Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 67131 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042863 11. 12. 2018 neuvedena Zemědělské družstvo Maleč AGROING BRNO s.r.o.
Zemědělské družstvo Maleč - pořízení technologie pro snížení prašnosti - výrobna krmných směsí 46 112 234 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení technologie pro snížení prašnosti výrobny krmných směsí v zemědělském areálu družstva. Budou realizovány stavební úpravy a dostavba výrobny krmných směsí včetně technologie, plynofikace, dešťové kanalizace a napojení elektroinstalace. V rámci zakázky bude mimo jiné provedeno: - rekonstrukce čtyř stávajících sil - dvě nová sila - nová ocelová hala příjmového koše - sušička - prachová komora o rozměrech, na jejímž stropě bude uložena čistička - 7 zásobníků VKS - 4 zásobníky expediční linky VKS - pozinkovaná elevátorová věž vybavená obslužnými plošinami a žebříky - akumulační zásobník - technologické celky budou propojeny systémem řetězových a korečkových dopravníků
Z2018-042894 11. 12. 2018 21. 1. 2019 Obec Klučov Kanalizace Klučov-napojení místních částí Žhery a Skramníky odhad.cena 19 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu V místních částech obce Klučov- Žhery a Skramníky-bude vybudována splašková kanalizace. kanalizační systém tvoří tlakové stoky provedené převážně řízeným horizontálním vrtáním v intravilánu, místních komunikacích a komunikacích ve správě SÚS.
Z2018-042947 11. 12. 2018 neuvedena Městská část Praha 8 Stavba nové bezmotorové komunikace K Pazderkám – Lodžská 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zájmové území se nachází v k. ú. Troja. V rámci projektu je navržena úprava stávajících chodníků podél ul. K Pazderkám a ul. Lodžská (od křižovatky ul. K Pazderkám x ul. Dunajevická po ul. Lodžská x ul. Hvězdenská) v délce cca 874 m. Cílem je vytvoření podmínek pro vedení bezmotorové komunikace pro pěší a cyklisty.
Z2018-042960 11. 12. 2018 14. 1. 2019 Povodí Moravy, s.p. Dunávka, ř. km 3,760 – 5,010, Rajhradice, retenční opatření na toku odhad.cena 29 750 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o zkapacitnění, stabilizaci a úpravu stávajícího koryta toku Dunávka a zbudování dvou retenčních přehrážek na předmětném vodním toku.
Z2018-042914 11. 12. 2018 11. 1. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje II/422 ČEJČ PRŮTAH - DSP/PDPS,IČ,SP,AD odhad.cena 811 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP/PDPS, soupisu prací včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.
Z2018-042958 11. 12. 2018 17. 1. 2019 Statutární město Frýdek-Místek Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež odhad.cena 72 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Statutární město Frýdek-Místek provádí centralizované zadávání na účet jím pověřujícího zadavatele Basketpoint Frýdek-Místek z.s., se sídlem tř. T. G. Masaryka 503, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 06140971. Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové sportovní haly pro děti a mládež ve Frýdku-Místku.
Z2018-042899 11. 12. 2018 3. 1. 2019 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Most ev.č. 0552-2, Brodek u Přerova odhad.cena 7 552 880 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího mostu ev. č. 0522-2 před obcí Brodek u Přerova v souladu s projektovými dokumentacemi uvedenými výše. Stavební úprava spočívá v nahrazení mostu starého (při zachování spodních částí stávajících opěr) novým mostem.
Z2018-043029 11. 12. 2018 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o.
Oprava havarijního stavu objektu Tiskárna na vzduchu - dodatečné práce 1 756 294 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodatečné stavební práce - elektroinstalace, provedení dešťové kanalizace včetně revizních šachet s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci, rozebrání a přemístění dlažby, vybourání podkladní vrstvy včetně betonů, přeložení stávající dlažby, vyčištění, zrevidování, dozdění a osazení kanalizační šachty, trasa pivovodu bude oproti původně zvažovanému z důvodu podkladních vrstev provedena z prefabrikovaných betonových koryt s poklopem. Zároveň vedle koryt bude položena chránička pro protažení kabelů slaboproudu.
Z2018-042946 11. 12. 2018 neuvedena NELUMBO Energy a.s. Výstavba carpointů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je ve stávajícím areálu firmy Nelumbo Earth a.s. vytvořit systém energetické nezávislosti pro dobíjení elektrických automobilů tzv. „Carpoint“. Jedná se o ocelový přístřešek s konstrukcí pro upevnění FVE modulů, vybavený hybridním měničem a gelovou baterii pro 12 automobilů. Systém nebude napojen na rozvodnou síť. Ocelové přístřešky jsou obdélníkového tvaru, jednopodlažní s pultovou střechou. Nosná konstrukce přístřešku je navržena ocelová z profilů IPE 200. Profily pro přichycení FV modulů jsou hliníkové 40x40 mm. Konstrukce bude žárově zinkována. Na střeše přístřešku bude instalována sestava FV modulů na výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje slunce. Výkon z FV panelů bude ze stejnoměrného napětí transformován na střídavé (230V) pomocí měničů hybridního typu. Propojen bude s bateriovým gelovým blokem a standardní zásuvkou na 230V pro zastrčení...
Z2018-043067 11. 12. 2018 21. 1. 2019 Sanatorium Jablunkov, a.s. Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. odhad.cena 10 479 494 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologického vystrojení a úpravy stávajících objektů hrubého a biologického čištění ve stávajícím oploceném areálu stávající ČOV. Budou rekonstruovány stávající objekty mechanické čištění odpadních vod a bude doplněna nová nádrž biologického čištění – aktivační nádrže. Současně bude odstraněn stávající objekt biologického filtru. Odtok vyčištěných vod je zachován stávající do VT Lomná.
Z2018-043047 11. 12. 2018 neuvedena město Žebrák Rozšíření kapacity ZŠ Žebrák III. etapa - Rozšíření kuchyně a jídelny 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o přístavbu a stavební úpravy budovy stávající školní kuchyně s jídelnou a jejího bezprostředního okolí zahrnující i zbudování nových ploch pro zásobování a odpadové hospodářství budovy.
Z2018-043011 11. 12. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Parkovací dům Polní 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výstavba parkovacího domu v místě současného parkoviště na ulici Polní. Zakázka je dělena na dvě funkční části, a to hrubou stavbu včetně založení a příslušenství tj. vybavení stavby příslušnými technologiemi. Jednotlivé části jsou dále specifikovány v projektové dokumentaci (technickém zadání). Součástí zakázky je i mimo jiné vypracování příslušné projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a dokumentace skutečného provedení (DSPS) i případné obstarání změny stavby před dokončením zohledňující konkrétní konstrukční systém zhotovitele, a to na náklad zhotovitele, který změnu vyvolá. Objekt parkovacího domu je navržen obdélníkového půdorysu s konstrukční výškou typického podlaží cca 2900 mm. Celková výška objektu je navržena 12,4 m nad okolní terén, což odpovídá výšce okolní zástavby. Konstrukční systém je univerzální, umožňuje použití specifických postupů...
Z2018-042901 11. 12. 2018 14. 1. 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o. Výstavba vodíkových plnicích stanic
Oznámení o zahájení zadávacího řízení a) Dodávka (i) tlakové vodíkové plnicí stanice, ČSPH Benzina, Litvínov, (ii) tlakové vodíkové plnicí stanice, ČSPH Benzina, Praha - Barrandov, (iii) tlakové vodíkové plnicí stanice, ČSPH Benzina, Brno b) Stavba (i) tlakové vodíkové plnicí stanice na ČSPH Benzina, Litvínov, (ii) tlakové vodíkové plnicí stanice na ČSPH Benzina, Praha - Barrandov, (iii) tlakové vodíkové plnicí stanice na ČSPH Brno c) Projekční a inženýrská činnost: (i) kompletní prováděcí dokumentace pro všechny tři výše uvedené stavby, (ii) autorský dozor pro všechny tři výše uvedené stavby, (iii) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu na ČSPH Benzina, Brno d) Servis ve vztahu k dodaným tlakovým vodíkovým plnicím stanicím
Z2018-042846 11. 12. 2018 neuvedena Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace SAROUTE s. r. o.
Vodorovné dopravní značení na komunikacích MSK 2019 9 922 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na provádění vodorovného dopravního značení na komunikacích II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. Věcně se jedná o: - vodorovné dopravní značení pozemních komunikací (PK) – liniové, plošné v reflexní úpravě, prováděné barvou (ředidlovou, popř. vodouředitelnou obecně jednosložkovou) a to obnova i zřízení včetně předznačení, - vodorovné dopravního značení PK – liniové, plošné v reflexní úpravě, prováděné „plastem“ (barvou dvousložkovou) a to obnova i zřízení, včetně předznačení a odstranění starého vodorovného značení – frézováním.
Z2018-043042 11. 12. 2018 neuvedena Oblastní charita Červený Kostelec Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Vybudování denního stacionáře a rozšíření pečovatelské služby a tísňové péče v Červeném Kostelci II 9 940 506 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce a adaptace stávající budovy čp. 716 v Červeném Kostelci na stacionář pro seniory a zázemí pečovatelské služby. Rekonstrukce spočívá ve stavebních úpravách v interiéru. Zároveň je navržena rekonstrukce obvodového pláště a budovy dle stávajícího stavu a nová bezbariérová rampa. Součástí stavby je rovněž oprava stávajícího oplocení a výměna vodovodní a kanalizační přípojky ve stávající trase. Nově budou provedeny všechny klempířské prvky s výjimkou oplechování střechy nad 3. NP. Stávající okna budou repasována, obdobně vstupní dveře. V přízemí (1. NP) je navržen denní stacionář, ve 2. NP jsou navrženy kanceláře charitní ošetřovatelské služby a tísňové péče a místnost ve 3. NP bude využita jako zasedací místnost. Soubor domu čp. 716 v Červeném Kostelci, jehož součástí je st. p. č. 772 s domem čp. 716, vjezdovou branou a schodištěm; p. p. č. 840/3 s...
Z2018-042967 11. 12. 2018 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Rekonstrukce energetického zařízení pro budovy ZČU odhad.cena 18 145 000 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na rekonstrukci sdružené trasy technického vybavení – kolektoru ZČU v areálu Bory. Bude provedena sanace vnitřních a vnějších částí kolektoru. Vnější část bude sanována v otevřeném výkopu zajištěném záporovým pažením. Budou provedeny hydroizolace, sanace železobetonových stěn, doplnění poškozené a ochrana funkční výztuže. Součástí rekonstrukce bude i zprovoznění VZT, obnova požárního zabezpečení a systémů EPS a EZS. Podrobné informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2018-042904 11. 12. 2018 neuvedena město Cheb KKP stavební s.r.o.
Rekonstrukce vnitrobloku Růžový Kopeček 3 433 444 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitrobloku a rekultivace ploch ve vnitrobloku. Řešení nevyhovujícího stavu zpevněných ploch a odvodnění. Bližší informace jsou uvedeny v PD.
Z2018-043041 11. 12. 2018 neuvedena Město Jablonec nad Jizerou STAV-AGENCY s.r.o.
Jablonec nad Jizerou, nadační dům č.p.403 2 752 195 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu bytového domu č. p. 403 ve městě Jablonec nad Jizerou. Stávající objekt bude zateplen. Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy: • zateplení obvodových stěn i pod úroveň přilehlého terénu • zateplení stropu 3NP z prostoru půdy • zateplení stropu nad sklepy a skladem • úprava velikosti stávajících vstupních dveří a okna na schodišti • výměna oken a dveří dle PD • provedení chemické beztlaké injektáže zdiva dle PD • obnovení izolace proti zemní vlhkosti na svislých stěnách pod úrovní terénu • výměna klempířských prvků fasády – parapety, oplechování atiky, nový okapový systém • nové dešťové svody napojeny novou dešťovou kanalizaci • úprava stávajícího ocel. přístřešku před vstupem do objektu • nátěr stávajícího dřevěného podbití střechy • nové větrací mřížky na fasádě • nový okapový chodník kolem celého objektu
Z2018-042903 11. 12. 2018 neuvedena Teplárna České Budějovice, a.s. SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část - CPS3 Klaricova – III. etapa odhad.cena 27 934 899 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Rekonstrukce parovodní sítě na horkovodní, a to napojení páteřního rozvodu horkovodu z areálu Teplárny České Budějovice do ulice Dvořákova, kde se za odbočkou na Suché Vrbné napojí na páteřní trasu horkovodu. Nový horkovodní rozvod 2x DN 400 bude v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí. Součástí předmětu je i stavební a technologická úprava 3 stávajících výměníkových stanic, dále pak uložení datových kabelů a chrániček.
Z2018-042687 10. 12. 2018 29. 1. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. Projektové dokumentace pro energetiku 1
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Projektové dokumentace liniových staveb VN/NN a DTS včetně případné optické infrastruktury s tím související v předpokládané cenové relaci od cca 50.000 Kč do 500.000 Kč za jednotlivou PD; poskytnutí souvisejících služeb jako jsou geodetické práce, případné majetkoprávní projednání, zajištění vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí a výplaty náhrad povinným.
Z2018-042705 10. 12. 2018 neuvedena Statutární město Opava STRABAG a.s.
Kylešovice - kanalizace - II. etapa 23 941 377 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace v délce 2 122,50 m z žebrovaného PP potrubí a 142 ks kanalizačních přípojek v celkové délce cca 591 m z potrubí PVC DN 150 ukončenou u všech přípojek plastovou revizní šachticí DN 425, a to v k.ú. Kylešovice (ulice U Panského mlýna, Mezi Brahy, Vrbova, Josefská, U Hřbitova, Kroftova, Na Vyhlídce a Hlavní).
Z2018-042724 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany PS 0344 - Oprava výtluků komunikací VÚ Hradiště odhad.cena 50 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení oprav výtluků komunikací.
Z2018-042830 10. 12. 2018 9. 1. 2019 Královéhradecký kraj II/320 Přepychy - Záhornice odhad.cena 27 437 323 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/320 Přepychy - Záhornice“. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/320 v katastrálním území Přepychy u Opočna a Záhornice v okrese Rychnov nad Kněžnou. Stavba se nachází v intravilánu obce Přepychy a obce Trnov - Záhornice a extravilánu mezi těmito obcemi v pasportizačním staničení km 0,000 00 – 1,747 62. Začátek úpravy je za křižovatkou silnic II/320 a II/304 v km 0,000. Konec úpravy je v oblasti křižovatky II/320 a III/321 14 v km 1,747 62. Rekonstruovaný úsek má délku 1 747,62 m. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2018-042742 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí DEV COMPANY, spol. s r. o.
Odvlhčení suterénu v objektu MPSV, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 10 635 242 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je odvlhčení suterénu v objektu MPSV, Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2.
Z2018-042733 10. 12. 2018 neuvedena Obec Milín CERGOMONT s.r.o.
Rekonstrukce kotelny ZŠ Milín 2 667 788 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových technologií pro modernizaci plynové kotelny a úpravy rozvodů tepla v Základní škola Milín za účelem snížení energetické náročnosti budovy základní školy a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Z2018-042823 10. 12. 2018 neuvedena Obec Dětkovice Dětkovice - splašková kanalizace a ČOV odhad.cena 52 691 338 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vybudovaní nové splaškové kanalizace v obci Dětkovice a vybudování nové ČOV s kapacitou 600 EO. Celková délka nově budované kanalizace je 6.302 m. Z toho bude vybudováno 4.518 m kanalizace gravitační, 475 m tlaková kanalizace a 1.309 m kanalizačních odboček. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2018-042700 10. 12. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Stavitelství Kamínek s.r.o.
LC Na Koreji – oprava 6 842 058 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Na lesní cestě jsou v celé délce 6 km vyjezděné koleje, na cca 20 % plochy lesní cesty jsou výtluky. Lesní cesta je částečně dlouhodobě narušená vlivem vodní eroze. Obrusná vrstva cesty je v celé ploše poškozena a nezajišťuje tak celoroční zpřístupnění. je nutné opraviti sjezdy na navazující lesní cestní síť a sklady dřeva. Rozpadlá čela propustů budou opravena a propusty budou vyčištěny. Stavební úpravy se týkají opravy zpevněného povrchu. V rámci oprav budou obnoveny koruny čel stávajících propustků a obnoveny podélné příkopy, dojde k opravě skládek dřeva a sjezdů z lesní cesty. Cesta bude i nadále kategorie 1L/4,0/30. Délka opravy je 4,922 km se dvěma odbočeními - O1 v délce 0,125 km a O2 v délce 0,236 km. Výškové a směrové řešení nebude změněno. Povrch bude tvořen stávajícím podložím, doplněným do výtluků a kolejí drceným kamenivem hrubým fr. 63/125 v tl. 150 mm (dle staničení),...
Z2018-042757 10. 12. 2018 15. 1. 2019 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace "II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" – 2. vyhlášení odhad.cena 76 912 947 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Z2018-042634 10. 12. 2018 9. 1. 2019 Královéhradecký kraj II/326 Nový Bydžov - Myštěves odhad.cena 134 135 854 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/326 Nový Bydžov - Myštěves“. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/326. V pasportizačním staničení km 0,000 00 – 6,247 72, začátek úseku je konec pracovní spáry na konci obce Nový Bydžov – Metličany, km 0,000 00 kilometráž dle PD = km 0,790 00 kilometráž dle staničení komunikace. Konec úseku je začátek obce Myštěves, km 6,217 72 = km 7,037 72. Rekonstruovaný úsek má délku 6 247,72 m. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2018-042608 10. 12. 2018 9. 1. 2019 Královéhradecký kraj II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov odhad.cena 127 046 865 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/327. V pasportizačním staničení km 0,000 00 – 6,117 95. Začátek úseku je u sjezdu k parkovišti Fajn Park, km 0,000 00. Konec úseku je před průmyslovou zónou obce Zábědov, v km 6,117 95. Rekonstruovaný úsek má délku 6 117,95 m. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2018-042779 10. 12. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. TOBIS, s.r.o.
Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou u č.p.1383 v Liberci, ul. Sokolská 10 663 155 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu U administrativní budovy, společného sídla LS Ještěd a KŘ Liberec je na pozemku 1938/1 nedostatečná kapacita parkovacích stání. Řešením pro zvýšení kapacity parkovacích ploch je provedení stavby „Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou“, kterým vznikne 17 zastřešených parkovacích stání, 2 uzamykatelné kóje a železobetonové hlediště se skladovacím a technickým zázemím. Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími železobetonovými monolitickými stěnami v 1.PP a jako dřevostavba v 1.NP. Nosný systém skeletu tvoří kruhové sloupy, ztužující stěny a obousměrně pnutá deska s hlavicemi a s lemujícími atikami. Deska je navržena s mírným spádem. Sloupy a stěny jsou vetknuty do vrtaných pilot. Nosný systém dřevostavby tvoří sloupy, příčné vazníky a podélné vaznice, které jsou v krajích navrženy výrazně překonzolované s vegetační střechou. Sloupy...
Z2018-042751 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Městský soud v Praze TREPART s.r.o.
MS Praha_REKO technologických sítí – STAVBA 21 685 485 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce, které spočívají v rekonstrukci stávajících technologických sítí v areálu Centrální spisovny Městského soudu v Praze.
Z2018-042679 11. 12. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AZ consult, spol. s r.o.
D35 Vysoké Mýto - Džbánov, podrobný GTP, ZBV 1 295 890 Kč
Oznámení o změně Předmětem zakázky je realizace podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „PGTP“) ve smyslu TP 76 v trase budoucí dálnice D35 v úseku Vysoké Mýto - Džbánov. Cílem PGTP je shromáždit údaje o inženýrsko-geologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmového území a poskytnout podklady ke zpracování dokumentace pro stavební povolení. Zhotovitel bude pracovat dle dodaného Projektu podrobného geotechnického a hydrogeologického průzkumu.
Z2018-042819 10. 12. 2018 neuvedena Město Žamberk KPV SYSTÉM s.r.o.
"Realizace úspor energií - MěÚ č.p. 833, Žamberk", "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk" 30 097 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav v budově Městského úřadu Žamberk č.p.833 v Nádražní ulici (realizace úspor energií a vestavba osobní plošiny). Projekt I. – „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“: V rámci opatření na realizaci úspor energií je navržena úprava střešní konstrukce objektu č. p. 833 (výměna střešního pláště za konstrukčně jiný s nadkrokevní tepelnou izolací) vč. vestavby kanceláří a sociálního zázemí do části podkroví, které není doposud využíváno (součástí jsou i související úpravy instalací v nových prostorech - zdravotní technika, vytápění, elektroinstalace, slaboproud). Projekt II. „Vestavba osobní plošiny v č. p. 833 Žamberk“: Vestavba osobní plošiny představuje bezbariérovou úpravu v objektu č. p. 833 s automatickým osazením dveří pro snazší pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace mezi 2. patrem a podkrovím a...
Z2018-042787 10. 12. 2018 14. 1. 2019 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Šlapnicko - posílení skupinového vodovodu, II. etapa odhad.cena 156 250 471 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výstavba rozvodů vodovodů v celkové délce cca 17 715 m a výstavba či úpravy 6 vodojemů a související práce a činnosti. Bližší podrobnosti jsou v projektové zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Z2018-042737 10. 12. 2018 neuvedena VODOVODY A KANALIZACE Outulný VHS spol. s.r.o.
ČOV Vícenice – modernizace, kanalizace I. etapa 27 116 972 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „ČOV Vícenice – modernizace, kanalizace I. etapa“, spočívající ve vybudování nové modernizované ČOV a ve vybudování nové splaškové kanalizace, a to k odvádění a likvidaci odpadních splaškových vod z nemovitostí v obci Vícenice u Náměště nad Oslavou. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž výstavba vodovodního řádu pro napojení ČOV.
Z2018-042821 10. 12. 2018 neuvedena RobotScientific s.r.o. SWAH s.r.o.
Obráběcí nástroje pro nano UAV 24 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu uvedená v příloze č.1 - Specifikace požadovanému materiálu, která je součástí této zadávací dokumentace.
Z2018-042827 10. 12. 2018 15. 1. 2019 Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. Stavební práce, úpravy a opravy nemovitého majetku a TZB odhad.cena 39 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude zajištění stavebních prací, úprav a oprav v rámci budov vlastněných či užívaných zadavatelem v souvislosti se změnami a úpravami dispozic laboratoří, kanceláří a ostatních místností, a zajištění dodávek, montáže, zprovoznění, zaregulování, úprav a oprav technických zařízení budov zadavatele v souvislosti se změnami a úpravami dispozic laboratoří, kanceláří a ostatních místností při doplňování laboratorních přístrojů a vybavení a úpravě a rozšiřování pracovišť, a to dle dílčích objednávek zadavatele a ve lhůtách a za podmínek stanovených v rámcové dohodě.
Z2018-042811 10. 12. 2018 neuvedena Obec Nýdek Hakov a.s.
„REKONSTRUKCE ÚV NÝDEK“ 13 584 249 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající úpravny vody.
Z2018-042658 10. 12. 2018 9. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení periodických revizí elektroinstalací 2019 - 2022 odhad.cena 70 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Dílo bude prováděno za podmínek stanovených ve smlouvách o dílo každé jednotlivé veřejné zakázky, která se bude v rámci DNS zadávat.
Z2018-042575 10. 12. 2018 9. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Dodávka filtrů odhad.cena 6 250 072 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění – dodávka filtrů dle potřeb zadavatele po dobu 4 let.
Z2018-042630 7. 12. 2018 neuvedena Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu DANIEL-LM s.r.o.
Stavební úpravy a nástavba objektu Prosapia Děčín 17 833 828 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Stavební úpravy a nástavba objektu Prosapia Děčín“ je rekonstrukce objektu za účelem vybudování moderního zázemí pro poskytování sociálních služeb a rozšířit podlahovou plochu o půdní a sklepní prostory.
Z2018-042562 7. 12. 2018 neuvedena Město Český Brod Sweco Hydroprojekt a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod 4 980 546 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zpracování Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod
Z2018-042547 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny Oliver Braun
Oprava fasád objektů zadavatele 21 235 716 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle projektu. Jedná se o rekonstrukci fasád dále uvedených objektů zadavatele vč. podloubí a chodníků a elektroinstalační práce pro realizaci venkovního osvětlení a přípravné elektroinstalační práce pro budoucí výměnu kamer kamerového systému.
Z2018-042542 7. 12. 2018 neuvedena Obec Košťálov Miroslav Hochman
BD Košťálov 5 799 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu bytového domu č. p. 37 v obci Košťálov. Stávající objekt bude zateplen. Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy: • zateplení obvodových stěn • zateplení soklu • výměna oken a dveří v rozsahu dle výkresové dokumentace • zateplení podlahy v prostoru půdy • zateplení stropu schodiště • výměna klempířských prvků fasády – parapety,… • sanační práce v suterénu – injektáže zdiva, svislé hydroizolace, sanační omítky v interiéru, drenáže kolem objektu
Z2018-042614 7. 12. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR HERKUL a.s.
D8 Rozšíření odpočívky Siřejovice vpravo 35 989 955 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba bude realizována na základě stavebního povolení Č.j.: 688/2016-910-IPK/4, které nabylo právní moci dnem 7. 3. 2017. Jedná se o rozšíření stávající dálniční odpočívky Siřejovice vpravo o nová parkovací stání pro nákladní automobily. Součástí zakázky je Příprava území, Obnova vozovkového souvrství - výjezd z odpočívky, Dopravní značení - přechodné a stálé, Úprava podchodu, Dešťová kanalizace, Úprava splaškové kanalizace, Úprava vodovodu, Veřejné osvětlení, Vegetační úpravy a Oplocení odpočívky. Zakázka je koordinována resp. navázána na realizaci opravy hlavní trasy D8, proto zejména asfaltové souvrství a výjezd z odpočívky bude prováděn za vyloučení provozu.
Z2018-042541 7. 12. 2018 neuvedena Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lanškroun LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Bezpečnostní přeliv rybníku Krátký, Lanškroun 12 110 057 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajícího bezpečnostního přelivu za účelem zajištění bezpečného průchodu povodňové vlny Q 100 přes hráz rybníka Krátký.
Z2018-042554 7. 12. 2018 neuvedena OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA MV-Praha 6, Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětleni sportovních ploch 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch v areálu Markéta OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Z2018-042516 7. 12. 2018 neuvedena Bopal Czech s.r.o. G - MAR, s.r.o.
Akumulace energie a výstavba FVE firmy Bopal 8 625 352 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je realizace HFVE o instalovaném výkonu 207,76kWp a bateriového pole o nominální kapacitě 40,2kWh, napojení do sítě NN 3x400/230V,50Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P784 přes měniče napětí INV1 až INV4 až po kabelové připojení do stávajícího rozvaděče R-HFVE, dále do nového rozvaděče R13 pole 4, umístěném v rozvodně v přízemí průmyslového objektu. Dále napojení hybridních měničů INV5, INV6 a INV7 ve formě BACK-UP. Pro napojení na baterie o nominální kapacitě 40,2kWh a řízení přebytků PLC systémem na základě spotřeby do bateriových banků či tepelného čerpadla, které je připraveno na ochlazování vody v nádržích (chladící voda pro výrobní technologii) při komunikaci v součinnosti se stávajícím PLC chlazení.
Z2018-042250 7. 12. 2018 17. 1. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) odhad.cena 2 730 313 923 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, která je součástí souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru (III. TŽK) Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Trať je zařazena do evropského železničního systému TEN-T. Náplní díla je především rekonstrukce železničního spodku a svršku, rekonstrukce mostů, propustků, nástupišť, modernizace technologických zařízení v celé délce stavby a dalších částí železniční infrastruktury. Pokládka kabelizace z technologických důvodů přesahuje do dalších katastrálních území mimo hlavní staveniště uvedené rekonstrukce. Součástí stavby je posun (novostavba) zastávky Praha-Velká Chuchle a komplexní rekonstrukce ŽST Praha-Radotín.