Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 71307 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-028371 19. 8. 2019 15. 10. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka odhad.cena 986 787 100  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení V současné době zajišťuje silnice I/27 silniční spojení ve směru Plzeň – Klatovy a tento úsek je jedním z nejzatíženějších úseků této komunikace. Účelem stavby je převedení silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci, která bezpečně převede vysokou dopravní zátěž a vyřeší problematiku průchodu silnice I/27 obcí Horní Lukavice jejím obchvatem a odstraní nehodový úsek v prostoru Vysoké. Stavba přeložky I/27 začíná v místech dokončeného přivaděče Litice – Šlovice a končí mezi obcemi Horní Lukavice a Přeštice, kde se napojuje na stávající komunikaci. Celková délka trasy je 6 095 m, stavba obsahuje 8 mostů, 2 mimoúrovňové křižovatky a 1 protihlukový val.
Z2019-028579 19. 8. 2019 20. 9. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Výroba panelů mostovky mostního provizoria TMS, včetně PKO a pojezdové vrstvy odhad.cena 13 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výroba panelů mostovky mostního provizoria TMS, včetně PKO a pojezdové vrstvy
Z2019-028492 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště odhad.cena 3 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Z2019-028796 19. 8. 2019 9. 9. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Jeremiášova ZC a DC, Praha 5, č. akce 13468 odhad.cena 25 753 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, souvislá údržba vozovky ul. Jeremiášova do centra i z centra, včetně opravy přípojek uličních vpustí, rektifikace povrchových znaků a lokálního vyrovnání výškově a směrově vybočených obrub. Povrch vozovky bude z hutněných modifikovaných asfaltových směsí. Po odfrézování konstrukčních vrstev bude provedeno ošetření trhlin a lokální sanace podkladních vrstev. V rámci stavby bude dále provedeno nové vodorovné značení.
Z2019-028818 19. 8. 2019 neuvedena TJ Slavoj Pacov, z.s. HORA s.r.o.
Modernizace sportovního areálu Za Branou 16 412 359  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je provedení modernizace sportovního areálu Za Branou v Pacově. Jedná se o demolici současného objektu šaten, výstavbu nového objektu šaten, rekonstrukci tribuny a rekonstrukci tenisových kurtů.
Z2019-028531 19. 8. 2019 16. 9. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Komponenty pro RTG tomografii biologických a lékařských vzorků odhad.cena 1 350 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze zadávací dokumentace.
Z2019-028729 19. 8. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace COLAS CZ, a.s.
II/389 Jemnice -Strážek 12 222 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava vozovkového souvrství včetně odvodnění komunikace II/389 mezi obcí Jemnice a Strážek, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Stavba navazuje na úsek opravený v roce 2018. Předmětný úsek začíná před obcí Jemnice v staničení km 2,084 a končí průtahem Strážku v staničení km 4,124 a zahrnuje BUS záliv ve staničení km 0,000-0,370 v obci Jemnice a manipulační plochy v km 1,428-1,495 v městysi Strážek. Oprava bude realizována v extravilánu a v intravilánech obou dotčených obcí. Celková délka opravy je 2,04 km. Průměrná šířka je 6 m.
Z2019-028808 19. 8. 2019 neuvedena Okresní soud v Mělníku OS Mělník - fasáda budovy soudu odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava uliční části fasády budovy Okresního soudu v Mělníku, tj. část fasády budovy z pohledu ulice Fibichova a Krombholcova, včetně opravy balkónu nad hlavním vchodem do budovy.
Z2019-028473 19. 8. 2019 23. 9. 2019 Obec Proboštov Demolice objektu na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu. Stávající objekt se skládá ze dvou částí. Celý objekt je proveden z montovaného skeletu MS-71 s keramickým obvodovým pláštěm KER 300, resp. meziokenními dozdívkami z plynosilikátu. V objektu se nachází významná keramická reliéfní mozaika, její sejmutí či budoucí využití bude řešeno se zhotovitelem.
Z2019-028780 19. 8. 2019 neuvedena Slezská univerzita v Opavě OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - stavba 62 884 731  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce části areálu Slezské univerzity „Na Vyhlídce“ v Karviné v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2019-028756 19. 8. 2019 neuvedena Česká geologická služba Průzkumné vrtné práce – projekt Turów – II. etapa průzkumná 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu (1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce (ve smyslu ZZVZ; předmět zakázky není stavbou ve smyslu stavebního zákona ani vodním dílem ve smyslu vodního zákona, je geologickými pracemi podle zákona o geologických pracích): Provedení průzkumných geologických prací a souvisejících služeb, zejména (a) převzetí lokalit od zástupce zadavatele, převzetí pozemků dotčených geologicko-průzkumnými pracemi od vlastníků pozemků, zjištění průběhu inženýrských sítí, bezpečné vytyčení vrtů (b) vyhloubení průzkumných dokumentačních jádrových vrtů pro získání informací o geologické stavbě daného území, (c) vyhloubení průzkumných hydrogeologických vrtů, na kterých bude probíhat monitoring podzemních vod, (d) geodetické zaměření průzkumných vrtů, (e) likvidace průzkumných dokumentačních vrtů, (f) realizace hydrodynamických zkoušek na průzkumných hydrogeologických vrtech, (g) uvedení všech...
Z2019-028723 19. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR REPONT s.r.o.
Rámcová dohoda na stavební práce – Sanace trhlin a spár na sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK 8 838 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je sanace spár a trhlin na silnicích I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji. Asfaltové vrstvy na některých úsecích silnic I. třídy ve Zlínském kraji se vyznačují příčnými a podélnými trhlinami. Tento stav je způsoben z větší části postupným opotřebováním obrusných vrstev v procesu jejich stárnutí. Sanace je nezbytná v zájmu prodloužení životnosti asfaltového povrchu.
Z2019-028737 19. 8. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace STRABAG a.s.
II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152 6 519 145  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava úseku komunikace č. II/408 a II/410 v intravilánu města Jemnice, ve stávajícím šířkovém uspořádání. Délka opravy silnice II/408 je 212,09m: ­- začátek opravy v pracovní spáře předchozí rekonstrukce, provozní staničení km 26,755 = projektové staničení 0,000 - konec opravy v křižovatce se silnicí II/152, před mostem (ev. č. 152-010) přes Želetavku, provozní staničení km 26,967 = projektové staničení 0,21209. Délka opravy silnice II/410 je 52,4m: - začátek opravy v pracovní spáře nově zrekonstruovaného mostu (ev. č. 410-015) přes Manešovický potok, provozní staničení km 36,825 = 0,000 projektové staničení - konec opravy je v křižovatce se silnicí II/408; provozní staničení km 36,878 – projektové staničení 0,052.40.
Z2019-028354 19. 8. 2019 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Systém kvalifikace - Dodávky kabelových souborů NN a VN
Systém kvalifikace veřejné služby
Z2019-028465 19. 8. 2019 18. 9. 2019 Město Velké Meziříčí Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí – zpracování projektové dokumentace odhad.cena 5 620 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu “Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí“, a to ve stupni „Studie“ a následně projektové dokumentace pro územní řízení (DUR). Po schválení a odsouhlasení DUR bude následovat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž výkon související inženýrské činnosti spočívající v zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, závazných stanovisek dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti o územní rozhodnutí a žádosti o stavební povolení.
235716 19. 8. 2019 neuvedena Statutární město Most Atelier T-plan, s.r.o.
Pořízení nového územního plánu statutárního města Mostu 2 075 000  Kč
Oznámení o změně
Z2019-028601 19. 8. 2019 30. 8. 2019 AHC a.s. Realizace úspor energií – Senior Centrum Malá Čermná odhad.cena 4 258 993  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zateplení budovy Domova pro seniory Malá Čermná včetně výměny starých oken, jež povedou k energetické úspoře. K celému provedení dojde za stálého provozu domova pro seniory.
Z2019-028839 19. 8. 2019 24. 9. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Projektová dokumentace pro rekonstrukci stanice Flora, zřízení bezbariérového přístupu a výměnu pohyblivých schodů ve stanici metra Flora odhad.cena 49 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro Akci a zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a autorského dozoru v rámci Akce (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „Dílo“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění Akce, zpracování komplexní projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení, dále dokumentace pro stavební řízení vždy se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy, dokumentace pro provádění stavby výše uvedené akce v rozsahu podle UNIKA 2017 tabulka 3.3.2 v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů....
Z2019-028738 19. 8. 2019 neuvedena Tenisový klub Kročehlavy, z.s. Klika & Dvořák, s.r.o.
Modernizace tenisového areálu Kladno, Kročehlavy - 3. etapa 7 848 384  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zhotovení stavby s názvem „Modernizace tenisového areálu Kladno Kročehlavy - 3. etapa“ zahrnující zejména odstranění stávajících venkovních tenisových hřišť a vybudování nových (hlavní kurt, tréninkové hřiště) vč. příslušenství, vybudování zpevněných ploch, oplocení, dešťové kanalizace, závlahového systému, veřejného osvětlení a provedení sadových úprav.
Z2019-028865 19. 8. 2019 neuvedena Obec Horní Beřkovice PROFISTAV Czech s. r. o.
Rekonstrukce objektu obecního úřadu Horní Beřkovice 7 492 984  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o rekonstrukci stávající budovy obecního úřadu. Popis stávajícího stavu: jedná se o objekt Obecního úřadu. V přízemí se nachází prostory České pošty. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený zděný objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 16,6 x 12,9 m. Objekt má dvě užitná podlaží a nevyužívanou půdu. Střecha je valbová s keramickou krytinou. Byl proveden průzkum stavu krovu a stropní konstrukce nad patrem, který zhodnotil stav krovu a stropu jako špatný a doporučil strop a krov nahradit novými konstrukcemi. Posudek zpracoval Ing Ladislav Bukovský z firmy BUKOVSKÝ SPS s.r.o., Švábky 52/2, Praha 8, říjen 2017. Stropy nad velkými místnostmi v přízemí jsou dřevěné trámové se záklopem. Nad chodbami a malými místnostmi v přízemí jsou stropy z cihelných kleneb. Klenbové stropy jsou v dobrém stavu. Nad patrem jsou dřevěné trámové stropy, které jsou ve špatném technickém...
Z2019-028719 19. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň STAVplan-CZ s.r.o.
Rekonstrukce Lobezské ulice - DSP, PDPS 2 345 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS).
Z2019-028794 19. 8. 2019 26. 9. 2019 Hlavní město Praha Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov odhad.cena 10 647 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) a energetických auditů (EA) podle § 7a a § 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy a příprava hodnotících kritérií pro výběr budov k rekonstrukci v souladu se směrnicí 2018/844/EU.
Z2019-028594 16. 8. 2019 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.
Dodávka betonu a cementopopílkové směsi 3 641 980  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka cementopopílkové suspenze a betonu na akci zadavatele - realizace zabezpečení komplexu starého důlního díla (SDD) „Orty“ v k. ú. Hosín v následujícím množství: Cementopopílková suspenze o minimální pevnosti v tlaku 2 MPa - 2 710 m3 + doprava s vykládkou. Beton 30/37 s kamenivem do 8 mm, o konzistenci pro čerpadlo a stupeň vlivu prostředí XF1- 80 m3 + doprava s vykládkou. Dodávka výše uvedeného materiálu bude probíhat dle harmonogramu dodávek, který bude přílohou kupní smlouvy.
Z2019-028536 16. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje EUROVIA CS, a.s.
Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí 13 926 736  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o opravu silnice II. třídy číslo 360 v délce cca 0,660 km v úseku od křižovatky s ulicí Kralovéhradecká po okružní křižovatku s ulicí Letohradská. Komunikace je navržena ve stávajícím směrovém uspořádání. Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. Práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude zdarma uložen na cestmistrovství Ústí nad Orlicí.
Z2019-028707 16. 8. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost Zbýšov v Čechách H & B delta, s.r.o.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Zbýšově "Oprava krovu a výměna střešního pláště lodi a presbyteria" 9 627 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je oprava krovu a výměna střešního pláště lodi a presbyteria kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Zbýšově. Při opravě by mělo dojit k výměně silně poškozených prvků ve spodní části krovu a k odstranění deformací v některých vazbách, které byly způsobeny konstrukčními vadami nebo poklesnutí uhnilé paty krovu. Stávající krytina včetně oplechování je již dožilá a místy dochází k zatékání, a to jak v hřebenové části, tak i ve volné střešní ploše. Následkem zatékání došlo lokálně k hnilobnému napadení prken bednění a následně krokví a hambalků. Celkový stav krovu je z hlediska poškození biologickými škůdci nepříznivý. Stavební práce se zaměří na opravu krovu lodi a presbyteria včetně kompletní výměny střešního pláště. Při tesařské opravě krovu budou odstraněny konstrukční závady a eliminovány statické poruchy, které vedly k lokálním deformacím krovu. Při opravě...
Z2019-028584 16. 8. 2019 neuvedena Olomoucký kraj VHH THERMONT s.r.o.
Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 – modernizace odborných učeben fyziky – stavební část 8 499 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace počítačové učebny CAD, učebny fyziky, učebny strojírenství s 3D koutkem, učebny interaktivní výuky odborných předmětů a učebny síťových technologií. Modernizací projde vnitřní konektivita školy a vybuduje se bezbariérové WC v 1.NP.
Z2019-028561 16. 8. 2019 neuvedena Bystřice pod Hostýnem Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o novostavbu objektu pro sociální bydlení, zbudování zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury.
Z2019-028619 16. 8. 2019 26. 9. 2019 Správa státních hmotných rezerv 18-118 TZH Olbrachtova – správce stavby odhad.cena 3 306 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je výběr tzv. „Správce stavby“, který bude generálním zmocněncem zadavatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu VZ s názvem „17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“.
Z2019-028548 16. 8. 2019 neuvedena statutární město Liberec SYBAN, s.r.o.
Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády 5 999 888  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava střechy a jižní fasády budovy Střední zdravotnické školy v ulici Kostelní čp. 9, Liberec. Budova se nachází v památkové zóně. Realizace je rozdělena do dvou let. Oprava jižní fasády a jižní části střechy bude spolu s doplněním mříže před hlavním vchodem do budovy realizována letos. Oprava zbylé části střechy proběhne rok následující.
507832 16. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Metrostav a.s.
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
R7 zvýšení zádržnosti středových svodidel, rekonstrukce přejezdů SDP 114 432 638  Kč
Oznámení o změně
Z2019-028564 16. 8. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje SWIETELSKY stavební s.r.o.
III/12541 Chocenice - Křečhoř 6 434 501  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je Souvislá údržba silnice III/12541 v úseku od křiž III/12538 po křiž. III/12541 v trase Chocenice - Křečhoř, ve špatném technickém stavu spočívající ve vyrovnávce vozovky, obnově obrusné vrstvy z ACo 11 S tl. 50 mm, úpravy krajnic a vyčištění příkopů, obnova VDZ, DIO.
Z2019-028606 16. 8. 2019 neuvedena Cistericácké opatství Osek BcA. Michal Šelemba
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka - restaurování nástopních a nástěnných maleb 2 382 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době zbývá dokončit fixáže maleb v interiéru kaplí K -I a K – IV.
Z2019-028580 16. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PORR a.s.
19089 - D48 Vojkovice - Horní Tošanovice, oprava povrchu mostů 6 700 565  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provozní škody (ztráta asfaltového tmele, ztráta makrotextury, staré vysprávky, příčné a podélné trhliny, výtluky) na mostech D48-074 a D48-079 u obcí Vojkovice a Horní Tošanovice v km 57,600 a 59,800 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP. Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, očištěním vozovky, spoj. postřik z mod asf emulze 0,6 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 22 S mod v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,30 kg/m2 a pokládkou asf. betonu SMA 11 S mod v tl. 40 mm, osazení teplotních čidel. Celková výměra nepřesáhne 9 737,50 m2. Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ (plast-zvučící). Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.
Z2019-028621 16. 8. 2019 neuvedena Statutární město Přerov Hroší stavby Morava a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici v obci Žeravice 6 793 751  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici v obci Žeravice na k. ú. Žeravice. Most se nachází na místní komunikaci v – ulice Pod Lesem. Most přemosťuje vodní tok – Olešnici. Zakázka má tyto stavební objekty: SO 001 – Demolice, SO 101 – Úprava komunikace SO 102 – Dopravně inženýrská opatření SO 201 – Most ev. č. Př/Že – M01, SO 202 – Zatímní podepření mostu ev. č. Př/Že – M02, SO 401 – Přeložka kabelů Cetin SO 402 – Přeložka místního rozhlasu
Z2019-028131 15. 8. 2019 16. 9. 2019 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Dynamický nákupní systém pro projektové práce a inženýrskou činnost odhad.cena 30 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (dále jen „DNS“) podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 2 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektové dokumentace pro investiční akce zadavatele ve stupni DSP/DOS a PDPS a inženýrská činnost s tím spojená. Podmínky plnění včetně obchodních a smluvních podmínek budou podrobně specifikovány vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.
Z2019-028418 15. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace COLAS CZ, a.s.
Silnice III/50736: Brumov 19 776 971  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je stavební úprava silnice III/50736 v celkové délce 965 m. Součástí stavby je stavební úprava připojení místních komunikací na silnici III/50736 vč. sjezdů na pozemky, stavební úprava chodníku, vybudování nového chodníku, nástupiště, vybudování nového odvodnění vč. nových kanalizačních přípojek, demontáž stávajícího a instalace nového oplocení vč. úpravy podezdívky a zřízení osvětlení místa pro přecházení. Jedná se o společnou zakázku dvou zadavatelů (ŘSZK a město Brumov-Bylnice), přičemž na každou stavební část jednotlivého zadavatele bude uzavřena samostatná smlouva.
Z2019-028515 15. 8. 2019 neuvedena Český metrologický institut Stavba budovy ČMI OI Olomouc - výběr zhotovitele
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby budovy Českého metrologického institutu, Oblastního inspektorátu Olomouc, na ulici I. P. Pavlova, Olomouc, parc. číslo 1081/98, k.ú. Slavonín včetně připojení na technickou infrastrukturu, terénních úprav, zpevněných ploch a ploch zeleně a dalších prací podle projektové dokumentace. Novostavba se skládá z administrativně-provozní části a garáží. Obě části jsou propojeny a tvoří jeden funkční celek. Objekt je nepodsklepený, garáže jsou přízemní, administrativně-provozní část je dvoupodlažní a zahrnuje kanceláře, laboratoře a ostatní prostory. Zastavěná plocha: 533 m2. Předmět veřejné zakázky je detailně popsán v dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby doplněné o výkaz výměr a soupis prací a dodávek (viz dokument Zadávací podmínky, čl. 3 Technické podmínky). Součástí předmětu plnění zakázky je rovněž zhotovení...
Z2019-028514 15. 8. 2019 13. 9. 2019 Město Odolena Voda Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda odhad.cena 57 714 107  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda. Změna stavby zahrnuje stavební úpravy gastronomického provozu – varny a jídelny ZŠ, jednopodlažní přístavbu školní jídelny, jednopodlažní přístavbu skladů ke gastroprovozu a jednopodlažní přístavbu víceúčelové bezbariérové haly.
Z2019-028368 15. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 1 645 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven dle podrobnějšího členění, které odpovídá přesně náležitostem uvedeným v příloze k vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Z2019-028496 15. 8. 2019 neuvedena Zámeček Střelice, příspěvková organizace DACHREAL s.r.o.
Realizace stavebních úprav v budově A – Nový Pavilon – humanizace 4 735 289  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Humanizace interiéru sociálního zařízení Zámeček - Střelice“ spočívající v obnově interiéru lůžkových oddělení č.7 umístěných v 1.np objektu A - "Nový pavilón" a to vč. jejich drobných dispozičních a provozní korekcí. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “Humanizace interiéru sociálního zařízení Zámeček - Střelice“ vypracované společností 2M atelier, Haškova 153/17, 638 00 Brno v prosinci 2015 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.
Z2019-028406 15. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové COLAS CZ a.s.
I/35 Odb. Mžany - Sadová křiž. Čepro, oprava silnice 28 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Obnova vrchních krytových vrstev dle diagnostiky. Nevyhovující stav vozovky, deformace, rozpad krytu, trhliny.
Z2019-028400 15. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M-SILNICE a.s.
I/35 St. Loučka - Podlí 2. etapa 32 628 322  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je oprava povrchu vozovky v daném úseku silnice I/35 Studená Loučka - Podolí, provedením odfrézování stávajícího krytu v tl. 130 mm, včetně lokální výměny podkladní vrstvy v tl. 60 mm (cca 15%) a opětovná pokládka SMA koberců. Součástí je také úprava krajnic, oprava odvodnění a obnova VDZ.
Z2019-028384 15. 8. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik NOWASTAV akciová společnost
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986 21 950 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace akce spočívající v provedení stabilizace podélného profilu, stabilizace pravého břehu rekonstrukcí stávající kamenné zdi a stabilizace stávající zdi na levém břehu v ř. km 56,900 - 56,986. Na pravém břehu bude obnovena v původních parametrech sesunutá opěrná zeď. U levobřežní zdi bude provedena železobetonová předpata, která bude tuto zeď stabilizovat. Z důvodu zabránění dalšího prohlubování dna koryta řeky budou vybudovány 3 dnové příčné prahy, mezi kterými bude doplněno dno do úrovně navržené nivelety. Součástí akce je také trvalé zajištění nápravy havarijní situace v předmětném úseku 56,850-56,900. V daném úseku bude vybudována železobetonová tížná zeď, svah nad korunou budoucí zdi bude sesvahován a zpevněn protierozní travní rohoží. V tomto úseku budou vybudovány 2 stabilizační příčné prahy.
Z2019-028136 15. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně“, zpracované dne 28. 2. 2019 společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. a dle projektové dokumentace s názvem „Polyfunkční dům „A“ nad parkovištěm v Orlové-Lutyni“ zpracované dne 28. 2. 2019 společností PPS Kania s.r.o., které jsou přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je zhotovení stavby. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
Z2019-028149 15. 8. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Intermont, Opatrný, s.r.o.
Výměna technologie a zařízení kotelny v obj. Křižíkova 3 100 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je výměna technologie a zařízení kotelny dle prováděcí projektové dokumentace vč. následného servisu.
Z2019-028455 15. 8. 2019 neuvedena Město Čelákovice ARCUS-Růžička, spol. s r.o.
Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice 11 632 197  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Na stávajících objektech bytových domů č. p. 1645-1648 bude provedeno zateplení vnějšího pláště objektů. Dále zde budou nově vybudovány 3 ks nových ramp sloužící pro přístup do suterénu bytových domů, kde budou umístěny nové kočárkárny a kolárny. Dále zde budou na severozápadní straně bytového domu umístěny 2 ks přístupových ramp, které budou sloužit pro bezbariérový přístup do 1.NP BD 1645 a 1648. Na severozápadní straně budou dále odbourány 2 ks schodišť původně sloužících pro vstup do 1. NP. V místech původních kočárkáren a koláren budou následně zazděny stávající vstupní portály. Pro hlavní vstup do bytových domů budou zachovány hlavní vstupy do bytových domů z jihovýchodní strany z ulice J. A. Komenského.
Z2019-028047 15. 8. 2019 11. 9. 2019 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa odhad.cena 14 033 152  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Záměrem stavby je provedení stavebních úprav stávajícího směrového oblouku, které zajistí stavebně-technický stav a bezpečnostní parametry odpovídající kategorii komunikace, intenzitě dopravy a aktuálním dopravně-bezpečnostním požadavkům. V rámci stavby bude opraven propustek v km 0,150.
Z2019-028419 15. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Diagnostika mostu pro zpracování PD - II/365 Most přes přehradní nádrž Křetínka u Letovic 365-012 754 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je diagnostika mostu potřebná pro zpracování projektové dokumentace. Jedná se o most přes přehradní nádrž na trase Letovice – Křetín, na silnici II/365 mezi obcemi Letovice - Vranová. Práce budou prováděny nad vodní hladinou přehradní nádrže.
Z2019-028374 15. 8. 2019 17. 9. 2019 Město Klecany Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany_III odhad.cena 85 331 969  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Dílo představuje rekonstrukci stávajícího objektu bývalé Rychty ve městě Klecany. Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů, vč. dodávky, montáže vnitřních instalací, vybavení sálu a výtahu, statické práce (zajištění stavební jámy). Bude provedena úprava vnějšího vzhledu, úprava dispozičních řešení. Objekt č.p. 487 bude stále sloužit pro účely – pošta, knihovna a doplňkové pronajímatelné jednotky kancelářského charakteru. U objektu bude provedena změna systémů vstupů, tak aby byla docílena bezbariérovost objektů. Bude provedena změna tvaru střešní roviny. Objekt č.p. 74 bude dispozičně upraven pro nové využití v podobně městského úřadu a ve 3. np pro bytové jednotky. Bude provedena přístavba víceúčelového sálu.
Z2019-028469 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 EUROVIA CS, a.s.
Parkoviště Lábkova 9 870 985  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem akce je úprava stávající místní komunikace Lábkova. Bude se jednat o úpravu stávající komunikace. Tato komunikace je nyní živičná, vymezená žulovou obrubou. Stavbou bude dotčen dvoupruhový pás, který není průjezdný. Nyní se v něm živelně parkuje. Parkovací místa nejsou vyznačena, kromě 1 vyhrazeného stání na konkrétní SPZ. Komunikace bude kompletně zrušena, tzn. od Vejprnické ulice, až za stávající lávku pro pěší bude zdemolováno. Živičné kry, žulové obruby budou řádně uloženy k další recyklaci. Recyklovat lze i sypké vrstvy z podloží (předpokládá se 50%). Nová komunikace bude obousměrná. Úsek dlouhý cca 90m je směrově rozdělen dělícím ostrůvkem a dopravním stínem. Na komunikaci je navrženo celkem 174 šikmých parkovacích stání. Tato stání jsou šikmá pod úhlem 60°. Nová komunikace bude živičná, stání budou dlážděná. Vyhrazená stání budou z klasické dlažby. Běžná stání budou z...

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy