Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 81 020 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-012705 15. 4. 2021 neuvedena Obec Doksy KOSTKA stav s.r.o.
Přístavba a nástavba ZŠ a MŠ Doksy 22 305 226 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Přístavba a nástavba ZŠ a MŠ Doksy“. Předmětem projektu je propojení stávající ZŠ a MŠ. Jedná se tedy o přístavbu a nástavbu k stávající ZŠ a MŠ.
 Z2021-012691 15. 4. 2021 neuvedena Městys Polešovice STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Obecní bydlení Polešovice - bytový dům 10 750 938 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Novostavba obecního bytového domu se čtyřmi bytovými jednotkami a související práce.
 Z2021-012695 15. 4. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Značky Morava a.s.
D1,D2,D52 Oprava svodidel po DN 2021-2022 11 715 745 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava svodidel po dopravních nehodách na dálnicích D1, D2 a D52 ve správě SSÚD č. 6 Chrlice a SSÚD 7 Podivín
 Z2021-012850 15. 4. 2021 neuvedena město Český Dub COLAS CZ, a.s.
Město Český dub rekonstrukce místních komunikací v 4 295 343 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Město Český dub rekonstrukce místních komunikací v začleněných obcích je obnova povrchu místních komunikací ve městě Český Dub, rozprostírající se na pozemcích:
 Z2021-012857 15. 4. 2021 neuvedena Obec Jevišovka S-A-S STAVBY spol. s r. o.
Přístavba budovy obecního úřadu č. p. 98 Jevišovka 7 531 556 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy obecního úřadu s přístavbou mateřské školy. Jedná se o novou přístavbu ke stávajícímu objektu a rozšíření stávající herny s terasou pro výstup z herny. Součástí předmětu veřejné zakázky je také přeložka vodovodu a plynovodu, dešťová kanalizace, komunikace a zpevněné plochy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
 Z2021-012308 15. 4. 2021 13. 5. 2021 Karlovarský kraj Zpracování projektové dokumentace na zhotovení odhad.cena 14 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění aktualizace stávající studie a získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro realizaci stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně inženýrských služeb vedoucích k zajištění potřebných povolení pro stavbu, součinnost zpracovatele projektové dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce a činnost autorského dozoru při realizaci stavby. Dokumentace má být projektována za využití metody BIM (Building Information Modeling).
 Z2021-012851 15. 4. 2021 neuvedena Městys Bohdalov VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
Bohdalov - zkapacitnění jednotné kanalizace 6 577 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednotné kanalizace v severní části městyse, včetně přeložení vodovodu.
 Z2021-012797 15. 4. 2021 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem Jan Rytíř
Jizerská 10 - 18 - velkoplošná oprava chodníku 376 467 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy chodníku v ul. Jizerská u objektu Jizerská č.o. 10 - 18, Ústí nad Labem.
 Z2021-012149 15. 4. 2021 13. 5. 2021 Svazek obcí Pod Beckovem Projektová dokumentace a inženýrská činnos ZŠ Pod odhad.cena 1 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem zakázky bude vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, spolu s dokumentací bourací a demoliční, včetně získání stavebního povolení, veškerá související inženýrská činnost, dokumentace pro provedení stavby včetně kompletního výkazu výměr a oceněného rozpočtu, poskytování odborné konzultace při výběru dodavatele stavebních prací, poskytnutí autorského dozoru při stavbě vlastní. Obsahem projektové dokumentace jsou stavební a technologické části na rekonstrukci a přestavbu historických objektů v obci Měšice na základní školu.
 Z2021-012780 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Město Plumlov ČOV a kanalizace Plumlov, Žárovice, Soběsuky a odhad.cena 38 978 232 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek v místní části Hamry ve městě Plumlov. Gravitační splašková kanalizace bude zhotovena z trub PVC-U SN12 DN 250 mm a z vícevrstvého PE 100RC SDR11 DN 280 mm (stoka B8-1 a část stoky B8-4) o celkové délce 1996,0 m. Tlaková kanalizace bude zhotovena z vícevrstvého PE 100RC SDR 11 DN 110 mm o celkové délce 1640,0 m. Na stokách nové kanalizace bude osazeno celkem 6 čerpacích stanic, které budou realizovány technologií spouštěné studny. Součástí realizace bude dodávka technologického vybavení čerpacích stanic. Kanalizační přípojky budou zhotoveny z plnostěnného PVC-U SN 12 SN 160 mm o celkové délce 666,0 m. Na kanalizačních odbočkách budou osazeny v počtu 105 ks revizní šachty DN 400-425. Součástí realizace bude zapravení výstavbou narušených komunikací.
 Z2021-012229 15. 4. 2021 18. 5. 2021 Správa železnic, státní organizace Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město odhad.cena 68 103 620 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)“ (dále též „stavba“) je zhotovení: a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, b) Doprovodné dokumentace k ZP, c) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení, d) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, e) Zpracování oznámení záměru dle přílohy č. 3 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace dle přílohy č. 4 (dále jen „dokumentace EIA“) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, f) Součástí Díla budou také příslušné podklady pro posuzování koncepcí aktualizací Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, pokud budou ze strany KÚ Středočeského kraje požadovány a podklady pro pořizovatele změny územního plánu města Mladá Boleslav.
 Z2021-012680 15. 4. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace COLAS CZ a.s.
III/2451-Stará Boleslav 12 360 707 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Technologie opravy spočívá v odfrézování 100 mm stávajícího živičného krytu v celém úseku. Dále budou odstraněny nánosy z krajnic, přičemž veškerý materiál bude dopraven na skládku. Na vybraných úsecích (přesná lokalizace bude určena při předání staveniště) dojde k odfrézování podkladních asfaltových vrstev v mocnosti 50 mm a následně k výměně konstrukčních vrstev do hloubky 150 mm. Celková plocha požadované výměny konstrukčních vrstev je 1000 m2. Na místech, kde dojde k výměně konstrukčních vrstev bude položeno 50 mm asfaltové vrstvy ACP a v celém úseku pak 50 mm asfaltových vrstev ACL a 50 mm ACO viz. položkový rozpočet. Asfaltové vrstvy budou pokládány vč. spojovacích postřiků. Před pokládkou asfaltových vrstev bude provedena výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Na závěr budou provedeny asfaltové zálivky, zřízení krajnic a vodorovné dopravní značení v provedení barva...
 Z2021-012452 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Energetické úspory v objektech Psychiatrické odhad.cena 220 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření (po dobu nejméně 10 let), přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, poskytne zadavateli smluvní záruky za dosažení smluvně stanovených úspor energie, za dosažení snížení emisí CO2 a za dosažení očekávaných ekonomických přínosů projektu.
 Z2021-012787 15. 4. 2021 neuvedena Městská část Praha 7 JK stav - realizace staveb s.r.o.
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních 5 737 842 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel zadává zakázku na stavební práce s názvem „U Uranie 45/5, Praha 7“, která je rozdělena na části A a B. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Část A. Stavební práce této části A spočívají v provedení rekonstrukce domovních rozvodů vody a kanalizace a úprav vybraných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17. Zatím chystaná, ale nevypsaná Část B představuje půdní vestavbu a přístavbu výtahu.
 Z2021-012253 15. 4. 2021 17. 5. 2021 Česká republika - Ministerstvo vnitra Novostavba objektu Brno Hrázní 170/1 odhad.cena 206 611 570 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby v rozsahu: • projektové dokumentace zpracované společností RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň, IČO: 491 94 852, vedené pod názvem „Novostavba areálu, projektová příprava, Brno, Hrázní 170/1““, a všech jejích částí, • soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
 Z2021-012760 15. 4. 2021 18. 5. 2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část odhad.cena 8 601 006 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová dokumentace řeší přestavbu a doplnění komunikací pro pěší. Součástí projektové dokumentace jsou i sadové úpravy, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování dětského hřiště a doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, kontejnerová stání apod.).
 Z2021-012730 15. 4. 2021 neuvedena Vojenský výzkumný ústav, s.p ESOX, spol. s r.o.
Výstavba zpevněné plochy a skladové haly Objekt E 9 825 283 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba zpevněné plochy a skladové haly Objekt E na Terénním pracovišti VVÚ ve Vyškově Kamenná chaloupka, které je umístěno ve vojenském újezdu Březina, na základě stavebního povolení vydaného dle schválené projektové dokumentace.
 Z2021-012212 15. 4. 2021 neuvedena Statutární město Brno P.P. Architects s.r.o.
Jednací řízení bez uveřejnění - DPS Bystrc - 8 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o veřejnou zakázku na služby na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu DPS Bystrc. Zakázka je zadána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 65 ZZVZ v návaznosti na soutěž o návrh podle § 143 ZZVZ.
 Z2021-012693 15. 4. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje IMOS Brno a.s.
III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st, 17 799 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce přestupního uzlu integrovaného dopravního systému JMK na sil. III/4155 u železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou. Jedná se o rekonstrukci úseku silnice III/4155, provedení autobusových zálivů, parkoviště, komunikace pro pěší, přeložky vodovodu, přípojky vodovodu, objízdné trasy a dalších souvisejících prací.
 Z2021-012783 15. 4. 2021 6. 5. 2021 Obec Vidče Nadstavba základní školy ve Vidče odhad.cena 31 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o nástavbu stávající budovy základní školy ve Vidče. Bližší podpis viz PD
 Z2021-012856 15. 4. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje MS Stavmont s.r.o.
Most ev. č. 173-005 za Rojicemi 8 734 186 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 173-005 u obce Rojice. Stavba je umístěna na stávajícím zemním tělese (násypu) komunikace II/173, které zároveň tvoří hráz Velkorojického rybníka. Nový most je navržen jako rámový most o jednom poli o světlosti 10,0 m, tvořený vodorovnou příčlí s přímkovými náběhy, proměnnými stěnami a základem. Založení mostu je navrženo plošné částečně podporované mikropilotami. Silnice na mostě bude provedena v kategorii S7,5 v extravilánovém provedení. Šířka mezi obrubami je 7,5 m, na mostě nejsou chodníky. V rozsahu stavby dojde ke kompletní výměně konstrukce vozovky. Celková délka úpravy v rámci rekonstrukce mostu bude 75 m.
 479934 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy Šumavské Hoštice 1 678 350 Kč
Oznámení o změně
 Z2021-012670 15. 4. 2021 neuvedena Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ELTE, s.r.o.
Výstavba podzemní těsnící clony (stěny) v lokalitě 13 670 424 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zhotovení podzemní těsnicí clony v rozsahu zpracovaného prováděcího projektu. Podrobně viz ZD.
 Z2021-012813 15. 4. 2021 neuvedena Město Česká Skalice MATEX HK s.r.o.
Lávka přes přivaděč, Česká Skalice 5 269 103 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové ocelové lávky přes přivaděč v České Skalici. Součástí veřejné zakázky je demolice stávající dřevěné lávky, která je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. V rámci zakázky je řešena i problematika úpravy a obnovy komunikací na obou předmostích včetně veřejného osvětlení.
 Z2021-012644 15. 4. 2021 neuvedena Město Hrochův Týnec TeS, spol. s r.o. Chotěboř
BW-Stavitelství, s.r.o.
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ HROCHŮV TÝNEC 5 868 036 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatelů, kteří zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky formou stavebních prací a souvisejících dodávek v rámci následujících částí VZ: I.ČÁST I.: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ HROCHŮV TÝNEC V rámci této části se jedná o stavební úpravy kuchyně ZŠ Hrochův Týnec. Dispoziční uspořádání je rozděleno do dvou samostatných úseků, které jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke křížení čistých úseků s nečistými. Kuchyň bude sloužit k přípravě obědů a bude napojena na stávající instalace objektu. II.ČÁST II.: GASTRO VYBAVENÍ V rámci této části se jedná o dodávku gastro vybavení do kuchyně ZŠ Hrochův Týnec zahrnující např. skladové regály, plošinový vozík, profesionální chladničku, profesionální mrazničku, příjmovou váhu, pracovní, mycí a chlazené stoly, hnětací a šlehací stroj, nářezový stroj, krouhač zeleniny, konvektomat, kondenzační a...
 Z2021-012363 15. 4. 2021 18. 5. 2021 Povodí Ohře, státní podnik VD Kryry-předprojektová příprava-generální odhad.cena 53 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je předprojektová příprava vodního díla Kryry. Jedná se o návrh technického řešení a zajištění potřebných podkladů. Jedná se o studie, posudky, hydrotechnický návrh konstrukcí, matematický model navrhovaných objektů, specifikaci požadavků na další průzkumy a další související činnosti, včetně geodetického zaměření a základního inženýrskogeologického průzkumu a projektového managementu přípravy.
 Z2021-012802 15. 4. 2021 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem Jan Rytíř
Za Válcovnou - velkoplošná oprava chodníku - 2. 219 956 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je realizace 2. etapy velkoplošné opravy chodníku v ul. Za Válcovnou, Ústí nad Labem.
 Z2021-012453 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Úřad práce České republiky ÚP ČR - Pardubice - výstavba dvou objektů odhad.cena 264 707 731 Kč
Předběžné oznámení Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení stavby nového úřadu práce v Pardubicích dle stavebního povolení ze dne 31.7.2014 ve znění pozdější změn, vodního díla ze dne 8.8.2014 ve znění pozdějších změn a provedení dopravních staveb ze dne 3.9.2014 ve znění pozdějších změn.
 Z2021-012818 15. 4. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice ČESKÉ BUDĚJOVICE, ZEYEROVA ULICE STAVEBNÍ ÚPRAVY odhad.cena 10 140 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je 2. etapa stavebních úprav komunikace včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení Zeyerovy ulice v Českých Budějovicích v rámci stavebních objektů SO 101 - pouze větev A a B, SO 01.3, SO 02.3, SO 03.3, SO 04.3, SO 05.3, SO 06.3, SO 10 a SO 11. Součástí plnění zakázky jsou i sadové úpravy a následná péče o vysazenou zeleň po dobu trvání záruky. Zadavatel upozorňuje, že předmětem plnění veřejné zakázky je i nutná koordinace prací s prováděním přeložek inženýrských sítí jiných vlastníků dle bodu m) souhrnné technické zprávy prováděcího projektu. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací PDPS. Na plnění této veřejné zakázky budou uzavřeny dvě smlouvy, jedna na vlastní stavební úpravy dle SO 101 - pouze větev A a B, SO 01.3, SO 02.3, SO 03.3, SO 04.3, SO 05.3 a SO 06.3. Druhá smlouva bude uzavřena na provedení sadových úprav dle SO 10 a SO 11. Předmětem této VZ...
 Z2021-012823 15. 4. 2021 neuvedena Doudleby nad Orlicí MARHOLD a.s.
PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA ZŠ DOUDLEBY NAD ORLICÍ - 11 697 205 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele či dodavatelů, kteří zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky formou stavebních prací a souvisejících dodávek v rámci následujících částí této veřejné zakázky: ČÁST I. PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA ZŠ DOUDLEBY NAD ORLICÍ - 4.NP V rámci této části se jedná o stavební úpravy podkroví stávajícího objektu ZŠ Doudleby nad Orlicí, díky nimž vzniknou 4 nové učebny, 2 kabinety a sborovna se společnou chodbou. Jednotlivé podkrovní prostory jsou strojně chlazeny a větrány přirozeně okny. Pro distribuci chladu jsou ve všech učebnách, kabinetech a ve sborovně navrženy nástěnné chladící jednotky. Celý systém chlazení obsluhuje jedna kondenzační jednotka, která je umístěna na ploché střeše u schodiště. Jednotlivé příčky jsou navrženy v SDK systému. ČÁST II. MODERNIZACE KOTELNY ZŠ DOUDLEBY NAD ORLICÍ. V rámci této části se dojde k...
 Z2021-012753 15. 4. 2021 neuvedena Město Krupka ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A HRADEBNÍ ZDI NA 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem stavby je stabilizace svahu příjezdové komunikace a hradební zdi postižené opakovanými události porušení statické celistvosti opěrné-hradební zdi a svahu cesty. Vlivem mimořádných událostí došlo ke zřícení části kamenné zdi hradebního systému a k ohrožení níže položených soukromých objektů. Předmětná stavba bude realizována na parcele č. 3462, která je vedena jako ostatní plocha využívaná jako ostatní komunikace. Komunikace vede cca ve směru sever-jih, na jihu se mírně stáčí k východu. Na západní straně je komunikace lemovaná stávající kamennou opěrnou stěnou, pod touto stěnou se nachází lesní porost prudce se svažující směrem k západu. Zajištění svahu a oprava kamenné ohradní zdi nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizací díla se nemění účel užívání území. Stavba je koncipována s ohledem na zachování charakteru původního zdiva historické výstavby hradu.
 Z2021-012747 15. 4. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-sever Calypso Group, s.r.o.
Nafukovací haly 7 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna dílů dvou nafukovacích hal v areálu ZŠ, dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2021-012590 14. 4. 2021 neuvedena Městys Katovice Mateřská škola Katovice - 1. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-012574 14. 4. 2021 neuvedena Obec Dubné Auböck s.r.o.
„Zateplení ZŠ s rekuperací v obci Dubné“ 5.1a) 17 780 171 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, týkající se zateplení ZŠ s rekuperací v obci Dubné.
 Z2021-012529 14. 4. 2021 neuvedena Obec Březno HERKUL a.s.
„Obnova komunikací a VO v ulici Zahradní“ 7 147 414 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch v lokalitě Zahradní v obci Březno. Předmětem stavby je oprava a rekonstrukce stávajících místních komunikací a provedení přilehlých chodníků, dále oprava a doplnění parkovacích ploch a rekonstrukce veřejného osvětlení. Jedná se o místní komunikace funkční skupiny C, obousměrné, směrově nerozdělené, typ příčného uspořádání MO2cp. Stavba je členěna na 3 trasy komunikací, přilehlé a samostatné trasy chodníků, plochu 6 parkovišť plochy rozšířené zeleně a rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci řešených ploch. Také je navržena úprava stávajících sjezdů na přilehlé pozemky a k nemovitostem. Sjezdy do objektů a na pozemky budou upraveny tak, že výškový rozdíl mezi komunikací a sjezdem je max. 0,04 m. Sjezdy budou opatřeny varovným pásem dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
 Z2021-012519 14. 4. 2021 neuvedena Obec Potštejn STATING s.r.o.
VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V POTŠTEJNĚ 11 774 901 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě objektu, který bude sloužit jako požární zbrojnice a infocentrum. Výstavba bude započata poté, co se odstraní stávající objekt na dotčených stavebních parcelách. Předmětná demolice stávajícího objektu není součástí této veřejné zakázky. Objekt je navržen jako přízemní s plochou střechou a garáží vystupující jako druhá hmota objektu. Fasády do ulice jsou obehnány kamennou obezdívkou z místního pískovce. Hmota garáže je obložena dřevěným obkladem. Výrazné je zapuštěné podloubí. Na hmotě garáže je umístěn nápis „hasiči POTŠTEJN“
 Z2021-012637 14. 4. 2021 neuvedena Město Chropyně SOVIS CZ a.s.
Oprava ocelového mostu Chropyně MS ev.č. CHR - M01 2 369 511 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava ocelového mostu Chropyně MS ev.č. CHR - M01 ležící v okrajové části obce Chropyně v k. ú. Chropyně. Zatřídění ocelové konstrukce dle ČSN EN 1090-2 a A1 - jedná se o třídu EXC3. Most leží na místní komunikaci, překážkou tvoří vodní tok Malá Bečva. Stavba je členěna následovně: - Demontáž konstrukce MS - Oprava vodorovné konstrukce MS - Oprava spodní stavby - Zpětná montáž konstrukce MS - Úprava koryta (odstranění náletových dřevin) - Oprava místní komunikace
 Z2021-012466 14. 4. 2021 14. 5. 2021 Obec Brod nad Tichou Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace v obci včetně částí přípojek na veřejném pozemku.
 Z2021-012572 14. 4. 2021 neuvedena Obec Radošov Colas CZ
Oprava místních komunikací 2020 918 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místních komunikací Radošov 2020 1.etapa ,vjezdy u požární nádrže, výměra cca 450m2, kompletní rekonstrukce včetně odvodnění hráze požární nádrže a vjezdu č.p. 32 a odvedení vody z hlavní komunikace pomocí obrubníků 2.etapa ,vjezd u studny, odvodnění pomocí obrubníků 3.etapa , silnice dražka , výměra cca 810m2, pokládka asfaltového povrchu ACO, u vjezdu č.p.48 odvodňovací kanálek 4.etapa ,vjezd Kafuňkovi ( kadeřnictví ), výměra cca 225m2, kompletní rekonstrukce 5.etapa, vjezd Caha, výměra cca 15m2 kompletní včetně výměny skruží v délce 3m
 Z2021-012505 14. 4. 2021 neuvedena Obec Tišice STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
Dostavba ZŠ Tišice - nový pavilon 26 994 207 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce „Dostavba ZŠ Tišice - nový pavilon“ je zejména realizace nového pavilonu ZŠ v intravilánu v k.ú. Kozly u Tišic. Nový pavilon je navržen nepodsklepený, dvoupodlažní. Součástí stavby jsou čtyři provozní soubory - topení, vzduchotechnika, gastro a výtah. Předmětem plnění jsou dále související projekční práce.
 Z2021-012532 14. 4. 2021 neuvedena Obec Tetín STRABAG a.s.
Revitalizace historického jádra obce Tetín 9 562 918 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající v obnově místních komunikací a úpravě navazujících ploch v historickém jádru obce Tetín, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná Ing. Tomášem Vejražkou, PPU spol. s.r.o., se sídlem Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, IČO: 49613481.
 Z2021-012180 12. 4. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta UK2LF - Projektová dokumentace na MFB odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012636 14. 4. 2021 neuvedena Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-012640 14. 4. 2021 neuvedena Městys Radostín nad Oslavou PWB stavby s.r.o.
Výstavba sběrného dvora Radostín nad Oslavou - 7 123 397 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto stavební práce: - Výstavba areálu sběrného dvora: SO 01 zpevněné plochy SO 02 kancelář obsluhy SO 03 oplocení SO 04 přístřešky SO 07 elektroinstalace
 Z2021-012626 14. 4. 2021 5. 5. 2021 Městská část Praha 10 Energetická úspora objektu ZŠ Olešská odhad.cena 42 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je jsou stavební práce na objektu Základní školy Olešská, na adrese Olešská 2222/18, Praha 10 Strašnice, parc. č. 4314/1 k.ú. Strašnice, které mají za cíl snížení energetické náročnosti daného objektu.
 Z2021-012564 14. 4. 2021 neuvedena Městys Svatava STRABAG a.s.
„Řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, 16 806 254 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S.K.Neumanna, Zelená ve Svatavě.
 Z2021-012558 14. 4. 2021 neuvedena Město Kroměříž Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní 8 267 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem přestavby stávajícího ubytovacího pavilonu L v areálu DOZP Barborka v Kroměříži na denní stacionář. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací s názvem „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Jakub Burý, sídlem 798 27, Vrchoslavice 176, IČO: 74298445.
 Z2021-012555 14. 4. 2021 17. 5. 2021 Město Jindřichův Hradec Rekonstrukce 5. Základní školy Jindřichův Hradec, odhad.cena 37 238 331 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace ve všech pavilonech 5. základní školy, a to jak silnoproudu, tak slaboproudu a dále výměna stávajících montovaných vnitřních příček z ezalitových desek obsahujících azbestová vlákna a provedení souvisejících úprav zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace na pavilonech učeben U1, U2 a MVD. Součástí demoličních prací je i odstranění azbestu souladu se zákonnými požadavky. Dále provedení systému generálního klíče. Stavba je členěna do celkem 5 etap podle jednotlivých pavilonů (1. etapa: pavilon centrálních funkcí CF3, 2. etapa: pavilon učeben U2 a spojovací chodby, 3. etapa: pavilon učeben U1, 4. etapa: pavilon učeben MVD a tělocvičny T2, 5. etapa: stravovací pavilon S3). Vzhledem k tomu, že stavebních práce lze provádět zejména v období hlavních prázdnin, bude každá etapa probíhat samostatně, a to počínaje rokem 2021.
 Z2021-012565 14. 4. 2021 neuvedena Město Vítkov ELKOPLAST CZ, s.r.o.
INISOFT s.r.o.
Vítkov - door to door systém sběru a svozu odpadů 3 405 018 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1700 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 350 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l, 18 ks nádob o objemu 240 l - uzavřené, 90 ks nádob na tříděné odpady o objemu 770 l s horním výsypem, 110 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem, Dále veřejnou zakázku tvoří dodávka hardware pro zavedení systému evidence odpadových nádob a automatické identifikace svážených nádob pomocí RFID čipů, určený k montáži na svozovou techniku (5 svozových vozidel), systém opticko-akustického upozornění pro obsluhu vozidla - (3 ks), senzor aktivace vyklápěče - (3 x 2ks), senzor otevření břicha svozového vozidla - (3 ks), 5 ks RFID ručních čteček pro pasport a inventarizaci nádob, určených ke spárování nádob s občanem, firmou. Dotykový terminál pro řidiče svozového vozidla - (3 ks), GPS/GSM jednotka s rozhraním CAN - (5ks), bezdrátové ruční čtečky -...
 Z2021-012598 14. 4. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Značky Morava a.s.
Silstap spol. s r.o.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 2021 4 583 551 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Obnova a zřízení vodorovného dopravního značení na silnicích II. a III. třídy Jihomoravského kraje (oblast Sever, oblast Střed, oblast Jih a oblast Západ).

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 735 lidí darovalo 2 077 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy