Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 70031 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-019913 14. 6. 2019 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VE 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VESNA na centrální kuchyň lázní
Z2019-019945 14. 6. 2019 neuvedena Město Hlinsko INSTAV Hlinsko a.s.
BIOAQUA s.r.o.
Přírodní koupací biotop Hlinsko 35 988 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je revitalizace areálu koupaliště se změnou způsobu čištění vody čištění vody na přírodní koupací biotop. Součástí předmětu veřejné zakázky je i následná péče o biologii v první a druhé sezóně biotopu.
Z2019-019804 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany Kontejnery na pitnou vodu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 kusů kontejnerů na vodu.
Z2019-019816 14. 6. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta PedF - Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 odhad.cena 11 880 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace všech potřebných stupňů pro realizaci budoucí stavby „ Etapové rekonstrukci objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1“ včetně zajištění stavebního povolení.
Z2019-019810 14. 6. 2019 22. 7. 2019 Královéhradecký kraj Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C odhad.cena 11 570 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA - CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Z2019-019977 14. 6. 2019 neuvedena Město Lomnice nad Lužnicí STRABAG a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V NÁDRAŽNÍ ULICI A LOMNICE NAD LUŽNICÍ – VO VČ. KABELOVÝCH ROZVODŮ NN; registrační číslo: ISPROFOND5317510056 9 199 317  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební úpravy chodníku a rekonstrukce stávající sítě veřejného osvětlení v Nádražní ulici v Lomnici n. Lužnicí
Z2019-019950 14. 6. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Trade FIDES, a.s.
MU – UKB - Rekonstrukce kamerového systému a zabezpečení vstupů 8 054 805  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kamerového systému a úprava zabezpečení vstupů v pavilonech Kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích.
Z2019-020010 14. 6. 2019 neuvedena Kraj Vysočina POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny 12 875 497  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny Cílem navrženého řešení je zachování stávajícího hodnotného architektonického a výtvarného řešení a náprava a rehabilitace nevhodných novodobých stavebních zásahů, což představuje zejména výměnu novodobých a tvarovou obnovu původních prvků PSV. U objektu je navrženo repasování původních výplní oken, v původních polohách a rozměrech. Profilace vkládaných částí oken a dveří bude shodná se stávajícími okny a dveřmi s maximálně možným využitím původních prvků kování. Je navrženo obnovení původní barevnosti a struktury fasády a všech jejich architektonických článků. Nově doplněné lokální plochy omítek a štuků budou provedeny maltou shodného složení a vlastností s původními omítkami.
632642 14. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ZNAKON, a.s.
Credo litoměřice VDZ spol. s r.o.
Obnova vodorovného dopravního značení na území oblasti Teplice a Litoměřice 27 727 095  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem a účelem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravních značení na území oblasti okresů Teplice a Litoměřice v ÚK po dobu tří let.
Z2019-019885 14. 6. 2019 neuvedena Město Pečky Výstavba samostatného parkovacího systému P+R, Pečky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování parkoviště pro osobní auta v těsné blízkosti vlakového nádraží v Pečkách. Parkoviště navazuje na stávající parkovací plochy a je přístupné z místní komunikace před nádražím. Kapacita parkoviště bude celkem 77 parkovacích míst, z toho 3 stání budou vyhrazená pro osoby ZTP. Parkovací stání mají rozměry 4,6 x 2,6m, šířka obslužných komunikací je 5,2 – 6 m. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 Parkoviště SO 401 Veřejné osvětlení a kamerový systém SO 402 Přeložka a ochrana kabelů SŽDC a ČD - Telematika SO 403 Přeložka kabelů SEE
Z2019-019953 14. 6. 2019 16. 7. 2019 Obec Opočnice Pečovatelský dům – B.j. 10 PB - PČB Opočnice odhad.cena 13 875 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového domu s pečovatelskou službou v obci Opočnice. Jednopodlažní budova se sedlovou střechou s deseti bezbariérovými bytovými jednotkami a jedním sociálním bytem.
Z2019-019949 14. 6. 2019 neuvedena Město Valašské Klobouky ALSPO ZLÍN s.r.o.
Odborné učebny v ZŠ Valašské Klobouky - Stavba 8 788 746  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: stavební úpravy odborných učeben, laboratoří, pracoven i dílen, zázemí pro pedagogy vč. zajištění bezbariérovosti podrobně specifikované v projektové dokumentaci.
Z2019-019948 14. 6. 2019 neuvedena Statutární město Kladno BBP Stavby s.r.o.
TEKR management s.r.o.
Kladno Vítězná č.p. 2955 - stavební úpravy 10 655 666  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla "Kladno Vítězná č.p. 2955 - stavební úpravy". Stavební práce prováděné na části objektu bytového domu v ulici Vítězná2955 budou realizované dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. arch. MgA. Jan Žalský s výjimkou stavební objektu SO-06.
Z2019-019920 14. 6. 2019 8. 7. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Wassermannova – MHD Pražská čtvrť, Praha 5, č.a. 2970261 odhad.cena 13 533 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace zvýšeného prahu s dělícím ostrůvkem v obousměrné ulici Wassermannova v Praze 5. V jednosměrné ulici Wassermannova se zvýší celá plocha křižovatky a upraví se chodník vedoucí ke zvýšenému prahu s ostrůvkem. Z otočné komunikace vedoucí k ZŠ se vytvoří slepá komunikace s točnou na konci. Povrch chodníků a vozovky bude asfaltový. Z důvodu výstavby zpomalovacích prahů, vzniknou 4 nové uliční vpusti (UV).
Z2019-019802 14. 6. 2019 18. 7. 2019 Moravskoslezský kraj Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje odhad.cena 2 664 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení návrhu „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ (dále jen „A2-ZÚR MSK“) pro účely vydání Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy a zhotovení dokumentace úplného znění, aby mohla následně vydaná A2-ZÚR MSK nabýt účinnosti. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-019924 14. 6. 2019 neuvedena Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 KOČÍ a.s.
Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce otopné soustavy 8. MŠ Zeyerova Písek 6 145 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní zateplení stávající budovy 8. MŠ Zeyerova ul. včetně dokončení výměny oken, fasádní izolační materiál bude EPS tl. 160 mm, soklová a podzemní část z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 160 mm, střešní izolační materiál pro zateplení ploché střechy nad 1. NP bude EPS 150 tl. 280 mm (2x 140 mm), stropní izolační materiál pro zateplení stropu nad 3. NP bude z minerální plsti v celkové tloušťce 280 mm (2x 140 mm). Součástí předmětu je dále instalace technologie nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla regulovaného dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel (IR senzorů) a rekonstrukce ústředního vytápění a další stavební práce. Otopná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem vody rozdělená na dva topné okruhy, ohřev TV zůstane zachován stávající.
Z2019-020025 14. 6. 2019 neuvedena Město Bystřice nad Pernštejnem SPH stavby s.r.o.
Chodník ulice Vírská – Pod Horou Bystřice n. P. 12 777 457  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba nového chodníku podél silnice II/388, zřízení 2 míst pro přecházení chodců na této silnici, 2 místa pro přecházení chodců na místních komunikacích, vytvoření oboustranné autobusové zastávky formou zálivů, lávka pro pěší podél mostu 388/017, odvodnění chodníku a silnice II/388, rekonstrukce zábradlí nábřežní zdi; stavba nové dešťové kanalizace a liniových a uličních vpustí; stavba nového veřejného osvětlení; vybudování optické metropolitní sítě MAN; rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace, přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek.
Z2019-019791 14. 6. 2019 19. 7. 2019 Královéhradecký kraj Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení - zajištění výkonu TDS a BOZP odhad.cena 250 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení.
Z2019-019964 14. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ Údržba pozemních komunikací v letech 2020-2022 odhad.cena 50 000 000  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací - oprav pozemních komunikací na čtyřech úsecích v Plzni. Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona o rozdělení veřejné zakázky na 4 části: Úsek 1 - území MO 1, MO 5 Křimice, MO 6 Litice, MO 7 Radčice a MO 9 Malesice Úsek 2 - území MO 2 a MO 8 Černice Úsek 3 - území MO 3 a MO 10 Lhota Úsek 4 - území MO 4. Tato akce bude zahrnovat především následující práce: a) výspravy výtluků b) výspravy plošného porušení vozovkových krytů c) celoplošné opravy vozovkových krytů d) výspravy tryskovou metodou Jet – Petcher. Účelem zadávacího řízení je uzavření jedné nebo více rámcových smluv podle § 11 zákona s jedním nebo více dodavateli. Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na finančních prostředcích ze strany zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně.
Z2019-019946 14. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Ernst & Young, s.r.o
Komplexní analýza bariér aplikovaného a orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice a návrh implementace nastavených opatření v programovém období 2021–2027 1 395 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zpracování Komplexní analýzy východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+.
Z2019-019998 14. 6. 2019 neuvedena Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Stav consult, s.r.o.
Oprava bytových jader objektu B30, internát B v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově 6 293 649  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Kompletní oprava 30-ti bytových jader a dalších stavebních oprav (chodby, společenské místnosti) v 5. NP budovy B-30.
Z2019-020039 14. 6. 2019 neuvedena Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. „ZŠ KLAS – Vybudování odborných a kmenových učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy II“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací), kterým dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností orientace (vnitřní výtah v samostatné šachtě), schodolez umožní výuku v odborné učebně v 1. PP, kam nemůže být přiveden výtah. Dále dojde k výměně krovu, zesílení stropní konstrukce, vybudování nového WC – bezbariérových toalet a nového zdroje systému vytápění. Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalá stavba jejímž záměrem je rozšíření prostor pro výuku, přičemž tato stavba je navržena ve smyslu pohybu a užívání osob se sníženou možností pohybu a orientace.
Z2019-019908 14. 6. 2019 neuvedena Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Ing. Dagmar Leebová
ZDENĚK GARLÍK
MIROSLAV VODIČKA
Zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019 – 2021 3 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění poskytování znaleckých služeb pro výkon činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj včetně jeho poboček na období 2019-2021. Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody se čtyřmi dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, s opakujícím se plněním zadávaným na základě písemných výzev k předložení návrhu na uzavření objednávky systémem kaskády. V případě nepodání dostatečného počtu platných nabídek bude možné rámcovou dohodu uzavřít pouze se třemi dodavateli.
632643 14. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silverton s.r.o.
Obnova vodorovného dopravního značení na území oblasti Ústí nad Labem a Děčín 22 848 120  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem a účelem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravního značení na území oblasti okresů Ústí nad Labem a Děčín v Úk po dobu tří let.
Z2019-020041 14. 6. 2019 17. 7. 2019 ČSAD Brno holding, a.s. Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření II odhad.cena 27 232 926  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“. Předmět veřejné zakázky se bude realizovat ve dvou samostatných etapách, obě dvě etapy budou zahájené doručením samostatné výzvy k zahájení předmětné etapy. Maximální délka realizace každé z etap je 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení etapy. Předmětem první etapy je realizace opatření na...
Z2019-019736 14. 6. 2019 19. 7. 2019 Královéhradecký kraj TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A KOORDINÁTOR BOZP V RÁMCI AKCE – „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP“ odhad.cena 760 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE a KOORDINÁTOR BOZP V RÁMCI AKCE – „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP“. Vlastní činnost bude probíhat denně a každý den po dobu probíhajících stavebních prací a to v minimální době pěti hodin. Stavební práce projektu „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP“ budou realizovány podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA – CZ s r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČ 25917234, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský (dále jen „DPS), ve znění pozdějších změn.
Z2019-019912 14. 6. 2019 neuvedena Obec Řepiště BDSTAV MORAVA s. r. o.
Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa, zhotovitel 8 990 087  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je v části Rakovec v rámci 6. etapy navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace. Páteřní stoka F bude napojena na kanalizaci budovanou městem Vratimov v rámci stavby "Kanalizace Horní Datyně - 2. Etapa". Do stoky F je napojena gravitační stoka F1. Celková délka stok je cca 911 m. Realizace kanalizace umožní odkanalizování cca 25 rodinných domů a restaurace Rakovec, což představuje 88 EO.
Z2019-019857 14. 6. 2019 22. 7. 2019 Česká republika-Státnípozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Komplexní pozemkové úpravy Černěves a Račí odhad.cena 4 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Černětice a Račí u Nišovic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území Černětice a Račí u Nišovic, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná celková výměra řešeného území je v obou katastrálních území (dále jen „k. ú.“) 669 ha. KoPÚ budou vedena jako dvě samostatná řízení.
Z2019-019983 14. 6. 2019 22. 7. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/44 ČHS - sever odhad.cena 71 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je oprava povrchu vozovky v daném úseku km 42,700 - 53,500 sil. I/44 Červenohorské sedlo - sever. Provedením odfrézování stávajícího krytu v tl. 100 mm a opětovná pokládka SNA koberců, včetně výměny poškozených svodidel, úpravy krajnic opravy odvodnění a obnovy VDZ.
Z2019-019793 14. 6. 2019 22. 7. 2019 Královéhradecký kraj Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C - zajištění výkonu TDS a BOZP odhad.cena 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C.
Z2019-019971 14. 6. 2019 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady ELEKTRO PLUS, spol s.r.o.
Obnova elektroinstalace společných prostor Pálavské nám. 6,7,8,9, Prušánecká 11,13,15,17, Vlčnovská 3,5,7,9, 14 489 049  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava spočívající v obnově elektroinstalace páteřních rozvodů a společných prostor (výměna hlavního domovního vedení z přípojkové skříně, osazení hlavního rozvaděče objektu, výměna patrových rozvaděčů pro napojení bytů, propojení ELM rozvaděčů s bytovými rozvodnicemi, nové trasy kabelových vedení na chodbách v jednotlivých patrech, nové světelné a zásuvkové rozvody, ovládání osvětlení pohybovými čidly, nouzové osvětlení únikových s vlastními zdroji zálohy, elektrické napájení + měření spotřeby výtahů, nová připojení stávajících ventilátorů na střeše,…) v bytových domech Pálavské nám. 6, Pálavské nám. 7, Pálavské nám. 8, Pálavské nám. 9, Prušánecká 11, Prušánecká 13, Prušánecká 15, Prušánecká 17, Vlčnovská 3, Vlčnovská 5, Vlčnovská 7, a Vlčnovská 9. v Městské části Brno-Vinohrady.
632644 14. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Obnova vodorovného dopravního značení na území oblasti Most, Chomutov a Louny 64 380 572  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem a účelem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravního značení na území oblasti okresů Most, Chomutov a Louny v Úk po dobu tří let.
Z2019-019790 14. 6. 2019 19. 7. 2019 Královéhradecký kraj „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení“ odhad.cena 2 840 638  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zhotovení díla s názvem – Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení podle projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 647 92 374, číslo zakázky 39-H-2016, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hájek.
Z2019-019743 13. 6. 2019 neuvedena Město Nový Jičín HAOSPOL, s.r.o.
Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém Jičíně 6 744 363  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření na základě energetického posudku, pro zajištění energetických úspor. Jedná se zejména o výměnu stávajících dřevěných oken za nová plastová, zateplení střechy, zateplení obvodových stěn. V rámci regeneračních prací dojde k instalaci VZT zařízení pro zlepšení vnitřního prostředí a pohody uživatelů.
Z2019-019784 13. 6. 2019 neuvedena Teplárny Brno, a.s. Stavební úpravy pro rychlodibíjecí stanice pro elektromobily odhad.cena 3 000 000  Kč
Předběžné oznámení Dodávka stavby podle projektové dokumentace, jedná se o provedení stavebních úprav pro vysocevýkonné rychlobobíjecí stanice pro elektromobily. Vlastní dodávky stanic zajišťuje zadavatel.
Z2019-019853 13. 6. 2019 27. 6. 2019 Zámek Štiřín Zámek Štiřín - výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení odhad.cena 11 620 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení dle projektové dokumentace.
Z2019-019756 13. 6. 2019 neuvedena Jihočeský kraj COLAS CZ, a.s.
Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3 29 866 264  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace modernizace stávající silnice III/00354 v ulici Lidická v Českých Budějovicích a části přilehlých místních komunikací a chodníků v úseku od ulice Papírenská na konec města v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Z2019-019800 13. 6. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Památník válečných veteránů
Oznámení o zahájení soutěže o návrh
Z2019-019864 13. 6. 2019 neuvedena Dům dětí a mládeže Český Krumlov VIDOX s.r.o.
Multifunkční centrum zájmového vzdělávání 13 497 742  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Z2019-019719 13. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR BITUNOVA spol. s r.o.
I/43 Červená Voda - Dolní Orlice, mikrokoberec 12 864 766  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace výše uvedené stavby dle VD-ZDS, vypracované firmou STRADA Hradec Králové. Začátek stavby je na konci zástavby Červené Vody, konec stavby v Dolní Orlici – spára dříve provedeného mikrokoberce v křižovatce směr Hedeč. Staničení km 106,022 – 108,000.
Z2019-019746 13. 6. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s.
Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření – stokové sítě v obcích - Pořízení podkladové dokumentace (pasportizace) 1 736 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu pořízení podkladové dokumentace (pasportizace) kanalizační sítě v obcích
Z2019-019738 13. 6. 2019 neuvedena Obec Kamenný Újezd VIDOX s.r.o.
HALA NA PILINY A ŠTĚPKY - PARC. Č. 2295/1, 2295/16 V K.Ú. KAMENNÝ ÚJEZD 8 293 934  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu výstavba nového objektu částečně otevřené haly pro uskladnění pilin a štěpky v areálu technického zázemí obce Kamenný Újezd; součástí stavby je rovněž úprava areálové zpevněné plochy v prostoru před halou a vybudování vsakovací jámy
Z2019-019786 13. 6. 2019 neuvedena Město Hrádek nad Nisou Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě stávající učebny anglického jazyka a učebny přírodních věd a provedení zajištění bezbariérovosti, včetně provedení sociálního zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Z2019-019759 13. 6. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. ROBSTAV k.s.
Luhov-stavební úprava návsi a silnice III/2051 10 284 790  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební úpravy návsi, silnice III/2051 a III/180 57 v celkové délce úpravy cca 286 m. Součástí stavebních úprav jsou mimo jiné chodníky, autobusové zastávky, vjezdy k jednotlivým nemovitostem, parkovací místa, odvodnění uličními vpustmi s napojením do stávající kanalizace, trvalé vodorovné a svislé dopravní značení.
Z2019-019655 13. 6. 2019 neuvedena Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace GAsAG spol. s.r.o.
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora – Zásobování plynem 385 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu Územního plánu města Brna dle datového modelu Objednatele (systém GIS) vč. textové části výroku a části odůvodnění pro zásobování plynem.
Z2019-019731 13. 6. 2019 15. 7. 2019 Severočeská teplárenská, a.s. Realizace stavby "REKO TN Litvínov"
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané trasy je 6.761 m.
Z2019-019850 13. 6. 2019 neuvedena Město Police nad Metují Oprava MK ul. U Damiánky a ul. Příčná a zástavba RD Bělská v Polici nad Metují 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je realizace stavebních prací při výstavbě infrastruktury pro rodinné domy v ulici Bělská a oprava místních komunikací v ulicích U Damiánky a Příčná v Polici nad Metují.
Z2019-019734 13. 6. 2019 neuvedena Akademie výtvarných umění v Praze ARCHETYPA s. r.o.
„AVU – Rekonstrukce Školy architektury“ II. etapa - restaurování fasádních omítek, včetně dodávky a montáže klempířských prvků 4 862 612  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla – oprava fasádních omítek s použitím restaurátorského postupu, včetně dodávky a montáže klempířských prvků U akce s názvem „AVU – Rekonstrukce Školy architektury“, II. etapa – restaurování fasádních omítek, včetně dodávky a montáže klempířských prvků, a to v souladu s dokumentací pro provedení stavby a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.
Z2019-019844 13. 6. 2019 neuvedena Statutární město Karlovy Vary „Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vlastní stavbě Sadové kolonády a dále stavební práce v jejím okolí spočívající v:repasi a opravě veškerých prvků kolonády přemístění Sadovédo pramene včetně vybudování kontrolní šachty úpravě ploch v okolí kolonády souvisejících činnostech
Z2019-019493 13. 6. 2019 11. 7. 2019 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ludéřov odhad.cena 3 850 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ludéřov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).