Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 19 646 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-041616 24. 11. 2020 neuvedena Vysoké učení technické v Brně SVS FEM s.r.o.
Nákup software ANSYS/Academic Multiphysics Campus 1 745 292 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licence SW ANSYS, Academic Multiphysics Campus Solution 50/500 (PAID UP) bez časového omezení a udržovacího poplatku (TECS) pro časové období od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s dodavatelem do 31. 8. 2021 pro zákazníka č. 00216975, SIC Code: 8221 Konfigurace: ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500): PAID UP, ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500): TECS. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
 Z2020-041595 24. 11. 2020 neuvedena Město Cheb AUTOCONT a.s.
Pořízení a implementace produktů Microsoft 3 314 806 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace produktů společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Enterprise Agreement a implementace licencí 365 do prostředí zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 ZD.
 Z2020-041624 24. 11. 2020 neuvedena Vysoké učení technické v Brně SVS FEM s.r.o.
Prodloužení pronájmu stávající akademické licence 389 622 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou služby spočívající v prodloužení pronájmu stávající softwarové akademické licence Research Mechanical a LS-DYNA (LEASE) pro zákazníka č. 00216975, SIC Code: 8221 pro časové období od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s dodavatelem do 31. 8. 2021 pro konfiguraci: - Academic Research Mechanical (25 tasks): LEASE; - Academic Research LS-DYNA (25 tasks): LEASE; - LSTC Academic LS-DYNA license (1 tasks): LEASE. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
 Z2020-041550 24. 11. 2020 neuvedena Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Správa IT sítě MSVK 960 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, které spočívají využití zdrojů, know-how a organizačních schopností dodavatele k zajištění služeb spočívajících v poskytování oprav, údržby a servisní podpory na infrastrukturní prvky objednatele, vč. aplikací objednatele, zajišťující bezproblémový provoz Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace.
 Z2020-041653 24. 11. 2020 neuvedena Česká republika - Státní úřad inspekce práce Solitea, a.s.
Optimalizace a úprava informačního systému REÚIP 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace optimalizace a úprav informačního systému Registru elektronizace úkonů inspekce práce.
 Z2020-041525 24. 11. 2020 neuvedena Česká republika - Zeměměřický úřad EXON s.r.o.
Pořízení velkoformátového skeneru s příslušenstvím 2 799 517 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení velkoformátového skeneru pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí s příslušenstvím nezbytným pro jeho provozování za podmínek dále uvedených v ZD.
 Z2020-041120 23. 11. 2020 21. 12. 2020 Česká republika - Státní veterinární správa Poskytování služeb podpory provozu ICT odhad.cena 21 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb podpory provozu produkčního a testovacího ICT prostředí SVS provozovaného na HW a SW komponentách v pronajatém hostingovém centru a další související služby na dobu 48 měsíců.
 Z2020-041457 23. 11. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Smlouva o poskytování Integračních zdrojů v rámci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041169 23. 11. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Předběžná tržní konzultace: KaM - Dodávka, odhad.cena 6 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem „KaM - Dodávka, implementace, technická podpora a rozvoj ubytovacího a rezervačního systému“, přičemž předmětem této zakázky bude dodávka, implementace, podpora a dlouhodobý rozvoj ubytovacího a rezervačního systému. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
 Z2020-041423 23. 11. 2020 22. 12. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. JEDNOTNÝ VÝPOČETNÍ SYSTÉM
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je: - dodání systému pro provádění potřebných výpočtů nad modely stávajících a navrhovaných distribučních sítí a implementace tohoto systému do prostředí ČEZd, - realizace propojení dodaného systému na spolupracující informační a technické systém, - dodání aplikačních licencí, - představení systému a zajištění maintenance a servisu dodaného systému na dobu čtyř let od ukončení fáze Podpora produktivního provozu.
 Z2020-041099 23. 11. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. Siemens, s.r.o.
Upgrade ŘS TDC Siemens 37 867 331 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW a SW a montážní práce v elektrických stanicích Zadavatele, v nichž je nainstalován a využíván řídicí systém společnosti Siemens a následný upgrade řídicího systému Technického dohledového centra.
 Z2020-024032 23. 11. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Provozování Manažerského informačního systému nad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041371 23. 11. 2020 22. 12. 2020 ČEZ, a. s. SLUŽBY DATOVÉHO CENTRA odhad.cena 1 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro poskytování služeb typu IaaS, PaaS a Kolokační služby. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány zejména v části 3, 4 a 5 Zadávací dokumentace.
 Z2020-041026 20. 11. 2020 21. 12. 2020 Applied Sunrise Technologies a. s. Expertní systém pro detekci příčin otoků a stavu odhad.cena 17 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Příprava Diagnostického expertního systému včetně návrhu algoritmů pro vyhodnocení definovaných parametrů životních funkcí. Výstup bude použit v rámci uceleného telemedicínského systému, který umožní zcela novým a inovovaným způsobem nejen včasnou a neinvazivní detekci vybraných chronických onemocnění, ale rovněž i personalizaci terapií v přirozeném prostředí pacienta.
 Z2020-041243 20. 11. 2020 neuvedena Město Česká Lípa TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Elektronizace procesů MěÚ Česká Lípa 2 277 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové SW systému pro budování „elektronického“ úřadu, jehož cílem je maximalizovat elektronicky vedené interní procesy s možností vazby na další nezávislé systémy třetích stran. Součástí předmětu zakázky je rovněž poskytování podpory produktivního provozu (maintenance) k dodanému systému
 Z2020-041027 20. 11. 2020 21. 12. 2020 Applied Sunrise Technologies a. s. Expertní systém pro diagnostiku a terapii odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Příprava Diagnostického expertního systému včetně návrhu algoritmů pro vyhodnocení definovaných parametrů životních funkcí. Výstup bude použit v rámci uceleného telemedicínského systému, který umožní zcela novým a inovovaným způsobem nejen včasnou a neinvazivní detekci vybraných chronických onemocnění, ale rovněž i personalizaci terapií v přirozeném prostředí pacienta.
 Z2020-041083 19. 11. 2020 neuvedena ČR-Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje EDN s.r.o.
Disková pole 1 817 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 2 ks disková pole pro jednotný informační systém prevence
 Z2020-040993 19. 11. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje „Servisní služby pro zajištění provozu odhad.cena 12 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb k souboru informačních systémů, aplikačního software a souvisejících technologií využívaných ze strany Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje pro provoz zdravotnického operačního střediska, poskytování přednemocniční neodkladné péče v terénu, sledování vozidel a vykazování poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám. Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 2 zadávacích podmínek - „Technická specifikace“, kde zadavatel specifikuje minimální požadavky, a další nezbytné náležitosti spojené s předmětem této veřejné zakázky.
 Z2020-040999 19. 11. 2020 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041129 19. 11. 2020 neuvedena Nemocnice Karviná-Ráj VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
awin IT, s.r.o.
Vybudování datacentra s garantovanou bezpečností a 2 248 591 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel požaduje dodávku dvou nebo tří Nodového softwarově definovaného úložiště se synchronní replikací dat o kapacitě minimálně 10TB s automatickým tieringem provozovaných v geograficky oddělených serverovnách a dodávku Firewall cluster HW boxů a licence pro SW firewall do stávajícího virtualizačního prostředí.
 Z2020-040966 19. 11. 2020 4. 1. 2021 Nemocnice Na Bulovce Kybernetická ochrana odhad.cena 3 190 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ je rozšíření stávajícího systému kybernetické ochrany zadavatele.
 Z2020-040960 18. 11. 2020 neuvedena Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace AV MEDIA, a.s.
KANONA a.s.
„Vybudování odborných učeben na ZŠ Osvobození“ 4 646 778 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení a provedení stavebních úprav pro zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodních věd i technických a řemeslných oborů, to vše s možností využití digitálních technologií ve výuce. Zakázka je rozdělena do čtyř dílčích částí. Účastníci mohou podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny dílčí části.
 Z2020-040989 18. 11. 2020 neuvedena Obec Dolní Dunajovice Mgr. František Vlasák
AV MEDIA, a.s.
Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dolní Dunajovice 3 230 022 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zřízení specializovaných učeben pro výuku přírodních věd a cizích jazyků. Tato veřejná zakázka je rozdělena do dvou dílčích částí. Konkrétně se jedná o: 1. část IT vybavení, konektivita, audiovizuální technika 2. část Nábytek
 Z2020-040871 16. 11. 2020 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství Úpravy interaktivních formulářů PDF
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je aktualizace a úpravy interaktivních formulářů ve formátu Portable Document Format v souladu s požadavky platné legislativy a metodiky, vytvoření nových interaktivních formulářů nebo formulářových příloh ve formátu PDF, aktualizace datové struktury stávajících interaktivních formulářů ve formátu PDF, rozšíření zadavatelem specifikovaných interaktivních formulářů o elektronickou komunikaci se systémy ADIS EPO a ISDS včetně formální kontroly správnosti dat, u vybraných interaktivních formulářů ve formátu PDF zajištění ostatních způsobů elektronické komunikace (např. pro daňové subjekty bez datových schránek), více viz zadávací dokumentace.
 Z2020-040625 16. 11. 2020 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, S.P.) ATRAK a.s.
Upgrade DPS IATCC a IDP, WALDO, Bypass pro HIFI 89 956 516 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je rozšíření systémů IDP, WALDO, Bypassm HiFi SIMU IATCC pro SIMU TopSky a integrace systému.
 Z2020-040660 23. 11. 2020 18. 12. 2020 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Modernizace odborných a jazykových učeben, odhad.cena 2 366 217 Kč
Oprava Jedná se o zajištění konektivity v celém areálu školy.
 Z2020-040698 16. 11. 2020 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Azure Monetary Commitment pro ochranu perimetru odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040875 16. 11. 2020 15. 12. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum Udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému odhad.cena 25 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování služeb pro zajištění udržitelného rozvoje funkcionalit stávajícího aplikačního software pro podporu ekonomických a administrativních procesů ČVUT zahrnujících všechny fakulty a součásti. Rozsah funkcionalit poskytovaných ekonomicko-provozním systémem je předmětem specifikace zadávací dokumentace.
 Z2020-040839 16. 11. 2020 neuvedena Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. DC4 CZ a.s.
Rámcová dohoda na nákup notebooků 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nákup notebooků
 Z2020-040321 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování podlicencí k software společnosti Microsoft (dále jen „Licence“): 1.Kód 2.Položka 3. Množství AAD-38391 M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 2556 NK5-00001 PwrBIProforEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 5 Licence budou poskytnuty prostřednictvím a za podmínek rámcové smlouvy Microsoft Campus and School Agreement a prováděcí smlouvy Enrollment for Education Solutions (dále jen „EES“) na období tří let, počínaje 1. 4. 2021 tak, aby byly pokryty licenční potřeby na počítačích zadavatele.
 Z2020-040813 16. 11. 2020 neuvedena Vojenská nemocnice Olomouc Dodávka serverů včetně datových úložišť, odhad.cena 8 298 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka serverů včetně datových úložišť a příslušenství, dále dodávka prací tj. implementace do technologického prostředí zadavatele (instalace, konfigurace, převod dat a provozu). Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a související podklady jsou v přiložených dokumentech.
 Z2020-040687 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka serverů pro bezpečnostní infrastrukturu odhad.cena 1 035 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů serverů pro NIS (nemocniční informační systém) MEDEA, dle schválené specifikace od dodavatele tohoto nemocničního systému firmy Stapro s.r.o., včetně operačního systému RHEL 8 (Red Hat Enterprise Linux). Součástí zakázky je dodávka, konfigurace a zprovoznění serverů.
 Z2020-040773 16. 11. 2020 18. 12. 2020 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Rámcová dohoda na zajištění technologické podpory odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění technické a systémové podpory hardware IBM (servery, disková pole, pásková knihovna) a Intel serverů Fujitsu a nainstalovaných systémů.
 Z2020-040463 16. 11. 2020 14. 12. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. Rámcová dohoda Provádění inovací a rozšíření odhad.cena 2 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na služby spočívající v inovacích a rozšíření systému AISYS na základě požadavku Zadavatele, tedy zejména upgrade, update, technická podpora. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
 Z2020-040676 16. 11. 2020 15. 12. 2020 Česká republika - Český telekomunikační úřad Obnova databázových serverů odhad.cena 6 529 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks databázových serverů do datového centra zadavatele, včetně licence operačního systému a poskytnutí souvisejících realizačních služeb.
 Z2020-040595 13. 11. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace PER4MANCE s.r.o.
Servis Informačního systému pro operační řízení 4 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je jednání o uzavření Servisní smlouvy na informační systém pro operační systém SOS (dále jen „Servisní smlouva“), na dobu neurčitou, se stávajícím dodavatelem tohoto informačního systému
 Z2020-040170 13. 11. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Antivirová ochrana koncových zařízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040276 13. 11. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Část 2 - Agendový informační systém NIPEZ - Soubor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040508 13. 11. 2020 neuvedena Ostravská univerzita Scenario s.r.o.
Nákup IT techniky 01_2020/2 pro PdF OU 39 510 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky v rámci projektu OP VVV s názvem „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují. Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
 Z2020-040192 13. 11. 2020 11. 12. 2020 ČVUT v Praze, Fakulta stavební FSv - Dodávka výpočetní techniky na rok 2021 odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky výpočetní techniky, tiskáren a spotřebnho materiálu.
 Z2020-040139 12. 11. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Centrální nákup IT 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040505 13. 11. 2020 neuvedena Ostravská univerzita DATA ELPOCOM s.r.o.
Nákup IT techniky pro PdF OU-3-2020 155 945 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky pro Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují. Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
 Z2020-040526 13. 11. 2020 neuvedena Knihovna AV ČR, v. v. i InQool a.s.
ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÝCH A PROGRAMÁTORSKÝCH PRACÍ 1 987 654 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění analytických a programátorských prací podporujících výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu DL4DH dle specifikace předmětu plnění uvedeného v zadávací dokumentaci, v rámcové smlouvě na tuto veřejnou zakázku a podle požadavků objednatele definovaných v dodavatelem na dobu určitou, a to nejpozději do 31.12.2022 (dále jen „Rámcová dohoda“). Vlastní plnění veřejné zakázky bude plněno na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy dodavatelem, jež je přijetím návrhu smlouvy. V rámci těchto dílčích veřejných výzvách k poskytnutí plnění, a to na základě rámcové dohody uzavřené s jedním uchazečem zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody bude účastník opakovaně vykonávat analytické a programátorské práce až do vyčerpání celkového limitu plnění ve výši předpokládané...
 Z2020-040590 13. 11. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace European Medical Distribution s.r.o.
Servisní smlouva k zabezpečení podpory provozu IS 4 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je jednání o uzavření Servisní smlouvy na zabezpečení podpory provozu Informačního systému pro operační řízení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o.
 Z2020-040044 12. 11. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Podpora aktivních síťových komponent ČT 2021 - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040088 12. 11. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií FIT_20_103_Systém speciálních architektur včetně odhad.cena 18 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je systémové řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění systému speciálních CPU, GPU a systémových architektur včetně podpůrné infrastruktury pro projekt RCI. Součástí předmětu veřejné zakázky bude veškerá hardwarová a softwarová instalace a integrace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a poskytnutí rozšířené záruky včetně plné technické podpory v požadovaném místě plnění.
 Z2020-040339 12. 11. 2020 neuvedena AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s. r. o. Z + M Partner, spol. s r.o.
AUTOCONT a.s.
Dodávka ICT a pomůcek do odborných učeben 1 568 371 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více, či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Část I: ICT Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku ICT vybavení odborných učeben základní školy. Část II: AV technika Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku AV vybavení odborných učeben základní školy.
 Z2020-040022 12. 11. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Nákup PC a tenkých klientů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040350 12. 11. 2020 neuvedena Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. Dodávka WMS odhad.cena 7 929 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je dodávka komplexního softwarového řešení Warehouse Management Systému (WMS) včetně analýzy procesů a návrhu celého řešení, instalace, implementace, testovacího provozu, školení uživatelů, dodávky HW, technické podpory a poskytnutí licencí. WMS je systém řízeného skladu, který umožňuje úplnou automatizaci skladovacích procesů od objednání zboží až po jeho expedici. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
 Z2020-040393 12. 11. 2020 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ICZ a.s.
FZŠ - Disková pole - datová konfigurace 2 850 278 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks vysoce dostupných diskových polí včetně příslušenství, licencí, pětileté záruky zahrnující SW a HW podporu výrobce a migrace dat.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 626 lidí darovalo 1 660 986 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy