Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 67935 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005462 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Statutární město Děčín Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly odhad.cena 5 655 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu část A - stavební úpravy interiéru nové obřadní síně nacházející se ve zvýšeném přízemí administrativní budovy Magistrátu města Děčín. část B - vybavení nábytkem (mobiliář) PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ: 25.2.2019, 10:00 hod. Sraz účastníků před hlavním vchodem do budovy Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4.
Z2019-005397 14. 2. 2019 8. 3. 2019 Obec Karlovice Modedrnizace VHI (ČOV) Karlovice odhad.cena 27 254 433  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace a intenzifikace stávající ČOV Karlovice na cílovou kapacitu 1800 EO.
Z2019-005147 14. 2. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TSS GRADE, a.s., pobočka ČR
PORR a.s.
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Železničné stavby, a.s.
Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 561 080 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 - úprava ceny díla na základě skutečného čerpání a prodloužení lhůty pro dokončení díla
Z2019-005386 14. 2. 2019 neuvedena Obec Branišovice Longevus s.r.o.
„V 00278 – Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích – nové vyhlášení“ 2 644 127  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích, registrační číslo - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005116, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
631538 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAFETY PRO s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
SHP SK s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
PK OSSENDORF s.r.o.
SHP TS s.r.o.
R48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor 54 429 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru na akci „R48 MÚK Bělotín - Rybí".
Z2019-005438 14. 2. 2019 22. 3. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň FN Plzeň, stavební úpravy lůžkové jednotky A urologické kliniky ve 4. NP pavilonu č. 22 - IV odhad.cena 7 386 200  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav lůžkové jednotky A urologické kliniky ve 4. NP pavilonu č. 22 v borském areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Požadovaným cílem realizace stavby je vybudování moderního pracoviště, které bude v co nejvyšší míře vyhovovat požadavkům pro moderní pracoviště tohoto druhu a které bude zároveň splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní směrnice a požadavky platných vyhlášek, a to s ohledem na stávající prostorové možnosti v místě realizace stavby.
Z2019-005372 14. 2. 2019 13. 3. 2019 Statutární město Děčín Stavební úpravy DOZP Boletice odhad.cena 15 389 460  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Boletice, ul. Spojenců 214, Děčín XXXII. V objektu vzniknou celkem tři bytové jednotky. Dále budou v objektu kancelářské prostory. V rámci rekonstrukce objektu bude vybudována zážitková zahrada pro klienty zařízení .
Z2019-005410 14. 2. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace INSKY spol. s r.o.
Štětí - reko mostu ev.č. 26119-2 a komunikace 9 332 065  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem předkládané PD je rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 26119-2, který převádí silnici III/26119 a vlečkovou kolej přes překážku reprezentovanou místní komunikací a navazujícími komunikačními plochami. Dále je předmětem PD rekonstrukce na most navazujícího úseku silnice III/26119 (v rozsahu sjezdu do města). Součástí plnění je také oprava navazujícího úseku komunikace.
Z2019-005402 14. 2. 2019 21. 3. 2019 Statutární město Ostrava Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část odhad.cena 231 007 675  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část“, v k. ú. Nová Plesná a k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provedení stavby, zpracovanou společností Projekt 2010 s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice v květnu 2018, č. zakázky 47 132.
Z2019-005387 14. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 16 TECHNICO Opava s.r.o.
Vyhotovení projektové dokumentace na stavbu Radnice 2 470 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vyhotovení projektové dokumentace na stavbu Radnice
Z2019-005440 14. 2. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost Přerov RAPOS, spol. s r.o.
Kostel sv. Vavřince v Přerově - Oprava střechy nad hlavní a příčnou lodí 8 649 145  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je oprava střechy nad hlavní a příčnou lodí stávajícího objektu kostela sv. Vavřince v Přerově a s tím související nutné opravy - výměna některých prvků krovu, oprava hromosvodu a kontrola nepřístupné části sanktusníkové věžičky, která bude na základě zjištěných skutečností při stavbě opravena. Postup oprav bude koordinován s pracovníkem památkové péče.
Z2019-005375 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KKS, spol. s r.o.
Most ev.č. 54-043 přes místní potok v Květné 17 802 911  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava mostu ev.č. 54-043 přes místní potok v Květné, (km 82,205), spočívající v odstranění stávajícího mostu a vybudování nové rámové konstrukce.
Z2019-005390 14. 2. 2019 neuvedena Město Mladá Vožice RE In s.r.o.
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 111 Mladá Vožice – dokončení stavby 2 256 848  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem stavby je dokončení rozpracované stavby - vnější silikonové omítky,vnitřní vodovod a kanalizace, ÚT vč. strojního vybavení a zařizovacích předmětů, klempířské práce,výměna střešní krytiny vč. dokončení zateplení podstřešní části objektu
Z2019-005490 14. 2. 2019 neuvedena Statutární město Havířov TURČINA s.r.o.
Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33 8 119 397  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je provedení díla – stavebních prací dle projektové dokumentace. Stavební řešení je patrné z výkresové dokumentace a technické zprávy stavebního objektu D 1.1. Architektonicko-stavební řešení. Jsou navrženy následující práce: a) Rekonstrukce a zateplení střešního pláště – spočívá v odtěžení stávající skladby střešního pláště po úroveň stropních panelů a provedení nové skladby střešního pláště. b) Rekonstrukce a zateplení strojoven výtahů – spočívá v sanaci a opravě omítek, zateplení stěn a odtěžení stávající skladby střešního pláště po úroveň stropních panelů a provedení nové skladby střešního pláště. c) Oprava atikové římsy – spočívá v odstranění stávajícího oplechování, nesoudržné omítky do úrovně nadpraží oken v posledním patře, provedení sanace obnažených panelů a zateplení atikové římsy d) Provedení záchytného systému e) Výměna bleskosvodu – výměna...
Z2019-005379 14. 2. 2019 neuvedena Město Tábor Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2.etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-005163 14. 2. 2019 5. 4. 2019 MEI Property Servoces, s.r.o. OC Brno Polní odhad.cena 80 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výstavba multifunkčního objektu
Z2019-005442 14. 2. 2019 neuvedena KreBul,o.p.s. LUSPOL SE
Komu?NITní centrum Prachatice 7 810 385  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce půdních prostor budovy Zlatá stezka 145, Prachatice, za účelem vzniku komunitního centra. Realizace prosklené fasády, výtahu, schodiště, sociálního zařízení. Dotovaná stavba z prostředků EU.
517915 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.
I/27 Lom - MÚK Litvínov, oprava komunikace 24 284 510  Kč
Oznámení o změně
Z2019-005401 14. 2. 2019 19. 3. 2019 Obec Sedlice Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace; vodojem a vodovod, dostavba odhad.cena 50 320 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Sedlice s místními částmi Sedlice a Hoděmyšl. Odpadní vody budou odváděny na stávající ČOV do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka kanalizace 7,7 km a délka vodovodu 1,9 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních přípojek.
Z2019-005291 13. 2. 2019 neuvedena Město Kdyně eSVe Stav s.r.o.
Stavební úpravy bytového domu Markova 512, Kdyně k.ú. Kdyně, st.p.č. 572 6 145 026  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zateplení obvodových stěn objektu, vyzdívka meziokenních vložek, zateplení ploché střechy, výměna původních oken a vstupních dveří u objektu č.p. 512, Kdyně, Markova ulice.
Z2019-005285 13. 2. 2019 19. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR D10 LS Radonice-Svémyslice oprava vozovky odhad.cena 128 130 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k opravě povrchu vozovky komunikace v uvedeném úseku. V současné době se na povrchu komunikace Ztráta asfaltového tmelu, Hloubková koroze, výtluky v OV a krytu, vysprávky, trhlina úzká podélná, úzká, široká podélná, příčná, trhlina široká příčná ,trhlina rozvětvená podélná, vyjeté koleje, síťové trhliny, místní pokles a podélný pokles. V rámci prací dojde v úseku k odstranění stávajících asfaltových vrstev tl. cca 255,240,180mm, provede se vizuální prohlídka povrchu a v souladu s TP115 . případně k opravě konstrukčních vrstev dle PD a jednotlivých úseků pomocí ŠD0/32 tl. 250mm, SC 0/32 C8/10 tl. 170mm a VMT22 v tl. 60 a 70mm. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena, ložní vrstva z ACL22S tl.80mm a obrusná vrstva z SMA11S tl.40mm včetně spojovacích postřiků.. V rámci stavebních prací bude řešeno odvodnění komunikace (otevřené...
Z2019-005244 13. 2. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava HYDROSPOR spol. s r.o.
Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba 27 959 288  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Poruba“ v k.ú. Poruba a Svinov, obec Ostrava a stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Přemyšov“ v k.ú Svinov a Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, z 09/2013, zak.č.16/2007 a z 11/2013, zak.č.16/2007 včetně dokumentace bouracích prací z 10/2016 a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr z 09/2017, které vypracoval Ing. Josef Rechtik, IČO 166 48 625, se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava.
Z2019-005262 13. 2. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace PORR a.s.
III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích; opakovaná volba 24 997 318  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraného úseku silnice III/34731 Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Dotčený úsek se nachází ve městě Světlá nad Sázavou, začátek úseku od křižovatky se sil. III/34732, dále ulice Panuškova a ulice V Polích a v extravilánu včetně křižovatky se silnicí III/34729, provozní staničení úseku silnice je km 1,011 – 1,948. Podél komunikace III/34731 km 0,990 – 1,41 bude proveden nový chodník, celková délka 631 m. Chodník bude napojený na chodníky přilehlých ulic. Souběžně s trasou chodníku a míst pro přecházení bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Při stavbě je nutná koordinace s akcí „Přeložka sdělovacího vedení“ SO 403, investor město Světlá nad Sázavou, realizovat bude Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), přeložka není předmětem této veřejné zakázky.
Z2019-005357 13. 2. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Atelier 99 s.r.o.
Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – projektová dokumentace 4 840 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních (projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby), a to pro řešení prostoru s názvem „ Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně“. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2019-005318 13. 2. 2019 neuvedena Městys Velké Poříčí MATEX HK s.r.o.
Chodník podél sil. III/3032, ul. Žďárecká, Brné, k.ú. Velké Poříčí 14 579 815  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku (zvýšeného chodníkového pásu) podél silnice III/3032 (průjezdní úsek), dále úpravy stávajících samostatných sjezdů a rozjezdů, o rozšíření stávající silnice III/3032 a její odvodnění v dotčeném úseku silnice a úpravu stávajícího odvodňovacího zařízení s rozšířením, o zřízení opěrných zdí. Součástí celé stavby bude úprava trvalého dopravního značení a úprava ploch zeleně s novou výsadbou. Předmětem veřejné zakázky jsou 3 stavební objekty: SO 101 Chodník SO 102 Úprava silnice a mostu SO 201 Opěrné zdi
Z2019-005355 13. 2. 2019 neuvedena Rozvojový fond Pardubice a.s. HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.
Dodávka a montáž bezpečnostních (elastických) mantinelů včetně ochranných plexiskel a příslušenství hráčských prostor 5 389 685  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je „Dodávka a montáž bezpečnostních ( elastických ) mantinelů včetně ochranných plexiskel a příslušenství hráčských prostor“.
Z2019-005276 13. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření (stavebních objektů) v lokalitě Hlučínského jezera a jeho okolí, jejichž cílem je zejm. zajištění protipovodňové ochrany řešeného území a s tím související zajištění ochrany osob a majetku, to vše s dopadem rovněž na ostravskou aglomeraci, a jeho vyčlenění z aktivní zóny záplavového území.
Z2019-005326 13. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce zákrokového sálu ortopedie 9 480 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je provedení stavebních úprav v budově „S“ ortopedické kliniky, která se nachází v uzavřeném areálu FN Olomouc.
Z2019-005248 13. 2. 2019 neuvedena Zlínský kraj Nová krajská Baťova nemocnice ve Zlíně-Malenovicích - projektová příprava
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka inženýrsko-projektových prací na investiční akci „Nová krajská Baťova nemocnice – Zlín-Malenovice“. Dílo spočívá zejména v zabezpečení vstupních podkladů, zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení EIA, zpracování dokumentace pro umístění stavby (územní povolení/DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), zpracování dokumentace pro provádění stavby, identifikace místností, (tzv. Knihy místností); soupis prací s výkazem výměr, zpracování dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení, spolupráci při výběru GD, výkon autorského dozoru. Součástí všech stupňů projektové dokumentace bude související inženýrská činnost nutná k zajištění potřebných rozhodnutí k realizaci akce.
Z2019-005345 13. 2. 2019 neuvedena Tělovýchovná jednota Ostrava FICHNA - HUDECZEK a.s.
Stavební, restaurátorské a sochařské práce na kulturních památkách v areálu zámeckého parku Šilheřovice III. 10 659 714  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace tří částí - samostatných stavebních objektů: Část I.: SO 01 Oprava, sochařské a restaurátorské práce na Neptunově kašně v Šilheřovicích, včetně opravy technologie kašny; Část II.: SO 02 Oprava, sochařské a restaurátorské práce Kančí brány v Šilheřovicích; Část III.: SO 03 Oprava, sochařské a restaurátorské práce Ostravské brány v Šilheřovicích; dle projektové dokumentace pro provádění stavby a další stavebně technické dokumentace.
Z2019-005230 13. 2. 2019 18. 4. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR D5 Oprava AB vozovky v km 48,000 - 61,800 vpravo odhad.cena 450 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Oprava vozovky, výměna zádržného systému, oprava mostů, oprava SDP, oprava šachtic. viz. požadavek majetkové správy Špatný stav konstrukce vozovky, nutná výměna zádržného systému, Nevyhovující SDP, lokální absence oplocení, špatný stav oplocení.
Z2019-005347 13. 2. 2019 6. 3. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Jižní spojka – svodidla, Praha 10, č. akce 1031 odhad.cena 43 430 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova povrchu vozovky a bezpečnostního záchytného systému na Jižní spojce v Praze 10, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Stavba je rozdělena na dvě části, a to dle dotčeného jízdního pásu na SO100.1 – Z CENTRA a SO100.2 – DO CENTRA. V části stavby ve směru z centra bude provedena obnova bezpečnostního záchytného systému a dále pak obnova povrchu nejvíce zatíženého, tedy pravého jízdního pruhu. Obnova povrchu sestává z odfrézování 100 mm vrstvy asfaltu a pokládce 60 mm ACL 22 S a 40 mm MA16. Před pokládkou je nutná kontrola podkladních vrstev a jejich případná sanace. V části stavby do centra bude provedena obnova bezpečnostního záchytného systému.
Z2019-005289 13. 2. 2019 neuvedena Statutární město Brno Brno, kolektor Nový Lískovec – rekonstrukce vodovodu, etapa I odhad.cena 14 850 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna stávajícího vodovodu v kolektoru a částečně v otevřeném výkopu, kde dojde k napojení vodovodu z kolektoru na stávající vodovod. Součástí bude i výměna podzemních hydrantů H1 – H5, jednoho nového hydrantu H6 a zřízení osmi montážních jam s provizorními příjezdy a zpevněnými plochami.Veškeré stávající ocelové potrubí, včetně armatur a tvarovek bude demontováno, včetně všech podpěrných ocelových konstrukcí. Celkem se jedná o cca 33t oceli z potrubí a cca o 5t oceli z podpěr, která bude dopravována do montážní jámy MJ8. V kolektoru bude nové potrubí z tvárné litiny s vnitřním povlakem a s vnější těžkou protikorozní ochranou v profilu DN 250 a celkové délce 452,7 m, dále DN 200 v délce 7 m a DN 150 v délce 18,5m a jejich následné propojení se stávajícími vodovody na povrchu. Součástí je i výměna vodovodních přípojek v celkové délce 103,8 m. Bude zřízen provizorní vodovod z materiálu...
Z2019-005133 12. 2. 2019 13. 3. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava "Snížení energetické náročnosti budov LDN Klokočov - objekt č. p. 60“ odhad.cena 11 745 959  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je komplexní zateplení budovy (objekt č. 60) LDN Klokočov FN Ostrava s cílem snížit celkovou spotřebu energie v budově. Projekt řeší - kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek a související práce vč. výměny 1 ks okenní výplně – vstup na balkón a zateplení stropní konstrukce pod balkonem.
Z2019-005099 12. 2. 2019 neuvedena Ostravská univerzita Ateliér Velehradský, s. r. o.
Projektová dokumentace Rekonstrukce objektu "A" PřF na ul. 30. dubna, Ostrava 4 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky je komplexní příprava projektové dokumentace včetně odpovídající inženýrsko-investiční činnosti a autorského dozoru pro rekonstrukci budovy A Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ul. 30. Dubna 22, Ostrava – Moravská Ostrava.
Z2019-005226 12. 2. 2019 18. 3. 2019 Oblastní charita Česká Kamenice Oblastní charita Česká Kamenice - výstavba domova se zvláštním režimem – deinstitucionalizace odhad.cena 57 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výstavba objektu domova se zvláštním režimem, který je navržen jako nadzemní třípodlažní. Je zastřešen plochou střechou.Objekt je půdorysně tvaru nepravidelného obdélníku, je zděný s podélnými nosnými stěnami a příčnými ztužujícími stěnami. Nosné i nenosné stěny tvoří keramické bloky a příčkovky. Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných dutinových předpjatých panelů.Konstrukční výšky podlaží jsou navrženy 3,5 m a světlé výšky ke stropní konstrukci jsou v 1.NP 2,97m a 2.NP a 3.NP 3,09 m. Světlé výšky některých místností jsou upraveny podhledy, tak aby min. světlá výška pobytových a obytných místnosti byla dodržena na úrovni 2,6 m. Objekt je navržen na umístění max. 18 uživatelů s podporou sociálních pracovníků v celkovém počtu cca 6 pracovníků. V 1.NP jsou umístěny dvě bytové jednotky, v 2.NP je umístěna jedna bytová jednotka, ve 3.NP jsou umístěny čtyři bytové jednotky.
Z2019-005119 12. 2. 2019 7. 3. 2019 Statutární město Brno, městská část Brno-střed "Oprava objektu Nádražní 4, Brno"
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava a rekonstrukce objektu na ulici Nádražní 4, Brno - oprava fasády objektu, střechy objektu a oprava společných prostor objektu. Podrobný a přesný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a v soupisu prací, které jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-005202 12. 2. 2019 13. 3. 2019 Město Cheb Parkoviště pod ulicí Obětí nacismu, Cheb odhad.cena 5 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitrobloku, v rámci které dojde ke zřízení nového parkoviště pro 29 vozidel včetně jeho příslušenství, tj. odvodnění se zapojením retenční nádrže a lapolu. Součástí plnění je také vybudování nového veřejného osvětlení celého parkoviště a přístupových chodníčků.
Z2019-005127 12. 2. 2019 13. 3. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava "Snížení energetické náročnosti budov LDN Klokočov - objekt č. p. 59“ odhad.cena 5 651 120  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je komplexní zateplení budovy (objekt č. 59) LDN Klokočov FN Ostrava s cílem snížit celkovou spotřebu energie v budově. Projekt řeší - kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu tl. 150 mm a související práce a částečnou výměnu výplní, různých rozměrových typů (50 ks oken, 4 ks dveří, 3 ks vrat). Cílem projektu je kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny výplní a souvisejících prací.
Z2019-005122 12. 2. 2019 neuvedena Středočeský kraj Okružní křižovatka u areálu T-Sport – Modletice a chodník k zastávce BUS 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je vybudování okružní křižovatky na komunikaci II/101 v obci Modletice. Okružní křižovatka je navržena na silnici II/101 v obci Modletice, v místě sjezdu k areálu Tsportu a areálu Aquasped. Vybudováním okružní křižovatky se umožní napojení stávajících pozemků mezi silnici II/101 a Pražským okruhem. V rámci stavby je navržen chodník od stávající zastávky BUS na silnici II/101 k nově navrhované okružní křižovatce.
Z2019-005161 14. 2. 2019 neuvedena Kraj Vysočina II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-005179 12. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Lesostavby Třeboň a.s.
Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů 4 877 818  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je částečná novostavba polní cesty, jež se na začátku napojuje na polní cestu C13 a na konci na HPC11. Délka polní cesty C14 je 1025 m. Krajnice polní cesty budou zpevněny štěrkodrtí a povrch cesty je navržen z asfaltového betonu. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/20 dle ČSN 73 6109 (tj. šířka vozovky 3,0 m).
Z2019-005088 12. 2. 2019 neuvedena Obec Bystřice OSBAU s.r.o.
Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402 pro vznik učeben 20 205 761  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Konkrétně se jedná o vybudování odborných učeben v půdní části objektu budovy staré české ZŠ č. p.402. Stavebními úpravami 3.NP budovy vzniknou odborné učebny, kabinety pro pedagogické pracovníky a zázemí pro učebny.
Z2019-005110 12. 2. 2019 neuvedena Městské státní zastupitelství v Praze FPM-BECON spol. s r.o.
Výměna oken v budově MSZ v Praze 5 103 306  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kompletní výměna původních dřevěných špaletových oken za nová dřevěná okna se stejným kostrukčním řešením, včetně žaluzií.
Z2019-004925 11. 2. 2019 4. 3. 2019 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. III/37763 Vranovice - průtah odhad.cena 6 867 254  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravu silnice III/37763 v obci Vranovice – Kelčice v rámci stavebního objektu SO 101, v provozním staničení km 0,060 – 0,420 sil. III/37763 směrem na Vincencov. Součástí zadání je i úprava mostu ev.č. 37763-1. Most převádí silnici III/37763 přes Kelčický potok.
Z2019-005062 11. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Česká rozvojová agentura AQUATEST a. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Ircon, s. r. o.
ZAVEDENÍ UDRŽITELNÉHO SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU WOREDY HAWASSA ZURIYA 23 997 511  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky jsou především stavební práce pro vodovodní potrubí. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky jsou také dodávky zahrnující transformátory a služby zahrnující budování kapacit v oblasti údržby a provozu pro zajištění udržitelného samostatného řízení systému zásobování vodou místními techniky.
Z2019-004757 11. 2. 2019 11. 3. 2019 Povodí Moravy, s.p. Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička; Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín odhad.cena 361 724 742  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obstarání všech dodávek služeb a prací souvisejících s předmětem zakázky „Bečva, km 44,135 – 45,855 - revitalizace toku, Skalička; Bečva, km 42,480 – 44,135 - revitalizace toku, Černotín“ spočívající zejména v revitalizaci a podpoře samovolné renaturace vodního toku a nivy, obnově ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
Z2019-004975 11. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR OHL ŽS, a.s.
I/61 Kladno most ev. č. 61-001 25 988 185  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o úplnou rekonstrukci stávajícího mostu - odstranění stávajícího mostu a výstavby nového.
Z2019-004971 11. 2. 2019 neuvedena Statutární město Brno MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba II. 43 289 810  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to celkové rekonstrukce, nástavby a přístavby Mostecké 12 za účelem zajištění bytových jednotek vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2019-004947 11. 2. 2019 13. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR 17080 - I/57 Nový Jičín - Hodslavice odhad.cena 113 830 611  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provozní škody (podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, mozaikové a síťové trhliny, staré vysprávky, povrchová koroze, ztráta asfaltového tmele) na silnici I/57 v km 94,049 – 101,755, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Plánovaná oprava je rozdělena na tři etapy z důvodu časové a technologické náročnosti. V první etapě bude prováděna oprava sil. I/57 v km 94,049 – 98,206, odhadovaná délka opravy jsou 3 měsíce. Dále bude provedena etapa č. III v kilometru 100,554-101,755 v délce trvání 1 měsíc. Mezilehlá etapa č. II v km 98,206-100,554 bude provedena z důvodu výstavby kanalizace až v následujícím roce 2020.