Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 17020 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005131 14. 2. 2019 21. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR URSA CZ WG 2.2 Centrální část systému poskytování dopravních informací řidičům nákladních vozidel odhad.cena 6 450 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem projektu URSA CZ je poskytovat v reálném čase kvalitní informace specificky určené řidičům nákladních automobilů, které v současnosti nejsou dostupné nebo jsou dostupné pouze v omezené míře. Vývoj nových služeb bude probíhat v úzké spolupráci s projektem UMneo za účelem zajištění harmonizace a budoucí interoperability se službami dalších členských států. Implementace v ČR se bude soustředit na dvě hlavní oblasti: · Inteligentní parkování kamionů WG 2.1 o Technologie a lokální systém na daných odpočívkách o Centrální modul ITP, který bude instalován na NDIC · Poskytování informací pro kamiony v reálném čase, WG 2.2 Druhá implementační část projektu URSA CZ se bude soustředit na distribuci aktuálních informací určených specificky pro kamiony na české části Baltsko-jaderském koridoru. Tyto úkoly bude zajišťovat subsystém/modul TTI - Traffic and Traveller Information for Trucks. Bude...
Z2019-005412 14. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 1 Vývoj a implementace nadřazeného řídícího a dohledového systému 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky měla být analýza, vývoj, implementace a provozní podpora řídícího a dohledového systému (software), který v sobě měl integrovat veškeré vjezdové a výjezdové profily, umožnit sledování jejich stavů a ovládání. Jednotlivé skupiny funkcionalit měly být zajištěny prostřednictvím následujících modulů: Regulační funkce - měly umožňovat nastavení pravidel provozu systému ve smyslu provozní doby regulace vjezdu, zajištění vjezdu vozidel s oprávněním prostřednictvím vydání povolení na RZ vozidla, kontrolních mechanismů apod. - Modul Správy pravidel vjezdu - Modul Předregistrace vozidel taxi - Modul Dočasných povolení vjezdu - Modul Dlouhodobých povolení vjezdu - Modul Dokumentace vjezdů - Modul Hlášení nepravidelností provozu Provozní funkce – měly umožňovat dohled nad technologiemi umístěnými na infrastruktuře, jejich vzdálený přístup a povelování atd.
Z2019-005396 14. 2. 2019 25. 3. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Podpora a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ - 2019+ odhad.cena 130 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení POJ pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ a výběru pojistného od osob dobrovolně účastných důchodového pojištění
Z2019-005148 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě -Porubě odhad.cena 11 550 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení ZŠ Ivana Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně, včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena přístavba výtahu u pavilonu C dvě vnější vstupní rampy do objektu školy a úprava stávajícího sociálního zařízení na bezbariérové sociální zařízení v 1.NP pavilonu B. ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně ve správním pavilonu včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena celková oprava sociálního zařízení a úprava stávajícího skladu na bezbariérové sociální zařízení ve 3.NP správního pavilonu. ZŠ gen. Zdeňka Škarvady, Porubská 831, Ostrava-Poruba - zřízení moderní počítačové jazykové laboratoře v místě stávající jazykové učebny ve 3.NP v hlavní budově včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude...
Z2019-005254 14. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně C SYSTEM CZ a.s.
Micro PC 27 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na nákup ICT pro potřeby FNUSA-ICRC.
Z2019-005393 14. 2. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED - organizační složka
Release WALDO a IDP NS 2018 60 563 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je Release systému WALDO pro stanoviště ACC, APP, TWR Praha, RGA stanoviště a centrální ARO a Release systému IDP NS 2018 pro další rozvoj systému WALDO, IDP a umožnění spolupráce s novým hlavním FDP a RDP systémem TOPSKY. Zadání obsahuje jednotlivé tematické okruhy: - Release systému WALDO, - integrace nového IODE interface DAIW pro TOPSKY DTC platformu, - integrace X11 interface WALDO do TOPSKY DTC, - realizace zobrazení ASMGCS dat IDP do TOPSKY DTC, - realizace IDP TOPSKY Tool serveru pro DTC. Požadována je kompletní změna nastavení a architektury systému RAC Oracle, PowerHA, SVC, upgrade AIX a nový koncept LPAR clusterů pro prostředí DTC NS, - upgrade a doplnění pozic RGA APP a SNS LKKV, LKTB a LKMT na standard 4K pro integrovanou APP/SNS RGA na Technickém bloku.
Z2019-005192 14. 2. 2019 neuvedena ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální Služba tiskového řešení pro resort ČÚZK
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pronájem tiskových zařízení rozdělených do 5 kategorií včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, servisu, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb pro jednotlivé organizace resortu ČÚZK.
Z2019-005227 14. 2. 2019 neuvedena RBP, zdravotní pojišťovna ha-vel internet s.r.o.
Dodávka datových služeb pro RBP - 2 57 430  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka datových služeb.
Z2019-005115 13. 2. 2019 22. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 odhad.cena 15 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a osazení vybraných parkovišť pro kamiony (celkem 4 ks) detektory za účelem zisku aktuálních informací o obsazenosti odstavných stání pro kamiony vč. provedení všech souvisejících stavebních prací, dále dodávka a instalace souvisejícího HW a SW vybavení pro integraci s Národním dopravním informačním centrem (NDIC) a provedení této integrace dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2019-005267 13. 2. 2019 18. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Dodávky serverů odhad.cena 1  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pro zachování kontinuity provozu serverové infrastruktury je zapotřebí zajistit nový smluvní vztah jako náhradu smlouvy stávající (nová smlouva naváže v dodávkách na smlouvu původní).
Z2019-005281 13. 2. 2019 18. 3. 2019 Masarykův onkologický ústav Modernizace a rozvoj SONIS Masarykova onkologického ústavu odhad.cena 78 662 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka a implementace specializovaného onkologického nemocničního informačního systému a provedení souvisejících dodávek a služeb za podmínek a v rozsahu uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor smlouvy o dodávce a implementaci specializovaného onkologického nemocničního informačního systému). Předmětem veřejné zakázky jsou dále služby k zajištění životního cyklu specializovaného onkologického nemocničního informačního systému v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (vzor smlouvy o poskytování technické podpory a rozvoje specializovaného onkologického nemocničního informačního systému) a v příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor smlouvy o vzdáleném přístupu).
Z2019-005283 13. 2. 2019 neuvedena Česká republika-Státní pozemkový úřad PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE-Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad
Předběžné oznámení Státní pozemkový úřad připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu. Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_22953.html Výzva obsahuje témata, která budou předmětem tržní konzultace. Zájemci se mohou registrovat na e-mailové adrese: odbor.zakazky@spucr.cz od 12.2.2019 do 22.2.2019 do 14:00 hodin.
Z2019-005111 12. 2. 2019 5. 3. 2019 Fakultní nemocnice Brno Externí spisovna odhad.cena 2 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vedení externí spisovny pro průběžné dlouhodobé ukládání zdravotnické a provozní dokumentace v listinné formě a poskytování souvisejících služeb.
Z2019-005077 12. 2. 2019 neuvedena Národní technická knihovna Alberta income Praha s.r.o.
EIZ Albertina VII - SAGE 146 655  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů – vědeckých databází prostřednictvím SAGE (SAGE HSS Package). Seznam zadavatelů pořizující každý z výše uvedených informačních zdrojů je uveden v příloze č. 2 výzvy.
Z2019-004674 11. 2. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AUTOCONT a.s.
Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007 33 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 1 kusu 10 GB síťové karty, rozříšení RAM 8 ks pro Laboratoř výpočetní techniky pro projekt OP VVV „U21 – Kvalitní infrastruktura“, reg. č. 'CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560.
Z2019-004869 11. 2. 2019 11. 3. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Bezpečnostní internetová brána odhad.cena 3 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytovaní služby sw řešení pro vyšší viditelnost hrozeb přes vektor DNS pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Blíže viz zadávací podmínky.
Z2019-005013 11. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství O2 Czech Republic a.s.
Pořízení podpory F5 BIG IP a jeho modulů ASM, APM, LTM a VE 3 341 865  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění podpory (prodloužení subscripce) produktu F5 BIG IP a jeho modulů ASM, APM, LTM a VE do jednotného data 31. 12. 2021. Podpora zahrnuje zejména upgrade, update, stahování bezpečnostních záplat z portálu výrobce, možnost řešení problémů vzniklých při provozu buď přímo prostřednictvím portálu výrobce, nebo prostřednictvím poskytovatele služeb.
Z2019-004900 11. 2. 2019 25. 2. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Technická podpora IS VEMA v letech 2019 - 2021 - II.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora a hot-line – zahrnující údržbu veškerého aplikačního programového vybavení Vema a související dokumentace, dále aktualizace programu ve vazbě na legislativní změny související s obecně právními předpisy a poskytování servisních prací související s provozem programového vybavení Vema.
Z2019-004782 11. 2. 2019 12. 3. 2019 ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální Upgrade databázových serverů odhad.cena 40 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel požaduje zajištění technologického upgrade stávajících DB serverů IBM a poskytnutí 60 měsíční podpory na tyto upgradované servery. Podrobnosti viz ZD.
Z2019-004958 11. 2. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje odhad.cena 7 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí) a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele, a dále zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje, včetně zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.
Z2019-005040 11. 2. 2019 15. 3. 2019 Česká národní banka Podpora IS eSpis
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a údržby programového vybavení informačního systému spisové služby (dále jen „IS eSpis“). IS eSpis je v podmínkách zadavatele tvořen k okamžiku zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky spisovou službou eSpis ve verzi 2.32., včetně modulů EPDZ, ORGADMIN, SE, TDMS, DFC, a dále spisovnou DESA ve verzi 2.12., včetně modulu SE. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-004962 11. 2. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace PER4MANCE s.r.o
012_2018 Výpočetní technika 3 366 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů a diskového pole.
Z2019-005036 11. 2. 2019 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. TRASK SOLUTIONS a.s.
Servisní a konzultační služby pro SUP II - II. 4 920 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování servisních a konzultačních služeb pro DMS/WfM aplikaci banky SUP II. na platformě SharePoint po dobu 48 měsíců.
Z2019-004992 11. 2. 2019 25. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020 odhad.cena 80 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Na vybraných úsecích dálniční a silniční sítě ČR budou provedeny dopravní průzkumy podle zadaných sčítacích termínů (od poloviny dubna do konce října 2020) s cílem získat data pro výpočty RPDI (roční průměr denních intenzit) dvanácti kategorií vozidel, ukazatelů variací silniční dopravy, dopravních výkonů a dalších dopravně inženýrských ukazatelů a pro potřeby aktualizace TP189. Sčítání bude provedeno ručním způsobem nebo pomocí technických zařízení. ŘSD ČR poskytne data z automatických sčítačů dopravy, které má ve správě. Výpočtová část bude provedena podle metodiky Celostátního sčítání dopravy.
Z2019-005070 14. 2. 2019 neuvedena Slezská univerzita v Opavě Nákup SW a HW řešení pro Edukační laboratoř a Multimediální studio odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004665 8. 2. 2019 11. 3. 2019 Olomoucký kraj Pronájem tiskových zařízení odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb pro Olomoucký kraj v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-004866 8. 2. 2019 neuvedena Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696 příspěvková organizace Petr Rajca
Mgr. Břetislav Baar
Z+M Partner, spol. s.r.o.
Trivision s.r.o.
Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova, 2 1 940 588  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace a vybavení vybraných učeben a dalších prostor - počítačové učebny, učebny fyziky a chemie, kabinetu fyziky a chemie, skladu chemie, učebny cizích jazyků, učebny dílen a pořízení mobilní přírodovědné učebny
Z2019-004599 8. 2. 2019 13. 3. 2019 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zajištění dostupnosti a bezpečnosti ICT a rozšíření stávajících IS – část A - Hardware odhad.cena 7 013 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky bude dodávka hardware dle podrobné technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace. Dodávka hardware zahrnuje následující oblasti: • HW firewally • HW serverová infrastruktura včetně OS • HW diskové pole včetně SW Součástí plnění dodavatele je následná servisní podpora.
Z2019-004834 8. 2. 2019 neuvedena Slezská univerzita v Opavě REA Technology
Rozšíření simulačního programu MAREA 2, simulačních modelů a poskytování souvisejících konzultačních a programátorských služeb 3 973 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této výzvy je dodávka rozšíření simulačního programu MAREA 2 (dále jen RSPM) a tvorba simulačních modelů (dále jen TSM) v rámci projektu „Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení“ (registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502), vše včetně instalace, zprovoznění systému, poskytnutí souvisejících konzultačních a programátorských služeb a technické podpory, kdy specifikace RSPM a TSM, jakožto dalších specifikací plnění je vymezena v návrhu smlouvy, jenž je součástí této výzvy.
Z2019-004831 8. 2. 2019 neuvedena Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696 příspěvková organizace Trivision s.r.o.
Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 645 553  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace a vybavení vybraných učeben a dalších prostor - počítačové učebny, učebny fyziky a chemie, kabinetu fyziky a chemie, skladu chemie, učebny cizích jazyků, učebny dílen, pořízení mobilní přírodovědné učebny a zajištění vnitřní konektivity.
Z2019-004683 8. 2. 2019 11. 3. 2019 Státní veterinární ústav Jihlava Rozšíření serverového HW a SW, zavedení virtualizace pracovních stanic, sjednocení ověřování uživatelů odhad.cena 6 736 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozšíření serverového vybavení HW a SW, zavedení HA módu serverové infrastruktury, zavedení virtualizace datového úložiště a virtualizace platformy pracovních stanic, sjednocení ověřování uživatelů včetně dodávky, instalace a souvisejícího servisu.Dále viz. ZD.
Z2019-004905 8. 2. 2019 neuvedena Město Frýdlant AV MEDIA, a.s.
„Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu - Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“ 2 125 642  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku. Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby.
Z2019-004746 8. 2. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Software (strategické a finanční plánování a analýzy formou herní simulace) odhad.cena 1 970 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka již vytvořeného („hotového“) integrovaného řešení typu Klient/Server pro potřebu sestavování plánů, výhledů a reportingu na bázi Business Intelligence a simulačního software pro modelování výsledků vycházejících z makroekonomických modelů poptávkové a nabídkové funkce (dále jen „software“), jenž bude využíván k výukovým účelům zadavatele. Zadavatel požaduje dodání software dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.
Z2019-004505 7. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně C SYSTEM CZ a.s.
Tiskárny pro nemocniční inf. systém FNUSA 1 081 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na dobu 2 let na nákup tiskáren a čteček čipových karet se zaručeným el. podpisem pro potřebu nemocničního informačního systému FNUSA. Přesná specifikace je uvedena v příloze 1.
Z2019-004588 7. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Implementace opatření pro zajištění souladu IISSP s požadavky na kybernetickou bezpečnost
Předběžné oznámení I. Pořízení licencí SW produktů SAP, jejich implementace a následná 4-letá maintenance: 1. - SAP Governance, Risk and Compliance - Access Control (GRC) Moduly EAM, PMU, AMR; 2. - SAP NetWeaver Single Sign-On (SSO) Šifrování, SSO pro skupinu neportálových uživatelů; 3. - SAP Enterprise Threat Detection (ETD) SAP Enterprise Threat Detection; 4. - SAP NetWeaver Application Server, Add-on for Code Vulnerabity Analysis (CVA) SAP NW Code vulnerability Analysis; II. Rozšíření stávající licence komponenty SAP PI Base Engine - SAP NetWeaver Process Integration.
Z2019-004453 7. 2. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Otevřený informační systém pro Masarykovu univerzitu
Předběžné oznámení Masarykova univerzita dlouhodobě úspěšně provozuje heterogenní univerzitní informační system, který vychází z technologií dodavatelů dostupných na přelomu tisíciletí. S rozvojem technologií, narůstající potřebou postupné integrace jednotlivých částí řešení, s požadavky na další standardizací uživatelského rozhraní a jako přípravu na vytvoření nové generace tohoto systému, jehož architektura by měla být otevřena integraci funkčních částí z produkce různých dodavatelů, proto vyhlašuje předběžné tržní konzultace, kterými chce ověřit situaci v oblasti architektury a dostupných technologií s cílem připravit zadávací podmínky pro předpokládané následné výběrové řízení a současně informovat relevantní potenciální dodavatele o svých záměrech v této oblasti.
Z2019-004701 7. 2. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Mobilní systém pro přístup k datům „Zdravotnické dokumentace" 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení SW pro mobilní zadávání dat do „Zdravotnické dokumentace“ na tabletě nebo notebooku včetně provedení upgrade stávající zdravotnické dokumentace. Předmětem je: a) Software pro mobilní zadávání dat do „Zdravotnické dokumentace“ na tabletě nebo notebooku b) Software pro mobilní navigaci k výjezdu a zadávání statusů na CarPC ve vozidlech c) Centrální administrační software pro správu a vytvoření propojení s přenosem dat mezi serverovou částí „Zdravotnické dokumentace“ s mobilní částí. d) Oživení systému
Z2019-004773 7. 2. 2019 neuvedena Statutární město Mladá Boleslav FIBERNET, a.s.
Pronájem nenasvícených optických vláken pro MKDS 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pronájem nenasvícených optických vláken pro připojení 30 kamerových bodů (KB) pro městský kamerový dohledový systém (MKDS).
Z2019-004567 7. 2. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava TransTech Electronic, s.r.o.
Chemie a fyzika 6 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení software pro infrastrukturu IT4Innovations v rámci projektu IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale.
Z2019-004770 7. 2. 2019 neuvedena Město Rotava VERA, spol. s r.o.
Pořízení a implementace komplexního IS MěÚ Rotava 3 345 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení a implementace KIS MěÚ pro rozšíření stávající aplikační základny zadavatele a pořízení vybraných HW technologií jako technického nástroje pro plnou funkčnost KIS MěÚ.
Z2019-004445 7. 2. 2019 7. 3. 2019 Hlavní město Praha Systém pasportizace a správy telematických zařízení odhad.cena 83 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vytvoření komplexního Systému pasportizace a správy telematických zařízení, jeho následná podpora po dobu 60 měsíců a pasportizace zařízení zadavatele, včetně následného zadání dat do systému. Součástí předmětu plnění je také naplnění datové základny systému pasportizace, spočívající ve sběru pasportizačních dat k telematickým zařízením zadavatele v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a zadání těchto dat do systému Díla.
Z2019-004419 13. 2. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zajištění majetkoprávních služeb na dopravních stavbách v Pardubickém kraji v letech 2019 – 2023 a s tím souvisejícího SW řešení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004613 6. 2. 2019 neuvedena Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti GRADUAL SYSTEMS,s.r.o.
Spisová služba - servis, podpora, údržba 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV je: • CPV – 48810000-9 Informační systémy • CPV – 48811000-6 Systémy pro elektronickou poštu • CPV – 72263000-6 Implementace programového vybavení • CPV – 72267000-4 Údržba a opravy programového vybavení • CPV – 72268000-1 Dodávka programového vybavení • CPV – 48311100-2 Systémy pro správu dokumentů
Z2019-004552 6. 2. 2019 neuvedena Čecká republika - Státní pozemkový úřad Podpora provozu CESŘ odhad.cena 19 392 500  Kč
Předběžné oznámení Zajištění služeb poskytované podpory provozu CESŘ a nezbytného legislativního rozvoje.
350520 6. 2. 2019 neuvedena Městská poliklinika Praha Jedná se o opravu údajů týkající se oznámení profilu zadavatele
Oprava národního formuláře Jedná se o opravu údajů týkající se oznámení profilu zadavatele
Z2019-004424 6. 2. 2019 neuvedena Město Skuteč AutoCont a.s.
Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč“ 5 917 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení a/nebo modernizace a úplná implementace 3 informačních systémů – ekonomicko-agendového systému (dále také „EKIS“), IS elektronické spisové služby (dále také „SSL“) a docházkového systému (dále také „DS“) pro rozšíření stávající aplikační základny zadavatele a pořízení vybraných HW technologií jako technického nástroje pro plnou funkčnost pořizovaných informačních systémů.
Z2019-004614 6. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí ANECT a.s.
Dočasné zajištění antivirové ochrany pro rezort životního prostředí 639 844  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění antivirové ochrany koncových stanic, serverů a volitelně i mobilních telefonů, včetně zajištění případných upgradů, technické podpory a aktualizace virových databází. Hlavním cílem veřejné zakázky je zajištění základní ochrany před bezpečnostními hrozbami, a to počítačovými viry, organizací v rezortu životního prostředí.
Z2019-004394 5. 2. 2019 14. 3. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Vybavení bezpečnostního velínu odhad.cena 8 962 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky „Vybavení bezpečnostního velínu“ je: 1) Dodávka a instalace vybavení bezpečnostního velínu. 2) Podpora provozu bezpečnostního velínu (po dobu 36 měsíců). 3) Provádění revizí a provozních zkoušek bezpečnostních technologií (po dobu 36 měsíců).
Z2019-004409 5. 2. 2019 neuvedena ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost ABmerit, spoločnosť s ručením obmedzeným
Úpravy SW prostředků ESTE 3 873 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dílčích úprav SW prostředků ESTE a návodů pro odezvu SÚJB na radiační mimořádnou událost.
Z2019-004443 5. 2. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Koordinátor projektů v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodavatel bude poskytovat zadavateli odbornou podporu a poradenství a další níže uvedené služby v oblasti přípravy a realizace dále specifikovaných projektů zadavatele financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Cílem je zajistit odborné kapacity pro předcházení rizik, zvýšení efektivnosti využití veřejných finančních prostředků při realizaci projektů a efektivní řízení projektů.