Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 77 232 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-027826 7. 8. 2020 neuvedena Obec Tučapy VAŠSTAV, s.r.o.
Nástavba základní školy Tučapy 10 199 757 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace - úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací.
 Z2020-027569 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického odhad.cena 5 836 777 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je realizace stavebních prací na opravách a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů. Stavební práce jsou specifikovány projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou projektantem Ing. Arch. Martin Laštovička, Atelier na Stoupách, IČ: 49404601, číslo autorizace: ČKA 02 467, Husova 1623/12, 586 01 Jihlava.
 Z2020-027605 7. 8. 2020 25. 9. 2020 Městská část Praha 3 Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. odhad.cena 160 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zadávacího řízení jsou stavební úpravy panelových domů Blahoslavova - Roháčova, Praha 3.
 Z2020-027892 7. 8. 2020 neuvedena Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace SENCO CHALOUPEK s.r.o.
Technologické centrum v Bolevecké základní škole 3 984 876 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vybudovat v prostoru bývalých dílen a šaten učebny s možností využití elektroniky a s co největší variabilitou pro výuku. Proto budou zabudovány silnoproudé i slaboproudé rozvody po obvodových stěnách učeben a pod stropy. Součástí úprav je i rozšíření stávajícího sociálního zázemí a úpravy vytápění a vzduchotechniky. Nezbytnou podmínkou pro provoz je i sanace stěn, které jsou zasaženy zemní vlhkostí.
 Z2020-027957 7. 8. 2020 neuvedena Obec Ústín GALVA TRANS, s.r.o.
Rekonstrukce chodníků podél silnice II/448 v obci 4 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících chodníků podél průtahu silnice pro pěší s dlážděným povrchem. Jedná se o novostavbu chodníků podél průtahů silnice II/448 v obci Ústín. Chodníky budou vybudovány včetně dotčených sjezdů na přilehlé pozemky, včetně zajištění bezbariérového provozu imobilních občanů dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb.
 Z2020-027905 7. 8. 2020 neuvedena Město Mohelnice Zahradnické úpravy s.r.o.
Asanace skládky TKO Újezd Líšnice biologická 2 413 629 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je regenerace a výsadba zeleně v plochách města Mohelnice, k.ú. Líšnice. Projekt bude řešit ozelenění bývalé skládky TKO.
 Z2020-027958 7. 8. 2020 neuvedena Obec Troubelice VHH THERMONT s.r.o.
Přístavba a zateplení Mateřské školy Troubelice 11 551 217 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace částečné regenerace objektu přístavba rozšiřující kapacitu mateřské školy. V rámci dřívějších oprav byly u objektu vyměněny veškeré výplně otvorů, proběhly dispoziční úpravy a byla nahrazena střecha plochá za střechu sedlovou. Současná regenerace se týká zateplení obvodového pláště. Přístavbou pak vznikají nové prostory. Součástí dokumentace je dále dřevěný přístřešek nad terasou na jižní straně objektu, přístřešek pro kola, rekonstrukce oplocení a terénní a sadové úpravy.
 Z2020-027953 7. 8. 2020 neuvedena Obec Veliká Ves ASIO TECH, spol. s r.o.
ČOV VELIKÁ VES 800EO 12 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající ve výstavbě nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, která rozšíří stávající ČOV 250EO na 800EO v obci Veliká Ves, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná Ing. Martinem Fialou, se sídlem Bakešová 799/31, 664 44 Ořechov, IČO: 86939653.
 Z2020-027960 7. 8. 2020 neuvedena Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 RADEKOV spol. s r.o.
POLYTECHNIKA - ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE (vybudování 5 937 282 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vedoucí ke změně účelu užívání vybraných stávajících učeben na nové učebny SO 01 Učebna polytechnického vzdělávání, SO 02 Řemeslné dílny, SO 03 Multifunkční učebna robotiky a ICT, SO 04 Bezbariérové WC dílny, SO 06 Enviromentální odpočinková zóna, SO 07 Konektivita WAN a LAN stavební úpravy, PS 01 Konektivita WAN a LAN PS 01.2 Strukturovaná kabeláž, v Základní škole Vsetín, Rokytnice 436, včetně úprav stávající užitkové zahrady určené k výuce pracovních činností. na pozemku st. parc. č. 847 v katastrálním území Rokytnice u Vsetína.
 Z2020-027917 7. 8. 2020 31. 8. 2020 Karsit Agro, a.s. Výstavba rybníka Oborník odhad.cena 8 487 806 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výstavba nového rybníka Oborník, který bude zásobován vodou z toku Hustířanka. Lokalita budoucí výstavby se nachází v prostoru rozsáhlé uzavřené a oplocené obory Karsit Velichovky v extravilánu osady Hustířany, které jsou místní částí obce Velichovky. Hlavním účelem navržené stavby je ochrana před povodněmi a suchem a zadržení vody v krajině. Dalším účelem bude extenzivní chov ryb. Vybudování rybníka v tomto území dojde rovněž k významnému zvýšení biodiverzity.
 Z2020-027915 7. 8. 2020 neuvedena Obec Dobroměřice HERKUL a.s.
Rekonstrukce komunikace A. Jiráska v obci 4 541 804 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch v ulici A Jiráska v Dobroměřicích. Tato rekonstrukce zahrnuje výměnu konstrukcí a povrchů včetně návrhu nových parkovacích míst a návrhu nového dopravního řešení lokality v ul. A. Jiráska (lokalita bude řešena jako obytná zóna zrušení stávajících chodníků, zjednosměrnění některých částí komunikací, parkování). Důvodem opravy povrchu této MK jsou stávající zpevněné plochy (komunikace s povrchem z AB, chodníky/vjezdy s povrchem z betonu a z betonových dlaždic), které jsou v nevyhovujícím stavu (Porušený povrch AB komunikace, zvětralé betonové plochy, rozbité dlaždice apod.).
 Z2020-027271 6. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027613 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin odhad.cena 3 430 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - v rozsahu části 1 veřejné zakázky: Sekvenování DNA na platformě Illumina / in the scope of part 1 of the public contract: DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform - v rozsahu části 2 veřejné zakázky: RNAseq na platformě Illumina / in the scope of part 2 of the public contract: RNAseq on the Illumina sequencing platform
 Z2020-027955 7. 8. 2020 neuvedena Obec Nelahozeves MIRONSTAV s.r.o.
Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ 15 609 051 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Nelahozeves, Školní 10
 Z2020-027839 7. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj GEOVAP, spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žulová 2 242 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žulová, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
 Z2020-027884 7. 8. 2020 1. 9. 2020 Povodí Ohře, státní podnik Zpracování podkladů pro stanovení záplavových odhad.cena 5 166 770 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Studie proveditelnosti posoudí rozliv vody v území pod vodním dílem Nechranice (v délce 103,44 km vodního toku) a navrhne a posoudí tech.opatření v předmětném úseku, která umožní zvýšení neškodného odtoku z vodního díla Nechranice. Těmito opatřeními může dojít ke snížení četnosti rozlivu vody při povodních oproti současnému stavu. Vzhledem ke stávající kapacitě koryta Ohře přibližně odpovídající průtokům Q1 a Q2, a to i v zastavěných územích, je snížení četnosti a parametrů rozlivu vody při povodních žádoucí. Zároveň mohou tato opatření zvýšit ochranný efekt vodního díla Nechranice, což je hlavním cílem studie. Studie proveditelnosti prověří přínos tohoto záměru a zajistí podklady potřebné pro projektovou přípravu takového záměru.Opatření navržená studií proveditelnosti budou zahrnovat zejména realizaci lokálních ochranných hrází a obdobných opatření v místech, kde dochází k rozlivu vody...
 Z2020-027608 7. 8. 2020 neuvedena Město Svitavy STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření objektu stávajícího krytého plaveckého bazénu ve Svitavách na komplexní sportovní a relaxační centrum se saunami a wellness světem s celoročním provozem.
 Z2020-027882 7. 8. 2020 neuvedena statutární město Frýdek-Místek MORYS s.r.o.
Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, 37 351 587 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce objektu Městské knihovny, ul. Hlavní 111, v k.ú. Místek. Stavební práce zahrnují zejména provedení nového krovu včetně půdní vestavby, dvoupodlažní nástavbu nad skladovou částí objektu, zateplení objektu, výměnu oken, realizaci plynovodní přípojky, rekonstrukci areálových zpevněných ploch a schodiště, rekonstrukci výtahu, zdravotně technických instalací, silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, vytápění, dodávku a montáž interiéru a systému evidence knižního fondu.
 Z2020-027951 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Detašované pracoviště ZŠ Gen Janka na ul. odhad.cena 38 632 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy. Účelem stavebních prací je zřízení detašovaného pracoviště základní školy.
 Z2020-027496 7. 8. 2020 4. 9. 2020 ČEZ, a. s. 7001 Administrativní budova 3
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové administrativní budovy 3 podle požadavků vymezených v Zadávací dokumentaci a zpracované projektové dokumentaci pro stavební řízení, která je součástí této Zadávací dokumentace
 Z2020-027847 7. 8. 2020 neuvedena CEJIZA, s.r.o. SKYLIFT s.r.o.
Servis a opravy výtahů 2020 - 2023 3 213 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení řádného a nepřetržitého fungování výtahů provozovaných jednotlivými zadavateli, a to v souladu se všemi právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a technickými normami, tj. servis výtahů, jenž spočívá v poskytování těchto činností a služeb: a) pravidelných servisních činností; b) odstraňování běžných provozních poruch; c) provozu technického dispečinku a pohotovosti; d) dalších servisních činností a služeb.
 Z2020-027486 7. 8. 2020 7. 9. 2020 ČEPS, a.s. V450/428 - zdvojení vedení (P.0333), stavebně -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby V450/428 - zdvojení vedení (P.0333), stavebně - montážní práce Část 1 - V450/428 - zdvojení vedení, úsek VYS - st. č. 74 Část 2 - V450/428 - zdvojení vedení, úsek st. č. 74 - 150 Část 3 - V450/428 - zdvojení vedení, úsek st. č. 150 - BAB
 Z2020-027851 7. 8. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně BOSS engineering, spol. s r.o.
Rekonstrukce plynové kotelny tř. Gen. Píky 7 3 750 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce technologie stávající teplovodní plynové kotelny v budově kolejí Mendelovy univerzity v Brně /Správy kolejí a menz (SKM) na adrese tř. Gen. Píky 2005/7, 613 00 Brno. Rekonstrukce kotelny spočívá ve výměně stávající technologie kotelny a s tím spojené stavební úpravy.
 Z2020-027796 6. 8. 2020 neuvedena Obec TTasovice COLAS CZ, a.s.
TASOVICE_REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE_NOVÉ 5 798 316 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 Z2020-027715 6. 8. 2020 neuvedena Město Bradnýs nad Labem - Stará Boleslav Rekonstrukce komunikace a odvodnění střech 19 234 405 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v odvodnění komunikace a střech bytových domů ul. Pplk. Sochora, St. Boleslav a rekonstrukce místní komunikace v ul. Pplk. Sochora.
 Z2020-027418 6. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou odhad.cena 286 000 000 Kč
Předběžné oznámení Oprava 6-ti mostních objektů, sestávajících z 2 hlavních mostů (ev. č. 42-011..1, ev.č. 42-011..2) a 4 mostních ramp (ev.č. 42-011.1 - rampa 1, ev.č. 42-011.2 - rampa 2, ev.č. 42-011.3 - rampa 3, ev.č. 42-011.4 - rampa 4) a oprava, úprava či výstavba dalších vyvolaných objektů (inženýrské sítě a ostatní). Plnění zahrnuje stavební práce a služby (metoda Design - Build).
 Z2020-027721 6. 8. 2020 neuvedena Liberecký kraj Silnice Žáček s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - 26 940 587 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení souvislé údržby na dvou silnicích III. třídy v Libereckém kraji, v okrese Liberec. Konkrétně se jedná o silnici III/26817 hranice kraje - Cetenov (SO 001) a silnici III/2774 Všelibice - Cetenov (SO 002).
 Z2020-027313 6. 8. 2020 3. 9. 2020 ZOWADA s.r.o. Adaptace podnikatelského areálu v k.ú. Návsí odhad.cena 69 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Adaptace podnikatelského areálu v k.ú. Návsí“ v k. ú. Návsí, obec Návsí. Předmět veřejné zakázky bude realizován dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala za ZOWADA GROUP a.s. Ing. Noemi Lipusová, zodpovědný projektant Ing. Arch. Antonín Závada, ČKA 03839, autorizovaný architekt
 Z2020-027657 6. 8. 2020 neuvedena Městská část Praha 5 IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského 3 321 171 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy hospodářského objektu v areálu jeslí spočívající v zateplení obálky budovy a úpravě přilehlých zpevněných ploch. Dále je řešena úprava vedení venkovního plynového potrubí na fasádě, oprava střešního pláště a jeho zateplení. Podrobně viz ZD.
 Z2020-027795 6. 8. 2020 neuvedena Obec Hostěradice PB SCOM s.r.o.
HOSTĚRADICE_VÝROBNA LAHŮDEK-ODSTRANĚNÍ STAVBY 3 820 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu DEMOLICE STARÉHO OBJEKTU
 Z2020-027281 6. 8. 2020 15. 9. 2020 Česká republika - Městský soud v Praze MS Praha - REKO objektu CH, JANM - PD, AD, IČ a odhad.cena 3 884 297 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1.1 úprava stávající projektové dokumentace (do podoby nové úplné kompletní projektové dokumentace) a) Provedení všech nezbytných průzkumů c) Zhotovení dokumentace pro provedení stavby d) Průkaz energetické náročnosti budovy e) Zhotovení Dokumentace pro zadání veřejné zakázky 1.2 výkon autorského dozoru 1.3 výkon inženýrské činnosti 1.4 výkon funkce koordinátora BOZP
 Z2020-027683 6. 8. 2020 neuvedena Katastrální úřad pro Liberecký kraj V a N CL s.r.o.
KÚ Liberec - zateplení budovy, stavební práce 12 726 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj v Rumjancevově ulici č. 149/10 v Liberci. Stavební úpravy zahrnují zateplení obvodového pláště, výměnu stávajících výplní otvorů a zastínění severovýchodní fasády.
 Z2020-027747 6. 8. 2020 neuvedena Město Slaný OKNA LANGER s.r.o.
ZŠ Komenského náměstí dodávka a montáž oken Etapa 2 184 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a dveří včetně stavebních úprav na 2. Základní škole na Komenského náměstí, č. p. 618 ve Slaném, k.ú. Slaný. Předmět plnění spočívá ve výměně, dodávce a montáži eurooken na celé dvorní straně a východní štítové stěně budovy.
 Z2020-027639 6. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj PROMO REAL GROUP s.r.o.
Stavba polních cest C15, C16 a vodní nádrže VN100 15 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba vedlejších polních cest C 15, C 16 a tůně VN 100 v k. ú. Vlčice u Blovic. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic a navazujících částí k.ú. Komorno a Blovice. SO.101. polní cesta C 15 - Vedlejší polní cesta C15 o délce 707,36 m, je navržena jako jednopruhová v kategorii P 4,0/20 včetně krajnic, odvodnění, sjezdů a výhyben. Povrch cesty je z asfaltového betonu. SO.102 polní cesta C 16 - Vedlejší polní cesta C16 o délce 391,71 m je navržena jako jednopruhová v kategorii P 4,0/20 včetně krajnic, odvodnění, sjezdů, výhyben. Povrch cesty je z asfaltového betonu. SO.301. tůň VN 100 - Tůň je navržena s bezpečnostním přepadem do příkopu podél polní cesty C 15. Celkový retenční objem tůně je 1940 m3. Celková plocha hladiny tůně je 0,26518 ha
 Z2020-027400 6. 8. 2020 neuvedena Kraj Vysočina II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027743 6. 8. 2020 neuvedena Ústecký kraj INSKY spol. s r.o.
Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 24049-1 v 25 232 348 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu na komunikaci III. třídy 24049 v obci Roudnice nad Labem. Součástí opravy mostu je demolice stávajícího mostu, výstavba nového mostu, navazujících opěrných zdí a prahů a úprava předpolí. V rámci úpravy předpolí bude upravena niveleta a zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení na stávající komunikace. Přemosťovanou překážkou je místní komunikace v obci Roudnice nad Labem.
 Z2020-027658 6. 8. 2020 neuvedena Obec Petrovice u Karviné MH - STAVBY, s.r.o.
Stavební úpravy ZŠ Petrovice u Karviné 17 280 674 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební úpravy základní školy v Petrovicích u Karviné. Účelem stavebních prací je zlepšení vizuálních (oprava fasády na starých objektech) a tepelně-technických vlastností budov (zateplení přístaveb) a rekonstrukce sociálních zařízení. Stavební práce jsou zahrnuty v těchto projektových dokumentacích: -Zateplení přístavby jídelny a družiny u ZŠ Petrovice u Karviné (spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí) -Stavební úpravy ZŠ Petrovice Stavební úpravy ZŠ Petrovice - 2. etapa.
 Z2020-027638 6. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace STRABAG a.s.
Silnice III/48713: Velké Karlovice, most ev. č. 11 142 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je přestavba stávajícího silničního mostu ev. č. 48713-3 přes vodní tok Pluskovec. Most se nachází na silnici III/48713 v intravilánu obce Velké Karlovice. Jedná se o železobetonový rámový most, který bude odstraněn a nahrazen novým. Součástí stavby je úprava navazujících částí silnice III/48713, úprava stávajícího připojení místní komunikace a sjezdů, vybudování nových komunikací pro pěší, dočasná přeložka kabelů veřejného osvětlení a vybudování dočasné provizorní komunikace s mostním provizoriem během stavby.
 Z2020-027722 6. 8. 2020 neuvedena Obec Obecnice RIOS Příbram s.r.o.
,,Rekonstrukce základní školy v obci Obecnice“ 22 498 073 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem stavby je realizace stavebních prací v rámci projektu ,,Rekonstrukce základní školy v obci Obecnice“. Při realizaci dojde ke stavebním úpravám stávající části školy a přístavbě nové tělocvičny.
 Z2020-027711 6. 8. 2020 neuvedena Město Klobouky u Brna Projektové dokumentace pro společné územní a 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práci pro akci s názvem „Rozšíření kapacit infrastruktury pro výuku Tělesné výchovy a sportu - Sportovní hala Klobouky - zhotovitel projektové dokumentace" spočívající ve výstavbě nové sportovní haly.
 Z2020-027688 6. 8. 2020 neuvedena Obec Ostřetín První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
Stavební úpravy kuchyně a přístavba kuchyně MŠ 5 317 614 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětná stavba řeší stavební úpravy stávajícího stavu vlastní kuchyně se stávajícím zázemím, které je nevyhovující a přístavbu kuchyně, tj. rozšíření prostoru varny s doplněním chybějících prostor o sociální zázemí pro personál, denní místnost a sklady potravin. Přístavba bude realizována podél celého severního průčelí, tj. na hloubku 3,525 m a délku 18,9 m. Stávající MŠ se nachází na pozemku st. 240, uvažovaná přístavba bude realizována na pozemku p.č. 69/2 trvalý travní porost. Oba pozemky jsou v majetku obce Ostřetín č.p. 92.
 Z2020-027633 6. 8. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. Vodovod Konice- přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice 14 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky řeší výběr dodavatele na vybudování nového vodovodního přivaděče. Celková délka přivaděče je 5095 m. Vybudováním řadu dojde k posílením SV Konice jeho napojením na Vodovod Pomoraví. Maximální množství vody, které lze odebírat z VDJ Štarnov je cca 8,5l/s. V současnosti (tj. bez technických úprav v úseku VDJ Přemyslovice- VDJ Štarnov) je stávající volná kapacita ve VDJ Štarnov cca 2,5 l/s. Stavba se nachází v extravilánu obcí Nová Dědina, Štarnov, Zavadilka, a Konice.
 Z2020-027394 6. 8. 2020 7. 9. 2020 Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti Posílení strategického řízení v Mikroregionu odhad.cena 7 536 667 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle Mikroregionu Ostrožsko Veselsko dle jeho potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (odpadové hospodářství, sucho, veřejné osvětlení, rozvoj bydlení, veřejná zeleň, rozvoj cyklostezek, technická infrastruktura, rozvoj volnočasových aktivit). V rámci těchto oblastí budou vytvořeny dílčí strategie a koncepce rozvoje a pasporty. Veřejná zakázka je rozdělená na 4 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu, více či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 PASPORTY ČÁST 2 KONCEPCE BOJE SE SUCHEM ČÁST 3 STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY ČÁST 4 STUDIE PROVEDITELNOSTI
 Z2020-027723 6. 8. 2020 neuvedena Město Česká Lípa PROBO-NB, s.r.o.
Nákup vybavení pro JSDHO Dobranov a Česká 1 678 841 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa, JSDHO Dobranov a JSDHO Česká Lípa-Stará Lípa. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále dodání vybavení do místa plnění veřejné zakázky předání návodů k použití, obsluze a údržbě k dodávanému vybavení v českém jazyce předání záručních listů, popřípadě vyznačení délky záruční doby u jednotlivých částí dodávaného vybavení do dodacího listu zajištění bezplatného záručního servisu u dodávaného vybavení, je-li to relevantní, případně předání kontaktních údajů servisních míst, ve kterých bude záruční servis možno uskutečnit.
 Z2020-027779 6. 8. 2020 neuvedena Obec Bílý Kostel nad Nisou RODINNÉ DOMY LOKALITA "ZA NÁDRAŽÍM" BÍLÝ KOSTEL odhad.cena 18 160 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce spočívající ve výstavbě nové technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů. Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO.1 Komunikace SO.1.1 Odvodnění komunikace S0.2 Kanalizace SO.2.1 Kanalizační přípojky SO.3 Vodovod SO.3.1 Vodovodní přípojky \newline SO.4 Plynovod SO.5 Veřejné osvětlení SO.7 Veřejná zeleň SO.8 Úpravy stávajících rozvodů CETIN blíže v PD
 Z2020-027741 6. 8. 2020 neuvedena statutární město Frýdek-Místek INTOZA s.r.o.
Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. 7 860 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148. Rekonstrukcí bývalých prostor Komerční banky vzniknou nové prostory kanceláří, pokladen a podatelny, nové prostory pro klienty. Součástí bude i zřízení serverovny. Dále budou stavebně upraveny přidružené stávající kanceláře a přilehlé prostory části 1.NP. Vlastní rekonstrukce spočívá v provedení bouracích prací, v provedení nových podlahových konstrukcí, provedení dělících příček a podhledů, úprav ÚT a ZTI, instalaci klimatizačních jednotek, úprav a zřízení nových částí silnoproudých a slaboproudých instalací včetně jejich propojení se stávajícími rozvody a systémy. P
 Z2020-027435 6. 8. 2020 8. 9. 2020 Elektrárny Opatovice, a.s. Dodávky předizolovaného potrubí
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek účastníka, resp. dodavatele dodávat zadavateli topné a ohebné potrubí v předizolovaném provedení včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí a poskytovat služby v souvislosti s montáží a provozováním potrubí včetně stavebních dílů a komponentů potrubí dle jednotlivých objednávek zadavatele, resp. dílčích smluv, které bude dodavatel uzavírat se zadavateli za podmínek stanovených rámcovou dohodou.
 Z2020-027678 6. 8. 2020 10. 9. 2020 Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Zpracování analýz stávajícího nastavení a potřeb odhad.cena 3 345 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem plnění veřejné zakázky je: 1. Realizace průzkumů a analýza aktuálního nastavení (včetně zpracování analytických materiálů) a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotních službách v ČR 2. Zpracování analýzy a následné zpracování analytických materiálů mapujících dopad zadavatelem inovovaného nastavení a potřeby dalšího rozvoje dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních v České republice 3. Organizace čtyř úvodních workshopů (2x Praha, 2x Brno) pro získání informací ohledně stávajícího nastavení a možností realizace dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních s předpokládanou účastí zástupců 205 zdravotnických zařízení 4. Organizace čtyř workshopů (2x Praha, 2x Brno) v závěru realizace pilotního ověření inovovaného programu dobrovolnictví a možnosti jeho rozvoje v lůžkových zdravotních službách s předpokládanou účastí zástupců 205 zdravotnických zařízení....
 Z2020-027655 6. 8. 2020 neuvedena Liberecký kraj B R E X, spol. s r.o.
Most ev.č. 28624-3 přes potok Cedron 10 890 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce havarijního mostu 28624-3 a oprava dotčeného úseku stávající pozemní komunikace v původní dispozici. Most převádí trasu silnice III/28624 přes koryto Lhotského potoka mezi obcemi Jilemnice a Benecko. Rekonstrukce je vyvolaná havarijním stavem mostu a nevyhovujícími dopravně bezpečnostními poměry v navazujících úsecích komunikace. Dle aktuální provedené hlavní mostní prohlídky je spodní stavba mostu zařazena do stavebního stavu VII (havarijní) a nosná konstrukce do kategorie VII (havarijní).
 Z2020-027666 6. 8. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.
II/405 Brtnice - Zašovice 5 622 911 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava krytu dílčího úseku silnice II. třídy č. 405, který se nachází mezi obcemi Brtnice a Zašovice (okres Třebíč a Jihlava). Začátek opravovaného úseku (Z. Ú.) se nachází v km 13,825 na pracovní spáře pokládky emulzního mikrokoberce, a konec opravovaného úseku (K. Ú.) je v na konci obce Nová Brtnice v km 16,500 (vč. intravilánu obce Nová Brtnice).

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 302 204 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy