Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 79 789 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-002776 25. 1. 2021 26. 2. 2021 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2021 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními mechanizmy zadavatele, zboží bude odebíráno přímo v obalovně. Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva (rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona, a to pouze s jedním účastníkem).
 Z2021-002701 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský odhad.cena 4 960 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla/stavby hráze; zpracování dokumentace vodního díla (pasportu); podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci; zpracování manipulačního řádu vodního díla včetně zajištění jeho schválení vodoprávním úřadem
 Z2021-002531 25. 1. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002999 25. 1. 2021 26. 2. 2021 Správa železnic, státní organizace Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcové dohody budou uzavřeny na každý stavební objekt samostatně: SO1 obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem), SO2 obvod Správy tratí České Budějovice (totožný s Jihočeským krajem) v souladu s bodem 5.2 zadávací dokumentace a dále v souladu s bodem 16 ZD. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.
 Z2021-002640 25. 1. 2021 neuvedena ČEPRO, a.s. PATROL group s.r.o.
Realizace rekonstrukce systémů EPS a DPH na skladě 5 720 557 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce systému "Elektrické požární signalizace" a systému "Detekce hořlavých plynů" na skladě PHL ČEPRO, a.s. Střelice - realizace dle projektové dokumentace.
 Z2021-003043 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Zařízení pro chov a zobrazení Dania pruhovaného, odhad.cena 6 842 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání originálního, nového, dosud neužívaného vysokokapacitního zařízení pro Danio pruhované, včetně kompletní instalace, všech rozvodů a napojení na média a uvedení zařízení do provozu. Součástí zařízení musí být vlastní úpravna vody. Součástí předmětu plnění je také zaškolení obsluhy a rozšířené školení pro údržbu a zajištění záručního a pozáručního servisu. Zařízení musí plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele dle podmínek zadávací dokumentace a kupní smlouvy.
 Z2021-003096 25. 1. 2021 neuvedena Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Praze STAMO spol. s r.o.
NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé 19 399 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu bývalé budovy konírny, která je součástí SZ Duchcov. Původně barokní objekt sloužil jako konírna. Odhadované stáří původních konstrukcí je 300 let. V minulém období byl po dobu cca 40 let využíván jako lidová škola umění. v posledních letech prostory v budově využíval jako archiv Památník národního písemnictví. Od roku 2015 je objekt bez užívání. Stavební úpravy jsou rozděleny do dvou etap a zahrnují následující práce: Bourací a stavební práce, zdravotně technické instalace, vytápění, požárně bezpečnostní řešení, elektroinstalace a restaurování. V rámci 1. etapy budou realizovány stavební úpravy v 1. patře budovy, které zahrnují nové rozvody pro vytápění včetně otopných těles, úpravy povrchů stěn i podlah a výměny oken. V rámci 2. etapy budou realizovány stavební úpravy přízemí včetně přestavby kotelny. Dále budou provedeny výměny...
 Z2021-003109 25. 1. 2021 neuvedena Město Mirovice STRABAG a.s.
Stavební úpravy Masarykova náměstí v Mirovicích 8 425 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o: 1. obnovu kanalizace a vodovodu, částečně ve stávající a částečně v nové trase. Trasa vodovodu a kanalizace bude vedena převážně v místní komunikaci, částečně pak v chodníku a parkovacích stáních 2. rekonstrukci chodníků a komunikací na náměstí. Jedná se o poslední etapu rekonstrukce - východní část náměstí, která navazuje na již provedené předchozí etapy.
 Z2021-002932 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Rekonstrukce mostu ev.č. 48310-1 a ev.č. 48310-2 v
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce mostů ev.č. 48310-1 a ev.č. 48310-2 v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Jedná se o novostavby mostů na stávajícím místě, tímto pak vyvolanou úpravu úseků silnic a provedení obnovy ochranného statického opevnění spodní stavby mostů a udržovací práce v korytě vodního toku. Doprava bude vedena po objízdné trase .
 Z2021-003064 25. 1. 2021 neuvedena Obec Velké Karlovice Tesp Contract s.r.o.
Stavební úpravy a změna užívání objektu č. p. 70 v 8 371 977 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu jsou stavební úpravy, které řeší rekonstrukci prostorů na bytové jednotky.
 Z2021-002935 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Silnice II/460 - rekonstrukce mostu ev.č. 460-006
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce mostu ev.č. 460-006 za obcí Velké Heraltice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího silničního mostu přes vodoteč (Heraltický potok) na silnici II/460 za obcí Velké Heraltice. Rekonstrukce spočívá v odstranění mostního svršku, snesení stávající nosné konstrukce, která je ve velmi špatném technickém stavu, a zhotovení nové nosné konstrukce na stávající spodní stavbě, a nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradelní svodidlo). Spodní stavba a založení zůstanou zachovány stávající. Nezmění se trasa silnice, nepatrně bude upravena niveleta, zůstane stejné šířkové uspořádání. Oproti stávajícímu stavu bude nově most vybaven zábradelním svodidlem a silničním svodidlem na bezprostředně navazujících úsecích silnice mimo most.
 Z2021-002632 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v odhad.cena 10 432 303 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajícího bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnu výplní otvorů a zateplením střech a stropu suterénu. Bude realizována sanace suterénů (svislá izolace, položení drenážních trubek pro budoucí napojení na vsak, případně kanalizaci OVAK). Bude provedena oprava balkónů, nové stříšky nad balkóny a nad vedlejšími vstupními dveřmi.
 Z2021-003045 25. 1. 2021 1. 3. 2021 Český statistický úřad Poskytování energetických služeb metodou EPC v odhad.cena 19 834 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting. Zadavatel předpokládá kofinancování předmětu veřejné zakázky v rámci Operačního programu Životní prostředí v kombinaci s programem Nová zelená úsporám.
 Z2021-002852 25. 1. 2021 neuvedena MČ Praha 15 Insastav s.r.o.
Část A_ stavební úpravy stávajícího objektu SOJ 58 143 621 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího objektu SOJ Parmská 390 v Praze 15, Horní Měcholupy. A_Účelem veřejné zakázky je provést dispoziční a stavební úpravy stávajícího objektu tak, aby společně s novou přístavbou byly zajištěny a splněny požadavky na zřízení domova se zvláštním režimem a odlehčovacího zařízení. B_ Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přístavby objektu SOJ Parmská 390 Praha 10, včetně úprav zpevněných ploch, oplocení, venkovní kanalizace a venkovního osvětlení
 Z2021-003089 25. 1. 2021 25. 2. 2021 THERMAL-F, a.s. Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - odhad.cena 129 127 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je především demontáž původních výplní otvorů vnějšího pláště hotelové podnože a kongresové části (okenní a dveřní výplně, velkoformátové prosklené LOP, dodávka a montáž nových výplní do původních otvorů včetně potřebného příslušenství. Součástí plnění jsou dále zateplení části exteriérových ploch kongresové části, očištění vnějšího povrchu stávajících prefabrikovaných fasádní panelů stěnových a panelů na zábradlí hotelové podnože, demontáž a výměna exteriérových podhledů, nátěry ocelových konstrukcí. V patře mezipatra a po stranách mostku propojujícího hlavní budovu a výtah bazénové části bude provedena oprava parapetních říms u nově prováděného LOP.
 Z2021-002737 25. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Quo s. r. o.
D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění 2 515 830 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení obnova stávajícího svislého dopravního značení - SDZ, na dálnici D1, ve správě SSÚD 1 Mirošovice. Cílem zakázky je uvést značení do technického stavu, v soulad s aktuálními normami a předpisy.
 Z2021-002666 25. 1. 2021 neuvedena NET4GAS, s.r.o. INDUCTION BENDS FOR HIGH PRESSURE PIPELINE
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka indukčních ohybů pro stavbu plynovodu MORAVIA CAPACITY EXTENSION” PROJECT. Dodávka zahrnuje rovněž veškerou potřebnou dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
 Z2021-002936 25. 1. 2021 24. 2. 2021 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Silnice III/4808 - rekonstrukce mostu ev.č. 4808-8
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce Silnice mostu ev.č. 4808-8 přes řeku Lubinu v obci Skorotín. Rekonstruovaný most je na silnici III/4808 a stavbou nedojde k dotčení nových pozemků viz. část D. Most je zachován v původním stavebním řešení. Založení opěr a pilíře zůstane původní, jakož i nosná konstrukce. Stávající žb deska bude nahrazena spřaženou deskou. Stávající chodník a římsy boudou odbourány. Na nové římsy šířky 750 mm bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní.
 Z2021-003076 25. 1. 2021 neuvedena Obec Neveklovice Rekonstrukce místní komunikace 2021 odhad.cena 1 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Žádost je koncipována jako finanční dotace k rekonstrukci místních komunikací, které již dlouhodobě nevyhovují zvýšenému provozu obyvatel obce. Komunikace, budou zbaveny rozbité a prašné vrchní vrstvy vozovky max.do hloubky 4 cm, která bude deponována . Následně bude na komunikaci použitá asfaltová směs, upraveny svody vody podél komunikace a přilehlý terén.
 Z2021-002961 25. 1. 2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Roman Topinka
DAP Praha - Opravy podlah, povrchů a ZTI 1 709 648 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava podlah, oprava povrchů stěn a oprava ZTI v hotelu DAP Praha.
 Z2021-002672 25. 1. 2021 25. 2. 2021 C-Energy Planá s.r.o. Tábor Západ - přestavba parovodu na horkovod odhad.cena 197 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které nahradí ztrátové parní potrubí a propojí teplárnu v Táboře s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o., která zajišťuje dodávky tepla ve městě Tábor a dále s ostatními zákazníky C-Energy Planá s.r.o., kteří jsou napojeni přímo na páteřní primární rozvod tepla, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo formou dodávky "na klíč".
 Z2021-002862 25. 1. 2021 23. 2. 2021 Královéhradecký kraj Silnice III/29827 Malšva Lhota - Hradec Králové, odhad.cena 16 236 039 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
 Z2021-002676 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Správa železnic, státní organizace Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice odhad.cena 68 388 605 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.Cílem díla je modernizace a elektrizace stávající jednokolejné trati vedená ve stávající stopě tak, aby odpovídala současným standardům pro moderní železniční trať, která je součástí...
 Z2021-003006 25. 1. 2021 neuvedena Město Šenov ENIS Solutions, s.r.o.
Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov v 3 193 376 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace revitalizace VO Města Šenov - instalace LED svítidel a rozšíření jejich řídícího systému - III. etapa.
 Z2021-002969 25. 1. 2021 25. 2. 2021 statutární město Liberec Vodojem Horská a zásobní řady - stavební práce odhad.cena 74 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba vodojemu, přivaděče, vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložka sdělovacích kabelů, vyvolaná výstavbou vodovodu a kanalizace. Součástí díla bude také oprava komunikací dotčených výkopy.
 Z2021-002855 25. 1. 2021 22. 2. 2021 Vězeňská služba České republiky Věznice Jiřice - dodávka materiálů pro výrobu odhad.cena 14 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení materiálů a věcí pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem
 Z2021-003088 25. 1. 2021 neuvedena Obec Brumovice JS - abacus s.r.o.
VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA - BRUMOVICE 17 268 581 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA - BRUMOVICE. Předmětem stavby je rekonstrukce a přístavba stávajícího dvoupodlažního objektu, kde je umístěna obecní knihovna, keramická dílna a kadeřnictví. Navrženými stavebními úpravami vznikne objekt SO-01 Víceúčelová budova, kde bude sídlit Obecní úřad, knihovna, pobočka pošty a víceúčelový sál pro slavnostní účely obce. Pro zajištění bezbariérového řešení stavby je v zadní části navržená přístavba výtahu. Ve dvorní části je navržena novostavba objektu SO-02 Technické zázemí, které bude sloužit pro provozně technické potřeby obce. V rámci stavby se řeší i technická infrastruktura a zpevněné plochy v okolí stavby.
 Z2021-003092 25. 1. 2021 23. 2. 2021 Infos Art, s.r.o. Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO odhad.cena 96 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace projektu „Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Haná-Slovácko“.
 Z2021-002775 22. 1. 2021 neuvedena Město Moravská Třebová JS Moravská Třebová s.r.o.
Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ Kostelní a ZŠ 8 070 215 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci odborných učeben ve škole ZŠ Kostelní a ZŠ Palackého v Moravské Třebové. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen na 2 samostatné části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ, a to na: - Část A - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - Část B - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého
 Z2021-002856 22. 1. 2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. VISTORIA CZ a.s.
Sanační opravy kolektorů oblasti Centrum 6 555 166 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební a montážní práce dle projektové dokumentace, sanační opravy betonových konstrukcí kolektoru
 Z2021-002826 22. 1. 2021 12. 2. 2021 Obec Kamenný Újezd Milíkovice - vodovod včetně vodovodních přípojek odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu výstavba vodovodního řadu včetně veřejných částí vodovodních přípojek pro zásobování obyvatel m.č. Milíkovice pitnou vodou, přívodní vodovodní řad bude napojen na zdroj ve vlastnictví a správě Jihočeského vodárenského svazu, kterým je vodovodní výtlak Bukovec - Domoradice (OC DN 400), vodovodní řad PE 90/8,2 mm délka 702 m, PE 63/5,8 mm délka 537 m, vodovodní přípojky PE 32/3,0 mm - 27 ks/celková délka 155 m, podzemní hydranty (odkalení - 7 ks) a automatické vzdušníky (odvzdušnění - 3 ks)
 Z2021-002854 22. 1. 2021 neuvedena Otevřené srdce, o.p.s. MR&S architekti, s.r.o.
Zpracování projektové dokumentace stavebního 1 975 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zpracování projektové dokumentace stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace provádění stavby a zajištění autorského dozoru v rámci rekonstrukce azylového domu Otevřené srdce, o.p.s. na Praze 7
 Z2021-002388 22. 1. 2021 24. 2. 2021 Ostravské komunikace, a.s. Dodávka asfaltových směsí pro rok 2021 odhad.cena 19 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné odběry asfaltových směsí, blíže specifikovaných v příloze č. 2 této zadávací dokumentace z obalovny, vlastními vozidly zadavatele v dosahu 20 km od sídla zadavatele pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území statutárního města Ostrava strojním zpracováním v předpokládaném množství cca 12200 tun.
 Z2021-002885 22. 1. 2021 15. 2. 2021 Obec Dolní Ředice Rekonstrukce MŠ Dolní Ředice odhad.cena 9 584 983 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se zbudováním bezbariérového WC v objektu A mateřské školy, odvětrání tříd MŠ a instalaci venkovních žaluzií do tříd (objekty A a B), rekonstrukci kuchyně (objekt C), vybudování odstavné plochy pro parkování automobilů zaměstnanců školky, úpravu zahrady, zbudování betonového oplocení a manipulační plochy, oprava výplní venkovní spojovací chodby a zateplení zastřešení objektu D.
 Z2021-002830 22. 1. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ČNES dopravní stavby, a.s.
III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice 3 791 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění díla je po částečném odfrézování stávajícího živičného krytu očištění, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Zalití příčných a podélných trhlin, výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, seřezání krajnic, hloubení a úprava příkopů. Dále vyznačení VDZ - vodící proužky, dělicí čára, přechody apod. Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně realizace, zajištění ohlášení stavby. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 ZD, jakož i v...
 Z2021-002523 22. 1. 2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Optimalizace traťového úseku Ústí nad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-002479 22. 1. 2021 neuvedena Městská část Praha 22 Nová základní škola pro Uhříněves
Oznámení o zahájení soutěže o návrh
 Z2021-002524 22. 1. 2021 neuvedena Obec Velké Přílepy Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy odhad.cena 60 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je novostavba tělocvičny pro potřeby základní školy a občanů obce. V 1PP jsou umístěna parkovací stání pro potřeby tělocvičny i stávající základní školy umístěné na sousedním pozemku. V 1NP je umístěna velká a malá tělocvična, hlediště, nářaďovna, šatny a foyer. Z 1NP je také tělocvična spojena spojovacím krčkem se sousední budovou ZŠ. V 2 NP jsou umístěné šatny a ochoz sloužící i jako hlediště. Součástí prací jsou i přípojky, komunikace a sadové úpravy. Velká tělocvična má rozměry hrací plochy 18x36x7,8m, což umožní provozovat prakticky veškeré halové sporty.
 Z2021-002800 22. 1. 2021 neuvedena AC Sparta Praha - florbal, z. s. ADEVITA s. r. o.
Dostavba zázemí sportovní haly - II. etapa 9 198 043 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace II. etapy rekonstrukce zázemí sportovní haly X3M Aréna Barrandov.
 Z2021-002438 22. 1. 2021 22. 2. 2021 Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o. Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - odhad.cena 13 712 930 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - SADY PIONÝRŮ“. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulici Sady pionýrů, kde bude osazeno jedenáct objektů předávacími stanicemi HV/TV, a tyto budou připojeny novým horkovodním předizolovaným potrubím na současný rozvod CZT Lovosice. Dále bude provedena úprava předávací stanice v původní kotelně K-16A v ulici Osvoboditelů a bude provedena přístavba objektu Mateřské školky Sady Pionýrů (MŠ) do které bude umístěna předávací, výměníková stanice pro objekt MŠ. Podrobněji v ZD. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 - Výkaz výměr, v Příloze č. 2 - Projektová dokumentace , v Příloze č. 3 - Územní rozhodnutí a v Příloze č.4 - Vzorový...
 60015355 22. 1. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Komplexní pozemkové úpravy Čeladná 12 293 550 Kč
Oznámení o změně
 Z2021-002849 22. 1. 2021 neuvedena Hlavní město Praha, odbor investiční VIS, a.s.
stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov 11 534 670 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu činnosti potřebné k přípravě stavby až do stadia vydání pravomocného posledního stavebního povolení a splnění jeho podmínek majících původ v činnosti mandatáře, včetně ostatních činností specifikovaných smlouvou
 Z2021-002552 21. 1. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace EKOSTAVBY Louny s.r.o.
III/00724 Slaný-průtah 6 384 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu oprava stávající kruhové křižovatky na silnici III/00724, II/118 a III/00724 ve městě Slaný
 Z2021-002659 21. 1. 2021 22. 2. 2021 Město Cheb Cyklostezka Cheb - Waldsassen, etapa IIIa -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní výstavba komunikace přes cyklostezku Cheb - Waldsassen včetně odvodnění. Jde o novostavbu komunikace přes vybudovaný přesýpaný mostní objekt.
 Z2021-002533 21. 1. 2021 neuvedena Obec Hradiště STAMOZA, společnost s ručením omezeným
ČOV a kanalizace v obci Hradiště 22 567 303 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba oddílných kanalizačních stok, které jsou vedeny celým intravilánem obce a zakončeny mechanicko - biologickou ČOV s kapacitou 220 EO, která bude pracovat na principu SBR. Jedná se o mechanicko-biologickou aktivační čistírnu odpadních vod. Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce (nádrži). Technologie ČOV SBR, v základním provedení, soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění se separací kalu a vody, vyrovnávací a kalový prostor.
 Z2021-002669 21. 1. 2021 26. 2. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Žatec - rekonstrukce budovy č. 131
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je realizace stavby v rozsahu a podle projektové dokumentace zpracované společností TECHNISERV, spol., s r.o., IČO 442 64 020, pod zakázkovým číslem 1929000104 a stavebního povolení vydaného odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Ministerstvem obrany, oddělení státního odborného dozoru Litoměřice, pracoviště stavebního úřadu, čj. MO 132911/2020-1150, SpMO 22003-3/2020-1150 ze dne 19. května 2020, které nabylo právní moci dne 11. června 2020.
 Z2021-002729 21. 1. 2021 neuvedena Svazek obcí údolí Desné SART-stavby a rekonstrukce a.s.
Rekonstrukce železničního svršku TÚ Petrov nad 19 198 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce železničního svršku TÚ Petrov nad Desnou - Velké Losiny SO01 km 1,898 - 2,760 TÚ Petrov nad Desnou - Velké Losiny“ byly stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce železničního svršku. Více viz zadávací dokumentace.
 Z2021-002287 21. 1. 2021 neuvedena Městská část Praha 9 Garážový dům Poliklinika Střížkov – zhotovení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002558 21. 1. 2021 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace VUZ Žatec, Pražská - revitalizace ubytovny - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci stavby spočívající v revitalizaci vojenského ubytovacího zařízení Žatec, Pražská v rozsahu pro provedení stavby, včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání.
 Z2021-002545 21. 1. 2021 neuvedena Obec Čebín PSK Group, spol. s r.o.
„V 00488 - výstavba lékařského domu v Čebíně“ 24 267 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem zadavatele CENTRUM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, ČEBÍN, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Centrum zdravotních služeb, Čebín“ vypracované projektantem knesl kynčl architekti s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO: 47912481, hlavní projektant doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., ČKA 02 672, VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0), další osoby viz projektová dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy