Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 74 824 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011436 3. 4. 2020 neuvedena Obec Skalička AMIKA FIRST s.r.o.
Polyfunkční komunitní centrum Skalička 15 546 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav a nástavby stávajícího samostatně stojícího objektu, dříve sloužícího pro školní vzdělávání, pro nové využití mateřskou školu. Zakázka je realizována v rámci projektu s názvem Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
 Z2020-011311 3. 4. 2020 neuvedena Město Krásná Hora nad Vltavou S-B s.r.o.
Tvrz č.p. 45 19 425 893 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je obnova kulturní památky - objektu sýpky č.p. 45, která je zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 31482/2-4197, na pozemku parc. č. st. 51/1, katastrální území Krásná Hora nad Vltavou 673528, a to v souladu s projektovou dokumentací a závazným stanoviskem památkového úřadu.
 Z2020-011338 3. 4. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ COLAS CZ, a.s.
Repanelizace TT Sladkovského ulice 19 690 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Repanelizace TT Sladkovského ulice“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Demontáž stávajících panelů 2. Příprava podkladu 3. Pokládka nových panelů 4. Osazení nových kolejnic.
 Z2020-011013 3. 4. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Ecaza, s.r.o.
Ověření výsledků kontrol vířivými proudy 31 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provádění přezkoumání vyhodnocení dat z ET kontrol v JE Dukovany a JE Temelín formou nezávislého ověření správnosti vyhodnocení dat z ET kontrol podle instrukcí Objednatele a dokumentace uvedené ve smlouvě. Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou objekty JE Temelín a JE Dukovany.
 Z2020-011039 3. 4. 2020 6. 5. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. PD - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa odhad.cena 4 550 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2020-010976 3. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Parkovací dům u krajského úřadu - PD 21 505 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb projektanta spočívajících v provedení projekčních prací a související inženýrské činnosti, a to v návaznosti na návrh účastníka podaný v soutěži o návrh vyhlášené Statutárním městem Ostrava pod názvem „Parkovací dům u krajského úřadu“.
 Z2020-011095 3. 4. 2020 4. 5. 2020 Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je vypracování studie, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) (včetně inženýrské činnosti) pro projekt „Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna“. Zároveň je předmětem plnění i autorský dozor v případě realizace zakázky.
 Z2020-011318 3. 4. 2020 1. 6. 2020 Katastrální úřad pro Vysočinu Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního odhad.cena 5 950 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace pod parkovištěm, opravu splaškové kanalizace mimo stávající parkoviště a ostatní stavební práce, které souvisí s touto zakázkou.
 Z2020-011361 3. 4. 2020 neuvedena Statutární město Hradec Králové STYLBAU, s.r.o.
Resslova - spisovna 14 482 781 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu výstavba objektu spisovny o celkové zastavěné ploše 501 m2, včetně areálových rozvodů inženýrských sítí, dodávky regálového systému a demolice původního zděného objektu, zajištění záručního servisu
 Z2020-011400 3. 4. 2020 neuvedena Jihočeský kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, 3 554 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na rekonstrukci stávajících pozemních komunikací (II/159 a II/105) mezi městem Týn nad Vltavou a obcí Temelín v délce cca 9 km. Začátek komunikace je u areálu čistírny odpadních vod v Týně nad Vltavou, konec rekonstruovaného úseku je u křižovatky silnic II/105 a II/138 ve směru nad obec Temelín. Do ceny projektové dokumentace DÚSP a PDPS bude zahrnuta cena za koordinátora BOZP v přípravné fázi. Předmětem je i výkon autorského dozoru při vlastní realizaci stavby.
 Z2020-010988 3. 4. 2020 1. 5. 2020 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Rámcová dohoda o provádění projektové a inženýrské odhad.cena 12 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění projekčních a inženýrských činností dle potřeb zadavatele na základě jednotlivých výzev zadavatele v tomto rámcovém rozsahu: a) Provádění projekčních prací za účelem vypracování projektových dokumentací jednotlivých staveb dle zadání objednatele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2. b) Provádění inženýrské činnosti za účelem projednání těchto projektových dokumentací s dotčenými institucemi státní správy a zajištění všech kroků k vydání pravomocného stavebního povolení a jeho vydání ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů c) Provádění autorského dozoru nad realizací staveb dle těchto projektových dokumentací d) Provádění technické pomoci na základě výzev dle potřeb zadavatele
 Z2020-011326 3. 4. 2020 neuvedena obec Trojanovice AGPOL s.r.o.
Projektové a inženýrské činnosti - vodovody 1 467 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projektové a inženýrské služby pro výstavbu vodovodů.
 Z2020-011010 3. 4. 2020 28. 5. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR D48 Oprava AB vozovky km 0,0 - 3,0 vpravo a vlevo odhad.cena 155 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Odstranění asfaltového krytu vč. horní podkladní vrstvy a následná pokládka nových asfaltových vrstev v tl 180 mm. Výměna svodidel dle platných TP. Oprava příslušenství na mostech. Vybudování nového přejezdu SDP. Obnova/úprava VDZ. AB kryt s podélnými úzkými i rozvětvenými trhlinami. Hloubková koroze obrusné vrstvy. Na MÚK rozvětvené trhliny i výtluky.
 Z2020-011330 3. 4. 2020 28. 4. 2020 statutární město Plzeň Polyfunkční objekt pro seniory- změna DÚR + DSP + odhad.cena 2 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro změnu umístění stavby (dále jen „DÚR“), pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na novostavbu polyfunkčního centra pro seniory. V dané lokalitě je zpracován projekt na polyfunkční objekt pro seniory s platným stavebním povolením, který ale po úpravě využití a změně provozovatele navrhovanou kapacitou a dispozičním řešením nevyhovuje. Je potřeba vypracovat změnu územního rozhodnutí a další stupně PD tak, aby objekt vyhovoval požadavkům budoucích provozovatelů. Dojde k navýšení kapacity (výšky), změně dispozice a vzhledu objektu.
 Z2020-011306 3. 4. 2020 neuvedena město Česká Lípa VERSANA, s.r.o.
Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. 3 355 621 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující stavební úpravy sociálních zařízení v ZŠ 28.října, Česká Lípa, v pavilonu 1. stupně, objektu U1-L, tj. vybourání stávající dispozice WC - příčky, instalační stěny, podlahy, obklady, dlažby a oškrábání nesoudržných omítek a maleb na konstrukčním systému objektu. Součástí stavebních úprav sociálních zařízení bude kompletní výměna vnitřních rozvodů zdravotně technických instalací, elektroinstalace, výměna těles topení a dílčí úpravy rozvodů vytápění a vzduchotechniky. V rámci stavebních úprav budou osazeny nové dveře a zařizovací předměty a provedeny nové dlažby a obklady. Součástí zakázky v objektu je zřízení bezbariérových sociálních zařízení.
 Z2020-011331 3. 4. 2020 neuvedena Obec Sviadnov SEMITA-DS s.r.o.
„REKONSTRUKCE ULICE PASTEUROVY VE SVIADNOVĚ“ 6 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a úpravu stávající místní komunikace ul. Pasteurovy ve Sviadnově. Délka řešeného úseku je celkem 826 m. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.
 Z2020-011390 3. 4. 2020 neuvedena Město Klášterec nad Ohří Silnice Topolany a.s.
„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. 14 799 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ je: - Odstranění veškerých stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkovišť včetně konstrukčních vrstev - Umístěné nové živičné komunikace včetně autobusové zastávky a točny pro autobusy - Vybudování nových parkovišť s kolmým a podélným stáním a stáním pro jízdní kola - Umístění nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodu pro chodce - Vybudování nových chodníků pro chodce a sjezdů pro automobily - Navržení nového odvodnění Hlavním cílem projektu je obnova veškerých zastaralých a nefunkčních povrchů, vybudování nových parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní. V rámci stavby bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků komunikace, tak aby vyhovovaly estetickým, funkčním...
 Z2020-011011 3. 4. 2020 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Revize elektrických instalací, spotřebičů a odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provádění pravidelných revizních činností elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrických připojení vybraných zdravotnických prostředků pevně připojených do elektrické instalace (vč. zdravotnických prostředků s napájením medicinálních plynů), (dále jen „ revize“), v rozsahu a termínech dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2140, ČSN EN 332000-7-710 a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“) v platném znění, v areálu zadavatele včetně zpracování a vytištění revizních zpráv a zanesení revizních zpráv do archivní databáze zadavatele.
 Z2020-011423 3. 4. 2020 neuvedena Obec Chlumčany D-beton, s.r.o.
Přístavba sociálních bytů k domu s pečovatelskou 6 276 415 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je přístavba, která navazuje na stávající dům s pečovatelskou službou novým závětřím (krytá ocelová pergola), čímž dojde k funkčnímu propojení nového a stávajícího objektu. Do stávající nosné konstrukce původního objektu nebude zasahováno. Přístavba je navržena v co nejjednodušší a nejnižší formě, má celkem 1nadzemní podlaží a nebude podsklepena. Sedlové střechy (ukončené valbami) budou pokryté plechovou krytinou v imitaci tašek o sklonu 10°, klempířské prvky v provedení lakovaný pozinkovaný plech. Fasády budou ve světlém odstínu bez architektonických prvků. Výplně otvorů (okna a dveře) budou plastové.
 Z2020-011392 3. 4. 2020 neuvedena Obec Křoví DMC Brno s.r.o.
Sociální bydlení Křoví 12 631 613 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba bytového domu a vytvoření 8 bytových jednotek pro sociální bydlení v obci Křoví.
 Z2020-010981 3. 4. 2020 8. 5. 2020 Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny Malířské a lakýrnické práce III odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody (dále jen „Dohoda“) mezi zadavatelem a maximálně 3 dodavateli, kteří budou realizovat malířské a lakýrnické práce v prostorách objektů Kanceláře Poslanecké sněmovny a prostor v nájmu dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2020-010990 3. 4. 2020 4. 5. 2020 Pardubický kraj Modernizace mostu ev.č. 305-019 - Štěpánov u odhad.cena 9 093 574 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 305-019 na silnici II/305. Most převádí silnici přes Anenský potok. Stavba se nachází v extravilánu města Skuteč jižně od obce Štěpánov u Skutče. Modernizace mostu ev.č. 305-019 spočívá v jeho demolici a výstavbě nového. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení je navrženo plošné na základových pasech. Most má rovnoběžná zavěšená křídla, na obou okrajích budou železobetonové římsy a zábradelní mostní svodidlo, koryto pod mostem bude opevněno lomovým kamenem do betonu. Součástí modernizace mostu je provedení rekonstrukce vozovky v úseku 113,665 m. Stávající šířka zpevněné vozovky v úseku je 5,3-5,7m. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev.č. 305-019 - Štěpánov u Skutče“, kterou zpracovala společnost BENING s.r.o., se sídlem Benešov u...
 Z2020-010939 2. 4. 2020 5. 5. 2020 Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice HOŘICE, ŠALOUNOVA ČP. 919, ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A odhad.cena 7 131 773 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o výměnu dřevěných oken v objektu školy,
 Z2020-011151 2. 4. 2020 7. 5. 2020 město Blansko ZŠ TGM přístavba jídelny a školní kuchyně odhad.cena 66 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívající v přístavbě školní kuchyně, jídelny, spojovacího krčku, stavebních úprav ve stávající budově a odstranění původní přístavby jídelny a kuchyně systémem KORD a dalších stavebních pracích v rámci areálu Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko. Jedná se konkrétně o přístavbu jídelny a školní kuchyně, včetně vybavení gastro zařízením. Vybudování spojovacího krčku se zastřešením plochou střechou s krytinou z PVC folie. Vybudování zádveří, instalační kanál pro napojení rozvodů vody a ústředního topení ze stávajícího objektu školy na nově navrhovaný spojovací krček a přístavby. V místě odstraněné přístavby ze západní strany, z ulice Rodkovského, se provede nový hlavní vstup.Předmětem veřejné zakázky je i zajištění kolaudačních souhlasů.
 Z2020-010907 2. 4. 2020 12. 5. 2020 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Rekonstrukce vozovny Slovany - Koordinátor BOZP odhad.cena 15 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při realizaci stavby s názvem: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“
 Z2020-010863 2. 4. 2020 6. 5. 2020 Správa železnic, státní organizace Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je zhotovení stavby "Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice", jejímž cílem je celková rekonstrukce mostních objektů v uvedených km trati Louny - Libochovice. Revitalizace zmiňované trati proběhla v letech 2018 a 2019 a úsek mezi mosty včetně obou mostů byl z této stavby vyňat. Jelikož jsou oba mosty ve špatném stavebně - technickém stavu, jsou nyní tyto řešeny samostatnou stavbou. Řešený úsek úpravy trati je délky 330 m. Stavba zahrnuje rekonstrukci obou železničních mostů s navazující rekonstrukcí železničního svršku a spodku včetně úseku mezi mosty a souvisejících kabelových vedení. Rozsah Díla "Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice" je zhotovení stavby a to včetně příslušné realizační dokumentace (RDS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech...
 Z2020-011215 2. 4. 2020 neuvedena BLAZE HARMONY s.r.o. BENEKOVterm s.r.o.
PROTECH Sp. z o.o.
Dodávka materiálu k výzkumu a vývoji ekologického 3 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel realizuje projekt Výzkum a vývoj ekologického univerzálního nízkoemisního kotle na biomasu. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového řešení kotle s možností spalování různých typů biomasy, který bude ekologicky vyvíjen a vyráběn, jeho provoz bude ekologičtější než dosavadní varianty a zároveň bude plně recyklovatelný. Hlavním výstupem projektu je funkční prototyp univerzálního ekologického nízkoemisního kotle na biomasu. V rámci výše uvedeného bude Zadavatel spotřebovávat materiál, který bude využit výhradně pro výzkum a vývoj nového řešení kotle. Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka materiálů.
 Z2020-011264 2. 4. 2020 neuvedena Obec Dolní Ředice Dolní Ředice zvýšení kapacity ZŠ s přístavbou odhad.cena 28 357 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se zvýšením kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny v Dolních Ředicích č.p. 147 včetně parkoviště na východní části pozemku a nového odkanalizování objektu s osazením kontejnerové domovní čistírny odpadních vod s předřazenou akumulační - vyrovnávací nádrží. Kubus tělocvičny na jižní straně od ZŠ s ní bude propojen objektem zázemí s menším tělocvičným prostorem.
 Z2020-011140 2. 4. 2020 11. 5. 2020 Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Atletický tunel, SOUE Vejprnická 56, Plzeň odhad.cena 99 170 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení novostavby atletického tunelu a navazujícího zázemí sportovců v těsné blízkosti stávajícího objektu sportovní haly, se kterou bude provozně propojen; úprava areálové komunikace, její přizpůsobení pro parkování osobních automobilů a napojení objektu na technickou infrastrukturu. Objekt atletického tunelu je umístěn na kótě + 4,0 m, aby pod tunelem bylo i nadále umožněno parkování.
 Z2020-011171 2. 4. 2020 12. 5. 2020 statutární město Prostějov „Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově“ odhad.cena 47 779 526 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ve smyslu regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově. Jedná se zejména o opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště. V rámci 1. etapy bude řešena výstavba nové komunikace za bytovými domy, v rámci 2. etapy bude řešena výstavba nové komunikace mezi bytovými domy, v rámci 3. etapy bude řešena výstavba nové komunikace v západní části a v rámci 4. etapy bude řešena oprava komunikace před bytovými domy.
 Z2020-011176 2. 4. 2020 28. 4. 2020 Obec Římov Římov - intenzifikace ČOV odhad.cena 8 095 639 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu rekonstrukce ČOV Římov s navýšením kapacity na přiváděné zatížení pro 990 EO (rekonstrukce provozního objektu, štěrbinového lapáku písku s ručními česlemi, lapáku plovoucích nečistot a jímky tuků, aktivační nádrže s rozdělovací komorou, dosazovací nádrže, objektu zahuštěného kalu a dmychárny a uskladňovací nádrže, nově bude realizován lapák štěrku a jímka na dovážené fekální vody včetně mechanického předčištění)
 Z2020-011210 2. 4. 2020 4. 5. 2020 Město Frýdlant Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant odhad.cena 89 132 341 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu. Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Město Frýdlant, Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky uzavřené dne 3.12.2019. S ohledem na vlastnictví a s tím spojené financování je předmět veřejné zakázky rozdělen do následujících dílčích celků: Akce A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace,investorem je Město Frýdlant, Akce B: Rekonstrukce komunikace a mostů, investorem je Liberecký kraj, Akce C: Rekonstrukce vodovodů a kanalizace, investorem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Nejedná se však o veřejnou zakázku rozdělenou na části ve smyslu § 35 ZZVZ, zakázka je zadávána jako celek a zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
 Z2020-011137 2. 4. 2020 neuvedena Obec Hradčany Swietelsky stavební s.r.o.
Oprava MK, lokalita Příčky v Hradčanech 5 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace výstavby místní komunikace v lokalitě Příčky v celkové délce: 419,92 m.
 Z2020-010906 2. 4. 2020 12. 5. 2020 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Rekonstrukce vozovny Slovany - Technický dozor odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je zajištění činnosti výkonu funkce technického dozoru stavebníka dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) u stavby s názvem: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“
 Z2020-011149 2. 4. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň EUROVIA CS, a.s.
I/20 Plzeň, Studentská II. etapa, Oprava kolektoru 6 870 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení rekonstrukce podzemního železobetonového kolektoru procházejícího pod ulicí Studentská v blízkosti knihovny.
 Z2020-011192 2. 4. 2020 7. 5. 2020 Kraj Vysočina Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy odhad.cena 30 430 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provedení stavebních úprav budovy č.p. 710 v areálu Nemocnice Pelhřimov, p. o. V objektu sídlí ředitelství nemocnice.
 Z2020-010921 2. 4. 2020 13. 5. 2020 Statutární město Kladno Snížení energetické náročnosti budov a realizace odhad.cena 48 896 401 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 (Pavilony A, B, D, E, F) a provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - Pavilon C, spočívající v zateplení pavilonů a instalaci systému nuceného větrání s rekuperací vzduchu.
 Z2020-011160 2. 4. 2020 6. 5. 2020 Ústecký kraj Oprava sociálního zařízení v budově A Krajského odhad.cena 28 181 469 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava sociálních zařízení a drobné dispoziční změny sociálního zázemí v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje. Oprava sociálních zařízení v 2. PP, 1. PP a v 1. NP až 8.NP obsahuje výměnu stávajících rozvodů ZTI, stavební úpravy spojené s výměnou stávajících rozvodů ZTI (výměna obkladů a dlažeb), výměnu zařizovacích předmětů (umyvadla, pisoáry, WC mísy, sprchy, kuchyňské linky a jiné), dispoziční úpravy, výměnu vnitřních dveří jednotlivých toalet, změnu uložení přívodů vody, úpravu vzduchotechniky, elektroinstalace a ústředního topení. Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
 Z2020-011165 2. 4. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace AWP s.r.o.
Pronájem stavební techniky v roce 2020 2 254 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pronájem 1 ks pásového finišeru a 1 ks tandemového válce. Součástí předmětu plnění je doprava stroje na místo plnění, jeho uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu.
 Z2020-011298 2. 4. 2020 neuvedena Sportovní klub Posázavan Poříčí nad Sázavou z.s. HOSS a.s.
PŘÍSTAVBA ŠATEN A REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ 12 854 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v přístavbě zázemí fotbalového hřiště č.p. 283 v Poříčí nad Sázavou a rekonstrukci osvětlení.
 Z2020-011186 2. 4. 2020 5. 5. 2020 Povodí Moravy, s.p. Slaná voda, Lešná odhad.cena 9 324 809 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky rozumí zhotovení stavby spočívající v opravě funkčních objektů toku a udržovacích pracích. Stavba zahrnuje především opravu příčných stupňů a stabilizačních prahů vyskytujících se v předmětném úseku opravy, opravu břehového a dnového opevnění, opravu opěrných zdí a těžbu sedimentu.
 Z2020-011170 2. 4. 2020 neuvedena město Trutnov REPARE TRUTNOV s.r.o.
Rekonstrukce komunikace Nad Jezem 13 949 734 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem Rekonstrukce komunikace Nad Jezem, kdy rozsah zadávaných stavebních prací je závazně stanoven projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby zpracovanou projekční a architektonickou kanceláří: TRANSCONSULT, s. r. o., IČ: 47455292, sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové vedoucí projektu: Ing. Pavel Hodek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
 Z2020-011243 2. 4. 2020 neuvedena Město Kosmonosy TEP Jablonec, spol. s r.o.
Výměna zdroje tepla v zámku Kosmonosy 2 967 611 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu • Výměna zdroje - dva nové stacionární kondenzační plynové kotle s nerezovým výměníkem, každý o výkonu Qk = 439-477 kW a účinnosti kotle min. 94 % • Rekonstrukce otopné soustavy - hydraulické a termické vyregulování otopné soustavy
 Z2020-010977 1. 4. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ D - beton s.r.o.
Stavební úpravy Vyhlídkové ulice v Plzni 5 796 903 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Stavební úpravy Vyhlídkové ulice v Plzni“. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Oprava komunikace 2. Veřejné osvětlení 3. Odvodnění komunikace 4. Oplocení.
 Z2020-011024 1. 4. 2020 neuvedena Město Třebíč KLEE, s. r. o.
Sportovní okruh Zámiš - Bažantnice 12 746 339 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky Sportovní okruh Zámiš - Bažantnice jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového sportovního okruhu pro sportovní a rekreační využití veřejnosti.
 Z2020-011067 1. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava JANKOSTAV s.r.o.
Plošná kanaliazce Polanka nad Odrou 4. etapa, část 52 707 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o rekonstrukci stávajících stok jednotné kanalizace z betonového potrubí a potrubí PVC kruhového profilu DN 150 až 500 a výstavbu nových stok jednotné a splaškové kanalizace umístěných v místních komunikacích a v ulici 1. Května (komunikace II. třídy ve správě SSMSK) v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Výstavba kanalizace bude prováděna v otevřeném paženém výkopu. Součástí výstavby kanalizace jsou přepojení stávajících uličních stok, kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí. V rámci stoky P08 bude vybudována čerpací stanice odpadních vod a výtlak z potrubí PE100 v délce 147 m, vč. přípojky vody a elektro. Dále jsou součástí stavby přeložky elektrického vedení a vodovodu. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, Divize Morava, pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02...
 Z2020-011118 1. 4. 2020 neuvedena Obec Bohuslavice DOPOSINVEST s.r.o.
Rekonstrukce bytového domu Bohuslavice čp. 25 9 889 015 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytového domu Bohuslavice čp. 25“ je rekonstrukce objektu stávajícího obecního úřadu, který bude sloužit po realizaci projektu k poskytování sociálního bydlení.
 Z2020-011105 1. 4. 2020 neuvedena Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. Metrostav a.s.
Račice - dostavba objektu C nové loděnice 8 907 595 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže provést výstavbu nového objektu loděnice určené pro úschovu závodních a tréninkových lodí a sportovního náčiní v areálu sportovního centra v Račicích v rozsahu dle projektové dokumentace.
 Z2020-011121 1. 4. 2020 neuvedena Obec Malé Svatoňovice MATEX HK s.r.o.
Stavební úpravy objektů č.p. 48 a 74 Malé 16 319 551 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vytvoření jedenácti sociálních bytů ve dvou objektech. V 1. objektu (č.p. 48 Malé Svatoňovice) vzniknou 4 bytové jednotky následující dispozice: 1x 1+kk, 2x 2+kk a 1x 3+kk, o celkové podlahové ploše 189,45 m2. Ve 2. objektu (č.p. 74 Malé Svatoňovice) vznikne 7 bytových jednotek následující dispozice: 7x 2+kk, o celkové podlahové ploše 251,69 m2. Stavební úpravy obou bytových domů nebudou probíhat zároveň, ale nejprve budou provedeny stavební úpravy bytového domu č.p. 74 a následně bytového domu č.p. 48.
 Z2020-011087 1. 4. 2020 neuvedena Město Pečky MATEX HK s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OBNOVA INTERIÉRU KULTURNÍHO 4 769 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, v rámci kterých dojde ke kompletní přestavbě centrálního hygienického zařízení v 1. NP objektu, ke změně umístění šatny pro veřejnost a k vytvoření bezbariérového vstupu do objektu. Součástí stavebních úprav je i nezbytná revitalizace všech souvisejících instalací a zařizovacích předmětů. Předmětem této veřejné zakázky je dále také dodávka interiérových prvků, jako jsou WC kabiny, vybavení šatny pro veřejnost a dodávka nového barového pultu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 366 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy