Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 19 987 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-006912 26. 2. 2021 29. 3. 2021 Dopravní podnik Ostrava a.s. Servisní podpora a údržba SW SCC, MojeDPO odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí servisní podpory a údržby SW SCC, MojeDPO. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2021-007201 26. 2. 2021 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Exprodo Software Limited
Systém pro správu servisních laboratoří 3 881 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb stávajícího on-line systému (Calpendo) pro rezervace přístrojového vybavení či místností a pro správu servisních laboratoří včetně jeho aktualizací a rozšíření. Systém pro správu servisních laboratoří musí podporovat nejméně 1000 uživatelů a konfiguraci více nezávislých servisních pracovišť. Tento systém nesmí mít žádná další omezení. S ohledem na to, že zadavatel nedisponuje potřebnými licenčními oprávněními, která by ho opravňovala k úpravám a rozvoji daného systému, popř. k jeho provozu, a která by ho zároveň opravňovala poskytnout tato oprávnění jinému dodavateli, odlišného od vlastníka licenčních práv, není možné, z důvodu ochrany výhradních práv vlastníka licenčních oprávnění, předmět veřejné zakázky zadat v jiném řízení (oslovit k plnění veřejné zakázky jiné dodavatele.
 Z2021-006998 26. 2. 2021 14. 4. 2021 CESNET, zájmové sdružení právnických osob CESNET - Dodávka objektového úložiště (2021, odhad.cena 33 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro objektové úložiště, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů. Zadavatel požaduje nabídku na cluster pro objektové úložiště, které se bude skládat z následujících hlavních komponent: - nejméně 12 monitor serverů, - nejméně 30 storage serverů, - prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace, - další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy úložiště (kabely, adaptéry atd.).
 Z2021-006875 26. 2. 2021 26. 3. 2021 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dodávka a implementace Klinického informačního odhad.cena 17 733 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace software - klinického informačního systému, poskytování poimplementačních služeb po dobu 5 let, a dále dodávka souvisejícího hardwarového vybavení, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
 Z2021-007036 25. 2. 2021 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Konsorcium KOMIX - Solitea
Implementace Kompenzační vyhlášky pro RaV 2 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění je implementace Kompenzační vyhlášky pro RaV ambulantní péče za rok 2020 do modulu RaV Core systému VoZP.
 Z2021-007079 25. 2. 2021 neuvedena Město Frýdlant FLAME System s.r.o.
Zajištění vnitřní konektivity škol Husova a 1 374 130 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je celková optimalizace a modernizace stávající datové sítě v objektech ZŠ Husova a ZŠ Bělíkova za účelem dořešení jejich vnitřní konektivity a internetového připojení. Oba objekty jsou detašovanými pracovišti Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy ve Frýdlantu, příspěvkové organizace, se sídlem v Purkyňově ulici, 464 01 Frýdlant (dále jen ZŠ). V rámci předmětu veřejné zakázky bude realizována výměna strukturované kabeláže datové sítě a dojde ke kompletnímu zasíťování učeben a kabinetů vyžadujících napojení informačních technologií, k vytvoření přípojných míst Wi-Fi systému a k optimalizaci aktivních prvků
 Z2021-006731 23. 2. 2021 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Webový nástroj pro projekt Smart akcelerátor 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb při návrhu, dodání a implementaci softwarového řešení webového nástroje pro web Parádní kraj.
 Z2021-006803 23. 2. 2021 neuvedena Statutární město Zlín GEOVAP, spol. s r.o.
Rozšíření MIS Cityware 211 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli služby technické podpory autorského díla - Produktů provozovaných v rámci IS MMZ včetně jejich obnovy a dalšího rozvoje (dále také Bližší specifikace MIS k datu uzavření Dodatku je uvedena v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 Dodatku). Objednatel na základě dodatku objednává rozšíření MIS o produkty a licence uvedené v Příloze č. 2 Dodatku, kde je uveden i termín dodání. Rozšíření předmětu smlouvy o pořízení modulu Jmenný rejstřík a modulu Pomocná evidence (sociální práce). Hodnota rozšíření je ve výši 150 000 Kč bez DPH a hodnota roční servisní podpory je navýšena o 61 600 Kč bez DPH.
 Z2021-006744 23. 2. 2021 18. 3. 2021 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace DODÁVKA 3D TECHNOLOGIÍ odhad.cena 3 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení tréninkového pracoviště (učebny praktického vyučování) projektu Studentský strat up pro 21. století. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8ks 3D tiskáren včetně příslušenství (filamentu), 3D tiskárny, 3D tiskárny s ultrazvukovým nožem, 3 ks tříosé CNC frézky s T-drážkovou plochou, ručního laserového 3D skeneru, CNC laserového plotru CO2, měřícího ramene, notebooku s podporou virtuální reality (VR ready), tabletu s podporou virtuální reality (VR ready), dataprojektoru a virtuální reality typu VR classroom. Blíže viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.
 Z2021-006484 22. 2. 2021 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství Zajištění podpory IS AVISME v letech 2021 - 2025
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytování technické podpory IS AVISME v tomto rozsahu: služby servisní podpory a hotline, školení uživatelů a školitelů, řešení servisních hlášení, profylaxe a optimalizace systémového prostředí, nutné úpravy aktuální verze systému v návaznosti na změny legislativy a jednotlivých metodik, poskytování nových verzí a opravné balíčky.
 Z2021-006353 22. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Podpora a rozvoj systému EKIS rezortu MPSV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006432 22. 2. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DeCe COMPUTERS s.r.o.
Dodávka IT zařízení pro Erasmus v DNS – 2021/0003 24 930 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-006620 22. 2. 2021 neuvedena Letiště Praha, a.s. Parkovací systém pro Letiště Praha odhad.cena 45 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky na dodávky je dodávka a implementace nového parkovacího systému a po dokončení implementace poskytnutí podpory po dobu 10 let.
 Z2021-006461 22. 2. 2021 neuvedena Český úřad zeměměřický a katastrální Zajištění zálohování, archivace a obnovy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006438 22. 2. 2021 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN s.r.o.
Dodávka IT zařízení pro FŽP v DNS - 2021/0001 39 373 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-006579 22. 2. 2021 7. 4. 2021 ČEPRO, a.s. Pořízení mzdového a personálního SW, docházky a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem dodávky je pořízení nového mzdového, personálního a docházkového systému (MPDS) a to včetně poskytnutí licencí, implementace (včetně analýzy, designu, vývoje/customizace a nasazení řešení do ostrého provozu). Dodavatel MPDS bude zajišťovat provozní služby a servisní podporu a dále rozvoj MPDS.
 Z2021-006700 22. 2. 2021 neuvedena Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Microshop, s.r.o.
Výpočetní technika 3 820 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace výpočetní techniky pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s. se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 36 měsíců v souladu s výkazem výměr a podrobnou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 výzvy a zadávací dokumentace
 Z2021-006455 26. 2. 2021 26. 3. 2021 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Zajištění provozu a integrační platformy EPO odhad.cena 4 505 118 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2021+. Předmětem veřejné zakázky je tedy zajištění provozu, řešení vzniklých incidentů či realizace drobných změn a úprav systému na základě požadavků zadavatele. Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2021+ je určen na 2 roky. Služby jsou vymezeny v příslušném katalogovém listu buď jako: a) pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy, nebo jako b) ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti pro potřeby zadavatele.
 Z2021-006521 22. 2. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK – AV technika pro multimediální operační odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006152 19. 2. 2021 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Zajištění provozu a rozvoje webových aplikací odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006063 18. 2. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra IBM Česká republika, spol. s.r.o.
Upgrade NS-VIS z RD 2020 - II. 9 844 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je plnění v rámci rozvoje NS-VIS: 1. Provoz nového operačního systému včetně integrace ovladačů a rozhraní koncových periferií NS-VIS.
 Z2021-006044 18. 2. 2021 neuvedena Národní knihovna České republiky Zajištění údržby, servisní podpory, konzultací a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006177 24. 2. 2021 12. 3. 2021 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Modul centrální služby IDM odhad.cena 2 680 000 Kč
Oprava národního formuláře Rozšíření stávajícího řešení integrační platformy o modul centrální služby IDM
 Z2020-038925 15. 2. 2021 neuvedena Generální finanční ředitelství Technická popora a rozvoj aplikace elektronických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005578 15. 2. 2021 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. Mikroelektronika spol. s r.o.
Vnitřní deska plošných spojů (DPS) základní 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-005740 15. 2. 2021 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. DNS - Dodávky výpočetní techniky v letech 2021 a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-005793 15. 2. 2021 neuvedena Český statistický úřad Datové připojení ústředí ČSÚ do internetu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005815 22. 2. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Systém kvalifikace - Dodávka systému pro zajištění odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005855 15. 2. 2021 8. 3. 2021 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Upgrade stávajících serverů DELL a SW pro odhad.cena 2 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Upgrade stávajících serverů DELL a SW pro virtualizaci diskových kapacit
 Z2021-005954 15. 2. 2021 neuvedena Hlavní město Praha Nástroj k šifrování emailové komunikace, datových
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude pořízení nástroje, který má umožňovat šifrování emailové komunikace, datových úložišť, souborů a složek a dále bezpečné mazání souborů a složek. Šifrování datových úložišť musí probíhat na úrovni paměťového média a nástroj musí umožňovat bezpečnou likvidaci kryptografických klíčů uložených v certifikovaném hardware security modulu (HSM) řízeném zákazníkem podle standardu FIPS 140-2 Level 2. Nástroj musí být možné nainstalovat na běžně využívané prostředí koncových zařízení různých typů a musí být pro běžného uživatele přívětivý a využitelný natolik, aby nebylo vyžadováno specializované školení. Zadavatel předpokládá, že poptávaný nástroj bude užívat cca 1 200 uživatelů/zaměstnanců zadavatele. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 výzvy uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2021-005498 12. 2. 2021 17. 3. 2021 město Český Krumlov Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov odhad.cena 11 174 169 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je dodávka ICT řešení do infrastruktury Zadavatele a s tím souvisejících služeb v rámci Projektu. Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí ICT řešení do infrastruktury Zadavatele rozděleného do šesti dílčích částí, a to Městský portál občana (Portál Krumlováka), Rozvoj el. spisové služby (eSSL) a zvýšení transparentnosti, Centrální elektronická spisovna, Rozvoj Identity Management Systemu (IDM), Nástroje kybernetické bezpečnosti a Doplnění infrastruktury a modernizace síťových rozvodů (dále společně či každý samostatně jen „ICT řešení“). Jednotlivé části ICT řešení jsou zadávány v šesti samostatných částech Veřejné zakázky. Číslovaných 8, 9, 10, 11, 12, 13.
 Z2021-005540 12. 2. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Královské Vinohrady OR_CZ spol. s.r.o.
Dodávka IS PACS 21 270 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka IS PACS (picture archiving and communicating system), resp. technologie umožňující správu, sdílení, ukládání (archivaci) a zobrazení obrazové dokumentace pro kliniku popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále jen „FNKV“).
 Z2021-005566 12. 2. 2021 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Dodávka Sjednoceného informačního systému ochrany odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005530 12. 2. 2021 neuvedena Generální finanční ředitelství Technická podpora a správa webů Finanční správy ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005486 22. 2. 2021 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Zajištění dodávek klientských licencí Microsoft odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005553 12. 2. 2021 neuvedena Městská část Praha 11 Komplexní a systematická projektová a procesní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024314 22. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na pořizování produktů IBM odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005281 11. 2. 2021 12. 3. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně VDI-FNUSA odhad.cena 45 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování a zprovoznění bezporuchové, plně funkční a stabilní Virtuální desktopové infrastruktury v provedení on premis (dále jen VDI-FNUSA), včetně jejího začlenění do lokálního prostředí zadavatele. Zadavatel zdůrazňuje, že žádná část vymezená v zadávací dokumentaci VDI-FNUSA nesmí být provedena v externím, např. Cloudovém řešení. Zadavatel uzavře s vítězným účastníkem jedinou smlouvu na celý předmět plnění této veřejné zakázky.
 Z2021-005389 11. 2. 2021 neuvedena CENDIS, s.p. Služby technické podpory produktů Microsoft odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto této veřejné zakázky je zajistit technickou podporu produktů Microsoft pro zadavatele a klienta zadavatele vymezené v zadávací dokumentaci a dále též poskytování služeb podpory dle požadavků zadavatele a klienta zadavatele.
 Z2021-005563 12. 2. 2021 neuvedena ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-005138 8. 2. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Aktualizace Lokalizační databáze ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005144 22. 2. 2021 neuvedena Olomoucký kraj „Pořízení strojního vybavení pro SŠ řemesel a OU odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005160 8. 2. 2021 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Rámcová dohoda na provádění komplexních
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení komplexních bezpečnostních a penetračních testů na úrovni rozhraní pro poskytování služeb síťové infrastruktury systémů ICT a webových aplikací vybraných systémů zadavatele nebo jeho zákazníka.
 Z2021-005227 8. 2. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze FEL - Dodávka výpočetní techniky 02/2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005251 8. 2. 2021 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vytvoření software pro zavedení systému národní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005132 8. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Technická a servisní podpora systému IBS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-004963 22. 2. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Vybavení učebny biofyziky – dodávka mobilních odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005002 5. 2. 2021 neuvedena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Axes Computers s.r.o.
UTB - SW pro analýzu kvalitativních dat 125 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro analýzu kvalitativních dat pořizovaného pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2021-001621 14. 1. 2021 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Technická podpora licencí ABAQUS - Konstrukční a 30 343 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-005000 5. 2. 2021 neuvedena ZF Engineering Plzeň s.r.o. HW a SW nástroje pro testovací systémy HiL II odhad.cena 12 444 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je dodávka 20 ks SW licencí, 26 ks HW nástrojů pro získávání a vyhodnocování naměřených dat a dodávka 20 ks modulů pro sledování a měření CAN-FD komunikace. SW licence a HW nástroje a moduly jsou určeny pro testovací systémy HiL. Dodávka také zahrnuje balení, dopravu do sídla zadavatele, uživatelskou podporu a aktualizace k dodávaným SW nástrojům. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (v rámci dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 288 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy