Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz *.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-002784 23. 1. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na budově na adrese Žerotínovo nám. 1, Brno, konkrétně kompletní obnovení uličních fasád na ulici Žerotínovo náměstí a Kounicova, nové provedení (v původním vzhledu) horní korunové atiky, výměnu klempířských prvků na fasádě, obnovu poškozeného venkovního schodiště a další drobnější úpravy.
Z2020-002497 23. 1. 2020 24. 2. 2020 Město Mnichovo Hradiště REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI odhad.cena 54 669 123  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Stavba se nachází v obci Mnichovo Hradiště, řešená lokalita se nachází v centru města Mnichovo Hradiště. Jedná se o plochu náměstí v centrální poloze města, tedy z historického hlediska o křižovatku hlavních dopravních tras. Tyto jsou reprezentovány průjezdními úseky silnic II. třídy (II/277 a II/610). Stavba bude plnit funkci veřejného prostranství – hlavního náměstí Mnichova Hradiště. Z dopravního hlediska bude stavba umožňovat dopravní obslužnost residentů a občanské vybavenosti, která se na Masarykově náměstí nachází. Prostor revitalizovaného náměstí bude plnit také pobytovou funkci, funkci shromažďovací a v rámci stavebních úprav bude zajištěná základní kapacita pro dopravu v klidu sloužící především pro přilehlé úřady a občanskou vybavenost.
Z2020-002853 23. 1. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Auböck s.r.o.
Rekonstrukce budovy virologie v Českých Budějovicích (2) 21 605 698  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět této veřejné zakázky spočívá v rekonstrukci budovy bývalé virologie v areálu Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích v ulici L. B. Schneidera se způsobem využití stavba občanského vybavení, na pozemcích p. č. 728, 729/1 a 729/4 k. ú. České Budějovice 7 (dále jen „Dílo“). Dílo zahrnuje veškeré dodávky materiálů a služeb vymezené v dokumentaci pro provádění stavby a v cenové nabídce stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým rozpočtem předložené Zhotovitelem (vítězný účastník zadávacího řízení).
Z2020-002892 23. 1. 2020 neuvedena Statutární město Brno STRABAG a.s.
Dopravní napojení lokality Komínské louky 11 924 389  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního napojení lokality Komínské louky včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
Z2020-002746 23. 1. 2020 21. 2. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava "Snížení energetické náročnosti budov LDN Klokočov - objekt č. p. 59 II.“ odhad.cena 5 651 120  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je komplexní zateplení budovy (objekt č. 59) LDN Klokočov FN Ostrava s cílem snížit celkovou spotřebu energie v budově. Projekt řeší - kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu tl. 150 mm a související práce a částečnou výměnu výplní, různých rozměrových typů (50 ks oken, 4 ks dveří, 3 ks vrat). Cílem projektu je kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny výplní a souvisejících prací.
Z2020-002884 23. 1. 2020 neuvedena Obec Bernartice ČAK CZ, s.r.o.
Bernartice – vodní zdroj 12 362 270  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování 2 vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou vodou. Dále bude vybudován přivaděč vody ze zdrojů pitné vody do úpravny vody a vodojemu.
Z2020-002874 23. 1. 2020 neuvedena Povodí Moravy, s.p. AP INVESTING s.r.o.
GEOtest, a.s.
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - technický dozor stavebníka 4 470 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon stálého technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod“. Činnost bude vykonávána po celou dobu realizace stavby (21 měsíců) vyjma období, ve kterých je provádění prací prokazatelně přerušeno. Bude zahájena předáním staveniště vybranému zhotoviteli a ukončena úspěšnou kolaudací stavby.
Z2020-002408 23. 1. 2020 28. 2. 2020 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. „Technický dozor investora pro projekt „ČOV Přerov – kalová koncovka“ odhad.cena 7 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru investora – TDI při provádění díla „ČOV Přerov – kalová koncovka“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). Stavba řeší doplnění stávajícího kalového hospodářství ČOV o hygienizaci odvodněného kalu sušením. Produkovaný kal bude po realizaci stavby hygienizovaný v souladu s příslušnou platnou legislativou. Stávající kalové hospodářství bude doplněno o novou technologii odvodnění kalu a sušárnu, ve které budou dále zpracovávány odvodněné kaly ze všech ČOV v působnosti zadavatele. Předpokládaná celková hodnota díla je (stavebních prací) je 171 512 177,40 Kč bez DPH.
Z2020-002822 23. 1. 2020 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 D-beton, s.r.o
Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů - dostavba 13 270 378  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dostavba rozestavěné výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů. Jedná se o halový objekt půdorysného rozměru cca 23 x 50 m. Část objektu bude sloužit k celoročnímu boxovému ustájení skotu. Na zbývající ploše bude umístěno zázemí s učebnou žáků, kanceláří pedagoga, mlékárnou a výdejním místem. Budova bude mít sedlovou střechu. Část objektu, kde se nachází zázemí, je navržena se zděnou nosnou konstrukcí, se zastropením z cihelných vložek vložených do keramobetonových stropních nosníků vyztužených svařovanou prostorovou výztuží; se střechou utvořenou dřevěnými příhradovými vazníky.Konstrukci stáje budou tvořit rámy podepřené uvnitř haly dvěma sloupy. Stojky rámů a spodní část sloupů je navržena z ocelových válcovaných profilů a zbývající část je z lepeného lamelového dřeva. Štíty a boční strany stáje budou částečně pobyty dřevěnými prkny.
Z2020-002913 23. 1. 2020 neuvedena VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. Step TRUTNOV a.s.
Rekonstrukce stávající kotelny a instalace kotle na biomasu ve společnosti VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. 32 012 436  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu v průmyslovém areálu společnosti VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. Stavební úpravy se provádí na stávajícím historickém objektu kotelny a na přilehlých pozemcích – manipulační plochy, a to na pozemku st.p.č. 39/1,39/2 a 39/3 v k.ú. Chrastava II.
Z2020-002509 23. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha 12 Koncese PRIOR Praha 12 odhad.cena 2 755 820 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení V současné době zadavatel není objektivně schopen vymezit veškeré technické podmínky a právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky tak, aby mohl sestavit zadávací dokumentaci. Jediné, co je zadavatel schopen definovat, je předpokládaný předmět veřejné zakázky. Předpokládaným předmětem veřejné zakázky je zejména vybudování polyfunkčního objektu či objektů v řešené lokalitě, které budou zastávat některé z následujících funkcí: • komerční funkce - obchodní prostory (hlavní funkce); • administrativní funkce (kancelářské prostory); • služby pro veřejnost; • bydlení (doplňková funkce). Tento objekt či objekty mohou vzniknout rekonstrukcí stávajících objektů nacházejících se v řešené lokalitě, nebo jejich novostavbou. Součástí plnění veřejné zakázky pak bude provoz vybudovaného objektu či objektů po určenou dobu, z čehož bude vybraný dodavatel oprávněn brát plody a užitky. Zadavatel...
Z2020-002899 23. 1. 2020 neuvedena Obec Havlovice M – STAV CZ s.r.o.
Most přes Úpu v Havlovicích ve Vsi 6 375 746  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kompletní rekonstrukce stávajícího mostu v rozsahu kompletní výměny mostního příslušenství vč. spřažené betonové desky, izolace, říms rubové drenáže za opěrami a sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Původní vozovkové vrstvy včetně izolace, říms a vyrovnávací betonové desky budou odstraněny. Na mostě bude provedena nová spřažená spádová betonová deska. Na této desce bude provedena celoplošná natavovaná izolace z NAIP. Za rubem úložných prahů a opěr bude provedena nová rubová drenáž vyústěná skrz opěru pod most. Inženýrské sítě probíhající kolem stávajících opěr budou uloženy do výkopu za rubem opěr. Přechodová oblast opěr bude provedena z mezerovitého betonu, a to po polovinách s pažením druhé poloviny pro zachování průjezdu vozidel na druhé polovině mostu. V levé římse bude veden kabel VO v plastové chráničce DN75. Bude provedena i sanace spodní stavby, podhledu a boků nosné...
Z2020-002750 23. 1. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice České Budějovice, Zeyerova ulice – stavební úpravy – 1. etapa odhad.cena 10 840 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je 1. etapa stavebních úprav komunikace vč. inženýrských sítí a veřejného osvětlení Zeyerovy ulice v Českých Budějovicích v rámci stavebních objektů SO 101, SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací PDPS. Předmětem této VZ je pouze 1. etapa dle zadávací PDPS.
Z2020-002814 23. 1. 2020 13. 2. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Nádražní, Praha 5, č. akce 328 odhad.cena 27 647 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, oprava ulice Nádražní v Praze 5, v úseku od vjezdu do domu čp. 279, Nádražní 1, až po stávající ostrůvek tramvajové zastávky ČSAD Smíchov V tomto úseku bude při východní straně ulice opravena vozovka a to v koordinaci s realizací stavebních prací investora Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost při které dojde k přeložce tramvajového tělesa ze stávající polohy ve středu uličního prostoru do nové polohy na západní stranu ulice Nádražní. Podél opravovaného úseku vozovky při východní straně ulice Nádražní je součástí předmětu plnění oprava chodníků, vyrovnání a výměna poškozené obruby. Povrch vozovky bude asfaltový, povrch chodníků bude z litého asfaltu. Dále bude provedena oprava a výstavba nových uličních vpustí včetně přípojek a napojení.
Z2020-002685 22. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha 20 TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
Modernizace venkovního sportoviště v areálu základních škol Prahy 20 4 983 642  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení stavebních prací na venkovním sportovišti v areálu základních škol Prahy 20. Stavební práce spočívají především v retopingu povrchu atletického oválu, včetně výměny povrchu v místech, kde došlo k jeho zvlnění vlivem kořenů vzrostlých stromů, kompletní výměna umělého trávníku fotbalového hřiště, výměna poškozených žlabů odtoku povrchové vody mezi atletickým oválem a fotbalovým hřištěm, nový kompletní sektor skoku do dálky s dvojitým rozběhem a doskočištěm se záchytnou vanou, revize a oprava fotbalových branek, rekonstrukce záchytných sítí za fotbalovými brankami.
Z2020-002536 22. 1. 2020 neuvedena Kostelec na Hané VHH THERMONT s.r.o.
Hasičská zbrojnice Kostelec na Hané 20 590 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o novou stavbu hasičské zbrojnice dobrovolny´ch hasičů vč. napojení na komunikaci III. třídy a komunikačních ploch vč. úprav blízkého okol. v Kostelci na Hané.
Z2020-002720 22. 1. 2020 neuvedena Obec Hlušice Stavoka Kosice a.s.
Zasíťovaní stavebních pozemků v obcí Hlušice 7 885 118  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zbudování infrastruktury – zhotovení inženýrských sítí dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek, vodovodního řadu a přípojek, STL plynovodu včetně přípojek a veřejného osvětlení v nově plánované zástavbě RD obce Hlušice.
Z2020-002563 22. 1. 2020 neuvedena Obec Puklice INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Stavební úpravy ZŠ Puklice a Rekonstrukce odborné učebny a zajištění bezbariérového pohybu po ZŠ Puklice 20 628 803  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto stavební práce v objektu základní školy a školní jídelny: - výměna rozvodů elektro, slaboproud, silnoproud, ZTI, vytápění, vnitřních výplní (dveře) a nášlapných vrstev podlah - Výměna střešní krytiny, - rekonstrukce jídelny - elektro, slaboproud, silnoproud, ZTI, vytápění, vnitřních výplní (dveře), VZT a nášlapných vrstev podlah - hromosvody - rekonstrukce učebny IT - rekonstrukce a zbudování bezbariérového hygienického zázemí
Z2020-002735 22. 1. 2020 12. 2. 2020 Obec Pětihosty Pětihosty - vodovod, tlaková kanalizace a ČOV odhad.cena 67 953 609  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací k vybudování veřejného vodovodu o celkové délce 6 078 m (vč. přípojek) a nového vodojemu 2x150 m3 pro napojení všech obyvatel obce Pětihosty. Dále provedení stavebních prací k vybudování veřejné kanalizační sítě o celkové délce 6 286 m (vč. čerpacích stanic a výtlaků z nich) a nové čistírny odpadních vod o kapacitě 400 EO pro obec Pětihosty.
Z2020-002581 22. 1. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Park Podzemník 15 260 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Park Podzemník“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. terénní úpravy, 2. pěší komunikace, 3. dodání a instalace sportovních a herních prvků, 4. dodání a instalace mobiliáře.
Z2020-002576 22. 1. 2020 neuvedena Středočeský kraj Pontex, spol. s r.o.
III/10165 Úvaly, průtah 1 637 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Z2020-002651 22. 1. 2020 neuvedena Obec Šimonovice Výstavba nové mateřské školy Šimonovice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky výstavba mateřské školy v nově vznikající lokalitě rodinných domů. Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného objektu se třemi mateřskými třídami a jednou společnou hernou. Součástí objektu jsou dále administrativní jednotky pro vedení školy, technická zázemí, úklidové a skladové prostory. Součástí předmětu zakázky je rovněž napojení objektu na nově vybudovanou technickou infrastrukturu, dále terénní a sadové úpravy a dodávka a montáž zahradního mobiliáře.
Z2020-002711 22. 1. 2020 neuvedena Město Sadská MEVA-TEC s.r.o.
Nádoby k rodinným domům – město Sadská 1 713 650  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky „Nádoby k rodinným domům – město Sadská“ je dodávka sběrných nádob k domovům občanů města na separaci odpadu (papír, plast, biologicky rozložitelný odpadů), pořízení nádob na separaci odpadů skla a kovů do stávajících sběrných hnízd.
Z2020-002522 22. 1. 2020 neuvedena Obec Nevojice IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Nevojice, přechod komunikace I/50 - podchod 23 309 656  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba řeší mimoúrovňové křížení chodníku pro pěší a silnice I/50 v extravilánu obce Nevojice. Křížení je řešeno podchodem pod silnicí.
Z2020-002681 22. 1. 2020 neuvedena Obec Markvartovice HYDROSPOR spol. s r.o.
Dostavba splaškové kanalizace v obci Markvartovice - III. etapa 34 667 157  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba III. etapy splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v obci Markvartovice v délce 2803 m, kanalizační přípojky, přeložky vodovodu a přeložky kanalizace.
Z2020-002415 22. 1. 2020 24. 2. 2020 Pavel Pokorný - B R A M K O Pořízení závlah firmou Pavel Pokorný BRAMKO odhad.cena 5 584 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je pořízení dvou lineárních samojízdných zavlažovačů dle technické specifikace, která je zveřejněna na profilu zadavatele.
Z2020-002525 22. 1. 2020 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech VIDEST s.r.o.
Dalovice, Všeborovice - vodojem 7 348 229  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba vodojemu v místní části Všeborovice, k.ú. Dalovice.
Z2020-002682 22. 1. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ VIDA GROUP s.r.o.
Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská 21 998 799  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Rekonstrukce komunikací 2. Přípojky uličních vpustí 3. Veřejné osvětlení 4. Zabezpečení vedení Cetin 5. DIO 6. Úpravy zeleně.
Z2020-002698 22. 1. 2020 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
Oblastní muzeum v Děčíně – Varnsdorf – stavební úpravy muzea 3 249 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace pro zadání a provedení stavby (DPS), inženýrská činnost pro získání povolení stavby stavebním úřadem a autorský dozor po celou dobu výstavby. DPS bude řešit kompletní rekonstrukci stávající budovy pro účely činnosti muzea v ulici Poštovní č.p. 415 Varnsdorf. Řešený objekt č.p. 415 a parcela 1583 jsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 15289/5-4036, podléhají tedy zákonu o památkové péči a veškeré stavební úpravy či stavební záměry podléhají projednání a závaznému stanovisku orgánů památkové péče. Více informací je uvedeno ve výzvě k podání nabídky.
Z2020-002445 21. 1. 2020 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek INSTALL CZ, s.r.o.
Výstavba vodovodních řádů v části Panské Nové Dvory a Skalice 12 723 067  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodů ve třech lokalitách, a to: Panské Nové Dvory – lokalita č. 2, naproti hřbitovu, Panské Nové Dvory – lokalita č. 3, u Frýdecké skládky a v místní části Skalice. Nově budované vodovodní řady budou sloužit k zásobování pitnou vodou stávajících obytných objektů v jednotlivých lokalitách. Veřejná zakázka je na základě ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 3 části: a)Část 1 - Panské Nové Dvory – lokalita č. 2 – v rozsahu technických a kvalitativních podmínek stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby pod názvem „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2“, b) Část 2 - Panské Nové Dvory – lokalita č. 3 – v rozsahu technických a kvalitativních podmínek stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 3“, c) Část 3 - místní část Skalice – v rozsahu...
Z2020-002423 21. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci v rámci veřejné zakázky D46 MÚK Prostějov - střed odhad.cena 145 500 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení (úprava) projektu a zhotovení stavby, která řeší problematiku dostavby průtahu D46 obcí Prostějov s důrazem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu mimoúrovňového křížení v rámci „MÚK Prostějov – střed“ úpravou připojení a odbočení na normový stav a to formou vybudování připojovacího a odbočovacích pruhů.
Z2020-002510 21. 1. 2020 neuvedena Obec Hošťálková PRODIG-TCV s.r.o.
Realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a náhrada osvětlovacích těles v objektu tělocvičny 4 451 604  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a náhrada osvětlovacích těles v objektu tělocvičny.
Z2020-002473 21. 1. 2020 neuvedena město Klatovy Lesní stavby, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech 10 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech čp. 147/I., v návaznosti na dokončenou rekonstrukci VZT v budově. V rámci plánovaných stavebních prací se bude realizovat zateplení fasády budovy, výměna oken a zateplení střešních konstrukcí.
Z2020-002310 21. 1. 2020 11. 2. 2020 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. III/4344 Klopotovice - průtah odhad.cena 20 906 464  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy silnice III/4344 v intravilánu obce Klopotovice v km staničení 0,850 – 1,566 v celkové délce 700 m. Dále je mimo jiné součástí stavby výstavba chodníků podél silnice III/4344 v obci Klopotovice, popř. jejich obnova.
Z2020-002431 21. 1. 2020 neuvedena Obec Brumovice Pavel Miklík
00012307 – ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ A VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ OBJEKTŮ ZŠ, MŠ A ŠJ BRUMOVICE 8 191 114  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „00012307 – ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ A VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ OBJEKTŮ ZŠ, MŠ A ŠJ BRUMOVICE“. Předmětem stavby je zateplení a výměna části výplní otvorů u trojice objektů v areálu ZŠ Brumovice. Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů: SO-01 Základní škola SO-02 Mateřská škola SO-03 Školní jídelna U objektu SO-01 Základní škola se provede kompletní zateplení vnějších stěn a podlahy na půdě a provede se částečná výměna oken a všech vstupních dveří. U objektu SO-02 Mateřská škola se provede kompletní zateplení vnějších stěn a stropní konstrukce, provede se výměna oken ve 2.NP a je navrženo nové zastřešení sedlovou střechou se sbíjených vazníku a nová soustava bleskosvodů. U objektu SO-03 Školní jídelna se provede kompletní zateplení vnějších stěn a výměna všech oken a vstupních dveří.
Z2020-002501 21. 1. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava HYDROSPOR spol. s r.o.
Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova 25 787 407  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - Výškovicích“ v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. Jedná se o vybudování nové gravitační splaškové kanalizace v ulicích K Odře a Smrčkova včetně zrušení výtlačného řádu a čerpací stanice odpadních vod, rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K Odře a opravu povrchu komunikace v ulici K Odře.
Z2020-002397 21. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o.
M-Silnice a.s.
I/34 Ústrašín - Pelhřimov 42 708 487  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu I/34 H - oprava nevyhovujícího stavu vozovky - před vyřazením ze silniční sítě I. třídy a předání jinému subjektu I/34 – oprava silnice v úseku 80,31 – 81,200 km
Z2020-002420 21. 1. 2020 neuvedena Sportovní klub Motorlet Praha, spolek PARECO s.r.o.
Stavební úpravy tribuny fotbalového areálu SK Motorlet Praha 919 725  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy tribuny fotbalového areálu SK Motorlet Praha, v rozsahu a v podrobnostech dle soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek.
Z2020-002505 21. 1. 2020 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. Rekonstrukce objektu Bohemia v areálu Výstaviště Praha odhad.cena 65 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce objektu bývalé restaurace Bohemia v areálu Výstaviště Praha, na pozemcích parc. č. 1844, 1843/1 a 1850/1, to vše v k. ú. Bubeneč.
Z2020-002448 21. 1. 2020 neuvedena Kraj Vysočina Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení pokojů, zvětšení vstupních dveří do pokojů vč. statických opatření, likvidace azbestu z izolace stávajících rozvodů VZT, rekonstrukce instalací, podlah a povrchů pokojů, rekonstrukce koupelny, větrání se zpětným získáváním tepla, v objektu Domova pro seniory Třebíč, M. Curieových 603, p.č. st. 5669, v rozsahu 4 šachet.
Z2020-002476 21. 1. 2020 neuvedena Tělocvičná jednota Sokol Drásov QDS Group a.s.
Obnova sokolovny Drásov 7 959 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Jedná se o rekonstrukci objektu sokolovny v Drásově, konkrétně o stavební úpravy, které vyřeší stávající nevyhovující technický stav objektu. V projektu jsou dispoziční úpravy drobného charakteru – zvětšení vstupního foyer (šatna), nový přístup do klubovny a technické zázemí. Stavební úpravy: instalační rozvody, zdroj vytápění, otopná tělesa, rozvody, plynoinstalace – rozvody, vzduchotechnika, elektroinstalace – kompletní řešení, hromosvod, dešťová kanalizace, omítky vnitřní a vnější, střešní plášť – výměna, kompletní klempířské práce, výplně otvorů – okna, dveře, exteriér i interiér, dozdívky, otvory, příčky. Užitková plocha celkem: 920 m2 Obestavěný prostor: 4500 m3
Z2020-002328 21. 1. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Habilis Steel spol. s r.o.
Rámcová smlouva na dodávku ručního nářadí a měřících přístrojů pro práci na elektrickém zařízení do 1000 V pro společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. 2 743 132  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“) s jedním dodavatelem na dodávky ručního nářadí a měřících přístrojů pro práci na elektrickém zařízení do 1000 V pro společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Z2020-002369 21. 1. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava INTOZA s.r.o.
MORYS s. r. o.
Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské Ostravy 11 163 262  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení instalace rekuperačního větrání vybraných učeben základní školy. V učebnách školy bude instalováno v každé (vybrané) místnosti samostatné větrací zařízení zajišťující přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu se zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu. Množství větracího vzduchu bude automaticky regulováno, tak aby v učebnách nebyly překročeny max. povolené hodnoty koncentrace CO2.
Z2020-002293 21. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M-Silnice a.s.
I/34 Vodná, PHS 5 995 657  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dokumentace je návrh protihlukových úprav pro omezení šíření hluku z dopravy na komunikaci č. I/34 v obci Vodná (Kamenice nad Lipou). Protihlukové úpravy spočívají v instalaci protihlukových stěn a jsou navrženy v minimálním rozsahu pro omezení šíření hluku z dopravy do chráněných venkovních prostorů staveb přilehlých k předmětné komunikaci.
Z2020-002486 21. 1. 2020 neuvedena Město Budišov nad Budišovkou FENBAU s.r.o.
„Centrum volnočasových aktivit při SVČ Budišov n. B.“ 4 496 651  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce s nástavbou podkroví zchátralého stavebního objektu na parc. č. st. 330 (75/1 a 75/2) v k. ú. Budišov nad Budišovkou, který se nachází v areálu Střediska volného času na ul. Československé armády č. p. 325. Z objektu sloužícího v současné době jako technicky nevyhovující provizorní klubovna a hudební zkušebna při SVČ Budišov n. B. bude vybudováno moderní a funkční Centrum volnočasových aktivit, které bude sloužit pro zájmové aktivity dětí a mládeže navštěvující zájmové kroužky při SVČ, dále pro volnočasové a zájmové aktivity dětí ze školní družiny, která je umístěna v hlavní budově SVČ. Centrum je navrženo s bezbariérovým přístupem do všech jeho částí, bude tedy sloužit i pro osoby s fyzickým hendikepem. Více v podrobnostech projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí této dokumentace.
Z2020-002398 21. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KAVIS, spol. s r.o.
17121 - I/11 Zřízení oplocení v km 288,800 – 294,500 8 797 378  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace nového oplocení za účelem zabránění průniku zvěře a osob na komunikaci v úseku I/11 Ostrava - Havířov, provozní staničení km 288,800 – 294,500 dle projektové dokumentace „I/11 Zřízení oplocení v km 288,800 – 294,500“ zpracovanou firmou Road control system a.s. Zhotovitel si zajistí všechna stanoviska a povolení od správních orgánů, potřebná k realizaci akce. Práce budou provedeny v souladu s PPK – PLO Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR – Požadavky na provedení a kvalitu plotů pro zabránění průniku zvěře a osob na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD.
Z2020-002483 21. 1. 2020 neuvedena THERMAL-F, a.s. HOTEL THERMAL – VÝMĚNY HLINÍKOVÝCH PODHLEDŮ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a montáže nových hliníkových interiérových a exteriérových podhledů včetně závěsného systému a dalšího příslušenství. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., IČ 29029210 (příloha č.2 Zadávací dokumentace). Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 20.12.2019.
Z2020-002457 22. 1. 2020 neuvedena Město Rakovník DHV CR, spol. s r.o.
Územní plán města Rakovníka 888 880  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Územního plánu města Rakovníka pro katastrální území města Rakovníka v rozsahu zadávacích podmínek a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
Z2020-002449 21. 1. 2020 neuvedena Město Štětí ARTESO spol. s r.o.
Přístavba Základní školy Školní ve Štětí 19 791 251  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy Základní školy Školní ve Štětí, a to školní jídelny a družin a nová jednopodlažní přístavba vč. přeložky stávajícího vodovodního řadu DN 200, vše v rozsahu a provedení dle projektových dokumentací zpracovaných společností RYBÁŘ stavební s.r.o. v listopadu 2017, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, přitom jedna projektová dokumentace řeší stavební úpravu stávající budovy jmenované základní školy, druhá projektová dokumentace přeložku vodovodu. Bližší upřesnění předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v technických podmínkách (bod 4 této zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace. Zadavatel výslovně upozorňuje, že je možné zrušit předmětné zadávací řízení v případě, že se vyskytnou důvody zvláštního zřetele (vč. důvodů ekonomických), pro které nelze po zadavateli...
Z2020-002307 21. 1. 2020 13. 2. 2020 Správa silnic Olomouckého kraje p.o. III/3731 Chudobín - Haňovice odhad.cena 7 818 705  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice III/3731 Chudobín - Haňovice. Předmětný úsek silnice III/3731 se nachází od křižovatky se silnicí II/373 v obci Chudobín u pošty po začátek obce Haňovice u zemědělského, přibližně 3 km západně od města Litovel. Stavební úprava silnice vychází z provedené diagnostiky vozovky a následného doporučení akreditovanou laboratoří. Bude provedena sanace pokleslých okrajů vozovky ve vybraných místech, rozfrézování stávající vozovky, její reprofilace a položen nový dvouvrstvý kryt. V intravilánu nedojde ke zvýšení nivelety, extravilánu ano, šířkové poměry zůstanou zachovány.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 364 lidí darovalo 986 394 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy