díla je také odborná montáž vybavení a zařízení, zajištění a ověření funkčnosti a funkcionalit simulačních a specializovaných informačních technologií, dodání nezbytné dokumentace.
Z2020-001059 10. 1. 2020 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace GC System, a.s.
Služby pro podporu ICT 2019-2020 4 737 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se správou a provozem ICT zadavatele.Předmět veřejné zakázky bude prováděn ve dvou základních kategoriích spočívajících v pravidelných službách údržby IT prostředí zadavatele v předpokládaném objemu 230 hodin za kalendářní měsíc, které budou placené na základě paušální měsíční částky a dále ve službách změnových požadavků u platformy IT zadavatele, které budou hrazeny po provedení služeb na základě akceptačního protokolu na základě hodinové sazby.
Z2020-000563 10. 1. 2020 12. 2. 2020 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Služby projektového manažera SAP odhad.cena 8 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem, a to na dobu 48 měsíců. Předmětem Rámcové dohody je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání Dílčích smluv na poskytování těchto služeb: • konzultace, řízení projektů a ostatní služby podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV (Ekonomický informační systém MV) a ISoSS (Informační systém o státní službě) na Ministerstvu vnitra ČR (dále také jako „Koncový zákazník“), tzn. služby projektového manažera spočívající především, ale ne výlučně, v řízení projektového týmu, jehož úkolem bude příprava nabídek, harmonogramů, odhadů pracnosti a dalších podkladů pro realizaci zadaných projektů a řízení jejich implementace (včetně produktů třetích stran) do prostředí Ministerstva vnitra ČR, poskytování poradenských služeb při realizaci těchto projektů (včetně vysvětlení zadávací dokumentace, hodnocení...
Z2020-000527 10. 1. 2020 7. 2. 2020 ČEZ, a. s. Antivirová ochrana
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace antivirové ochrany ve Skupině ČEZ. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentaci.
Z2020-000804 10. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti České republiky Vývoj, servis a rozvoj informačního systému znalců a tlumočníků
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj a realizace nového aplikačního programového vybavení IS znalců a tlumočníků, včetně návrhu a následné instalace IS do technologické infrastruktury zadavatele, zajištění služeb podpory a rozvoje IS po dobu 5 let od předání IS do rutinního provozu, zpracování a průběžná aktualizace dokumentace a provedení školení vybraných zaměstnanců justice v rámci zavedení IS do rutinního provozu.
Z2020-000648 10. 1. 2020 7. 2. 2020 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Disková pole pro zálohování a archivaci odhad.cena 40 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodání diskových polí pro zálohování dle specifikace uvedené v ZD.
Z2020-000562 10. 1. 2020 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) RETIA, a.s.
RRS release (rozvoj 2019 - 2022) a zajištění servisní podpory 62 397 598  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této zakázky je rozšíření celopodnikově zavedeného systému RRS na nová pracoviště, která vzniknou v roce 2019 (SNS TEB), simulátory na regionálních letištích a obměna záznamových sond na systémech, které projdou technologickou obnovou v období následujících čtyř let (A-SGMCS TWR, E2000->TopSky), završené optimalizací systému na regionálních letištích poté, co budou opuštěna pracoviště APP Zároveň s touto smlouvou bude poptána i servisní smlouva.
Z2020-000849 9. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha 20 Cheops s.r.o.
Dodání software Microsoft SQL Server 2019 Enterprise vázaný na počet jader CPU 2 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka software Microsoft SQL Server 2019 Enterprise vázaný na počet jader CPU. Název produktu: SQLSvrEntCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd Počet kusů: 8 Součástí je zavedení dodaných licencí pod stávající smlouvu zadavatele do multilicenčního programu společnosti Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) zadavatele.
Z2020-000751 9. 1. 2020 neuvedena Správa základních registrů Poskytování služeb podpory a rozvoje webové prezentace SZR 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu podpora provozu webové prezentace (pravidelně poskytované služby) služby na objednávku (rozvoj, konzultace,...)
Z2020-000750 9. 1. 2020 neuvedena Správa základních registrů Poskytování služeb podpory a rozvoje webové prezentace SZR 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu podpora provozu webové prezentace (pravidelně poskytované služby) služby na objednávku (rozvoj, konzultace,...)
Z2020-000475 9. 1. 2020 10. 2. 2020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Poskytnutí Licencí SAP rok 2019 odhad.cena 1  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí licencí SAP dle požadavku zadavatele, poskytnutí maintenance k dodaným licencím v režimu "Enterprise Support" dodávanou firmou SAP, spol. s r.o. Dodavatel se zavazuje dodat licence dnem zveřejnění v registru smluv. Dodavatel se zavazuje poskytovat maintenance na dobu neurčitou dnem zveřejnění v registru smluv. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel neuvádí.
Z2020-000307 9. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Nákup ICT komponent pro FNUSA-ICRC 2019 II
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup IT vybavení zahrnující ICT komponenty a příslušenství. Konkrétní specifikace poptávaných položek jsou uvedeny v technických specifikacích, které tvoří přílohu této výzvy. S vítězným účastníkem bude podepsána rámcová smlouva na dobu 1 roku.
Z2020-000731 9. 1. 2020 neuvedena Centrální nákup, příspěvková organizace ALICOM s.r.o.
ICT pro Plzeňský kraj 2020 2 585 480  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této centralizované veřejné zakázky jsou průběžné dodávky počítačů, notebooků a příslušenství pro potřeby organizací zřizovaných nebo založených Plzeňským krajem včetně centrálního zadavatele a pro Plzeňský kraj. Cílem veřejné zakázky je uzavřít rámcovou dohodu s vybraným uchazečem, jejímž předmětem budou průběžné dodávky ICT na základě objednávek vystavených podle aktuálních potřeb dílčích zadavatelů a Plzeňského kraje.
Z2020-000549 8. 1. 2020 neuvedena obec Skalice u České Lípy ELSO s.r.o.
Přístavba a modernizace ZŠ ve Skalici u České Lípy – Dodávka konektivity 1 797 438  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky k zajištění konektivity v rámci projektu přístavby a modernizace ZŠ ve Skalici u České Lípy, a to jak ve stávající, tak v přistavované budově. Součástí plnění je též dodávka a montáž koncových zařízení. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby implementací projektu byly naplněny Standardy konektivity škol (dále jen Standard konektivity) a rozšířena funkčnosti ICT prostředí ZŠS. Dílčí cíle dle jednotlivých komodit jsou specifikovány následovně: • Virtualizační platforma • Zabezpečení LAN a Wifi • Centrální logování • Koncová zařízení • Interaktivní a výuková technika
Z2020-000686 8. 1. 2020 neuvedena Karlovarský kraj Data Force s.r.o.
Pořízení 2 diskových polí pro KÚ KK 3 977 622  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 2 diskových polí včetně instalace a migrace dat ze stávajících úložišť, s následnou technickou podporou (náhradní díly, nové verze softwaru, odstraňování chyb a zranitelností a pomoc při řešení problémů s provozem) po dobu 5 let.
Z2020-000680 8. 1. 2020 neuvedena Statní ústav radiační ochrany, v. v. i. C SYSTEM CZ a.s.
Rámcová dohoda na dodávky stolních počítačů a notebooků pro Státní ústav radiační ochrany 2 150 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky (stolní počítače a notebooky) pro SÚRO dle technické specifikace v příloze č. 2. Účastník technickou specifikaci vyplní ve sloupcích „Konkrétní parametr nabízeného zařízení“ a „Nabízené zařízení (výrobce a přesný typ)“ a přiloží k nabídce. Další podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1, návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení, kterému budou ze strany zadavatele zadávány dílčí zakázky na plnění předmětu veřejné zakázky během účinnosti rámcové dohody dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2020-000567 8. 1. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze B2C, s.r.o.
Power Systems s.r.o.
ČVUT-CIIRC: Notebooky, desktopy a příslušenství 2019“ 3 244 615  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky notebooků, desktopů, monitorů a příslušenství (dále také jako „plnění“) pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Zadavatel za účelem efektivnějšího soutěžení rozdělil veřejnou zakázku na dvě dílčí části.
Z2020-000636 8. 1. 2020 neuvedena Český rozhlas Rexonix s.r.o.
Disková pole - rozšíření a servisní podpora 5 757 770  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rozšíření a zajištění prodloužení podpory na zadavatelem provozované technologie IBM diskových polí včetně dodatečných SW licencí a spojeného HW. Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Z2020-000360 7. 1. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická C SYSTEM CZ a.s.
FEL-Dodávka výpočetní techniky 2 263 277  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů, pracovních stanic, přenosných počítačů a plochých monitorů dle podmínek uvedených v Kupní smlouvě.
Z2020-000311 7. 1. 2020 11. 2. 2020 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Softwarový nástroj pro prediktivní analýzu a ověřování funkčnosti síťové infrastruktury odhad.cena 6 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 1000 kusů licencí softwarového nástroje pro prediktivní analýzu a ověřování funkčnosti síťové infrastruktury včetně zajištění následné maintenance.
Z2020-000378 7. 1. 2020 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace GISOFT, v.o.s.
Poskytování technické podpory v rámci služeb Bentley SELECT a navýšení licencí SW Microstation 4 099 016  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu - Zajištění technické podpory produktů Bentley v rámci služeb Bentley SELECT pro portfolio licencí: Microstation - Aktivace doposud nepoužívaných licencí Bentley PowerMap a Bentley I/RAS B, které budou následně vyměněny v rámci portfolia Balancing - Užívání licencí Microstation nad smluvený počet (Termínované licence) podle potřeby zadavatele.
Z2020-000479 7. 1. 2020 neuvedena městská část Praha 4 OMNILINK Services a.s.
Centrální provozní a servisní správa datové sítě - CPSSDS 5 462 221  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, poskytování provozní a servisní podpory datové sítě (dále jen CPS) na 3 roky včetně rozšíření systému monitoringu IP adresního prostoru (dále jen SMIP) spočívající v dodávce, implementaci, uvedení do provozu záložní lokality Datového centra DC2 kupujícího na adrese Jílovská 1148/14, Praha 4, včetně servisní podpory na 3 roky a údržby stávajícího systému SMIP na 3 roky. Podrobná specifikace a rozsah poskytovaných služeb je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele na adrese https://ezak.praha4.cz/ .
Z2020-000364 7. 1. 2020 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace DATERA s.r.o.
Dodávka hardware a software a související služby 3 972 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou následující dodávky a služby: - dodávka dvou diskových úložišť, páskové knihovny a serverového a síťového hardware a software včetně paralelního souborového systému, - poskytnutí kompletní neomezené konfigurace dle podmínek Zadávací dokumentace a požadavků Zadavatele, - migrace dat - souborově uložená data aplikace Museion pro evidenci sbírkových předmětů, skrze Samba protokol na úložišti EMC Centera v objemu cca 22TB, - poskytování servisních služeb po dobu 36 měsíců, - poskytnutí rozšířené záruky a zajištění podpory výrobce dodávaného hardware a software po dobu 36 měsíců. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno zejména v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické požadavky), v příloze č. 2 zadávací dokumentace (závazný návrh Smlouvy).
Z2020-000481 7. 1. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Proact Czech Republic, s.r.o.
Obnova Front-end SAN infrastruktury datového úložiště 4 550 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je obnova Front-end Storage Area Network ("SAN") infrastruktury datového úložiště pro potřeby statutárního města Ostravy. Konkrétně se jedná o dodávku 4 síťových přepínačů pro připojení serverů prostřednictvím oddělené datové sítě k datovému úložišti, včetně instalace, zprovoznění dodávaného zařízení v rámci stávající SAN infrastruktury a dalších služeb souvisejících s jeho dodáním a provozem.
Z2020-000038 6. 1. 2020 3. 2. 2020 Statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně – vybavení odhad.cena 6 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je soubor dodávek směřující k zajištění vybavení ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice.
Z2020-000180 6. 1. 2020 neuvedena Ústav zemědělské ekonomiky a informací ACNielsen Czech Republic s.r.o.
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ 2 704 721  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dat o prodejích 11 skupin vybraných druhů potravin (máslo, mléko trvanlivé polotučné, jogurt bílý, jogurt ochucený, slepičí vejce, 4 druhy masa - kuře chlazené, vepřové maso balené (kýta, krkovice, plec), jablka konzumní (balané i nebalené) a brambory konzumní pozdní (balené i nebalené) ve všech formátech prodejů v ČR s rozlišením země původu na ČR a dovozy za období leden až listopad 2019 podle jednotlivých měsíců.
Z2020-000164 6. 1. 2020 6. 2. 2020 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Zajištění služeb centrální spisovny II odhad.cena 3 360 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel rozhodl o zabezpečení služeb centrální spisovny pro své sídlo a pobočky prostřednictvím soutěže o veřejnou zakázku. Předmětem veřejné zakázky poskytování služeb předarchivní péče, jako náhrada centrální spisovny zadavatele v prostorách dodavatele, která spočívá v průběžném, dlouhodobém ukládání dokumentů v analogové podobě a poskytování souvisejících služeb. Podrobný popis požadavků na jednotlivé služby je obsažen v Příloze č.1 zadávací dokumentace.
Z2020-000221 6. 1. 2020 neuvedena Město Mělník Valvera s.r.o.
Kybernetická bezpečnost Mělník 1 719 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka: 1. část - Zvýšení bezpečnosti TC ORP Mělník; 2. část - Zvýšení bezpečnosti datové sítě; Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu tj. 5 let od předání předmětu veřejné zakázky.
Z2020-000241 6. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství O2 IT Services s.r.o.
Poskytnutí licence SAS Visual Analytics včetně technické, uživatelské podpory a upgrade 3 424 105  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí k Produktu SAS VA nainstalované v ICT infrastruktuře MZe pro produkční prostředí a pro vývojové/testovací prostředí, včetně zajištění Technické podpory a Uživatelské podpory a upgrade stávající verze licence na verzi 7.5. Pořizovaná podpora je na období 2 let, tj. 24 měsíců od data zveřejnění smlouvy v registru smluv.
Z2020-000250 6. 1. 2020 neuvedena ČESKÝ ROZHLAS ICZ a.s.
Obnova síťové infrastruktury 4 474 701  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je obměna části stávající infrastruktury novým hardwarem. Dodaná zařízení musí být kompatibilní s ostatním hardwarem zadavatele.
Z2020-000195 6. 1. 2020 5. 2. 2020 Česká pošta, s.p. Rekonstrukce LAN odhad.cena 15 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: a) drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; b) úpravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; c) rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; d) budování nových LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; e) obhlídkách lokalit a vypracovávaní dokumentů v souvislosti s budováním LAN. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen "ZD").
Z2020-000228 6. 1. 2020 4. 2. 2020 Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha Implementace upgrade ekonomicko–správního informačního systému (ESIS) včetně zajištění jeho podpory, servisu a rozvoje odhad.cena 18 915 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je provedení analýzy stavu technického prostředí zadavatele, návrh řešení a podrobný popis upgrade ESIS, jakož i následná implementace upgrade (technologický a aplikační přechod na vyšší verzi) ESIS, a to na poslední stabilní verzi Microsoft Navision a jeho modulů pro ESIS
Z2020-000004 3. 1. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
ZZS ZK – servisní podpora pro informační systém řízení zdravotních služeb 26 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž předmětem budou servisní služby a technická podpora pro informační systém řízení zdravotních služeb zadavatele, a to na dobu od 9.2.2020 do 8.2.2025.
Z2019-046125 2. 1. 2020 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Elanor spol. s r.o.
Servis a údržba aplikačního software EGJE 2 987 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby podpory a údržby implementovaných modulů EGJE, souvisejících datových rozhraní v rámci informačního systému zadavatele a poskytování dalších vyžádanýc služeb pro zajištění provozu informačního systému zadavatele a to na období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.
Z2019-046175 2. 1. 2020 31. 1. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Autobusy II odhad.cena 66 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodání nového Řídícího systému povrchové dopravy pro trakci Autobusy (dále též „NŘSPD Autobusy“) včetně interface na interní integrační platformu zadavatele a zajištění služeb podpory provozu a rozvoje NŘSPD Autobusy. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v následujících přílohách zadávací dokumentace: - Příloha č. 1 – Vzor Smlouvy o vytvoření a dodávce SW řešení pro řídící systém povrchové dopravy – Autobusy a o poskytování souvisejících služeb - Příloha č. 4 – Technická specifikace služeb NŘSPD Autobusy - Příloha č. 6 – Vzor popisu návrhu řešení NŘSPD Autobusy - Příloha č. 7 – SLA služeb NŘSPD Autobusy
Z2019-046215 2. 1. 2020 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. IBM Česká republika, spol. s r.o.
Služby podpory provozu XML akcelerátorů 5 856 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb podpory provozu XML akcelerátorů používaných v rámci provozních služeb zadavatele pro jeho koncové zákazníky.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 345 lidí darovalo 967 330 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy