Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 68931 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012713 18. 4. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Diagnostiky vozovek pro zpracování PD 279 181  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou diagnostiky vozovek potřebné pro zpracování dokumentace na rekonstrukci silnic v požadovaném rozsahu.
Z2019-012748 18. 4. 2019 neuvedena Město Duchcov Jensovsky, s.r.o.
„Oprava fasády ZŠ A. Sochora, Teplická 793/13; mezi ulicemi Osecká a Horská cesta - II. etapa - fasáda K“ 1 949 746  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o realizaci udržovacích prací spočívající v obnově fasády na objektu občanské vybavenosti (základní škola) na p.p.č. 2494/4, který je nemovitou kulturní památkou (nemovitá kulturní památka škola, rejstříkové číslo 102261)
Z2019-012498 18. 4. 2019 27. 5. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/37 Osová Bítýška, obchvat odhad.cena 195 305 694  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je obchvat obce Osová Bítýška v délce 2.834 km a kategorii S 9.5/80. Stavba řeší vyvedení tranzitní dopravy na silnici I. třídy mimo intravilán obce Osová Bítýška. Stavba se nachází v katastrálním území Osová, Osová Bítýška a Vlkov u Osové Bítýšky.
Z2019-012710 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Most HERKUL a.s.
Vybudování chodníků a dopravně technického řešení v ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova 7 579 423  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku podél stávající komunikace v ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova vč. rekonstrukce autobusových zastávek včetně odvodnění, úpravě veřejného osvětlení a zatrubnění odvodňovacího příkopu.
Z2019-012704 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a. s.
I/35 Turnov, most 35-052 38 760 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna mostního svršku včetně hydroizolace, doplnění hydroizolace, lokální sanace NK v oblasti mostních závěrů a konzol pod římsami, repase ložisek, oprava svodů odvodnění, hydroizolace a odvodnění obetonávky rubu závěrných zídek.
Z2019-012754 18. 4. 2019 neuvedena Obec Bílovice nad Svitavou AQUA - GAS, s.r.o.
„V 00342 – sociální bydlení – nové vyhlášení“ 14 380 676  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008080. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ vypracované projektantem ČTYŘSTĚN ARCHITEKTI v.o.s., se sídlem Rázusova 377/70, 614 00 Brno, IČO: 07430825, zodpovědný projektant Ing. arch. Radim Horák, ČKA:3837, Obor A.1 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Z2019-012277 18. 4. 2019 22. 5. 2019 Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni Nový archiv Plzeň - projektová dokumentace odhad.cena 8 265 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka kompletní projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro novostavbu Státního oblastního archivu v Plzni
Z2019-012680 18. 4. 2019 neuvedena město Uherský Brod STAVBY VANTO, s.r.o.
Škola – dílna lidskosti – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Bezbariérovost (47. Výzva IROP) 6 996 564  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Základní školy, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, byly splněny požadavky na zabezpečení bezbariérovosti, a škola byla přístupná všem bez rozdílu trvalého či dočasného handicapu. V rámci stavebních prací bude řešen bezbariérový přístup do budovy školy a všech jejích pater (rampy, výtah, svislá plošina) a součástí bude i rekonstrukce a stavební úpravy sociálních zařízení ve všech podlažích učebnových pavilonů D, E a pavilonu F (tělocvična). Součástí budou rovněž úpravy zpevněných ploch, vegetační úpravy a dodávku mobiliáře. Předmětem veřejné zakázky nejsou stavební úpravy pavilonu C, včetně zpevněných ploch před pavilonem.
Z2019-012772 18. 4. 2019 neuvedena NELUMBO Energy a.s. Výstavba carpointů - opakovaná výzva 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je ve stávajícím areálu firmy Nelumbo Earth a.s. vytvořit systém energetické nezávislosti pro dobíjení elektrických automobilů tzv. „Carpoint“. Jedná se o ocelový přístřešek s konstrukcí pro upevnění FVE modulů, vybavený hybridním měničem a gelovou baterii pro 12 automobilů. Systém nebude napojen na rozvodnou síť. Ocelové přístřešky jsou obdélníkového tvaru, jednopodlažní s pultovou střechou. Nosná konstrukce přístřešku je navržena ocelová z profilů IPE 200. Profily pro přichycení FV modulů jsou hliníkové 40x40 mm. Konstrukce bude žárově zinkována. Na střeše přístřešku bude instalována sestava FV modulů na výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje slunce. Výkon z FV panelů bude ze stejnoměrného napětí transformován na střídavé (230V) pomocí měničů hybridního typu. Propojen bude s bateriovým gelovým blokem a standardní zásuvkou na 230V pro zastrčení...
Z2019-012637 18. 4. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM OMNITHERM, a.s.
Stavební práce – snížení tepelných ztrát objektu dílen - nové 2 506 651  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o zhotovení stavebních prací pro objekt dílen na Závodě Chemická úpravna, který je situován u obce Rodkov (Bystřice nad Pernštejnem, Českomoravská vysočina).
Z2019-012424 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012705 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o.
I/35 Moravská Třebová, sanace skalní stěny 14 862 976  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace stavby , při které dojde k zajištění stability skalní stěny u silnice I/35 v Moravské Třebová pod Křížovým vrchem dle VD-ZDS, vypracované firmou GEOTEC Praha. Skalní masív je nad I/35 v úseku od nadchodu v Moravské Třebové k estakádě Moravská Třebová. Tento úsek je zřejmý dřevěnými zábranami proti padajícím kusům skály
Z2019-012651 18. 4. 2019 neuvedena Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Silnice Horšovský Týn a. s.
Výstavba - rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko 2 095 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je výstavba - rekonstrukce polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko, která bude realizována na základě schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Nýrsko. Délka polní cesty je 0,47272 m. Polní cesta je navržena v kategorii P 3,5/30 s krajnicemi 2x0,25 m. Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu. Začátek úpravy je v km 0,000, kde navazuje na místní komunikaci. Na začátku úpravy bude provedeno rozšíření polní cesty na šířku 6,00 m pro možnost míjení vozidel v délce cca 20 m. V celé délce bude provedena rekonstrukce vozovky.
Z2019-012835 18. 4. 2019 neuvedena Obec Brniště Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace přístavby pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště. Účelem celé akce je zvýšení kapacity mateřské školy ze současného stavu 35 dětí na minimální počet 51 dětí. Stávající provoz v části kuchyň s jídelnou bude zachován bez úprav (není součástí stavby) a z funkčního hlediska se využití objektu nemění – provoz MŠ. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu 9,45 m x 11,07 m na severovýchodní straně fasády vč. drobných dispozičních změn a úpravy části vnitřních stávajících povrchů v části původního objektu. Dále bude provedena výměna oken, zateplení fasády a dodatečná vodorovná hydroizolace obvodových stěn původního objektu MŠ.
Z2019-012414 18. 4. 2019 17. 5. 2019 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Okružní křižovatka v km 1,391.91 u areálu T-SPORT a SOPS – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS odhad.cena 14 636 240  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem stavby je vybudování okružní křižovatky na komunikaci II/101 v obci Modletice. Okružní křižovatka je navržena na silnici II/101 v obci Modletice, v místě sjezdu k areálu T-sportu a areálu Aquasped. Vybudováním okružní křižovatky se umožní napojení stávajících pozemků mezi silnici II/101 a Pražským okruhem. V rámci stavby je navržen chodník od stávající zastávky BUS na silnici II/101 k nově navrhované okružní křižovatce. Navrhovaná okružní křižovatka doplňuje 4 - rameno na stávající stykové křižovatce silnice II/101 a sjezdu k areálu T-sportu v obci Modletice. V trase navrhovaného chodníku je zeleň. Podél silnice II/101 jsou stávající zemní příkopy, které jsou v místě okružní křižovatky svedeny stávajícím propustkem do zemního příkopu, který slouží pro odtok dešťových vod do Dobřejovického potoka. V navrženém řešení je povrch okružní křižovatky doplněn o odvodňovací prvky,...
Z2019-012761 18. 4. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Silnice Horšovský Týn a. s.
VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu 8 880 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce uzavřené části stávající příjezdové komunikace k hrázi a provoznímu a obytnému objektu hrázného VD Lučina včetně rekonstrukce mostu přes řeku Mži a osazení vjezdu automaticky ovládanou závorou včetně přípojky NN.
Z2019-012763 18. 4. 2019 neuvedena Správa Národního parku Šumava Geo Vision, s.r.o.
Zpracování projektových dokumentací pro realizaci revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro 6. skupinu lokalit zahrnujících lokality Ptačí slať, Černohorský močál III, Nová slať, Pod Lovčí v 219 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je „Zpracování projektových dokumentací pro realizaci revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro 6. skupinu lokalit zahrnujících lokality Ptačí slať, Černohorský močál III, Nová slať, Pod Lovčí v rámci projektu č. LIFE17 NAT/CZ/000452 „LIFE for MIRES“.
Z2019-012698 18. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj BERKASTAV s.r.o.
Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 9 588 929  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je Realizace II. etapy společných zařízení navržených v KoPÚ Bolatice. Jedná se o realizaci zpevněných živičných komunikací HPC1 (pouze její poslední 3. nezpevněný úsek) a celého úseku VPC4 v trasách stávajících nezpevněných polních cest, v celkové délce 1851,43 m (949 + 902,43), dále o rekonstrukci funkčních objektů (výpustných zařízení) 3 stávajících poldrů III., IV., V.
Z2019-012728 18. 4. 2019 neuvedena mesto Rýmařov RÝMSTAV CZ s.r.o.
Oplocení areálu Teplo Rýmařov – 2. etapa 720 010  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o odstranění starého betonového plotu a jeho náhradu za nový plot ze systémových dílců z pozinku
Z2019-012689 18. 4. 2019 10. 5. 2019 Městys Čechtice Rybník Nový, Čechtice odhad.cena 6 374 180  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Kompletní stavební práce dle projektové dokumentace "Odbahnění a rekonstrukce Rybník Nový p. č. 1784/1, k.ú. Čechtice".
Z2019-012293 18. 4. 2019 20. 5. 2019 Povodí Labe, státní podnik Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko odhad.cena 24 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění provozu a funkce protipovodňové ochrany Lovosicka a Píšťan
Z2019-012694 18. 4. 2019 neuvedena Obec Dalovice Raeder & Falge s.r.o.
Stavební úprava ulice Jílová, Dalovice 2 248 804  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení obnovy komunikace v ulici Jílová, tak jak je to stanoveno v projektové dokumentaci stavby.
Z2019-012668 18. 4. 2019 neuvedena Obec Blažovice DMC BRNO, s.r.o.
MŠ Blažovice-navýšení kapacity (nástavba a přístavba) - II.etapa 10 195 591  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební práce za účelem vybudování nástavby budovy mateřské školy. Projekt řeší u stávající budovy vybudování jednopodlažní nástavby, vč. zastřešení sedlovou střechou, vybudování dvorní přístavby (vnitřní schodiště a vnější únikové schodiště) a jímky na dešťovou vodu. Jedná se objekt na ul. Nová 271, v obci Blažovice, parc. č. 421/2, 421/1, k. ú. Blažovice.
Z2019-012803 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.
19009 - I/11 a I/57 okres Opava, mikrokobercová úprava 12 107 441  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provozní škody na silnici I/11 v úseku Vlaštovičky - Opava, km 244,963 – 248,048 a silnici I/57 v úseku Holasovice – Držkovice, km 42,176 – 44,496 , které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním stávající obrusné živičné vrstvy v tl. 20mm, lokální sanací ložné asf. vrstvy (fréza tl. 70 mm, spoj. postřik mod. asf. emulzí 0,60kg/m2, pokládka asf. betonu ACL 16 S mod v tl. 70 mm), nanesením spojovacího postřiku z KAE do 0,20kg/m2 a pokládkou dvouvrstvého mikrokoberce v tl. 20 mm. Celková výměra nepřesáhne 52 515 m2. Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ, demontáž a montáž nových zapuštěných dopravních knoflíků. Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.
Z2019-012684 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a. s.
I/35 Liberec - opěrná zeď DPMLJ 13 579 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sanace prefabrikátů opěrné zdi, obnova římsy se zádržným zařízením a protiostřikovou stěnou, obnova vozovkového souvrství podél zdi.
Z2019-012693 18. 4. 2019 neuvedena Obec Dalovice Raeder & Falge s.r.o.
Stavební úprava ulice Borská, Dalovice 5 281 745  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení úpravy komunikace v ulici Borská, tak jak je to stanoveno v projektové dokumentaci stavby.
Z2019-012516 17. 4. 2019 neuvedena město Jičín RITUS s.r.o.
Bytový dům Palackého 73, Jičín stavební úpravy střechy a vnitrobloku 9 577 430  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy střechy – nahrazení stávající krytiny a vnitrobloku (výměna oken a úprava dvorních fasád) domu v ulici Palackého č. p. 73, Jičín dle zpracované dokumentace Bytový dům Palackého 73, Jičín stavební úpravy střechy a vnitrobloku, vypracované společností V & M spol. s.r.o., IČ: 47282525, Matoušova 21, 460 02 Liberec III. Stavba je rozdělena na tři etapy: Etapa I – stavební úpravy střechy severní křídlo (realizace v r. 2019) Etapa II – stavební úpravy střechy – jižní a západní křídlo (realizace v r. 2020) Etapa III – stavební úpravy vnitrobloku (realizace v r. 2020).
Z2019-012599 17. 4. 2019 21. 5. 2019 Ředitelství silnic a dálnice ČR I/4 Strážný - Strážný přechod odhad.cena 100 660 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Souvislá údržba asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic, pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (zpevněné příkopy a propustky). Trvalé svislé dopravní značení bude vyměněno se zachováním sloupků a budou doplněny chybějící značky. Dále bude provedena výměna a doplnění záchytného zabezpečovacího zařízení dle současně platných TP. Pro zvýšení bezpečnosti na sil. I/4 bude provedena výměna kolmých bet. čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za čela šikmá, odlážděná. Součástí akce není oprava mostních objektů, pouze výměna obrusné vrstvy vozovky a obnova elastických mostních závěrů. Délka řešeného úseku silnice I/4 je 4 583,5 m, délka jednosměrné části ve směru ČR v prostoru bývalého celniště (silnice I/4A) je 370,276 m.
Z2019-012630 17. 4. 2019 14. 5. 2019 Hlavní město Praha Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce odhad.cena 14 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je úplné a řádné odstranění stavby Umělecké školy Znojemská v rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Rozsah demolice předpokládá kompletní demolici objektů včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí na pozemku. Demolované stavby se člení na 3 nízkopodlažní objekty S0 01 (parcela č. 310/93), SO 02 (parcela č. 310/91) a SO 03 (parcela č. 310/92), které jsou propojeny 2 spojovacími krčky. Objekty jsou nyní prázdné, zpustošené a zchátralé.
Z2019-012554 17. 4. 2019 neuvedena Město Jesenice TELMONT Nymburk s.r.o.
Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice, TDS 1 176 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb technického dozoru stavebníka
Z2019-012517 17. 4. 2019 23. 5. 2019 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa odhad.cena 50 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 2 stávajících objektů za účelem vybudování domů pro sociální účely v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou a Heřmanice a výstavba 1 novostavby domu pro sociální účely v katastrálním území Hrušov. Bližší vymezení předmětu plnění je obsaženo v zadávací dokumentaci.
Z2019-012597 18. 4. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje II/384 Brno, ulice Rakovecká odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-012571 17. 4. 2019 neuvedena Technická univerzita v Liberci Projektový ateliér DAVID s.r.o.
036_Ve_Budova T TUL-změna projektu: využití projektové rezervy a související stavební úpravy 409 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je úprava stávajícího projektu „Budova „T“ Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka NN“. Předmětem projektových prací je využití projektové rezervy ve 4. NP a další navazující vyvolané stavební úpravy
Z2019-012540 17. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava OSA-SANEX s.r.o.
Rekonstrukce centrálního prostoru FAST 8 651 078  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících budov Fakulty stavební. Stavební úpravy budou realizovány v 1. nadzemním podlaží pavilonu A (SO 01) a ve 2. nadzemní podlaží pavilonu F (SO 02). Zmíněné stavební úpravy jsou navrženy za účelem změny užívání příslušných místností.
Z2019-012484 17. 4. 2019 23. 5. 2019 Správa Krkonošského národního parku Rekonstrukce lesních cest - penetrace IV. odhad.cena 26 171 228  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest a mostů na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Současné povrchy cest jsou mnohaletým provozem opotřebované. Obrusné vrstvy komunikací jsou silně degradovány, začínají se tvořit výtluky a dochází k rozpadu asfaltového povrchu. Podélné a příčné odvodnění není plně funkční.
Z2019-012509 17. 4. 2019 neuvedena město Jičín MIZERA-STAVBY, a.s.
Regenerace panelového sídliště Husova, Jičín, V. etapa 11 973 361  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je regenerace celé střední části sídliště od Husovy ulice až po Sportovní areál Jičín zahrnující rekonstrukce komunikací, parkovišť, chodníků a též doplnění veřejného osvětlení, zeleně, laviček atd. dle dokumentace Jičín-projekt regenerace panelových sídlišť – sídliště Husova – V. etapa zpracované společností Projektservis Jičín s.r.o., IČ: 25297538, Jarošovská 291, 506 01 Jičín.
Z2019-012545 17. 4. 2019 22. 5. 2019 Obec Milín Zateplení bytových domů v obci Milín II. a III. etapa – stavební práce odhad.cena 78 752 684  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v jedenácti bytových domech, které jsou ve vlastnictví obce Milín, a tím zlepšení tepelně-technických parametrů jejich konstrukcí.
Z2019-012598 17. 4. 2019 neuvedena Město Třebechovice pod Orebem Mateřská škola, Třebechovice p.O.“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby s názvem „Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem, Tyršova čp. 1032“
Z2019-012585 17. 4. 2019 neuvedena Fotbalový club Zlín, z.s. SPORT Construction a. s.
REKO FS - II.ETAPA 14 748 338  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna umělého stávajícího povrchu hřiště a rekonstrukci travnatého hřiště. Stavba bude užívána ke sportovním účelům.
Z2019-012559 17. 4. 2019 neuvedena obec Příšovice ZEPOS RS s.r.o.
Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj) 7 999 267  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (dále jen „cyklostezka“) a navazujících chodníků vedených podél silnice II/610 mezi obcemi Příšovice a Přepeře v Libereckém kraji. Cyklostezka a navazující chodníky jsou v koordinační situaci projektové dokumentace ohraničeny staničením ZÚ v km 2,840 a KÚ v km 3,535 (staničení je v projektu cyklostezky převzato ze souběžného projektu rekonstrukce silnice). Součástí veřejné zakázky je ve staničení v km 2,840 - 2,856 Chodník Příšovice, v km 2,856 – 3,481 Cyklostezka a v km 3,481 – 3,535 Chodník Přepeře. Šířka stezky je konstantní 3,0 m, s výjimkou zúžení na 2,15 m v místě vjezdového ostrůvku v obci Přepeře v délce cca 3 m. Stezka je od silnice oddělena zvýšenou silniční obrubou s nášlapem 120 mm.
Z2019-012549 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Brno Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá III. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-012522 17. 4. 2019 neuvedena Město Telč SATES ČECHY s.r.o.
Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – I. etapa 25 391 120  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je I. etapa celkové revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči. Předmětem zakázky je: výstavba kanalizace a vodovodu – budou zrušena stará potrubí a budou nahrazena novými, podzemní liniová stavba se týká kanalizační stoky a vodovodního řadu, včetně přípojek, revizních objektů a mechanických armatur; rekonstrukce komunikací, odstavných ploch, chodníků a úprava míst pro přecházení pro chodce; celková rekonstrukce veřejného osvětlení – osvětlení cest a chodníků; nové řešení zeleně; doplnění drobného městského mobiliáře, míst s lavičkami, odpočinkových zón.
Z2019-012488 17. 4. 2019 24. 5. 2019 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Drobné stavební práce pro 1. LF UK odhad.cena 58 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání rámcové dohody, která mimo jiné obsahuje smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek, resp. jednotlivých dílčích plnění, jejichž předmětem budou stavební činnosti a související dodávky při rekonstrukcích a opravách nemovitostí ve správě zadavatele. Jedná se o stavební práce HSV a PSV včetně souvisejících dodávek stavebních materiálů, výrobků a zařizovacích předmětů (zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, silnoproudé elektroinstalace, komunikace a zpevněné plochy). Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány ve všech částech zadávací dokumentace (zejména v části 3 Zadávací dokumentace).
Z2019-012483 17. 4. 2019 neuvedena Obec Kostomlaty nad Labem JRK Česká republika s.r.o.
Systém sběru odpadů v Kostomlatech nad Labem 2 697 840  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob na separované složky komunálního odpadu v rámci projektu navýšení kapacity systému sběru odpadů v obci Kostomlaty. Konkrétně se jedná o nádoby na papír, plast a biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO): - 720 ks nádob na plasty o objemu 240 l - 720 ks nádob na papír o objemu 120 l - 720 ks nádob na BRKO o objemu 240 l
Z2019-012578 17. 4. 2019 23. 5. 2019 Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV odhad.cena 21 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Celková akce zahrnuje výstavu tlakové kanalizace pro obec Otročín a Brť zakončenou na nově vybudovanou ČOV Otročín.
Z2019-012524 17. 4. 2019 neuvedena Město Telč SATES ČECHY s.r.o.
Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova 9 360 327  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zkvalitnění odborné výuky na ZŠ Masarykova v Telči. V areálu školy za její budovou vznikne nové environmentální centrum, které bude sloužit k vzdělávání studentů, výuce v exteriéru a odpočinku studentů. Na dvoře ve vnitrobloku základní školy dojde k úpravě stávajících zpevněných ploch, do prostoru bude osazena nová zeleň v květináčích a bude vybudována část nové dešťové kanalizace. Předmětem veřejné zakázky je dále rekonstrukce učebny informatiky, která se nachází v 2. nadzemním podlaží budovy základní školy, kde je nutné provést také některé stavební práce, které zlepší dispoziční řešeny učebny a přispějí ke zkvalitnění akustiky učebny. Jako nezpůsobilá část veřejné zakázky, vzhledem k poskytovateli dotace, je dále předmětem veřejné zakázky rekonstrukce stávajících zpevněných ploch, osazení nových prvků mobiliáře, nové oplocení s dvoukřídlou branou, úprava...
Z2019-012583 18. 4. 2019 neuvedena Město Kutná Hora Sportovní hala Klimeška - 3. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-012622 17. 4. 2019 neuvedena město Kadaň STŘECHY PS s.r.o.
Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani 2 930 623  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava krovu a střešní krytiny na části hradu (střecha nad vstupní bránou/fortnou a galerií/bývalou konírnou), dle projektové dokumentace „Kadaň, hrad – Posouzení stavebně-technického stavu krovu a střechy jednotlivých objektů a Návrh řešení oprav“, zpracované Ing. Vladimírem Buřtem, ze dne 27. 5. 2018 a dle dalších podmínek uvedených v ZD (zejm. Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem podle § 14 zák. č. 20/1987 Sb., závazné stanovisko Městského úřadu v Kadani).
Z2019-012363 16. 4. 2019 neuvedena Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budov Gymnázia SOŠe Vimperk 13 150 134  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve snížení energetické náročnosti objektů Pivovarská 69/36, Vimperk, budova D č. p. 118, budova B č. p. 67 a budova C č. p. 74 v k.ú. Vimperk. Jde zejména o zateplení fasády a střechy, výměnu okenních a dveřních výplní a stavebních prací s tímto spojených. Součástí stavebních prací je instalace systému vzduchotechniky s rekuperací.
Z2019-012337 16. 4. 2019 neuvedena MEGA a.s. SUSPRO s.r.o.
DODÁVKA NEREZOVÝCH RÁMŮ A SVAŘENCŮ PRO VÝVOJ A VÝSTAVBU PILOTNÍ JEDNOTKY NA ÚPRAVU POTRAVINÁŘSKÝCH ROZTOKŮ 1 999 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu a komponent pro vývoj a výstavbu pilotní jednotky na úpravu potravinářských roztoků dle specifikace uvedené v Části 3 této zadávací dokumentace. Jedná se o převážně o dodávku nerezových rámů a potrubních svařenců, které budou použity v rámci výstavby poloprovozního zařízení na základě vlastního konstrukčního návrhu zadavatele. Uchazeč dodá sestavy komponent dle výkresové dokumentace, která je součástí zadání jako příloha č. 2. V dodávaných sestavách bude částečně použit materiál, který poskytne zadavatel vítěznému uchazeči po podpisu kupní smlouvy. Seznam materiálu včetně jeho specifikace, který poskytne zadavatel je přílohou č. 3 této výzvy. Všechny ostatní materiál a díly (včetně potrubí a tvarovek), které jsou uvedeny na výkresech, jsou součástí dodávky uchazeče. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky...