Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 82 346 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-014495 3. 5. 2021 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.
Brodacký Antonín s.r.o.
+3 další dodavatelé
MT013 - KMČ Slavonín a KMČ Droždín, opravy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-021275 14. 6. 2021 19. 7. 2021 Obec Borkovany Soustava rybníků pod Vysoudilkami odhad.cena 9 449 359 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba soustavy rybníků
 Z2021-020836 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc PD – novostavba budovy C1 II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020949 14. 6. 2021 neuvedena Pardubický kraj Zpracování projektové dokumentace na stavbu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021225 14. 6. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-Jih Rekonstrukce domu Dornych 122 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-021113 14. 6. 2021 neuvedena NET4GAS, s.r.o. SEPSAFE s.r.o.
3-WAY T-PIECE, STOPPLE FITTINGS FOR HP GAS 1 403 955 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je dodávka 3 ks. třícestné tvarovky a stopple tvarovky pro HP GAS PIPELINE MORAVIA
 Z2021-021261 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec odhad.cena 6 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vyškovec s rozšířeným obvodem na katastrální území Starý Hrozenkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na zpřístupnění pozemků a úpravu vodohospodářských poměrů v krajině. Vzhledem k specifické roztroušené zástavbě bez souvislého zastavěného území bude do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnuto celé katastrální území obce Vyškovec, mimo větší lesní celky, s rozšířeným obvodem do části navazujícího katastrálního území Starý Hrozenkov. Předpokládaná výměra řešeného území je v k.ú. Vyškovec a části...
 Z2021-021137 14. 6. 2021 neuvedena Město Šlapanice Cukrovar - nové centrum Šlapanic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení soutěže o návrh
 Z2021-020998 14. 6. 2021 neuvedena Česká agentura pro standardizaci Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021300 14. 6. 2021 neuvedena Škola Taekwon-do I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. LAVIATO s.r.o.
Sportovní hala Votice - novostavba 14 220 591 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu, na které je proveden vyztužený podkladní beton. Svislé konstrukce jsou zděné. Objekt je zastřešen příhradovými vazníky a prefabrikovanými panely. Základové pasy jsou založeny v nezámrzné hloubce. Šířka založení bude porovnána s výsledky geologického průzkumu a doložena statickým výpočtem.
 Z2021-021028 14. 6. 2021 20. 7. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Rámcová dohoda na dodatečné majetkoprávní odhad.cena 202 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Rámcová dohoda na dodatečné majetkoprávní vypořádání cca 10000 pozemků pod stavbami komunikací nebo jejich příslušenstvím. Součástí plnění jsou majetkoprávní činnosti zahrnující jednání s vlastníky a vedení procesu vypořádání vedoucí k nabytí potřebných pozemků zadavatelem. Součástí plnění je také oddělování pozemků a jejich ocenění v souladu s legislativou ČR.
 Z2021-021070 14. 6. 2021 23. 7. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména výstavbu plynové kotelny K8-K10 s rezervou pro další 2 stejné kotle, dodávku, montáž a zprovoznění kotlů tří kotlů každý o tepelném výkonu 36MWt K8-K10. Pro všech 5 kotlů budou vybudovány všechny připojovací místa a společné části díla.
 Z2021-021302 14. 6. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky STAVOS Příbram a. s.
Příbram - výstavba montované haly 11 063 632 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování nové přízemní nepodsklepené montované haly včetně inženýrských sítí, přístupových komunikací a vsakovacího objektu pro povrchovou vodu. Hala bude umístěna v areálu věznice Příbram.
 Z2021-021259 14. 6. 2021 neuvedena Město Zliv SWIETELSKY stavební s.r.o.
Stavební úpravy a rozšíření hokejbalového hřiště + 2 899 674 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební úpravy stávajícího objektu zázemí hokejbalu, jeho rozšíření o šatny se sociálním zařízením, přesun trestných lavic a boxu pomocných rozhodčích, rozšíření o samostatný objekt šatny s technickým zázemím, dále terénní úpravy východního svahu s vytvořením otevřeného sezení (tribuny) a celkové oplocení areálu, výměna mantinelů a oprava stávajícího asfaltového povrchu, celková renovace povrchu tenisových kurtů, kompletní výměna zastaralých halogenových osvětlovacích těles za nová LED svítidla a kompletní nátěr venkovních dřevěných konstrukcí (fasáda, podhledy apod.)
 Z2021-021061 14. 6. 2021 19. 7. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Přerov - Výstavba a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 01.03 Boxů na tříděný odpad a výstavbu nového objektu SO 07.08 Odpadové hospodářství včetně všech výkopových, zemních, stavebních a montážních prací. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
 Z2021-021304 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Brněnské komunikace a.s. MSKP - Etapa 2 - projektová dokumentace pro odhad.cena 7 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) a autorského dozoru stavby (AD) vše v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to pro Etapu 2 v rámci akce „Multifunkční sportovní kulturní pavilon“ (MSKP), která řeší vazbu prodloužení ulice Křížkovského na základní dopravní skelet s propojením ve směru křižovatky Bauerova - Hlinky.
 Z2021-021337 14. 6. 2021 neuvedena Zlín Net a.s. NWT a.s.
Vybudování síťové infrastruktury 3 259 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu NGA sítě, intervenční oblast 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov spočívající zejména v následujících činnostech: zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, výkon autorského dozoru, zpracování seznamů pozemků dotřených stavbou, vyhotovení a projednání návrhů smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, vyhotovení trubkového a trubičkového plánu, vyhotovení vláknového a kabelového plánu.
 Z2021-021072 14. 6. 2021 14. 7. 2021 ČEPS, a.s. V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 - TR HBM, stavebně-montážní práce
 Z2021-021265 14. 6. 2021 16. 7. 2021 DIAMO, státní podnik Odvodnění odkaliště K III - Nákup betonové směsi odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky betonové směsi během stanoveného období na stavbu - Odvodnění odkaliště K III (Mydlovary).
 Z2021-021266 14. 6. 2021 16. 7. 2021 DIAMO, státní podnik Odvodnění odkaliště K III - Nákup betonových odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky betonových výrobků během stanoveného období na stavbu - Odvodnění odkaliště K III.
 Z2021-021286 14. 6. 2021 15. 7. 2021 Brněnské komunikace a.s. Opravy kaveren a související práce - rámcová odhad.cena 5 999 999 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravách kaveren ve statutárním městě Brně, a to dle výkazu výměr.
 Z2021-020931 14. 6. 2021 20. 7. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 - 292,8 odhad.cena 260 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení V km 288-292 se provede obnova celé konstrukce vozovky vč. lokální výměny AZ. Provede se nový bezúdržbový SDP. Výměna závěrů na mostech, obnova odvodnění. V místech křížovatky Lipník bude nahrazen stávající CBK v trase a na větvi za nově položené AHV. Poruchy CB krytu v daném úseku tvoří zejména rozpad betonu na příčné spáře, která se vyskytuje ve stádiu trhlin až výtluků. Mapové trhliny a podélné trhliny. Na AHV se vyskytují příčné trhliny rozvětvené, podélné trhliny a výtluky.
 Z2021-021309 14. 6. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace MDS solution s. r. o.
III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1, opakovaná 5 440 023 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu č. 36041-1 převádějící silnici přes trvalou vodoteč potoku Bobrůvka, který je tvořen kamennou spodní stavbou s uloženou nosnou konstrukcí z ocelových nosníků a betonové desky a k narovnání směrového řešení a rozšíření převáděné komunikace na předmětném mostě a navazujícího úseku.
 Z2021-020887 14. 6. 2021 neuvedena Vojenská nemocnice Brno VN Brno - obměna a nákup zdravotechniky pro odhad.cena 9 375 126 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby.
 Z2021-021308 14. 6. 2021 neuvedena Město Vyškov Stavební úpravy ulice Nádražní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-020841 14. 6. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality psychiatrické péče - Rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021318 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj EUROVIA CS, a.s.
Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, 18 927 780 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba „Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí“, která je částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Němčí. Jedná se o rekonstrukci čtyř hlavních polních cest a zatravněnou údolnici. Účelem realizace je především zpřístupnění zemědělských pozemků pro jejich vlastníky, realizací zatravněné údolnice dojde ke zvýšení ochrany ZPF před vodní erozí. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: SO-01 Hlavní polní cesta HC1e, SO-02 Hlavní polní cesta HC3a, SO-03 Hlavní polní cesta HC3b, SO-04 Hlavní polní cesta HC4, SO-05 Zatravněná údolnice ZÚ1.
 Z2021-021161 14. 6. 2021 12. 7. 2021 Česká pošta, s.p. Kartonové obaly pro archivaci dokladů poštovního odhad.cena 1 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kartonových obalů pro archivaci a ukládání dokladů poštovního platebního styku. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
 Z2021-021345 14. 6. 2021 neuvedena Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Rozšíření saunového provozu a wellness služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-021009 14. 6. 2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Analýzy vzorků pevných matric v roce 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021075 14. 6. 2021 30. 9. 2021 Veolia Energie Kolín, a.s. „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část A: Úpravy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část A: Úpravy kotle K5 pro spalování biomasy“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje úpravu kotle K5 pro spalování biomasy a dosažení jmenovitého výkonu kotle - 50t/h přehřáté páry. Na kotli K5 bude účastníkem navržena a provedena úprava stávající dopravy a dávkování paliva, úprava spalovacího procesu, vzduchového systému kotle a případné další úpravy tak, aby byly dodrženy uvedené technické parametry a legislativní požadavky na emisní limity.
 Z2021-021138 14. 6. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj Realizace transbordéru jako bezpečného propojení odhad.cena 29 000 000 Kč
Předběžné oznámení Cílem projektu je vybudování transbordéru přes řeku Moravu, který umožní cyklistům a chodcům přemístění z jednoho břehu na druhý a tím navazující propojení cyklostezky podél Baťova kanálu. Jedná se o novou stavbu sestávající ze 4 stavebních objektů transbordér, zázemí se sociálním zařízením, přípojky a zpevnění a rozšíření hráze, včetně vrtané studny a přípojek.
 Z2021-021203 14. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR REMAT Plus Zlín, s.r.o
STAVBY SR group s.r.o.
I/54 Archlebov - oprava mostu ev.č. 54-006 6 889 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu ev.č. 54-006 a následná výstavba nového mostu z ŽB monolitického polorámu založeného na mikropilotách s délkou přemostění 4 m
 Z2021-021041 14. 6. 2021 19. 7. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Přerov - Demolice objektů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dílo zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 50 Objektu Chladící ventilátorové věže a přidruženého objektu SO 51 Chladící věže Baltimore včetně silového napájení, měření, rozváděčů a kabelových tras od věží do příslušných rozváděčů rozvodny a rozvodny SKŘ a dále manipulačních a montážních ploch, včetně všech výkopových, zemních, stavebních a montážních prací. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
 Z2021-021162 14. 6. 2021 neuvedena Jihočeský kraj Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021202 14. 6. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava ATRIS, s.r.o.
Dětské centrum Domeček - PD+IČ+AD 2 348 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Dětské centrum Domeček" v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Předmět konkrétně zahrnuje: - vypracování dokumentace pro vydání společného povolení, - výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného společného povolení, - vypracování dokumentace pro provádění stavby, - vypracování plánu BOZP včetně zajištění funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby, - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
 Z2021-021342 14. 6. 2021 neuvedena Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Temstav AB, s.r.o.
Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 8 771 268 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je 1. etapa rekonstrukce objektu 13. MŠ v Písku. V rámci stavebních prací bude řešena rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalací, vytápění, zdravotních instalací a vnitřních prostor v západní části objektu od centrálního schodiště (včetně schodiště) v rozsahu 1.NP a 2.NP. V úrovni 1.PP budou uvedené úpravy provedeny v celém rozsahu podlaží. Součástí této etapy bude i provedení zateplení střešní roviny.
 Z2021-021344 14. 6. 2021 19. 7. 2021 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Rekonstrukce stáje č. 3 ve Střednicích odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebního díla „Rekonstrukce stáje č. 3 ve Střednicích“, které spočívá v provedení přestavby a modernizace objektu stáje č. 3 zadavatele umístěného na pozemku p. č. st. 74 v k. ú. Střednice [787965] a jeho přilehlého okolí. Jedná se o vepřín určený pro chov experimentálních prasat.
 Z2021-021094 14. 6. 2021 20. 7. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Modernizace TKV - Oběhová stanice Karviná
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Funkční dílo, které zahrnuje především dodávku dvou kusů nových oběhových čerpadel s frekvenčními měniči, potrubní rozvody, uložení, izolace, elektro a MaR prvky pro bezvadný provoz Díla.
 Z2021-021077 11. 6. 2021 neuvedena Město Vimperk Delmonte Bauinvest s.r.o.
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ VIMPERK 3 983 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět plnění veřejné zakázky je novostavba multifunkčního hřiště, která zahrnuje: novostavbu : SO - 1 : multifunkčního hřiště o rozměru hřiště 32 x 64 m čisté hrací plochy, přičemž na dané ploše vznikne jedna hrací plocha, která bude provedena ve formě umělého travního koberce III.generace, venkovní obvod bude ohraničený oplocením o výšce 4,0 m, za branami potom zvýšené oplocení na 6,0 m. Vně oplocení cca v 1/3 potom umístěny 4 ks osvětlovací stožáry s umístěnými LED osvětlovacími hlavicemi. Tato stavba bude provedena na pozemcích p.č. 645/1, 649 SO-2 : vnitřní přívod NN pro osvětlení hřiště přes pozemky p.č. 645/1 a 649 vše v k.ú. Vimperk, které bude sloužit pro napájení světel a osvětlení hřiště. Zakázka bude financována z finančních prostředků poskytovatele dotace Národní sportovní agentury, Výzva č. 12/2020 Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč. Bližší informace k...
 Z2021-021008 11. 6. 2021 neuvedena Vojenská nemocnice Brno VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-021125 11. 6. 2021 neuvedena Obec Radiměř Novostavba společenského domu v obci Radiměř odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-020711 11. 6. 2021 neuvedena Kraj Vysočina Technický dozor stavebníka 2021 IV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021081 11. 6. 2021 neuvedena Správa Krkonošského národního parku VH-stavební práce, s. r. o.
Stavební a inženýrská firma Klimeš s. r. o.
+1 dodavatel
Opravy komunikací po přívalových deštích z jara 1 964 709 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou likvidace povodňových škod, které byly způsobeny jarním táním a přívalovými dešti na 11 komunikacích na územních pracovištích Černý Důl, Horní Maršov a Pec pod Sněžkou. Podrobná specifikace zakázky je popsána v zadávací dokumentaci, která je přístupná na profilu zadavatele. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel dělení zakázky na 11 částí dle jednotlivých cest.
 Z2021-021057 11. 6. 2021 neuvedena Obec Samotišky Zpracování projektové dokumentace včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-021130 11. 6. 2021 2. 7. 2021 Město Petřvald Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní odhad.cena 33 961 717 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Revitalizace školní družiny a jídelny - vybudování části družiny a přesunem spojovacího krčku dojde k vytvoření předprostoru v blízkosti vstupu do družiny a hlavního vstupu v administrativním objektu základní školy.
 Z2021-020758 11. 6. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje Modernizace mostu ev. č. 3227-3 Řečany nad Labem – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021151 11. 6. 2021 neuvedena Obec Všechovice StaniOn s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA KULTURNÍHO DOMU 29 777 943 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy a nástavbu stávajícího objektu kulturního domu v obci Všechovice. V rámci stavby budou provedeny bourací a demontážní práce v rámci stavebních úprav a nástavby kulturního domu a bourací práce v okolí objektu.
 Z2021-021053 11. 6. 2021 neuvedena Obec Moravský Písek Sdružení Moravský Písek
Revitalizace bytového domu Moravský Písek 21 149 683 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava objektu č.p. 761 na bytový dům. V rámci projektu vznikne 12 bytů pro potřeby sociálního bydlení a 4 byty z vlastních zdrojů.
 Z2021-020732 11. 6. 2021 13. 7. 2021 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace II-104 Davle-Bohuliby odhad.cena 61 193 786 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o opravu stávající silnice II/104 a to v úseku od napojení na silnici II/102 v Davli až po pracovní spáru, která se nachází cca 127 m za křižovatkou s MK vedoucí na Bohuliby. Z tohoto úseku je vyjmuta část vedoucí přes most Vltavanů a část tvořící průtah obcí Petrov. Tyto úseky byly rekonstruovány v předchozích letech. Celková délka opravy je 3911,6 m a je rozdělena na 3 úseky. Stavební záměr byl projednán v rámci stavebního řízení. Oprava bude prováděna dle PD (PDSP), kterou zpracovala firma PROMIKA s.r.o. v 4/2020. Součástí zakázky je projednání a realizace DIO.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 196 328 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy