Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 72763 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-040857 15. 11. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba LUGAB s.r.o.
Běžná údržba komunikací městského obvodu Poruba 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je běžná stavební údržba místních komunikací III. a IV. třídy, veřejně přístupných účelových komunikací, chodníků, zpevněných ploch na veřejných prostranstvích a opravy uličních vpustí a šachtic dešťové kanalizace na území a ve správě SMO-Mob Poruba.
Z2019-040862 15. 11. 2019 13. 12. 2019 Obec Nemojany Intenzifikace ČOV Nemojany odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je Intenzifikace stávající ČOV Nemojany 750 EO na výhledovou kapacitu 1200 EO. Intenzifikace bude spočívat v realizaci nových nádrží v blízkosti stávající provozní budovy. Stávající objekty budou technologicky přestrojeny a stavebně upraveny. Podrobnější popis je v zadávací projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Z2019-040902 15. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s. – odštěpný závod oblast Morava, Závod Morava Jih
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; oprava objízdné trasy Tasov – Holubí Zhoř 7 386 283  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava silnice III/3934 v úseku mezi obcemi Tasov - Holubí Zhoř, která sloužila jako objízdná trasa v rámci Stavby D1 modernizace - úsek 20.
Z2019-040507 15. 11. 2019 18. 12. 2019 Kraj Vysočina Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů odhad.cena 350 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení přístavba a rekonstrukce stávajícího objektu operačních sálů Nemocnice Třebíč za provozu.
Z2019-040451 15. 11. 2019 21. 1. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2 odhad.cena 440 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Rekonstrukce krytu vozovky dálnice D5 v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
Z2019-040824 15. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a. s.
D6 Oprava odvodňovacích žlabů ve středním dělícím pásu 5 714 242  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Na základě zpracované zadávací dokumentace dojde v rámci zakázky k celkové opravě zpevněných odvodňovacích žlabů ve středním dělícím pásu dle staničení, včetně úpravy uličních vpustí. Žlaby odvádí srážky z povrchu dálnice v místech klopení vozovky ke střednímu dělícímu pásu. V současné době vykazují neutěšený stavební stav a neplní svoji funkci. Voda se místy hromadí na povrchu dálnice a ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu. Realizací bude tento stav odstraněn.
Z2019-040905 15. 11. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Dodávka a montáž zábradlí v AQP Kohoutovice 3 214 940  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a montáž zábradlí v objektu Aquaparku Kohoutovice, které zajistí bezpečný pohyb v objektu a řádné užívání AQP, a to zejména návštěvníkům AQP Kohoutovice.
Z2019-040830 15. 11. 2019 neuvedena Brněnské komunikace a.s. PK OSSENDORF s.r.o.
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM (MFSKC) – DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ PARKOVIŠŤ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH 1 980 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), projektová dokumentace bude zejména obsahovat – vybudování nových parkovacích ploch a zpevněné plochy kolem MFSKC vyjma vjezdových a výjezdových ramp do podzemních parkovišť haly, novou technickou infrastruktur vyžadovanou záměrem, vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí. Součástí je inženýrská činnost (IČ) spojená s tvorbou dokumentace DUR a s rozhodnutím o umístění stavby (ÚR). Poskytování potřebné součinnosti zadavatelem určenému koordinátorovi staveb.
Z2019-040948 15. 11. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj GARANT projekt s.r.o.
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Bučovicích" a výkon autorského dozoru 1 150 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Bučovicích“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Z2019-040569 15. 11. 2019 28. 11. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze TDS pro stavbu Výukového centra zpracování zemědělských produktů ČZU odhad.cena 3 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování služeb souvisejících s výstavbou budovy Výukového centra zpracování zemědělských produktů ČZU v rámci areálu zadavatele, které zahrnují komplexní inženýrskou činnost spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen jako „TDS“). Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v příkazní smlouvě (dále též jen „smlouva“), která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a projektové dokumentaci a jejích změnách uveřejněných zde https://zakazky.czu.cz/contract_display_1139.html.
Z2019-040898 15. 11. 2019 17. 12. 2019 Obec Nelahozeves PROPOJ DEŠŤOVÉ KANALIZACE MEZI ULICEMI V LOUČKÁCH A KRALUPSKÁ odhad.cena 10 332 318  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o novou trvalou stavbu. Účelem stavby je propojit stávající dešťovou kanalizaci v ulici V Loučkách (stávající šachta S1) do stávající kanalizace vedoucí ulicí Kralupská (stávající šachta SP3 u areálu školy).
Z2019-040877 15. 11. 2019 neuvedena Město Uherské Hradiště SPORTECH CZ, S.E.
SPORT Construction a.s.
Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír, Uherské Hradiště 27 696 241  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v modernizaci sportovního komplexu sídliště Mojmír Uherské Hradiště. Jedná se zejména o tyto stavební práce: Travnaté fotbalové hřiště, Atletický ovál a atletické sektory, Jižní víceúčelové hřiště, Severní víceúčelové hřiště, Chodníky ze zámkové dlažby, Šatny, Parkoviště, Provozní prostor u školy, Fitness, Zeleň a oplocení.
Z2019-040560 15. 11. 2019 13. 12. 2019 Letiště Praha, a. s. Oprava, rozšíření TWY C, D, F, G, L v souvislosti s výstavbou Stoky sever I. Etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit řádně a ve stanovených termínech zhotovení stavby „Oprava, rozšíření TWY C, D, F, G, L v souvislosti s výstavbou Stoky sever I. Etapa“ specifikované v projektové dokumentaci vypracované Sweco Hydroprojekt a.s. z 09/2019. Jedná se o výstavbu páteřního řadu dešťové kanalizace a obnovu a rozšíření pojezdových drah v místech realizace kanalizace.
Z2019-040839 15. 11. 2019 6. 12. 2019 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. SV Vyškov - větev Ivanovická odhad.cena 46 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních řadů z tvárné litiny DN 200 v délce cca 4 092 m včetně související přeložky výtlačného řadu TLT DN 150 v délce 50 m a bezpečnostního přelivu PVC-U 250 x 7,3 mm v délce 65 m. Součástí plnění je také zkapacitnění vodojemu Ivanovice z 1x650 m3 na 2x 550 m3. Smyslem stavby je zajištění centrálního přívodu pitné vody ze skupinového vodovodu Vyškov do města Ivanovice na Hané. Součástí jsou i související práce a činnosti popsané v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Z2019-040959 15. 11. 2019 neuvedena Městská část Praha 8 Snížení energetické náročnosti na objektu KD Ládví, Praha 8 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o energeticky úsporný projekt původně z Operačního programu Životní prostředí v rámci osy 3.2.1., spočívající v rekonstrukci obvodového pláště budovy, zateplení obvodového pláště, střechy a suterénu.
Z2019-040758 14. 11. 2019 13. 12. 2019 Obec Přibice Polyfunkční centrum Přibice II odhad.cena 74 879 006  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizaci polyfunkčního centra v obci Přibice. Podrobně je předmět zakázky popsán v přílohách zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí dle předmětu plnění: Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je stavební úprava objektu původního kulturního domu v obci Přibice, jeho přístavba a změna účelu užívání na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem. Předmětem DRUHÉ ČÁSTI veřejné zakázky jsou zemní práce ke stavebním objektům, demolice a drcení sutě, zpevněné plochy, HTÚ, výsadby a ozelenění.
Z2019-040744 14. 11. 2019 9. 12. 2019 Obec Dobronín Rekonstrukce kanalizace, komunikací a parkovacích stání, Dobronín odhad.cena 23 606 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem předmětné stavby resp. stavební akce jsou úplné rekonstrukce stávající kanalizace, stávajících místních (vozidlových) komunikací, stávajících parkovacích stání (pro osobní vozy) a stávajících chodníků a zpevněných ploch v obci Dobronín - v ulicích Okružní, Šeříková, V Břízách, Rovná a Slunečná. Předmětné rekonstrukce a přeložky budou prováděny v uličních prostranstvích mezi bytovými domy (v prostranstvích „sídlištního“ charakteru). Součástí stavební akce resp. stavby jsou také úpravy okolního terénu kolem rekonstruovaných komunikací, parkovacích stání, chodníků a zpevněných ploch.
Z2019-040727 14. 11. 2019 neuvedena Město Kopidlno Martin Kafka
Stavební úpravy ZŠ Kopidlno 22 899 111  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na Základní škole v Kopidlně, které jsou projekčně rozděleny do dvou částí: rekonstrukce interiérů školy a snížení energetické náročnosti budovy dílčím zateplením objektu a výměnou výplní, včetně instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Z2019-040614 14. 11. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o D-beton s.r.o.
III/19850 Mchov, oprava 2 890 145  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení lokálních oprav povrchu silnice III/19850 dle soupisu prací. Lokální opravy v rozsahu 3679 m2 budou provedeny v úseku silnice č. III/19850 mezi křižovatkami se silnicí č. III/19851 a č. II/198 o délce 3520 bm.
Z2019-040688 14. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
D8 Oplocení-exit 9-exit18 14 355 889  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nové oplocení , dle PPK PLO , oboustranně Trasa dálnice bez oplocení
Z2019-040742 14. 11. 2019 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek ČECH - ENGINEERING, a.s.
LAVI ENGINEERING s.r.o.
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice a Zelinkovice a Lysůvky – výkon TDS 3 016 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka (TDS) pro výstavbu splaškové kanalizace v místních částech města Frýdek-Místek, a to v Chlebovicích, Skalici a Zelinkovicích a Lysůvkách. Celkově má být zrealizováno 31 608 m gravitační a tlakové kanalizace vč. veřejných částí domovních přípojek. V rámci kanalizačních řadů bude zřízeno celkem osm přečerpávacích stanic.
Z2019-040759 14. 11. 2019 neuvedena Veran s.r.o. Třídění papírového odpadu - Veran, s.r.o. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka lisu a manipulátoru.
Z2019-040616 14. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany Trade FIDES, a.s.
Rančířov – výstavba EPZ 17 057 951  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je realizace výstavby elektronických zabezpečovacích systémů v rozsahu a podle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby a stavebního povolení.
Z2019-040786 14. 11. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno FN Brno – PMDV, L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK, 17. NP II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení s názvem „FN Brno - PMDV, objekt L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK II“ jsou stavební úpravy v části 17. NP stávajícího objektu L, situované v areálu Fakultní nemocnice Brno, za provozu zbylé části objektu, a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s názvem akce:“ FN Brno – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK“, PMDV, L, zak. číslo JDS 38-2018, datum: 11-2018, stupeň DSP + DPS.
Z2019-040784 14. 11. 2019 19. 12. 2019 Jihoměstská majetková a.s. Rekonstrukční stavební práce bytových a nebytových prostor odhad.cena 100 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou Zhotovitelé pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při rekonstrukcích bytových a nebytových prostor (dále jen „Stavební práce“). Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu čtyř (4) let, a to se čtyřmi dodavateli. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody budou stavební práce při rekonstrukcích bytových a nebytových prostor. Specifikace Stavebních prací je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Blíže viz ZD.
Z2019-040653 14. 11. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Prost Hodonín s.r.o.
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Mikulově“ a výkon autorského dozoru 977 341  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Mikulově“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Z2019-040671 14. 11. 2019 neuvedena Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace ISOTOPTECH Zrt.
Datace artefaktů - JŘBU 4 725 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude stanovení absolutního stáří artefaktů pomocí metody radiokarbonového datování 14C (nebo obdobné) z dodaných archeologických kontextů za pomoci Accelerator Mass Spectrometry (AMS), včetně všech naměřených hodnot (dle druhu vzorku): datum BP, kalibrace BC, D13C, D15N, obsah kolagenu.
Z2019-040664 14. 11. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava STASPO, spol. s r.o.
Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická 8 162 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická“ v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované v 06/2017 Ing. Pavlem Šípkem, IČO 05502764, se sídlem Dr. Martínka 1489/1, 70030 Ostrava-Hrabůvka. V rámci stavby bude provedena výměna stávajícího litinového potrubí DN 150 za potrubí PE100 RC D 160x14,6 SDR11 o celkové délce cca 1115 m. Na potrubí budou navrtávkou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Stavba bude provedena v otevřené pažené rýze.
Z2019-040371 14. 11. 2019 18. 12. 2019 Hlavní město Praha, odbor investiční Stavba č. 44812 podjezd Bubny; projektová a inženýrská činnost odhad.cena 7 500 000  Kč
Předběžné oznámení Projektová a inženýrská činnost: a) zabezpečení vstupních podkladů; b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby; c) inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí; d) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení; e) inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení; f) zhotovení projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky; g) výkon autorského dozoru pro výstavbě
Z2019-040769 14. 11. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. VHZ-DIS, spol. s.r.o.
Využití tepla z odpadní vody na úpravu kalů na ČOV Havlíčkův Brod 27 510 422  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky ve vlastnictví zadavatele v katastrálním území Havlíčkův Brod dále specifikované projektovou dokumentací.
Z2019-040752 14. 11. 2019 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek SAFETY PRO s.r.o.
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice a Zelinkovice a Lysůvky – výkon Koordinátora BOZP 834 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon Koordinátora BOZP pro výstavbu splaškové kanalizace v místních částech města Frýdek-Místek, a to v Chlebovicích, Skalici a Zelinkovicích a Lysůvkách. Celkově má být zrealizováno 31 608 m gravitační a tlakové kanalizace vč. veřejných částí domovních přípojek. V rámci kanalizačních řadů bude zřízeno celkem osm přečerpávacích stanic.
Z2019-040743 14. 11. 2019 neuvedena město Lysá nad Labem STAVOKOMPLET spol. s.r.o.
Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem 10 499 940  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulice 28. října v Lysé nad Labem v délce 171,3 m, která zahrnuje vybudování nové komunikace, komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, vsaky, nové uliční vpusti, obnovu vodovodu a kanalizace, včetně přípojek, přeložku telefonního kabelu CETIN a nadzemního kabelu NN společnosti ČEZ do země.
Z2019-040733 14. 11. 2019 5. 12. 2019 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Snížení energetické náročnosti objektu DM ulice Vinařů odhad.cena 15 138 427  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení konkrétních stavebních činností vedoucích ke snížení energetické náročnosti dotčeného objektu.
Z2019-040712 14. 11. 2019 neuvedena Středočeský kraj Společnost T.A.Q. s.r.o.
II/330, Nymburk – most ev.č. 330-003 14 012 019  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o rekonstrukci mostu na komunikaci II. třídy. Bude provedena výměna stávajícího mostního objektu na silnici II/330 v nezastavěném území města Nymburk, okres Nymburk, za nový rámový most z monolitického železobetonu s plošným založením. Šířka vozovky bude upravena na 7,5m (kategorie S 7,5/70). Součástí je rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav. Most je nyní ve velmi špatném technickém stavu stavu (nosná k-ce v klasifikačním stupni VI.)
Z2019-040615 14. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany FAKO spol. s r.o.
Moravská Třebová - kinosál - rekonstrukce 12 394 219  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace stavby v rozsahu a podle zpracované projektové dokumentace a stavebního povolení s cílem vybudování moderního shromažďovacího sálu pro potřeby Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy v Moravské Třebové.
Z2019-040647 14. 11. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Prost Hodonín s.r.o.
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Kyjově" a výkon autorského dozoru 1 049 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Kyjově“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Z2019-040658 14. 11. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Prost Hodonín s.r.o.
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. ve Veselí nad Moravou“ a výkon autorského dozoru 1 101 232  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. ve Veselí nad Moravou“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Z2019-040756 14. 11. 2019 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Rekomont a.s.
CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE – PORODNICKÉ APARTMÁNY – STAVBA II 9 847 866  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je závazek dodavatele dle vydaného Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zhotovit pro zadavatele v budově č. 15 Gynekologicko- porodnické kliniky (dále také „GPK“) ve 2. NP (porodnické apartmány) a 3. NP (odd. šestinedělí) v areálu Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň, stavební a technologické úpravy spojené jak s přípravou, tak s realizací stavby (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
Z2019-040410 14. 11. 2019 17. 12. 2019 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlín - ČS a RN odhad.cena 572 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě souboru opatření na stokové síti v oblasti Prahy 8, Karlína v ul. Šaldova a v prodloužení ul. Šaldova až k pravému břehu Vltavy. Účelem stavby je protipovodňová ochrana stokové sítě před zaplavením z recipientu a za běžného provozu pak zlepšení jakosti vody v recipientu a snížení objemu přepadlých vod za srážkových událostí v povodí kmenové stoky B nad Karlínskou shybkou. Soubor opatření vylepší i stávající zhoršené odtokové podmínky na stokové síti v oblasti Karlína. Více viz ZD.
Z2019-040642 14. 11. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj GARANT projekt s.r.o.
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Boskovicích“ a výkon autorského dozoru 1 350 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Boskovicích“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Z2019-040760 14. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví ČEZ Energetické služby s.r.o.
Projektové a inženýrské práce akce UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ, Palackého náměstí, Praha – část výměna svítidel 358 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou projektové a inženýrské práce pro realizaci rekonstrukce budovy pro „UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ, Palackého náměstí, Praha – část výměna svítidel“ dle specifikace uvedené ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.
Z2019-040399 14. 11. 2019 18. 12. 2019 Moravskoslezský kraj PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století" odhad.cena 28 412 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je stanovení a úprava podmínek pro zhotovení projektové dokumentace (stavební řízení, výběr zhotovitele stavby, výběr zhotovitele interiéru, výběr zhotovitele orientačního systému, výběr zhotovitele generálního klíče, veškeré podklady, návrhy, studie, měření, vyjádření, stanoviska, analýzy, souhlasy a jiné dokumenty), pro výkon inženýrské činnosti a získání dokumentů vydaných příslušnými správními orgány a jinými subjekty, které jsou nezbytné pro realizaci akce. Účelem veřejné zakázky je dále také úprava podmínek spolupráce při stavebním řízení, při výběru zhotovitele stavby, provádění, dokončení, uvedení stavby do provozu a pro výkon autorského dozoru. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-040634 14. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany CANDELA, s.r.o.
Stavební opravy objektu Kounicova 44 a 65 10 970 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení díla podle podrobné specifikace obsažené v položkovém rozpočtu.
Z2019-040793 14. 11. 2019 neuvedena Obec Podlesí Staler spol. s.r.o.
Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí 10 423 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci s názvem – „Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 10.696.024, - Kč bez DPH.
Z2019-040573 13. 11. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Výměna stožárů veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy v roce 2019 2 866 657  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna stožárů veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy v roce 2019, a to při částečném poskytnutí materiálu ze strany zadavatele.
Z2019-040460 13. 11. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik IBR Consulting, s.r.o.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín – Správce stavby 5 544 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činností technického dozoru stavebníka, trvalého dohledu, koordinátora BOZP, archeologického dohledu stavby, biologického dohledu stavby a geologických prací při plnění související veřejné zakázky s názvem „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“.
Z2019-040468 13. 11. 2019 16. 12. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. SY + CR, rok 2020 odhad.cena 2 990 025  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Z2019-040504 13. 11. 2019 neuvedena Město Ivančice Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice odhad.cena 19 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě stávajících místních (v některých případech i účelových) komunikací a chodníků (zpevněných ploch) v místní části města Ivančice – Budkovice.
Z2019-040599 13. 11. 2019 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik L2o-architects s.ro.
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VESNA na centrální kuchyň lázní 1 550 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace stavební rekonstrukce stávajících prostor kuchyně na centrální kuchyň pro celé SLL, návrh jejího technologického vybavení, organizačního a personálního schématu, řešení ekologie včetně likvidace odpadů, distribuční schéma rozvozu v areálu firmy včetně konkrétních úprav míst pro předávání sortimentu a výkon autorského dozoru projektanta u investiční akce.
Z2019-040598 13. 11. 2019 neuvedena obec Doupovské Hradiště ZISTAV s.r.o.
VIDEST s.r.o.
Stanislav Volf
Revitalizace centra obce Doupovské Hradiště/Dolní Lomnice 11 289 031  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) stavební práce (pozemní komunikace), tj. SO 101 náves+točna autobusu, SO 102 větev B, SO 103 větev C, SO 104 větev D, SO 105 větev E, SO 106 úprava plochy po demolici, SO 107 úprava plochy před G2, SO108 výměna zábradlí na propustku, SO109 výměna zábradlí na propustku., SO – ostatní objekty tj., SO P1 rekonstrukce plaňkového plotu na hranici návsi; P1 - oplocení 2) realizace novostaveb ze dřeva, tj. SO 701 – objekt G1 řadová krytá garáž pro osobní automobil a prostor pro zázemí obce a autobusová zastávka. 3) C3 – Odvodnění, tj. SO300 vodohospodářské objekty tj., SO301 zasakovací průleh, SO302 oprava břehové z

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 813 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy